EEN MERKWAARDIGE BESLISSING. ÏÏXS «VraMTOr s-rj: \Z"i«zrr ïet drie personen in de crisisdebatten in den L« „"''"p.'" aaMu""ns een gezin vergiftigd. DINSDAG 2 FEBRUARI 1952 DE AFLATEN VAN DEN KRUISWEG. votie: erwadtehet°OrVrOmebeV0rderaarS gold alléén ^SUW h^'Iigen aangaat, dit Jtoaeing dei; kwestie, lu den aanhef van het VLAMMEN OMGEKOMEN. W111 e m. dr. J. DREHMANNS. C.ss.R. VOLKSRAAD. Van verlaten van den gouden standaard kan geen sprake zijn. ^cpningpolitiek cn köstenverdeeliug der Marine. EEN FEL VUUR IN DEN NACHT. Heeft de knecht R. het aangestoken vuur ï.«t «I»,! m e'" «té Ti'rt"' Ïond° hebtm w" vmmamrt^0116" af^ Ondeugdelijke snijboonen gegeten TWEE KINDEREN OVERLEDEN. DRIE MENSCHEN DOODGEREDEN. HET DRAMA TE PUTBROEK DE RAMP VAN BANGKOK. DOOR EEN VRACHTAUTO OVER REDEN EN GEDOOD. AUTO-BOTSING. UIT EEN BRANDENDE WONING GERED. GERAFFINEERDE DIEFSTAL. SPAANSCHE JESUIETEN TE VALKENBURG GEHULDIGD. Geestdriftige ontvangst der bannelingen. TEGEN DE OPHEFFING DER JEZUÏETENORDE IN SPANJE. DE LOONSVERLAGING IN DE HAVEN. DE OPPOSITIE IN DE S.D.A.P. Het jongste nummer van bet ofticieele orgaan van den H. Stoel, de Acta Apostoiica Sedis. bevat eene beslissing welke een einde maakt aan eene kwestie die reeds lang de pennen in beroering bracbt: de aflaten van den Kruis •weg. Tot nu toe stond vast, dat men door het bidden van den Kruisweg alle aflaten ver diende, welke men kon verdienen met het be zoek van de correspondeerende plaatsen in het H. Land, dus te Jerusalem. Maar de groote vraag, waarover getwist werd, en waarop velen tevens een antwoord poogden te geven, was juist welke die aflaten van het H. Land waren. Er waren er die beweerden, dat de eerste af laten aan den Kruisweg verleend werden door Paus Silvester (314—355) op verzoek van Keizer Konstantijn en de H. Helena.: maar aeze bewe ring maakte alle aflaten met recht twijfelach tig. Want, behalve het feit dat er var, die gunst, geen enkel document bestond, maakte een andere omstandigheid die aflaten onbehaaglijk onzeker. Vóór de llde eeuw toch is er geen sprake van aflaten in den zin, waarin wij ze tegenwoordig gebruiken en waarin ze volgen= de ultraverdedigers der talrijke aflaten van den Kruisweg ook aan dezen waren verleen door Paus Silvester. En omdat de meesten dmr aflaten op deze concessie werden gegrond, v^ loren ze alle huu crediet. Daarenboven i]^nde ste sporen van deze aan het H. Land ver aflaten komen niet voor dan na lmt jaa Nu wordt van de beide tegen <iie° ](=mens VI, rende Pausen Benediktus XII en niing der volstrekt niet gewaagd in de nijd nog vele aflaten van het H. Land, van Silvester: een bewijs, dat aupt niet Pausen zijn verleend en t anders had door een Paus verleend zijn. Paulus, Ge- men dien Paus zeker gon^melalter U> 310). schichte des Ablasses i® «rvoit vermeld in de tal- Die aflaten werden 12g0 134Q rijke pelgrimsver a e p]aatgen nauwkeurig be- ^hrevem Er€znün6nog dertien zulke pelgrims- reizen tot ons gekomen, maar in geen enkel wordt er gesproken van een aflaat, als men in aanmerking neemt, dat de aflaten in dien tijd in hooge eere stonden, dat de verhalers alles deden om de achting voor de H.H. Plaatsen te doen stijgen, en dat zij soms in andere minu tieuze bijzonderheden afdalen, dan is het zwij gen over deze aflaten een zeker bewijs, dat zij niet bestonden. Zij zijn dus eerst in 1340 ont staan en wel zonder tusschenkomst der Pausen Daaruit argumenteerden de tegenstanders der aflaten met recht, dat zij volstrekt niet be- etonden. Te meer daar men geen enkel docu- ment k0n aanbrengen Degenen dus, die het bestaan der aflaten ontkenden, verzekerden en met goede gronden, dat zij in het H. Land zelf waren uitgevonden en dus valsch waren. Wel ewierven er in Palestina oude tabellen rond. waarop eene heele rij volle en gedeeltelijke af laten vermeld stonden, die men in Jerusalem en daarbuiten, in de verschillende plaatsen van het H .Land kon verdienen, maar die tabellen waren zonder de minste teekenen van authen- ticiteit. het waren eenvoudig copieën van de eerste uitvinding. Tegen deze bewering wier- 7»en de voorstanders der aflaten op, dat de oor- epronkeljjke documenten waren verbrand: een goedkoop midde] om hunne afwezigheid te le- zio'm6<!,"6n' De H' Leonard us van Porto Mauri- de°n de Sroote bevorderaar is geweest van beeft "k!f8weg eB d,e daardoor geheele streken deze ge6^6€rd> haalt, zeker te goeder trouw, alge^iedeni<s van den brand te Jerusalem mens Xii'3 Zogt- dat de beslissingen van Cle- beeft een br' wi;>3 zÜn; „want onder Pius V vernietigd, zo^"1 de betreffende documenten aflaten er zijn:"1 nDlen n'e' meer weet hoeveel tal zéér groot is.