Morgen, Donderdag, Collecte R.K. ARMEN VAN SCHIEOAM DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. STADSNIEUWS ATTWEER 55ste JAAHOANG WOENSDAG 16 MAART 1932 No. 16284 BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. 68085 GEEN MIDDAG ZONDER WINKELS 1 langs de huizen met open schaal ten behoeve van de R- K. kiesvereeniging DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. VERKOOP DOOR AUTOMATEN NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS FILMAVOND VOOR WERKLOOZEN UIT KETHEL. pe ABONNEMENTSPRIJS van <Je NIEUWE SC HIED AM SCHE COURANT bedraagt, tranco bU voci uitbetaling! Pet Jrie maanden 13.25-, per maand ƒ1.10; per week 25 cents. P.i.1 bezorging franco per pos* bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden ƒ3.75. bU v ouruit be taling- l _)SSa-. EXEMPLAREN zjjn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar 6 centa per stua- POSTCHEQUE" en GIRODIENST No. 8144<T. NIEUWE SCHIEDAM De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt: Voor 1—6 regels 1.65. elke regel meer 25 cta. Bi) contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond- Reclames tusscben den tekst dubbel adv tariet. Lie' iadigheidsadv half tariet Voor Liefdadig, heidsadvert worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertentiën: t regels 0.60: 10 rege' 1.16 regels ƒ1.60, bil vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bi) te voegen. Gratis-Ougevallenverzekerino f 500 bii overlijden door eon ongeval; ƒ500.— bij verlies van beide handen, voeten of oogen; f 250.— bij verlies van één hand, één voet of één oog; 150.— bij verlies van een duim; ƒ75.— bij verlies van een wijs. vinger; ƒ50.— bij verlies" van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.— bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad worden afgedrukt Banketbakkers 's Zondags van 102 uur open Afwijkingen op de wet Do commissie voor de Strafverordeningen °-nJ: winkelsluitingswet De bepalingen van d 1 Mei (Staatsblad 1930 n^OJ^wel^ tiwmgJJennvoor verschillen die organisaties aameSS geweest tot het indienen van adres sen hetzij aan Uw Raad, hetzij aan het College van Burgemeester en Wethoatders waarin ver zocht wordt van de bevoegdheid tot hat tret ten van regelingen, welke de wet ten aanzien van dit onderwerp aan de gemeenteraden hee t gelaten, op verschillende punten gebruik te maken. De Winkelsluitingswet toch,, die in het alge- meen veTbiedt een winkel voor het publiek geopend te hebben gedurende den geheelen Zondag, zoomede op gewone werkdagen na 8 uur n.m. en op Zaterdag en daarmee gelijk te Btellen dagen na 10 uur n.m., heeft nieit alleen zelf verschillende uitzonderimgsbepalin. gen vastgesteld, doch ook uitdrukkelijk vast gelegd, dat de gemeenteraden aanvullende en afwijkende bepalingen mogen vaststellen, welke echter voor het meerendeel de goedkeu- ring van de Kroon behoeven. I, Zoo wordt in het eerste lid van art. 8 der [Winkelsluitingswet het volgende bepaald: „1. Bij plaatselijke verordening kan meenteraad onder onze goedkeuring bepalen Ha* non werlr^inpf naw «,,„^1. j Wat op een werkdag per week gedurende een uur ■winkels binnen de gemeente voor'hetTnnhlTn o-ocl/vf-nn TIa 1DJÏCK gedeelte van diien dag en wel vóór of na i mir des namiddags, alle of bepaalde groepen ■winkels binnen de gemeente voor het gesloten moeten zijn. De dag en het tieelte, in den vorigen volzin bedoeld j bedoeld, worden in de verordening aangewezen; zii kunnen Verschillend zijn voor verschillende gedeelten der gemeente en voor verschillende groepen Van winkels." II. Het eerste lid van art, 9 der wet luidt fels volgt: „1. Indien bijzondere omstandigheden afwij. f kingen van bepalingen dezer wet in eene ge meente gewemsoht