I DE KINDERNOOD IN RUSLAND. EEN HEILIG TRANSPORT ARBEIDER VAN ONZEN TIJD. DINSDAG 12 JANUARI 1932 DE JEUGD IS HET SLACHTOFFER VAN DE VRIJE LIEFDE DER OUDERS. ROERIGE LINKERVLEUGEL DER S. D. A. P. PROF. SLOTEMAKER DE BRUINE. PROF. DR. A. A. GRUNBAUM f PROF. DR. J. KORS O.P. HET EUCHARISTISCH CONGRES VAN DUBLIN. Reeds 8 kardinalen en 142 bis- schoppen meldden hun toe treding. NATIONAAL CRISISCOMITE. DE „STANFR1ES IV". BENOEMINGEN. deken p. van beurden. S. KALFF f GLASNEVIN, MATT TALBOT'S LAATSTE RUSTPLAATS. MET EEN ONTVREEMDE AUTO UIT RIJDEN. STOPGEZET. DE ONGEREGELDHEDEN IN WER& VERSCHAFFINGEN. ïïver- HET WATER VALT. DE MOORD OP DEN VARENSGEZEL. VERDRONKEN. de Ontelbare zwervertjes. In het voorjaar van 1930 trokken wij een vergelijking tusschen het huwelijksrecht in Sovjet-Rusland en dat in da beschaafde Sta ten van West-Europa. Wij toonden aan, dat het bestuur der Sov jet-Unie met de afschaffing van het kerke lijk-burgerlijk huwelijk en de invoering van een „registratie" der tijdelijke vereeniging van man en vrouw, do uitgesproken bedoe ling had om voorgoed een einde te make aan eiken duurzamen levensband tusschen de echtelieden. „Geen gezinsvorming in de Sovjet-Repu bliek", zoo schreef ter aanbeveling van den nieuwen codex Alexandra Kollantaï, de „Egeria van het Bolsjewisme", zooals voormannen te Moscou haar prezen. „Het Christelijk huwelijk", zoo vervolgd' zij, „beteekent feitelijk, dat de voor het leven vereenigde echtelieden worden afgeschoide van de groote volksgemeenschap: de famili0 is dus uit haren aard een burgerlijke instel ling, die zoo spoedig mogelijk verniet'^ dient te worden. Dit doel is op het oogenblik, althans in e groote steden, goeddeels bereikt. 75 percent der volwassen bevolking ee in concubinaat, zonder dat ze zich zi' 8 e moeite geeft haar tijdelijke verbintenissen e laten inschrijven op de bureaux van e e- volkingsregister. Deze inschrijving, welke zooals men zich herinneren zal, door ieder van ei e par tijen ten allen tijde door een a sc rijving kan worden tenietgedaan. iee geen ander rechtsgevolg dan het vestigen van een wet telijk vermoeden van vaderschap ten aanzien der kinderen, die tijdens den duur der ge meenschap zijn geboren of verwekt. Maa aangezien met het vaderschap de onder houdsplicht onafscheidelijk is verbonden kan dit rechtsgevolg, bij herhaalde wisse ling van tijdelijke „kameraad", uit financieel oogpunt zeer bezwaarlijk worden voor den ingeschreven man en vader. 1) Daarom wordt de (trouwens onverplichte) formaliteit der registratie zeer dikwijls ver zuimd, met het voor de hand liggend resul taat, dat net onderhoud der kinderen ten laste van de moeder komt Want deze heeft wel de bevoegdheid, om den vermoedelijken vader in rechte aan te spreken; maar te midden der algemeene zedenverwildering, die met het ontbreken van eiken vasten band tusschen man en vrouw ten nauwste samen hangt, is het vaak ondoenlijk, de verant woordelijkheid van de ontkennende weder partij rechtens vast te stellen. En de aanvankelijk somtijds toegepaste verdeeling van den onderhoudsplicht over twee of drie vermoedelijke „vaders" is zulk een juridisch monstrum, dat zij zich zelfs bij de Sovjets niet in de rechtspraktijk heeft kunnen handhaven. Zoo worden de moeders en kinderen het slachtoffer van de zedelijke en wettelijke on gebondenheid der mannen. En zoo is in den Bolsjewistischen heilstaat de plaag ontstaan der „bespritsornuje" d.w.z. de „daklooze" kin deren, wjer vader onbekend en wier moeder nalatig of onmachtig ia om voor hun opvoe ding zorg te dragen. Het uiteenrafelen Van den gezinsband heeft dus tot natuurlijk resultaat gehad de verwaarloozing van het kind In de eerste jaren van hun bewind hebben de Bolsjewiki deze gruweiijke kwaal> wier bestaan zij niet konden loochenen, pogen goed te praten met een beroep 0p de ver warde toestanden tijdens de omwenteling en den burger-oorlog. En inderdaad valt hel niet te r.