- We«t men dat hun aan van Clemens Xli? ^ke Waren die beslissingen kibbel over de aflatend bad' om aan be' ge' vooral ook om het overcT- ein(ie te maken en do talrijke aflaten op den'6X60 scbermen met ophouden, in 1731 een deci»ree'tStoe' te doen dat vooral twee punten vasw ui(gevaardigd, n,et d!n„Iir"ilWeS aUe anaten ve/^ Men kan "icu npr0 - treffende H. Plaatsen in JernSaI°°nlijk de be ken. En tweederfs: Een zeker en m 2°u bezoe- aflaten mag noch van den kanse, Daald aa"tal dere wijze worden afgekondigd, eQ 1100,1 «P an- nóg worden aangebracht aan de S/Pel minder pellètjes: omdat de ondervinding atlea °f ka- dat men uit onachtzaamheid of" heeft verstand of ook uit overdreven goci^.6011 ais* waarheid beeft vervalscht en onzeker Ucllt de Daarmede scheen aan de kwestie ^Prnaakt. fe zijn gekomen. Maar altijd bestond 6inde neiging om terug te komen op de oude tabeiide en van den anderen kant werd door de en schiedvorschers meer en meer de onechthejd der aflaten in het licht gesteld. Daar kwarri nog bij, dat Paus Pius IV in het jaar 1561 a|]e aflaten door zijne voorgangers verleend off;, cieel bevestigd had en zoo noodig opnieuw ver- leend. Maar ofschoon dit decreet aan de voor- etanders van de vele aflaten toescheen als eene bevestiging van hunne meening, trokken de tegenstanders dit niet zonder reden in twij fel, omdat er in dit decreet geen lijst van af laten staat, en men dus niet weet welke zijn geschonken, welke niet: daarenboven schonk de Paus alléén bevestiging der door de Voorgan- ren^,ifle8Ch<,nkan atIaten niet van die, welke wa- hun wezen onecht waren in aflaten Cn, °°k de tegenstanders der vele verleend a 6r volle aflaten waren H- Land. V6rs°WIlende plaatsen ld het twee of éénaf', van. die zes hadden maan den Kruisweg ,rekkln® °P de plaatsen van IV in 14S0 verw VolIe Af,aat door Sixtus in de H: Grafkerk ii°01' <ie Magdalena kapel Jen of hij tot den ^erover kan men twijfe- Volle Aflaat door s.Kruisw«K behoort) en de voor het bezoek aa Us v verleend (in 1588) H. Graf. (Zie PaaJu8 CaIvnrieberg en het voorstanders waren p' 2®t). Maar de Geen wonder dus dat'3 !'mede niet tevreden. brandde en nu te Bom «Pnieuw ont fende Congregatie. q- 16,1 voor de betref. die persoonlijk den voorKardinaal Giorgi, laten goed genegen was van de af werd, trachtte men de bèv GrootPe,Tliteucier cessfe te bewerken. Maar lieftlginS der con H. Stoel is voorzichtig met z^u^6 niet' De En nu komt op eens, zeven jaar eshssingen- van Kardinaal Giorgi, eeu nieuw "d,. de" d°°d de H. Penitentiarie, door alle vorl-IVa" oeslissin- gen een streep halend, met de definitievc decreet wordt aan de voorstanders der vele aflaten een kleine concessie gedaan doordat gezegd wordt: „dat er niemand is die niet weet dat er aan de oefening van den Kruis weg, welke van oudsher in geheel de Kerk tot. groot geestelijk voordeel in gebruik is, door de Pausen vele aflaten zijn verbonden Vetter- 1 Uk dat de Kruisweg met meerdere atlateu verrijkt is)maar dat door de ongunstige tijds omstandigheden eenige authentieke documen ten zijn verloren gegaan en dat men daarom niet met zekerheid kar. zeggen, welke en hoe groot die aflaten waren. Om nu aan allen twijfel een einde te maken heft de H. Vader alle bestaande aflaten, die tot nu toe verleend zijn op en bepaalt: dat alle Geloovigen, die ten minste met rouwmoe dig hart (d.i. die in staat van genade zijn ten minste door een akte van berouw) als zij hetzij alléén, hetzij in groepen, den Kruisweg! waar die rechtens is opgericht, volgen 1) el- ken keer een Vollen Aflaat