maken, kannen deze af wijkingen doos- den gemeenteraad onder onze goedkeuring worden vastgesteld." III. Tenslotte bepaalt nog het derde lid van *j£ ÏLSeraad is bevc*gd om ten^oogrte 21 dagen in het jaar aan te wijzen, bij deze wet voorgeschreven bepali o trent het sluitingsuur niet zullen f«(kifn' desgewenscht voor die dagen een later «ui- panien"UT bij dez® wet aangegeven, te be- riinVnt: 11 bed(>6lde verordeningen worpen, terw«ï^ van de Kroon onder- zijn omder m JLt3*4 in bet uitoefenen van g noen*5* bevctefcdheld geheel borden hieronder r.a- Vrij is. De genoemde punten der besproken. Waar de meeningen Vaa het eerste punt vierkant te ^teokkenen op staan en de Regeering vanSe,noVCT' elkander bij toepassing van art, 6 der '8' dai£' wet, in de allereerste plaats roet het °'s''iltlngs- belang dient te worden rekenin'„ Winli'*,1ers" lijkt het onze commissie niet julL behouden, vo°ratel tot het vaststellen van ,Raad lijke verordening te doen, reeds h^ derge" ?at het uitgesloten moet worden g®j om* •n geval als het onderhavige de dat Varaan een dergelijke verorden ««rworpen is, zou kunnen worden verkreg^" komt onze commissie daarom overbodig Voor- omtrent de doelmatigheid van een derge. Hike verordening van advies te dienen, zoodat chze commissie uw Raad in overweging geeft op de verzoeken van de personeelsorganisaties Zonder meer afwijzend te beschikken. 0 Aan Burgemeester en Wethouders heeft de ^hanente Commissie uit den Georganlseer- en Middenstand het verzoek gericht te willen tev°rd©ren, dat een verordening als.bedoeld 5d artikel 9. eerste lid, wordt vastgesteld, 001 aan een tweetal wenschen van de betrokken Vakgroepen van winkeliers tegemoet te bomen. ■Eteze wenschen zijn; V- Een sluitingsuur op Zaterdagavond voor kinkels ln tabaksartikelen om 11 uur ,lu 'aat-j Van jlet ai£enleen wettelijk sluitingsuur ah ln U) uur. h Den verkoop in winkels vaö brood, ban- 8üikerwerk en chocolade op Zondag voor hu-f v' 'ukels te bepalen van 10 uur v.m. tot 2 w-aj^bi. zulks uitsluitend voor de genoemde Met onze commissie voorkomen, dat de jn zijn Vi/*'Ttle middenstand ln onze gemeente ioodat h^bschen zee» bescheiden is geweest, aan het v voor de band ligt, indien mogelijk. Men bM 1r®oek te voldoen, tangens hierbij, dat alvorens haar ver- t'15®!? te maken, de Permanente geraadphj^ "H alleen haar eigen leden heeft lier versp^^ch bijeenkomsten heeft belegd ge-achf21 fj^'ende vakgroepen van winke- midd W°r<ien ?'Q commissie te dezer zake kan RchfnS.tat1^ in^ Vert°lken. hetgeen onder den dppii„,e,L. ""net gemeente leeft, het ateem^n^rden opgemerkt, dat de af- meg), «er personeelsorganisaties in wflkin noodzakelijkheid van ce be- T-- - C6a daarthM n£e£ lnzien en zich in het 'ten vel dient^e niet kunnen vereenlge-n. volgeno hef e6rs fet vergeten te worden, dat gemeenteraad. Üd van art. 9 der Wet de ring, alleen koninklijke goedkeu- Verschillende bepa]?VoeSd is, afwijkingen van asea der wet vast te stel Ie.n'...!°dlen ..bijzondere omstandigheden" deze afwijkingen gewenscht maken. _io„en aanziea vau het latere sluitingsnur voor sigarenwinkels zijn aan onze commissie geen ..DyzwKlere omstandigheden" bekend, die de afwljking voldoende motiveeren. ,e n worden opgemerkt, dat de sigaren- n \e ïers, welke thans voor het meerendeel un winkel op Zondag geopend houden, dit, .engevolge van de door de wet voorgeschre ven Zondagssluiting, na het inwerkingtreden an de wet, niet meer zullen kunnen doen, roaar het ig zeer de vraag of dit al» een 'Jzondere omstandigheid" kan worden aan- gemerkt. Onze commissie heeft dan ook geen vrijheid runnen vinden een regeling, als voor de siga- ienwinkels wordt geVraagd, aan uw Raad voor te stellen. Vervolgens brengt onze commissie