„u dat de geweldige slachtingen ondsr d°""e" hangers van het vroeger. regjern d- bare weesjes onverzorgd achtern'? on zwervende schare der ,,bespritJ£ J hehben doen aangroeien tot een mm- J leger. """wenen- Maar als deze slachtingen de ho0fd0 waren geweest van den ellendigen k^d&k nood, dan moest hij thans, elf jaren na het onder goed uit einde van den laatsten weerstand Wrangel, zooal niet geheel dan toch deels geweken zijn. Immers zelfs de jongste zwervertjes den naoorlogschen revolutietijd zijn thans voor zoover de dood zich niet over hen heeft ontfermd, aan de kinderschoenen ontwassen De havelooze jeugd, die op het oogenblik de Sovjet-Republiek onveilig maakt, is derhalve een wanprodukt uit de periode der onbe twiste heerschappij van het zegevierende proletariaat. Noch het Tsarisme, uoch de bourgeoisie, noch de witte garde kunnen voortaan als zondebokken dienst doen voor het droevige verschijnsel van het rondzwervende kind, ..dat als een ellendig roetzwart spoor door Rusland heenloopt". v Deze eenigszins gewaagde beeldspraak is dsü PhiIiP Mechanicus, den Russischen me dia hé^61" Van '16t' "Algemeen Handelsblad tot 2U °nmete'ijk Rijk wekenlang van Noord kruist, e e" Van 0ost tot West heeff door" rafelige v0r|Ve'a' "hetzelfde type van het in left aangeden gekleed0 zwervend kind" Zijn getui heeft aanget;;n ge Zijn getuig„j andere bevestj*0Pdt over*0ns door vele eens, dat de dra':n alIen ziJ'n het erover Sovjet-bewind V(£ Sche middelen, die het om dit gruwelijk k an na heeft aangewend ken, hopeloos hebbed kop m te druk De 97 instituten v00r 'd' deren, die in het laatste verwaarloosde kin opgericht, zijn Jammer.,d|®cennnjrn werden in hun taak. Semasjko, co J? rtgeschoten volksgezondheid, erkent uiirir^fr'S V00r de het aantal „bespritsornuj^^^'f dat een onrustbarende hoogte is gestegen en dat een groot deel dezer „dakloozen" i d staatskinder-tehuizen is ontsnapt «Overigens", zoo gaat hij voort, „beaat- woorden slechts weinige internaten ten vol le aan hun bestemming. Over het algemeen is het onderwijzend personeel niet geschikt voor zijn taak en de tucht Iaat veel te wen- schen over." De soms vernomen bewering dat de on derdrukking der „koelakken' 2) die in den loop van 1930 in grooten getale van eigen hof er. haard werden verdreven, in ruime mate zou hebben bijgedragen tot de uit breiding van de vagebondeerende jeugd, lijkt ons weinig aannemelijk. Immers juist in den landbouwstand is de familieband nog vrij wel ongerept gebleven. En zelfs in de nijpend- ste armoede laat de boer vrouw en kroost niet in den steek. Neen, het zijn juist de „bewuste proleta- ren", liét zijn de trouwste dienaren der Sov jets,'die ongegeneerd de consekwenties trek ken uit de leer der vrije liefde, van de eene passie in de andere hollen, en hun vrouwe lijke „kameraden meedoogenloos in den steek laten, zoodra zij bij haar de teekenen nieenen te bespeuren van een naderend moe derschap. Geen wonder, dat in de overbevolkte en voedselarme stad het vaderlooze kind al spoediD een lastpost wordt voor de verlaten moedei en een sta-in-den-weg bij nieuwe lief desavonturen. Geen wonder, dat de telkens wisselende s ie vaders den kleine het leven zoo zuur ma \en, dat hij ten slotte de straat wordt opgedi even, waar hij gezelschap zoekt en vindt bij kameraadjes van hetzelfde slag. t eerniswekkende producten van dezelfde zedenontaarding. chronische woning- en voedselnood hebben ongetwijfeld