HEEREN-H0EDEN 5.» J.H. DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. „CORNER HOUSE" 1 STADSNIEUWS IWEER 55ste JAARGANG VRIJDAG 8 APRIL 1932 No. 16303 Grand Café Restaurant IIP BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. 68085 bestrijding der tuberculose plaats^T^Anrtr l'Sha"en vnnr ^tlênten vond November Er4 sh,tttag ^hiedde op 7 met een 'totLi 'en 25 pf*rsonen verpleegd dagen werden 3185 TOrp,ee®3^- ren ziekte en L "md' waarvan oorzaak wa- enz. VerBchnLr°!ke? Raad van Arbeid boekt: een m! ,?0ede re8ultat6n eerden ge trouw Patlëat mocht na 3 1aar V.T FANTASTISCHE OPLICHTER. DIT NUMMER BESTAAT UIT 1 DRIE BLADEN. ij HOUDT DEN GOEDEN KOERS Rubensplein - Schiedam BiJENMAKkr IE TILBURG. Ondank. de i..,l|ik.che bij.nmnrkt goed bczochi. Link., een hoekje van he. ma,k.le„ein. .echt., «en H. Antbro.,nabeeld, .«ven. bgenkorf. Sh Ambro.iu, i, de pa.,non de, iemke,.. V.o.ge, had lede,, bijenhonde, min,.en. één dergelijke korf. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS HEERENHOED GROOTE KEUZE IN ENGELSCHE PETTEN. BROERSUELD 99 T.O. HEEREÜPAD SÈz De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bö vooruitbetaling: Per drie maanden f 3.25; per maand f 1.10; per week 25 cents. Eö bezorging franco per pos* bedraagt -de abonnementsprUs per drie maanden 3.75, b(j vooruitbetaling. LOSSL EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar A 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 8144(T. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt; Voor 16 regels 1.66. elke regel meer 26 ets, Bt) contract aanzienlijke reductie. Geen prUsverhooglng voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Lie ladigbeidsadv. half tarief. Voor Liefdadig, heidsadvert. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertentiën: 6 regels 0.60; 10 rege1 f 1.16 regels ƒ1.60, bö vooruit, betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bö te voegen. Gratis-Ongevallenverzekering j ƒ500.— bij overlijden door een ongeval; 500.— bij verlies van beide handen voeten of <Kn k;; v. j t -- r ,r« vinger; 50— bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; ƒ25.- bij verlie* van'eiken anderen rinir n V T i' i °°g? J ""I'68 V3D d,Hm; f] bij Ver,ies VaD eeD j uij vernes van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op Je voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad woiden afgedrukt. De vereeniging in 1931 i Verschenen is het 21ste jaarverslag der Ver eeniging tot Bestrijding der Tuberculose te Schiedam. De voorzitter, de heer A. H. de Bruin, heeft er een inleiding voor geschreven en daarin heet het o.a.:. „Helaas kan ik in mijn inleiding niet opti mistisch zijn, hoewel toch één lichtpunt aan te wijzen is en wel de voltooiing en ingebruik stelling van ons prachtige eetzaaltje en de piaatsing der 2 nieuwe lighalien. Zij, die bij de opening der lighalien tegenwoordig waren of later deze inrichting hebben bezocht, kunnen riet anders clan in bewondering hebben ge staan, niet alleen over ons nieuwe bezit, maar tevens over het gebeele complex, wat een model geheel vormt, zoo zelfs, dat de inspecteur der Volksgezondheid zich als volgt uitliet: „Dn js een inrichting, geschikt om te doen bezoeken door de afgevaardigden van het m September 1932 te houden Internationale Tubercuiosecon- gres". Groo-ter lof kon ons niet worden toe gezwaaid. Wanneer ik in den aanvang zetde, niet opti mistisch te kunnen zijn dan doelde ik speciaal op den financieels® toestand. De uitgaven ne men toe, zoodat het nadeelig saldo een bedenke lijke grootte gaat bedragen. Het aantal leden daalde aanmerkelijk en bedraagt nog geen 500 en dit in een gemeente van 56000 zielen". Op 1 Januari 1931 waren onder toezicht 290 gezinnen. 