ALGEMEEN OVERZICHT. CHINAWAPAN. DINSDAG 29 MAART 1932 iTARDIEU-MAC DONALD OOK DUITSCHLAND EN ITALIË NAAR LONDEN GENOODIGD. een kranige werklooze. Loopt 2500 K. M. om werk te zoeken. DE CHARTREUSE. MATERIEELE VERLIEZEN VOOR FRANKRIJK DOOR ZIJN MAATREGELEN. STALIN ziek? POINCARE'S MEMOIRES. OOSTENRIJKS RUÏNE. EEN SOMBERE REDE VAN DR. RENNER. DE VERVOLGING TEGEN LEVINE. DUITSCHLAND EN POLEN. De economische onderhandelingen afgesloten. AMERIKA BLIJFT DROOG. DE VLOOT KWESTIE. FRANSCIT-ITALIAANSCIIE PARITEIT IN DE MIDDELLANDSCIIE ZEE? DE „ZEPP' OP THUISREIS- LINDBERGH'S KIND TERECHT? dak VAN EEN SCHOOL INGESTORT. SPOORWEGONGELUK IN ROEMENIE. De wapenstilstandsconferentie te Shanghai hervat. DE VOORWAARDEN VAN TOKIO. KARDINAAL LEPICIER. NOODLOTTIGE INSTORTING IN EEN SCHOOL. EEN GOUDEN JUBILE. OOK ARGENTINIË MOET BEZUINIGEN. \Veg met sofa's en leuningstoelen uit het raadhuis. TIJDENS EEN RUGBYWEDSTRIJD. VOORLOOPIG GEEN HERSTEL DER BETREKKINGEN TUSSCHEN MOSKOU EN NANKING HET BANDITISME AAN DE MEXICAANSCHE GRENS. Het Elzas-Lotharingen van De Valera De eenigszins dramatische aankondiging van de ontvangst van een zeer ernstige mede- deeling der Iersche regeering door mr. J. H. Thomas in het lagerhuis, had een sensatie veroorzaakt, welke de zeer bedachtzame mi nister voor de dominions zeker niet had wil len uitlokken. Misschien was mr. Thomas zelf meer onder den indruk van de gebeurtenissen dan de werkelijke ernst daarvan rechtvaar digde. Deze houding, volkomen te goeder trouw overigens, en zeer begrijpelijk in een man van mr\-'Iï"0mas' ontvankelijk gemoed, bleef aan vankelijk niet zonder uitwerking op de oven- bare meening. De pers sloeg een heftiger toon aan dan zij gewoon is in geschillen met an dere deelen van het Britsche rijk. Leeds zeer spoedig evenwel begon men van Engelsche zijde de zaak kalmer en nuchterder te dijken. Ik heb de houding van De Valer_a 11'et onjuist hooren vergelijken met t 1 bendringen van den Elzas door de fraus^® tfoepen, onmiddellijk na het uitbreken deQ oorlog in 1914. Alle beoordeelaars zij er over eens, dat Frankrijk in mi ai een onvergeeflijke fout maakte. u schond de neutraliteit van Belgie omdat de alle noodlottige gevolgen daar het, ondanks zijn onverjelü«o o^- bevestigde Fransch Duitsche grens. Voor Frankrijk, met zqn veel minder paraat leger, waren aan d.ezelfde grens die kansen nog veel kleiner. Toch was het in die richting dat het onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog zijn krachten ontplooide, omdat de verovering van 'n stukje Elzas, hoe klein ook, het „moreel" der troe pen én der bevolking onnoemelijk zou op beuren. In het Fransche hoofdkwartier evenwel, vu» er niemand die geloofde in de mogelijk heid van verovering van Elzas en Lotharin gen, of ook maar van een eenigszins aanzien lijk stuk daarvan. De eed was de Elzas, en de land-annuïtei ten waren het Lotharingen van De Valera. Zijn eerste aanval gold derhalve hen. Dit w niet zeggen, dat hij daarom ook gelooft zdn Elzas-Lotharingen te kunnen veroveren. a<lr !n het belang van het „moreel" moest hij eze heweg^g ultvoeren. San a g6en strateeg, maar geloof gaarne din ?Kjuistheid van de bewering van hen, Jie v0lhoua Frangchen de verove- ring van het kleine stukje Elzas in Augustus u,,r te staan gekomen is> en Dultschers nooit zoo dicht bij Parijs gekomen zouden zijn, indien het strategisch inzicht der Fransche legeraanvoerders geen concessie had moeten doen aan het Fransche nationale sen timent. Terwijl De Valera's verleden datgene, wat hi3 thans gedaan heeft, tot een moreele nood zakelijkheid maakt van dezelfde soort als het Fransche offensief in den Elzas, mag men zich afvragen, of ook hij niet duur zal moeten betalen aan bet Sin Feinn-sentiment. Want hij is opgetrokken tegen versterkin gen, die voor het oogenblik onneembaar schij nen. Engeland heeft geen enkele reden zich op te winden over hetgeen mr. De Valera, zelfs al is deze thans president van den uitvoeren den raad, doen wil. Het heeft uitsluitend te maken met wat hij doen zal. En ofschoon het wenschelijk is, dat men te Dublin niet in het onzekere verkeert ten aanzien van het Brit ste standpunt en van de gevoelens van het En- gelsche volk, kan men hier de pogingen van De Valera, zoolang deze niet tot definitieve resultaten gevoerd hebben, met zekere onver schilligheid volgen. