DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. «CORNER HOUSE" STADSNIEUWS fATTWEER mï' f Grand Café Restaurant 55ste JAARGANG VRIJDAG T APRIL 1932 No. 16297 BUREAU; KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON IN TER COMM. 68085 ONTWIKKELING VOOR WERKLOOZEN Be wethouder spreekt f Dus heeft U een bril noodig v. d. Arend - Hoogstraat 91 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN MELK EéN CENT GOEDKOOPER Rub ,ensplein Schiedam fiets gestolen Burgerlijke stand ROTTERDAMSCHE RECHTBANK. noteering moutwijn en SPIRITUS De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEITWB SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco by voer uitbetaling: Per drie maanden ƒ3.25; per maand ƒ1.10; per week 25 cents. Bil bezorging franco per pos» bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden ƒ3.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zyn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. UWE SCHIEDA De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt: Voor 16 regels 1 55. elke regel meer 25 ets. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prüsverhooglng voor den Zaterdagavond. Reclame® tusschen den tekst dubbel adv tarief. Lie" tadighefdsadv. half tarief. Voor Liefdadig» heidsadvert. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertentlën: 6 regels 0 60; 10 rege' 1.—; 15 regels ƒ1.50, bU vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. een duim; 75.bij verlies van een wijs maand in dit blad woiden afgedrukt. Cursussen feestelijk ge*1 en Toch nog drie maan», -n voortgezet Een geheel volle Volksbondzaali me t cursisten hun eehtgenooten eu belangstellenden heelt gisteren den feestelijken slmtmgsavomd, waar mee de ontwikkelingscursussen voor werk- Joozen beëindigd werden, bijgewoond. ■er*. Welkom van dr. Smit. f De gemeentelijk Inspecteur voor het onder wijs, dr. W. J. Smit heeft dezen avond me! een onderhoudend woord van welkom geopend Hij was blij, dat er zooveel dames waren mee gekomen, en spr. merkte schertsend op. niet te hebben gedacht, dat er zooveel cursisten ge trouwd waren. In het bijzonder, begroette de inspecteur wethouder P. de Bruin, die van den beginne a£ een groot voorstander van de cur sussen was, de vertegenwoordigers der drie vakcentrales, de leden der commissie voor on derwijszaken B. G. Hoogendam, J. G. van Dorp en w. Broek en vervolgens die leeraren, ,4e men SC hen die gemaakt hebben, dat wij wat geleerd hebben; dat wij niet zijn gezakt". De dames zullen, aldus spr., wel trctscn zijn op de diploma's van hun mannen. Pezen ziiR er natuurlijk heel blij en gewichtig me® thuis gekomen. Minder verrukt waren de gezichten echter bij de examenei (Vroolijkheid). De diploma's zijn imtusschen van groote waarde. Zij zijn er een bewijs van, dat de cursussen trouw en vruchtbaar zijn gevolgd. En ze wer den zoo maar niet weggegeven! anies, die diploma's duiden er op, dat er fut in uw man- hen zit! Verder herdacht spr. de aangename verhou ding, welke er tusschen de leeraren en de cur- Bisten bestond, om tenslotte eemge meoedee- 1 ineen te doen betreffende ververschingen. wX voor zeer weinig geld aan het buffet Waren te verkrijgen en de sigaren en amandel- broodjes. die resp. aan heeren en dames van gemeentewege werden aangeboden. - - i «.