LAATSTE BERICHTEN ZEETIJDINGEN Een waschmacbine in grootste volkomenheid is thans leverbaar. De bekende voordeelen van de Miele-waschmachines: inallezaken op dit gebied worden U volgaarne inlichtingen over deze nieuwe machine verstrekt. WERKLOOSHEID IN DF HAARLEM MERMEERPOLDER. DONDERDAG 21 MEI 1931 "IIEDAr.I—D SüBDAl glasfabriek leerdam. volïndlTmSr aan ^et PASTOOR C. C. VERMEULEN f rrtfvUi Aab£'Hk uttersb°ek" vermeldt als CVV*' Stichtingakosten, per resta 361.589 aandeelhouders nog te storten 2.383.600 be- f ImT' rrr-vt.°¥ep*boete art' 13 statuten J 1.899, nog te betalen diversen 312.728 saldo nieuwe rekening 6.990. EEN INGEWIKKELD AUTO-ONGELUK DE ONVINDBARE AARDBEVING? HAARD. ERNSTIGE STAKINGSONLUSTEN IN POLEN. SCHIPPERSBEURS. DE STAKING IN NOORD FRANKRIJK, DE DUSSELDORFSCHE MASSA MOORDENAAR. Grootst mogelijke prestatie zonder eenige slijtage vanhetwaschgoed* Lange levensduur der machines* Gering stroomverbruik, zijn met eenige nieuwe voor deelen vermeerderd: Volkomen geruisohlooze gang* Draaibare aluminiumwringer met 10mm. dikke walsen Gemakkelij ke verplaatsbaarheid. Een uiterst moeilijk dilemma. HET MILLIOENENPROCES BERGMANN CO. PUBLIEKE VERKOOPINGEN. RIJNVAART. VISSCHERIJ. MARKTBERICHTEN. binnenlandsche havens GEMENGDE BERICHTEN NAGEKOMEN ZEETIJDINGEN NIETEN. STOOMVAARTLIJNEN BUITENLANDSCHE HAVENS Het aantal werklooze arbeiders i3 in den groeten Haarlemmermeerpolder nog onbegrij. pelijk groot. In de laatste jaren is het nog nooit voorge- komen, dat door tussehenkomst van de gemeen telijke arbeidsbeurs in de tweede helft van de maand l\Iel vrij belangrijke uitkeeringen moes ten worden gedaan ten laste van de gemeente kas en toch waren verleden week bijna 300 arbeiders als werkloos ingeschreven en werd hun ruim 1300 ingevolge de gemeentelijke steunuitkeering uitbetaald. In verband met dit feit heeft de burgemees ter bij brief aan alle landbouwers verzocht om voorkeur te geven aan arbeiders uit eigen gemeente, boven die uit een andere streek. -r- -■ "Ai Andermaal een conflict in de leiding van het bedrijf. Ir H. L. Copijn, directeur der N.V. Glasfa De Glasfabriek „Leerdam" verkeert tenge volge van de sterke daling in omzet en prijs- s-and in een uitermaten kritieken toestand. Voor een deel te wijten aan de huidige al- me^rTn t' 'lSt d° oorzaak evenwel veel meer in een foutieve interne structuur ook mS r°Selijk\Teëel6 oplossinS *>u dan ook moeten liggen m het kiezen van een totaal nieuwe richting in de leiding. stüna!'d^a^tSVerl!<,U<lingen bIijkbaar "iet toe ft U mlLf i OPl°,SSlng WOrdt Seizen, moet ik L mededeelen, dat ik alle vertrouwen in gang van zaken verloren heb. gelUk Inzicht9 ttraCht6n een 200 dnWelök mo ge ok inzicht te geven in deze voor een out- Sider zoo uiterst verwarrende kwestie, wordt am rv! 6 Tapporten> dat eenigen tijd geleden gelegd D W6rd uit&ebracht- oveT- Achtereenvolgens traden aan den dag de na- vogende conflicten: eerstens met den vroege- ren mededirecteur, den heer Bunge; vervol gens met den voorganger-directeur, gedele geerd-commissaris, den heer Nieuwemhuyzen; daarna met het volledige commissariaat in 1924; vervolgens met het met den heer H. A. I. van Hoffen uitgebreide commissariaat; dan met de Commissie van Onderzoek: Ir. Kalff, Prof. de Vooys en wijlen Mr. du Mosih; en eindelijk nu met den mededirecteur Copijn. Na uitvoerige uiteenzettingen betreffende het conflict OochiusCopijn, komt laatstge noemde diredteur tot de volgende verklaring: Resumeerende. moet ik verklaren, dat, afge zien van de momenteele abnormale wereldcri sis, ik tot het groeiend inzicht ben gekomen dat de wanhopige economische toestand, waar in Leerdam verkeert, een gevolg is van de langdurige onjuiste leiding van den heer Co- chius, dat het gebrek aan inzicht zijnerzijds de oorzaak is der steeds terugkeerende con flicten, dat mijn aanvankelijke en tot uiterst gekoesterde overtuiging, dat door samenwer king met hem een oplossing ware te vinden onjuist is gebleken, en dat, indien al dit uit gemergelde bedrijf zich door de huidige crisis moeht kunnen heenworstelen, de durende con flicten het ten laatste toch ten gronde moeten richten. In den afgeloopen nacht omstreeks 