42.3 pat. Er kwamen Dij 57 gezinnen 7 3 pat. Werden bezocht 347 gezinnen, 496 pat.; afgeschreven 55 gez.. «8 Pat- °P 31 Dec. 1931 waren nog onder toezicht 292 gezinnen, 408 pat. Huisbezoek werd afgelegd in 347 gezin- ren; aantal huisbezoeken 3560. Huurtoeslag werd toegestaan: om te verhuizen naar betere woning 3 maal: ow te blijven wonen in goede honing 18 maal. Woningverbetering 14 maal €n wel: 3 maal door verhuizing met huurtoe slag; 11 (ioor ve,'huizen naar een betere wo ning zonder toeslag. Niet voor rekening der vereeniging werden verpleegd, in sanatoria 2 mannen, 2 vrouwen (R. van Arbeid); in hospitium 1 vrouw (Willi- jrrordueronds)gemeenteziekenhuis 3 m.. n vr" Un^eren' R- K. ziekenhuis 2 m., 2 vr 3 kinderen; vacantiekolonie 7 kinderen: uitzen- dng naar buiten 4 kinderen; lighalien wel voor, rekening der vereeniging 3 mannen, 9 vr.. 73 kinderen. Enkele kindere^^ UchteD arbeW verrichten, pen naar ha,Ve da' vacant ie de Sew, ki;nderen konden na de De volwassen bezoeken, thuis naburen- o nben blijven hiina allen af. doch anderen PafIën,ten vielen in gewicht aan. Er werd goed Van 1 tot l ksr' onderling liet niets T„ en Ap verhouding te wenaohen over. NED. R. K. BOND vut^ cm t, N technici >.ST. BERNULPHUS" De afding Botterdam-Schiet™ j Ned. R-K. van technici ït hield e«n go^bezochte vergadering "InP •Kortman. De bondsvoorzitter de heer Th. j dijden was in verband met bestuursverkiezing ®n«de aanwezig- Na opening der vergadering braght heer Th. J. Knane een ver- aan- we r a 1<30sIle'i,(l® ver®®lren ng, Van bestuurszijde Bij of krachtens wetten of verordeningen voorgeschreven en andere officiëele af- en aankondigingen van het Gemeentebestuur DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat bij hen ia in gekomen een verzoek van D. Broer, alhier om verlof voor den verkoop van zwak-alcoüoli schen drank in het klein (Verlof A) voor ge bruik in de bénecten-localiteit van het gebouw, gelegen aan den Singel 234B, alhier; en berinneren, dat binnen 2 weken na deze be kendmaking tegen het verleenen va hot ver lof bij hun College schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht. SCHIEDAM, 8 April 1932. ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN GEVAREN VAN DEN WEG BLOEMEN OM DE GORZENKERK Terwijl binnenkort weer met de verfraaiing van het interieur der H. Hartkerk zal worden voortgegaan, is men nu ook bezig het uiterlijk aanzien van het kerkcomplex te verhoogen. Men zal laten zien, hoe op dien merk wkaardigan Gorzengrond, waarop huizen plegen te zakken, de schoonste bloemen en planten, ais daar zijn rhodondemdroras, oaniforon, andromeda's, feit- chii en ampelopses, kunnen groeien en bloeien. In de parochieKlok we.ti laatst qm „paasch- eieren" voor d:en pastoor gevraagd, die onder do financieele zorgen voor zijn kerk gebukt gaat. Sommige vertaalden ,,paa,scb-eieren'' in „briefjes van tien", wat gelooven wij. ook de bedoeling was, doch bet werd drie Boskoopsche kweekers (Ja, de Gorzen heeft ook ver nog vrienden!) heelemaai niet kwalijk genomen, dat zij een groot aantal tuingewassen ten ge schenke g^ven met de toezegging, die zelf op vakkundige wijze in den grond te zullen stop pen. En zoo zijn de drie kweekers nu achter de kerk en vóór de pastorie met het beplan tin g6 werk bezig. Het wordt er elk uur kleuri ger en fleuriger! Waarom deze twee punten zijn uitgekozen? Omdat daarop oog gehouden kan worden. En men wil eerst eens kijken, ot de straatjeugd en ook baldadige ouderen van de planten, die nu in den voortuin worden aangebracht, af kunnen blijven. Spaart men dezen eersten aanleg, dian zal later ook den grond vóór de kerk in een bloemenhof worden herschapen. Wie weet, houdt de politie nu ook eens een extra-oogje in het zeil. u,s" café Dicht de heet TH. J. Kn-ape een uitvoerrt ag uit van de boudsjaarvergadering. a uiting hierop ontstond een discussie ve'd utedegedeeld dat de verhooging der lorah„ï, wseaetJi" -- w "wgins aer werk- is v Sttitkeering spoedig te verwachten ter e!m°lsen's beantwoordde de bondsvoorzit- Lumax 'ff vragen over het contract met de H Goed r bet bedanken van den heer J. a ture als voorzitter moest in deze vaca.' werd met voorzien. De heer J. H. Kleeser instaileerd ^°te meerderheid van stemmen ge- de beeren g Steens werd het bestuur met tot 7 leden.' 