verdienen; (zon der communie ot Biecht) 2) een tweeden Vol len Aflaat verdienen, als zij 0p den dag, waar op zij den Kruisweg doen de H. Communie hebben ontvangen of indien zy> na üm maa] den Kruisweg te hebben gedaan, binnen de maand te Communie gaan. Dus voor degenen, hAh/ nVTu- 'g Gommun'ceeren bestaat gelegen- i tn e, ,Pn mmuni©dag een tweeden vol- aa e verdienen met denzelfden Kruis- ninWo°!"" desenen> die niet veelvuldig com- rvm r0n at de gelegenheid, bij de H. ™n'e' welke zij ontvangen gedurende de na tienmaal den Kruisweg te hebben dienen' eYeneens een Vollen Aflaat te ver- Manneer dezen dan op dien dag, dat zij communiceeren den Kruisweg doen. dan kun- n zij 00,1 dezen Vollen Aflaat, aan de Com- 151111116 °P den dag zelf verbonden, n^g verdle- Detl' dezelfde reden kunnen ook zij, die veelvuldig communiceeren en tienmaal den \ruisweg hebben gedaan een Vollen Aflaat lei dienen ook al hebben zij hem reeds ver diend, toen zij te Communie gingen, als zij op een dag gedurende de maand, die volgt na die tien dagen, wel te Communie gaan, maar niet den Kruisweg doen. Behalve deze Volle Aflaten zijn er ook nog gedeeltelijke te verdienen, maar dit alléén in het geval de Kruisweg om de ééne of andere reden wel begonnen maar niet beëindigd is: dan verdient men toch voor iedere statie tien jaren en tien quadragenen aflaat. Wanneer men den Kruisweg echter om wettige reden onderbreekt, en dus later beëindigt, dan kan men de Volle Aflaten verdienen. Om wettige reden is hier bedoeld dat men een ander geestelijk werk moet doen, dat geen uitstel lijdt en niet te lang duurt, b.v. Mishooren, te Communie gaan, biechten, zóó dat de éénheid van den Kruisweg niet verbroken worde. Deze aflaten worden dan verder ook uitge- stiekt tot diegenen die wettig verhinderd zijn den Kruisweg te doen en een daartoe gewijd kruisje in de hand houden. Dezen moeten dan twintig Onze Vaders, twintig Weesgegroeten en twintig Eere zij den Vaders bidden, terwijl zij daarbij het bitter Lijden overwegen. Kunnen zij om de eene of andere reden geen twintig Onze Vaders enz. bidden, dan verdie nen zij voor ieder Onze Vader enz. tien jaren en tien quadragenen aflaat. Zij die zoo ziek zijn, dat zij niet kunnen bidden, en zelfs het voorgeschreven schietgebed niet kunnen doen verdienen den Vollen Aflaat als zij het ge wijde Kruisje slechts kunnen kussen of aan zien. Door deze beslissing is een lang gekoesterde wensoh vervuld: de zoo populair© en zoo vruchtbare oefening van den Kruisweg zal niet weinig winnen door de zekerheid welke men nu heeft verkregen en door de officieele bevestiging van de Aflaten, gelijk ook door de aanmoediging, welke de zorg des Pausen in zich bevat, om do geloovigen er toe te brengen dagelijks den Kruisweg te bidden door het vaststellen van de Aflaten, daaraan ver bonden. Hevige uitslaande brand. BATAVIA, 1 Februari (ANETA). lingsvpt fIem-°rle van Antwoord op het Afdee- Regeeri s van den Volksraad verklaart de wingenng ten aanz'sn van de crisisbescbou- van den l" de eerste plaats, dat van verlaten In de t\v°Uden star,daard geen sprake kan zijn. staatstaaiT"1® plaats vvordt verklaard- dat de dergaat d0ofT ,princiPieele verandering on wijziging v-, bezuiniging, en ten derde, dat vermoedelijk0..?0 kostenverdeling der Marine vierde dIto te bereiken zal zijn. In de thans demi? Wordt niedegedeeld, dat reeds is te leenen W.aarin Ned.-Indië genoodzaakt °°te gevaren in zich sluit. VeHovenewordtbet^king der bultenlandsche én to«laatbaar geacht. Ten aan !f° haar stanrinS1°eilregellng heeft de R®ge6' „an ->ii nog nlet bepaald. Samen- voegd e bezuinigingsmaatregelen tot een a g °'s°b Plan wordt onmoge'ljk ge acht, aa r. de objecten daarvoor te uiteen ioopend z e Regeering wijst het denkbeeld af om te stie en naar een sluitende begrooting in 1940, aangezien het land niet zou slagen in regelmatige dekking van het tekort door lee ningen gedurende acht jaren. Hedenmorgen ving de Volksraad de crisis debatten aan. De heer Staargaard betoogt, dut het niet aan- gaat om thans allo moeilijkheden, welke zich nu voordoen op den breeden