1 uur is, na meermalen voorzien te zijn geweest van de laatste H.H. Sacramenten, in zijn woning aan de Beeklaan te den Haag waar hij zijn laat ste levensdagen doorbracht, kalm en zacht over leden de Zeer- eerw. heer C. C. Vermeulen, rus tend pastoor der Sint Agnes - parochie aldaar. Gisterenmiddag heeft pastoor Karskens aan pastoor Vermeu len, wiens toe stand in den laatsten tijd lang zaam aan achter uitgaande was, nogmaals de laatste H.H. Sacramenten toegediend. Daarna is de zieke buiten kennis geraakt en niet meer tot het bewustzijn teruggekeerd. DE STRIJD OM HET A.M.F. Pastoor C. C. Vermeulen CONFLICT IN DEN WEST-BRABANT- SCHEN LANDBOUW. CO P. BEETWORTELSUIKERFABRIEK „PUTTERSHOEK", Suiker-opbrengst f 3.287.981 (v. j. 4.902.848) halans per 31 Maart 1931 der Coöp. Beet- fta/sSl" l V266'140, ka33a f 4782- kassiers Z r.8?'®30' deelname Zuid-Ned. Spiritusfabriek f S1.500, waarborgsommen 26.580, voorschot art. f 2175.meen *"ad f 12'221' ™°"aden JZa 3 l!.V aJ KaPitaal f 2.979.500 (2.982.000), 4 .r ?a ning 1921 8.55.600 (856.000), efnd^ i4i ii9->34'122, f°nda voor sociale doel- f f 14"32' reserve voor bietenaankoop i edReuren-saldo 939.215, coöperanten d frabrioagekosten onkosten 57.; (73.022), Interest 16.856 (56.2Mb*uitvoerhig' ver- 6*353g(^f f A*®, (2a640)' ziekengeld 6-353 (2.237), onderhoud 289.614 (329 916) beetwortelen 2.244.736 4.082.763), afschrijvingen °043) èn V' nieuwe rekening 6.990 credit: Saldo Ao Po 5.984 (20.444) suiker- getaxeerde opbrengst 3.287.981 (4.902.84S) puln: s^kT^fo^l11 kos',—an gratis ver- strekt 85.9o4.617 kos., blyvende 80.656.694 kon getaxeerde opbrengst 124.834 297.248), melasse productie 8.886.872 kos. 286.050 (342.295) huur Joonhuizen 7.293, boete art. 20 regiemenï Kannibalen zeden. Gelezen in ,,de Maasbode" van 8 Mei- „De moeilijkheid is echter, dat deze firma den laatsten tijd tientallen van deze menschcn verkoopt, omdat ze, nu de kampeertijd gaat aanbreken, zeer veel gebruikt worden". De uitspraak van het scheidsgerecht. De voorzitter van het scheidsgerecht prof. Kaag heeft, na de heide partijen te hebben ge hoord, de volgende beslissing genomen: Het oorspronkelijk verzoek der werkgevers om een loonsverlaging van 15 hoewel door den noodtoestand, waarin vele boeren zich be vinden en de slechte uitkomsten van het bedrijf voldoende verklaard moet worden afgewezen wifl de loonen daardoor beneden het bestaans minimum bij een toch reeds lagen levensstan daard zouden dalen. Anderzijds rechtvaardigen de groote moei lijkheden, waarmede de bóer-arbeider thans heeft te kampen van de zijde van de werk nemers een zoo groot mogelijke tegemoetko. ming. Dit geldt met name van hen, die in vasten dienst werken. De sedert de vorige con tract periode ingetreden daling der kosten van levensonderhoud maakt nu een tijdelijke, be perkte ioonreductie mogelijk, zonder den le vensstandaard aan te tasten. In verband hier mede wordt bepaald, dat gedurende de periode 1 April 1931'28 Februari 1932 de arbeids voorwaarden gelijk zullen zijn, aan die, welke gedurende de overeenkomstige maanden van de vorige contractperiode golden, evenwel met de volgende afwijking: de loonen van de arbei ders in vasten dienst zullen van 17 Mei15 November 1931 worden verlaagd met 6%; die van de losse arbeiders met 1 cent per uur. Tenslotte wordt bepaald dat voor zoover ge durende de periode 1 April 17 Mei te weinig loon mocht zijn uitbetaald, het betreffende be drag zal moeten worden aangezuiverd vóór 1 Juli 1931. Nieuwe Nederlaag der Socialisten. Zooals onzen lezers reeds bekend zal zijn, hebben de socialisten in Zuid-Limburg eeD nieuwe en zware nederlaag geleden bij de ver kiezingen voor de fondscommissies van het Al gemeen Mijnwerkers Fonds (A. M. F.), waar van 37.000 mijnwerkers leden zijn. Om de zwaarte dezer nederlaag goed te be seffen, dient men te weten, dat de S. D. A. P. sinds den wereldoorlog de mijn-industrie als 'n vasten burcht der party placht te beschou wen. En de cijfers van de driejaarlijksche verkie zingen voor het A. M, F. gaven aanvankelijk gereeden grond voor deze beschouwing. Ziehier de stemmencijfers, de zetelverdeeling en het door iedere partij behaalde percentage sedert 1922. 