CRISISMAATREGELEN OP KOMST? I GARAGE „UNIQUE" Burs- WJlfv"4 18 ■mm DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. „CORNER HOUSE" Groote voorraad CHEVROLET Onderdeelen mam STADSNIEUWS k"««Sta. 2 NAAR 70 OPCENTEN ■"ZfiZ'Z 2 SZ,"" WEER ST EN VE 55ste JAARGANG VRIJDAG 26 FEBRUARI 1932 No. 16268 Grand Café Restaurant PENSIOENKORTING VAN 3 pCt. VOORGESTELD JÜ li J «pk] BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. 68085 dieven in actie aangereden Gisteravond is C. v. d. V. van hier op den 0 erdtanischedijk °P rijwied aangereden Rubensplein Schiedam burgerlijke stand UIT KETHEL. R. K. BOEKHANDELAREN EN UIT- GEVERS. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS 1» i* li tl !f! De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bü vooruitbetaling: Per Jrie maanden 3.25; per maand 1.10; per week 25 cents. Bö bezorging franco »er pos* bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75, bjj vooruitbetaling LOSS.. EXEMPLAREN zijn steeds aan ona bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar A 5 centa per stuK. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt: Voor 16 regels 1.55, elke regel meer 25 ets. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tussehen den tekst dubbel adv.tarief. Lie'ladigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadvert. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertentiën: 6 regels 0.60: 10 rege' 1.—; 15 regels ƒ1.50, bij vooruit, betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. „ih,b>n door eon ongeval; 5UU.— bij verlies van beide banden, voelen of oogen; f 250. Gratis-UugevalJeuverzekering 500.- bij overlijden^ aiJe vingers van een hand; f 25— bij verlies van eiken anderen vinger, vinger; f 50— bij verlies van twee voorste lecienia bij verlies van één band, een voet ol één oog; 150— bij verlies van een duim; 75— bij verlies van een wijs- De Verzekering loopt op Je voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad wordeD afgedrukt. MEER GELD NOODIG Ontwikkelingscursussen voor werkloozen In de Raadsvergadering van den 28 Aug. 1931 weird een crediet van 4000 {en King van B. en W. gesteld voor bet v van de ontwikkelingscursussen voor loozem. -om het Door den gemeentelijk lnSpt°^i ingericht, Onderwijs, die deze cursussen e |jem tvordt aan B- en W. medegedeeld. toegegtane biet mogelijk is gebleken me-1 daarvan crediet rond te komen. De weridoozen. ligt in het feit, dat het **,orden ingeschre dat als cursist wenschte wa6. Om nie Ven, boven verwachting S* het noodzakelijk mand teleur te stellen reiden. Het 'aantal het aantal cursussen uttt op lg geraamd cursussen, hetwelk bi] den Was. bedraagt tlians 28- jn wn leven Waar deze cursussen erU(>MeI1 blijken te dige behoefte van a w den R^ad voor In voorzien, stellen B. advl€S van de l man- overeenstemming yoor de voortzetting Commissie n ulng8Crediet van oer cursussen een uRgav<J van het UTJT 50 pet. verkregen kan WV« de hudshoudtmrsussen voor werklooze fabrieksmeisjes behoeven alleen kosten voor het aanschaffen van materialen, e.d. gemaakt te worden. Deze kosten worden geraamd op 840 per drie maanden. In de overtuiging, dat dit de volle Instem ming van den Raad zal hebben, hebben Ij W. bereids om den aanvang van deze sussen niet te vertragen - bun medewerkte^ verleend. B. en W. stellen den Raad thans voor t,. aan zijn goedkeuring te hechten en tWs, voor deze cursussen noodig, voor de gemeente te nemen. kening van A.3«n le gemeente te nemen. mening van Aan d*6 R^^ring za.1 worrïon ,n deze kosten A. N. W. B.