ALGEMEEN OVERZICHT. DINSDAG 5 APRIL" 1932 STIMSON'S A.S. BEZOEK AAN EUROPA. BELANGRIJKE BESPREKINGEN VERWACHT. ENGELAND—IERLAND. DE VALERA'S ANTWOORD. ''.J - ik»isn H het br.-indisch nationaal CONGRES. CORTESDEBATTEN. Een cataract van millioenen. GEEN KABINETSREORGANISATIE. DE STRIJD TE NOENGAN. 3000 CIIINEEZEN GEDOOD. HET I. A. B. SPIONNAGE IN FRANKRIJK. DE CRISIS IN DEN KOLENMIJNBOUW. DE VATICAANSCHE SPOORWEG. GASVERGIFTIGING. VERKEERDE INMENGING IN RUSLAND. SENSATIONEELE REDDING. KASTEELBRAND BIJ LEUVEN. GEEN AFDOEND MIDDEL TEGEN GIFGAS GEVONDEN. POLITIEKE BRANDING. EEN ZONDAG VAN FELLEN STRIJD. HITLER HEEFT EEN POLITIEK PROGRAM: DE „ZEPPELIN" BESCHADIGD. Vertrek uitgesteld. ERICH MARIA REMARQUE. EEN EIGENAARDIGE PLECHTIGHEID Italië's kroonprins opgenomen in de „Sajo Rosso"-broeder- schap. MARINKOWITSJ OPVOLGER VAN ZINKOWITSJ. MISDADEN IN NEW-YORK. Tardieu te Londen De Fransche minister-president Tardieu en de minister van financiën Flandin zijn Zondag te Londen aangekomen, waar zij zich na hun aankomst terstond naar het Fransche gezant schap begaven. Tegen uen avond had Tardieu een onderhoud met Mac Donald, dat ruim een uur duurde. Tegen half acht keerde Tardieu terug, waarop hij de pers ontving. Maandagmorgen zijn in de ambtswoning van den eersten Britschen minister in Dow- nlngsbreet de officieele Engelsch-Fransch© be sprekingen over den economischen toestand van Europa begonnen. Aan de besprekingen wordt deelgenomen van Engelsche zijde door Mac Donald, die tevens als voorzitter fungeert, den Britschen minister van buitenlandsche zaken, Sir John Simotl, den kanselier van de schatkist, Ne- ville Chamberlain, den minister van handel, Runciman, dèn onderstaatssecretaris van het Foreign Office, Vansittard, den economischen adviseur der Engelsche regeering, Sir Frede ric Laith Ross, en eenige deskundigen van het departement va.n financiën. De besprekingen liepen in hoofdzaak over da economische en financieele moeilijkheden, waartegenover de Donaustaten zich zien ge steld. De ministers der beide landen waren van opvatting, dat de vraagstukken, die zij onder zochten, slechts door een algemeene overeen komst van een internationaal karakter opge lost kunnen worden en dat tot dit doel een in nige en hartelijke samenwerking tusschen de vier mogendheden, welker vertegenwoordigers Woensdag a.s. zullen samenkomen, noodig is. Met het oog op de a.s. bijeenkomst dezer con ferentie is niet getracht, tot eenige conclusies te geraken. De ministers zijn er van overtuigd, dat de gedachtenwisseling het werk van de conferen tie zal verlichten. De Engelsche en de Fran sche regeering deelen de hoop, dat het moge lijk zal blijken, snelle en gemeenschappelijke maatregelen te treffen, welke rekening hou den met de rechtmatige belangen van de derde partijen, verder een economische toenadering tusschen de Donaustaten mogelijk te maken en ten slotte voorwaarden te scheppen, die er op berekend zijn, de stabiliteit en hét even wicht in dit gedeelte van Europa te herstellen Tardieu en Flandin verlieten eerst ongeveer half zes Downfagsitreet, 0m naar hun hotel terug te koeren. In tegenstelling met vroegere berichten werd gisteravond 'n diner gegeven door lord Lon donderry. Mac Donald en Tardieu waren de eenige gasten, zoodat de beide staatslieden an dermaal gelegenheid hadden, op informeele wijz% van gedachten te wisselen. Tardieu heeft Maandag 'n verklaring afgelegd voor de Fransche journalisten te Londen. Het eenige waarop ik heden aandacht vestigen wil, aldus de Fransche minister, is, dat de opvat tingen onzer Engelsche vrienden over den ernst van den economischen toestand van Europa en de noodzakelijkheid redding te brengen, de zelfde zijn als de onze. Die eenstemmigheid kwam trouwens reeds tot uiting in het communiqué