rug van de cri sis te schuiven. Men dient daarom de thans geleerde lessen voor de toekomst ter harte te nemen. Spreker gaat accoord met aanmoediging van den lnheemschen landbouw. Men meldt ons uit Den Haag: Zondagnacht heeft een felle brand aan den Trekweg drie slachtoffers geëischt. De heer Jorna hield daal iu percee' 69, on den hoek van de Van Leeuwenhoekstraat het café-restaurant Charlie. Ongeveer een half jaar geleden had hij dit betrokken en geheel opgeknapt. Nadat de Zondagavondbezoekers te half een waren vertrokken begaf de familie zich naar boven, ter ruste. In hun eersten slaap, om streeks kwart, voor twee, werden de bewoners gewekt door een doffen knal. gevolgd door schervengerinkel en tot hun groote ontzetting zagen zij, dat het heele gebouw één vlammen zee was. Inmiddels waren ook de omwonenden ontwaakt door het geknetter van het vuur, dat met lange vlammen over de helft van de straat sloeg. Dadelijk stelde men pogingen in het werk om de bewoners te redden en waar schuwde men de brandweer. De motorspuit van den RUswijkschenweg was dra aanwezig en tastte met drie stralen op de waterleiding het vuur aan. Even later arriveerde de tweede spuit uit de Van der Vennestraat, die met drie stralen op den Trek- vllet water gaf. Ook de ladderwagen waa aan wezig. Behalve de zes stralen der beide motor spuiten werd ook nog met vier stralen op de waterleiding gewerkt. De heer Jcrna had intussohen met twee van zijn kinderen het dak weten te bereiken en ont vluchtte daar de vuurzee. Ook de bewoners van liet perceel Van Leeuwenhoekstraat 90 werden door de vlammen verdreven. Ben man liet zich uit de tweede verdieping zakken langs aan elkaar geknoopte lakens, doch deze brakeD en hij stortte omlaag. Gelukkig kon een der omstanders zijn val breken, zoodat hij er met een gebroken been afkwam. De geneeskundige dienst bracht hem naar het ziekenhuis. j>e overige huisgenooten van dit perceel namen over het dak de vlucht. Het vuur in het brandende café was zoo fe], dat de brandweer, die de vlammen aan vóór- en achterzijde bestreed, bijna een uur noodig had voor het blusschingswerk. Onderwijl de den de wildste geruchten de ronde van men. schen, die in het brandende huis waren ge zien, en van wie men niet wist of zij een vei. lig heenkomen hadden kunnen zoeken. Op het dak hoorde een brandwacht een kind huilen. Hij ging er heen; het was het jong ste kind van den caféhouder. De kleertjes wa ren van het onderlijf gebrand en het was door nat van het bluschwater. Het lag bij de moe der, dc ongeveer 40-jarige H. Jorna-Stuyven berg, die reeds aan brandwonden bezweken bleek. Bij hun verder onderzoek in het vol komen uitgebrande gebouw ontdekten dè brandwachten twee verkoolde lijken, dat van de 18-jarige Duitsche dienstbode L. Kortmaan en van den ongeveer 50-jarigen kostganger h Roodenburg. De dienstbode was sedert kort in betrekking. De geneeskundige dienst ontfermde over het kind, dat met groote behoedzaamheid den Magirusladder werd afgedragen. Toen de agent het kind aan anderen handen had tóe- vertrouwd geraakte hij bewusteloos. De ge neeskundige dienst bracht hem naar den Cen- Nader vernemen wij nog- rug om tf ripn pV V Je keerde daarop te- °P de andere étasres oog zoldertrap afwild" gain l0®" Z'J echter Jaar in het gezicht, 'zjZnTnlt «ÏXÏ Ke" Hisjf ^d" hair Was bet een vuurzee. dood in de vlammen voraobnkke.ijken biak, was een werkman van de gasfabriek die maar de muren elSen,Ck alleen n«S maar de muren omhoog, terwijl een vorme- De 011de naam is raf/s n« t het verdoopt in café „Charier. ingesteld''nif 66X1 uitgebreid onderzoek brand te^kp 00rzaken van den ernstigen nkGekomen^n, resu,.taat is men daarbU a°S menschen ephn polltie heeft verschillende Tni'e schfnnp, •-V00n,a,,,e,«k buren en ook het "terrein ï0'6 aan den wal> tegenover lagen d6n brand hun schepen zijn er verschmen^6 getuigen werd verzekerd, vermoedln aanwijzingen, welke het vei moeden wettigen, dat de brand niet het gevolg is van een ongeluk, doch dat ef hier inderdaad brandstichting in het is Ook valf8v?uchme P6rS0Uen werden ^n'een'toestand van