1922: Te Erp heeft gisterenmiddag een ingewik keld auto-ongeluk plaats gehad. Een luxe auto met 6 inzittenden had een vaartje van 40 K.M.„ kon den draai naar de ophaalbrug over het kanaal dientengevolge niet nemqn en botste tegen de brng aan. Eer ste gevolg hiervan' was, dat er twee aldaar fietsende kinderen omvergereden werden en een vernielde fiets bekwamen. De chauffeur gooide na de botsing tegen de brug haastig zijn stuur naar links om, met het gevolg, dat hen verder tegen de leuning van de brug te recht kwam, welke leuning afknapte als een lucifer. eD auto zweefde nu boven het water, maar bleef gelukkig op zij nachterste wielen hangen aan de brug, zoodat alle passagiers hun gevaarlijke zitplaats nog veilig konden verlaten. Nu bleek er echter ook een kabel van de brug gebroken te zijn, zoodat de brug uit haar evenwicht geraakte en... omhoog ging. Het verkeer werd hierdoor finaal gestremd en er moest eerst een kraanwagen uit Den Bosch komen om den auto te bergen, alvorens de brug en het verkeer voor voet- en water volk hersteld kon worden. Stemmen Zetels Percentage 1925: StemmeD Zetels Percentage 1928: Stemmen Zetels Percentage 1931: Stemmen Zetels Percentage Katholieken (waaronder 'n paar honderd Christelijken) 3634 18 35 Social,. Neutr. HET LIJK VAN PROFESS )R WEGENER GEVONDEN BERLIJN, 20 Mei. (V. D.) De leider van de Duitsche expeditie naar Groenland, professor Alfred Wegener, wiens laatste sporen op 150 K.M. afstand van het z.g.n. station Eismitte zijn gevonden, door een hulpexpeditie, die hem wilde zoeken, is, naar de Berlijnsche avond bladen melden, dood gevonden. Het lijk was door inlanders geborgen. Het was zorgvuldig in -huiden genaaid. 7145 19 39 10.873 27 50 14.231 32 57. 6697 31 63 10.746 30 59 10.056 27 48 10.194 22 40 245 1 2 359 1 2 485 1 853 1 3 Deze cijfers zijn zoo welsprekend, dat zij geen commentaar behoeven. De omkeer in de verhouding is volledig. De socialisten zUn be slist in de minderheid gedrongen. En bet zijn vooral de jonge mijnwerkers, die hun deze fnuikende nederlaag hebben toe gebracht. „Le blé qui léve" onder de mijnwerkersbe volking i3 Katholiek. Het christelijk gezinsle ven doet zijn vruchtbaren en vruchtdragenden invloed gevoelen tegenover de opzettelijke ge zinsbeperking van de aanhangers der S.D.A.P. De cijfers wijzen het uit. En waar de socia listische agitatie nog terrein moge winnen, in Zuid-Limburg gaat zij zienderoogen achteruit. Hulde den zielzorgers in de mijnstreek! Hulde ook den socialen werkers! Te zamen hebben zij den oogst binnengehaald. Aan hen de dank van Katholiek Nederland! R. L. Gistermorgen om 2.27 uur, Greenwich tijd, werd aan het meteorologisch instituut te De Bilt een buitengewoon sterke aardbeving op- geteekend, waarvan de haard 2300 K.M. verwij derd moet liggen in den Atlantiselien Oceaan, westelijk van Portugal. NEUCHATEL, 20 Mei. (B.T.A.) Het observa torium registreerde hier om' 3.37 uur een uiterst hevige aardbeving, waarvan de baard zich waarschijnlijk in Marokko bevindt. ZURICH, 20 Mei. (B.T.A.) Het Zwitsersche observatorium registreerde lieden een gewel dige aardbeving om 3.28 uur, waarvan de haard zich in het westelijk gedeelte der Azoren zou bevinden. WARSCHAU. 20 Mei. (W.B.) In het mijn- dorp Jaworno in het kolengebied van Dombro- wa kwam het heden tot ernstige uitspattingen Ongeveer duizend stakende mijnwerkers wil den een mijnschacht binnendringen, om de mijn onder water te zetten. Ds politie, die den in gang tot de mijn verdedigde, werd met steenen bekogeld. Bovendien zouden uit de menigte ook revol verschoten gelost zijn. De politie gaf een salvo af, waardoor vier betoogers gedood er> zeven gewond werden. De vluchtende menigte trachtte op straat een barricade op te richten maar werd op nieuw door de politie uiteengedreven. kommers le soort 1320 ct., 2e soort 1011 ct., 3e soort 711 ct., Holl. platgl. komkommers le soort 1926 ct., 2e soort 1621 ct., 3e soort 1419 ct. per stuk, komkommerstek 2333 ct., slavellen 25 ct., snyboonen 80—100 ct., spitskool 2733 ct. per kg., sla (Meikoning) le soort 4 7.70, 2e soort 13.50 per 100 krop, spinazie (5.4011, postelein ƒ36.70 per 100 