van 12 Februari, aangaande den datum en het doel van de con ferentie van Lausanne en in die andere mede- deeling, fan 12 Maart, na mijn onderhoud met Jóftn Siinon bij gelegenheid van diens bezoek ei r' - aan Parijs bij de begrafenis van Briand. De noodzakelijkheid handelend op te treden, ten einde de politieke rivaliteiten tot bedaren te brengen en den economischen heropbouw te verhaasten is een program, waarmede alle regeeringen en alle volken zich zonder moeite moeten kunnen vereenigen Ook Mac Dona.ld heeft na de eerste besprekin gen met Tardieu 'n verklaring afgelegd, waarin hij o.a. zeide: De dagen der gemakkelijke cor respondenties en van het uitwisselen van brie ven en nota's zijn voorbij. De wereldvrede moei thans door oonferenties in stand worden ge houden. De politiek, die wij uitwerken, is een politiek van samenwerking van ieder, die naar den vrede streeft, en die bereid is zich geheel te geven voor het nastreven en in stand houden van den vrede. Wij probeeren slechts hulp te brengen en wanneer Iemand in Engeland of in het buiten land er naar streeft, afgunstig te zijn, laat die dan openlijk verklaren, dat hij zich tegen practise he stappen verzet, die genomen worden om den vrede te verzekeren en de wlvaart te handhaven. Met dezen wensch komen 4 mogendheden :n Londen bijeen om de economische problemen der Donaustaten te bespreken. Er zijn geen overeenkomsten en ontweTpen of van te voren vastgestelde voorstellen. De ter conferentie vertegenwoordigde mogendheden zijn gelijkelijk en in ieder opzicht vrij, bij te dragen hoe ook de definitieve overeenkomsten mogen zijn. Wij willen een overeenkomst, die in het belang en voor het welzijn van elk der betrokken vol keren is. Dat alleen is het doel van diegenen van ons. die de conferentie tot stand hebben gebracht. Uit Engelsche bron verluidt, dat MacDonald een plan heeft opgesteld, waarin rekening ge houden wordt met Amerika, teneinde later met een grootsch opgezet plan voor den wederop bouw van Europa bij Amerika te kunnen ko men en daarmede invloed te kunnen uitoefe nen op de stemming van Amerika ten aanzien van de sehuldeiikwestie. Van bevoegde zijde verluidt, dat de confe rentie van vier zich hoofdzakelijk met het Donau-vraiagstuk zal bezig houden. De delegaties zullen evenwel van hun be zoek te Londen ook gebruik maken, om van gedachten te wisselen over de kwesties der schulden en herstelbetalingen. De conferentie zal eveneens dienen tot voor bereiding van de a.s. conferenties van Genève en Lausanne. Engeland zal op deze conferentie vertegen woordigd zijn door Mac Donald, John Simon, Neville Chamberlain, Runciman. Flandin zal Frankrijk vertegenwoordigen, Orandi Italië; de Duitsche delegatie staat on der leiding van von Biilow. Grandi is hedennamiddag reeds naar Lon den vertrokken. Tevoren had hij een onder houd met Mussolini over de a.s. Londenschs Donau-conferentie. Naar het W.B. uit Berlijn seint, zullen de leden der Duitsche delegatie, von Biilow, ministerialdirektor dr. Posse en Geheimrat Wiehl morgen voormiddag In Karlsruhe nog een onderhoud hebben met rijkskanselier dr. Brüning. Van Karlsruhe zullen ze daarna naar Londen vertrekken. WASHINGTON, 4 April (V.D.) Hooge functi onarissen van het departement van staat ver klaren, dat zeer groote waarde wordt toeae- kend aan de besprekingen tusschen Tardieu en Mac Donald, zoomede aan de Bonauconfe- rentie. Het besluit van Stlmson, naar Europa te gaan. kwam volkomen onverwacht. Zelfs zijn kabinetscollega's werden er eerst door de bladen van In kennis gesteld en spraken er hun ver wondering over uit, aangezien het verloop der besprekingen ter ontwapeningsconferentie al léén die plotselinge reis niet kan rechtvaar digen. Btimson vertrekt direct naar Genève. Hij is voornemens op de terugreis