VOBSTvan AYLVAMIA WOENSDAG 13 JANUARI 1932 NEDERLAND EN HET MANDSJOERIJ- SCHE CONFLICT. BOEREN EN REGEERING. NEDERLANDSCHE BANK. PEST IN INDIE. HOOG WATER IN GRONINGEN. DE INDISCHE POSTVLUCHTEN. SPELEN. DE PROVINCIALE STEIGER TE KATSCBE VEER. ZOEKLICHT VOOR VLIEGMACHINES. BOASSON EN ZONEN'S BANK TE MIDDELBURG. MET EEN GESTOLEN AUTO UIT RIJDEN. POGING TOT DOODSLAG. PAARD EN WAGEN TE WATER. BEROOFSTÈR VEROORDEELD. FERGUS HUME Zij knikte medelijdeai HET PROVINCIAAL AMBTENAREN- I REGLEMENT IN ZUID-HOLLAND. Het Georganiseerd Overleg. Schaper contra het socialistisch lid van Sleen. Gisteren zijn in het gebouw der Tweede Ka mer de Provinciale Staten van Zuid-Holland in vergadering, onder voorzitterschap van den Commissaris der Koningin, jhr. mr. dr. H. A, van Karnebeek, bijeengekomen ter voortzetting van de behandeling van het provinciaal ambte naren-reglement. Aan de orde was art. 52, in het algemeen be palende, dat, indien en voor zoover de kosten van geneeskundige hulp, verpleging en genees middelen, die de Ambtenaar binnen een jaar voor zich en degenen, wier kostwinner hij is, moet maken, een bedrag van 5 als hij kost winner is, en anders van 10 van het over dat jaar genoten loon te boven gaan, deze hem voor drie vierden worden vergoed. Na verwerping van een amendement-Van de! Meulen (lib.) krachtens welk dit artikel alleen zou gelden voor wie in dienst zijn op het oogen- blik, waarop het reglement in werking treedt, werd het artikel goedgekeurd. De heer van Sleen (S.D.) verdedigde ver volgens een amendement op art. 54, dat be paalt, dat de vacantie van den ambtenaar, die langer dan drie maanden ziek is geweest, naar evenredigheid wordt verminderd. Spr. stelde voor, den termijn van drie, in één van zes maanden te veraiMeren. Men moet op de va cantie niet zoo beknibbelen. De heeren Schouten (a.r.) en Heukels (a.r.) lid van Gedeputeerde Staten, echter betoogden dat men niet moet beknibbelen op het voorstel van Gedeputeerden, dat royaal genoeg is. Do heer Heukels zeide, dat de regeling in het georganiseerd overleg is goedgekeurd. Do staten verwierpen het amendement met 44 tegen 16 stemmen. Nadat zij ettelijke artikelen zonder of na een kort debat hadden aangenomen, kwam artikel 77 aan de orde, hetwelk bepaalt, wat disciplinaire straffen zijn. De heeren van Sleen (s.d.) en de Visser (c.p.) verdedigden ieder een amendement op dit ar tikel. De heer Heukels (a.r.) lid van Ged. Staten, merkte op, dat bij het overleg geen enkele or ganisatie zich tegen het voorgestelde straff en- artikel heeft verzet. Bij de replieken wordt o.a. door den heer van Sleen (s.d.) opgemerkt dat men geen be roep mag doen op het georganiseerd overleg, omdat de Provinciale Staten niet van dat over leg in kennis zijn gesteld. De heer Schaper (s.d.) lid van Ged. Staten, zeide. dat de kleineerende wijze, waarop één zijner politieke vrienden over het georganiseerd overleg had gesproken, hem aanleiding gaf, tot het afleggen van een korte verklaring. Het georganiseerd overleg van het college van Ge deputeerde Staten is overgelaten aan afdeeling A d.i. den heer Borghols, en toen spr. vroeg of hij het mocht bijwonen, antwoordde men hem, dat men hem met genoegen daartoe in de gelegenheid zou stellen. Spr. is toen bij het geheele georganiseerd overleg geweest en het is openlijk en loyaal gevoerd. De vak- verèeniging van spr.'s kleur was door twee man vertegenwoordigd die geen enkele aanmerking op hét straffenartikel hebben geinaakt, zoodat daar spr, niet mag aannemen, dat zij zich aan plichtverzuim hebben schuldig gemaakt zij het ermede eens zijn geweest. Spr. zou dan ook voor het artikel stemmen. De heer van Sleen (s.d.) zeide dat als iets hem verwonderde, het de rede van zijn vriend den heer Schaper was (Beweging). Spr. had niet kleineerend gesproken over het georgani seerd overleg, maar had afgekeurd dat de Provinciale Staten er niet behoorlijk van op de hoogte van zijn gesteld. Het verwonderde spreker, dat de heer Schaper, die het georga niseerd overleg heeft bijgewoond, deze zaak heeft laten doorglippen. De heer Schaper (s.d.): Ik was niet in de zaak betrokken. De heer