-Mir. Daarna was het woord aan wethouder de ïfcrpjn, die den heer Smit beschouwde als de spil, waar alles om draalde. Wanneer je een kerel hebt, -die zich ter dege aan een zaak zet, dan kan iets slagen. Op die ma-nieT zijn de cursussen geslaagd. Onderwijs aan volwasse nen is moeilijk, jujat omdat het geen kinderen zijn en er moest m€t zeer verschillend materiaal worden gewerkt. Et- werd in gemeentelijke Kringen verschuif over d<5 plan,nen tot het fstehtef <lpze enrsussen gedacht, doch tie Raad stelde toch heel gemakkelijk de eerste vin-ts wilden de Ambachtsschool ,1en de leeraren van kiing verleen en. Ben ^fK:t bun volle medewer- iets voor de cursisten "1 f1s Particulieren, die beer Hoek van Hoek's°VPr badden, was de materialen beschikbaar st^hinefabriek. die. Er is zes weken "Proefge. 220 deelnemers. Na dien proeftua reeds me' doening aan beide zijden. Hela^f er V0 den loop van den tijd maar. J ?len eT in heiaas, omdat het gunstiger w^ a': er meer werk hadden gekregen. W P voor de cursussen en het karakter <j sisten een goed teeken, dat men in oen wintercureus met 520 man mzette. °bei Er was iets te wenschen ove^ble^ twee uur per week w me" e lutr maken ■i-ii,„.J men nog meer leeraren Ori Bij of krachtens wetten of verordeningen voorgeschreven en andere officieel# af- en aankondigingen van bet Gemeentebestuur HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 31 Maart 1932 de beslissing op de verzoeken van: 1. de N.V. Tegelfabriek „Schiedam" om ver gunning tot uitbreiding van de tegelfabriek annex smederij in het pand Noordveetsingel 139—141; en, 2. de firma van Deventer en Zoon om ver gunning tot uitbreiding van de sto-omhow zagerij schaverij en kiistenmakerij in het Pa Maaskade 5, verdaagd, aangezien het desbetreffen zoek nog niet is geëindigd. SCHIEDAM, 1 April 1932. DRANKWET Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare Iwnn». m^%n_ ingekomen een verzoek van- verkoop biRizen. alhier, om verl („verlof B") alleen vau a-lcoholvi yen teiQeid,6n.voarlocaliteit voor gebruik ra o anu het (winkel) van het Perce^p b Rubensplein 5a, 2 weken na deze be herinneren, a verleenen van het ver- StThunS College schriftelijk bezwaren kun nen worden ingebracht, SCHIEDAM, 1 April 19-2. MODERN PAPENDRÈCHT. Een gedeelte van de modern!ngeriohite raadszaal in het nieuwe, door architect Giddling verbouwde raadhuis, dat door de ingezetenen werd geschonken. AGENDA GEMEENTERAAD stond een schoome koperen bloempot vol tul pen en hyacinthen. Nadat dr. Smit namens de leerkrachten en zich zelf voor de sympathieke blijken van waar- nerring en erkentelijkheid een woord van dank had gesproken, begon het amusante gedeelte van den avond. AJex de Ha,a.s trad met vroolijke levensliedjes op, en er werden filmen vertoond, o.a. betref fende de Zuiderzeewerken. Aan het einde van den avond - deelde dr. Smit nog mede, dat de cursussen ongeveer 5 April hervat zullen wonden. KRANKZINNIGE DUITSCHER GEPAKT Hij stapte in leege auto's Gistermiddag merkte iemand, die zijn auto op de Dam had laten staan, dat er een vreemdo man in zat. Hij sommeerde don man er uit te gaan en stelde bovendien een politieagent van een en ander in kennis. Deze zag nu den vreem deling weer in een anderen wagen zitten, en gelastte hem ook hieruit te stappen. Omdat hi; er erg zonderling deed, nam de agent hem naar het hoofdbureau mee. Hier bleek, dat men met een Duitscher te doen had, die pas eenige dagen in ons land vertoefde. Verder had hij een groot bedrag aan effecten en geld bij zich. Toen hij in de a genten kamer was gebracht voor n ader onder zoek, kreeg hij een vlaag van waanziin en wel dermate, dat hij slechts met groote moeite kon worden overmand. Hij is daarna n-aar het ge meentelijk ziekenhuis gebracht en