een kort opont houd te nemen te Parijs. In kringen van het departement van staat en in diplomatieke kringen wordt gezegd, dat het niet verwonde ren zou, indien dringende onderhandelingen de gelijktijdige aanwezigheid van Mac Donald en zoo mogelijk van een of twee andere Etire- vpeesche minister-presidenten te Parijs noodig zonden maken. WASHINGTON, 4 April. (R.O.) In verhand met de groote belangstelling, welke in de Amerikaansehe bladen tot uiting komt ten aanzien van Stimson's reis naar Genève, wordt er door het staatsdepartement nogmaals op gewezen* dat, wat de schuldenkwestie betreft, de eerste stap van Europa moet uitgaan. Op de eerste plaats moeten de Europeesche sta ten onder elkaar tot overeenstemming gera ken en moet Europa ten bewijze van zijn goe den wil tot een nieuwe regeling der finan cieele problemen besluiten. DUBLIN, 4 April- (R. O.) De Valera ver klaart opnieuw, dat de leden van zijn kabinet het absoluut eens zijn over hun oorspronkelijk verzoek om afschaffing van den eed en staking van de betaling der annuïteiten. Men beweer', echter, dat de leden der regeering het onder ling niet zoo heelemaal eens zijn over den vorm, waarin deze beide verzoeken moeten worden ingediend. Steeds meer is men van gevoelen, dat ingeva. de eed wordt afgeschaft mogelijk een algemeene verkiezing voor het einde van het jaar in den vrijstaat zal plaats hebben, teneinde den can- didaten wier verkiezing tot dusverre onmoge lijk was tengevolge van de verplichte eedsafleg ging de gelegenheid te geven, onder nieuwe om standigheden bun verkiezing te propageeren. De partij van Cosgrave verwacht een dergelijk verloop der gebeurtenisseu en zal moTgen reeds bijeenkomen om de plannen voor een mogelijke verkiezingscampagne te bespreken. De regee ring van den Ierscben vrijstaat zal morgen over het definitieve ontweTp-antweord aan c» Britsche regeering beraadslagen. V': NÉ Tardieu en Flandin on weg naar Lenden. BOMBAY, 4 April. (R.o.) In politieke krin gen vraagt men zich af, of de Indische regee- ring de jaarlijksche bijeenkomst van het In disch nationaal congres te De.'bi op 24 April a.s. al dan niet zal toelaten. Deze bijeenkomst zou onder leid.ng staan van den nationalis tische^ veteraan Pundit Madan Mohun Mala- viya, die verleden najaar de Indische ronde tafel-conferentie bijwoonde. Men wjjst er in politieke kringen op dat weliswaar het congres zelf niet als een on wettige vereeniging door de regeering verbo den is, maar dat toch de jaarlijksche hijeen. komst ervan waarschijnlijk wel verboden zal worden. GROOTE BRANDEN. OP DOORTOCHT. Een vierhonderdtal Russen, gevlucht uit Shanghai, pas seerde Parijs, op weg naar Marseille, waar zij zich wilden inschepen voor Para guay. De Russische vluchtelingen, voor hun vertrek van het gare de Lyon. Naar de Madrileensche correspondent van „El Mati" meldt, verklaarde minister-presi dent Azana aan de vertegenwoordigers van de pers, dat de geruchten over een aanstaande kahinetsreorganisatie van allen grond zijn ont bloot. Het verwondert mij, zeide Azana, dat zelfs republikeinsche bladen deze geruchten au sêrieux hebben genomen. Naar de parlementaire redacteur van „F.l Debate" meldt, zijn Donderdag j.l. de nieuwe begrootingen definitief afgehandeld. De bg- grootingsdebatten werden gesloten met een eentonige, koele, laconieke rede van den minister van financiën, Carner: een stortbui van getallen, cijfers, schuldbekentenissen, uit gaven enz. enz. De kamer luisterde niettemin met bijkans devote aandacht naar den spre ker, die cijfers en nog eens cijfers voorlas. Het waren er zooveel, dat de minister zelfs de punten en komma's tusschen de honderd- en duizendtallen niet meer kon onderscheiden. De cataract van millioenen speelt nog als een nachtmerrie door den geest van allen, die