feuilleton Verloven-maximum in de Drankwet SPORT EN SPEL LUCHTVAART S&zsof..^ahsoluut betrouwbaar boelsysteem De principieele wijziging HET INSIGNE. DONDERDAG 21 MEI 1931 RADIO-PROGRAMMA R. K. MIDDENSTANDERS TERUG UIT ROME TWEEDE KAMER HET AMENDEMENT-KORTENHORST VERWORPEN DE BROEDERMOORD TE AALTEN. DE RONDE DOOR DUITSCHLAND ZWITSERLAND EN DE OLYMPISCHE SPELEN. MET DE „HOLLANDIA" OMHOOG VRIJDAG 22 MEI. Hulïen (1875 M., 160 K.H.) Algemeen pro- in™"}!' verzo«rd door den KRO. S.00-r9.15 en iu.uü-^u,3o gramofoonplaten11.30—12.00 half uurtje voor zieken en ouden van dagen12 00 no- liüeberlohten: 12.15-1.45 KRO kwintet; 1.45-2 00 f^foo^'aten; 3.00-4.30 KRO salonorkest; L i30 8rarnofoonPlaten5.30—7.00 KRO kunst- vaneïk«!ei. r°P j' PauU<Jes: "De beteekenis ïL.a.. „bezoek van Peter den Grooten aan ons o'politieberichten; 7.45 gramofoonpla- en; 8.0011.00 KRO salonorkest, m. m. v. Hans beuker en Wouter Denys (Jazz op twee vleu gels). in de pauze: Vaz Dias en P. A. M. Speet- "Zigeuners"11.00—12.00 gramofoonplaten. Hilversum (298 M„ 1004 K.H.) 8 00—12 00 VARA, 12.00-4.00 AVRO, 4.00-8.00 VARA 8 00- 11.00 VPRO, 11.00—12.00 VARA. 8 00 eramdivT platen; 10.15 voordracht door Ad. Bou^estem 10.30 voor de zieken; 11.30—12 00 est®r' ten; 12.00—1.30 AVRO-kwartet" 1 tn c' door mevr. De Leeuw-vin Rees i sT 'S° Prfatje de kinderen: 5.15 VARA n J-°n? 1 430 voor Ier: „Het PinksterSlIff;IB^St:B ?n°0 A' P' MuI" cert: 6.45 actueel „u vervolg con- volg concert; 8.00 VPRo' nrn^l? !['0')~8-00 ver" ^laten (VARA.) H-00—12.00 gramofoon- ïl%-12e05trpml1554-4 M" 1W K H-> 1105 ,ezln*; rÜ ilre Day-programma; 12.20 P. T- Glyn (tenor); 12.50 orgelspel rramerée Field Hyde (sopraan); 1.50 50 uitsi- voor scholen; 4.35 orkest; Mee ftle/uurtje; 6.35 berichten; 7.00 zang door K es e n en Herbert Heyner; 7.20 lezingen; B.0-5 Vaudeville; 9,20 berichten; 9.40 lezing; 9.55 S-ates (tenor), orkest; 10.55 lezing; 11.20—12.20 dansmuziek (indien mogeiyk: uitzending van nachtegalenzang). Parijs (..Radio Paris", 1725 M., 174 K.H.) 805, 12.50 en 6.20 gramofoonplaten; 8.20 „La Da me Blanche" van Boieldieu. Koor, orkest en so listen. Langenberg (473 M., 634 K.H.) 7.25-8.20 en 12.20 gramofoonplaten; 1.25—2.50 orkest; 5.20 —6.20 alt. viool en viola; 8.20—8.50 orkest; 8.50 Per Richter von Zalamea". Tooneelspel van Calderon de la Barca. Daarna berichten en tot 12.20 dansmuziek. Kalundborg (1153 M., 260 K.H.) 12.20— 2.20 orkest: 3.005.00 orkest en voordracht; 8.30 8.50 orkest; 8.509.50 bezoek aan een Deensche brouwerij9.50—10.15 liederen; 10.45—11.30 or kest. Brussel (508.5, 590 K.H.) 5.20 orkest; 6.05 gramofoonplaten: 8.20 kamermuziek. Strijkkwar tet... 8.55 zang; 9.20 gramofoonplaten. Leuven (338.2 M.. 887 K.H.) 5.20 orkest; 6.50 gramofoonplaten; 8.20 orkest en zang; 9.05 cau serie; 9.20 vervolg concert. Z e e s e n (1635 M., 183.5 K.H.) 6.50 gymnastiek en gramofoonplaten10.3012.00 lezingen12.20 1.15 gramofoonplaten; 1.151.50 berichten; 2.20 3.20 gramofoonplaten 3.204.50 lezingen - 4 50 5.50 concert; 5.508.50 lezingen; 8.50 „Der Rich ter von Zalamea". Muziek van G. Kneip- 10 30 berichten. Daarna tot 12.50 dansmuziek Allen zeer voldaan Zal er praktisch veel veranderen? MGR. DIEPEN DONDERDAG TE 'S BOSCH VERWACHT Men meldt ons uit Utrecht: Gisteravond arriveerde hier om kwart over tien de trein, waarmede de R. K. Midden standers die aan de Rerum Novarum-herden- king te Rome hebben deelgenomen, Dinsdag avond uit Basel waren vertrokken. Reeds hadden verschillende pelgrims ln Nijmegen de coupé's verlaten. In dezen trein troffen we o.a. den voorzitter van den R. K. Middenstandsbond, den heer C. J. G. Struycken en nr. F. Bach, directeur van het Haarlemsche Hanzebureau aan. De deelnemers toonden zich zeer voldaan over de gepasseerde dagen en het weer, waar over ze vol bewondering spraken, was wel zeer tegengesteld aan de windvlagen, waarmee ze hier werden verwelkomd. Over het algemeen i3 do tocht zeer gunstig verloopen. Te betreuren valt echter, dat een der dames bij het bezichtigen van een monu ment te Rome een been heeft gebroken. Zij moest ln Nijmegen in een ziekenhuis worden opgenomen. Z. H. E. Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van 's Hertogenboseh, die gelijk met deze bede vaartgangers uit de eeuwige stad is vertrokken en Donderdagavond in den Bosch verwacht wordt, is in Mannheim uitgestapt, om zich naar Wurzburg te begeven. DE REVOLUTIE IN ONZE DRANKWET GEVING EEN FEIT GEWORDEN Een succesje voor mr, Boon, een succesje voor mr. Oud, een succesje voor mr. v. Hellen- berg Hubar, die bij deze wet kapioen in amen- dementen is en reeds heel wat overwinninkjes binnen sleepte en nu hét succes voor mij, moet mr. Kortenhorst hebben gedacht. De slag om de verloven werd geleverd. Als sterke antagonisten stonden de minister en mr. Kortenhorst tegenover elkaar. De tegen, standers van het regeeringsvoorstel lieten de zorg voor den aanval aan den katholieken af gevaardigde over en deze toonde zich voor zijn taak meer dan berekend. Indien de wet had kunnen vallen, dan moest zij zijn bezwe ken onder de hevige kanonnade van mr. Kor- tenhorst, die over een munitie-voorraad bleek te beschikken, welke sterken indruk maakte en dan ook een bres dreigde te schieten in de wet. Dat mr. Kortenhorst daar niet onmid dellijk door kroop en zoo probeerde te nemen wat te nemen was, kan alleen verklaard wor den door het feit, dat hij zich zeker voelde van zijn zege. De Minister, die voor de hoofd zaak stevig voet bij stuk hield, heeft door zijn toegeven op één punt wellicht een deel der katholieke stemmen ingehaald. Hij zeide im- mers dat 't summum van zijn concessie zou wezen: schrapping van het vijfde lid van art. 70 en dit impliceert toch de wegvijling van een zeer scherpen kant van het verloven- maximum. Intusschen is door de verwerpng van het amendement-Kortenhorst de revolutie in onze drankwetgeving een feit geworden. Wij had den de wet-Modderman en hebben de wet' Kuyper, maar de wet-Verschuur, welke wij hoogstwaarschijnlijk zullen hebben, beet nu niet meer voor niemendal: „regeling van den kleinhandel in alcoholhoudende dranken". p.v. wet, „houdende voorschriften tot regeling van den kleinhandel van sterken drank en tot beteugeling van de openbare dronkenschap". In de nieuwe wet immers zullen voortaan ook de verloven over bet geheele land aan een maximum gebonden zijn en dit totaal aantal zal gelijk wezen aan het wettelijk maximum voor de vergunningen. Voor elk verlof zal vijf en twintig gulden moeten worden betaald, waarvan het Rijk de eene en de gemeente de andere helft opstrijkt. De bedoeling van deze principieele bepaling is dus: ook wettelijke maatregelen te nemen tegen het gebruik der zwakke alcoholica, vooral het bier. Bestaat er nu een bier-alcoholisme en vormt het een acuut gevaar voor de volksmassa Het bier-alcoholisme is een feit, zegt de'Mlnister en hij wijst op het aantal verloven, dat hem in verband met de bevolkingstoename onevenre dig gegroeid schijnt. Wij hoorden ook cijfers van dien verloven-groei, dezen keer niet alleen uit het Zuiden, maar ook uit andere deelen van het land. Uit deze cijfers het stringente bewijs leveren voor een acuut bier-alcoholisme, kan de Regeering niet. Maar uit gemeentelijke be palingen tegen verloven-groei en uit noodkre ten van burgemeesters en rapporten der drank inspectie las zij een mogelijk gevaar in de toe komst en beschouwde haar maatregel als pre ventief. En zij meende, dat deze maatregel van 1 ijkswege zou moeten worden genomen, om dat, liet men de zaak aan gemeentelijke auto riteiten over, zij juist daar niet ingang zou vinden, waar de omstandigheden het beslist eischen of zullen eischen en men daar de raads verkiezingen zal vergiftigen door een verloven- strijd. Mr. Kortenhorst heeft zijn amendement, dat de strekking had dit verloven-maximum uit te bannen, verdedigd in een lange rede, waarvan de quintessence was, dat er geen bier-alcoho lisme bestaat en dat de rigoureuse maatregel dus onnoodig was. Bier drinken de menschen vooral om den dorst te lesschen en onder het groofe aantal verloven der laatste jaren zitten er vele, die werden aangevraagd door de in diening der nieuwe Drankwet maar practisch niet werken, doch „slapen". De Minister daarentegen vond een bierge bruik van 112 millioen gulden per jaar de moeite waard en achtte de stijging der verlo ven al van ouderen datum. Redeneeren mot statistische cijfers stelt den luisteraar altijd voor allerhande vragen. Wat is de juiste beteekenis van het feit, dat er per jaar In Beieren 280 liter bier per hoofd wordt gedronken De groote kwestie is maar hoe veel menschen dat portie verorberen. Schaep- man lapte bij de