-AVOND IN MUSIS" tenbond N^and, \S\ W' B" Tt>ertS- bondsavond organiseren h 'a "Musis" c—bestaande in een expositie van kaarten, gidsen rei w voor auto-, motor- riiwiof f sboeken' enz' ruitertneri=fo„ water-, wandel- en den Bond een over het werk van e vertooning van een mooie serie De hondsavond Is. zoowei gankeliil T°°r ledwi. kosteloos to-e- De hurgemeester heeft ziich bereid verklaard dezen avond met een kort woord In te leiden. Verwachten, dat die velen, die niet dagelijks in <te gelegenheid zijn met het ge- ,e!! ^Jj^dswerk kennis te maken, maar toch wegwto^11 cu zoo nuttigen „Bond van de bennen, deze gelegenheid zullen iSkl4 mooie kaarten en gidsen, andere Snnker e^mrttigo voorwerpen voor weg- m-eer te te bezichtigen en wat baanbrekend^ "ï®11 van den voortreffedijken, mmdsarbeid. OPENING NiEUWe zaak In een naeuw gebouwd vest 152 heropent de heer31"1 aan Broer8' genmiddag te 3 uur zijn mJ' v Dorssen mor- voor dien aan den Singel ^^wtnkel, welke Het harmonie-gezelschap o g Was gevestigd, tegenheid van dit feit een K- zal ter ge- wt.il tijdens de marsoh van het e seven, ter' bonnen .worden uitgegeven. CarI>s reclame- Men zie verder de udverjenyg VERZET TEGEN DE POLITIE OP de Lange Haverdeed zich gMermM een opzienbarend relletje voor. Toen J H xr a'hier door een agent van poptie bekeurd Werd, wegens het tn gevaar brengen der ver. keersvèiligheid, weigerde hij mee te gaan naar de politiepost aan de Broersvest. Onder Verzet Is hij toen door eenige agenten naar het hoofdbureau van politie overgebracht waar eveneens procesverbaal wegens weder spannigheid tegen hem is opgemaakt. De ver. d ach te had den agent, die hem het eerste bekeurde, verteld, dat hij wel eens een grapje wilde hehben. Ilij heeft inderdaad zijn zin gekregen. W. O. uit de Halleystraat deed aangifte bij de politie van diefstal van een barometer, die pit de gang van zijn woning is ontvreemd. H. J. W., wonende aan de Dam, heeft aangegeven, dat hij een ganglooper vermist Deze zou tijdens zijn afwezigheid uit zijn woning zijn gestolen. Ten nadeele van J- V'. Z. uit de van der Elststraat zijn van zijn tuin in hot Sterrebosch Vier schotten en vier deuren, die hü daar had neergelegd om er een tuinhuisje van te blaken, ontvreemd ^oor een auto. bestuurd door M. to Rotterdam, riet rijwiel werd beschadigd. Dagschotels venei pu,den Lunch, Oiner, Souper en Restaurant la Carte - 3 Wilhelmina-billards 4 modern ingerichte kegelbanen Feest- en vergaderzalen disponibel Namiddag- en avondconcert T;< 5e6len Raad mede: in d«n8R£ ^tiandeling van de begrooting dienine va kw,aflT1 tot uiting, dat aa de in- riiko feit an b^ooting opgekomen belang- eu' op ,|J,eü dienst van 1932 vam groe ten invloed moesten zijn. u?5aa'' hien daarbij het oog op de ver ia-ton Van "JJ'drage in die werkloosheid» trok.k' Z00als d'ie biJ de begrooting was uitge- en' uadat deze nog pas begin 1931 was ^gesteld. Wij konden destijds nog geen na fs mededeel Lngen in verband daarmedi. ,,oen' ^aar besprekingen met het Rijk gaan. waren. Deze onderhandelingen zijn van langdurige a aard geworden. Zeker némen wij aan, dat nog niet het 'aatste woord is gesproken, maar toch staat U'Uomstootelijk vast, dat het Rijk eischt, dat, tullen wij een hoogere bijdrage verkrijgen, het Peil der belastingen meet worden opgevoerd. In de eerste plaats betreft dit de opcenten op de Pondsbeliasting, die hij het Rijk een belangrijke maatstaf vormen. Waar de Jbondabelasting zeer progressief ls, oneindig veel progressiever dan onze oude