GANDHI'S ROL IN BRITSCH-INDIE. HET DOORN-WONDER. i MAANDAG 4 APRIL' 1932 HET CONFLICT TUSSCHEN HINDOE EN MAHOMEDAAN. DE BEWUSTWORDING DER PARIA'S. Een wapen tegen liet land zelf. GARIBALDI'S STERFDAG. Program der lierdenkings- plechtigheden. DE LITAUSCHE MEMEL-GOUYER- NEUR TERUGGEROEPEN HONGER IN RUSLAND. ERNSTIGE VERDACHTMAKING. Herroeping door nazis- DE EX-KROONPRINS KIEST IIITLER. GERUCHTEN OVER HINDENBURGS GEZONDHEID. PORTUGEESCHE VLUCHTELINGEN. IIET VLAAMSCH INCIDENT TE ROME. STALIN NIET ZIEK. VALSCHMUNTERIJ. Een sovjet-mededeeling. MILLIOENEN-TEKORT ARGENTINIë. IN DE SCHILDER VON OTHEGRAVEN, JL DE VATICAANSCHE TELEFOON- j CENTRALE. ITALIAANSCH DORP IN GEVAAR. sus, Mte Gandlii is een wereldfiguur. Misschien is hij meer een wereldfiguur dan een Indische fi guur. Vertegenwoordigt hij meer een streven dat in de blanke wereld leeft, dan een gedach te welke in Indië zelf vasten voet gekregen heeft. En een groot deel van het prestige, dat hij hier ongetwijfeld genoot, heeft hij op de ronde-tafelconferentie te Londen ingeboet. V\ at misschien in Holland wel eens vergeten iiordt, is de grootste tegenstelling, die er altijd bestaan heeft en ook wel zal blijven bestaan, tusschen de mahomedamen en de hindoes. De mahomedauen zijn historisch de overwin naars, diehet land binnenvielen en verover den en zich opwerkten tot de heerschende klasse. In vele inlandsche staten zijn ze dav. nog. Wanneer we den wwdoe met den mahome- «fnan vergelijken, moet men zeggen, dat de *atstgenoemde gewoonlijk in een voordeeliger licht komt te staan. Hij is beleefder dan de hindoe, doet zich beschaafder voor en zijn administratieve capaciteiten zijn schijnbaar be ter. Voor de hindoes bestaat er bijna geen be grip van eerlijkheid meer terwijl de mahome- danen, hoewel ook diep in de klauwen van het grootste kwaad in Indië de omkooperij raakt, toch voor degenen, die hen in betrekking staan veel meer betrouwbaar zijn. In één woord: karakter verschilt, ontwikkeling verschilt, goedp hoedanigheden en positie verschillen en ten slotte bij de hindoes struikelt men elke twee passen over het woord kaste, kaste, ter wijl de mahomedanen een aaneengesloten mas sa zijn. Het is natuurlijk dat de mahomedanen zich niet willen laten overheerschen door'de hindoes waarbij ze zeker onderdrukt zouden worden, maar dat ze vrij willen blijven en dat ze hiervoor garanties willen hebben. Het idee van Gandhi om heel gewoon een enkelvoudig kiesstelsel te hebbe nzou hen in de praktijk tot een tweede groep paria's maken en daar bedanken ze voor. Met mahomedanen samen werken is niet moeilijk, maar mahomedanen overheerschen is onmogelijk en dat moest Gandhi inzien. De tweede kwestie is die der panda's. Het is prachtig wat de Hollandsche kranten schrij ven, dat Gandhi een paria-kind in zijn huis opvoedt. Jammer, dat eT niet bij staat, of het Water uit de wel mag putten en of het zelfde Potten gebruikt als zijn huisgenooten en of bet in dezelfde kamer slaapt. Dat zijn de voor naamste dingen waar de kaste tot uiting komt on die zijn er bij- de hindoes nog volstrekt niet Pit. Op den koop toe geloof ik niet, dat het geheele geval erg ruchtbaar is in Indië en de meeste menschen weten er niets van en wor den er zeker niet door beinvloed. Een paria is en blijft iemand, die niet mag worden aan geraakt en van wieu men op een afstand moet blijven. Hat Britsche regeeringsysteem heeft bij de Paria ©enigszins liet. zelfbewustzijn wakkea- ge- jh.ild en> hoewel een eeuwenlange verdruk- ng het karakter heeft vervormd tot een krui pende bange natUUr, hebben de katholieke en XirotestaiJtsche inrichtingen al heel wat invloed duen8«?9 uitgeoefend. Verschillende indivi- ladder lllerdoor op de maatschappelijke de groouClaatst en hoewel het nog niet tot gem toch !lasaa van do paria's is doorgedrom- heel' zelfstand!011 kern gevoTmd' die f°th geI het Britsche '8 We€t en die inziet' d! rug, den pai11g0UV6rnement als steun in c'en waardig bestaan langzamerhand en mensch- kern heeft zich RZal Omriem verzekerd. Deze 60 millioen paria'!