het monotoon reflaas van den minister hebben aanhoord. Na afloop van de corteszitting deelde Azana aan de pers mede, dat de kamer den Ssten April a.s. voor twaalf dagen op reces zal gaan. Verder wordt uit Madrid vernomen, dat de radicale minderheid in bet congresgebouw een bijeenkomst beeft gehouden, waarop de politieke toestand van het oogenblik bespro ken werd. Men was het er over eens, dat na de afhandeling der economische wetten de politieke debatten moeten geopend worden, ten einde de regeering in de gelegenheid te stel len, aan de kamer uiteen te zetten, welke haar plannen voor de toekomst zijn. TOKIO, 4 April. (R.O.) De Japansche troe pen hebben de Chineesche rebellen, die Noen- gan hadden veroverd, uit deze plaats verjaagd. De Chineezen vluchtten naar het Noorden en lieten 3000 dooden op het slagveld achter. De orde is thans te Noengan weer hersteld. De Japanners bombardeeren den vluchtenden vijand. Mandsjoerije en Nanking. PARIJS, 4 April (H.N.) Naar het agentschap Indo-Pacifique meldt, heeft de Mandé joerijsöhe re»eering volgens berichten uit Japansche bron besloten, de diplomatieke betrekkingen met de Nankingregeering af te breken. Riddergoed geteisterd. In den nacht op Zaterdag Is volgens een V.D. bericht het riddergoed in Retzow bij Nauen door een grooten brand geteisterd. Men vermoedt, dat hier brandstichting in 't spel is. Een schuur, waarin ongeveer 700 centenaren gerst en verscheidene; honderden centenaren stroo lagen opgeslagen, brandde totaal af, ook de paardenstal en een schuur met landbouw werktuigen ging verloren. De paarden konden gered worden. De schade bedraagt waarschijnlijk eenige honderdduizen den Mark, In een ziekenhuis. MOSKOU, 3 April (V. D.). In het zieken huis van het Roode Kruis te Tiflls Is een brand uitgebroken, tengevolge waarvan ^et geheele gebouw in de asoh werd gelegd. De brandweer is er in geslaagd, dé zieken in veiligheid te brengen. Of personen om het leven zijn gekomen, kon nog niet worden vast- Toenemende wereld-werkloosheid. GEXêVE, 4 April. (H.N.) De raad van be stuur* van het internationale arbeidsbureau vergadert vandaag, o.a. tot vaststelling van de begrooting voor 1933. Ook wordt een motie behandeld, waar- in maatregelen worden voorgesteld tot be strijding van de werkloosheid onder het kan toorpersoneel, o.a. door vermindering van den arbeidstijd, met een overeenkomstige regeling van de salarissen. GENEVE, 3 April (R.O.) De werkloosheid is volgens de nieuwste statistieken van het Inter nationaal arbeidsbureau gedurende de jongste maanden over de geheele werde toegenomen. Het internationaal arbeidsbureau maakt daaruit de gevolgtrekking, dat de economise e wereldcrisis gedurende het eerste sa 1932 hardnekkig heeft aangetoo"' Slechts in Australië en Nieuw-Zeetond toont r,„' „erWioosiheid lager cijfers aan dan drie juaewden geleden .Vergelijkt men den buidigen De radicale afgevaardigden stelden voor. dat, g-.wl in Europa met dien van een jaar gele- i. i ,1 -3 i n I r\ r\ f fff Lerroux, als leider der oppositie, de politieke debatten zal inleiden nog voordat het parle ment op reces gaat. Communisme en Andalusie. in Catalonie BARCELONA, 4 April. (R.O.) De in de Ca- talaansche communistische federatie vereenig- de communisten hebben op een congres beslo ten, zicb definitief af te scheiden van de com munistische internationale te Moskon. Naar „El Debate" uit Barcelona verneemt, zijn in den omtrek van Valls alle hazelaars door tot nu toe onbekende daders vernield, zoodat men den hazelnoten-oogst in die streek wel als verloren kan beschouwen. PARIJS, 4 April (R.O.) In Barcelona ont plofte heden morgen vroeg in een regeerings- gebouw een bom. Tal van ooggetuigen verkla ren, tegen middernacht een taxi gezien te heb ben, waarvan de inzittenden bij