inkomstenbelasting, meenen wij hiermede niet te ver te mogen gaan, daar dan de hoogstaangeslagenen, die, hoewel weinig in getal, een aanzienlijk deel der belasting op. bieingen, dan, bij vóór de wet vergeleken, te zeer zouden achteruitgaan, terwijl de lagere en middelbare inkomens nog alitijd aanzienlijk van de nieuwe wet profiteeren. IQOpcenten. Wij durven daarom niet verder te gaan dan tot 70 opcenten, waarmede o.i. de grens is bereikt. Daarnaast stellen wij dan een verhooging voor van den gasprijs behalve voor het gas voor industrieel gebruik met met 1 cent. Tegen een verhooging' van de opcenten op de personoeie belasting bestaat bezwaar, daar deze tn veirgciiijki-ng met andere gemeenten reeds hoog zijn. Een verhooging der sibraat belasting wordt door ons niét voorgesteld, daar deze als ver kapte opcenten op die grondbelasting is te beschouwen. Toen dan ook ln 1921 deze op centen van 40 op ,0 zijn gebracht, is de ver- hooging van de straatbelasting, die in den oorlog was ingevoerd, wedar teruggenomen. Verhooging van keurrecht. Verder is er .eden tot verhooging van het keurrecht op vleesch, met net oog op de om standigheid, dat dit recht hier zeer veel lager is dan in het alge-meen iin de gemeenten hei geval is; zoodat net recht zelfs bij verlubbe- liing niét boven de anderen zal uitgaan. Daar. toe wordt nu door ons het voorstel gedaan. Haast deze maatregelen kan niet worden gemist een korting op de salarissen. Wij hebben het oog op een pensioenskorting ia>Het ^kan toch bezwaarlijk worden ontkend, dat waar een algemeene verlaging van inkom'. sten zich voltrekt - en met name ook de rijks. ambtenaren worden gekort ook het gemeen, ambtenaren iehoort te deelen, nu 00k evenals de rijk$jinan. tepersoneel daarin de gemeentefinancien vensonderhoud aanzienlijk Daling van het indexcijfer TT, weder terugkomen op de Wanneer wij dan weuoi korting van slechts 3 pct„ cie heeft plaats gehad, meenen wij, dat dit zeer redelijk moet warden S^cbt. Daarbij mogen wij opmerk gedaald cijfer sindsdien al weder van t'Ot 151 2 Dit beteekende een automatische st«§™e der salarissen met 16.6 pot. De Pet. Is daardoor nu wel in een heel komen te staan. r Over dezen maatregel wo-rdt uo» organiseerd Overleg gehoord, waarvan e eultaat Uw Raad nog voor de behan e va-n dit voorstel zal worden medege ee Waar echter deze maatregel in c'en sc ^ol van maatregelen onmogelijk kan wok en Sotnlst, hebben wij dien reeds thans moe eu vermelden. Ook meer vermakelijkheidsbelasting Verdér meenen wij, dat de Vermakelljkliei'-ls- belasting kan worden opgevoerd tot 20 pet. van de bruto-opbrengst, zojals in de meeste g-rootere gemeenten reeds plaats had. Wij mogen opmerken, dat met de opbrengst van de maatregelen op zichzelf bij lange na niet eon sluitende begrooting kan worden verkregen. Evenwel zijn zij onontbeerlijk, zal de noo- dige bijdrage van het Rijk in de crisiswerk- loosheidslasiten kunnen worden verkregen. Daaromtrent moeten wij opmerken, dat het thans niet meer gaat om de bijdrage, waar van bij de begrooting is uitgegaan, doch om een veel hoogere. Wanneer men in het oog houdt, dat de sal do s 19^. en 1930. tot een gezamenlijk bedrag van 55S.OOO in de eersite verlegenheid om de begrooting sluitend te maken, geheel ten bate van 1932 zijn gebracht, doch dat deze moeten worden overgebraent o-p de kapitaal rekening om als reserves voor de geheele crisisperiode te kunnen dienen, en dat verder de lasten der crisiswerkloosheid, zelfs bij to0. passing van het oude bij de begrooting aan. genomen