van daar naar het krankzinnigengesticht te Delft. «•wee uur f1 Doch dan haid men nog meer leeraren 6T1 «.eer materiaal moeten hebben. Er wa,rei ZeS'tiea leeraren. Zö» *«*uein leeraren. Nu *2 de zaak gesloten worden. De Vep. fc°udiaK tUSschen de groote leerlingen en -BchiSi" is Perfec ^bleven. De animo overtrof alle verw Moet feXmak nou moesten nij tie e be(jrrag weer twee duizend bij. De Raad gaf au zonder morren. Dat heeft one, zeg P beetje overmoedig gemaakt. En ZO'o dat wij het volgende bereikten. Woensdag avond heeft de finarvcieele commissie o overwogen en haar advies is dezen door B. en W. overgenomen. R. en W. sullen namelijk voorstellen n7" cursussen, uitgezonderd die van het au. viseh lassehen nog drie maanden voort - 'tietten. (Daverende toejuichingen). Aan het slot van zijn toespraak wees 6p er op, dat zoowel met het orgamiseeren as tnet het volgen der cursussen goed en belang rijk werk is gedaan; in deze droeve tijden geven de cursussen den mensch wat kracht en op beuring en bovendien hoop voor de toekom - t 1 Dankbare deelnemers Daarna vertolkte de heer Hengst de donk baarheid der deelnemers. Hij dankte achter eenvolgens B. en W., dr. Smit en de leeraren. ®r. Smit mocht een grooten bloemenmand in ontvangst nemen, terwijl het tooneelscherm vaaeen ging om te laten zien, hoe ook aan "e leeraren, was gedacht; voor ieder hunner KNAAPJE IN heet WATER GEVALLEN Aan brandwonden gestorven Dinsdag j-1- is het,Jfe^ar!g knaaW® O. de Bok, wonende aan de eekerstraat, tijdens ziin soe-1 in een tobbe met heet water gevallen, welke een buurvrouw op het hofje aan de Bleekersitraat voor haar woning had geplaatst, omdat zij direct aan het waaschen zou slaan. De moeder zag het ongeval en schoot ijlings tee om de kleine uit de tobbe te halen. Dr. °rmei verleende de eerste hulp. «et kind werd met ernstige brandwonden in he-t gem. zieken- buis opgenomen en is daar den volgenden dag °verieden. De burgemeester van Schiedam roept de leden van den Raad. op tot openbare vergadering, te houden op Dinsdag 5 April 1932, des namid dags te 2 uren, waarin de volgende agenda aan de orde zal worden gestelo- 1. Voorstel van B. en W. tot wedervei ïu ung aan de C. F. C. Hermes-D.V.S. van haar tweede terrein aan de Damlaan en aan e R. K. Sportvereeniging Excelsior van a,n beide terreinen aan de Damlaan, egen «n huurprijs vain resp. 300 en f 0 2. Voorstel van B. en W. tot reo-rg e van het Burg. Annbestuur. 3. Van de heeren J. van den Tempel, Ra Hoogendam en H. J. Steens motie L 1932 naar aanleiding van het be«c len door B. en W. van g-emeentegi on expl-oiiteeren van een lunapark, w*aa College van B. en W. wordt verzocht zyu des betreffend besluit in te trekken. 4. Advies van B. en W. naar aan e het schrijven van den h-eer W. N'OU - waarin deze, m-ede namens vele bev de Gustostra-at, verzoekt de stortp a - n vuilnis jn h-et gedeelte van den boez Nléuw-Mathenesse aan het einde van straat op te heffen. aa v», (Hierbij té behandelen de reeds - gadering van 12 Februari 193^ Nie- s,raten elTBonwvereeniglng „Eendracht''). 5 Advies van B. en B. naar aanleiding het' bij het adres van de Sehiedamsche Winke- liersvei'eeTiïging „Gorzenbelangen aangeboKlen petitionnement betreffende verlaging van liet tarief voo-r elecitrische winkelverlichting. 