viucliten aangetroffen ook dp houding waarin de lijken van de dienstbode en van de echtgenoote van den heer Jorna werden ge vonden wees uit, dat beiden al het mogelijke gedaan adden om aan de woedende vlammen te ontkomen. De eenige die volkomen passief Nu stondé» nenwUggen' was de knecht K' Nu stond deze R. bekend als een Imbeciel, d e, hoewel niemand kwaad doende, zich steeds uiterst zonderling gedroeg. Gisteren heeft hij zich nog zonderlinger dan anders gedragen hu had beneden, in het café, gezeten en vroeg steeds om bier, terwijl hij ook herhaaldelijk om lucifers vroeg. Toen allen reeds naar bed waren gegaan, hoorde de heer Jorna nog iemand loopen en riep naai beneden, wie er was. De knecht antwoordde, dat hij nog niet naar bed ging. De heer Jorna zeide hem toen dadelijk naar zijn kamer te gaan, daar het tijd was om te slapen. Hij hoorde toen R. de trap op komen en even later was het rustig in huis. Een schipper, die recht tegenover het café ligplaats heeft, verklaarde, dat hij voor het eerst vuur heeft gezien vlak bij Je trap welke naar boven leidt. Uiteraard is deze zaak niet te bewijzen, maai uit de verschillende getuigenverklaringen is toch wel zooveel gebleken, dat men spreken kan van ernstige verdenking tegen den knecht. Wat er in de ppgenhlikkent voorafgaande aan Exterieur van het cafe.restaurant „de Lelie" te 's-Gravenhage, na den feilen brand, die drie personen het leven kostte. d& ontdekking van den brand, zich in het café beeft, afgespeeld, zal wel nooit volkomen opge- helderd worden. De mogelijkheid bestaat ook, dat de knecht beneden nog iets wilde drinken en daar onvoorzichtig met lucifers is te werk gegaan. Te Raalte heeft zich een ernstig geval van vergiftiging voorgedaan. Het wekte gisteren middag bevreemding, dat men niemand van het gezin van de weduwe Van Leusen, wonen de aan de Marktstraat, had gezien of gehoord. Men heeft toen de voordeur van de woning opengebroken en trof de vrouw des huizes in eenigszins wezenloozen toestand aan, terwijl twee van de drie kinderen, een jongen van on geveer negen jaar en een meisje van ongeveer vijf jaar, bleken te zijn overleden. Het derde kind, een meisje, was er eveneens erg aan toe. De vrouw en het kind, welk laatste onge veer zeven jaar oud is, zijn naar het R.-K. Zie kenhuis te Raalte overgebracht. Hun toestand was van dien aard, dat zij nog niet konden worden gehoord. Omtrent de oorzaak is nog niets met zeker heid te zeggen. Aangenomen wordt, dat het gezin is vergiftigd, tengevolge van het nutti gen van ondeugdelijke, zelf-ingemaakte snij boonen. Een vergiftiging, ontstaan door het eten van in een winkel gekochte waren wordt onwaarschijnlijk geacht, daar in dat geval wel licht meer personen, ook uit andere gezinnen, vergiftigingsverschijnselen zouden hebben ver toond. Het onderzoek van de uitwerpselen, die naar het Centrale Laboratorium te Utrecht zijn opgezonden, dient te worden afgewacht. Nader wordt nog gemeld, dat de toestand van de vrouw en het kind in den loop van den avond vrij goed te noemen was. De vrouw kon echter nog geen positieve ver klaring over het gebeurde afleggen. 'Dat men van de snijboonen heeft gegeten, staat echter vast. Chauffeur krijgt zes maanden. Gisteren heeft het Gerechtshof te 's-Herto- genbosch uitspraak gedaan in de zaak tegen den chauffeur B. uit Utrecht, die op 30 Mei van het vorige jaar met den door hem bestuur den auto, in .Teteringen drie personen had aan gereden, die op slag werden gedood. Verd. had achter het stuur zitten slapen. De rechtbank te Breda had hem deswege tot twee maanden gevangenisstraf en intrekking van zijn rijbewijs voor den tijd van een jaar. veroordeeld. Het Hof veroordeelde hem thans overeenkom stig den eisch van den procureur-generaal, die dood door schuld als gevolg van alcoholgebrui en roekeloosheid bewezen achtte tot zes maant" den gevangenisstraf en intrekking van e. rijbewijs voor den tijd van een jaar. Een nieuwe vondst. Men meldt ons uit Roermond Het rapport der deskundigen in de beruchte moordzaken te Futbroek Kcht is nog niet 0e heel gereed en afgesloten ook omtrent