een der ven sters van het gebouw iets geheimzinnigs uit voerden. De aangerichte schade is aanzienlijk. Volgens een bericht van „El Imparcial" deelden de Audaluslsche afgevaardigden, Rey Mora en Barbero, in de wandelgangen van het congres aan den minister van biunenlandsche zake mede, dat in Andaluslë tegen Mei een uitgebreide communistische beweging op touw wordt gezet. Minister Casares zeide hun, dat hij de noo- dige maatregelen zal nemen, om een opstdnJ der landarbeiders in Andalnsië te verhinderen. MADRID, 4 April (R.O.) In het dorp Chipions worden bij een botsing tusschen stakers en de politie twee stakers gedood en verscheidene min of meer ernstig gewond. DeD commandant der carabiniers en een civiele gardist werden eveneens gewond. Weer een drietal arrestaties. Na de reeds gemelde arrestaties aan de Duitsch-Fransche grens, waar eenige spionnen in Duitschen dienst opereerden, heeft thans, naar de Fransche' bladen melden, de süretê générale te Marseille een drietal Italianen in hechtenis genomen, die bij fouilleering in het bezit bleken te Zijn van belangrijke documen ten, de Fransche defensie betreffende. BRUSSEL, 4 April. (H.N.) De internationale commissie der socialistische mijnwerkers heeft vandaag te Brussel beraadslaagd over den ern- riigen toestand in den kolenmijnbouw en over de maatregelen, die hierin verbetering kun nen brengen. Daarbij is 0,a. voorgesteld naasting van de mijnen door de staten, vermindering van den arbeidstijd en het sluiten vart internationale overeenkomsten tot regeling van den afzet. Men seint ons nit Rome dr. 3 April: Gisteren (Zaterdag) heeft op de VaticaanSebe spoorlijn da eerste proefrit plaats gehad van eeü locomotief met bagagewagen. Té Berlijn schijnt het aantal gevallen van gasvergiftiging bijzonder toé te nemén. Zondag zijn daar in een pasbet rokken Woning weer 3 personen door gas vergiftigd daar aangetrof- clen, dan kan worden geconstateerd, dat slechts één land n.l. Polen, een lager werkloosheids cijfer heeft (325.782 tegen 340.718). In alle landen is de werkloosheid meer of minder toegenomen. Voor de eerste maal heeft thans in Italië het aantal werkloozen het millioiem overschre den. Ook in Frankrijk wordt het leger werltloo- zjem -thans op minstens een millloen geschat. In Groot-Brittannië en Ierland heeft de werkloosheid zich verder uitgebreid (er waren daar einde Maart 2.800.000 werklooaeti). Door partij-organisaties. MOSKOU, 3 April (R.O.), Het centraal comité dor coimmmuiist-ische partij heeft zich gericht tegen inmenging der pairtij-ongiauSsa- fctes in die -nieuwe groote automobielfabriek te Nfejni Noiwgorod. Deze fabriek, dlie c.a. 35.000 arlbeiiidOi'B in dienst bad en met de modernste machines was ingericht, moest na een maand het 'bedrijf stopzetten, te-n gevolge'van verkeer de inmenging in 'het productieproces en in de «digeniijlke fabiiieikisileiidSng door de partij-orga nisaties. Hierdoor was die eemtheid in de leiding zoek gemaakt en een vijandige stemming ontstaan tegen ingeufieatrs en specialisten. Hét centraal comité beeft den directeur der fafbniek opga-dragen de orde te herstellen. Uit Nive meldt V. D.: In Le Lavandoil, een plaatsje aan de kust bij Toulon, had een vis- schér een rensachtigen octopus (inktvisch) ge vangen, dien hij voor het publiek ten toon stelde. Plotseling begon een vijfjarig knaapje, dat zich te dicht bij het monster had gewaagd en dat een handje had uitgestoken, te schreeuwen. Het bleek, dat de octopus zich met een 2ijner grijparmen had vastgezogen aan den pols van het knaapje, en nu langzaam maar zeker het kind het bassin introk. Een wanhopige strijd tusschen hét dier en den visscher, die het knaapje wilde redden, volgde. Reeds was alle hoop bijna opgegeven toen de visscher er eindelijk in slaagde, met zijn mes den vangarm af te snijden, en het knaapje zoodoende te bevrijden. Het kind had geen letsel bekomen, maar had van angst het bewustzijn verloren. Het schitterende kasteel Gruebb-e, van Ever. berg bij Letlven, is door een brand gekéetl ver nield. Toen d-e brandweer van Leuven tor plaatse aankwam, moest zij zich beperken tot het red den dér meubels. Een prachtige Teniers kon gelukkig aan de vlammen ontrukt worden. Van het kasteel bleven enkel wat muren slaan. Over de oorzaak van den brand tast men in het duister. i i j feu, volgens een \voui.