behandeling der wet-Modder man de statistische cijfers aan zijn laars. Het jenevergebruik was toen 9.87 liter per hoofd. „Een niet zeer stichtelijk cijfer", zei de doctor, en maakte toen deze berekening „Ik meen te mogen aannemen, dat niemand in het gebruik van twee glazen sterken drank per dag een schrikbarend drankverbrulk zal zien. Degene echter, die twee glazen sterken drank per dag verbruikt, verorbert er 730 per jaar; en deze 730 per jaar vormen het zeer eerbiedwaardig getal van 36liter per hoofd". Het feit is tee kenend voor de relatieve waarde der statistiek bij de behandeling van deze materie. De zaak is eenvoudig of er plaatsen zijn, waar bier-misbruik bestaat door verloven. De minister heeft toegegeven, dat de verminde ring der verloven met ander beleid dient te geschieden dan de vermindering der vergun ningen. De verloven-lijst zal dus ook iets an ders zijn dam de vergunningslijst. Maar dit laat ste kon mr. Oud, die een verbeten vijand blijft van alles wat „lijst" is, niet vermurwen. Mede daarom kon het maximum in zijn oogen geen genade vinden, terwijl het ook bestookt werd door mr. Boon. Het leeuwenaandeel der bestrij ding had echter mr. Kortenhorst op zich geno men in een rede, welke een paar uur duurde en beurtelings den lachlust van verschillende Kamerleden opwekte en de zichtbare boosheid van den 'heer Smeenk, die zoo sterk geheelont houder is, dat elk grapje hem prikkelt. Ietwat geprikkeld scheen ook de heer van Vuuren, die ln tegenstelling met den bekenden Haag- schen Briefschrijver zeer verbaasd was, dat de minister het wetsontwerp zou intrekken bij al- dien het amendement-Kortenhorst werd aan genomen. Wij meenden, dat me,t de schrapping van het verloven-maximum Inderdaad de wet zonder scha kon worden ingetrokken. De heer van Vuuren echter zelde niet te begrijpen waarom de minister den ouden toestand niet wilde laten voortbestaan en, niet overtuigd van het bier-gevaar, verklaarde hij zich tegen het voorgestelde maximum. De heer Snoeck Henkemans daarentegen bezwoer zijn vrienden het maximum te aan vaarden. Minister Verschuur zelf voelde geen behoefte aan repliek en, ietwat bleek in zijn stoel zit tend, wachtte hij gelaten den uitslag der stem ming af, die onder spanning werd gehouden omdat de oneenigheld der fracties een sfeer van onzekerheid schiep. Een allermerkwaardig ste combinatie redde den minister: de socialis ten, behalve de heeren Schaper en Brautigam, de anti's behalve dr. Beumer, en de aanwezige Chr. Historischen (prof. Slotamaker was ziek) keerden zich tegen het amendement-Korten horst, dat gesteund door vrijheidbonders en v.d.'s verworpen werd met 37 tegen 27 stem men. Van de katholieken stemden tegen mej. Meijer,, de heeren Geseling, Suring, v. d. Bilt, van Poll, v. d. Meijs, Teulings, Schaep- man en President van Schaik. Verschillende katholieken waren afwezig, zoo de Rome-reizi gers en de ongestelde keer Hermans, met mgr. Nolens stemden vóór liet amendement- Kortenhorst: de heeren Bongaerts, Fleskens, Kampschöer, Ame'nt, v. Voorst tot Voorst, Lockefeer, v. Hellenberg Hubar en van Vuuren De principieele wijziging staat dus ln de wet. Maar zal er practisch veel veranderen? Er zijn momenteel een 15000 „wakkere" verloven; er mogen er zelfs volgens den tekst van het ont werp, ruim 22000 zijn. Telt men de vergunnin gen daarbij, waar natuurlijk ook bier getapt wordt, dan kan men toch waarlijk niet in duizend vreezen zitten en gelooven, dat we naar de drooglegging gaan. In de meeste plaat sen zal men wel onder het maximum blijven. Zou art. 70 sub 5 vervallen en dus het in elke plaats momenteel bestaande aantal verloven niet ook tevens wettelijk maximum worden, dan zal men niet veel knellends van de nieu we verloven-regeling merken. Het is jammer, dat mr. Kortenhorst, niet direct de gelegenheid aangreep om dit te be werken; nu is de kans misschien verkeken. UIT HET VISSCHERIJBEDRIJF Crisis te IJmuiden NOG MEER SCHEPEN STILGELEGD Tengevolge van de nog steeds on bevredigen, de resultaten van de Noorclzeevisscberij is we derom een aantal IJmuider stoomtrawlers stilgelegd, zoodat thans slechts een derde van deze vloot in de vaart is. Bijna alle in de laat ste dagen te IJmuiden binnengekomen stoom trawlers maakten slechte besommingen, zoo dat de betrokken reederijen, cm nog meer ver. liezen te