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat de Dail een wetsontwerp tot afschaffing van den eed zal aannemen. Maar het schijnt ook vast te staan, dat de senaat, waarin mr. Cos- grave een aanzienlijke meerderheid heeft, het verwerpen zal. Dit wil zeggen, dat volgens de grondwet het wetsontwerp voor den tijd van 270 dagen zal worden aangehouden, om daar na automatisch tot wet verheven te worden. In negen maanden tijds kan zeer veel ge beuren. Bij de onzekere positie van het kabi net-De Valera zijn zelfs algemeene verkiezin gen niet uitgesloten, en deze zouden den te rugkeer van Cosgrave ten gevolge kunnen hebben. Maar in ieder geval bieden negen maanden een regeering ruim tijd genoeg, zich eens te bedenken. Zij bieden ruim genoeg tijd voor het voeren van besprekingen. De crisis in de IerschEngelsche betrekkingen, welke het gevolg zou zijn van afschaffing van den eed, is er nog niet. Het zal misschien tot het eind van het jaar duren alveren» *33 komt. En tijd gewonnen is veel, zoo niet alles gewonnen. Wat de land-annuïteiten betreft, staan de kansen voor De Valera al niet gunstiger. Wu kennen zijn standpunt. Hij wil de betaling sta ken en dan afwachten of Engeland een eisch instelt. Maar de kleine labour-fractie, van welker steun het voortbestaan der regeering afhangt, deelt dit standpunt niet. Zij ver langt, dat alvorens de betaling der annuïtei ten aan Engeland stopgezet wordt, 'n rechts kundige commissie onderzoeken zal, of de Vrijstaat hiertoe het recht heeft. Een oommissie van rechtskundigen dus, en het is hoogst waarschijnlijk, dat een onpar tijdige juridische commissie zal beslissen dat de Vrijstaat wettelijk verplicht is tot betaling der annuïteiten, een beslissing, die De Valera, na jarenlang zooveel drukte over die betalin gen gemaakt te hebben, thans niet kan uit lokken zonder zijn prestige in het grootste ge vaar te brengen. Kortom: in Engeland heeft men alle rede nen den verderen loop der zaken rustig af te wachten. En mr. De Valera zal moeten op passen, dat zijn anti-Britsche stokpaardjes niet de oorzaak worden van een spoedigen val. PARIJS, 26 Maart. (R.O.) De aangekondigde "ntmoeting tusschen Tardieu en Mac Donald vermoedelijk nog in de eerste helft van •April plaats hebben. Reuter verneemt, dat de bespreking in Lon den zal geschieden en dat hierbij hoofdzake lijk de Donauplannen, alsmede de kwestie der herstelbetalingen ter sprake zullen komen. LONDEN, 26 Maart. (R.O.) Officieel wordt gemeld, dat Tardiell n-aarschijnlijk reeds r,m week naar Londen zal komen, gedachten te B.rits<'Ilen eersten minister van wisselen. LONDEN, 2fi tlt bekend wordtA rt (R0) Naar eerSt thMS zijn uitnood^n^ Mac Donal,i' tegelijk met rentie over Tardieu tot een confe- gingen verzonden aa?~t,.lannei1' 00k uitnoodi' tenlandsche zaken van ®inister3 van bul" wier antwoorden echter no!-Cllland e" 8 niet ontvangen zijn. De conferentie zal begin-Anrn Plaats vin- den en, naar men aanneemt, vermoed of twee dagen duren. Tardieu en Mac Donald zullen ook over de kwestie van de conferentie van Lausanne van ^dachten wisselen. LONDEN, 26 Maart. (V.D.) De conferentie der vertegenwoordigers der vier groote m-o- geadheden zal zich volgens de Engelsche 0p- Tatting bezig houden met de economische ver houding der Donaustaten, henevens met het Terleenen van hulp door tijdelijke credieten en later na uitvoering van fmancieele her vormingen financieele maatregelen op lan- §on termijn. Het streven van Engeland is, de conferentie doen plaats vinden van 1 tot 3 pn het parlement dan nog op reces is. Naar de „Star" meldt, zullen de besprekin gen allereerst moeten- uitmaken, of de gI 00 6 mogendheden eerst tot een eensgezinde op- Vatting moeten komen, danwel of de vijf kleine Donaustaten eerst onderling tot overeenstem ming moeten geraken. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de kan sen van de conferentie van Lausanne met in- esrip van de herstel problemen en de oojdogs- ScAuidenkwestie ter sprake komen. Naar u Darmiu w Melbourne vernomen wordt, is in men, die 2(jr da gen een werklooze aangeko- hij had K-M- te voet bad afgelegd: kruist ep Snoot gedeelte van Australië door win gearri^bs was hij geheel uitgeput in Dar- droeg hij e®a In plaats van een tropenhelm zijn schoenetl ^chaal van een groote cocosnoot: oude autoban,j stonden uit reepen gummi van jutezakken w^0, terwijl zijn beenwindsels van waren spoedig retl vervaardigd. Zijn kleeren een nieuw coa^ ®r8leten en daar bet seld v°or 'ug worden aan11"1 ontbrak, moest de uitrus- en weg vond. I6vuld met hetgeen hij langs gevaren getrots®®r?e werklooze heeft allerlei en bij wilde voik In oerwouden, woestijnen, Darwin waren z®0 stammende bewoners van voor hem werk or?61 zbQ l°t begaan, dat zij thans toch het vo0jf°cllten, zoodat de man bevredigd ziet. v,erP van zijn verlangens Bij informatie bw uit een dorp in het N0ohi] afkomst'8 te z'in lnad. °rd-Oosten van Queens- Een droeve balans Ongeveer dertig jaar geleden (1903) maakte de Fransche staat zich meester van het be roemde klooster La Grande Chartreuse bij Grenoble. Dit geschiedde tijdens de opheffing van de congregaties en de liquidatie der kloos tergoederen onder het regiem van Combes. In de Fransche pers, vooral in de Katho lieke, is sindsdien herhaaldelijk betoogd, welke slechte zaken de staat met de overname van het klooster gedaan heeft. In haar nummer van 24 Maart komt „La Croix" naar aanleiding van een nieuwe sub sidie, welke op de begrooting van dit jaar voor het onderhoud van genoemd klooster is gevraagd, opnieuw op deze aangelegenheid terug. Op de eerste plaats wijst het blad erop, dat door de confiscatie den staat de belastingen ontgingen, welke anders door de monniken werden opgebracht. Volgens een in het jaar 1924 in Col mar verschenen publicatie „De cul tuurkamp in Frankrijk" betaalden de monniken Jaarlijks het aardig® sommetje van 270.001) francs aan belasting De grootte van dit bedrag wordt op de eerste plaats verklaard door de belasting, welke ge heven werd op het product van de wereld beroemd® likeurfabriek van het klooster. Zoo kan „La Croix" den staat tevens verwijten, dat hij door de verjaging der kloosterlingen Frankrijk van een bloeienden handel heeft be roofd. De likeur van het klooster, de Chartreu se heeft een geschiedenis van eeuwen. Het eerste recept dateert uit het jaar 1605 en is afkomstig van maarschalk d Estrée. in 1757 werd het door den apotheker Gerome Maubec verbeterd. Na hun verdrijving uit het klooster ver plaatsten de monniken )iun likeurstokerij laar Spanje. Tenslotte beeft de staat door de verjaging d,er monniken het gebied van Savoye beroofd uitgebreide weldadigheid, welke het klooster beoefende. ntHe' ..lucrum cessans", de winst, welke Is opgehoudeu is dus aanzienlijk. Daaibij komt een aanzienlijk ..damnum emer. ,een ontstaande schade, namelijk door fe onderhoudskosten, welke het bezit van het lo°ster medebrengt. 