°^nst;itueerd to tleiders van een apart kiesstelsel&t bun eigen elschen van te verwonderen, wanned dat is waarlijk niet Een voorbeeldje uit mijn706.11 de feiten beziet, kan dit misschien duiaei»veigen ondervinding maken. De paria's in een dorpje meer dan een jaar assistent iU3tuT' tvaar ik vragen om onderricht te worden i*' kwame<n lieken godsdienst. Zij werden aarLe^ Katho~ een onderwijzer werd naar het dorp*?"1611 en En na een week waren de pappen a, uurd- dansen. Zoolang die goede menschen^", ,het waren werden ze getolereerd in het dorr, flat ze dan vanzelf onder de plak zaten bun meesters, maar zoo gauw ze toonden, d^t ze Christenen wilden worden, wisten de kaste- bewoners heel goed, dat ze een groot gedeelte *an hun invloed zouden inboeten; en daarom begon men met anerlei plagerijen. Om water te balen moeten ze 3 K.M. ver loopen, want de dorpsput zou dan natuurlijk door hen be smet worden; maar dat verbod werd hun zoo lastig mogelijk gemaakt, doordat een verbod werd uitgevaardigd tegen die menschen, om van de veldpaadjes gebruik te maken, en toen enkelen het toch probeerden, werden ze afge ranseld en hun potten stuk geslagenen zoo kwamen ze bloedend bij ons aanloopen om be scherming. We hebben er de politie op afge stuurd doch dergelijke dingen hebben zich nog verschillende malen herhaald, voordat de rust eenigszins was teruggekeerd. En nu vraag ik me af, wat zou er gebeurd zijn als Gandhi baas was geweest. Zouden die menschen dan meer Christelijke liefde hebben betoond? Ik ben zoo vrij om dat heel sterk te betwijfelen. Gandhi's persoonlijke gevoelens kunnen van dien aard zijn, maar het volk deelt ze niet. Het volk in al zijn geledingen is nog in en in kaste en zal het niet minder zijn onder den vorm van absolute zelfregeering. Vervolgens zou de politie zich dan wel zoo druk gemaakt hebben over het geval? Ook dit betwijfel ik sterk vooreerst omdat hun sympathie waarschijnlijk zou liggen aan de zijde' van de kaste-menschen en dan omdat wjt-hun ,lieb? Jn de hand gestopt hadden en eDj't"- eie Partij waarschijnlijk wel. van gcnomenaUtk!r PUnt' Waal" •Rrifsch rep-* mag worden, dat zelfs nu onder nl -neelt "in" n de om kooP©rij een fabelachtige 1 Tnh - pu,bieke en individueele lo ir"1 li een tam n Was eens ee" oploopje in wather Sw3k, 8Toote pIaats in Ountur- rnissie. Father Sw,nkels tlie er juist op missie reis was vroeg wat er ga-ir,a„ ->aande was. Er was een man vermoord en drie manna„ mannen waren er voor opgepikt dat 2 ij den moord bedreven hadden. Zehadden echtar kans om 10.000 gld. bijeen te brengen en daamede hadden ze diverse personen omgekocht Resul taat drie maanden gevangenis. Bij de laatste gemeenteraad.,Verkie2illgen was het publiek bekend, dat voor iedere stem 10 a 20 gld. werd betaald en van één dor can- dldaten wist men in Kurnool te vertellen dat hij 12.000 gld. had gespendeerd. Maar derge lijke dingen kan het gouvernement niet tegen gaan, want iedereen doet het en hoewel of ficieel de verkiezing ongeldig poet worden verklaard, laat men het gewoonlijk maar blauw blauw, als het niet al te schreeuwend is. Men weet toch, dat bij een herkiezing hetzelfde zou gebeuren. In het gouvernementshospitaal moet officieel alles gratis worden verstrekt. De dokters heb ben een vast salaris van het gouvernement, dat er heel goed door kan. Voor katholieken voor wie de priesters belangstelling toonen gebeurd dat dan ook gewoonlijk maar och arm de ande ren. 50 gld. om opgenomen te worden is nog wel 't minste en dan krijg je nog maar een plaats in de varanda. Om een ettergezwel te zuiveren: 50 gld.; de assistent dokter komt verband leggen: 25 gld. De ziekenverpleger komt wat later terug: 10 gld omdat-hij de verbandtrom mei heeft vastgebonden. En als je het