den datum, waarop deze zaken voor de rechtbank alhier zullen behandeld worden, staat nog mets vast, In hetzelfde bosch, waar het lijk van den 23-jarigen W. Roebroeks in een kuil werd ont dekt, heeft men nu op ongeveer 50 M. van deze plek een fietspomp gevonden, waarvan wordt vermoed, dat zij bij W.'s fiets heeft behoord. Thans wordt het bosch 111 de omgeving opnieuw afgezocht, omdat wordt verondersteld, dat het rijwiel van W. daar ook ergens zal zijn verstopt ot begraven. ROOFOVERVAL TE HELMOND. De twee aangehoudenen leggen een volledige bekentenis af. De twee vermoedelijke daders van den bruta len roofoverval, Vrijdagmiddag j.l. te Helmond gepleegd, en die Zaterdagavond te Tilbuig zijn aangehouden, zijn gisteren door de marechaus see naar Helmond overgebracht. Naar wij van politiezijde vernemen, is komen vast te staan, dat deze verdachten, de gebroeders v. L., den overval hebben gepleegd. Na aanvankelijke ont kenning hebben zij gisterennamiddag voor den commissaris van politie een volledige bekente nis afgelegd. Zij zullen Woensdag voor den officier van Justitie te Roermond worden ge leid. Naai wij verdei vernemen is gisteren middag op verzoek van den commissaris van politie te Helmond door de Tilburgsche politie nog aangehouden zekere B., marktkoopman aldaar, als verdacht van heling van een bedrag yau circa jf 1000, afkomstig van den roofoverval. De begrafenis van piloot Wiersma. OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING. Omtrent de begrafenis van het stoffelijk over schot van den heer Th. Wiersma, den te Bang kok verongelukten piloot van de „Ooievaar", meldt men ons uit Amsterdam nog het vol gende: Overweldigend groot is de belangstelling ge weest, welke men bij de teraardebestelling van Wiersma getoond heeft. In breede rijen ston den langs het hek van „Zorgvlied" de auto's van hen, die den doode de laatste eer wilden bewijzen. Maar ook te voet gingen velen te omstreeks half een langs den Amsteldijk in de richting van het kerkhof. Daar slechts eenige honderden genoodigden in de aula, waar de lijkkist stond opgebaard, toegelaten konden worden, moest de groote massa buiten blijven. En weldra stonden er vanaf den uitgang van de aula tot aan het graf dichte rijen van menschen. In de aula klonk in gedempte orgeltonen Griegs „Aases dood", toen de familieleden en de genoodigden de zaal betraden en zieb rondom de baar schaarden. Onder hen merkten wij, behalve de in onze courant van gisteren reeds genoemde autoriteiten op de heeren ir. Stephan, directeur der Fokkerfabrieken; C. G. Vattier Kraane; A. v. Beers, directeur van de Posterijen te Amsterdam; Dellaert en Thomson, havenmeester en stationschef van Schiphol; ka pitein Schlimmer, militair commandant van Schiphol, die tevens Soesterberg vertegen woordigde, en luitenant-vlieger v. Mielde na mens de Marine. Voorts waren er de heer Zadelhoff, de marconist die het ongeluk met de „Ooievaar" overleefde; de piloten Beekman en Veenendaal, die de vliegtuigbe&tuurders der K. L. M. vertegenwoordigden; sergeant;majoor Brandwijk, namens de onderoffioierenvereeni- ging „Ons Belang" en de heer Aug. Veraart, de regenmaker. Nadat de heer Plesman zijn grafrede had beëindigd, nam de heer Enthoven namens den Raad van Bestuur der K.N.I.L.M. het woord om ook namens deze maatschappij zijn diepe en eerbiedige buide te brengen aan de nagedachte nis van Wiersma en zijn metgezellen, Kotte en van Onlangs, die op hetzelfde uur te Rotter dam begraven werden. Burgemeester Colijn van Nieuwer-Amstel vertolkte de deelneming van zijn geheele gemeente. de woonplaats van Wiersma, en kapitein Schlimmer legde bloemen op de baar. Nadat ook nog kapitein Boogh namens de Luchtvaartafdeeling Andir in Ned.