1gisten beklagen zich over den slechten vind?11 Waarin het kloostergebouw zich be- OP de begroot;,^ van dit jaar is thans een bedrag van 252.800 francs uitgetrokken voor de gedeeltelijk® verbetering van M houten betimmeringen e„ d6 daken volgens den be voegden Parlementairen redacteur van het blad zou de g®heel6 restaurati® van het kloos ter, gezien zijn tegenwoordigen staat van ver val, tien miihoen francs vragen. Dit is de weinig® roemvolle balans van een dertigjarig bezit van de Grande Chartreuse. Volgens Fransche bladen zou de Russische dictator Stalin lijdende zijn. Aan welke ziekte is onbekend, maar de Berlijnsche professor Hermann Zondek, internist, zou, op verzoek der bolschewistische regeering, naar Moskou zijn vertrokken, om den sovjet-leider te be handelen. PARIJS, 26 Maart (R.o.) Een medewerker van de „Intransigeant" heeft Raymond Poin- caré opgezocht op zijn landgoed te Sampigny. Hij meldt, dat Poincaré zich zoo goed moge lijk gevoelt en thans aan het negende deel van z(jn mémoires arbeidt. Gezicht óp de Golden Gate te San Francisco. Op den achtergrond Mount Tamalpais. BERLIJN, 26 Maart. (W.B.) De president van den Oostenrijkschen nationalen raad, dr. Renner, sprak heden voor de radio over het economische leven van Oostenrijk, dat men tot dusverre volgens dr. Renner met een fa taal optimisme beoordeeld heeft. Alle centra van Oostenrijks economisch le ven, zeide spreker, liggen buiten zijn gren zen. De waanzin van de tegenwoordige tol-, valuta- en devisenpolitiek voert het la,nd ten ondergang. Ondanks de vriendsehappe ij e po gingen van het Duitsche rijk, om he econo misch verkeer trots alle moeilijkheden in stand te houden, is het passief van de handelsba lans tot 274 millioen gestegen. Als men m aan merking neemt, dat de import de voe ing en de export de graaid van arbeid voor 08 Pa- rijk beteekent, kan men nagaan, in ne e mate brood en werk in Oostenrijk geringer woi en. Dr. Renner sprak daarna over e o geef- sche pogingen der 5taatdi^en. i°'1' ecn op lossing der economische moeilijkl d bin nen het economisch gebied der vroegere mo narchie mogelijk te maken. Spreker alakte- riseerde vervolgens de gelegen e en, er' zuimd werden, om het land van er" gang te redden, herinnerde aan de rampzalig® mislukking van het plan eener Duitsch-Oos- tenrijksche tolunie en on clerwiorplietATidden- Europeesche vraagstuk aan een grondige cri- De meeste voorstellen, zeide hij'' zich op een economisch terrein, c 6 klein is om de eigenlijke kwestie betre ende de verdeeling van de agrarische en mdus- trieele markten mogelijk te maken. et denkbaar, zoo vroeg dr. Renner, dat I ie of Duitschland uitgesloten zouden kunnen wor- Wat tenslotte een Paa-Europeescfoe oplos sing betreft, deze en alle soortgelijke plannen eischen meer tijd dan Oostenrijk nog zou te leven hebben. Vele wegen, zoo besloot dr. Ren ner, heeft men Oostenrijk gewezen, maar geen enkele blijkt een werkelijke of naaste uitweg te zijn. Het strafproces tot 4 April opgeschort. NEW-YORK, 25 Maart. (R.O.) De Oceaan vlieger Levine, die vier dagen geleden in staat van beschuldiging werd gesteld, oa. wegens het op misdadige wijze ontvangen van gestolen goed, is heden in gebreke gebleveu om voor het gerecht te verschijnen. Er zijn bevelen uitgevaardigd, dat de borgsom, door hem gestort ten bedrage van 10.000 dollars, zal worden in beslag genomen. De gerechtelijke actie echter is tot April verdaagd, daar Levine's dokter een attest ge geven heeft, volgens hetwelk de beklaagde niet vervoerd kan worden, daar hij een ge broken been heeft. BERLIJN, 26 Maart. (W.B.) De in de laatste weken te Warschau gevoerde besprekingen tusschen de Duitsche en Poolsche regeering over de Duitsch-Poolsche economische relaties zijn thans afgesloten. Het doel der besprekingen, een verdere ver scherping van den toltarievenoorlog tusschen beide landen te voorkomen, en de uit den laat- sten tijd dateerende nieuwe beperkingen van den handel zoo veel mogelijk weg te nemen, is bereikt. Over het algemeen zijn de invoermogelijk- heden van het jaar 1931 beiderzijds weder her steld. Van Poolsche zijde worden voor die ar tikelen, waarvoor na den 31sten December 1931 nieuwe invoerverboden van