voorkomen, genoodzaakt werden deze schepen tijdelijk uit de vaart te nemen. UIT DE STOELEN-INDUSTRIE. Staking te Waddinxveen Op de mededeeling vau den fabrikant, dat wegens de tijdsomstandigheden voortaan de feestdagen niet meer zouden worden uitbe taald, heeft het personeel der fa. Berkensteyn, stoelenfabrikante te Waddinxveen, besloten met ingang van 26 Mel a.s. in staking te gaan. DE „ABEiL TASMAN" Bemanning hartelijk te Melbourne ontvangen BATAVIA, 20 Mei (ANETA) De „Abel Tasman" is gisteren om één uur te Melbourne aangekomen. De bemanning werd hartelijk ontvangen door civiele en militaire autoriteiten en het publiek. Het toestel ver trekt heden naar Canberra vanwaar bet Don derdagmorgen weer naar Sydney vertrekt. AMELAND IN REP EN ROER Een candidatenlijst voor den gemeenteraad geweigerd Bij het inleveren der candidaatlijsten op 12 Mei, werd de vrijzinnige lijst van candidaten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Ameland, om klokslag 4 uur,inge diend. Het bleek evenwel, dat degene, die de lijst had ingeleverd, ze niet had onderteekend. Het hoofdstembureau vergaderde gisteren teneinde over de geldigheid der ingeleverde lijsten te beslissen. De bewuste lijst werd hierbij niet in behan deling genomen. De voorzitter van het hoofdstembureau, Burgemeester Bolomeij, verklaarde desgevraagd, dat dit ook niet zou geschieden, daar de lijst niet binnen den wettelijk daarvoor gestelden tijd was ingeleverd. Eén der leden van het stembureau weiger- de hierna het proces-verbaal te teekenen. Bij de zitting van het stembureau was zeer veel publiek aanwezig. Tegen de beslissing van het hoofdstembureau zal beroep bij Ged. Staten worden aangeteekend. De lijsten der R.K. Staatspartij, Anti-Rev., Chr. Hist, en der vrije kiezeregroep werden door het stembureau alle geldig verklaard De meerderheid der Amelander kiezers be staat uit vrijzinnigen. Men kan zich voorstellen, dat het geheele eiland over dit voorval in rep en roer is. („De Standaard") INDISCHE POSTVLUCHTEN Het 18de postvliegtuig is gisteren te 5.55 uur uit Jodphur vertrokken en na een tusschen. landing te Allahabad te 16.08 te Calcutta aan gekomen. Het 16de retourvliegtuig Is gisteren te 4.35 uur uit Allahabad vertrokken en na een tus- schenlanding te Jodphur te 15.55 te Karachi aangekomen. PROVINCIALE STATEN VAN UTRECHT. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft in de plaats van den heer J. Th. van der Laan, die zijn benoeming niet heeft aangeno men, als lid der Staten benoemd dein heer P, H. J. Steenhoff te Baarn. PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft in plaats van den heer H. Praayers te Gosterhesselen, die zijn benoeming niet heeft aangenomen tot lid der Prov. Staten van Drenthe benoemd den heer W. Otterman te Wachtum, gemeente Dalen en in plaats van den heer J. L. Nijsingh te de Wijk den heer H. A. Stheeman te Meppel. „ONZE VLOOT." De Kon. Ned. Vereeniging „Onze Vloot" be staat op 26 Mei a.s. 25 jaar. In verband daar mede wordt een receptie gehouden in „De Twee Steden", van 4 tot half 6 uur. R. K. VACANTIEHUIS OP SCHIERMONNIKOOG. Het R. K. Vacantiehuls „St. Egbert", dat de laatste jaren ln verval is geraakt, Is thans aangekocht door een R. K. combinatie en zaJ weder in gebruik worden genomen als vacantia en herstellingshuis. De eerste kinderen zullen binnenkort worden uitgezonden. R- K. COMITé PLEEGOUDERSTREIN WEENEN—BOEDAPEST. Het comité besloot ook in dit jaar een reis naar Weenen en (of) Boedapest te doen plaats hebben, en wel van 3 tot 14 Augustus a.s. TIJDENS EEN TOESPRAAK DOODGEBLEVEN. Nog pas een begrafenis bijgewoond Men meldt ons uit Zuid-Scharwoude Terwijl de voorzitter van den Noord-Hol- landschen Kolfbond, de heer K. Winkel, te Wognurn, zijn toespraak tot de prijsjvinners bij de gehouden Kolfwedstrijden zou beëindigen, zakte hij ploseling ineen en was terstond dood. 