ADVOCAAT KASPER HIDDDIH Bloedarmoede - Zenuwzwakte VAN PINKSTER-RECLAME 1/1 FLESCH LIMOilHBE „1001" ARTIKELEN 2E riHRSTEB0A6 GESLOTEN. PHIKSTEREII XW S'.OBLIGATIEN 1 Egn green uil onze wrlaagii oriizen AU BON MARCHÉ MERCURIUS PEEK&GLOPPENBURG tdefyam. LIMONADE CADEAU GRATIS ONZE KABOUTERS ADVERTENTIEN f Onverschillig welke prijs U wenscht te besteden, U slaagt bij „De Kaplaars'' volkomen naar Uw genoegen. Wees echter verstandig en koop, zoo mogelijk, in de ochtenduren. U kunt dan rustig Uw keus maken uit de ontelbare mo dellen en leersoorten. HOOGSTRAAT 355. JONKERFRANSSTR. 77, 0. BINNENWEG 102 KRUISKADE 12, ROTTERDAM - HOOGSTRAAT 52 SCHIEDAM waar zij mans neschiht over een moderne inrichting voor net bewaren van inboedels. DONDERDAG 21 MEI 1931 VERLOOFD: VERLOOFD: VERLOOFD: VERLOOFD: GETROUWD: GETROUWD bij volmacht: ALLARD CAREL JACOB HOPPE, Eerw. Broeder N0RBERTUS, f 1.55 per flesch %ot m met Woemdag a.s. fakpfyQf IQH 2 potten ontvangt 3 potten. 4 potten ontvangt 6 potten 6 potten ontvangt 9 potten. SANGUINOSE. VAN DAM CO. Bijzonder gemakkelijk Dames Zomerschoenlje. In gevlochten of fantasie linnen. Modern, zeer gewild. In verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar! Iets bijzonders I Deze mod. Heeren Molière is gemaakt volgens het org. Good Year Welt systeem en heeft een betere pasvorm dan U gewend is! Elegant fantasie hand schoentje m. elegante bak. In de moderne leverkleur Heeren Molière van prima boxcalf op rand genaaid. Zeer voordeelige aanbieding. Zeer chiq. Pumpschoentje in leuke combinatie van bruin boxcalfs en bruig snede. Vanaf HEDEN tot en met DONDERDAG 4 JUNI 78 cent Per 1/1 flesch Ell SEEK NIEUWE HLEEDinGT SCHIEDAM - BOTERSTRAAT 7 PROVINCIALE CREDIET EN spaarbank SCHIEDAM Anno 1905 VOLT. KAP. f 1.000.000.- RESERVES f 550.000 - walra™ THANS VERKRIJGBAAR a 101 pCt. HOEDEN OVERHEMDEN PETTEN ZELFBINDERS Weder ontvangen Voor Dames ARIéén HOOGSTRAAT 64 - SCHIEDAM TELEFOON 68474 HET SCHIEDAMSCHE VULPENHUIS u HOOGSTRAAT ROTTERDAM WOLLEN EN KATOENEN KINDERPAKJES Het Verhuizingen- en Expeditie-Bedrijf van de is verplaatst naar N.V. SCHIEDAMSCHE STEENKOLENHANDE L Het Telefoonnummer blijft 68146 NA ADVERTEEREN «omt zonneschijn GEM. BETALING! ZIT-SLAAPKAMER MARIEKE BARTELS en SIMON VAN DER MEER Dit. germ. cand. Venlo, Hamburgersingel 9. Nijmegen, Vondelstraat 27. Pinksteren 1931. 5923 g MIES VAN LIESHOUT en JACQUES HOOGENBOSCH. Rotterdam, Eendrachtsstraat 84a. Nijmegen, Berg en Dalscheweg 275. 24 Mei 1931. 5933 7 JOOP FREHE en JAN VAN IERSEL 31 Gr. Markt, Breda. 102 Baronielaan, Breda, lste Pinksterdag 1931. Geen ontvangdag. 5887 8 RIEK TEN DOESCHATE en HENRI KONING. Hengevelderstraat 41. Goor, Hengevelderstraat 61. Pinksteren, 24 Mei. 5872 8 Mr. H. HÖPPENER en HENRIETTE VAN AKEN die, mede namens wederzijdsche fa milie, hartelijk dank zeggen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Beek bij Nijmegen, 20 Mei 1931, 5892 9 F. T. VAN RIJN Off. van Adm. Ie kl. (Weduwn. van Marianne Timmer) en C. A. M. FLIPSEN. Kerkelijk huwelijk 19 Juni te Batavia. Amsterdam, 20 Mei 1931. 5884 10 Met groots vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon JACQUES MARIA THERESIA. HENK M. v. OOSTEROM Jac.zn. RIE V. OOSTEROM—Ten Bosch. Rotterdam, 19 Mei 1931. Benthuizerstraat 57. 5938 8 Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Broeder, Zwager en Oom, de Heer in den ouderdom van 66 jaren. Zutphen: P. A. H. HOPPE en Kinderen Dieren: MARIE HOPPE Arnhem: J. M. A SCHRAKAMP. Dieren, 18 Mei 1931. Middelhovenstraat 10. De plechtige Uitvaartdienst zal plaats hebben in de Parochie kerk van O. L. Vr. Hemelvaart te Dieren, op Vrijdag 22 Mei a.s. ten 10 ure, waarna de begrafe nis op het IL K. Kerkhof aldaar Geen bloemen, gaarne H.H. Missen. 