kraaht ge worden zijn, invoercontingenten gewaarborgd, terwijl van Duitsche zijde de toepassing van bet „Obertarif" tegenover Polen naar even redigheid beperkt wordt. De Poolsche regee ring zal van haar kant de toepassing van de maximum-tarieven tegenover Duitschland be perken tot die waren, die tot dusverre aan in voerverboden onderworpen waren. WASHINGTON, 25 Maart. (V.D.) Het huis ran afgevaardigden heeft het voorstel, dat ingediend was om fiscale redenen, betreffen- <le toestemming tot verkoop van bier met een alcoholgehalte van 2% heden verworpen. WILLIAM AIKEN STARRETT NEW YORK, 26 Maart. (R O.) De beroemde architect William Aiken Starrett, de ontwer per van het bouwplan van het hoogste gebouw der wereld, de „New York Empire State Buil ding is alhier overleden. DOOR ELECTRISCHEN STROOM GEDOOD GOSLAR, 26 Maart (W.B.) In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft op de Herzog-Ju- liuishuette, een ernstig ongeval plaats gehad. Een zeven en twintigjarige machinist werd 's morgens vroeg bij de aflossing in geheel ver koolden toestand gevonden. Zijn laatste aan- teekeningen had hij om drie uur des nachts gemaaikt. Daarna moet hij met den electrischen stroom in aanraking zijn gekomen. Van zijn kleeren waren alleen, nog de schoenen over. PARIJS, 26 Maart. (V. D.) Naar in politieke kringen verluidt, heeft Vrijdag een belang rijke bespreking plaats gevonden tusschen den Italiaanschen ambassadeur Manzoni en den Franscben premier, Tardieu, welke be spreking zoowel de vlootkwestie als de ove rige actueele problemen zou hebben betroffen. Er gaan zelfs geruchten, die echter nog door geen enkele officieele instantie zijn be vestigd, volgens welke tusschen Frankrijk en Italië reeds een overeenkomst betreffende vlootpariteit in de Middellandscbe Zee tot stand zou zijn gekomen. Welingelichte perso nen achten dit bericht echter minstens voor barig, doch leggen er tegelijkertijd den nadruk op, dat levendige gedachtenwisselingen plaats vinden. In dien zin wordt ook de passage ln de rede van Tardieu in den senaat, welke Italië betrof, uitgelegd. In deze rede zeide Tardieu n.l., dat het noodzakelijk was, de laatste tus schen Frankrijk en Italië bestaande hinder palen uit den weg te ruimen. HAMBURG, 26 Maart (W.B.) Naar de Ham burgAmerika lijn mededeelt, bevond zich het ludhfedhip „Graf Zeppelin" op zijn thuisreis oan elf uur (Greeuwidh tijd) tusschen de Brazi- liaanscfhe eilanden Fernando Noronlha en San Paolo, ongeveer 900 kilometer van de Rraizi- liaansChe kust verwijderd. BERLIJiN, 26 Maart (W.B.) Volgens een boo juist uit Buenos Aires bij de Duitsohe luoht- Inansa in Berlijn binnengekomen bericht is de post van Ihiet luchtschip „Graf Zeppelin" in Pernamlbuco dootr bet met de iuchthausa in ver binding staande Braziliaansefhe. Condor-syndl- caat overgenomen en in doorgaande dag en nadht vliegtuigen langs de Zuld-Amerikaansohe kust naar Buenos Aires vervoerd. De landing mn het nieuwe Condor-vliegtuig te Buenos Aires had Vrijdag om half vier (plaatselijke tijd) plaats, zoadat dus bet vervoer der post-stuk- ken van DuitsdMand naar Buenos Aires thans in vier en een halven dag kan geschieden. HAMBURG, 26 Maart (N.T.A.) Naar de Ilarn- bumg-Amerika lijn mededeelt, bevond zich het Lichtschip ,,Gra.f Zeppelin" op de terugreis om 13 uur (Greenwich tijd) ap vijf graden wester breedte, d.w.z. halver wege tusschen Pernam- buco en de Kaap Verdische eilanden. Mededeelingen van Dominé Peacock Volgens een Vas Diaz bericht heeft Dominé Peacock thans medegedeeld, dat hij het kind van Lindbergh heeft gezien. Het wordt vastge bouden in Noord-Carolima, aan boord van een schip, Dominé Peacock voegde eraan toe, dat bet kind thans spoedig aan de ouders zal wor den teruggegeven. Hij vertrouwt, dat dit bin nen een week het geval zal zijn. NORFOLK, 29 Maart. (V. D.). Dominee Peacock uit Norfolk heeft met