-Indië en piloot Beekman uit naam van Wiersma's kame raden hun laatsten groet aan den overledene hadden uitgesproken en een familielid bedankt had voor al deze blijken van deelneming, gin gen de deuren van de aula open en langzaam, heel langzaam, werd het stoffelijk overschot van den man, die gewend was duizelingwek kend snel boven de aarde voort te schieten, uit gedragen naar het graf, dat bedolven onder een schat van bloemen wachtte. Doodsche stilte heerschte er over het kerk hof, waar de menigte zacht het hoofd boog. Uit de verte klonk Mendelssohn's treurmarsch na Vader van zeven jeugdige kinderen het slachtoffer. Gistermorgen is te Best de 4S-jarige B. B. uit Eindhoven door een vrachtauto van de firma v. d. Hurk uit Eindhoven overreden en gedood. De ongelukkige fietste langs den vrachtwagen toen er een picus-plaat van den wagen schoot en den man op den grond sloeg. Hij kwam onder het achterste rad van den wagen terecht. De ongelukkige laat een vrouw en zeven nog jeugdige kinderen na. Een zwaar, en drie licht-gewonden. Gisterenmorgen reed een auto, waarin geze ten een rijksveldwachter en vier personen van Eindhoven naar de rechtbank-zitting in Den Bosch. Nabij het rijkskrankzinnigengesticht te Woensel had een botsing plaats met een ande ren auto met gevolg dat een der inzittenden van eerstgenoemden wagen zwaar en drie ande ren lichter werdén gewond. De zwaar gewonde is naar het R. K. Binnengasthuis te Eindhoven vervoerd. De auto werd geheel vernield. Vrouw en kind bewusteloos, doch weer bijgekomen. Zondagmorgen omstreeks zes uur brak brand uit In het woonhuis van den slager M. Rijkeboer, Hagendwarsstraat, te Meppel. R. werd wakker door een verstikkenden rook en bemerkte spoedig wat er aan de hand was en schreeuwde cm hulp. Spoedig schoten een paar omwonenden toe, en wisten met behulp van een ladder R., met vrouw én een kind uit het brandende perceel te redden De vrouw en het kind lagen bewusteloos te bed, doch zij kwa men spoedig weer bij. De brandweer was zeer spoedig ter plaatse. Het geheele perceel dat bestond uit woonhuis en wiDkel, is uitgebrand. De inboedel ging gehèel verloren. De slagerij bleef behouden, de oorzaak is onbekend. Alles was laag verzekerd. Hun vrienden bestolen. Twee Duitschers brachten een bezoek aan een hun goed bevriende familie te Kerkrade. Ze wisten de menschen te bewegen een wande ling te maken. Onderweg verwijderde zich een der Duitsche vrienden onder het voorwendsel, dat hij een boodschap moest gaan doen in Spek- holzerheide. In werkelijkheid keerde hij naar de woning terug, na te voren reeds maatrege len getroffen te hebben, om er zonder moeite in te komen. Hij stal uit een kleerkast 300 gulden en deelde later met zijn vriend den buit. De politie heeft beiden gearresteerd. Het bleek, dat zij zich ook nog schuldig hadrlen ge maakt aan diefstal van gouden sieraden. Een hunner is naar de gevangenis te Maastricht, de andere, die op Duitsch gebied werd aange houden, naar de gevangenis te Aken overge bracht. Zondagavond 'kwamen weder een twaalftal paters en scholastieken van het klooster Sarria onder leiding van den pater rector Mundo S. J„ te Valkenburg aan, waar hun door nage noeg de heele bevolking een geestdriftige ont vangst was bereid. Tal van geestelijke en wereldlijke autoritei ten waren ter begroeting aanwezig. Naast de parochiale geestelijkheid en den zeereerw. Overste van het St. Ignatius-college, zagen wij den pater-rector van het Fransche Redemptoristenklooster, die zelf verschillende jaren in Spanje heeft doorgebracht en de ban nelingen in hun moedertaal begroette. Nadat de Kurkapel „Falcobergia" de banne lingen met schallend koper den eersten wel komstgroet had gebracht, en het meisjespatro naat bloemen had aangeboden, nam de zeer eerw. heer pastoor van Valkenburg het woord om de Spaansche Jesuïeten te huldigen als le den der groote Orde, die, door een heiligen zoon van het Katholiek Spanje gesticht, in het he den en verleden de eer en den roem van den godsdienst en het vaderland over heel de we reld heeft verbreid. Nu zij door h.et wreede ontbindingsdecreet zoo zwaar in hun vaderlandsliefde zijn getrof fen, heette hij hun dubbel welkom op den Ne- derlandschen bodem en verzekerde hun, dat zij kunnen rekenen op de trouw en de dienst vaardigheid van Limburgs geloovig volk. Namens de bannelingen bedankte pater Mun do in voortreffelijk Duitsch voor de ge brachte hulde. Hij kent Nederland en Limburg van ouds, zoo verklaarde