's Middags had hij de begrafenis van zijn vriend den heer J. Met, oud-lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, nog bijgewoond. BRANDSTICHTING IN DE HAAGSCHE KAZERNE Het onderzoek is geëindigd Naar wij vernemen, is liet door kapitein van Suchtele commandant der politie troepen te 's-Gravenhage ingestelde onderzoek tegen den wachtmeester die verdacht wordt van de voorgekomen brandstichtingen in de Alexan- der-kazerne, reeds eenige dagen geleden be ëindigd. De wachtmeester is thans ter beschikking gesteld van den commandant der Treinafdee- ling, doch blijft voorloopig bij de politietroepen in arrest. De zaak is om advies gesteld in handen van den auditeur-militair bij den krijgsraad te 's-Hertogenbosch. De dertiende etappe van de Duitechlandrondc is door den Belg Degraeve gewonnen met 6 uur 25 min. 15 sec. De toer ging vandaag van Hanno- vre over Hameien en Paderborn naar Dortmund. Er werd in een vrij vlug tempo gereden, zoodat er 27 deelnemers een half uur voor den bereken den tyd te Dortmund aankwamen. Veel belang wekkends bood de toer niet, daar pogingen om voor te komen, bijna niet ondernomen werden, of geen succes hadden, zoodat alle 27 deelnemers in een groep te Dortmund aankwamen,. By den eind spurt gelukte het Degraeve den Dortmunder Metze twee lengten voor te komen. De afstand HannoverDortmund bedroeg 215,3 K.M. Het klassement was als volgt; Degraeve, Metze, Barthelemy, Frascarelli, Buil (O.), Dewaele, Stöpel, Siégel, Moineau, Geyer, Neuhard. Alle overige deelnemers kwamen op de twaalfde plaats. In het totaal klassement is Metze nog 3teeds nummer een met 114.34.32 en 150 punten. Thierbach twee met 114.35.48 en 101 pnt. en Frantz drie met 114.38.47 en 128 punten. In den stand van het landenlclassement kwam geen ver andering. Duitschland heeft nog steeds de lei ding met. 343 uur 51 min. en 31 sec., waarmee het een voorsprong van uur op Frankryk heeft. Onze Zwitsersche correspondent meldt: De Zwitsersche regeering heeft aan het Zwit sersche parlement voorgesteld aan het Zwitser- sch Olympisch Comité een subsidie van 60.000 Zwitsersche francs te geven voor de betaling van. een derde gedeelte van de kosten voor de uitzen ding van een Zwitsersche ploeg naar de Olym pische Spelen van het volgende jaar in Amerika. Na den broeder ook de moeder aangehouden In verband met den moord op den 24-jari- gen A. P. te Aalten, is destijds diens broeder gearresteerd. Thans is ook de moeder aange houden en gevankelijk naar Zutfen overge bracht. GEEN ROODVONK. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld dat een bericht in de pers volgens hetwelk zich in het garnizoen te Amersfoort gevallen van rood vonk hebben voorgedaan, niet juist is. Het betreft hier slechts enkele lichte gevallen van rubeolae. E. TH- NOOY. f In den ouderdom van 59-jaar is overleden de heer E. Th. Nooy, lid van den gemeenteraad van Deventer en districtsbestuurder van den R. K. Fabrieksarbeiders-bond. Opvolger op de lijst der R. K. Staatspartij in den gemeenteraad is de heer L. J. van Moorst. Indrukken van een ballonvaarder J. W. schryft ons uit Oosterbeek; Een onweer trok in de Betuwe donker en rom melend voorbü. Over den Rijn slierden als uit gerafelde flarden de wolken aan, doch ze ver loren zich in de klare lucht boven de Veluwe. Er was spanning in de atmosfeer, spanning in den ballon, die als 'n enorme meloen zichtbaar groeide uit de wei, boven de wilgen uit, «!»"- nine onder de toeschouwers, die ongeduldig wachtten op het moment, dat het gevaarte los zou raken van de aarde. De donkere wolken verdwenen, de wind keerde naar het Oosten, even straalde de avondzon nog uit boven een nevelbank achter de bosschen van Wolfheze. Een stille Meiavond naderde uit den lichten schemer, die over bosschen, weide en W De balkin wilde de zon na, Zyn meester, com mandant Delia Mouton, liet hem vrii, en plechJg Ereh°el in harmonie met de gestilde natuur, ste len wil omhoog. Een menigte van eenige duizen den stak de handen wuivend naar ons uit, doch dft schouwspel van een juichenden menschen- drom. hoé'machtig soms als men er te mlidden van staat, werd onbeteekenend, wriemelend klein als van een mierennest. Het verloor zich in de narelmoer-fiine wijdte van de aarde, waarvan d uitXeide" verder en verder in den nevel VaAlle6 verticale'6 vormen verloren er zich ln en alErSblefeenn alleen de schaduwen der bosschen, de zilveren slingers van Rp |rden oplichtende bloesempracht der Wn steo-en naar de stilte, een plechtig stijgen boven a^rdlche werkelijkheid. Even bleven^ we onbeweeglyk hangen boven Doorw - de donkere dennen waaruit met ve. wiekslag de nachtuilen hun °m2Werv. JF -vorld gronnen. Door de volkomen stilte van klonk de zang van de nachtegaal omh We leunden over de mand, die zoo klein en toch zoo veilig en vertrouwd