1108 en Matthijs uitgebreid HET IS DE WIND... Tengevolge van den hevigen storm is gister avond om 7 uur een schoorsteen, staande op bot pa.nd van den heer van D. aam de Lange Haven, omgewaaid en op straat terecht ge komen. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. Door den wind is een schutting van de Passage omvergewaaid. Loshangende planken, dié gevaar opleverden, moesten later worden weggenomen. In het Sterreboeeh zijn door den hevigen wlnid 'tal van takken van de boomen gewaaid. Er wei-den geen boomen ontworteld De hoogste waterstand, welke genoteerd werd door den- Havendienst, was gisteravond om kwart oveT 5 uur. De stand was toen ten gevolge van dén sterken Noord-Weister 1.94 M. bo~°n N.A.P. Diploma's uitgereikt Een mensck is nooit te oud om te leeren, is een al lang erkende waarheid. Maar even waar Is ook, dat genoeg menschen te dom zijn om dit toe te geven, althans om metterdaad te laten blijken, dat zij het hiermee eens zijn. Van dezulken weken degenen, die gisteravond in het gebouw van den Protestantsehen Be sturenbond bijeen waren gekomen, al heel erg af, want het waren de vlijtige deelnemers aan de cursussen voor de „gewone schoolvakken", weike de commissie voor onderwijs aan vol-lj wassen en eiken winter pleegt op touw te zet-, ten. Er was dezen avond sluiting van de cur- sussen en tevens Werden er de welverdiende ge-; 1 tuigschriften uitgereikt Uit het feit, dat er aan de jongste cursussen 146 personen een nog nimmer bereikt aan tal deelnamen, valt af te leiden, dat dr. W. J. Smit, diie namens de gemeente leider der commissie is, heel wat energieke mannen- en vrouwengezichten vóór zich zag, toen hij den avond, gemoedelijk en humoristisch als hij al tijd is. met een woord van welkom opende. Telken jare, aldus dr. Smit, vraagt, de com missie zich met eenlge bezorgdheid af, of het dit keer wel weer gelukken zaj. Doch leder jaar valt het weer buitengewoon mee. Steeds zien wij onze school zelfs groeien. Eens begon men met Ned. taal en rekenen, maar nu leert men ook Duitsch, Engelsch. Esperanto en sinds kort ook boekhouden. Gekscheerend somde dr. Smit e-enige voordeelen op van al die kennis; men kan nu pronken met een aardig mondje Engeisch. gevaarloos schelden in het Esperanto en mooie minnebrieven schrijven zonder fouten! De heer Smit bekende, dat hij erg veel respect voor de cursisten had: zij bleken fut en „Aus dauer" te hebben, daar zij als volwassenen er niet tegen opzagen, opnieuw in de schoolbanken te gaan zitten, waar het gold een betreurde leemte aan kennis aan te vullen. Daar is zelf verloochening voor noodig! En wie (lat be tracht. is geschikt om leidende functies uit te oefenen. Hoewel ook de commissie veel werk aan de cursussen heeft, kwam volgens spr. toch bijzondere dank toe aan de leeraren (applaus) Verder roemde de onderwijsinspeeteur den prettigem geest, die er immer op de avonden heerschte en sprak hij eveneens zijn voldoe ning uit over de verbetering van het hand schrift der cursisten. In een extra-zonnetje zette hij nog de zee deelnemers, die nu na vier jaren lang gewerkt te hebben, een diploma ont vingen voor Ned. taal en rekënen. Voor Espv- ranto zijn 29 van de 37 cursisten een diploma waardig gekeurd, terwijl de Engeilsche taal 13 gediplomeerde rijker is geworden. Nadat de groote leerlingen nog waren aan gespoord om zooveel mogelijk vam de lessen te profiteeren en als iets niet duidelijk ls, geen valsche schaamte te toonen. werden de getuig schriften aan de gelukkigen uitgereikt. Een der deelnemers dankte commissieleden en leer krachten voor het genoten onderwijs. Hierna vertoonde men enkele rilms, die deels om te lachen, deels om te leeren waren, terwijl de geuren van getracteerde sigaren en thee de gezelligheid verhoogden. Gistermorgen om kwart voor 8 uur moest een luxe auto in de Burgemeester Knappert- laan plotseling remmen voor een wielrijder, die overstak. Door de gladheid van den weg slipte de auto en reed tegen een boom. Da auto werd