van Sleen (s.d)Dan moet u zich niet op deze manier richten tegen den woord voerder van uw fractie. (Beweging en vroo- ljjkheid). De Staten verwierpen het amendement-De Visser met 63 tegen 2 stemmen. Zij verwierpen met 48 tegen 18 stemmen het amendement-Van Sleen. De artikelen tot en met 82 worden vastge steld. Art. 83 werd na verwerping van eeu amen dement van den heer Gardenier (s.d.) even eens vastgesteld. Hierna worden de artikelen tot en met 86 vastgesteld. Bij art. 87 verzoekt mevr. De VriesBruins (S D.) haar in Juli 1.1. ingediende motie in be handeling te brengen betreffende het niet- ontalaan van de huwende ambtenares. Spreek ster wijst op de positie van de vrouw, welke zieh in den loop der tijden geheel gewijzigd Het magere brugget je over den Amstel bij de Kerkstraat te Amsterdam wordt door een steenen brug vervangen. heeft.. De gewijzigde positie kan met het hu welijk niet plotseling veranderen. Vele vrou wen zullen na haar huwelijk haar zelfstandig heid willen behouden. Gedeputeerde Staten schijnen hang te zijn voor een streven naar beperking van het gezin. Spreekster acht geen enkel bewijs aanwezig voor de stelling, dat be roepsarbeid van de gehuwde vrouw leidt tot gezinsbeperking. Zoodra er één of meer kin deren komen, verlaat de vrouw meestal den beroepsarbeid. Vandaar dat de vrouwen, die overblijven, geen kinderen hebben. Dit mag men dus niet als een bewijs aanhalen. Mevr. Wenniger (Lib.) sluit zich geheel aan bij mevr. De VriesBruins. Mej. Meijer (R.K.) bestrijdt den arbeid bui tenshuis van de gehuwde vrouw. Zij houdt vast aan het betreffende programpunt van haar partij, Spr. zint hierin een gemeenschaps belang, omdat het gezin de kern van de maat schappij is. Individueele rechten moeten hier aan banden worden gelegd ten bate der ge meenschap. Spr. wijst ook op de hooge ziekte- cijfers van de gehuwde vrouw. Bovendien ver mindert iedere gehuwde ambtenares de kans van een ongehuwde op een aanstelling. Na enkele opmerkingen van den heer L. de Visser (C.P.) wordt de vergadering geschorst tot Woensdag 11 uur. liet antwoord op het verzoek van de Vcreenigde Staten. Hat ministerie va® Buitanlaimdsiobe Zaken deelt ons bet volgende mede: De Amienikaansohe Secretaris va® Staat heeft op 7 dezer aan Hr. Ms. Gezant te Was hington den teket overthanddgd van een sedert disaj i® de dagbladen gepubliceerde nota, welke die Antierikaamsohe negeering richtte tot de regeering en vam China en Japan betreffende tien toestand in Mandsjoerije, e® heeft daarbij aan de Nedenlamdaahe regeering, gelijk aan de overige onderteekenaars van het in 1922 te Washington gesloten Negen Mogendheden Ver. drag, in overweging gegeven een soortgelijk vertoog tot de beide genoemde regeeringen te richten. Do Nederlandsohe regeering heeft Maandag Hr. Ms. Gezant te Washington daarop instruc tie gegeven een antwoord tot de regeering van de Vereemiigdie Staten te richten, waarin aller eerst de dank den- regeering wordt uitgedrukt voor de gedane roededeeling. De Nederlandsehe regeering verklaart het vertrouwen van de Amerikaansohe regeering te doelen in den ar beid van de onlangs door den Raad van de® Volkenbond benoemde neuitraie commissie; waardoor de oplossing van de moeilijkheden, welke tuasohe® China en Japan 'bestaan, zal worden vergemakkelijkt. Zoo spoedig mogelijke totstaudikomiinig va.n een vrdeindscbajppelijik ver gelijk tussohen beide landen wordt in het ant woord verder gekenschetst als een zaak van algemeen 'beJamg voor de geheele wereld, die in dezen tijd van ernstige en langdurige crisis meer dam ooit behoefte heeft aan goede inter nationale betrekkingen. Het behoeft dan ook wel niet gezegd te worden, dat die beginselen, die de Vereemiigde Staten er toe brachten zidli tot China en Japan te richten, de levendige belangstelling der Ne- derflamdsöhe regeering hebben.. Met het oog op het fedt, dat Ohima en Japan bun standpunten in een antwoord aan de Ver- eemigde Staten reeds hebben bekend gemaakt, betwijfeflt de Nederlamidsohe regeering echter of het dienstig kaai zijn gevolg te geven aan de Amerikaanaohe nitnoodiging zieh ook harer zijds tot China en