andeT personeel niet betaalt krijg je water in plaats van medicijnen. De dokter in het gouverne mentshospitaal in Guntur maakte over de 10.000 per jaar met deze practijken. Toen liep het de spuigaten uit en werd hij afgezet. Het gouvernement doet wat het kan en waar de missie werkt, wordt het wel wat beter, maar denkt Gandhi werkelijk, dat hij dit zaakje op zal kunnen knappen. Het laatste greintje recht vaardigheidsgevoel zau dan overboord gewor pen worden. En wat moeten we toch in 'g hemelsnaam maken van dat interview van een Italiaansohf joui nalist in Rome met Gandhi. De journalist beweert, dat Gandhi, wanneer hij In Indië weer voet aan wal zet, zal doorgaan met zijn non- ooöperation-beweging. Den volgenden dag loochent Gandhi elke letter, punt en komma van het verslag en hij is niet in Indië of hij doet het tooh. Dit is misschien diplomatie in de Indische derde macht, maar in ieder geval weet je wat er te gebeuren staat, of a la Gandhi je weet het niet. Verleden jaar heeft Gandhi op dezelfde ma nier zich zeer klaar uitgelaten over het Chris tendom en het missiewerk, maar toen er in katholieke en protestantsche pers een storm van protest opging, kwam er na een paar dagen een soort van glosse of explicatie, die kant noch wal raakte. Als dat de beteekenis was van zijn verklaring moeten we besluiten, dat Gandhi altijd het tegenovergestelde bedoelt van wat hij zegt. Het is werkelijk niet te verwonderen, dat na al het gebeurde groofe groepen die te zamen zeker talrijker zijn dan de volgelingen van Gandhi, zeer twijfelachtig tegenover zijn per soonlijkheid en de geheele congresbewegimg staan, waaruit volgt, dat de bewering, als zou Gandhi het geheele volk van Indië vertegen woordigen, volkomen onjuist en misleidend Is. Dat Gandhi met zijns inziens eerlijke bedoe lingen werkt, geloof ik. Dat vel© van de groote leiders zich met hem op hetzelfde standpunt plaatsen, geloof ik ook, maar de groote menigte van het congres is beinvloed door persoonlijke oogmerken. Dat is ook heel natuurlijk, want een Indiër is op de allereerste plaats een in dividu van een van tweehonderd en zooveel verschillende kasten. Die kaste is het voorwerp waarop heel zijn vaderlandsliefde is gecon centreerd en de andere kasten zijn voor hem vrijwel gelijk aan even vele verschillende na ties. Pure naastenliefde bestaat in het Hin doeïsme niet; er is wel zooiets wat men kaste- liefde zou kunnen betitelen; daarom ook hoort men zelden van een oprechte altruïstische daad. maar kan men er bijna zeker van overtuigd zijn, dat, wanneer een Indiër iets voor je doe\, hij ervan overtuigd is zijn eigen belang te dienen. Daarom zal, zoolang het kastesysteem in dezelfde sterke mate blijft bestaan een In diër nooit een ware patriot in de Europeesche beteekenis van het woord kunnen zijn. En ten laatste is er nog een punt, dat wel eens ernstig door katholieken in overweging dient te worden genomen en dat is het ge vaar van het bolschewisme. Mijn meening is, dat Gandhi zich zelf niet laat beïnvloeden door het bolschewisme hoewel niet iedereen die mee ning met mij deelt. Maar Gandhi heeft, mis sen en geheel onvoorzien, het volk een machtig wapen un de hand gegeven tegen zich zelf. Ik kan mij heel best voorstellen dat de toestand zich aldus zou ontwikkelen. Gesteld dat Gandhi nu, of later de Britsche regeering zou forceeren, de zelfregeering toe te staan in een sneller tempo dan wensche. lijk is, can zou et eerste resultaat zijn een achteruitgang van de maatschappelijke positie der Paria's om het woord verdrukking nog niet eens te gebruiken. Eu de massa zal zich niet meer goedsdhikt achteruit laten zetten op een tijdstip, waarop ze juist eenig geVoel van zelf waarde begon te kiijgen. Het gevolg zal zijn 'n ontvredeniheid en gisting in de laagste rangen van de bevolking, mot, wat we niet mogen ver geten, een kern van ontwikkelden, die zich een zal voelen met hun verdrukte stamgeuooten. En juist dat zal een vruchtbaren bodem zijn Voor bodsehewlstisoho agitatie. Ik kan me zeer wel indenken, dat de agitato's hetzelfde wapen ter hand zulleu nemen, dat Gandhi zoo juist gebruikte tegen het Britsche gouvernement dat Van non-cooperation. wat zal er van Indië terecht komen, dat :h voor het allergrootste gedeelte op zijn land- !