5905 32 In onze Missie van Belg. Kongo is overleden in zijn 28e jaar, het 9e van zijn religieuse geloften. Wij bevelen de ziel van onzen overleden Mede-Broeder aan in het H. Officie der Priesters en de godvruchtige gebeden der ge- loovigen. Pater W. GOVAART, Provinciaal Overste der Priesters van het H. Hart. 5958 19 Duurder hoeft niet Beter kan niet. 17 Verkoophuizen. ROTTERDAM: Hoogstraat 185 - Tel. 10115. Pretorialaan 27 - Tel. 15575. 3772DGVS 35 *<- 'V-tV Daar is een lijden daar men niet gering over denken moet; een lijden dat alle dagen terugkeert; arm bloed is een arm leven: een lijdend leven; somber, beSroefd, verdrietig ge stemd zijn en zich voor alles te zwak gevoelen. De huis- genooten lijden mede. En de toekomst is dreigend. Algemeene zwakte: zenuwzwakte; neurasthenie; chronische hoofdpijn; maagpijn; algemeene depressie; dat alles komt voort uit armbloedigheid. Het beste, zuiver plantaardig middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte is de SANGUINOSE verrijkt het bloed. SANGUINOSE versterkt de zenuwen. SANGUINOSE voorkomt anaemie en neurasthenie. SANGUINOSE helpt snel en afdoende. SANGUINOSE hielp honderden die den moed reeds hadden opgegeven. SANGUINOSE is „het middel" VOOR U! Prijs per flesch f 2.6 fl. f 11.12 fl. f 21. Bij Apothekers en Drogisten verkrijgbaar. k DE RIEMERSTRAAT 2c/4 DEN HAAG. A Drtnf IT J J. VAN MUYDEN. DCUl U Udlf Oostzeedijk 3 en J. TUK. Katendrechtschelaan 12a. kunnen in ons filiaal Oude Binnenweg 102 gratis voor tien gulden aan schoenen bekomen. - .V T 'f. Bij aankoop van f 1.50 „1001" Artikelen, waaronder 1 Pond „1001" Margarine of V2 pond „1001" Koffie I Prima Melange Margarine Koffie (le kwal.) I Thee (le kwal.) Cacao Bak en Braadvet Limonade (alle smaken) I Slaolie (goud merk) Zoete Spaansche Roode- of Witte Samos Vermouth Bloedwün 62 ct. per 30 ct. per 54 ct. per 36 ct. per 35 ct. per 28 ct. per 59 ct. per 88 ct. per W(jn Port pond 14 P- pak 14 P- pak ons 14 P pak Vi P- pak 1/1 flesch 1/1 flesch met 8 punten «8 8 4 8 4 6 6 met 6 punten N.B. Punte,- worden uitsluitend ingewisseld in onzen SHOWROOM, Mauritsweg 2, voor SCHITTERENDE CADEAUX Zie de Etalage Vrij entree 37T5VS 140 En alleen omdat er wat geld voor noodig is, dat U niet wilt of kunt missen Mogen wij dan zorgen dat U en Uw familie met Pinksteren toch goed gekleed zijn? Wij berekenen gewone winkelprijzen en wat de be taling betreft: Prima vilt 3.50 Het snufje in den nieuwsten vorm4.75 Haarvilt (onder garantie) 7.50 Wit zijde, met boord2.90 Gekleurd zijde 3.90 Tricoline zijde 4.90 Onze reclame stoffen 0.75 De nieuwste ruitjes 1 20 Met lederen band 1.50 Strepen, ruiten, moesjes, vanaf 0.35 „"2.90 Het blauw met witte stipje, nu0.6714 HANDSCHOENEN, Geel, im. wildleder 0.75 De nouveauté's zwart-wit en wit-zw. nu 1.25 9368S 90 N.V. DRUKKERIJ EN KANTOORBOEKHANDEL 9268-° j y L Haven 77, h Branderss Voor elke hand. Voor elke- beurs. Grootstes orteering IN ONZE KINDERAFDEELING VINDT U EEN GR00TE KEUZE, APART GENRE STEEDS NIEUWE SNUFJES. DONDER DAG, VRIJDAG EN Z A T E R D A G TOT 10 UUR GEOPEND - t-.J Ab Kennisgeving Firn WED. J. KOOIMAN 469178 100 NOORDVEST 13-15 17-19 TELEF. 68208-68831 PRIMA ANTHRACIET-SOORrEN VAN 1e KLAS MIJNEN 5678 10 NIEOWE HAVEN 143-145 Leer- en Moquette ameubl., Dres soirs, Divans, Karpetten, Spiegels, Linoleums enz. Simonstraat 4457 nabij Schiekade, R'dam Tel. 41541. 6312 Aangeboden een groote, frissche voor 1 of 2 personen, met of zonder pension, in klein gezin, mooie stand. Br. no. 1500S Bur. van dit Blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 8