hij, want hij heeft vele jaren in het Ignatius-college doorgebracht. Hij voelt zich gelukkig, dat het hem gegeven is te lijden voor het H. Geloof, hij weet, dat hulp en steun hem en zijn medebroeders nooit zuilen ontbreken en hij ziet in Limburgs trou we Katholieken deelgenooten In de gemeen schap der Heiligen en toekomstige medebur gers van het Hemelsch Vaderland. Een hartelijk gejuich begroette deze sym pathieke toespraak, waarna de paters met een zestal auto's, die door Valkenburgs ingezete nen welwillend ter beschikking waren gesteld, naar hun voorloopig verblijf, het retraitehuis te Aalbeck, werden overgebracht. Een protest-mot'.e van het R. K. Werkliedenverbond. In de vorige week gehouden al gemeen e ver gadering van het R. K. Werkliedenverbond weid o.m. aandacht geschonken aan de m Spanje tegen de Jezuïetenorde uitgevaardigde maatregelen en in verband daarmede de vol gende protest-motie aangenomen: Het R. K. Werkliedenverbond in Nederland, vertegenwoordigend 200.000 katholieke arbei ders, in buitengewone vergadering te Utrecht bijeen op 2.9 Januari 1932, kennis genomen hebbend van het decreet tot opheffing der Jezuïetenorde in Spanje en tot ontbinding barer communiteiten; protesteert tegen deze aanranding van de godsdienstvrijheid, walk© aanranding boven dien volslagen in strijd is met de democra tische beginselen, waarop de Spaansche repu bliek heet opgebouwd; betuigt aan de Spaansche katholieken de verzekering van zijn oprecht meeleven in de zen voor hem. zoo zwaren tijd en gaat over tot de orde van den dag. Deze protest-motie zal o.a. worden toege zonden aan den president en den minister president van de Spaansche republiek. Referendum onder de leden van den Centralen Bond. Zondag heeft de afd. Amsterdam van den Centralen Bond van transportarbeiders in Bellevue" een zeer druk-bezochte vergadering gehouden ter bespreking van de op S Februari ingaande loonsverlaging van 7 pet. voor de ha venarbeiders. Zooals hekend hebben de Scheepvaartvereenl- gingen Noord en Zuid de vorige* week een nieuw contract gesloten alleen met de R.K. en Christelijke organisaties, welke de loonsverla ging hebben aanvaard. Op de Zondag door den Centralen Bond ge houden vergadering is besloten een referen dum te houden over de vraag of al dan niet zal orden gestaakt. Nader kunnen we nog melden, dat de fede ratie van transportarbeiders zich onlangs tot den Centralen, R.K. en Chr. Bond heeft gewend met het verzoek een eenheidsfront te vormen tegen de loonsverlaging in de haven. Dit ver zoek is door geen van de drie organisaties be antwoord. Toen de R.K. en Chr. bonden een nieuw contract hadden gesloten met de scheep- vaartvereenigingen heeft de federatie opnieuw contact gezocht, nu echter alleen met den Cen tralen bond. Zijn we goed ingelicht, dan is ook dit verzoek van de federatie Diet beantwoord. Men heeft het nu echter blijkbaar geraden ge vonden alle leden hij referendum uitspraak te laten doen over deze kwestie. Men verwacht, dat er onder de leden van den Centr. bond geen overgroote meerderheid voor staking zal zijn te vinden. van de leden moet zich voor de sta- kling verklaren, wil deze van kracht worden). Practisch zou zulks beduiden, dat ook de Cen trale Bond de loonsverlaging aanvaardt, Zeker heid hieromtrent bestaat niet, maar waarschijn lijk zal het niet tot een staking in de haven komen. Een royementsvoorstel. Naar „De Socialist" mededeelt, staat op de agenda der afdeeling Amsterdam IV, de groot ste van de S. D. A. P„ die hedenavond verga dert een bestuursvoorstel om een tweetal leden te royeeren. Het betreft de uiterst linksche opposanten, de heeren J. Suikerman en C. de Bruin, respectievelijk redacteur en administra teur van „De Socialist", van genoemde afdee ling deel uitmakende. ZEELIEDENSTAKING. De opvarenden van het in de zeehaven van het hoogovenhedrijt te IJmuiden liggende Nederl. s. „Friesland" van de Scheepvaart en Steenkolen Mij. te Rotterdam, weigerde 09 de verlaagde ga,ges te monsteren, zoodat het stoomschip niet kon vertrekken,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 5