6. Schrijven van B. en W. met betrekking tot de KChooltandverzorging, waarin wordt voor gesteld te besluiten, dat in 1932 niet tot in voering dier verzot ging zal worden overge gaan. 7. Voorstel van de commissie voor de Straf verordeningen tot vaststelling van een veror dening tot afwijking van bepalingen der Win kelsluitingswet (Staatsblad no. 460 van 1930) voor de gemeente Schiedam. (Hierbij te behan delen het reeds in de vergadering van 18 Maart 1932 Ingekomen schrijven van den heer J- Hinkelaar c.s., waarin wordt verzocht de be handeling van het voorstel eeni-gen tijd uit te stellen). 8. Schrijven van de commissie voor de Straf verordeningen betreffende h-et voorstel van de raadsleden, de heeren H. J. Steens c.s.. inzake het vaststellen van een regehng ten aanzien van verkoopantomaten. 9. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de verordening tot heffing van een belasting onder den naam van Havengeld te Schiedam (Gemeentebladen nos. 8 en 44 van 1920, 33 van 1923 en 26 van 1924). 10. Voorstel vain R. en W.: a. tot het ver leene.n van een crediet van 1000 ten be hoeve van de tijdelijke inrichting van het Gemeente-gymnastieklokaal aan den Buiten- havenweg als politiepost, zulks in verband met de opheffing van den politiepost aan de Broers- vest; b. tot wijziging der gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1932. 11. Advies van B. en W. naar aanleiding van het adres van de N.V. Beiersch-Bierbreu- we-rij „De Arostel" en de N.V. Brouwerij „d'Oranj-eboom" betreffende den niéuwen straataanleg Rotterdamsche Dijk en Broers vest. PLAATSELIJK CRISISCOMITé Sinds de vorige opgave kwamen bij den alge meen penningmeester de volgende stortingen binnen; mej. M. M. v. d. S. 25; J. v. d. V. 0,50; Personeel Nat Olie- en Vet Ind 6: T. 1; R. K. Middenst.ver. De Hanze 50; G. G. ƒ5; J. C. v. Z 3; dir. „M." 1; m-ej, M. M. v d S 25, totaal 116.50. j Dit maakt met de vorige verantwoording 'n totaal ad 13.594,23. Bijdragen kunnen worden gestort ten kantore d-er N.V. Provinciale Crediet- en Deposit oiiank, Lange Haven 103 (Postrekening 24900) met vermelding „Voor Crisis-Comité". 1 April verloor Al va zijn bril, Had VAN DER AREND toen reeds bestaan, Dan was hij vast daar naar toegegaan. Wilt U koopen een goede bril, Sta op HOOGSTRAAT 91 stil! Pakjesdieven. De 27-jarige losse werkman A. K. en de 24-jarige baklter C. P. A, H. v. d. D. beiden ge detineerd hebben terechtgestaan terzake van zes diefstallen van pakjes, die in Januari en Februari aan den Linker Maasoever hebben plaats gehad. Zij namen onbeheerd staande bak- of bestelfietsen weg, eigenden zich de waren, die er mee vervoerd werden toe en lieten dan de fietsen weer onbeheerd op straal achter. He-t O. M. waargen-ome-n door mr. E.. D. H. Schutter heeft er op gewezen, dat het beroep op armoede toch niet geheel opgaat. Verdach ten hebben niet alleen etenswaren weggeno men, zij hebben zich ook aan allerlei luxe-ai- tikelen vergrepen. Er wordt den laats-te-n tijd weer sterk geklaagd over het optreden van pak jesdieven, die aan den winkelstand een groote schade berokkenen. Een ernstige bestiaffing L dan ook gewenscht. Het Q. M. eisebt tegen ieder 1 jaar gevangenisstraf. De verdedigers, mr. A. F. J. de Greve en mr. K. L. Langemeijer, respectievelijk optredend voor ver-dachte K. en verdachte v. d. D. sloten zich aan hij het door het reclasseeringsrapport gegeven advies van een straf, waarvan een gedeelte on- en een ander gedelte voorwaar delijk zou worden opgelegd. Verwacht wordt- Zwakke rot matigen wind uit Westelijke rientingen, aanvankelijk opkla rend, later weer toenemende bewolking, aan, vankelijk weinig of geen neerslag, later weer tijdelijk regen, weinig verandering in tempera tuur. Lichten op van 's avonds 7,02 tot 