kolonel Lind bergh een bespreking gehad over de plannen welk® volgens hem moeten leiden tot het te ruggeven van den ontvoerden baby aan Lind bergh. Daarna is de geestelijke uit Norfolk vertrokken en men neemt aan, dat de ont voerders met hem willen onderhandelen. Uit kringen, die nauw verwant zijn aan Lind bergh verluidt, dat Lindbergh ook deze be richten even sceptisch opneemt als de andeire. De dominee evenrwel schijnt vol vertrouwen in het succes te zijn. 32 scholieren onder de puinen. ALEXANDRIE, 26 Maart (R.O.) In Shebinel- kom stortte het dak van een school in. Twee en dertig schoolkinderen, jongens en meisjee, werden onder de puinhoopen bedolven. Tot dusver zijn drie lijken geborgen. Talrijke kinderen zijn ernstig gewond. WEENEN, 26 Maart (H. N.). Uit Boekarest wordt gemeld, dat de sneltrein van Braila naar Boekarest bij het station Baldonivesci in bot sing is gekomen met een personentrein, die van Galaz naar Braila ging. De locomotieven en alle wagens zijn bescha digd. De schuld van de botsing moet aan den ma chinist van den sneltrein te wijten zijn Deze is met nog een treinbeambte in hechtenis ge nomen. Het aantal dooden is nog onbekend. Zeventien reizigers zijn ernstig gewond. EEN WALVISCH BIJ CUXHAYEN HAMBURG, 26 Maart (H. N.). Volgens het „Hamburger Fremdenblatt" is gisteren bij Cux- haven aan de Elbe-monding een walvisch ge vangen die ongeveer 12.000 pond weegt, 't Dier was tusschen de kribben geraakt en wist zich niet meer te bevrijden, 't Werd door de beman ning van een bergingsvaartuiig gezien, die het dier met stalen kettingen wist vast te maken en vervolgens naar Hamburg sleepte. Doordien het zeemonster zich niet meer kon bewegen en de kop onder water lag, is het tij dens het transport gestikt. SHANGHAI, 26 Maart. (R. O.) Dank zij de gelukkige tusschenkomst van den BritscheD gezant is de wapenstilstandsconferentie te Shanghai, welke tengevolge 'an meeningsver- schil werd onderbroken hedenmorgen op het Britsche consulaat hervat. De Britsche gezant legde den nadruk op het buitengewoon belang van het verkrijgen van een modus vivendi. De commissie van den volkenbond vertrekt hedenochtend van Shanghai uaar Nanking. SHANGHAI, 26 Maart. (V. D.) In verband met de hervatting van de Chineesch-Japansche onderhandelingen publiceeren de Japanners een nieuwe ontwerp-overeenkomst, die in het alge meen overeenstemt met het getroffen voorloo- pig accoord. doch waarin de Japanners boven dien eischen, dat een deel der Japansche troe pen tijdelijk zal kunnen blijven in het aan de internationale nederzetting grenzende gebied. Deze eisch wordt o.a. gemotiveerd met de verklaring dat het groote aantal Japansche troepen, dat nog te Shanghai aanwezig is, niet in d® internationale nederzetting kan worden ondergebracht. Het ontwerp bevat voorts bijzonderheden in zake de vorming van een neutrale commissie van twaalf. Deze zou bestaan uit Chineesche, Japansche. Engelsche, Fransche, Italiaansche en Amerikaansche militaire en -^viele autorf. teiten. De voorzitter der commissie zou gekozen moeten worden door de diplomatieke vertegen woordigers der mogendheden Taak dezer com missie is, het regelen en controleeren van het terugtrekken der Japansche en Chineesche troepen. De uitspraken der commissie zijn bin dend. Naar intusschen nu reeds van bevoegde Chi neesche zijde wordt medegedeeld, is het weinig waarschijnlijk, dat het Japansche ontwerp door de Chineesche regeering zal worden aanvaard. Van Chineesche zijde is men van meening, dal het aanvaarden der Japanschj voorwaarden practisch een uitbreiding van de internationale nederzetting in Noordelijke richting tot Kiang. wan en Woesoeng en in Westelijke richting langs den spoorweg ShanghaiNanking tot Schapei en Nansiang zou beteekenen. De Chi- neezen van hun kant verzetten zich tegen het demilitariseeren van deze gebieden. TOKIO, 26 