kg., bloem kool le soort 12—17, 2e soort 8—12, uitschot 4 —8 per 100 stuks, prei ƒ3.30, selderij ƒ2.90 4.20, pieterselie ƒ4 per 100 bos, tomaten A 3541 ct., B 3040 ct., C 35—39 ct., CC 3033 ct. per pond. peen 13—23 ct. per bos, Aanvoer 297.000 krop sla. ROTTERDAM, 20 Mei. Veilingsvereeniging Vriie Aarbeienveiling Charlois: spinazie ƒ3.90- 8 20 stoofsla 6—7, postelein 11—14 per 100 kg., sia 1.500—2.10, eendeieren 3.60—3.80, kipeieren 3.90—4.20, bloemkool le soort ƒ1823, 2e soort 12—17, 3e soort 6—11 per 100 stuks, rabarber f 0.80—3, peen 1415, pien 0.401.50, radys 0.60—1.80, prei le soort 2.40—3.20, 2e soort 1 1 80 per 109 bos, zuring 3143 ct. per kist. aard beien 3940 ct, per doosje. UTRECHT, 20 Mei. (Vereen. Groenten- en Vruchtenveiling „Utrecht en Omstreken"). As perges wit 1840, blauw 1427, rabarber 1 7, wortels 1024 per 100 bos, kropsla 1.60 —6.50 per 1QP krop, andyvie2.20 7.20 per 100 struik, gele komkommers 11—24, bloemkool ƒ8 24 per 100 stuks, zomerspinazie 416, winter- spinazie f 29, postelein 920, suilrerboonen 9915'3, peulen 7285 per 100 kg., aardbeien 33—90, tomaten 18—36, blauwe druiven 215 —217 per 100 pond. EGERAN 18 v. Rott. te Fauillac. GDUCKESBURG 19 V. Rott. te Rouaan. GERA Rott. n. Java p. 19 Perim. HARPENDEN Rott. n. Rio Jan. p. 16 Madeira HAVELLAND Rott. n. Japan 20 te Shanghai HARMONIE, Visser, 19 v. Hamburg n. JANTJE, Drent 16 v. Kopenhagen n. Hamburg. KALOUDO 19 v. Amst. te B.-Ayres. NAGARA Rott. n. Japan 19 v. Manilla. PRINSES JULIANA, Pepping 19 v. Hamburg n. Holtenau. SPES (t.) 13 v. Rott. te Pto. San Stefano. TANCRED 19 v. Rott. te Hamburg. WAKAMA 17 v. Rott. te Lagos. ROTTERDAM, 21 Mei 1931. Vlet- en lichterwerk: 145 ton ƒ6; 200 ton ƒ6; 340 ton 7.50430 ton 8, alles per dag. Weinig vraag naar ledige ruimte. Vaarwerk voor zwaar goed115 ton naar De venter 2.2550 ton naar idem 3100 ton naar Groningen 3 voor. zeil en 3.25 voor motor schepen; 800 ton zand naar Gent (België) 65 ct., alles" per last. DUSSELDORF, 20 Mei (V. D.). De ter dood veroordeelde Dusseldorfsche massa-moordenaar Peter Kürten, is voornemens een verzoek om begenadiging ln te dienen. IssElectroMiele 6805 153 Onze Parijsche Correspondent meldt: De zeer ernstige textielstaking, die in het Noordelijk industriebekken is uitgebroken, omvat alleen voor Roubaix, Rijssel en Toer. coing reeds een aantal van 110.000 stakers op de 125.000 arbeiders, daar in de textielindustrie werkzaam. De organisaties van de C.G.T. (socialistische vakbonden) en de Christelijke vereenigingen gaan hand in hand en zijn zeer waakzaam jegens de communistische vakbonden, die het conflict van karakter willen doen veranderen. De staking is het gevolg van de malaise, die de patroons h9eft doen besluiten de 4 pCt. premie wegens getrouwe opkomst op te schor ten en den maatregel heeft doen overwegen, om de loonschaal met 10 pCt. te verminderen. Het is die laatste bedreiging, die de textiel, arbeiders heeft doen besluiten, zich onmiddel lijk tegen elke vermindering van loon te ver zetten, daar de indexcijfers voldoende aantoo- nen, dat de levensduurte onrustbarend blijft toenemen, zoodat een vermindering dubbel zou treffen. En, aangezien de toestand van verschillende industrieën van dien aard is, dat loonsverla gingen noodzakelijk zijn, willen zij aan de bui- tenlaudsche concurrentie het hoofd kunnen bieden, Is de staking der textielarbeiders met veel sympathie ontvangen en is het niet on mogelijk, dat verschillende solidariteitssta- kingen zullen uitbreken. De toestand is bijzonder moeilijk, wijl tal lan fabrieken zoodanig in moeilijkheden ver- keeren, dat zij er de voorkeur aau geven, tijde lijk te sluiten, in plaats van door te werken op den huldigen te hoogen loonstandaard. Maar van den anderen kant is de levens duurte zoozeer toegenomen, dat van arbeiders- zijde met geen mogelijkheid in een salaris verlaging kan worden toegestemd. Het conflict, dat uitgebroken is, wordt dan ook algemeen zonder uitweg gezien, tenzij een scheidsrechterlijke uitspraak door 'beide par tijen zou worden geaccepteerd. Men ziet dan ook van de zijde der stakers reeds naar arbitrage uit en de minister-presi dent Laval, die reeds zooveel