onder uw aandacht, dat in haar ontwerp een regeling Is opgenomen, welke betrekking heeft op den Welkverkoop aan de huizen op Zondag. Zooals n bekend is, wordt dit onderwerp evenals het venten van melk enz thans ge vogeld ir. art. 41 bis van de Verordening ter handhaving van de openbare orde en op de openbare reinheid en gezondheid te Schiedam Waar de Winkelsluitingswet in art. k het venten op Zondag in het algemeen veTbiedt (met uitzondering van het venten vau ge ringe eetwaren) is een regeling hiervan bij gemeenteverordening niet meer op haar plaats. Het afleveren van melk enz. aan de huizen der ingezetenen zou evenwel volgeins art. 7 der Winkelsluitingswet in verband mei art. 4 dezer wet op Zondag vóór 12 uut des middags geoorloofd zijn. Waar echter uw Raad zich indertijd heeft uitgesproken tegen melkbezorging op Zondag, ligt het voor' de hand, deze regeling te handhaven. In verband hiermede is art. 3 in het ontwerp opgenomen. Wat punt lil (art. S, derde lid der wet) betreft, het volgende: Van de bij deze bepaling verleende bevoegd heid, om ten hoogste 21 dagen in het jaar aan te'wijzen, waarop de bij de wet vooge- echreven bepalingen omtrent het sluitingsuur niet zullen gel/den of desgewemscht voor die dagen een later sluitingsuur dan bij de wet aangegeven te bepalen, behoeft thans geen ge bruik te worden gemaakt. Dit kan nog altijd geschieden, daar voor een dergelijk besluit geen Koninklijke goedkeuring vereischt Is. B. en W. doen den Raad een voorstel In den geert van dit advies der Commissie voor de strafverordeningen. AANVULLINGSAGENDA GEMEENTERAAD Hier wte* e®n aauvuMimgisagenda T00r de openbare, vergadering van den Gemeenteraad van Schiedam op Vrijdag 18 Maart a.s. dee namiddags oiu 2 uur. in. Voorstel van B. en M. om de tijdelijke aanstelling van den onderwijzer in lichame lijke oefening, den heer G. J. w. Brand, met één jaar te verlengen. Het voorstel, voorkomende oP de agenda van 11 Maart 1932 onder 3, wordt genummerd 2bS. Voorstel van B. en W-^ndertiandsohe verhuring op door hen te stellen voorwaar den aan de Comm. Venn. Schreuder Co., te Rotterdam of andieren van het pakhuiepand aan de Botersbraat 56b, tegen een huurprijs Va-n ƒ60 per maand. 12. Voorstel van B.« n W" onl f"118"* te beschikken op de verzoeke11 van den heer S. Anholt en 4 anderen om ontheffing te ver leen en van de verplichting tot bet wonen in 0620 Gemeente, zulks voor het jaar 1932. l2- Voorstel van B. ®n W. 'S achikkom op het verzoek van de Vereeniglng 2™ Gereformeerd Schoolonderwijs om over. ^komstig artikel 72 e.v. der LageiOnder. de benoodlgde gelden boschikb^r te voor een speelterrein voor haar sc-hooa aan Singel '4 Voorste; van B en W. tot toekenning g^Veen voorschot op de gemeentelijke ver- gading, bedoeU1 in arUiM 101, ie lid der U BiL?Tlerwijawfit' voor het jaar 1932 aan de ii'ere Schoolbesturen. 15- Voorstel van de Commissie voor deStiaf- °rde,'VInSen tot vaststelling van een Veronie- sluftw atwijlfing van bepalingen der Winkel, voor^ (Staatsblad no. 460 van 1930) 16 Pemoente Schiedam. ot:;fv Chrijvei1 van de Commissie voor de Strafverordeningen betreffende het voorstel de heeren H. J- Steens c.s., inzake het vaststellen van een regeling ten aan zien van verkoopautomaten. Op Woensdag 23 Maart zal de'R. K. Kies vereeniging „Recht, piieut en Orde" een ver gadering houden in den R. K. Volksbond. De agenda vermeldt o.a. def. vaststelling goedgekeurd reglement; bespreking agenda kringvergadering, alwaar zal behandeld wor den: voorstal tot wijziging van het kiesregle ment 1927 (exemplaren zijn tegen kostprijs. 