Japan te wenden. Ook dient in het oog te worden gebonden, dat Nederland lid van den Volkenbond is en er rekening mede moet houden, dat de Raad van den Volkenbond in samenwerking met de Ver een igde Staten, zich er toe gezet heeft en er ongetwijfeld voor zal blijven streven om onheil te voorkomen en mede te werken aan een aan nemelijke oplossing. Afname der beleeningen. Inkrimping der biljetten circulatie. Belangrijke veranderingen mocht men van dezen weekstaat niet verwaehten. De wissel koersen vertoonden gedurende de afgeloopen week een grootere mate van stabiliteit en ga ven geen aanleiding tot belangrijke goud- transacties. De vermindering van den goud voorraad der Bank met een bedrag van onge veer één half millioen gulden, kan nauwelijks de aandacht trekken. De vermindering der in portefeuille der Bank berustende Mnnenlandsche wissels en van de beleeningen, kan op een begin van li quidatie der ultimo-behoeften wijzen. De be- leeningen verminderden evenwel met een grooter bedrag dan zij kort vóór den ultimo wa ren toegenomen. De mogelijkheid, dat de aflos sing van tijdelijk door enkele gemeenten hij de Bank opgenomen gelden hieraan debet is, lijkt niet uitgesloten. De schatkist beschikt klaarblijkelijk we derom over een ruim bedrag aan middelen. Schatkistpapier blijft trouwens nog onveran derd goed gevraagd. Behalve over een depót van 47% millioen gulden bij de Bank. beschikt het Rijk blijkens den jongsten staat van mid delen over een bedrag van 18 millioen gulden op de call-markt, terwijl het voorschot aan de gemeenten aangroeide tot 75 millioen. De door anderen bij de Bank gedeponeerde saldi herstelden zich deze week met nog slechts 5 millioen gulden, nadat zij in ver band met de jaarwisseling vorige week met circa 60 millioen gulden waren verminderd. Van een algeheele liquidatie schijnt dus nog moeilijk te kunnen worden gesproken. In overeenstemming met al deze mutaties, vooral neerkomende op een aanzienlijke ver mindering der beleeningen en een betrekkelijk onbelangrijke toename der rekening-courant- saldi, onderging de biljéttenclrculatie een con tractie tot 1.019 millioen gulden. ZIEKTEVERZEKERING TEWERK- GESTELDE WERKLOOZE ARBEIDERS. Overbrenging van de Centr. Landbouw. Onderlinge II naar de Raden van Arbeid. Door den heer Hlemstra waren aan den mi nister van Binhenl. Zaken en Landbouw de volgende vragen gesteld: 1. Is het juist, dat de verzekering tegen de gevolgen van ziekte, van de, vanwege het Staatsboschbeheer tewerkgestelde, werklooze arbeiders, per 1 December j.l. is overgebracht van de Centrale Landbouw Onderlinge II naar de Raden van Arbeid? 2. Is het den minister hekend, dat door een of meer Raden van Arbeid bezwaar is gemaakt, deze verzekering over te nemen? 3. Kan de minister mededeelen of en zoo ja, welke maatregelen zijn getroffen, om be doelden arbeiders een vlugge en regelmatige uitkeering krachtens de Ziektewet te waarbor gen, zoolang het orgaan, waarbij deze arbei ders thans zullen worden verzekerd, weigert deze verzekering te accepteeren? Door minister Ruys de Beerenbrouck is daarop het volgende antwoord gegeven: Ad 1. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Slechts zij er op gewezen, dat de hierbedoelde werkloozen niet vanwege het Staatsboschbeheer zijn tewerkgesteld, doch van wege zijn Departement, bij objecten, welke in beheer zijn bij den dienst van het Staatsbosch beheer. Ad 2. Deze vraag wordt bevestigend beant woord. Ad 3. Voor wat betreft de werkloozen, ge plaatst op de terreinen onder Grolloo. in Drenthe, is de zaak geheel geregeld. Ten aan zien van de tewerkgestelden, geplaatst hij an dere objecten van het Staatsboschbeheer, heeft nog overleg plaats. In afwachting evenwel van de verdere beslissingen, welke ter zake zullen worden genomen, heeft de Raad van Arbeid, te 's Gravenhage, de noodige maatregelen getrof fen, opdat alle betrokken arbeiders van een re gelmatige uitkeering verzekerd zijn. Vertrouwen en geen georganiseerde ontevredenheid. In de algemeen© vergadering van den kring Das van dien N. C. B. heeft die heer P. J. va;, Haren, secretaris van den N. C. B. de huidige