's morgens 5.04. Betrapte inbreker. DE FIETSEN-VERKOOP De openbare verkooping van gevonden fiet sein op het OverecMescheplein schijnt een „succes" geweest te zijn. Tegen 10 uur en latei oolc tegen elf uur zagen wij ten minste heel wat belangstellenden daarheen gaan. Op het hoofdbureau van politie zette een "■edlienstig beambte al vroeg de fietsen klaar (het waren er ongeveer twintig); die vracht rijder, die ze moest komen halen, kwam echter "^Dorifof'l April 1933 zal de zaak heusch door gaan! Met ingang van Maandag 4 April a.s. zal de 'nelkprijs alhier met één cent per liter ver- laagd worden. Rest VOETBALVER- >>p- w-' Lunch9schotels vanat 1 gulden, a |a 'Diner, Souper en Restaurant 4 3 Wilhelmina-billards. Feest- 6rn '"Berichte kegelbanen Naiuidd"'®8118'731811 disPonibe' 8- en avondconcert nt6mKLwUofflcil in gebruik g* Q°men *al worden De openiogswedstnjd za.l worfea S^pJd tegen E-N.C-K. uit Vlaardin- sen- Vo™, JiM heeft de heer H. Verhoeekx, Hoogstraat" alhier, 'n fraaien beker beschikbaar gesteld Zij hopen dat vele eport- iiefhebl)6rg zll),en komen nemen l" scnen Kethei en de „Halvemaan V;/- aan de Nw. Maasstraat heeft aangegeven <ia,t zljn fiets, gisteravond vóór de openbai.e neergezet, was ge» Stolen. SNIJWOND AAN DE HAND In de glasfabriek „De Schie" had D. S. uit de Ampèrestraat hij het snijden van eeu ge broken flesch eelt ernstige wo-nd aan zijn linkerhand gekregen. Dr. de Leeuw heeft hem in de politiepost aan de Broersvest verbonden. vain 27—30 Maart van J. Pun,t en A' Aangt^ GEBOREN: Jafl> Qoart^L» I\ ubenspie^ ONDERTROUWD: c j Nobei] 25 jaar en j. J. van G ink el 24 jaar c \v arnawaw 26 j. en H- M- Loumm 20 ja£tr H. P. J- Prein 24 jaar en B. Jejjsman 27 jaar J- T51 Westerman 2» jaar en c. M. I,ansbergen 21 j- A. M. Breulcekr 31 jaar en j p. Poet 25 j. W- H- van dpr Most 27 jaar en M. G. J. Kruit 25 jaar c. Tieleman 22 jaar en C. van EÜk 1 Jaar Nijs 25 jaar en A. de Graaft 17 Jaar Smit 19 jaar en M. H. .letten I9 f a'r van Tienen 27 jaar en K Bonte 23 jaar J. de Hoog 23 jaar en W. Stolk 21 -iaar- ,-.i PAST OP DEN HOND! Hedenmorgen iis op het S.V.V.-terrein een schaap va.n K. en IC. gevonden, dat honden bijna hadden doodgebeten. NOG WAT TE GOED De politie heeft den 19-jarigen R. W. A. al hier aangehouden, omdat zijn aanhouding door den officier van justitie te Rotterdam was ver zocht. De man moest nog drie dagen heenteuis ondergaan. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 1 April. Gedurende de maand Maart kwamen alhier binnen 55 stoomschepen en 2 zeilschepen, tegen 61 stoomschepen, 2 zeilschepen en 1 motorkotte-r in Maart 1931- SCHIEDAM, 31 Maart. Vertrokken; Eng. s.s. City of Hankow met stukgoed naar Duinkerken Duiitech m.b. Heidelberg met stukgoed naar Brisbane via Antwerpen; motorzeetjalk Zee meeuw, kapt. A. Bakker, met gedroogde grond- noten naar Denemarken. SAG VAAG, 1 April. Vertrokken: s.s. Sten, met ijzererts naar Schiedam. SCHIEDAM, 1 April. Aangekomen: Eng. s.s. Gloucester Castle, met stukgoed van Antwer pen in de Wilheiminahaveo, Inbraken aan den Linker-Maasoever. De rechtbank heeft een serie zaken behan deld betreffende inbraken die omstreeks De cember hebben plaats gehad in verschillende scbo lgebouwen aan den Linker Maasoever. In totaal waren er 5 verdachten. In de eerste zaak, die betrof een inbraak in den nacht van 29 op 30 December in de bewaarschool aan de Hoogvlietstraat, hebben terechtgestaan de 24-jarige losse werkman S. O., de 19-jarige losse werkman L. P V. en de 18-jarige varens gezel