hun aandeel in den mis stand, maar de hoofdfout schuilt in het stel sel zelf. En daarom zijn alle overheids-maat regelen, waarvan de Bolsjewiki heul en baat verwachten, bij voorbaat tot mislukking ge doemd; daarom kan men veilig voorspellen, dat het jongste decreet van Stalin die kort en krachtig heeft bevolen een einde te ma ken aan het euvel der „bespritsornuje", even weinig effect zal hebben als de vele vooraf gaande besluiten en verordeningen. Alleen het herstel van den familieband in zijn oorspronkelijke vastheid, alleen de blij vende echtvereeniging van vader en moeder is in staat aan het kind die veiligheid en bestaanszekerheid te erschaffen, welke voor zijn opvoeding onontbeerlijk zijn Zoolang het Bolsjewisme volhardt bij zijn dwalingen omtrent, het huwelijk, zoolang zullen de daklooze zwervertjes het land blij ven overstroomen als alomtegenwoordige getuigen tegen een systeem, dat in strijd met de ordening der natuur en de wet van Chris tus, den geestelijken levensband tusschen man en vrouw heeft vervangen door een vluchtige gemeenschap des vleesches, zon der diepere beteekenis en zonder duurzaam, vastomschreven doel. Mr. L. S. 1) Men vergete hierbij niet, dat het geboor tecijfer jn Sovjet-Rusland ondanks de gezins- ontwrichting nog steeds hoog is. Zelfs te Mos cou bedroeg het in 1025 nog 31 per duizend der gemiddelde bevolking. En ai is het daar sinds dien gedaald tot 22 per mille, toch bedraagt het over heel het gebied der Sovjet-unie nog ruim 34 per mille. 2) „Koelak" beteekende oorspronkelijk grootgrondbezitter-woekeraar. De Bolsjewiki gebruiken dit scheldwoord, om eiken landbou wer. die eigenaar is van een lapje grond of van een paar stuks rundvee, verdacht te maken On organisatorisch optreden met royement bedreigd I)E NIEUWE BRUG TE MAASTRICHT was Zondag toegankelijk voor het publiek tegen betaling van een kwartje per persoon ten bate van toet Nationaal Crisiscomité. De kassa in acitie Kansel of Kamer Men herinnert zich dat de Wasseuaarsche Kerkeraad en haar voorzitter ds. Langman, vroeger c.h. lid der Tweede Kamer. ds. Slote- maker de Bruine als hulpprediker wilden weren op reglementaire gronden. Vrienden van prof. Slotemaker hebben hem nu de tweede predikants-plaats te Wassenaar aangeboden. Dit is echter een zuiver beroep pro forma, om den heer Slotemaker de hem toekomende eere te geven, die niet alleen Ka merlid maar sinds Januari ook de eenige po_ litieke hoofdredacteur van .,De Nederlander" is. Ds. Slotemaker kan er thans moeilijk aan denken, ds politiek vaarwel te zeggen. jyjt wordt bevestigd door „De Nederlander", dat de hoogleeraar aan den hem beroependen Ker keraad reeds had gemeld niet in aanmerking te willen komen. Zondag is prof. d-r. Grünbaum, bijzonder hoogleeraar in de ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 'op 45. jarigen leeftijd overleden. CHARLES LEFEL f Te Breda overleed op 66-jarigen leeftijd d - heer Charles Lefet, een onvermoeid arbeid op het gebied der Christelijke Charitas. P. J. SERLé. Aan de Belgische grens teruggewezen. Hij zou in Leuven spreken. De Zeereerw. pater Prof. dr. J. Kors O.P. hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te Nij megen, die gisteren een spreekbeurt zou ver vullen op de Vredesvergadering te Leuven werd, toen hij de grens passeerde door de Bel gische grenswacht te Visé aangehouden. Zon der opgave van redenen werd Prof. Kors de toegang tot België ontzegd. De beambten hadden opdracht van hoogerhand om aldus op te treden. Het paspoort, dat prof. Kors bij zich had. werd afgenomen door de beambten en hem eerst teruggegeven, toen hij zich in den trein naar Nederland bevond. J. SINKE. t Op 79-jarigen