onder den rustig dryvenden ballon hing, we ondergingen de onwerkelijke, de verheven schoonheid v _n oogenblik van roerloos zweven tusschen een de, die wegschemerde, en een hemel, die in - len glans naderde. Dat moment P luchtvaardersmanier gevierd te worden, m de commandant. Van de champagnefleech scnoot de kurk de luchtruimte in, we vierden met ons beiden een gewyd feest, een lentefeest in oe lucht, in een wonderwereld. Eenzaam waren en toch één met hemel ën aarde, ln een lmm stilte, waarin slechts als vage droomgelulden net leven opklonk, het leven waartoe wy behoo en waarheen wy moesten terugkeeren. In de huisjes beneden vonkten de lichtjes Daar in het Zuiden begon Nymegen reeds gloeien, in het Oosten Arnhem, onder ons gie Renkum en Wageningen voorbH, ln het woo den draaide het seinlicht van de luohtlyn Am sterdamBerljjn langs den horizon. Boven de bosschen van Keyenberg en Oran)e Nassau's Oord zwermden de nachtuilen talryker. Het korte feest eindigde. De sleepkabel hing al overboord, we hoorden het uiteinde ruischen door de kruinen der boo- men en langzaam kwam de aarde weer naar ons toe. Boven een weidje, nog vaag te onderschei den, trok de commandant de scheurlyn open en zachtjes, met even een opveren van de mand, daalden we alsof we neergezweefd kwamen. De koeien naderden nieuwsgierig, uit de boerderijen holdenjongens en meisjes aan, rappe handen om te helpen. Het was volkomen duister toen de boer met zyn wagen kwam en als simpei vrachtgoed het wonder van lichter dan lucht, dat ons door een ongekende wereld had gedragen, zoo maar weg sjouwde naar het naaste station. Wy gingen in den nacht over de Veluwe en zagen de sterren aan, anders, met een heimwee naar verten, die ons minder onbereikbaar schenen dan voorheen. Naar het Engelsch van Ben Bolt. 12) Neen, tenzij die arme Mr. Barnsdale hem tegen zijn moordenaar genoemd heeft en deze aan die dame. De coroner dacht en vroeg daarop nog: De veroordeelde die eergisteren van Dart- moor ontsnapte was U niet bekend, veronder stel ik? Mijn hemel, neen! Dank U. Dat is voldoende. Mr. Mallinson nam zijn plaats wederom in, een flauw glimlachje omi zijn strakken mond en de coroner begon een langdurig overzicht van de getuigenverklaringen te geven. Heel spoedig werd het duidelijk wat hij er van dacht en Majoor Darling twijfelde er niet aan, hoe het oordeel van de twaalf „goede mannen" zou luiden. Hij wachtte nog even maar dan, gevolg gevend aan een plotselinge impuls, stond hij zachtjes op. Inspecteur Walton wenkte hem bij zich. Ga je weg? Ik moet een visite maken, fluisterde hij terug; zie je straks nog wel! Zoo vlug mogeiyk ging hij naar buiten. Daar vond hij zijn taxi-chauffeur die rockend op een muurtje zat, ln druk gesprek met een ouden dorpeling die geen plaats in het schoollokaal had kunnen bemachtigen. Hij wendde zich tot den ouden man: Er is hier een huis in den omtrek, ge naamd „De Dennen?" Van Mr. Derek Mallinson? Ja, waar is het? Wil je het ons even wijzen? De man gaf de gevraagde informaties en in de taxi stappend beval Darling: Breng mij daar vlug naar toe, maar stop zoodra het huis in het zicht. komt. Heel goed, sir. Vijf minuten later stopte de taxi in een karakteristiek laantje ni6t ver van een klein maar vriendelijk steenen landhuis, temiddeu van een fliaken tuin. Dat zal het huis zijn, denk ik sir. Ja, wacht hier op mij. Hij wandelde verder en toen hij door het hek naar binnen trad zag hij den voorgevel yuu het huis voor zich. Twee ramen van de bovenverdieping stonden open en uit een er van woeien de gordynen naar buiten, maar er was memand te zien. Hij begaf zich naar den m Int- Van het h,uis vanwaar bij de geheele oprf6 i "I ervan boa overzien. Opzij ervan was s evig gebouwde vrouw aan het matten- oppen, schijnbaar de eenigs-t levende persoon v00.