-Oörié=« LONDEN, 4 Aprl. (H.N.) Het ministerie van Oorlog spréekit het bericht van een Londensch blad tegeft, Volgens hetwelk de afdeelin-g voor de. bestudeering van chemische afweermidde len eefl afdoend middel, om zich te-gen vergif tigde gassen, te beschermen, gevonden zon hel>V~ Vlag-incident. BERLIJN, 4 April. (H.N.) De godsvrede is in Duitschland gisterenmiddag om 12 uur ge ëindigd, waarna de verkiezingsaotie terstond begonnen is. Ministers Treviranus heeft in een verkie zingsvergadering een rede gehouden ter aan beveling van de candidatuur van von Hinden burg, waarbij hij er op wees, dat diens herkie zing verzekerd is, indien alle kiezers, die op 13 Maart hun stem op hem hebben uitgebracht, weer den gang naar de stembus maken. Te Beuthen heeft zich in een vergadering, die door de Hindenburg-oommissie was belegd en waarin graaf Westarp voor de candidatuur van von Hindenburg zou spreken, een incident voorgedaan. In de zaal, waar de aanhangers van den rijksbanier in groote getale aanwezig waren, was een zwartrood-goude-n vlag opge hangen. Graaf Westarp verscheen daarop niet in de zaal en de voorzitter moest meedeelen, dat graaf Westarp hem verklaard had niet te kun nen spreken in een vergadering, die onder het teeken van de zwart-rood-gouden vlag werd gehouden, aangezien hij daardoor zichzelf en zijn langjarig politiek verleden ontrouw zou worden. Hij eerbiedigt wel de symbolen van het rijk doch het is niet in overeenstemming met de houding van de Hindenburgcommissie, die bo. ven de partijen staat, om een vergadering uit sluitend onder de zwart-rood-gouden vlag te houden. Aangezien de vergadering weigerde de vlag te laten verwijderen, bleef den voorzitter niets anders over dan de vergadering te slui ten. Nazi-huis gesloten BERLIJN, 3 April. (V.D.) Naar verluidt, is het Berlijnsohe politiepresidium voornemens, in verband met de gebeurtenissen van Zaterdag middag het natkmaal-soeialistfsch partijlnuis in de Hedeoiannstraese op grond van de ver ordening van den rijksipresident Inzake de bestrijding van politieke excessen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Zaterdagmiddag n.l. was het tusschen twee krantenverkoopers van den Reiohsbanner en een groep nationaal socialisten tot een vecht partij gekomen. Toen de politie versoheen, vluchtten de nationaal-socialisten 't partijhuis binnen. Ofschoon alle lokalen van het partij huis door de politie onmiddellijk doorzocht -erden en de Reichsbannerlieden met de aanwezigen werden geconfronteerd, kon niet vastgesteld worden, wie de daders waren ge weest. MUNCHEN, 4 April, (W.B.) Adolf Hitler publiceert in den „Völkischen Beobachter" een verklaring, waarin hij zijn politiek program uiteenzet. De grootste taak van een Duitsch staats man der toekomst is volgens hem gelegen in het samenvoegen van het in het volk aanwe zige socialistische en nationale element tot een nieuwe Duitsche volksgemeenschap. Hij acht de toekomst van het Duitsche volk ten sterkste bedreigd, als er niet in plaats van het tegenwoordige democratische parlementa risme weer een sterk gezag komt, dat leiding geeft. Den eenigen duurzamen waarborg voor Duitschlands economisch leven ziet hij slechts in deze twee factoren: 1. In eigen grond en bodem. 