°Uw mot de ontelbare koelies is aangewezen, anne®i' die koelies weigeren te wec ken, wan- van 0,0 a,lle mogelijke manieren den gang traomaken °P ket platte land in de war zullen te sturen en wanneer zij hun recht doen gelden op den Indischen bodem en rovolnr 81-011 d,:)ezit. Er is maar één woord voor: bolschewisme. Gandhi heeft iedere ontevredenen een wapen in de hand fXe lL mits georganiseerd gebruikt. uTpribf? Va'i slagen heeft, vandaag tegen if il? gouvernement morgen tegen zich 'It mom J* iets wat men wel degelijk in het oog moet houden heb ik <*Pn toestand geschetst, zoo- a s. n. lson®n in Indië dien op het oogenblik i!" krakte i°°f- dat Damlhi een onbaatzich- ^ïusltarak/ l6°ft' niaar hoe kan een man het volkskarakter vervormen wanneer hij daar- rr middelen te 'baat neemt. hervorming kan alleen dan succes hebben, wanneer het gebaseerd Is op een hechtgeworteld Christendom. Meer en meer beginne de twee vijandige frontlinies zich af te teekenen over ue mMr nog is er een ontzaghjk no.man's-land tusschen be.de partijen gelegen. Wie zal het open terrein het eerst batten en zijn positie zoo sterk mogelijk maken? Rome of Moskou? We moeten woekeren met den tijd en de men. sohen. met alleen ln Europa, maar ook in de missielanden. Ik wil me niet aan voorspel lingen wagen, maar het ziet er uit of Indië een van de grootste slagvelden zal worden waar op de wereldstri.id tusschen het Christendom en het bolschew isme zal worden uitgestreden Daarom zijn de gebeurtenissen in Indië de belangstelling waard van ieder katholiek en is de voortgang van het missiewerk een aan gelegenheid van het hoogste belang. Ailleen wanneer Christus-Koning regeert in Indië, zal liet land gered zijn van den dreigenden chaos. Ivurnool R.C. Aliasion, II. VAN DOORN. Een prachtige Jain-tempel te Calcutta, tvaar de Brahmaansche monniken met hun strenge kastegeest dagelijks hun godsdienstige handelingen verrichten. Men meldt ons uit Rome, dt. 31 Maart: Mussolini heeft het definitieve program voor de groote plechtigheden ter herdenking van den vijftigsten terugkeer van den sterfdag van G. Garibaldi, goedgekeurd. Zondag 3 April vindt de opening plaats van de Garibaldi-tentoonstelling in het groote ten toonstellingsgebouw te Rome. Op 11 Mei, den verjaardag van de aankomst van Garibaldi te Marsala, vindt in alle Itali. aansche scholen de herdenkingsplechtigheid plaats, welke, overeenkomstig de voorschrif ten van het ministerie van onderwijs, gehou den moet worden. Op 1 Juni wordt het stoffelijk overschot van Anita, de echtgenoote van Garibaldi, van het kerkhof van Genua naar Rome overge bracht. Daar wordt het terstond naar den Monte Gianicolo vervoerd, waar de urn aan den voet van het groote monument van Gari baldi wordt geplaatst. Op 4 Juni zal door koningin Elena het nieuwe ruitermonument voor Auita Garibaldi op den Monte Gianicolo worden onthuld. Bij deze gelegenheid houdt Mussolini een toe spraak. Denzelfden avond zal het stoffelijk overschot van Anita Garibaldi naar Civita vecchia worden overgebracht en daar op een torpedobootjager worden ingescheept, welke het naar Caprera zal brengen. Daar zullen op 5 Juni de overblijfselen van Anita naast haar echtgenoot worden bijgezet. In aansluiting hierop vinden nog een aan tal verdere herdenkingsplechtigheden plaats, waarbij ook de landen, waar Garibaldi zich weleer heeft opgehouden, vertegenwoordigd zijn en wel Brazilië, Uruguay, Frankrijk, En geland, Griekenland, Polen, Hongarije en Li- tauan. BERLIJN, 2 April. (H. N.) Volgens te Memel