landbouwcrisis besproken. Spr. wees er daarbij op, dat men terdege rekening heeft te houden met het feit, dat deze crisis een wereldcrisis is, die in alle takken van bedrijf heersoht en niet in een handomdraai is op te lossen en zeker niet met giroote opgezweepte protestve-- gaiden-iuge®. Nagaand wat va® het urgentie- piogram 1930, vastgesteld door de® Ned. R. K. Boerenbond, door de régeering is tot stand ge komen, noemde spr. ails voornaamste punten de tanvewet, de bieteusteunwet, den steun aan de fabnieksaairdaippelverbouwers en diien aan de vlasverbouwers. Betrof het toen enkel d© zui vere akkerbonwbeda-ijven, sindsdien zij® ook de gemengde bedrijven meer en meen in de kneil gekomen en zij staan er thans even slecht, zoj niet slechter voor dan de aktkerhouwbedrijvet. Het treffen van steunmaatregelen la hier voor echter veel moeilijker omdat de produo ten van het gemengde bedrijf, evenals die van den tuinbouw, zijn aangewezen op uitvoer. Verbetering zal hier kunnen brengen de con- tingenteeringswet, de anti-dumpingswet e® het verhoogde invoertarief vam vleesöh. Ook is bij de commissie-Lovlmk i® studie steun aan den rog-gebouw. Spreker spoorde zijn hoorders aan vertrou wen te blijven eöhenlke® aan de organisatie welke langs organisatorische® weg heit meeste voor de boeren bij de regeering kan gedaan krijgen. Spreker keurde met nadruk af, de z.g- wilde vergaderingen welfke, vooral in het Noor den, reeds worden geihouden, waar wordt aan gestuurd op een groot nationaal boerencrisis- comlité, los van politiek, los van religie, willen de bereiken één groot blok, waarvan de leiders vlassen op ontevredenheid. Het is echter veel gemakkelijker de massa op te zweep en zonder Intussehen bereikbare middelen tot verbetering aan te wijzen, dan de opgezweepte massa tot tevredienlhiBid te brengen. Wij moeten vertrouwen stellen in deze regee ring en in de R. K. Kamerfractie, welke thans met de andere rechtsohe groepen een open oog hebben voor de nooden ten platteland© en zul len helpen waar mogelijk, is en vender ©en groot vertrouwen op God. Toenemend aantal sterfgevallen in 1931. BUITENZORG, 11 Januari. (ANETA). Gedurende het tijdvak van 1 Januari tot en met 20 November 1931 bedroeg het aantal sterfgevallen aan pest in Ned.-Indië 3845 tegen 3380 in het overeenkomstige tijdvak van 1930 De Leeuwerik op Schiphol. De Leeuwerik ia gisteren te 16.25 uur op Schiphol geland. De Reiger vertrok te 6.15 uur uit Allahabad en arriveerde na een tusschenlandlng van 11.19—11.29 t6 Jodpuhr te 15.54 te Karachi. De „Duif" is 9.50 uit Bagdad vertrokken, en 14.50 te Buslhfr aangekomen. Morgen, 14 Jamiuarf, vertrekt de „Raaf" van Schiphol naar Batavia. De bemanning bestaat uit; P, Soes-, eersten bestuurder, J. K, F. Kress, tweeden bestuurde», L. D. Stoilk, werktuigkun dige en C. H. van B-eukering, radüo-telegrafliat De post voor dlit vliegtuig moet uiterlijk heden, Woensdagavond, te Amsterdam zijn- NEDERLAND EN DE OLYMPISCHE De Ned. Voetbalbond meldt, dat het Be stuursvoorstel om een bedrag van 10.000 ter- beschikking te stellen van het Nationaal Crisis Comité door de leden van de Bondsver gadering is aangenomen. Vanaf Maandag 18 Januari zal de nieuwe Provinciale Steiger te Katsche Veer (Zuld- Beveland) in gebruik worden genomen en kunnen daar weder auto's en andere voer tuigen worden geladen en gelost voor den Provincialen stoombootdienst op de Ooster- schelde, dus voor de lijn, die naar en van Zie- rikzee vaart. Volgens mededeeling van de Westinghouse Electric Company, is door deze maatschappij een nieuw zoeklicht voor vliegmachines ver vaardigd, dat door een buitengewone batterij kan worden gevoed en slechts 25 K.G. weegt. Er wordt een 25 watts-lamp in gebruikt, die n zeer smallen, doch uiterst krachtigen licht straal produceert, zoo sterk, dat op een afstand van vijf Engelsche mijlen courantendruk nog leesbaar zou zijn. Bij een beproeving werd uit een vliegma chine een electriscbe foto-cel, op het dak van oen der hotels te Pittsburg geplaatst, belicht. Door middel van deze cel werd een zeer krach tig licht, boven op hot hotel aangebracht, ont stoken. De toestand