2. In de arbeidskracht en de bekwaamhe den van het Duitsche volk. De strijd tegen het bolschewisme als we reldgevaar" is practisch een strijd voor een organigch ontwikkelden volksstaat, die in den boerenstand zijn grondslag en in den midden stand de brug bezit, waarover de menschen zich langzaam tot een hooger peil opwaarts kunnen werken. In een werkelijk gezond volkslichaam is de burger er niet voor de economie en deze is er niet voor het kapitaal; doch moet het kapi taal in dienst staan van de economie, en deze in dienst van het volk. Ik ben socialist, aldus Hitier, wijl men ®j' edelsten vertegenwoordiger van den a^lor den mensch zelf, niet mag laten ten gaan. Duitsch- Alle pogingen, om dé positie va" V6j,_ land in bultenlandsch-poUtiek opz'® nie). beteren, acht Hitier hopeloos, zoom binnenlandsch-polltiek terrein 1 adfieeage- volk tot één gezonde gemeenscha smeed is. „-tier's verzekering Het artikel sluit met Hi"®* dat hij zijn opgang zal voort156 Nasi-leiders van landverraad verdacht. BERLIJN, 4 April, vanbe voegde zijde vernemen. ZI Materiaal dat bij de N.S.D.A.P- gen?men is' documenten gevonden, 1 pVa''; °P _tc maken, dat leiders c !verra[ienv, indelin gen van landverraac ail militaire geheimen) hebben g®Pleegd' De hoofdcommissa''13 Politie van Ber lijn heeft het materiaal aan den Oberreiehs- an walt doen toekom en. Bizonderheden "t®n f WegeDs de wettelij ke bepalingen op de'8^fverv0iging bij zaken van landverraad n,et meegedeeld worden. De tournee van Bruening. BERLIJN. 4 April. (W.B.) Zooals reeds ge meld zal de rijkskanselier deze week lederen dag spreken ten gunste der candidatuur von Hindenburg- De rede welke hij te Koningsber gen zal houden op Zaterdag 9 April, zal door alle Duitsche zenders worden uitgezonden; de andere redevoeringen slechts door lokale zen ders. Bruening spreekt te Karlsruhe KARLSRUHE1 4 April (H.N) Rijkskanselier dr. Brüning heeft vandaag te Karlsruhe een verfclezingsrede gehouden, waarin hij er oip wees, dat indien Hindenburg reeds 1)0 de eer ste stemming gekozen was, de Duitsche re geering met meer gezag had kunnen deelnemen aan de belangrijke besprekingen, welke er nu in de buitenlan-dsobe politiek gaande zijn- Overigens mag de regeering het zich als een Verdienste aanrekenen, dat niettegenstaande 'le financieele moeilijkheden en de groote wei k- loosheid het gelukt Ié, het volk kalm door den Winter heen te brengen. In Verband hiermede verdedigde dr. Brüning ook het systeem der noodverordeningen, waar mede thans moet worden geregeerd. FRIEDRICHSHAFEN, 4 April. (V.D.) Heli luchtschip „Graf Zeppelin vertrok hedenmor gen te 4.05 voor zijn tweede vlucht in 1932 naar Zuid-Amerika. Het luchtschip stond onder commando van kapitein Lehmann en had acht passagiers aan boord, waaronder een vijfjarig knaapje. Bij den start werd het luchtschip echter Ucht beschadigd. Ongeveer 25 meter achter den passagiersgondel werd het omhulsel door een mast van een radio-station over een lengt.e van tien meter opengescheurd. Nauwelijks een half uur na het vertrek klonken de salvo's, waarbij de landingsman schappen op hun post werden geroepen en te G.33 landde het luchtschip weer op het lan dingsterrein. Kapitein Lehmann hoopt vanmiddag tegen 12 uur weer te kunnen opstijgen. Laatste vertrek-planDinsdag- J ochtend. j FRIEDRICHSHAFEN, 4 April (W.B.) De reparaties aan den buitenwand van het lucht schip „Graf Zeppelin" konden in aen daar voor beschikbaar gestelden tijd worden uitge voerd. Op technische gronden zal eerst Dinsdag ochtend vroeg om half vijf worden gestart, daar de nacht zich beter leent voor de vulling met gas van het luchtschip. Tengevolge van do hoogere dagtemperaturen kon het lucht schip over dag slechts een geringer kwantum, gas opnemen. Als devisensrnokkelaar. I