WOELIG SPANJE KATHOLIEKEN VAN HOOGVERRAAD BESCHULDIGD De Vlaamsche kwestie KAMPVECHTERS EN MARTELAREN Treinbotsing in vol e vaart DONDERDAG 21 MEI 1931 WILD-WEST -MANIEREN twee wagons ineengedrukt VLAMMEN VOLBRENGEN HAAR VERNIELEND WERK OVERAL WANTROUWEN Drie raenschen bedolven SCHIJNRECHTSPRAAK IN LIT A UEN TOL-UNIE IN ZUID-AMERIKA MENIGTE WIL EEN NEGER LYNCHEN ONDULDBARE DWANG MAATREGELEN ONDER DE DICTATUUR EEN HALSSNOER VAN 90.000 DOLLAR EIGENAARDIG VLIEGONGEVAL TEGEN EEN ZEDELIJKHEIDS VERORDENING DE FRANSCHE MARINEVLIEGERS OP DUITSCH GEBIED DE TEXTIEL-STAKING IN NOORD-FRANKRIJK Brutale bankroof te Eickel VIJFTIG GEWONDEN DRIE INTERPELLATIES IN DE BELGISCHE KAMER ALVAREZ WIL EEN NIEUWE PARTIJ STICHTEN VERKEERDE WISSELSTAND DE OORZAAK PARIJS, 20 Mei. (V.D.) Op het Gare dè Lyon heeft Woensdagochtend een spoorwegongeluk plaats gehad. Een uit Montereau komende geheele bezette trein werd eenige meters voor het binnenrijden van het station in volle vaart door. een rangee- rende locomotief aangereden. De 'botsing was zoo hevig, dat de tweede en derde wagen van 'den trein ingedrukt werden. Uit de ineengedrukte wagens werden vijftig gewonden geborgen. Het schijnt, dat het onge val geen dooden heeft veroorzaakt. De toestand van vier gewonden is evenwel zeer ernstig. Volgens het eerste onderzoek is het ongeval aan verkeerden wisselstand te wijten. ,Het frontistisch gevaar onderschat en geminacht" DE PAUS EN DE KATHOLIEKE STUDENTEN Bij een aardstorting bij Tours Dinsdag raakte in de nabijheid van Tours, tengevolge van ondermijning door hevige re gens een groot stuk grond los. Geweldige massa's grond en eteenen stortten naar beneden. Een meisje werd bedolven. Een Amerikaansoh generaal en een metge zel die in het nabijgelegen slot De La Fariniere vertoefden, wilden te hulp schieten, doch wer den door een opvolgende aardstorting eveneens bedolven. Afdeelingen militairen zijn onmiddellijk naar de plaats van 'het ongeluk gedirigeerd om de slachtoffers te bergen. Er 'bestaat nog gevaar voor verdere aardstortingen. PARIJS, 20 Mei. (V.D.) Eij het reddingswerk in verband met de aardverschuiving bij Tours is het tot nu toe nog niet mogelijk geweest, ook zelfs maar een spoor van de drie slacht offers, die gisteren werden bedolven, te vinden. Door middel van een militaire tank werden verscheidene rotsblokken weggetrokken. Men heeft de hoop, de slachtoffers nog levend te vinden, opgegeven. Twee watervliegtuigen botsten boven de Morayfirthbaai (Schotland) tegen elkaar. De twee marine-officieren, die de machines be stuurden, werden gedood. KABINETSCRISIS IN BELGIE. Links Petitjea-n, die Vauthier vervangt als minis ter van Kunsten en Wetenschappen; rechts Charles, de nieuwe minister vam Koloniën Armand Huysmajis verzette zich tegen de handelwijze van den eersten minister bij de laatste kahlnets-wijziging, waarvan de afge vaardigden niets wisten en waarvan zelfs zekere ministers niet verwittigd waren. iSpr. protesteerde eveneens tegen het feit, dat Petit jean is uitgenoodigd Vauthier te vervan gen op het cogenblik, dat d taalkwestie in den senaat zal komen. Aaa Diercks is opgedragen, de houding der liberalen inzake de taalkwestie te verdedigen. sche liederen naar het bondsgebouw der stu denten gebracht, waarbij de politie opnieuw met den gummistok op de studenten indrong en vijf van hen arresteerde. Als karakteristieke bijzonderheid dient hier bij nog vermeld te worden, dat de voorzitter van het krijgsgerecht, overste Budrevicius voor het proces herhaaldelijk het voorzitterschap neerlegde, daar hij als Katholiek zulk een pro ces niet voeren kon. Tenslotte dreigde de regeering hem met ont- slag, waarop hij noodgedwongen moest toe geven. Door communistische elementen Voor de vrijheid, de rechtvaardigheid en de natuurlijke rechten van den mensch Een voorstel van den Chileenschen minister van buitenlandsche zaken SANTIAGO DE CHILI, 20 Mei. (R.O.) An tonio Planet, minister van fomtenlandsehe za ken van Chili, heeft een voorstel ingediend be treffende een tol-unie tussclien de staten van Zuid-Amerlka als remedie tegen de econo mische depressie, welke in Zuid-Amerikaan- sche staten heerscht. Het door het geheele land met de grootste spanning verwachte proces wegens hoogverraad tegen acht studenten van het Katholiek Stu- dentenbond „Atei'tininkai", vier priesters en twee leden der Katholieke Actie voor het krijgsgerecht te Kowno is den twaalfden Mei begonnen en den volgenden middag beëindigd. Het was de eerste maal, dat in