percentage, met 325.000 moeten worden verhoogd, zal men dit eenigszins be. grijpen. De begroeting zal in verband daarmede in. gfrijpend moeten worden gewijzigd, waarbij de speling, die steeds in de raming zit, er moet worden' uitgehaald en nog de bezuinigingen die mogelijk zijn, moeten worden toegepast. Wanneer dan die extra-heffingen worden in gevoerd, die wij aangaven, en verder uit de saldo's het ontbrekende wordt aangevuld, da-n zullen wij verder moeten hopen op een rij kg. bijdrage, waarbij de begrooting kan worden sluitend gemaakt. Rijkssteun voor werkloozen Onze voorstellen zijn zoo op te vatten, dat wij, gelet op het feit, dat het Rijk eischt, dat onze belastingen wonden opgevoerd, nreenen, dat wij daarmede hebben gedaan wat wij toonden, ocm nu voorts van net Rijt te tnog-en verwachten, dat onze Gemeente niet te zwiaar zal worden belast met crisiswérkloosheide- 1asten. Wij zeggen dit expresselijk zoo, omdat wij naar onze vaste overtuiging, die wij steeds hebben gehad liler niet te doen hebben met Gemeentelasten, waarin het Rijk zou bijdragen maar met Rijkslasten, voortvloeiende uitrjjkg. regelingen, waarmede het Rijk voor een deel do gemeente belast. Waar de Gemeente nu met zoo hooge eigen crisislasten zit als lasten van het Burgerlijk Armbestuur, mindere opbrengst van belastin gen en heffingen meerdere ontheffingen van aillerlea aard, mindere opbrengst der Techni sche Bedrijven enz., lasten die bij de begroo. ting op ƒ237.000 werden geraamd en die on. dertussehen, evenals de werkloosheidslasten, weer geweldig zijn gestegen dan mag o.i. met reden worden verwacht, dat het Rijk enze Gemeente niet. zoodanig met rijkstestf e- zwaart, dat onzie financiën zullen worden ont. wrieht. Dit zou nog te minder op zijn pilaata zijn bij de nieuwe koers inzake de verhouding tus' schan het Rijk en de Gemeenten en in ver band met d'e nieuwe wet op de finandeele verhoudiimg, aiaar anders, geheel in strijd met de bedoeling van aie wet, die beoogde be verschillen in belastipg' l.-uk tuaschen de Gemeenten te temperen, enkele Gemeenten, die door den aard en den omvang harer be drijven, in bijzondere mate blootstaan aan cri siswerkloosheid de dupe zouden worden.- Dit zou ten volle gelden van onze Gemeen te, wier fiinancieele toestaind juist door de nieuwe wet geheel gezond was geworden. In deze omstandigheden vertro-uwen wij, dat de Raad bereid zaïl zijn deze voorstellen, die in overeenstemming zijn met het advies van de Financiieele Commissie, hoe weinig sympa thiek zij tot onze spijt ook moeten zijn, aan te nemen. Het .voorstel van B. en W. bot het nemen van financieele maatregelen in verband met d crisis omvat dus: a. een voorstel tot verhooging met 1 cent per M3. van den prijs van het gas voor huis- houdelij k verbrui k b. een voorstel tot verdubbeling van de keurechten voor Vee «n Vleesch; c. een voorstel tot invoering van een pen- siioenskorting op de salarissen en 1-oonen van bet gemeente-personeel van 3 pot.; d. een voorstel tot verhooging van de op centen op de hoofdsom der Gemeentefonds belasting tot 30; e. een voorstel tot verhooging van de be- last'img op vermakelijkheden in de Gemeen te Schiedam met j.,'3. Dit vijfvoudig voorstel is, tegelijk met de eredaetaanvragen ten behoeve der ontwikke ling van werkloozen, op de raadsagenda van eden middag geplaatst. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 24 Febr. Aangekomen.: Ned. s.s. Bondowoso, ledig van Rotterdam; GrleKsch s.s. Agia Marina, ledig van Rotterdam, beiden om te dokken in de Wiltonhavem. SCHIEDAM, 25 Febr. Aangekomen: Zweedsch bs. iiinda, ledig van Rotterdam om te doto- ien de WiUielminahaven; s.s. Zuide-rserk, van Hamburg om te dokken in de WiUiel minahaven. SGI"KDAM, 24 Febr. Vertrokken: Noorsch rn.s. ermopyiae, met stukgoed naar Br is bane via Antwerpen; Framsch s.s. Fort Ar- c ham au mei stukgoed naar Duinkerken. SCHIEDAM, 25 Febr. Vertrokken: Eng. s.s. A ci} mts apt. D. Gilles, met olie naar Huil; Eng. s.s. 1 y of Derby, met stukgoed naar Yokohama. LONDEN, 26 Febr. Vertrokken: s.s. Agillty ledig naar Schiedam. Aangifte van 23—25 Februari GEBOREN: Egbert, zoon van H Flik en H. M. Meeldijk, Prof. Kam. Onneslaan 122 - ONDERTROUWD: D. van der Well 24 j- en J. Wilde 22 jaar. GEHUWD: A. J. Muilwijk 23 jaar en P. Verweij fjaar F. J. b. Bakker 40 jaar en G. van Mazijk 33 jaar. OVERLEDEN: S. Veldhoven, 61 jaar, Laan 8 M. van der Lalij, 69 jaar, echtgenoot® van J. van dei" Kraan, Leliestraat 9. R. K. S. V. EXCELSIOR Voetbal Voor Zondag Is vastgesteld: ExcelsiorBlauw Zwart, 2 uur, A. Dulvsetein Excelsior 3Celer 3, 12 uur, W. Schooff. Zaterdag wondt gespeeld: Excelsior aLeomidas a, 3 uur, J. Hölscher. V. G. M. c-Excelsior c, 3 uur, Q. Nederhand St. Loidew. d-Excels. d, 3 uur, H. Hammerstein Voor Woensdag 2 Maart a.s. is vastgesteld: Excelsior dActivitas d, 3 uur, A. Vollebregt. De eindspurt is nu buitengewoon spannend geworden. Voor de eerste plaats komen nog in aanmerking Excelsior, Wilhelmus en L. i-n S. De onderlinge verhouding tussehen deze clubs is als volgt: Excelsior 14 9 1 4 19 33—26 1.36 Wilhelmus 15 8 4 3 20 32—24 1.33 L. en S. 14 7 4 3 18 38—24 1.29 Ongetwijfeld hebben de zwart-wiitten de beste kansen en zijn zij de eenige ploeg, die hun lot in eigen handen hebben. Excelsior moet na den wedstrijd tegen Blauw-Zwart nog naar P.F.C. in Poeldijk. Wilhelmus moet neg naar Leiden en L. en S. nog naar Leiden en Graaf PI oris. Hoewel wij aan een Schiedamsche zege over Blauw-Zwart niet twijfelen, kunnen de zwart- wittn op geduchten tegenstand rekenen, daar wanneer Blauw-Zwart verliest zij definitief onderaan staat. Wij twijfelen er niet aain of ook thans zullen weer talrijke Schiedammers hun favorieten aanmoedigen. VAN DEN BOK GEVALLEN Weg met glas bezaaid Op den Rottierdiamsche djjk reed gistermid dag J. V. uit Vlaardingeni met paard en wagen ter hoogte van de Öosterkade en wel in de richting Schiedam. Op eens schroto het dier van een passeeirende tram, waardoor de wagen in aanraking kwam met een vracht auto, beladen met leege flesschen. Tengevolge van de botsing viel de voerman van den bok. Hij werd na door den chauffeur verbonden te zijn 's mans hoofd was verwond naar den politiepost Broersvest gebracht. De toe stand van den 79-jarigen man was gelukkig niet ernstig. Intusischein moesten de auto's, die van beide zijden langs de plek des onheils wilden, hier voor allengs lange files vormen, omdat de weg met glas bezaaid was. Een speciale ver keersregeling was noodig om ongelukken te vermijden. De Gemeente-reinigingsdienst zorg de er echter voor, dat de scherven spoedig verdwenen. EXAMEN KANTOORSTENOGRAAF Bij bet op Dinsdag 16 Febr. te Utrecht ge houden examen ter verkrijging van 't diploma Uantoorsten-ograaf (130 lettergr. per minuut) volgens bet systeem Pont. slaagden: mej. R. Cro-eneweegen en de heeren A. Osterholt. J Schra, Th. Bos, J. v. d. End en M. Verbeek, allen te Schiedam. BIJGELOOF Verschillende Katholieken hier ter plaatse ontvingen ln deze en voorgaande weken brie ven van personen d-ie hun naam niet noem den d-o-ch