loongeschillen tot een goede oplossing heeft weten te brengen, wordt reeds als arbiter genoemd. Doch het is nog niet bekend, dat het pa troon sconsortium van arbitrage wil weten, tenzij de regeering maatregelen zou willen nemen om den toestand voor de patroons te verlichten. In elk geval zou de taak van een arbiter uiterst moeilijk zijn. Tot nog toe de<Jen zich slechts kleine inci- aenten voor. PARIJS, 21 Mei. (H.N.) Het textielcensor- m van Roubaix—Tourooing, de organisatie van de werkgevers der textielindustrie van Noord-Frankrijk, beeft tot den minister van arbeid een schrijven gericht, waarin gepleit wordt voor een hervatting der onderhandelin- gen mot de Belgische arbeiders. Klaarblijkelijk ligt het in de -bedoeling, deze arbeiders, die ongeveer 43.000 man uitmaken, als stakingshrekers te gebruiken. De Belgische arbeiders moeten geen bezwaar maken tegen de afschaffing van de premie, walke uitbetaald wordt aan arbeiders, die een bepaalden tijd in dienst zijn geweest. Het bestuur van den algemeenen arbeiders, bond heeft gisteren een proclamatie gepubli. ceerd, waarin verklaard wordt, dat de bond de stakers in hun strijd op alle mogelijke wijzen ral steunen. si - Jh DUSSELDORF, 20 Mei. (W.B.) Heden is al bier het millioenenproces begonnen tegen de exportfirma, Bergmann Co. Bergmann had vertegenwoordigers In bijna alle Duitsche steden en richtte ook in Argen tinië en Nederland filialen op. Hij voerde wa ren uit, die slechts eenige honderden mark waard waren en waarvoor hij valsehe rekenin gen van ettelijke duizenden mark afgaf. De juiste rekeningen werden naar Argen tinië gezonden en de vals-che ontvingen de banken. In 1930 vroeg de firma een crediet aan hij de „Bremer Bank" en overhandigde daarbij een valsch uittreksel uit haar boekhouding, waardoor deze bank voor een half millioen mark door de firma Bergmann Co. werd be drogen. Door het afgeven van valsehe balansen werden ook nog verschillende andere banken voor ruim 300.000 mark bedrogen. TE ROTTERDAM. Woensdag 20 Mei n.m. 2 uur. Elndafslag. 1. Villa met tuin en erf, t.e Hillegersberg, Burg. Le Fevre de Montignylaan 39, in bod op 14.000, daarop verkocht. 2. Villa met tuin en erf, te Hillegersberg, Burg. Le Fevre de Montignylaan 41, in bod op 14.000, daarop verkocht. 1. Pand en erf, Zuidblaak 24, uitstrekkende tot aan de Wynstraat 123, in bod op 33.000, voor ƒ34.100 verkocht. 2. Idem, Boezemstraat 85, in bod op 11.000, voor ƒ11.120 verkocht. 3. Idem, Tollenstraat 3, in bod op 6.500, voor 6.560 verkocht. 1. Heerenhuis en erf, Avenue Concordia 45, in bod op 18.700, daarop verkocht. 2. Kantoorpand en erf, Graaf Florisstraat 39, in bod op 20.800, daarop verkocht. 3. Huis en erf, 2e Weenastraat 51a, in bod op 12.400, voor 12.430 verkocht. 1. Het koffie- en zalmhuis ,,v. d. Akker" Kra- lingsche Veer, Schaardjjk 396, in bod op 8600. 2. Een koepel en erf, Schaardijk 393, in bod op 3.450. 3. Stal of wagenschuur en erf, Schaardiik 401 in bod op ƒ1.700. 4. Perceel bouwterrein met opstallen ca., Schaardyk 390, 392 en, 394, in bod op 3.800. 5. Een derde gedeelte in een getimmerte, die- nende tot vischmarkt, Schaardiik ongen., in bod op 40, alle 5 voor 20.790 verkocht. Donderdag 21 Mei nm. 2 uur. Voorloopige afslag. x en erf' Henegouwerlaan 33. Trekgeld j ^o.Uuu. ROTTERDAM, 21 Mei 1931. B o v e n-R ij n. Waterstand iets wassend. Er was weinig vraag. Ruimte voldoende, stemming onveranderd. Voor ruwe producten geen noteering. B e n e d e n-R tl n- Waterstand vallend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd. Ertsvracht met lostjjd 30 ets., met ts lostyü 40 ets. Sleeploon volgens het 27% cents tarief. KRALINGSCHEYEER, 21 Mei. Aangevoerd 11 zomerzalmen, prjjs 1.70—2.85 per pond. ROTTERPAM, 21 Mei. Heden werden ter markt alhier van IJmuiden, Nieuwediep, Noorwegen en elders 420 manden en kisten versche, 50 kistjes gerookte visch en 40 vaatjes nieuwe haring aan gevoerd. t)e pry zen waren: gr. tong 50—56, kl. tarbot 18—30, griet 10—18, kl. heilbot 14—18, mid. schol 1&-20, kl. ld. 8—14, makreel 10—i3, kabeljauw 815, schelviscTi 12, gui 4—7, leng 610, koolvisch 56, garnalen 34 per mand, dunne paling 46, gerookte paling 