leeftijd is te Ierseke ua een zeer kortstondige ziekte overleden de heer J. Sinke, oud-burgemeester dier gemeente. Te 's Hage is overleden in den ouderdom van 70 jaar de gep. kapitein-iuitenant ter P. J. Serlé. Onze Brusselsche correspondent meldt ons: Heden, Maandag, is Z- H. Exc. Mgr. dr. Th. L. Heijlen, bisschop van Namen eD president der internationale Eucharistische Congressen, vergezeld van zijn particulieren secretaris, den Zeereerw. heer kanunnik Tharcisius Bootsma, voor de tweede maal naar Dublin vertrokken, tot voortereiding van het internationaal Eucharistisch Congre?, dat daar van 22 tot 26 Juni a.s. zal gehouden worden. Reeds hebben 8 kardinalen en 142 bisschop- Pen beloofd, het congres met hun hooge tegen woordigheid te zullen vereeren. V. WESTHOFF. t Gisteren Is te Wassenaar overleden In den ouderdom van 51 jaar, de heer V Westhoff, oud-super-intendant bij de Vereenigde Java- sche Houthandel-Maatschappij te Semarang. In de vorige week is bij het Nationaal Crisis Comilé ontvangen 34.205.72. In totaal is thans door het comité ontvangen f 3S5.3S2.94. Het bergingsvaartulg Phyllis Hudson is Zondagavond van Maassluis te Amsterdam aangekomen teneinde een onderzoek te gaan instellen of de op de Zuiderzee verongelukte Stanfries IV nog te bergen ls. Paters Franciscanen. HoogEerw. Pater Provinciaal der Min. derbroeders heeft benoemd tot hoogleeraar in 0 Schriftuur in het Studiehuis der Orde te 3 ellen Pater Dr. Isaias Onings O.E.M. kansel''ilSniorsen werd te Apeldoorn van den ZeerKerwe<Ie,S<?deeM dat de toestand van den achteruit '>öken P. v. Beurden langzaam stervenis,cBtaande was' boew0,1 nog seen direct aar aanwezig was. Indisch historicus. H©t 01 cLe-r yam i T Verlofgangers meldt!'It dfhL* S ££°S Nieuwjaaradag nadat hij daags te voren zijn taw ,ff wL lZ3aaMas viM"de- overleden. JOIls naar fndië gegaan. waar hü jaren 0 journa.iistigjjen arbeid verricht- te, het laats s hoofdredacteur van het „Soer Handelsblad Hij was een goed kenner der Indische-, in 't bijzonder koloniale gsechiedenls. Onder zijn vele lezers zullen vooral ook de abonnë's van het tijdschi ift der Indische Missievereenigiug dezen sympathie-kern, niet. katholieken mede wekker ia huu gebeden gedeukea. Matt Talbot kan op niets aanspraak maken van datgene wat beroemdheden als regel tot hun credit hebben. En toch wordt hij druk besproken, meer dan zes jaren na zijn dood: en ook wordt er over hem geschreven. Feit is, dat men pas voor goed over hem begint te praten en te schrijven. De armen uit z'n omgeving hij was een van de hunnen en ze noemen hem kortweg Mat gaan groot op hem en hebben een treffend juisten kijk op zijn grootheid, die gegroeid is uit de on derlinge samenwerking van z'n gezond ver stand, nuchteren wil en de heiligmakende genade. Na zijn dood, den 7den Juni 1925 in Granby Lane, een arm dwarsstraatje, werd begraven in Glasnevin. Hij stierf op straat in Was kort te voren voor 'n hartziekte n ziekenhuis geweest vlak voor de deur e?" arme uitdraagster. In 't ziekenhuis, vonrt V°01 de beSi'afenis werd opgebaard, °'a' om zijn middel een ijzeren gemaakt, lndrn,k in Zijn vl6esch had hof"'van6Vt? v!f- de naam van het sroote kerk- namen nil Waar in v€el Sr°ote Ierscbe lieeen van a ateren tUd sporen verborgen vriihnM n worsteling om staatkundige den inwn»6 Sioote O'Connell ligt er dicht bü rnnrle °t en en z n tombe staat een hooge ronde toren van ruim 50 meter. Zijn laatste raap ,Zie' naar den hemel- mijn hart -Hiilri a' m ''cllaam naar Ierland" staat geschilderd op den binnenwand van de graf kamer deze woorden teekenen behalve den hii nit^nt a °°k 2ijn volk- Glasnevin heeft hlraifnf f 6igen sfeer van een christen- Ij