Maart (V.D.) In de zitting van het Japansche kabinet van heden heeft de mi nister van buitenil&ndscihe zaken Yoshisawa rapport uitgebracht over de onderhandelingen te Shanghai en over de houding van Japan ten opzichte van den volkenbond. Heit kabinet keur. de de politiek van den minister van bultenland- sche zaken goed en besloot hem de noodige aanwijzingen te geven over de verdere verhou ding van Japan tot den volkenbond. Een besluit betreffende een uittreden van Japan uit den volkenbond is niet genomen, maar er wordt de nadruk op gelegd, dat deze stap onvermijdelijk is, wanneer de volkenbond verdere besluiten neemt die tegen de Japansche belangen ingaan en die gericht zijn tegen de souvereiniteit van hef Japansche keizerrijk. De onderhandelingen weer verdaagd. SHANGHAI, 26 Maart (V.D.) De Cliineesche delegatie beeft in haar antwoord aan de Ja pansche delegatie de Japansche voorstellen be treffende de instelling van een militaire zone in Woesoeng en bet onderhouden van een vloot- basis in Sha.nigfha.1 afgewezen. De Koeomintang verklaart, dat met bet oog op de Japansche eischen alle onderhandelingen nutteloos zijn en dat Japan de verantwoordelijk, beid d ra.a gf voor een afbreken der wapens til- stamdsonderlhamdeMngen. Ook de Ohdneescthe lei der Wang Sin Wei verklaarde, dat een over eenstemming met Japan onmogelijk was. Het agentschap Indo Pacifique meldt uit Shanghai, dat de Ohineesohe Japansche confe rentie tot Maandag is verdaagd. De Ohineescbe gedelegeerden beoordeelen den toestand pessimistisch en staan in voortdu rende verbinding met Nanking. Treedt Japan uit den volken bond? TOKIO, 26 Maart. (R.O.) Volgens de bladen moet de regeering van plan zijn, formeel aan den volkenbond mee te deelen, dat Japan voor het lidmaatschap zal bedanken, indien de bond toepassing van art. 15 van het covenant zou blijven eischen op het Mandsjoerijsche conflict., Ofschoon jit voornemen door den volkenbond nog niet officieel bevestigd is, zeggen de bla den, dat zij het van zeer betrouwbare zijde vernomen hebben. Secretaris Drummond heeft n.l. aan Sato voor eenige dagen meegedeeld, dat de volken bond zou voorstellen artikel 15 toepasselijk te verklaren, ondanks de herhaalde Japansche protesten. Nieuwe Japansche bezettings plannen? MOSKOU, 26 Maart. (V.D.) Het officieele sovjet telegraaf agentschap verneemt, dat de Japansche marine op ae Gele Rivier bevel zou hebben gekregen, zich gereed te houden om op te staomen, aangezien het Japansche op perbevel voornemens zou zijn, ingeval de vre desonderhandelingen te Shanghai niet tot eenig resultaat leiden, verschillende havens aan de Gele Rivier te bezetten en wel in de eerste plaats de haven van Soetsjau, een be langrijk militair centrum. Te Soetsjau zijn inmiddels nieuwe Chinee sche troepen uit Nanking aangekomen, om een eventueele Japansche landingspoging te be letten. In de stad is een beperkte staat van beleg afgekondigd. Anti-Japansche betoogingen te Washington. WASHINGTON, 26 Maart (R.O.) Een groep manifestanten onder leiding van een meisje trachtten voor de Japansche amlbassade een betoogiing te houden. Zij voerden spandoeken met zich mede met op schriften, tegen het Japanschie Imperialisme in Ohina. De politie dreef de manifestanten met den gummistok uiteen. Tal van politiemannen en betoogers wer den gewond. Drie dooden. ALEXANDRIë, 26 Maart. (R.O.) Tengevolge van de ineenstorting van een huis naast de Egyptische school van Shebinelkom is het dak dezer school boven de hoofden van een 32-tal scholieren ingevallen. Drie van hen konden slechts als lijken worden geborgen, talrijke anderen werden ernstig gewond. Men schrijft ons uit Rome: Den 31sten Maart a.s. zal Z. H. Em. kardi naal A. E. M. Lépicier, prefect van de H. Con gregatie met de zaken van het kloosterwezen belast, het vijftigjarig jubileum vieren van zijn professie in de orde der