9 cent, veikrijgbaar bjj den secretaris Lange Haven 125): bestuursverkiezing (in verband met de goedkeuring van het nieuwe regl. treedt bet bestuur af. Candidaten kunnen vóór de vergadering bij den seeretariB worden Inge diend. Bü of krachten» wetten of Terordeningen voorgeschreven en andere officieel e af. en aankondigingen van het Gemeentebestuur V DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat ij ua z'jn ingekomen verzoeken van: 1. de Comm. Venn. ..De Dopheide", alhier om verlof voor den veTlcoop van aleo o ïou en den diramk, anderen dan sterken ra vocw gebruik ter plaatse van verkoop in de localiiteit va,n het. perceel Hoofdsti aa 27b, alhier; 2. de Comm. Venn. „De Lischon> verlof voor den verkoop van alcoho en dTank, anderen dan sterken dran ge brulk ter plaatse van verkoop in iocaliteit van het perceel Hoofdsti -<b alhier; 3. de Comm. Venn. „Het Edeiweis", alhier, om verlof voor den verkoop yao hou denden drank, anderen dan sterken d oor gebruik ter plaatse van verkoop be. neden-localiteit van het perceel Hoofdstraat 127b, alhier; 4. de Comm. Venn. „De Gentiaan", alhier, om verlof voor den verkoop van alooholhoudenden urank, anderen dan sterken drank, voor g- brutk ter plaatse van verkoop in de beneden- vooriocaiitett van bet perceel Lange Haven 118, alhier; 5. de Comm. Venn. „De Mimosa'', alhier, °m verlof voor den verkoop van alcoholhoudende11 drank, anderen dan sterken drank, voc-. ge bruik ter plaatse van verkoop in de beneden- voorlocalttelt van het perceel Lange Haven 118, alhier; 6. dn Comm. Venn. „De Kamperfoelie", a'- hier, om verlof voor den verkoop van alconol- hondenden drank, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden-voorlocallteit van het perceel Lange Haven 118, alhier; t. de Comm. Venn. E. Kappetetn Co., al hier, om verlof voor den verkoop van alcohol- houdenden drank, anderen dan sterke® drank- voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden-voorlocaliteit van het perceel, gelegen aan den Vlaardtngerdijk 369, alhier; en herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van des® vèrlove® bij hun College schriftelijk bezwaren kunnen warden ingebracht. SCHIEDAM, 16 Maart 1932. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat bij hen is iugekome® een ven-zoek van de Comm. Venn- A. Smit Co. alhier, om verlof voor den verkoop va® alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop In de beneden-voorlocaliteit van bet perceel, gelegen aan de Beferiandschertr. S, alhier; en herinneren, dat binnen 2 weken ha dez® bekendmaking tegen het verleenen van het verlof bij hun College schriftelijk bezwaren kunnen warden ingebracht. SCHIEDAM, 16 Maart 1932 HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 14 Maart 1932 de beslissing op de verzoeken van: 1- P. Th. M. Wijsbroex om vergunning tot oprichting van een stoömwasscherij in 't pand Warande 1; 2. de firma Wed. A. Vogëlèzang om vergun- aiag tot uitbreiding van de fabriek van kur ken en houten handels in de panden Korte Achterweg 13—15; verdaagd, aangezien het desbetreffend onder- 'oelr nog niet is geëindigd. SCHIEDAM, 16 Maart 1932. Ingekomen is een verzoek van de firma w Co. om vergunning tot uitbreiding iau de fabriek van ijzerconstructies in het pand Buitenhaven weg 130, kadaster Sectie L no. 147. door bijplaatsing van een electromotor p.k. drijvende een laschmachine en verp aatsing van een electromotor van 6 p.k-, nlrn,d0 diverae arbeidswerktuigem. verzoek is m-et de bijlagen op de Secre- y-r gemeente ter visie gelegd. Up Woensdag den 30 Maart 1932 des namld- aga 11 2 ure, zal ten Raadhuize gelegenheid wo en gegeven om bezwaren tegen hin toe- M3a j ,Ia'tt verzoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten. Gedurende drie dagen vóór het tijdstip hier boven genoemd kan op de secretarie deir ge meente van de schrifturen, die ter