68, harde bokking 0.751 per kistje, nieuwe haring 4-7 per ton. VLAARDINGEN, 21 Mei. Alhier binnen van de beug- en kolvisscherjj VL 39 met 79, VL» 50 met 76 en VL 29 met 59 kantjes kolmaatjesvan de haringvisschery yL 2CÖ met 50 kantjes maatjes haring. Betaald werd voor zoutevisch 63.10— 74.50, leng 30.90, koolvisch 10—10.60, kelen en lippen ƒ212.10 per ton; kolmaatjes ƒ17.6046.60, maatjesharing 11.10—23.50 per kantje. AMSTERDAM, 21 Mei. (Aa'rdappelmarkt). Mal ta spring 2627 ct. per kg., overige pry zen on veranderd. Aanvoer 2 ladingen (940 H.L.) GOUDA, 21 Mei. Veemarkt. Aangevoerd 3840 stuks, waarvan 366 slachtvarkens. Vette 17—18% ct, Londensehe 16—17% ct, zouters 18—18% ct per pond levend met 2 pet korting; 899 mag. varkens f 1828, 2174 biggen 610, 8 runderen 250400, 126 nuchtere kalveren 7—13, 252 lammeren 16 21. Handel: vette varkens matig, Londensehe vlug, zouters vlug, magere varkens en biggen matig, runderen matig, nuchtere kalveren vlug, lammeren matig. Algemeene markt. 467 partyen kaas, pryzen met ryksmerk le kw. 34—38, zware tot ƒ40, 2e lew. 2832 par 50 k. Handel flauw. 108.000 eeiren: kipeieren 3.254, eendeieren 3.504 per 100 stuks, handel vlug. 1532 ponden boter; koeboter 6575 ct, weiboter 55—65 ct per pond, Handel vlug. ROTTERDAM, 20 Mei. (Coöp. Tuinbouwveiling ,,De Zuid-Hollandsche Eilanden" G.A.) Bloem kool le soort 12—17, 2e soort 7—11, sla 1.30 5.20, andyvie 1.70—2.10, komkommers 1218 perziken 10—21 per 100 stuks, Red star 8—8.70, Zeeuwsche blauwe 6.80—7.80, postelein 4—6.20, spinazie 2.50 6.20 per 10 Okg., tomaten A 34 38B 3235, C 32-36, CC 21—29, bonken 3033 per 100 pond, pieterselie 2.403.40, ra- dys 0.40—1.30, peen 12—18, asperges 25—30, rabarber 1.40—3.30, selderij ƒ2.60—2.70 per 300 bos, slavellen 24—40 ct., zuring 35—3 Bet. per Jcist, aardbeien 27—41 ct. per doosje. ROTTERDAM, 20 Mei, (Coöp. Tuinbouwveiling „Rotterdam, en Omstreken" G.A.) Holt. kaskom- ROTTERDAM aangekomen: 20 Mei namiddag: 2.15 SENSAL, Ivers Von Staa, Koningsbergen n. Duisburg, stukg.3. SAKKO, Derutra, Ham burg, Waalhaven 10, ledig; 3.45 SCHIELAND, Scheepv. en Steenk. My., Immingham, Waal haven 8, kolen5.30 CALANDPLEIN, N. V. Walsum, Amst., Waalhaven, Lith Madera, ledig; 6.15 ORLA, v. Nievelt, Goudriaan Co., Riga, Schiehaven, stukg.6.20 SCHEER, Lenders Co., Yokohama, Maashaven 9, stukg.7.15 GAASTERDIJK, Holl. Amerika Lijn, New-Or leans, Rynhaven Zz., stukg.7.30 ALNWICK, D. Burger Zn., Newcastle, Schiehaven, stukg. 8. POELDIEP, H. V. Krieken Co., Lynn,. IJselkade, stukg.8.40 BATAVIER I, Wm. H. Muller Co., Hamburg, Parkhaven, stukg. NIEUWE HAVEN aangekomen: 20 Mei namiddag: 6.40 KOVDA, Leningrad, n. Dordrecht. 11.10 RAPID, King's Lynn; 11.50 JUPITER, Danzig vertrokken 20 Mei namiddag: 3.20 MURJEKi Bergen; 4.— TROMPENBERG, Bremen; 4.25 TELA, Antwerpen; 5.40 CARDUCCI Pto. San Stefbano; 6.20 KARPARTHIAN, Sunder land; SCHIE, Gdynia; ASCENSIONE, Norre- sundby7.10 WEST CHATALA, N.-Orleans; 7.25 MATSUMOTO MARU, Yokohama; CITY OF CHESTER, Hamburg; 8.— SAMBRE, Parys; ROEK, Londen; IMPORT, id.; 8.10 DALWORTH, Dunston; ORANJEPOLDER, Londen; 8.25 BA TAVIER III, Londen; 8.40 CELTIC STAR, Yoko hama; ZEELAND, Londen; 845 WILLY, New castle; EMSSTROOM, Emden9.10 DWARSSEE, Havre; SHERINGHAM, Harwich; MERCUR, Bremen; 9.20 APOLLINARIS IV, Yersey. 10.35 CAPITAINE LUIGI, Rouaan; 10.50 JER- VAULX ABBEY, Hull; VLAANDEREN (slbt.) en FRIESLAND (sltb.) beide naar IJmuiden; 11.35 NIJKERK, Hamburg; 21 Mei voormiddag: 12.05 IRIS (Noor., Bergen; 12.25 PRAGUE, Harwich. SCHIEDAM aang. 20 OMel LARS MAGNUS TROZELLI, Bordeaux, N. A. B. D.^ IJMUIDEN aang. 20 Mei ADRIATICO, Bilbao voor Velsen, erts; DEUCALION, W.-Indië stukg.; WILLESDEN, B.-Ayres, graan; THEMIS, .Bre men, stukg. vertr. 20 Mei CALANDPLEIN, Rott,; MAAS- KERK, Hamburg; OBERON, Hamburg! RHEIN Hamburg; CITY OF CORK, Rott.; PROTEUS, KopenhagenORESTES, Chili. WJnd N., harde wind. VLISSINGEN 20 Mel aang. MECKLENBURG, Harwich.; vertr. PRINSES JULIANA, Harwich; gep. naar Antwerpen: TOPAZE, Ostende; QUEENWORTH, Newcastle; FOYNES, Lime rick; OTTO, HullLINDA, Danzig; KARE, Rouaan; GABOON, Pt. de Paix; CITY OF DELHI, Middlesbro; CHEMNITZ, Bremen; LIM BURG, LondenBEIJERLAND, Grangemouth TAUNUS, B.