f, o' We' erDStis maar niet somber: 1 1 ,a. CamI>° Santo in dien zin, dat er v beeldhouwkunst te zien zou zijn. Rond- om is een hooge muur van verweerde natuur steen alleen de hooge toren op O'Connéll's graf steekt er bovep uit. Glasnevin is buiten de stad. t is met heelemaal per tram te be reiken; de laatste tien minuten moet men te voet gaan over een breeden rechten weg. Finglas Road. Een hoog ijzeren hek is de groote ingang voor begrafenissen- dichtbij is een kleiner poortje voor de bezoekers; daar naast 't administratiekantoortje. De eerste indruk van Glasnevin Is die van een ruim park: mooie coniferen staan langs de laan. Er valt genoeg te zien. Er zijn de rustplaatsen van vrijheidshelden uit den la te ren tijd. het graf van Parnell in de schaduw van O'Connéll's toren; en het leege grafmo nument voor de drie gehangene patriotten uit Engelscben tijd; en de onzekere plaats van Emmet, den meest romantischen en ongeluk- kigsten tevens .yan alle patriotten; en 't nog nieuwe graf van Arthur Griffith, die de vrij beid won ten slotte, met de kleine harp van bloemen er op. Links, in 't oog vallend, de mooie monumenten van de aartsbisschoppen, 't Loopt druk den laatsten tijd in Glasnevin. Maar de loop van 't groeiende getal bezoekers gaat tusschen de groepen van Aartsbisschop- Pen en vrijheidshelden door, ver naar links; of als ze niet goed den weg weten, iets min der naar links en dan recht door tot aan den muur aan den anderen kant van 't kerkhof. Matt Talbot's plaats staat in 't administra tiekantoortje als S K 31914 te boek; iedere doode krijgt twee voet grond in breedte. Een vriendenhand heeft 't eenvoudiger gemaakt en met duidelijke stevige letters op den muur gezet: MAT. Van den muur naar 't graf wijst de weg zich vanzelf, want 't gras ls heelemaal uitgeloopen. Bovendien is er nu bijna altijd een of ander die er ook heen gaat, of juist klaar is met z'n gebed. Want er wordt veel gebeden bij Matt's graf. Vooral sinds het officleele ker kelijke onderzoek naar zijn leven en deug den begon. Maar lang tevoren al, was Matt de groote vertrouwensman van de menschen en de gebedsverhooringen zijn legio. 't Is niet altijd zoo gemakkelijk geweest om Matt's graf te vinden; t was eerst een ver laten plaats net als ontelbare andere, zonder bloem of steen of kruis zelfs; 't gewone beeld van de armste graven. Meer dan een half jaar nadat de grond na de begrafenis weer gelijk was gemaakt, liep een priester tevergeefs naar de plek te zoeken. Men moest er de boe ken bijbalen en daar stond S K 319%. Met meer dan gewone nauwkeurigheid werd toen de juiste plaats opgenomen: want intusschen was er iets tot de menschen doorgedrongen. De piaats werd nu met een goeden grafsteen gesierd. Dit gebeurde allemaal nadat Sir Jo seph Glynn een pretentieloos brochuurtje ge sebreven had met feiten uit 't leven van Matt Talbot. De inhoud werd wonderwel begre pen en sindsdien is het eerst ongeteekende graf van een weinig bekenden man een brand punt geworden van belangstelling en niet minder van godsvrucht; waar aan God glorie wordt gegeven en gevraagd om genade voor den strijd van het leven en steun voor de H. Kerk tegen den dreigenden vloed van boosheid omwille van de verdiensten van Zijn nederigen dienaar. Als een eerewacht bijna zoo geregeld komen ze e<- bidden bij hun vroegeren kame raad in 't werk is het werkvolk van Dublin en van de houtwerf waar Matt Talbot zijn tijd op aarde grooten deels doorbracht. En allen bidden met vertrouwen dat God aan de wereld late weten dat dezelfde held haftigheid van oude en nieuwe heiligen ge woond heeft in 't hart van een armen werk man van onzen tijd. Het boekje is in 't Nederlandsch ver