loopende geruchten, die echter nog niet nader bevestigd zijn, moet Merkys, de Litausche gou verneur van het Memelgebied, teruggeroepen en door den vroegeren opperburgemeester van Kowno, Vileischis, vervangen zijn. Merkys was sedert 1927 gouverneur en heeft als zoodanig vele maatregelen getroffen, die tegen de Duitschers gericht waren en herhaal delijk voor den volkenbond gebracht zijn, ter wijl zij ook tot diplomatieke stappen aanleiding hebben gegeven. Voorts wordt gemeld, dat de twee leiders der Duitscihers in het Memelgebied, Konrad en Gubba, in den laatsten tijd dreigbrieven hebben ontvangen, die vermoedelijk mf Litausche kringen afkomstig zijn. Daarin wordt geëischt, dat zij zich voor de aanstaande Iand'dagverkie- zingen niet meer candldaat zullen stellen en voor hun eigen veiligheid wordt hun de raad gegeven, uit het Meanelgebied te vertrekken en naar Duitschlaud te gaan. Tenslotte wordt nog gemeld, dat het direc torium Simaitis bij de Litausche regeering om een moratorium voor de belastingen van het eerste kwartaal 1932 heeft verzocht, aan welk verzoek, naar verluidt, gevolg zal worden ge geven. Naar het Russische blad „Sevodnia" van 27 Maart meldt, heeft de bevolking van een groot aantal dorpen in het Zuiden van het Oeral-gebied huis en haard verlaten en zijn toevlucht gezocht in de steden, wegens een volkomen gebrek aan levensmiddelen en brandstoffen. Het schijnt, dat de sovjet-autoriteiten echter reeds besloten hebben, de werklieden met ge weld te dwingen, naar hun woonplaatsen terug te keeren. Door den graan-export naar het buiten land, vooral naar Italië zijn de silo's ledig, z°odat het niet gemakkelijk zal zijn deze ar beiders van broodgraan te voorzien. Een Britsch-Indische mahoniedaansclie leider in volle actie. BERLIJN, 2 April. (W.B.) Onder den kop „Een ongehoorde verdachtmaking" moest de „Völkisehe Beobachter" in haar geheele op laag een bericht opnemen, dat luidt als volgt „Der Völkisehe Beobachter" (Beiersche uit gave) schrijft in zijn nummer van 31 Maart het volgende: Naar wij vernemen werd op Paasch-Zaterdag in Dietramszell uit de „Hin denburgspende" aan iederen boer de „onge hoorde" som van 5 rijksmark (vijf rijksmark) uitbetaald. Waarom? Stemmenjagerij, heeren van de Hindenburgcommissie?" Hiertegenover wordt vastgesteld: De „Hiirdenburgspende" is door den heer rijkspresident uitsluitend bestemd voor on dersteuning van noodlijdende oorlogsinvali den en nagelaten betrekkingen van oorlogs- deelnemeirs. Dit feit is iedereen bekend. Als desondanks beweringen als die van de „Völ kisehe Beobachter" worden gepubliceerd, dan geschiedt dit tegen beter weten in en moet dit derhalve als een minderwaardige verkiezings leugen worden beschouwd". De „Völkisehe Beobachter" levert op deze gedwongen publicatie het volgende commen taar: „Wij gevoelen ons verplicht uitdrukk© lijk vast te stellen, dat het in het geheel onze bedoeling niet was, de uitdrukking „Hinden- burgspende" te gebruiken met betrekking tot de gelijknamige stichting van den heer rijks- president. BRESLAU, 2 April. (W.B.) De vroegere kroonprins, die op 't oogenblik in het slot Oels verblijft, publiceert de volgende verkla ring: „Stemonthouding bij de herkiezing voor bet presidentschap is onvereenigbaar met het denkbeeld van „front". Daar ik een aaneengesloten nationaal fron' voor beslist noodzakelijk houd, zal ik bij de herstemming Adolf Hitier kiezen". BERLIJN, 2 April. (H.N.) De laatste dagen zijn er weer onjuiste berichten over den ge- zoudheddstoestand van rijkspresident von Hin denburg verspreid. Naar aanleiding daarvan wordt er op ge wezen, dat de rijkspresident zich in een uit stekende gezondheid verheugt en van-daag nog verschillende audiënties heeft verleend o.a. aan den Oostenrijkschen vice-kanselier dr. Winkler. Te Marseille aangekomen. t MARSEILLE, 2 April. (R.O.) Een aantal politieke vluchtelingen, waaronder de