zake moch ten zijn ingekomen, kennis worden genomen- Volgens de bestaande jurisprudentie zijn niet tot beroep op eene beslissing ingevolge de Hin derwet gerechtigd zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner led-en zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. SCHIEDAM, 16 Maart 1932. Verwacht wordt: Zwakke tot matigen wind uit Noordelijke richtingen, aanvankelijk toe nemende bewolking, later licht tot half be wolkt, weinig of geen neerslag, iets zachter des nachts, overdag zelfde temperatuur. Lichten op van 'b avonds 6.35 tot 's morgens ■41. DE KOLONIALEIN DEN HAAG. De romp stelling in het Wes-tbroekpark van het hoofdgebouw der Koloniale Tentoon- te Den Haag is gereed gekomen BOUWVERBOD HEERENPAD (ZUIDZIJDE) Ter openbare kennis wordt gebracht, dat de Verordening, houdende verbod tot aanbouw of tot herbouw van gebouwen op grond gelegen aan de Zuidzijde van het Heerenpad, mei aan vullingsbes-luit, op 18 Januari 9132 door Gede puteerde Staten der Provincio Zuid-Holland is goedgekeurd en heden is afgekondigd SCHIEDAM, 16 Maart 1932 DE TOL AAN OVERSCHIESCHEWEG Voorloopig geen verordening Advies der Commissie voor Strafverordeningen Dóór de ledem van den Raad, de heeren H. 3. Steens, F. A. H. van Ierse] en J. G. van Borp is een voorstel ingediend betreffende t ln het leven roepen va® een verbod, om. loader vergunning van B. en W., verkoopau- 1 oirtaten aan te brengen of te hebben. In de toelichting, welke d-e voorstellers bij hun voorstel hebben gevoegd, wijden zij aller- esrst aandacht aan de vraag, of de Gemeonte- raden bevoegd zijn een dergelijke regeling *®st te stellen. Zij wijzen er oip, dat art 3 van de Winkel- aluitingswet bepaalt, dat de bepaling van art. 2 (het verbod om een winkel voor het publiek geupend te hebben) niet geldt voor den ver koop door middel van automaten. Daarna volgen deze alinea's; •Alienmede i® dus uitgemaakt, dat-het in Besloten winkeltijd niet verboden is door mid. del van automaten te verkoopen; een ge. Uteentelijk verbod om in gesloten winke-ltijd °°k den verkoopautomaat buiten werking te 8 tel ion ban derhalve niet worden gemaakt", -Maar al kan oe gemeente zich niet be ui ooien met het open en diöht zijn van den automaat, zij mag zich wel bemoeien met de a3 of niet toelating als zoodanig". De Commissie v-oor de Strafverordeningen heeft echter moeten constateeren, dait. deze opvatting in strijd is met die van den Minis ter van Arbeid, Handell èn Nijverheid, neer gelegd in diens circulaire van 20 Februari 1-L no. 3416, afd. Handel en Nijverheid. In deze circulaire, welke eenige wenken bevat betreffende de uitvoering van de Winkelslui- Unigswet, komt o.m. het volgende voor: „Artikel 3 der Winkelsluitingswet somt een aantal onderwerpen op, waarop de wet niet van toepassing is. De wetgever heeft gewild, dat daaromtrent geen bepalingen van win. kei si uiting zouden worden vastgesteld, en dus kunnen ook niet krachtens een gemeentelijke winke-lsiluitingsverordelninig zoodanige voor- rieningen getroffen worden. De gemeenten zuilen derhalve b.v. niet ter regeling van de onderlinge eoncurre-n t ie-verh oud i ng-en, voor schriften omtrent het plaatsen van automaten mogen geven. De onderlinge concurrent i-e-ver- houdingen immers vormen juist een der voor- Paaimste aangelegenheden, waarvoor de Win kelsluitingswet een regeling beoogt. Wel zal oen gemeentelijke verordening voorschriften inzake het plaatsen van automaten mogen ge ven, indien de voorschriften hun grond vinden in de zorg voor de openbare orde, b.v. het ver keer, of de gezondheid"'. Zoolang deze opvatting door de® Minister ge. huldigd wordt, lijkt het de Commissie, niet raadzaam een verordening als. dooi" de voor stellers bedoeld, in