slechts onderteekenden met N. N. Waar verschillende brieven, die ovei het algemeen uit omliggende plaatsen komen, ge tuige het s-tempel, naar families alhiei zijn verzonden die dian verzocht werden een bij gaand gebed dagelijks te bidden en negen soort gelijke brieven aan and-ene familieleden of baken-den te willen verzenden, meenen wij goed ie doen hier nog eens openlijk te waarschu wen tegen een dergelijk systeem. Alle schoone beloften, die in deze brieven worden beschre ven, zijn absoluut zonder waarde en in verband met onze inlichtingen aan de pastorie, raden wij ie-d-er aan dergelijke mooie orieven recht streeks naar de p-rulleiniand of de kachel te doen verhuizen. VOETBALLEN OP ZONDAG In verband met de oud-er deze gemeente ge legen en aan Schiedamsche vo-etbalvereenlgin- gen verpachte terreinen, heeft het R. K. raadslid de heer A. Peters in de jongstleden gehouden raadsvergadering aan B. en W. ge vraagd of ook hier ter plaatse verordeningen bestaan om h-et voetballen op Zondag, althans voor 2 uur n.m. te verbieden of wat in deze door het College zal worden gedaan. Spr. was van meenil-ng da-t een groot deel der bevolking van deze sport op Zondagmorgen tijdens de godsdienstoefeningen niet is gediend. Opgemerkt werd door den voorzitter, dat de godsdienstoefeningen zoowel bij Katholieken al-s bij andersdenkenden ook des namiddags en -des avonds worden ge-houden, zoodat men eigen lijk alle sport op Zondag zou moeten verbieden. Door h-et R. K. raadslid, de heer de Beer. is toen tegen de opmerking van den beer Peters op een minder tactische wijze geageerd. B. en W. zegden toe deze zaak nader onder bet oog te zullen zien. DE STILLE OMGANG Zondag 28 Februari des avonds te 7 uur zal ln de zaal bij de R. K. kerk te Kethel de jaarlijksche algemeene vergadering van het genootschap ,.De Stille Omgang" worden ge houden. Toegang voor alle R. K. mannen boven de 16 jaar. MELKFEDERATIE A.s. Zaterdag om 10 uur v.m. zal in het Vereen igingsgebouw te Overschie, een gecom bineerde vergadering worden gehouden van alle boeren uit Kethel en Overschie. In deze vergadering zal bijzonder worden gesproken over het vraagstuk da-t den laatsten tijd zoo sterk de aandacht van alle veehouders heeft, u.L dat d-eir melkfederatia. Algemeene vergadering te Utrecht. Gisteren vergaderde ln het „Casteel v. Ant werpen" te Utrecht de R. K. Nederl. Boek handelaren- en Uitgeversvereeniging onder voorzitterschap van den heer P. Brand, welke in zijn openingswoord wees op het tweede lus trum, dat de vereeniging dit jaar beleeft. De periodieke aftredende leden Plet G. M. Coebergh en J. F. Th. van Rossum werden bij enkele candidaatstelling als zoodanig herko zen. Vervolgens ontspon zich een korte gedach- tenwisseüng over de mogelijkheid van een col lectieve reclame voor het Katholieke boek. Door een der aanwezigen werd opgemerkt, dat het zoo bedroevend is, dat vele katholieke schrijvers bun goede boeken uitgeven bij niet- katholieke uitgevers. Spr. vroeg of het niet mogelijk zou zijn bij de katholieke schrijvers er op aan te dringen hun boeken bij katho lieke uitgevers te doen verschijnen. De voorzitter zag in een en ander niet veel heil en achtte bet beter door middel van een goed opgezette reclame de katholieke lezers aan te sporen meer boeken te koopen. Naar voren kwam een denkbeeld om te pro- beeren eenige malen per jaar een artikel te doen publiceeren, waarin de katholieke boeken worden gepropageerd en waarin tevens de wen- sclielijkheid naar voren gebracht wordt, dat katholieke