Portu- geesche oud-minister van koloniën, Machado, is gisteren aan boord van een uit Oost-Azië komend stoomschip hier aangekomen. De vluchtelingen, die wegens deelname aan den opstand van 26 Augustus 1931 ge deporteerd waren naar een eiland in den Stillen Oceaan, hebben daar vandaan weten te ontsnappen op een kleine zeilboot. Onder weg werden zij opgepikt door een Nederlandsch schip, dat hen in Singapore afzette. Aldaar hebben zij zich ingescheept op een boot, die eenige Russische Mennonisten van Shanghai naar Marseille vervoerde. De vlag thans gewijd door nigr. Micara. Onze Brusselsche correspondent meldt ons: Men zal zich herinneren dat, in verband met een betreurenswaardig misverstand, bij hei bezoek, vorig jaar, der vereeniging van Ka tholieke Actie voor de studenten, geweigerd was, de vlag te wijden van de afdeeling Brug ge, die voor dit doel naar de Eeuwige Stad was meegedragen. Dit misverstand is, gelijk eveneens gemeld, sindsdien uit den weg geruimd en thans is, in tegenwoordigheid van ongeveer 1500 Vlaam- sche studeerende jongeren, de vlag met groote plechtigheid gewijd geworden in de kathedrale kerk van Brugge. Het was 's Pausen vertegenwoordiger in België, Z. H. Exc. mgr. dr. Clemente Micara, die deze wijding heeft verricht. Na de plechtigheid heeft Z. H. Exc. een toe spraak gehouden in het Fransch en het Ne derlandsch en de Vlaamsche jeugd gezegend, die bij het verlaten der feestzaal „De Vlaam sche Leeuw" zong. TWEE KNAPEN IN EEN KIEZELGROEVE BEDOLVEN STETTIN, 1 April (V.D.) Een ongeluk, waar van twee jonge mensohenlevens het slachtoffer zijn geworden, is voor de poorten der stad ge beurd. In een kiezelgroeve in de Berliner Strasse speelden verscheidene kinderen, toen plotseling de zand-massa's begonnen te schuiven en naar beneden gleden. Twee knapen, 5 en 11 jaar oud, werden bedolven. Eerst verscheidene uren later konden de lijken der beide kinderen geborgen worden OOK TE SAN GIOVANNI BIANCO VOLGENS DE „OSSERVATORE". De II. Doornen in verschillende landen verspreid. In Nederland ook een relikwie. In het fn de afgeloopen week gepubliceerde relaas over den H. Doorn vain AndTia hebben wij als bron aangehaald het werkje van prof. Léon Cavène: „Le miracle permanent d'Andria" Tot goed begrip van hetgeen volgen gaat, deelen we nog mede, dat er volgens dien schrijver oorspronkelijk een Doornenkroon reliek geweest is, bestaande uit een ronden band (krans) van biezen, tusschen welken circelvormigen band, over en weer de doornen waren gevlochten. De band berust thans nog als reliek ln de Notre Dame te Parijs. Het is volgens prof Cavène historisch zeker, dat van 770 af de keizers van Constantinope! een band als bedoeld en de doornen bezaten. In 770 gaf Copstantijn V van Constanti- nopel eenige van de doornen ten geschenke aan Karei den Groote. In 1238 gaf Boude- wijn II, de laatste Latijnsche keizer van Constantinopel de Doornenkroon aan den H. Lodewijk, koning van Frankrijk, die voor de bewaring van deze reliek de Sainte Chapelle te Parijs bouwde. De H. Doorns werden door den H. Lodewijk en zijn opvolgers aan verschillende steden geschonken, waaronder Andria. De biezen krans kwam, zooals reeds gezegd, te berusten in de Notre Dame te Parijs. Een H. Doorn bevindt zich ook te San Giovanni Bianco (Bergamo) en één ook in het bisdom den Bosch, In de „St. Jansklok- ken" van 12 Maart 1.1. heeft pastoor A. Huy- bers een relaas gegeven over een bezoek, door hem aan Therese Neumann gebracht, die de Doorn-relikwie uit Den Bosch in een tu3- schen-extatischen toestand als echt erkende. De H. Doorn in San Giovanni Bianco ver toont mirakuleuze eigenschappen als di# van Andria. Op Goeden Vrijdag 1.1. was de bevolking van S. G. Bianco dan ook in vrome afwach ting van het oogenblik, waarop het wonder bare verschijnsel aan den H. Doorn zich zou voordoen. Maar het verschijnsel bleef op dien dag uit (net als in 1910 te