taald onder den titel „Van een transportarbei der uit onzen tijd", uitgegeven bij bet Geert Groote Gennootscbap 1927. De bezoekers van het toekomstig Eucharistisch Congres zullen niet nalaten een devoot bezoek te brengen aan Dublin's kerkhof, waar O'Connell rusten en ,.MaU" (Red.) Maatregelen van het Partijbestuur der S D. A. P. Naar „Het Volksblad" meldt vergaderde Zaterdag het Partijbestuur der S.D.A.P. Alle leden waren aanwezig. Op deze bijeenkomst werd een ontwerp-resolutie voor het a.s. Partij-congres vastgesteld, welke o.m. als volgt luidt: „Het Congres der S.D.A.P., gehouden te Haarlem op 26. 27 en 28 Maart 1931; stelt vast, dat uit deze groote economische verwording de onhoudbaardheid van het kapi talisme voldoende blijkt, in die mate, dat he: vertrouwen in de houdbaarheid dier produc tiewijze bij breede groepen, ook buiten de sociaal democratie, ernstig is geschokt dat evenwel hieruit niet mag worden afge leid, dat heit kapitalisme reeds nu in de be drijfswereld heeft afgedaan en tijdelijk ople- ving van de bedrijvigheid zou zijn uitgesloten dat het belang van de arbeidersklasse slechts gediend is met den opbouw van eea nieuw stelsel van voortbrenging, ter vervan ging van het kapitalisme, terwijl de totale in eenstorting van bet economisch leven thans voor de arbeidersklasse onnoemelijke ellende zou medebrengen, zonder de economische en geestelijke voorwaarden voor het socialisme gunstiger te maken; is van oordeel, dat wilde bewegingen van groepen grootendeels ongeorganiseerde arbei- ders, welke uit de crisis ten deele spontaan voortkomen, ten deele wonden gekweekt, de kracht van de arbeidersklasse voor Je be scherming van haar levensbelangen en voor de verwezenlijking van het socialisme niiet vergrooten, veeleer zullen leiden tot uitkom sten, voor de arbeiders en het sociaiisme na- deelig; dat de Partij in deze moeilijke omstandig heden onwrikbaar moet blijven vasthouden aan haar beginselen en aan haar strijdwijze en niet wankelen mag in haar overtuiging, dat siechts door toenemende scholing en groeien, de organisatie, op den grondslag der sociaal democratie, het proletariaat het vermogen zal verwerven om zijn socialistische doeieinden te bereiken dat derhalve door de Partij ook geen voed sel mag worden gegeven aan den waan. als of thans met agressief geweld de weg naar het socialisme beter en sneller, dan met de beproefde strijdmiddelen der sociaal-democra tie zou kunnen worden gebaand; dat inzonderheid moet worden gewaakt te. gen het gevaar ,dat de arbeidersklasse zou verzwakken in baar strijd voor de handhaving en de verdere ontwikkeling der democratie, die een wezenlijk bestanddeel is van de begin selen en de idealen der Partij spreekt als zijn wil uit, dat de afdeelingen en de leden der Partij trouw zullen blijven aan haar grondslagen, strijdwijze en doelein den en dat haar actie niet zal worden geschaad door tegen-leiding van tot haar betoooreude personen of groepen; erkent als een belang voor de Partij het recht van alle leden, om inzichten vereenig. baar met de beginselen der Partij, djeh af wijkende van die barer meerderheid en harei leidende organen te zijn toegedaan en aan deze op organisatorische wijze uiting te ge ven; stelt vast, dat zoowel in de afdeelingen der Partij als in baar pers, met name in het daar. voor uitgegeven weekblad „De Sociaal-Demo craat", de vrije meeningsuitiug gewaar borgd is; eischt van alle leden der Partij, dat zij zicb zullen onthouden van de vorming en de in standhouding van bijzondere groepeenn-gen alsmede van andere handelingen, die de een heid der Partij in gevaar brengen en haar strijdkracht schaden; eischt derhalve, dat de bladen „De