^66 ^^Gng. Nadat hij haar gezien a ee' 'bij op zijn voetstappen terug en e.?f, .Zlc ln richting van de voordeur. Ter- .1l°P toeliep keek hij andermaal aandachtig langs den voorgevel en terwyi hij zelf verborgen was achter een heg, zag hij een hand uit het raam steken, die probeerde het opwaaiende gordijn 'binnen te halen. Aan de hand schitterde een steen ln de zon, en terwijl het gordijn binnengehaald en vastge maakt werd, zag hij een glimp van een wengelaat, donker en aantrekkelijk, met een aureool van koperkleurig haar. Hij floot bijna van verbazing. Mr. Mallinson kon ziöh geen vrouw herinneren die beant woordde aan 'het signalement, dat Ce garage houder gegeven had van de dame, die zjjn naam gebruikt had; toch bevond zich hier ln zijn eigen huls, en blykbaar volkomen op haar gemak, een daime waarop het signalement volkomen sloeg. Ten zeerste verbaasd ging hij verder naar de deur, beklom de stoep en belde aan. Eerst nadat hij nog eens luid gebeld had, hoorde hij zware voetstappen terzijde van 'het huis en een oogenblik later verscheen de vrouw, die hij daar gezien had, een mat onder haar arm, met een vragende uitdrukking op haar verwonderd gelaat. Goedénmorgen, zeide de majoor beleefd. Ik zou gaarne Célie Dauvry sprekén. Ik ver onderstel, dat zij thuis is. Neen, dat was ze wel maar nu niet meer. Gisterenavond is zij naar Londen vertrokken. Ach, dat is jammer! Hij dacht even na en waagde toen een poging in de ruimte: Is mevrouw Mallinson misschien thuis? Dat was een waagstuk. Er is geen mevrouw, mijnheer is vryge- zel. Er is niemand dn huls dan hijen hij is naar 'het coroner's onderzoek in de dorps school. 'Wilt U uw naam achterlaten? Gedurende een oogenblik bestudeerde de ma joor het gelaat voor zich. Loog deze vrouw? Hij verwierp de veronderstelling bijna terstond. Zij zag er te eenvoudig en eerlijk uit en toch als zij dienstbode op „De Dennen" was, leek het ongelooflijk, dat de aanwezigheid van een vrouw in huis, die hij gezien had, haar niet bekend was. Neen, dank U. Indien Mr. Mallinson in de school is, zal ik hem wel ylndenik veronderstel, dat' U de dienstbode hier bent? Neen! Dat Is mijn nicht Tryhena. Zij is voor een paar dagen naar Plymouth en ik houd hier de boel nu een' beetje schoon voor haar. Een klok in het huis begon te slaan. Allemachies, riep de vrouw verschrikt, ik moet maken, dat ik weg kom want myn man zit op zijn eten te wachten. Zonder een woord verder te zeggen verdween zij om het huis, hem latend om te blijven of te vertrekken, zooals hij verkoos. Hij keek in ge dachten rond. De verklaring van de vrouw omtrent zich zelf sprak voor haar onbekend heid met de aanwezigheid van de andere vrouw ln het huis, maar liet hem volkomen in het duister omtrent de identiteit van deze laatste Zijn oogen rustten op een gebouwtje naast het huis. De garage waarschijnlijk. Hij zou daarbinnen wel gaarne eens een kijkje nemen, maar de deur was stevig gesloten, zooals hij zag, zoodat dit onmogelijk was. Hy wachtte nog even en draaide zich dan om ten einde zijn taxi weer op te zoeken. Juist toen hij dit deed hoorde hij een meisjesstem snikkend uitroe pen: Neen het is té slechthij deed het niet! De woorden eindigden in een afgebroken snik. alsof iemand de spreekster plotseling wegtrok en hij snelde naar de voorzijde van het huis, waarvandaan het geluld scheen te komen. Toen hij naar boven keek, zag hij een schim van een betraand meisjesgezicht voor een van de bovenramen maar het volgend oogenblik was het weer verdwenen. Hij stond doodstil, gespannen luisterend, terwijl zijn oogen scherp rondspiedden. Hij twijfelde er niet aan, dat het gelaat, dat hij zoo vluchtig gezien bad, dat van Célie Dauvray was en dat het haar stem was, die hij gehoord had. Toch kon hij niets doen. Indien hij aanbelde, zou er niet opengedaan worden, indien hij het huis binnen drong, zou bet een wederrechtelijke huisvrede breuk zijn. Hij stond in tweestrijd en plotse ling zag hij een gordijn bewegen. Hij scheen zelf bespied te worden, terwijl de spion, naar hij veronderstelde de vrouw was, die hij even te voren aan het raam had ge zien. Hij wist niet wat te doen en besloot ten- laatste zijn vriend Walton in vertrouwen te ne men alvorens iets te beginnen. Hij begaf zich daarom naar het hek en terwijl hij dit deed klonk vam uit de laan het geronk van een motor, hij hoorde een claxon en terwijl hij zich nog in den tuin bevond reed een open wagen aan de pooTt van De Dennen voor. Er bevond zich slechts één passagier in, die uitstapte en hem van onder gefronste wenkbrauwen bleef aanstaren, de scherpe oogen vol achterdocht. Darling glimlachte beleefd en opende een van de deuren van het hek. Goeden morgen, Mr. Mallinson. De man, die aldus werd aangesproken, ver sperde den ingang en beantwoordde deze vrien delijke begroeting met een ruw: Wie voor den duivel ben