Andria). Naar de „Osservatore" waaraan wij het volgende relaas ontleenen, uit Bergamo ver neemt, aanvaardde de bevolking van San Giovanni Bianco dan ook Vrijdag met kalmte maar met droefheid tevens de uitspraak van de commissie van geneesheeren en natuur kundigen, die na een langdurig en minutieus onderzoek van den H. Doorn tot een negatief resultaat waren gekomen. Het volk echter bleef hopen op het mirakel en bracht twee dagen en twee nachten in gebed door. Het vurig geloof der bevolking werd niet teleurgesteld. Kort na middernacht, op eer sten Paaschdag, begon de H. Doorn zich pur per te kleuren. De bloedvlek was met het bloote oog waarneembaar, levendig, vochtig en als geneigd om zich uit te breiden. De bloedkleurige streep had den vorm van een omgekeerde vlam, met een lengte van 8 of 10 millimeter en een breedte van 2 m.m. Van het wonder in kennis gesteld, arri veerde mgr. Marelli om 8 uur in het dorp. Met moeite kon de bisschop het altaar van den H. Doorn bestijgen. Met betraande oogen beschouwde hij geruimen tijd de heilige reliek en, daarua uiting gevend aan de diepe be wogenheid van zijn gemoed, richtte hij tot het volk woorden van geloof, dankbaarheid en liefde. Vervolgens gaf hij den zegen met den H. Doorn. Inmiddels waren de leden der kerkelijke commissie en die der technische commissie uit Bergamo naar San Giovanni Bianco ver trokken. Intusschen had de bisschop opdracht gege ven, om de heilige reliek van het altaar te laten verwijderen, om haar in de sacristie der parochiekerk in dezelfde omstandigheden van tijd en plaats en licht te laten onderzoeken. Daar waren alle autoriteiten van het dorp bijeen. Terwijl de reliek eerst door het haar om ringende glas heen werd onderzocht, consta teerde men een doorsijpeling (doorzweeting). Om deze beter te onderzoeken, gaf de bis schop bevel, het glas te verwijderen. Het onderzoek der deskundigen geschiedde op lettend, nauwgezet en zorgvuldig. Op grond hiervan sprak dr. Pizzini het volgende tech nische oordeel uit, waarvan door notaris dr. Locatelli een notarieele acte werd opgemaakt: „Op den bovenkant van den H. Doorn, nauwelijks onder de cirkelvormige insnijding (tengevolge van een scheur) bevindt zich een roode bloedvlek in den vorm van een pyra- mide met den top naar beneden. De randen van deze pyramidevormige vlek zijn niet scherp afgelijnd, maar onregelmatig. De lengte van de vlek is 8 a 10 m.m. Deze vlek werd niet aangetroffen bij de twee vorige onderzoeken en heeft zich voor de eerste maal vertoond". Een Kipa-bericht meldt nog, dat de nota rieele acte, evenals in Andria, door kerkelijke en wereldlijke getuigen, geneeskundigen, apo thekers en journalisten mede-onderteekend werd. In ^en reeds vóór de Goede Week door de zelfde autoriteiten en de andere onderteeke naars geteekend protocol was vastgesteld, dat de doornspits absoluut dor en dof was. MUENCHEN, 2 April. (W.B.) In samen werking met de Berlijnsche recherche (afdee ling opsporing van valsche munters) heeft de gendarmerie dezer dagen in de zandgroeve aan den Aufkirchenerberg bij Erding en in een kiezelgroeve bij Fürstenfeldbruck twee werkplaatsen van valschmunters ontdekt. Zes mannen en twee vrouwen zijn in ver band hiermede gearresteerd. De werkplaatsen bevonden zich in twee, door de mannen des nachts uitgegraven holen en waren van de meest moderne werk tuigen, Speciale fabrikaten van een Fransche firma, voorzien. Naar tot dusver is komen vast te staan, werden in de beide geheime werkplaatsen tot nog toe geldstukken ten bedrage van 140.000 rijksmark, vooral twee markstukken vervaar digd. Ook matrijzen voor de nieuwe vier- pfennigstukken zijn. gevonden. BERLIJN, 2 A'firil. (W.B.) In verband met de verschillende berichten over een zooge naamde ziekte van Stalin deelt het sovjet gezantschap alhier mede, dat deze berichten geenszins met de feiteli in overeenstemming zijn. Stalin verheugt