Socialist" en „De Fakkel" zullen worden opgeheven en dat een einde zal komen aan alle bijeenkom, sten van groepen partijgenooten, die ten doel hebben de taktiek der Partij te behandelen en belegd zijn door andere d-a.n de daartoe door de Partij bevoegd verklaarde instanties; draagt aan het Partijbestuur op, voor de naleving van deze eischen met gestrengheid te zorgen, voorzoover de afdeelingen daartoe geen gebruik maken van haar statutaire be voegdheid en machtigt het Partijbestuur om zoo noodig hen, die tegen dit Congreslvesluit handelen, den Partijraad gehoord, als lid de: Partij te royeeren." In het ziekenhuis terecht gekomen. Men meldt ons uit Den Haag: Zondag heeft in den vroegen ochtend, te half zes, op den Bezuidenhoutscheweg tegen over perceel no. 96 een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. In volle vaart reed daar een Chrevrolet, bestuurd door den 20-jarigen C. G. en met den 21-jarigen H. V., wonende aan het Lamgroen, als passagier, tegen een boom. Beide personen werden ernstig gewond. G bekwam een hersenschudding en een tooofd- ver wond inf. V. een schedel basiefractuur en kaak wond® Z-1 werden in bewusteloozen toe stand naar het Gem. Ziekenhuis aan den Zuid- wal overgebracht en konden nog niet worden gehoord. De auto welke zwaar werd beschadigd, werd in beslag genomen. Intusschen deed in den namiddag te ruim vijf uur een bewoner van het Zieken de heer K. bij de politie aangifte van vermissing van zijn auto, d-ie gestolen bleek te zijn. Men toon de hem ten politiebureele den in beslag geno men ernstig beschadigden Chevrolet, welken de heer K. als zijn eigendom herkende. Het politieonderzoek duurt voort. GEHEIME BENZINEBEWAARPLAATSEN ONTDEKT. Door de maréchaussee en rijksambtenaren is Zondagmiddag een inval gedaan In een ach ter een perceel te Bovenkerk, gemeente Nieu wer Amstel zich bevindende opslagplaats. Een groote voorraad benzine werd ter plaatse aan getroffen, ruim 1200 liter. Deze werd in he-' slag genomen, terwijl tegen de betrokken per sonen proces-verbaal werd opgemaakt. Ook te Vlagtwedde is 1100 liter niet aange geven benzine in beslag genomen. De Leidsche Kalkzandsteenfabriek te Lei den heeft wegens groote voorraden en gebrek aan afzet haar geheele bedrijf stopgezet en het personeel ontslagen. Communistische agitatie. Vrijdag we-rd de werkverschaffing te Hoorn* sterzwaag door den Rijksinspecteur der Werk verschaffing in Friesland ges-loten, omdat een dag te voren ongeregeldheden waren voorge komen. De aa-nsticht-ers daarvan werden ter beschikking der justitie gesteld. Het vermoeden, dat deze ongeregeldheden onder communistische agitatie zijn ge-schie-d en op andere werken zal worden voortgezet bleek juist. Op de Korte en Lange Rijpe te Beets, uitgaan de van de N. V. Drie Provinciën, werden. Maandagmorgen de arbeiders met het moti-f, dat de loonen te laag zijn, tot staking aan gezet. Om ongeregeldheden te voorkomen heb ben ten slotte alle arbeiders, 400 a 50C perso nen, bet werk-terrein in volmaakte orde ver laten. Onder deze arbeiders bevindt zich een groot aantal, dat als werkwillig wenscht te worden beschouwd en dezen hebben zich ter stond bij den burgemeester van Ops-terland en Sm-allingeland aangemeld. Maatregelen om deze werkwilligen onder be scherming te doen werken, worden overwogen. Te Finsterwolde verbod van samen scholing afgekondigd. Naar wij veimeimieu beeft in verband met een te Fins-terwolde te hooiden demonstratie va a werkiloozein uiit dlie gemeente en omildgigem-de gemeenten in bet Ol-dam-bt, de burgemeester van Finsterwolde een verbod van samenscho lingen afgekondigd. Verlboden is o-p of aan den openbaren weg samenscholingen of