-Ayres; ESPERANCE, Duinkerken gep. van Antwetrpen: SYON PARK, Londen; AMAZON MARU, Rott.; ANTINOUS, Mobile; DIAMANT, Tilbury; CORUNDUM, Londen; gep. van Gent: CHEVINGTON, Amble; FUL- LERTON, ROSE, Newport Mon; PRESTATYN ROSE, Havre. ZAANDAM aang. 19 Mei MARI LUCI, Pernau, gez. hout, Amona Co.SKARD, Leningrad gez. hout, Amons Co. HARLINGEN vertr. 20 Mei GRONINGEN, Londen; PROF. BUYS, Hull. CALANDPLEIN. Amsterdam, 20 Mei. Het Nederl. s. Calandplein (zie O. B. 3 dezer) is, na de lading graan alhier te hebben gelost, in ballast naar Rotterdam vertrokken om aldaar de beloo- pen aanvaringsschade aan den voorsteven af doende te herstellen. SCHEEPSBOUW. De voor Rótterdamsche rekening by de N. V. Verschure Co.'s Scheepswerf Machinefabriek te Amsterdam nieuwgebouwde graanelevator no. 19 zal by gunstig weer eind dezer week van Amsterdam naar Rotterdam worden over gebracht. Het transport daarvan zal worden utigevoerd door Bureau Wysmuller te IJmuiden. Hardinxveld, 20 Mei. Heden werd door de N. V. Scheepsbouwwerf de Hoop, alhier met goed gevolg te water gelaten het casco van een voor binnenlandsche rekening gebouwde motor dekschuit bouwno. 246 met afm 45 x 6.60 X 1.90 M., ingericht voor het vervoer van 400 ton zand, terwyfde kiel gelegd wordt voor een motorsleep- casco bouwn. 252 met afm. 14 X 3.30 X 1.50 M. in aanbouw voor buitenlandsche rekening. BINNENLANDSCHE HAVENS. NIEUWE WATERWEG aangekomen 21 Mei namiddag: 2.10 ALMIRANTE ALEXANDRINO. Ham burg; ARY SCHEFFER, Havre; 2.25 LOUIS DE GEER, Rouaan, voor Schiedam; CONGO. Lis sabon vertrokken 21 Mei namiddag- 2'25 SCHIELAND, Newcastlet; 2.50 ARGEN- FELS, Hamburg; 3.— ETTORE (ex Collington), B.-Ayres via Vlissingen. HARLINGEN aang. 21 Mei NOORD-HOL LAND, Goole. STOOMVAARTLIJNEN. TRITON, 20 v. Piraeus n. Salonika. BAARN, 21 v. Duinkerken te Hamburg. RHEA, 21 v. Amserdam te Hamburg. VERWACHT TE ROTTERDAM. TOURCOING van Japan 20 Mei van Adfn, SONNENFELS van Calcutta 21 te Antwerpen. NICOYA 16 Mei van Tela via Bremerhaven. VINOCEAN v, Braila 20 (1.49 n.m.) 60 myl Z. van Niton. STRIJPE 21 Mei van Cardiff. GEMENGDE BERICHTEN. HAUXLEY. Kopenhagen, 20 Mei. Onge veer 800 tons lading van het meer gemelde Eng. e. Hauxley zullen geworpen moeten worden. De vooruitzichten op berging van het schip .zyn gunstig. KAYESON. Buenos-Ayres, 20 Mei. Het Eng. s. Kayeson heeft gedurende verscheidene uren beneden Martin Garcia aan den grond ge zeten, maai-» is zonder hulp en oogenschijnüjk onbeschadigd vlotgekomen. Het schip heeft de reis voortgezet. LISBOA (1.) B e i r a, 20 Mei. De positie van den meer gemelden lichter Lisboa is zoodanig verslechterd, dat door den expert wordt aanbe volen het schip als totaal verlies te beschouwen. SORVARD. Buenos-Ayres, 20 Mei. Het Noorsclie motorschip Sorvard, van Rosario naar Las Palmas, heef tgedurende verschillende uren aan den grond gezeten, doch is met opkomend water zonder hulp vlotekomen. Oogenschynüjk heeft het schip geen schade. TOWA. Buenos-Ayres, 20 Mei. Het Ne derl. s. „Towa", heeft beneden Martin Garcia gedurende verscheidene uren aan den grond ge zeten, doch ia zonder Hulp, oogenschyuluk on beschadigd vlot gekomen. Ho schip heeft de reis voortgezet. ;©I rl e 5 456° STAATSLOTERIJ. Vijfde Klasse. Vieede Lijst. Trekking van 21 Mei. f 1000 No. 1763. f 100 No. 902, 7508, 17822. i 200 No. 1415, 7844. 100 No. 1459, 1903, 6872, 7570, 7884 15727, 20431. PRIJZEN VAN ƒ70. 43 2243 4119 784-5 10249 1,3602 1.5651 189qn 262 2279 4,320 7903 10333 1-3724 16008 183U 288 232.3 4501 8111 10396 13814 16035 I836Ü 3)7 2337 4547 8131 10765 13S51 10250 185^8 329 2390 4643 8169 10778 13909 16334 18566 532 2417 4894 ,8-343 10826 14020 16440 18691 558 2520 4981 8497 11020 14100 16469 18742 560 2.578 5063 &581 11048- 14246 16501 18905 713 2853 5371 8670 11203 11-392 16560 18954 897 2917 5398 8697 1133,3 14617 16571 19003 909 3034 5415 8856 11335 14783 lBÏJft 19078 1019 308-2 5498 8988 11520 14917 163® 19318 1071 3139 5545 8990 11767 14944 16gq6 19439 1078 3194 5854 9031 11770 14994 17043 19541 1072 3329 6101 9219 11994 15024 17043 1966© 1,325 3454 6330 9314 12060 15079 17095 1.0645 1374 ,3475 6556 9-570 12142 1 5111 17260 19698 1 -174 3612 6730 0633 12189 16118 17453 19819 1591 3662 680,3 9680 1220(1 15190 17528 19963 2038 3953 7715 10037 1315.5 1.5557 18028 20715 2061 4103 7782 10013 1342G 16609 18017 20913 HOLLAND—AMERIKA LIJN. GAASTERDIJK 20 v. N.