schrijvers hun boeken bij katholie ken uitgeven. Het denkbeeld werd geopperd om onder auspiciën van den R. K. Boekhandel gezamen lijk en op bepaalde tijden te adverteeren. Nadat nog enkele meeningen ter tafel wa ren gebracht, werd besloten, dat het bestuur de tot uiting gebrachte gedachten verder zou uitwerken en t. z. t. nadere mededeeling over definitieve plannen zou laten volgen. Catalogus van R. K. Boeken. Besloten werd vervolgens om tot de uitgave van een Catalogus van R. K. Boeken over te gaan. Opgenomen zullen worden alle R. K. uitga ven, welke verschenen zijn in Nederland en België, met als voorwaarde dat de titels zijn opgenomen in Brinkman's Catalogus, voor zoo ver zij nog in den gewonen handel zijn. Op genomen worden boeken die naar den inhoud katholiek zijn; boeken voor Lager Onderwijs zullen evenwel zijn uitgesloten. Bij de rondvraag werd er door een van de aanwezigen op gewezen, dat de uitgaven van de „Spaarnostad", romannetjes, die voor zeer weinig geld bij de „Katholieke Illustratie" worden toegegeven, groote schade doen aan den boekwinkel. Bovendien doen deze vertaalde Amerikaansche boekjes in het geheel geen goed. Uit de vergadering bleek intusschen, dat on derhandelingen, van andere zijde over deze kwestie met de „Spaarnestad" gevoerd, in het geheel geen succes hebben gehad. Causerie dr. J. van Heugten S-J. In de namiddagvergadering hield Pater dr. J. v. Heugten S.J. een causerie over zijn werk als redacteur van „Boekenschouw". Spr. ving aan met uiteen te zetten, hoe het verschil tussehen den middeleeuwer en een modern menseh gelegen is in het feit, dat de middeleeuwer zijn ervaringen hoofdzakelijk op deed uit eigen ervaring, terwijl de mensch van tegenwoordig geheel beheerscht wordt door kranten en boeken. Het gezichtsveld is daar door wel zeer verruimd maar de moderne mensch is tevens daardoor genivelleerd. Het leven ls opgelost in een vlakke humaniteit. Met den meerderen zin voor realiteit Is een hopeloos pessimisme binnengeslopen. Ook de Christen ls reëeler en zakelijker ge worden, maar door het behoud van de moeilijke waarden is hij tegen deze dingen opgewassen. Men zou dit aldus li it kunnen drukken door te zeggen, dat de moderne mensch van verticaal, horizontaal is geworden en de oplossing der kwesties niet meer boven zich maar naast zich zoekt. Spr. behandelt het verschil tussehen dagblad en boek. Spreekt het boek als een professor ln toga van uit de verte, de krant spreekt als een vriend die te dineeren komt. De groote massa leest alleen maar kranten. Bij ons hebben de kranten het politieke standpunt losgelaten en richten zich op een algemeene wereldbeschouwing. De 'deoiogieën vindt men ln boeken en deze zijn dus zoo wel een aanvulling als een rem op de kranten. Het is jammer, aldus spr., dat de menschen to veel kranten en te weinig boeken lezen. Het goede boek is de remedie tegen de ver vlakking, het brengt de verinnerlijking. De beoordeeling van een boek vraagt meer, dan aileen aandacht voor de moreele bezwaren. Men dient daarbij te bedenken, dat een ka tholieke kunst in den strengen zin van het woord niet bestaat. Wel heeft een beginsel- trouw katholiek zich in zijn lezen te beperken, daar er veel kan binnensluipen in de kunst, wat met zijn oeginselen in strijd is. Boekhandelaren kunnen ongetwijfeld invloed uitoefenen op den smaak van de katholieke lezers. Het is noodzakelijk om de eultureele waar den van de katholieken te vernieuwen en te beïnvloeden. Er is een achterstand in te ha len, daar het katholieke