Katholiek Litauen een regeering het waagde, leiders van Katholieken om hun arbeid in dienst der kerk van hoogverraad te beschuldigen en voor het gerecht te dagen. De beschuldigden hadden namelijk in den geest van hun bisschop het volk voorgelicht betreffende de maatregelen door de regeering inzake den cultuurkamp genomen en daarbij een oproep verspreid, waarin het Katholieke volk wordt aangespoord, eendrachtig stand te houden en onder leiding van zijn bisschoppen en de geestelijkheid de stem te verheffen tegen de voortdurende Kerk- en Katholiekenvervol gingen. Hierbij zoudeh alle maatregelen der regee ring inzake den cultuurkamp op correcte wijze worden geboycot, terwijl de overige wetten loyaal zouden worden nageleefd. De openbare meening in Litauen beschouwt de beklaagden dan ook als kampvechters en martelaren voor de vrijheid, de rechtvaardig heid en de natuurlijke rechten van den mensch onder de dictatuur. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie eischte wegens verzet tegen den staat de straf fen, welke daarvoor in het wetboek zijn be paald, wat in verschillende gevallen de dood straf beteekent! De beschuldigden werden door hun advoca ten zoo schitterend verdedigd, dat de aanklacht geheel te niet ging. Daar echter de partij der nationalisten een veroordeeling had bevolen, moesten er desondanks straffen worden uitge deeld. De priester Zwings en de studenten Staupas en Mason is werden veroordeeld tot 1000 Lit of twee maanden hechtenis. De student Mockus tot 750 Lit of 7 weken hechtenis, de studenten Labokas, Mikaila en Swetulewicius tot 500 Lit of anderhalve maand hechtenis. Slechts twee priesters, twee studen- ten en twee leden der Katholieke Actie werden vrijgesproken. Het vonnis, dat eerst na drie uren van be raadslagen door het gerecht werd uitgespro ken, werd met berusting aangehoord. De ver oordeelden zullen bij het opperste tribunaal in Kowno in cassatie gaan. Daar de regeéring vreesde, dat het geduren de het proces tot onthullingen zou komen be treffende het huidige wanbeheer, had zij be paald, dat de zitting geheim zou zijn en op bevel van den minister van oorlog werd bij het begin van het proces den journalisten de toegang tot de zaal geweigerd, terwijl de gan gen door de politie werden ontruimd. Gedurende de zitting werd het gerechtsge bouw door de gezamenlijke katholieke studen ten en een talrijk publiek belegerd. Daar de omgeving van het gebouw was afgezet, kwam het meermalen tot botsingen met de politie. Na het voorlezen van het vonnis werden de veroordeelden onder het zingen van vaderland- Soldaten beschermen hem Heldhaftige strijd om het geloof Verbitterd door den tegenstand, welke de Katholieken reeds verschillende jaren aan de heerschende dictatuur der nationalistische par tij bieden, poogt deze door steeds strenger maatregelen hun onwankelbaar standhouden te breken. Zooals zij eerst het Katholiek studentenver. bond: „Ateitininkai", verdrukte, zoo vervolgt zij nu ook het Katholiek jeugdverbond „Pava- saris", dat met zijn 600 afdeelingen en meer dan 50.000 leden de sterkste organisatie van het land is, welke de nationalistische partij nu met diepen haat vervolgt. Zoo heeft commandant von Alytus den kring leider van Jesnas, J. Ambrazewicius, voor zes maanden naar Mazeikiai en den voorzitter der afdeeling van Kriokelaukis, A. Bardosas, voor denzelfden tijd naar Birzai gedeporteerd. Beiden werden, terwijl zij op het land aan het werk waren, gevangen genomen en bij koud weer zonder voldoende kleeding overge bracht. Een lid van de afdeeling Kriokelaukis, J. Karusa geheeten, werd door denzelfden com- mandant wegens het verspreiden van „staats gevaarlijke proclamaties" tot een maand ge vangenisstraf veroordeeld. Deze commandant is „evangelisch" en veroorlooft zich tegenover de voor 86 Katholieke bevolking zulke wille keurigheden, dat de minister van oorlog ver scheidene malen tot ingrijpen Is gedwongen. De voorzitter der afdeeling Aukstadvaris, Verseckas, geheeten, die zich met de „Katho- lieke actie" bezighoudt, werd door de crimi- neele politie van Onuskis in een kamer opge sloten. Daar hij zich, ondanks het lange verhoor, niet bang liet maken, trok de beambte zijn revolver en zette den jongen man het wapen op de borst met de bedreiging: „Ik schiet je neer als een hond, als je blijft zwijgen". De praeses van de afdeeling Seta, de priester Markauskas, die een vergadering hield in de sacristie, werd tot 300 Lit boete veroordeeld en een lid derzelfde afdeeling tot 200 