bijeenkom sten van meer dan 5 personen te houden of daaraan deed te nemen. De maireotoaossee is met eeniige man-schappen versterkt. In versohdililenide gemeenten is op aanvrage vain de stakers het loon uitbetaald, dat zij gedurende de vorige week im de werk verschaffing 'hebben verdiend. Te Groningen. Tijdens de raadsvergadering, welke gister avond te Groningen werd gehouden beeft een groep stalkers een optocht door de stad gehou den, waarbij verschillende strijdliederen wer den gezangen en geroepen: „B-rood, brood". De politie i'iet de betoogers huu gang gaan. Onk op de markt demonstreerden de werkloozea voor het stadhuis. In Groningen. Het water in de bedreigde streken in Gro ningen Irekt langzaam af. De verschillende watergemalen in de pro vincie die ook voor de ontwatering van een deel van Drente zorgen, werken dag en nacht op volle capaciteit. Ook bij het stroomen in de zeesluizen wordt elke gelegenheid waargenomen om zooveel mogelijk water weg te werken. Verkeer over de rivieren. Inzake de rivierovergangen deelde de A.N, W.B. mede: Arnhem: Overtocht normaal over de schip- brug. Eck-en-Wielsche Veer bij Amcrongen: tocht normaal. Culemborg: Overtocht normaal. Nijmegen: De dienst wordt met twee pun ten onderhouden. Ook 's nachts is geregelde overtocht mogelijk. De afvaart geschiedt bij de Centrale. Tiel: De pont is opgeheven; de dienst wordt onderhouden met de woonschuit. Het ver keer vindt gewoon plaats. Zaltbommel: Overtocht van 's morgens 6 tot 's avonds 6 uur, ieder half en heel uur. Na dien alleen op de lieele uren van Zaltbommel en op de halve uren van Tuil. Grave: Het verkeer vindt nog normaal plaats over den Elftweg. Hedel: Overtocht over de schipbrug. Uit Venlo meldt men ons nog: De veerponten te Velden en Arcen (L.) zijn buiten werking gesteld. De veerdienst worü met motorbootjes onderhouden. Voor het groo- tere verkeer (auto's, karren enz.) onderhoudt men den dienst met grootere, platte booten voorzien van buitenboordmotoren. Langzame val van de Maas. Men meldt ons uit Roermond: De Maas begint langzaam te vallen. De hoor ste stand was 18.40 M. -)- N.A.P. Aangezien ook te Maastricht val is ingetreden en in de Ardennen geen' regen meer gevallen is, wordt verwacht, dat de val zal aanhouden. De stand rond Termunterzijl weer normaal Naar wij vernemen is het watergemaal „Cre- mer", te Termunterzijl, dat de vorige week op volle capaciteit werkte om het overtollige wa ter weg te malen thans stopgezet, nadat de stand van het water in dat deel der provincia thans normaal geworden is. Omtrent den moord op den varensgezel Bosch, vernemen wij nog: Het slachtoffer wodnde op een woonschuit, welke In de Kromme Mijdrecht lag. Daaruit werd hij sinds eenigen tijd vermist. De vermoedelijke dader, die eveneens in een woonschuit verbleef, heeft daarmede eenigen tijd naast die van den vermoorde gelegen. Hij is nu echter spoorloos. ONREGELMATIGHEDEN TE DEURNE Naar aanleiding van ons bericht onder bo venstaand opschrift over het verdwijnen van den secretaris v,».': den boerenbond te Vlierden meldt men ons- dat de boerenbond te Deurne niets uitstaande heeft met den boerenbont; van Vlierden, welk dorpje voor enkele jaren bij de gemeente Deurne is gevoegd. Deurne zelf bezit een bloeienden boerenbond met een uitnemende administratie. In het Wilhelminakanaal onder Oosterhout is de ongeveer 50-jarige H. de H., koopman te Breda, te water geraakt en verdronken. LIJK HERKEND. Het lijk, dat Zaterdagmorgen tusschen Echt en Maasbracht op de spoorlijn werd gevon den, is gebleken te zijn van den zeventig» jarigen Th. G. uit Echt-Diergaarde, De maa was zwakzinnig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 5