veel verbeterd. Het water is de laatste dagen flink gedaald. In de omgeving van Eelde zijn de landerijen van het water grootendeels bevrijd. Ook de toestand in den Veentjespol'der nabij Siddebu- ren i« thans veel verbeterd. Verwacht wordt dat met twee dagen al het overtollige water is verwijderd. Baten en schulden. Volgens ter griffie van de rechtbank in Mid delburg ingeleverde lijsten in verband met de aanvrage otn surséance van betaling van boven genoemde N.V. zijn de debiteuren in rekening courant tezamen aan de bank schuldig ƒ759.682, de fondsen zijn gewaarborgd op ƒ73.295. De crediteuren in rekening-courant hebben van de bank te vorderen 72.094, de lijst van de depo- sitogelden geeft een totaal aan van ƒ272.768. Tenslotte is het eindbedrag van de lijst der correspondenten 498.502. A. HILLEN'S SIGARENFABRIEKEN. Inschrijvingen op obligaties tot cn met 75 pet. geaccepteerd. De directie van de A. Hillen's Sigaren- en Tabaksfabrieken Delft deelt mede, dat alle in schrijvingen op de 5 pet. obligaties tot en met 75 pet. rijn geaccepteerd. Beide inzittenden herinneren zich niets. Men meldt ons uit Den Haag: De beide personen, die in den nacht van Zaterdag op Zondag op den Bezuidenhoutscbe- weg met een auto tegen een boom red in, ten gevolge waarvan zij met ernstige verwondingen in het Ziekenhuis aan den Zuidwal moesten worden opgenomen, terwijl in den loop van den Zondagmiddag bleek, dat de auto was gestolen ten uadeele van den heer K. aan het Zieken, ware® Maandag in zooverre bijgekomen, dat zij in het Ziekenhuis voorlooplg konden worden verhoord. Zij verklaarden evenwel, zich niet.» te herinneren van hetgeen er dien nacht is ge beurd. De politie kon zoodoende nog geen op heldering van het geval verkrijgen. Binnenkort zullen de beide betrokkenen, q. en V., opnieuw worden gehoond. Het beslag op den zwaar be schadigden auto blijft voorloopig gehandhaafd. R- K. VERBOND VAN TECHNICI In „R.K. Technicus", het orgaan van het R.K. Verbond van Technici in Nederland van Januari 1932 wordt een uitvoerig verslag ge geven van het plaaitsingsbureau van voor noemd Verbond. De arbeidsbeurs voor de R.K. Technici gaat met groote schreden vooruit. Waren in 1930 honderd elf ingeschrevenen, in 1931 verdubbel de dit cijfer bijna tot twee honderd e® vier. De malaise-tijd, ook voor de Technici spreekt hieruit, alhoewel het ledenaantal van het Ver bond sterk is toegenomen. Niettegenstaande den slechten toestand wer den door de arbeidsbeurs 23 technici geplaatst. Het secretariaat van het plaatsingsbureau is gevestigd te Heerlen, Caumermolenweg 25. DE POGING TOT DOODSLAG TE OVEZANDE. Verwijzing van de zaak naar een ander Hof. Maandag heeft de advocaat-generaal bij don Hoogen Raad, mr. 'Wljnveldt, conclusie geno men in de zaak van H. J. F. B., koster, té Ovezande, die gedagvaard werd voor do recht bank te Middelburg, wegens poging tot moord op zijn vrouw, op 5 Februari 1931. De Recht bank sprak verdachte vrij, doch in hooger be roep heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage hem veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf, terzake van poging tot doodslag op zijn echtge- noote. Van dit arrest kwam hij in cassatie. Mr. Wijnveldt concludeerde tot vernietiging van 'sHofs arrest en verwijzing der zaak naar een ander Hof. Arrest8 Februari. HANDEL IN VROUWEN EN KINDEREN. Het Nationaal Comité tot bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen houdt Maandag 18 dezer In Parkhotel te Amsterdam zijn algemeene vergadering. Onder meer zullen naar aanleiding van het congres te Straatsburg en de conferentie te Stockholm op deze vergadering, welke voor belangstellenden toegankelijk is, verschillen de mededeelingen worden gedaan. Het Bossche Gerechtshof veroordeelde den Italiaanschen mijnwerker A. V. E. te Heerlen, die op 20 Juni 1931 Angela Bonagara beeft willen doodschieten, tot 3 jaar gevangenisstraf met bevel tot gevangenhouding. Te Aalsmeer Oost geraakte Dinsdagmiddag een tilbury te water doordat het paard schrok voor.een passeerenden auto. De voerman ge raakte mede te water en raakte daarbij in de leidsels verward. Een landbouwer, die