zich in een gezondheid, welke geen geneeskundige hulp eischt. De pogingen van eenige bladen om de reis van professor Zondek in verband te brengen met den gezondheidstoestand van Stalin, berusten op fantasie. Behalve professor von Zondek is ook pro fessor Lewy naar Moskou uitgenoodigd en wel niet. alleen om eenige zieken te onderzoe ken, onder wie zich overigens Stalin niet be vindt, doch ook om eenige lezingen te hou den voor medische kringen te Moskou. AARDVERSCHUIVING BIJ HET KANAAL VAN CORINTHE. ATHENE, 2 April. (V. D.) Tengevolge van een aardverschuiving van de glooiing van het kanaal van Oorinthe, waarbij ongeveer 10.000 kubieke meter aarde naar beneden stortte, moest het scheepvaartverkeer in het kanaal worden «topgeaet- 57 millioen aan achterstallige salarissen en niet-betaalde rekeningen. BUENOS AIRES, 2 April. (V.D.) Het nieuw gekozen Argentijnsche congres is bijeengeko men ter behandeling van de begrooting, waar aan ditmaal buitengewone beteekenis werd gehecht. De ravolutie-regeering is er tengevolge van de economische crisis, ondanks draconische bezuinigingsmaatregelen en het heffen van nieuwe belastingen, waaronder nieuwe in komstenbelasting, niet In geslaagd, de be grooting in evenwicht te brengen. Er blijft een tekort van 57 millioen aan achterstallige salarissen en niet-betaalde reke ningen, voor het meerendeel nog afkomstig uit de regeeringsperioden van Irrigoyen. De kamer heeft een uit 19 personen be staande commissie benoemd, die nieuwe be zuinigingen tot stand moet brengen. Nog meer dan het luipaard-geval j op z'n kerfstok 1 BERLIJN, 2 April. (W.B.) De expeditie reiziger en schilder von Othegraven, die door het onlangs gevoerde proces wegens dood door schuld een luipaard, dien hij in eigendom had, doodde een kind en verwondde de moeder van den kleine ernstig bekend geworden is, had zich hedenmorgen wegens geschillen, welke bij een film-expeditie naar bet Congo-gebied ontstaan zijn, voor het arbeidsgerecht te verantwoorden. De aanklacht tegen Othegraven gaat uit van de erven van den hij deze expeditie onder tot nog toe onopgehelderde en zeer mysterieuze omstandigheden overleden film operateur Eckert. Geëischt wordt de betaling van 4600 mark. Beweerd werd, dat er verdenking bestaat, dat Eckert niet in het oerwoud verongelukt of aan een ziekte gestorven is, doch dat von Othegraven zelf schuldig is aan zijn dood. De eerste volledige gids. De directie van de Vaticaansche telefoon centrale heeft dezer dagen den eersten volle- digen telefoongids voor den geheelen Vati- caansche.n telefoondienst uitgegeven. Deze gids is door dr. Marchetti, den direc teur-generaal van den telefoondienst der Va ticaansche Stad, samengesteld en bevat be halve de nummers van alle Vaticaansche be ambten en bureaux, en de op het telefoonnet aangesloten personen ook nog alle abonné's, die op de een of andere wijze met de Vati caansche Stad in verbinding staan. Ook de abonné's op het Romeinsche stadsnet, alle kar dinalen, het geheele bij den H. Stoel geaccre diteerde corps diplomatique en de apostoli sche nuntiatuur bij het Quirinaal staan in de gids vermeld. Woensdag j.l. heeft dr. Marchetti den H. Vader de eerste copie van den gids, in pracht band gebonden, overhandigd. Reeds 10 liuizen ingestort. Een Reuter-bericht uit Rome meldt: Het dorp Villa Santa Stefano nabij Frosi- none, dat op grotten, dateerend uit het Ro meinsche tijdperk, is gebouwd, begint te verzakken ais gevolg van ondermijning door het water. Er zijn reeds tien huizen ingestort en men vreest, dat het geheele dorp zal instorten. De bevolking, ongeveer 2000 personen, beeft zich bijtijds in veiligheid gesteld. Nu de Royal Academy te Londen haaf, voorjaarstentoonstelling gaat houden, ko» men van alle kanten de kunstenaars met hun werk toegestroomd. De beeldhouwerrt Pauline Joy Line met een buste.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 9