jy? HOOFDSTUK IX PERE TABAC De eerste oogenblikken na deze ruwe vraag, gaf majoor Darling geen antwoord. Met bijzon dere aandacht beschouwde hij het gelaat van den ander, terwijl hij andermaal het gevoelen had, dat hij deze byzondere, scherpe trekken reeds eerder gezien had zonder zich te kun nen herinneren, waar dit het geval geweest was. Zijn stilzwijgen dreef den ander tot grooter onbeschaamdheid. Zonder drift, doch op een lagen, dreigenden toon, sprak hij: Spreek op kerel, je bent toch niet stom geworden? De meeste mannen zouden op deze woorden in drift zijn ontstoken. Op Majoor Darling ech ter hadden zij een geheel andere uitwerking. Het was alsof plotseling een gordijn voor zijn herinnering weggerukt werd. In één flits her innerde hij zich alles weer. Reeds eenmaal waren precies dezelfde woorden hem naar het hoofd geslingerd, bij een ongeveer gelijksoor tig onderhoud. Toen had een man tuschen hem en de deuropening gestaan, die naar de vrijheid voerde, terwyi zijn ondervrager een revolver op hem gericht hield. Nu was er een tuinhek, en de ondervrager had geen revolver, maar de vraag was dezelfde en het was dezelfde man, sprekend op denzelfden lagen, koelen toon, die haar stelde. Toen droeg de man een golvende baard, hij was gekleed als monnik en in de kamer bevonden zich nog twee mannen, waar van één in een uniform, dat hij niet het recht had te dragen. Maar geen vergissing was mo gelijk, de stem en de oogen konden niet liegen. Darling lachte plotseling luid. Het blijkt, da.t Ik U bij een verkeerden naam noemde. Ik had moeten zeggen „Père Tabac!" De man in de tuinpoort sprong achteruit bij het hooren van dien naam. Zijn oogen ver nauwden zich, een gevaarlijke uitdrukking kwam op zijn gelaat doch zich herstellend lachte 'lilj zachtjes, terwijl hy kalm vroeg: Ben je krankzinnig geworden? Darling negeerde deze vraag. Ben je dien bijnaam vergeten? Geen won der Een man die zoovele rollen speelt is ge makkelijk geneigd de namen ervan te vergeten en het is bovendien al weer zoo lang geleden, dat je die vriendelijke pakketjes uitreikte aan de mannen, die aan den ingang van de hel stonden Maar de goede daden vgn een man blij ven in de herinnering voortleven, zelfs al is hij ze zelf vergeten en er zijn er nog zeer veel, die geen pakje tabak aanbreken zonder aan Père Tabac te denken, onder het prevelen van een zegenwensch voor hem. Mallinson's gelaat was een studie. Hij stond daar aan de verkeerde zijde van zijn eigen poort, terwyi hij Darling aanzag met iets als vrees in zijn scl»""*n»i?re oogen en een verwon derde uitdrukking op zijn gelaat. Eindelijk barstte hij los: Maar wie ben jij dan? In leder geval, een bewoner van deze we reld lachte Darling, met cosmopolitieche nel gingen. Maar wat uw vraag betreft 'hij keer de zich half om naar het huis zullen wij zeggen, dat ik een vriend ben van Mademoi selle Dauvray? Mallinson was blijkbaar ln de war gebracht door dit onverwachte antwoord. Hij wierp even eens een haastigen blik op het huls en die blik bewees Darling, dat hij zich niet vergist had. Niettegenstaande alles wat de vrouw beweerd had, bevond Célie Dauvray zich nog op „De Dennen". Zoo! zeide Mallinson hatelijk .Een aanbid der? Ik zal op myn pupil moeten passen! Dat schijn je anders al aardig te doen Père Tabac. Ik vraag mij af waarom. Is het mogelijk, dat zij vanmorgen een lastige getuige geweest zou zijn. Dat sloeg den ander geheel uit zijn even wicht. Duivels man, echreeuwde hij bijna. Wat bedoel je? Wie ben je? Majoor Darling lachte weer. Herinner je je dien nacht, toen Père Tabac verdween; in de lucht opgegaan, zooals de een voudige Poilu's dachten? Hy was in dat ver nielde huis, de estaminet „De Raven". Er be vonden zich nog twee mannen in de kamer en op de tafel met wankele pooten lagen staf kaarten uitgespreid. Er bevond zioh ook een man in het uniform van Fransch officier, doch wiens naam Wilhelm Pfeiderer was, dat niet erg Franech klinkt, en die onderhandelde over den aankoop van de kaarten, waarvoor hij be reid was een fortuin te betalen. De herinnerin gen komen al terug, niet waar? Goed. En mis schien herinner je je dien half dronken poilu, met een paar flesschen wijn één onder iedere arm die hij gestolen had uit de ver nielde kelder Mijn God... was Jij dat? (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 7