-Orleans te Rott. HOLLAND—AFRIKA LIJN. JAGERSFONTEIN (uitreis) 20 te Zanzibar. HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. MAASKERK 20 v. Amst. n. Plamburg. KON. NED. STOOMBOOT MIJ. ALKMAAR Amst. n. B.-Ayres p. 18 Madeira. DEUCALION 20 v. W.-Indië te Amst. OBERON 20 v. Amst. n. Hamburg. PROTEUS 20 v. Amst. n. Kopenhagen. ORESTES 20 v. Amst. n. Chili. COTTICA W.-Indië n. Arast. 19 v. Madeira IRENE Valencia n. Amst. p. 19 Oitavos. DOROS £0 v. Savona n. Torrevieja. GANYMEDES 19 v. Algiers n. Rott. BRION 19 v. Amst. te Bordeaux. RÓTTERDAMSCHE LLOYD. SLAMAT 22 (2 v.m.) v. Batavia te Rott. verwacht (verb.) BUITENZORG (thuisreis) 20 v. Pt. Sudan. KOTA AGOENG (thuisreis) p. 20 Pantellaria. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. ALGORAB (uitreis) 19 te Montevideo. STOOMVAART MIJ. NEDERLAND. SIMALOER 15 v. Pensacola n. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. ALCINOUS Amst. n. Java p. 19 Perim. CALCHAS Japan n. Rott. 20 te Shanghai. CELTIC STAR 20 v. Rott. n. Yokohama. 65 2441 5305 115 2442 5373 1S7 2488 5378 3 94 2,515 5474 197 2516 559S 205 2517 5730 ALCOR Rott. n. Rio Jan. 18 op 129 myl O. v. Land's End. ADRAR 15 V. Rott. te Port Gentil, ATLAS MARU Rott. r». Japan p. 19 Perim. ALTAI MARU Rott. n. Japan 18 te Hongkohg. ANTILOPE Westers, 1Ö V. Fredrikssnnd te Hamburg. ALBATROS, Rieslce, "19 v. Haderslev te Hamb. BOREAS Groen, 19. v. Hamburg 11. Holtenau BUSSUM Swansea h. Montreal 19 op 65 myl N. v. Land's End. CAPIT. FAIIRE Rott. n. Vladivostock 17 v, Singapore. 8527 10683 1,3065 16006 18573 8531 10731 13109 16111 18578 8702 1073 2 131-12 10183 38641 8706 10717 13216 161,86 18644 8774 10821 1,3304 16311 18600 8795 10845 13329 16335 18071 223 2588 5839 8807 10932 13.333 16357 18719 325 2638 5842 8834 11112 13355 16454 18735 371 2650 5956 8878 11143 13452 16519 18752 390 2652 6016 8911 11235 13467 16528 18837 473 2662 6089 8914 11242 13532 10567 18877 527 2751 6107 8971 11251 18601 16579 635 2775 6177 9008 11,332 13659 16782 189©0 651 2786 G254 9053 11358 13667 16824 680 2847 6339 9130 11411 13695 16878 1908o 729 2864 6511 9206.11414 1,3705 16886 19109 755 2871 6554 9271 11421 13714 16008 19130 771 2932 G7S1 9301 11451 13730 16921 19164 ,820 2950 6902 9308 11490 13864 16933 19166 884 2990 6924 9319 11548 188/4 16937 19195 SS7 2997 6927 9359 11582 13800 16976 19203 923 3107 6944 9380 11632 13906 1/027 19245 923 3133 6986 9383 11/00 1. M 17052 19273 966 3207 6976 841o 11731 14006 17114 10337 1150 3222 7003 9428 11/47 14008 17133 19355 1152 3224 7048 9ol9 11756 14028 17180 19421 1195 3271 7077 0-5(6 11760 14057 17273 19425 1219 3287 7116 flo78 11865 14134 17358 19510 1268 3322 7128 9636 11870 14149 1735!) 19519 1271 8330 7150 9068 11904 14241 17390 19573 129» 3399 7280 9712 11947 14252 17457 1331 3443 (283 9/l,-> 13004 14255 17587 19646 1394 3527 311 0723 U<05 14341 1 7588 19370 1456 3607 ,327 0780 12120 14386 17595 19079 1479 3697 -411 9824 12125 14413 17601 19001 il7?9 '419 0907 12166 144«« 17690 19935 3712 7505 9974 1222« 11569 17735 19953 I 022 3719 758e 9988 12229 14001 17742 19980 028 3721 7580 10002 12270 14037 17766 20108 logt) 3740 7702 10073 12287 14639 17803 20146 1691 3778 7726 lff.05 12350 14724 17809 20207 1791 3786 7732 101.37 '12353 14755 17826 20216 1821 3807 7788 10146 123.85 14884 17869 30231 1830 3824 7771 101.73 12428 149:55 17904 20263 I960 3902 7804 10176 12523 14951 17917 20302 2023 4003 783? 10178 12626 18066 17943 20308 9026 4846 7848 10179 12608 10146 17944 20319 2031 4304 7850 10207 12028 15165 18010 2036.5 2048 4415 7857 11)209 12647 15179 1S025 20567 2065 4445 7886 10231 12051 15392 18112 20594, 2163 4478 7898 10279 12666 15424 18141 90619 2276 4.354 8236 10583 12832 15734 18432 20701 22--1 4876 8230 10598 12858 15741 194® 9084# 2378 5201 8342 10650 12976 15931 18560 20950 2436 6295 8369 10676 12977 Uggj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 2