het leven te roepen. De Commissie adviseert den Raad daarom, voorloop tg in deze zaak geen verdere stap pen te doen. Verhooging der pachtsom In een aan den Raad gericht adres verzoekt de heer H. J. Tij'huis t-e Rijsseu, pachter van den tol aan den Overschiescheweg, hem de opbrengst van genoemden tol weder voor den lijd van een jaar te verpachten voor do som, welke hij thans betaalt en onder de nu gel dende voorwaarden. B. en W. hebben zich, gelet op het feit, dat de than-s geldende pachtsom reeds in 1927 werd vastgesteld en deze in verband met het tegenwoordige en nog steeds toenemende ver keer te laag moet worden geacht, daarover nader met adressant in verbinding gesteld. Hierop heeft hij zich bereid verklaard tol verhooging van de pacht tot 6436, alzoo 1000 meer dan tot nu toe betaald werd. Met dit bod kunnen B. en W. zich vereemi gen, weshalve zij nu den Raad voorstellen te besluiten tot onderhandsche verpachting aan den heer H. J. Tijhuis voornoemd van ljet hef feu van het tolgeld op den rijwewg van Mcbie dam naar Overschie voor het tijdvak van 1 Mei 19321 Mei 1933 behoudens tusschen- tijdsche beëindiging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden, bij even- tueele opheffing van den tol voor de som van 6436. 16 Maart: Nu-tsaaal, sonatenavomd Co van der Beek en Cor va® Boo ven, 8 uur. 17 Maart: Tivoli-schouwburgi Mijnheer Hazehart (Verkade-gezelschap) 8 uur Ver- eenigingsgebouw (Stationsplein), Eruditio Mu- slca, 8 uitr. 19 Maart: Nutsaaal, 3e volksconcert RotL Trio, 8 uur. Bioscopen: Goedgekeurde programma'» tot en met Donderdag 17 dezer ln- Grand, Meisjes in uniform (v. volw.); Thalla, De dochter van den draak (v. volw.); Olympla, Ben Hur (v. volw.); Corso, In geheimen diienst (v. volw.); Roxy, De ma® met het dub bele gelaat (v. volw.). Tentoonstellingen: Unger en van Mens, Eendrachtsweg 27: weTken van J. Ladeize® (tot 4 April); Rott. Kunstkring: Het Hollandsche Winterlandschap (tot 21 Maart). SCHIEDAM, 16 Maart. Officieele noteering van de commissie uit de Kamer ra® Koop. handel. Moutwijn Moutwijn per H.U ad 46 pot. 8.5#. HEKMAN JANSEN DUITSCHE CLUB BIJ HERMES Op 2en Paaschdag ontvangt Hermes-D.V.S als haar gast de Ballspielverein Union '04 uit Krefeld, een sterke Duitsche eerste klasse r.iub, die als no. 2 In hare afdeeling is geëindigd. Zij speelt len Paaschdag tegen A.D.O. in Den Haag. Hermes-D.V.S. zal daartegenover op tweeden Pinksterdag iu Krefeld tegen de,ze vereeniging speten. Dinsdag is er in den R. K. Volksbond een filmavond gegeven voor de R. K. Werkloozen. De bijeenkomst mag weer zeer geslaagd worden genoemd. .Er warén niet minder dan 72u per sonen aanwezig om van de film in acht acten „Het spookschip" te genieten dit aantal beteckent een record. De heer K. Lelie veld en zijn mannen zorgden voor de muziek, welke de gezelligheid nog aanmerkelijk ver hoogde. R. K. W—SCHIEDAM 2—3 In een pittig gespeelde wedstrijd beeft R. K. W. de kampioenen vierde klasse K. N V. B. met een nederlaag naar huis gezonden, Voor R. K. W. zijn de doelpunten gemaakt cool' J. Laurens, v. d. Kant en L. Huiskens Dé leiding berustte bij den heer A. Fettelaar iii goede handen. SCHAKEN ONSPORTIEB MOTORRIJDER Gistermiddag is er op den hoek van den Vlaardingerdijk en Westvest een aanrijding geweest tusschen den wielrijder A. v. d. W. alhier en een motorfietser. Het. rijwiel werd vernield, terwijl de motorrijder zonder te stop- Pen doorreed. Diens letter en nummer zijn echter opgenomen, zoodat hij er wel meer van zal hooren. GESLAAGD als dansleeraak De heer F. Smidh alhier is te Brussel ge slaagd voor het examen dansleeraar, afgeno men door het Syndicaat National des profes- seurs de dance. De candidaat was door den heer