Servieten. De Italiaansche editie der „Iliustrazione Vaticana" geeft naar aanleiding hiervan een uitvoerige levensbeschrijving van den kardi naal, waarin vooral de groote verdiensten naar voren gebracht worden, welke Z.Em. zich ver worven heeft voor de Servietenorde, waarvan hij superior generaal is geweest. Ook wordt gewezen op den omvangrijken wetenschappelijken arbeid van den kardinaal, die tevens een talengenie is, daar hij vloeiend Latijn, Italiaansch, Fransch, Duitsch en En- gelsch spreekt en schrijft en ook in genoemde talen wetenschappelijke werken heeft gepu bliceerd. Kardinaal Lépicier is ook een groot rede naar. Ook thans kan men hem nog dikwijls hooren in zijn titelkerk, Santa Susanna, de kerk voor de te Rome vertoevende Amerika nen. waar hij in het Engelsch preekt. Sinds 1920 interesseert de kardinaal zich ook bizonder voor de geestelijke en weten schappelijke vorming van bekeerde Protestan ten, die priester willen worden. Na zijn bisschopswijding zond Z. II. Pius XI hem in 1924 naar Indië, om de missiestaties Kardinaal Lepicier als pauselijk vertegen woordiger bij het Eucharistisch Congres te Carthago. in dat land te visiteeren. Deze taak volvoerde hij in achttien maanden en nauwelijks te Ro me teruggekeerd werd hij wederom als apos tolisch visitator naar Eritrea gezonden. In het concistorie van 22 December 1927 ver hief Z. II. de Paus hem tot kardinaal. Twee maal was hij sindsdien pauselijk legaat, de eerste maal in 1929 bij de plechtige viering van het zevende eeuwfeest van den dood van Jeanne d'Arc en in 1930 bij het internationale Eucharistische congres te Carthago. Sinds 1928 staat kardinaal Lépicier aan het hoofd van de zeer belangrijke Congregatie, die met de zaken van het kloosterwezen belast is. EUENOS AIRES, 26 Maart. (R. O.) Ook in Argentinië moet men de zuinigheid gaan be trachten. Ten bewijze diene, dat de burgemees ter van Buenos Aires, teneinde de gemeente lijke begrooting weer in evenwicht te brengen, de oekase heeft uitgevaardigd, al'e sofa's en makkelijke leuningstoelen nit het raadhuis te verwijderen. Wat dezen maatregel met zuinigheid te ma ken heeft, licht de burgervader toe met de redeneering: Als de sofa's en gemakkelijke stoelen weg zijn uit het raadhuis zullen de ambtenaren minder „luilakken", hun arbeids prestatie zal worden verhoogd, waardoor het mogelijk zal zijn, hun aantal te verminderen. Toeschouwerstribune afgebrand. LONDEN, 26 Maart. (V.D.) Gisterenmiddag is de groote tribune van het bekende Heading- lee-voetbalveld bij Leeds tijdens een Rugby wedstrijd in brand geraakt en binnen een uur geheel in de asch gelegd. De rugbywedstrijd werd bijgewoond door 13.000 personen en 300 personen die op de tri bune zaten, moesten zich ijlings in veiligheid brengen. Hoewel een paniek werd voorkomen kon de wedstrijd toch niet ten einde gespeeld wor den. NANKING, 26 Maart (V.D.) De Chineesche minister van buitenlandsche zaken Lowenkan deelt mede, dat de Ohineesohe regeering be sloten heeft, de kwestie van herstel der di plomatieke betrekkingen tusschen Moskou en Nanking voor onbepaalden tijd te verdagen. Deze kwestie zal overigens besproken worden op het congres van den Koeomintang, dat op 1 April te Lojan geopend wordt. ELPASO (TEXAS), 26 Maart. (V. D.) De burgemeester van Columbus in New Mexico heeft telegrafisch aan de regeering verzocht, troepen te zenden ter bescherming dei stad tegen Mexicaansche grensbandieten, die de hoe ven en de winkels overvallen. Medegedeeld wordt, dat het departement van oorlog 2800 man troepen gereed houdt, om naar Columbus te zenden. ALEXANDRIE. 26 Maart (R.O.) De ko-nlnf der Belgen, die strict incognito reist, is hedem namiddag per vliegtuig bier aangekomen. HIJ zm nog lieden zijn luchtreis naar den Belgi schen Congo voortzetten en om 7 uur naar Cairo vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 13