Lit. Al deze straffen zijn absoluut willekeurige maatregelen, want, zoowel de staatswetten, als het concordaat, dat met den H. Stoel gesloten is, gerandeeren, den Katholieken volledige vrijheid. De Katholieken zijn gedwongen, zich in de kerken terug te trekken, daar verschillende oonjmandanten en landsraden sedert jaren, met overtreding der wetten en met verbreking van het concordaat, geen verlof tot vergaderen geven. Tegen den jeugdleider van Kowno, K Ran- kèlè, zijn door de politie wegens ophitsing van de jeugd meer dan honderd processen-verbaal opgemaakt, zoodat hij de eerste maanden niets anders te doen zal hebben dan van het eene ge rechtshof naar het andere te reizen Tenslotte heeft de nationalistische regeering nog besloten, voor de voltrekking van de tegen de geestelijken uitgesproken vonnissen een aparte gevangenis in te richten. In een kleine gemeente in hef Z. O. der Ver- eenigde Staten ontstonden ernstige onlusten bij de arrestatie van een neger, die ervan be schuldigd werd een blank meisje overvallen te hebben. Voor de gevangenis school een menigte van ongeveer 2000 personen samen die de uitle vering van den neger verlangden en de wacht aanvielen,, zoodat deze, die door soldaten ver sterkt was ten slotte gedwongen was, op de menigte te vuren en ook van traangassen ge bruik te maken. Verscheidene personen werden daarbij ge wond. PANTSERKRUISER A Plechtige te waterlating Te Kiel had Dinsdag plaats, de te waterlating door rijkspresident von Hindenburg van het nieuwe Duitsdhiö pant&erschip Den tsch land bekend als de geruchtmakende pantserkruiser „A", die reeds een langdurige, parlementaire voorgeschiedenis heeft. Tienduizenden hadden zich opgesteld om van de plechtigheid getuigen te zijn. Toen de rijkspresident plaats had genomen, nam rijkskanselier dr. Brüning 't woord, voor het uitspreken van do dooprede, waarin hij o.a. zeide: „Door deze plechtigheid toont het Duiteche Volk thans openlijk aan de geheele wereld, dat het ook onder de hem opgelegde beperking en in den allergrootsten economischen nood nog middelen kan vinden om den vrede te verzeke ren en zijn eer te handhaven". In een zeilboot gedood Uit Belfast wordt gemeld: De 'bekende Iersche hockey-speler, James Haamon, is door een noodlottig en onder bui tengewoon eigenaardige omstandigheden plaats gehad hebbend vliegongeval gedood. Hannon was met zijn vader in een zeilbootje aan het visschen, toen een watervliegtuig, dat 'boven hen vloog, plotseling neerstortte. Het vliegtuig kwam op de zeilboot terecht en Han non werd op slag gedood. Zijn vader kwam er af met 'n lichte verwonding, terwijl de inzitten den van het vliegtuig allen zonder eenig let sel gered konden worden. MOSKOU SPIONNEFRT Groote protestacties Tot geldboete veroordeeld MüNCHEN, 20 Mei (H.N.) De drie Fran- sche marine-vliegers, die dezer dagen bij Schweinfurt geland zijn, zijn door de rechtbank wegens overtreding der pasvoorschriften en van de verordening betreffende 't luchtverkeer tot boeten van 250, 100 en 100 mark veroor deeld. De interneering is opgeheven en de drie vliegers zijn in gezelschap van den Franschen consul te Neurenberg reeds op reis naar hun vaderland gegaan. Thans algemeen geworden PARIJS, 20 Mei (H. N.). In de textielindus trie van Noord-Frankrijk, is de staking thans algemeen. In het geheel staken 121.000 man. Ook de Belgische arbeiders, die Maandag nog waren opgekomen, hebben zich thans bij de staking aangesloten. Ook vandaag trachtten de communisten be toogingen te houden, doch, afgezien van en kele kleinere incidenten is het rustig gebleven. GEWELDIGE MIJNBRAND Geen slachtoffers te betreuren KöTHEN, 20 Mei. (V.D.) Op de mijn Leopold te Edderitz is vanmiddag een groote brand uitgebroken, die binnen zeer korten tijd groote materieele schade aanrichtte, zoodat voorloo. pig het bedrijf in de groeve gestagneerd is. De schade bedraagt verscheidene honderdduizen den mark. ONDERPREFECT GELYNCHT Naar uit Lima in Peru wordt gemeld, is de voormalige onderprefect van Arequipa, eerste luitenant Abel Salazar, door een woedende menschenmenigte gelyncht. Zijn lijk werd in zee geworpen. Salazar had, voor hij gegrepen werd, een zijner aanvallers met een revolverschot gedood.. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. CAIRO, 20 Mei. (R.O.) Een auto piet He» personen botste gisteravond tegen een expre» trgein, welke een overweg passeerde. Acht per^ sonen' werden gedood, twee zwaar gewond, u

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 9