a. Schilperoord alhier opgeleid. Niettegenstaande nog slechts 1 ronde ge,- spee-ld moet worden in de kampioeuswed strijden van Schiedam, kan in verband met het aantal uitgesteiide en afgebroken partijen nog niets d-efinitlets gezegd worden omtrent den uitslag. Wel heeft de huidige titelhouder de beste papieren (414 punt uit 5), maar 4 spelers hebben nog steeds, zij het theoretisch, kans od het behalen van den titel, wat een blik op het onderstaand staatje zal leeren: J. F. W. Meijer iV2 p. uit 5; J. J. Th. Pon ning 3 Va P- 1111 J- Penning 3 p. uit 5; A. Bongers 3 p. uit 4; L. M. Smit, 3 p. uit 6 J. B. Vermetten 2 p. uit 4; J. W. v. Slobbe 1 p. uit 5. Maandagavond speelde E. S. S. I te Rot terdam tegen de N. R. S. V. IV haar laatste competitiewedstrijd. Door dez» n wedstrijd te winnen behaalde B. S. S. I haar 4e overwin ning uit 5 wedstrijden. Hiermee behoudt zij nog kans op 't Kampioenschap der afdeeling. Hieronder de g -detailleerde uitslag- N. R. S. V. IV: Muijssj. Penning 01 SamveltJ. J. Th. Penning 01; Jeene Slobbe 01; EisenRavens 10; Muller Heiningen 10; Carpentier—Donkhorst 10 Noppen—Nies waag y2; De Kwant—Seters 01; DnmoulinVerburg y2y»; Sybran/dy Krok 0—1. %1Fis.i>aW Spoeling Spoeling 1.40. GEMEENTELIJKE VERGOEDING VOOR LAGERE SCHOLEN Door de alhier gevestigde schoolbesturen is weder verzocht om voor de onder hun be heer staande lagere scholen voor het jaar 1932 een voorschot te mogen ontvangen op de gemeentelijke vergoeding, bedoeld iu artikel 101, le lid der Lagen- Onderwijswet 1920. Naar aanleiding hiervan bieden B. en W. den Raad ter vaststelling aa® een ontwerp besluit, waarbij het gevraagde voorschot wordt bepaald voor: de Vereeniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs op 16.133.36; de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonder wijs op 11.669.32; de Sint Will tbr ordusstich- ting op 36.048.83. De Commissie voor Onderwijszaken ka® zich met dit voorstel vereenigen. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 1215 Maart GEBOREN: Johannes, zoon van T. Deen en M. J. Wigbers, Stationstraat 34 Willem, zoon van D. Zeeman en S. J. J. Hoogstad, Sint Anna Zusterstraat 21 Elizabeth J dochter van H. van Veenhuizen en A. Bijle- veld, Fabristraat 49 een als levenloos aan gegeven kind van K. L. den Outer en C. Kerssen, Nassaulaan 75. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 14 Maart. Aangekomen: Eng. s.s. Kirktown, ledig van Rotterdam om te dokken in de Wilhelminahaven. SCHIEDAM, 15 Maart. Aangekomen: Noorwh s.s. Divona, va® Narates om kolen te bun Keren in de Wilhelminahaven, het vertrok heden. SCHIEDAM, 15 Maart. Vertrokken: Eng. s.s. City of Cairo, met stukgoed naar Zuid-Afrika, SCHAPEN VERMOORD Gisternacht zijn van den landbouwer L. Dijkshoorn, in zijn weiland 4 schapen ver moord en 6 schapen zwaar verminkt. Vermoed wordt, dat een hond als de dader moet worden aangezien. De politie stelt eett onderzoek in. KEURLOONEN VOOR SLACHTVEE Bij Kon. Besluit van 19 Februari is goed gekeurd een raadsbesluit van 13 Nov. 193t inhoudende een wijziging in de verordening op het slachten van vee, waarvoor de keurlooneu thans bedragen: a. voor een 1-hoevig dier 4; b. voor runderen (uitgezonderd kalveren) 4; c. voor varkens 2.50. De verlaging dezer keurloonen wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Jan. 1932. Voorts werd aan art 3 der verordening toe gevoegd: Indien een uit nood geslacht rund wordt afgekeurd zal het keurloon worden te rugbetaald. WIE IS Z'N TASCH KWIJT? Op de Westpolderkade langs de Poldervaart is gevonden een damestasch met inhoud. De rechtmatige eigenares kan zich vervoegen bij oen gemeenteveldwachter Tempelaar».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1