BERLIJN, 4 April (W.B.) Naar een over het algemeen wel ingelicht persbureau verneemt zijn de vorige week Vrijdag door commiezen bij de „Darmstaedter und Nattonalbank" gedeponeerde gelden van den schrijver Erioh. Remarque in beslag genomen. Remarque hield zich, zooals bekend, den laatsten tijd voornamelijk in Nederland op. Volgens de laatste berichten zou hij thans een reis maken door Frankrijk, om daar materiaal voor een nieuwen roman te verzamelen. Op het oogeniblik weet men echter nog niet, waar hij precies vertoeft. Naar het bedoelde persbureau weten wil, ia thans het vermoeden gerezen, dat hij het geld, dat hij in Duitschland met zijn roman „lm Wes ten nichts Neues" verdiend 'heeft, in het bui tenland gedeponeerd heeft. De commiezen na men ongeveer twintig duizend mark in beslag. Hun belangstelling geldt echter voornamelijk de correspondentie die tusschen de bank en een Berlijnschen bemiddelaar gevoerd werd. Het onderzoek van deze correspondentie en van de bankrekeningen is nog niet afgesloten. Eerst na afloop van dit onderzoek zal men kunnen zien in hoeverre de verwijten, welke Remarque gemaakt worden, steekhoudend zijn. Men meldt ons uit Rome- Te Napels, de tegenwoordige woonplaats van den Italiaanschen kroonprins, vond dezer dagen een indrukwekkende plechtigheid plaats, tijdens welke de kroonprins plechtig werd op genomen in de c&roude aartsbroederschap der zoogenaamd® „Sojo Rosso". De pleohtïsbeid werd gehouden in de kerk van San Pellegrini, welke het eigendom is van de aartsbroederschap, Hierbij assisteerde op den troon de aartsbisschop va-n Napels, Z. H. Em- kardinaal Asealesi. D® prins werd aan den ingang der kerk, dpc*r den voorzitter der aartsbroederschap, Marches® Torre, ontvangen en naar bet altaar geleid. Daar werd door de gestelijke overheid van de aartsbroederschap de „Roode Zak", het karak teristieke kleed van deze organisatie uit de Middeleeuwen, gewijd en vervolgens door den prins over zijn burgerkleeding aangetrokken. Hierop legde de novice zijn gelofte af en ontving den broederkus van alle aodalen der aartsbroederschap. Vervolgens hief de kardinaal het „Te Deum" aan en verleende tenslotte den zegen met het Allerheiligste, Na afloop van de plechtigheden begaf de prins zich in de kleeding der aartsbroederschap uaar het in de nabijheid der kerk gelegen hos pitaal, het beroemde San Pellegrino, om daal de zieken te bezoeken. BELGRADO, 4 April (H.N.) Marinkowitsj, die tot nu te>e minister van buitenlandsche zaken van Joego Slavië was, is in plaats van Kiirkowitsj tot minister-president gekozen. Tot hot nieuwe kabinet behooren alle ledea- van de vroegere regeering met uitzondering va.n Zinkowitsj, Het nieuwe kabinet is van middag reeds beëedigd. Sterke toeneming in 1931' NEW YORK, (H.N.) Volgens een zooeven verschenen verslag van de New Yorksche po litie is het aantal «.oorden ep doodslagen in het af gel ©epen j»»' 16% en dat der roof over vallen 0 gestegen. Bij de police zijn 489 gevallen van moord en doodslag borden. De toenefilnS fan het aantal misdrijven wordt voor»1 geweten aan de werkloosheid en de» ellende ran de groote massa. Vooral het aatttdl jeugdige misdadigers is zeer groot. MADAME jCURIE GEWOND. PARIJS, 3 April. (R. O.) Het „Journal" deelt mede, dat madame Curie in haar labora torium is komen te vallen. Ziij werd licht ge wond aan den elleboog, doch daar infectie op trad, moest zij in allerijl geopereerd worden. De operatie slaagde naar wensch. Madame Curie zal de kliüiek pas d.e volgen de week kunnen verlaten. BUENOS AIRES, 4 April (R.O.) De blade* meidén, dat volgens berichten van de srct tusschen Bolivia en Paraguay daar Brjlivi»'1* sche troepen en vliegtuigen van het Boimaa» sche leger worden samen getrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2