H. K. Zij legden een volledige bekente nis af. Over verdachte O. is een psychiatrisch rap port ingewonnen, dat door dr. S. Weyl werd toegelicht. Deze kwam tot de conclusie dat verdachte vermindem toerekenbaar is. Dr. Weyl merkte op dat verdachte imbeciel is. Nadat het böofd der school en een onder wijzeres verklaringen hadden afgelegd om trent de vermissing i-an de gestolen voorwer pen, heeft de reclasseeringsambtenaar W. v. d. Berg nog reclasseeringsrapporten toegelicht. Ook deze getuige had den indruk gekregen, dat O. imbeciel is. Voor verdachte K. acht hij succes op een reclasseeringspoging heel gering. Voor verdachte V. adviseert getuige een voorwaar delijke straf. Het O.M. achtte het bewijs voor alle drie verdachten geleverd. Over de rapporten zal het O. M. maar niets zeggen aangezien het de gepleegde feiten verdachten hebben zich aan een reeks misdrijven schuldig gemaakt te ernstig acht voor een voorwaardelijke ver oordeeling. Ook de conclusie van dr. Weyl kon het O.M. niet accepteeren. Het eischt ten slotte tegen ie-der 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger van O., mr. O. B. de Kat, sluit zich aan bij het rapport van dr. Weyl. Dezelfde verdediger, optredend voor K. ver zoekt hem alsnog een kans te geven, weer op het goede pad te komen. De verdediger van V., mr. O. de Jong wees op het gunstige reclasseeringsrapport en drong aan op een voorwaardelijke straf. Vervolgens hebben terecht gestaan de 19-ja- rige fabrieksarbeider Z. W. P. tezamen met den varensgezel H. K. uit de eerste zaak en den 24-jarigen lossen werkman L. S. allen gedeti neerd. "die bekenden zich op 25 December toe gang 'te hebben verschaft tot het schoilgebouw aan den Hill-evliet 93 waar zij hebben wegge nomen een -hoeveelheid kwik, passerdoozen, passers, potlooden enz. Ook tegen hen eisthte het O.M. 6 maanden gevangenisstraf. Vervolgens heeft het O. M. 6 maanden ge vangenisstraf geëisoht tegen den, 29-jarigen werkman L. P. V. en den varensgezel H. K., die beiden ook in de eerste zaak terecht ge staan haddien. Nu hadden zij zich te verant woorden terzake van een inbraak in het ge bouw van de Ned. Vereeniging tot afschaffing van Alcoholhoudende dranken aan het Afri- kaan-derplein, waar zij chocolade reepen, doos jes sigaretten en twee stel biljartballen had den weggenomen. Ook in deze zaak legden zij een volledige bekentenis af. Ten slotte heeft het O. M. eenzelfde straf geeischt tegen den 24-jarigen S. O. die in October een jas had weggenomen uit een auto aan de Gouvernestraat teu nadeele van H. P. Blok. - Uitspraken 14 ApriL Ten slotte heeft terechtgestaan de 40-jarige schilder H. C. V. recidivist en gedetineerd, die zich in den nacht van 12 op 13 Januari zou hebben schuldig gemaakt aan poging tot in braak in het Gebouw van Kunsten en Weten schappen aan den Schiedamsehen singel. Verdachte ontkende dien nacht in het Ge bouw te zijn geweest Hij was des morgens omstreeks 8 uur door een hoofdagent van po litie aangehouden, toen hij op den Coolsingel liep. Hij moest toegeven, dat hij dien nacht niet in zijn kosthuis had geslapen. Ook was hij niet in het bezit van een broekriem, noch had hij een zakdoek bij zich. Het O. M. waargenomen dooT mr. J. C. V. Meischke heeft er op gewezen, dat verdachte reeds eerder veroordeeld is wegens eeu inbraak in dit gebouw. Het ten laste gelegde bewezen achtend heeft het O. M. geëischt 1 jaar ge. vangenisstraf. De verdediger, mr. S. de Waard achtte het ten laste gelegde niet bewezen en pleitte vrij spraak. Uitspraak 14 