juist passeerde, sprong op den omgekantelden wa gen en sneed de leidsels stuk, waarna hq den man op den wagen trok en aldus van een wis- sen dood redde. Paard en wagen werden later met vereende krachten op het droge gebracht. BRANDEN- Te Rijsbergen bij Breda bra®*"!6 de boer derij van A. J., onder Tiggelt. door onbekende oorzaak af. Een koe en twee varkens kwam®11 in het vuur om; de inboedel werd geheel ver nield. Een an ander was gedeeltelijk verze kerd. Te Reek is het woonhuis met stelling van G. Toonen afgebrand. Twee varkens kwamen in de vlammen om. Een groot deel van den In boedel werd gered. AUTO DOOR DEN TREIN VERSPLINTERD. De bestuurder slechts weinig letsel bekomen. Aan de vroegere stopplaats de „Snippellng'* nabij Deventer is gisterenavond een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Toen n.l. de heer W. Spanjaard uit Rijssen per auto van Deventer naar huis reed, be merkte hij te laat, dat de boomen van den spoorwegovergang gesloten waren. In volle vaart botste hij tegen de boomen met het ge volg, dat de radiator zich door het ijzeren hekwerk wrong. Voor de verdere vernieling va.n den auto zorgde de trein, die' het voorstel letterlijk van het chassis rukte. Een front lantaarn van de locomotief benevens ©e® dei' autowielen werden later op de baan terugge vonden. De bestuurder kwam er wonderlijk genoeg slechts met eeni-g gering letsel af. Vier jaar gevangenisstraf opgelegd. Het A'damsche Gerechtehof heeft gisteren arrest gewezen ln de tegen de vrouw H. G.-verdacht van dief«tal van -f 150- Een tweede vrouw had een man meegelokt naar een perceel aan c'e Bloemgracht waarna verdachte haar s'a" De rechtba«k ver<>ordeelde haar tot vier jaar. Het iloi vernJetigde dit vonnis op for- meele gronC,en ^uch veroordeelde de vrouw, op nieuw rechtdoende, wegens diefstal tot vier jaar gevangenisstraf. Verdachte had iu een zestal perceelen ga. woond, waar beroovingen hadden plaats gehad. Het hof overwoog dan ook in zijn vonnis, dat zij deel had genomen aan een stelselmatige be- roovingscampasne- INBREUK OP HET AUTEURSRECHT. r. J- Z. de R. heeft voor de Haagsche recht bank terecht gestaan wegens inbreuk op het auteursrecht door in het kynologen-weekblad „De Hond" een artikel over te nemen van de hand van mej. mr. Koderitch uit Rotterdam, door dezen In „De Boerderij" geschreven. Te gen verdachte, die dit artikel onderteekende als zijnde van hem afkomstig, was door het O. M. een geldboete van 100 subs 25 dagen hechtenis geëischt. De rechtbank heeft verdachte overeenkom stig dezen eisch veroordeeld. Vrij naar het Engelsch Er heprschte een langdurige at.il te Erlito stond met zijn elleboog tegen den schoorsteen- mautei geleund, en staarde in den haard. Zijn 'uart was aan velerlei ontroering ten prooi. Een nieuwe wereld was voor hem opengegaan. Hij zag groote dingen in dat visioen van de toekomst. Nu behoefde hij nipt langer te pein zen over een doelloos leven. Hier was stof genoeg, om twaalfmaal carrière te maken een toekomst, die (mochit ze dan al succes brengen of niet) schitterender was dan allee, wat hij zich maar kon denken. Stir na, die de gedachten van zijn vriend verkeerd las, maakte zich ongerust.. Deze lang durige stilte was hem onverklaarbaar Je aarzelt tocht niet, vroeg hij eindelijk. Erlito lachte, en richtte zich op. - Zóó slecht moet je niiet van me denken, Alexander, antwoordde hij. Neen, ik heb geen «ogenblik geaarzeld ik dacht er niet aan Ik neent het aan. met vreugde en dankbaar. Maar één ding moet ik erbij zeggen. Van sol daterij heb ik wat geleerd, en niets zou me zóó gelukkig maken, als wanneer ik de man nen van Sylvanië tea strijde kon voeren voor de verdediging van hun rechten. Maar vam staatkunde weet ik heel weinig af, en van het uitoefenen van de koninklijke mocht heele- maal niets. Je moet trouwe raadgevers voor me vimten. Jij zelf al vaat moet mijn rech- tsRMsd worde*. Nu haalde Alexander van Stima diep adem, en de^ schaduw verdween vain zijn gelaat. Er zijn nog vele trouwe burgers, die we rondom ons kunnen scharen, zeide hij, en watmij zelf betreft, ik leef allee® voor Syl vanië. Laat ik j© dit zeggen