cultuurleven geen ge lijken tred heeft gehouden met de ontwikke ling der dingen. In verband met het gesprokene stelden en kele der aanwezigen nog enkele vragen. Verwacht wordt; Zwakke tot matigen, Noordelijke tot Oosto- lijken wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, lichte vorst de® nachts, overdag dooi. Lichten op van 'e avonds 6.01 tot 's morgens 6.24. lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Woensdag bestuursvergadering R. K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy", Gebouw R, K. Volksbond. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen Schiedam I. Ver» eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen, door den praeses. lederen Woensdag om half 9 bestuurs vergadering van het afdeelingsbestuux van den Ned. R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie .Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond van 8 tot 10 uur m den R. K. Volksbond gelegenheid tot het afhalen van naaiwerk voor de Theresia- vereeniging. lederen Woensdagmiddag van 33M uur gelegenheid tot afhalen van naaiwerk voor ds Missienaaivereeniging, Korte Kerkstraat 4. lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K. Gemengde Tooneelvereeniging „Alberdingk Thijm". Gebouw R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van S10 uur repetitie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half 11 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedam's Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ed. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen Vrijdag om 8 uur cursus R. K. E.H.B.O. Gymnastieklokaal, ingang Warande. lederen Zaterdagavond: Ned. R. K. Bond van Houtbewekers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „St Antonius" Van half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Vrijdag 26 Februari Vergadering vanwege Ned. R. K. Fabriekt nrbeiders(sters)bond „St. Wlllibrordus" voor alle R. K. meisjes werkzaam tn wasch- eu strijkinrichtingen, carton- en andere fabrieken. Causerie van den afdeelingsvoorzitter over zijn reis naar Rome. Maandag 29 Februari Vergadering van den Vriendenkring ter eere van het Allerh. Sacrament de® Altaars. Spreker kapelaan L. Beune uit Amsterdam over den Stillen Omgang aldaar op 5 en 6 Maart. R. K. Volksbond, 8 uur. Maandag vergadering R. K. Propagandaclub St. Clemens (parochie H. Hart) in het Parochiehuis. Spreker: kapelaan Th. v. Segge- len over „Kapitaal en Arbeid". Aanvang 8.30 uur. 26 Febr.: Groote Schouwburg, De wijze kater (Schouwtooneel) 8 uur (voor volw.) 27 Febr.: Groote Schouwburg, Spec tacle coupé (Ital. Opera) 8 uur. 28 Febr.: Groote Schouwburg, Dreimaderl- haus (Hirsch-Operette) 2 uur. 1 Maart: Nutszaal, Ned. Kamerorkest, 8 uur. 2 M a a r t: Geb. v. K. en W„ Chr. Gem. Koor „Orpheus", 8 uur. 3 Maart: Nutszaal, Stradivarius-kwartet, 8 uur. Da g e 1 lj k s: Tlvoll-schouwburg, Wat doe je ln de kou (Bouwmeester-revue) 8 uur. Zon dag ook 2 uur (voor volw.) Arena-variété, 214 en 8%. Zondag ook 5 uur (voor volw.) Tentoonstel lingen: De Bijenkorf, In ternationale moderne schilderkunst (tot I Maart) Unger v. Mens: werken van L Rij back (tot 1 Maart) A. de Haan A Zonenr Nw Binnenweg 126a: nieuwe werken door Frans Bakker (tot 4 Maart) Rotterd. Kunst kring, ontw. moderne Fransche theaterdécora (tot 7 Maart). SCHIEDAM, 26 Febr. Officieele noteering vaa ae commissie uit de Kamer van Koophandel Moutwijn Moutwijn per H.L ad 46 pet. 8.50. HERMAN JANSEN 1» Spoeling J L40, Spoeling

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1