April, Uitspraken. De rechtbank heeft veroordeeld.: W. K. 34 jaar bankwerker gedetineerd, we gens diefstal van eenige muziekinstrumenten uit bet pakhuis van den muziekhandelaar G. P. van Daalen aan de Jacotousstraat, tot 8 maan den gevangenisstraf. P. J. d. H. 51 jaar koopman wegens fles- sohentrekkerij tot 6 maanden gevangenisstraf met vrijspraak van de mede ten laste gelegde oplichting van een Amsteirdamsohen monteur voor een bedrag van 750. De gemakkelijke taak. „Moeder, nu heb ik toch mooie puuten in de klas gekregen!" „Zoo, dat doet me pleizier. Wat heb je dan zoo goed gekend „Och, wij moesten enkel meisjesnamen op schrijven, en toen heb ik eenvoudig al de namen achter elkaar geschreven van de dienstmeisjes, die wij verleden jaar hebben gehad." lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten oeschikbaar. lederen Woensdag bestuursvergadering R. K. Metaalbewerkersbond „SL Eloy", Gebouw R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen Schiedam L Ver- eenigingsgebouw Lange Haven 70 Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen, door den praeses. lederen Woensdag om half 9 bestuurs vergadering van het afdeelingsbestuur van den Red. R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond van 8 tot 10 uur m den R. K. Volksbond gelegenheid tot het afhalen van naaiwerk voor de Theresla- vereeniging. lederen Woensdagmiddag van 3—3% uur gelegenheid tot afhalen van naaiwerk voor do Missienaaivereeniging, Korte Kerkstraat 4. lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K- Gemengde Tooneelvereeniging „Alberdingk Thijm". Gebouw R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 8—10 uur repetitie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half 11 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedam s Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ld. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen Vrijdag om 8 uur cursus R. K. E.H.B.O. Gymnastieklokaal, ingang Warande. lederen Zaterdagavond: Ned. R. K. Bond van Houtbewekers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „SL Antonius". Van balf' 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leoen. Vrijdag 1 April Ledenvergadering R. K. J. M. ,,"Katll0^'ek Leven" in gebouw „Beijersbergen Sprek pater Frehe over: Waarom opvoedkunde? Aanvang half 9. Zaterdag 2 April Verzilvering der bonnen en zegels, van 5 uur voor georganiseerde leden (R. K. D°uw vakarbeidersbond St. Joseph) en van b-7 uur voor de ongeorganiseerden. Maandag 18 April Jaarlijksche f eestvergadering van de Hanze In den R. K. Volksbond. 1 April: Groote Schouwburg, Het huis der vreezen (Rott. Hof stad txxmeel) 8% uur. 2 April: Groote Schouwburg, Elisabeth van Engeland (Rott. Hof stad tooneel) 8 uur (voor volwaseenen). 3 April: Groote Schouwburg, Het huis dier vree zen (Rott. Hof stad tooneel) 2 uur -- Elisabeth van Engeland (Rott. Hofstadtoneel) 8 uur (voor volw.) Verenigingsgebouw Residentieorkest, 23^ jiux. Dagelijks: Tlvoli-schouwburg. Geld speelt geen rol (Centraal Tooneel) 8 uur (voor volw.) Tentoonstellingen: UngeT en van Mens, Eendrachtsweg 27: werken van J, Ladeizen (tot 4 April). DE PARIJSORE POL1TIEPREFECT, CHIAP- PE (met lichten jas), d'ie een bezoek bracht aan het Mauritshuis, waar hij de schelderijen- ooüeotie bezichtigde. SCHIEDAM, 1 April. Officleeie noteerimg van de commissie uit de Kamer van Koop, handel. ..J Moutwijn Moutwijn per H.L. ad 46 pet. 8.50. HERMAN JANSEN Spoeling 1 Spoeling t MO, I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1