want dat zal je vertrouwen geven wat het volk ver langt is een soldaat. Ze willen je zien in de uniform van de lijfwacht. Ze willen je het commando hoeren geven Dan zullen ze je toejuichen als hun koning en zullen ze je opnemen in hun hart. Hun handen ontmoetten elkaar in een langen, vurige® greep. Erlito aanvaardde zijn roeping en btitna zette het zegel op zijn oan- hankelijkhieid. Koning! Toen Erlito zijn witte das vast maakte voor den kleinen spiegel op zijn kap tafel, verdwenen de lijnen om zijn mond. Hij barste plotseling in lachen uit. KoningHet ongerijmde van de zaak prikkelde zjjn gevoej voor humor. Hij lachte lang en hartelijk. Hij keek om zich heen. Zijn slaapkamer was veel te klein, en hij had alleen meubelen van het goedkoopste soort kunnen koopen. Hij keek naar het eenvoudige karpet, naar de zwaar den en opgezette vogels, die bijna de ©enige versiering van de wanden uitmaakten, en naar de bescheiden benoodlgdheden op zijn wasohtafei. Alles was pijnlijk netjes en ziride. lijk, streng e® militair in zijn eenvoud. Wat een verandering stond hem nu te wachten! Hiervandaan naar het koninklijk paleis van Sylvanië, waar eeu kamerheer hem met een diepe buiging zou opwachten, en de kleinzie lige etiquqatte van een hof hem in al zijn be wegingen zou belemmeren. De laatste jaren gingen snel voor zijn gees tesoog voorbij. Hij had altijd geleefd als een edielman, maar toch altijd met een zekere hoe- veelheid strenge zelfbeperking, die zijn klein inkomen hem oplegde. Hij bad weinig ken nissen, en nog minder vrienden. De weelde van een sociëteit was hem ontzegd. Schermen en lange wandelingen waren nagenoeg zijn eenige ontspanning. Alles, waarop hij zijn hoop had mogen vestigen, was een oorlogje, dat in een of andere® uithoek van de wereld mocht uitbreken. Dan zouden zijn zwaard en zijn ondervinding in het krijgswezen hem misschien een kleine kans gegeven hebben. °m zjjn bestemming te volgen. Het ontbrak hem weliswaar aan verbeel dingskracht, maar humor üad hij genoeg te veel zelfs. Hij lachte zachtjes, terwijl hij zijn meit zorg opgevouwen, maar tamelijk af gedragen gekleede jas aantrek, en bedacht, dat dit misschien het laatste diner was, dat hij in deze Weeding ©n met een gezelschap van zijn eigen \euz© zou gebruiken. Het was stellig ©en zonderlinge wenteling van het rad d»r Fortuin. IV. Ik geloof, diat uw vriend, de hertog van Starna. eèn heel interes3aiu mCnach is, merk. te Sara Roger op, maar ala tafelgenoot is hij wel wat neerslachtig. Het zal „~i„ benieuwen, wat vader en hij met elkaar te bepraten heb ben. Driito lachte. Zij hadden zoo juist de resitau- ratiezaal verlaten, en vonden nu het groote salon va® het hotel nagenoeg vol Stirua en mr. Roger zaten een weinig van hen af. Stirna is een opperbeste kerel, verklaarde Erlito, maar op het oogenbljk is hij juist niet in de stemming om vroolijk te zijn. Hij is hartstochtelijk aan zijn land gehecht, en Syl vanië maakt helaas een moellljKen tijd door. Neen, u moet hem niet beoordeelen naar zijn gedrag van vanavond. Het heeft me heel veel moeite gekost, hem over te halen, om de uit- noodiging van uw vader aan u> nemen Is hij hier gekomen om de hulp van Engeland in te roepan? vroeg zij. Uit de couran ten van vanmorgen zou ik afleiden, dat een d'er mogendheden tusschenbeide moet komen, om de zaken in het goede spoor te leiden. Erlito zag haar ernstig en vaat in het ge laat. Het werd tijd, dat hij haar een en ander meedeelde. Wat zou het haar bespottelijk in de ooren klinken! Ze zou hem waarschijnlijk in zijn gezicht uitlachen. Stirna is naar Engeland gekomen, om mij op te zoeken, zeide hij. Zij keek hem aan inet lichte verbazing. Om u op te zoeken? Maar u liebt toch geen belang meer bij de zaken in Sylvanië? Hij zuolTtte. Ik ben verscheid ene jaren eien balling ge weest, verklaarde hij, en Sylvanië heeft voor mij niet veel méér beteekenis dan een aange name herinnering. Toch heb ik nooit verge ten, dat bet mijn geboorteland is, en dat zal ik ook verder wel nooit vergeten. Hoopt u diaar nog éénmaal terug te kee- ren? vroeg zij. Ik hoop binnen een week ln Sylvanië te zijn, was het antwoord. Ik ga met Stirna terug. Zij keek hem ontsteld aan, maar niettemin met de grootste belangstelling. Meent u dat? riep zij uit. O, vertelt u mdj daar eens van! U hebt gelezen van den val van de re publiek, ging hij voort. Stirna verzekert mij, dat de bewolking nooit een tweede republiek zal dulden. Men spreekt ai van een koning e®, mis« Roger lach niet ik ben het eenig overgebleven lid van het koninklijk huis van Sylvanië. Zij zat als verbijsterd. Yordt u dan kiomkn®? vroeg zij. Het volk heeft om mij gevraagd, ant woordde hij eenvoudig. Br zijn natuurlijk moeilijkheden, en mlssdUifm komt er per *im ?w rekening piet» van. Maar de kroot) komt mij rechtens t"®- en 'k ben vaat van Plan, de kane te wogen. Wij gaan morgen naar Sylvo®Jë. Een koning.Morgen.herhaalde zij met onvaste stem. Zij kon geen woorden vinden. Erlito lachte zenuwachtig- Miss Roger, ging hij voort, het is nu niet bepaald eeu vooruitzicht van sprook jesland. Er moet heel wat veranderd worden. En er Is ook heel veel wat een gewoon mensch misschien jiau i ^zitten, derail waar een koning allee® maar naai' verlangen mag. Door mijn vele omzwervingen ben ik zoo ongeveer een zigeuner geworden, en mijn vrijheid is mij ontzaglijk veel waard, Toch geloof ik, dat ik goed doe, wanneer ik dit aanbod aanneem. Ik houd van Sylvanië. en met blijdschap zal ik ook vechten voor dait land. Ik houd van die oude stad, en vam de bengen, en van het woeste binnenlaud. Ik ben misschien niet zoo'n vu rige patriot als Alexander van Stirna, maar de oude krijgsmuziek kliilnkt mij we«r in de ooren, en windt mij op, nu ik bedenk, hoe de Turken steeds nader komen, en hoe onze oude stad vol bui'tenlandscTie spionnen is, die zich verzamelen als roofvogel® om het aas. Het is ondragelijk. Zij was in gedachten verzonken. Maar nu luie ter de zij weer vol belangstelling. - Ja, zei ze op zuchten toon het spreekt vanzelf, dat u dat zoo yoelt Ons land is nieuw en kent geen eigenlijke schoonheid of geschie denis. En toch, Us het in gevaar verkeerde o, ik begrijp het volkomen. U hebt gelijk, dat u zoo handelt. Ik hoop, dat u slaagt. Een stukje militaire muziek in de zaal deed de lucht trillen van een omwindende melodie, en een oogenblik zwegen beiden. Erlito nam de sigaret, die hij nog niet aangestoken had. e® Sara dronk haar koffie. Om hen heen be, vonden zich groepje» hoeren en schitterend go- kileede dames. Het gezellig gegons van ge sprekken, en een vroolijk gelach drong tot hen door, en er lag iets opwekkends in. Op het breede terras beneden wandelde® twee heeren, Sara raakte met haar waaier den arm van haar metgezel aan. Kijk! fluisterde zij Erlito fronste het voorhoofd. Met plotseling» belangstelling herkende hij I-lasean en den heer naast hem. Zij kwamen langzaam uit de re. stauratie-zaal, en schenen in een ernstig ge sprek verdiept te zijn. Naaeit die® slanken, deftigen man, die met een ondoorgrondelijk gelaat naar hem luisterde, leek Hassan haast onbeteekcneiwl. Alexander van Stirna, die van zijn stoel was opgestaan, om een avondblad te halen, kwaim hen tegen, Hi.i zou hen met een blik vol verachting op Ilassan, zijn voorbijge gaan, als niet de oudste der bedde heeren zich tot heun gewend uad, en hem op ernstigen, doch aangename® en hoffelijken toon had aan gesproken. De hertog Stirna is ver van hul* inder daad, een verrassende ontmoeting. Stirna ontstelde, maar dan herkende hij den spreker. Hij wierp een blik vod toorn op Hassan, die langzaam doorliep. Even welkom, als verrassend, antwoord de Stima. Ik had mij het genoegen voorbehou den, om morgen een bezoek te brengen aan het gezantschap. Je zult toch. hoop ik, niets late® vóór. gaan, waardoor zoo'n aangenaam plan verhin derd wordt? was het belaefde antwoord. We hebben elkaar eigenlijk veel te vertellen, Stir na. Daar is een stoel vrij, zie ik. WD je mij het genoegen doen samen koffie te drinken? Het zal mij een groote eer zijn, antwoord de Stirna bedaard. Zooala je zegt, er i® veel, wat we met elkaar bespreken kunnen Wil je me toestaan, dat ik .i< aan mijn vrienden voorstel? (Wordt I al

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 6