bestuurd door J. C. K. Naast hem zat zijn broer A. L. K., die door den schok met zijn hoofd tegen de voorruit schort en zijn neus bloedend verwondde. De bumper werd vernield en de rad ia te ur ingedrukt. De wiel rijder bleef onbekend. in de Burgem. Knappertiaan reed gister middag om 12 uur een vrachtauto, bestuurd door A. Is. uit Vlaardinger Ambacht. Achter dezen auto reed een luxe wagen, besiuurd door G. van II. uit Rotterdam. Juist, toen laatstgenoemde auto, na signalen te hebben gegeven, wilde passeeren, reed de vrachtauto in een bocht naar de Veenlandtstraat. Om 'n botsing te voorkomen, reed ook de luxe auto in een bocht, waardoor een aanrijding ontstond met een bakfiets, bestuurd door J. C. M. B uit Rotterdam. De bakfiets werd zwaar be- sohadigd. Gistermiddag reden op den Vlaardinger- dijk twee wielrijders C. K., wonende alhier en K. F. K. uit Vlaardlngen tegen elkaar. Beide rijwielen werden ernstig beschadigd. De be rijders kregen lichte verwondingen. Notaris voor 12.000 opgelicht. Pehandeling voor de Rotterdamsche Rechtbank. UITBREIDING R. K. WEESHUIS In verband met de voorgenomen uitbreiding van het R. K. Weeshuis is men hedenmorgen begonnen met het doen van grondboringen in de Weezenbuurt. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 7 April. Aangekomen: s.s. Leo nora, ledig van Rotterdam; s.s. stad Za.lt- bommel, ledig van Vlaardingen beide om te dokken in de Wilhelminahaven. SCHIEDAM, 7 April. Vertrokken: s.e. sta tendam, naar Rotterdam; Noorsch s.s. Radix, naar St. Kitt's voor orders; s.s. Leonora, ledig naar Rotterdam. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 5—7 April GEBOREN: Susanna C., dochter van P. Gor dijn en H. van der Pijl, Baan 29 Carolina C.. dochter van N. J. de Roij en L. P. van der Kade, Fabriplein 14. ONDERTROUWD: M. J. van der Eist 21 J. en L. Wiegel 22 jaar A. Mostert 22 jaar en J. C. Beringer 21 jaar. GEHUWD: F. Veemhuiiaen 25 jaar en F. Mulder 21 jaar T H. J. Dolleman 23 jaar en E. A. Hennig 24 jaar. V-oor de Rotterd. Rechtbank heeft terechtge staan de 30-jarige vertegenwoordiger D. v. d. L. gedetineerd, die zich zou hebben schuldig gemaakt aan oplichting. Omstreeks 20 Juni van het vorig jaar had hij zich begeven naar bet kantoor van den notaris Suermondt, wien hij het verhaal deed van een mislukte be trekking in Indië. Hij vertelde, dat hij nu zonder hoop en zonder uitzicht op werk was en de notaris, die een zeer philantro-pisch hart heeft, liet zich vermurwen hem een bedrag van een kleine 200 te leeneu, opdat v. d. L. daarmee zou trachten iets te verdienen. Een paar dagen later was v. d. L. weer terug, en hij vertelde dat hij een functie zou Kunnen krijgen als chef in het café Cosy Corner aan den Badhuisweg te Scheveningen. Hij moest echter over een bedrag van 1000 kunnen be schikken. De notaris verstrekte hem die en liet hem, in verband met de vroeger geleende gelden een schuldbekentenis teekenen van f 1100. Het duurde niet lang of v. d. L. was weer bij deu notaris gekomen, thans in het deemoedige gewaad van een boeteling. Hij had een kleine bekentenis te doen en wel deze dat het heele verhaal van de Cosy Corner ge jokt was en dat hij het had opgedischt om het geld in handen te krijgen. Met dit geld had hij willen handeldrijven, maar hij was in handen gevallen van een oplichter en nu was er niets meer over. Hij had echter nu een kans een goede betrekking te krijgen n.l. als bedrijfs- chef bij het filiaal van de H. E. M. A. te Breda. Als voorwaarde was echter gesteld, dat hij 4500 aan waarborgsom zou storten, omdat hij over de kas van het filiaal zou gaan. Er waren echter nog wat moeilijkheden. Zoo be droegen zijn schulden ongeveer 3300. Daar onder was een doktersrekening voor de be handeling van zijn vrouw in Indië en verder huur- en huishoudelijke schulden. Verdachte wilde «raag dit bedrag leenen om met een schoone lei in Breda te kunnen beginnen. Verdachte wist zoo mooi te praten, dat hem inderdaad dit bedrag werd geleend en zelfs kreeg hij het gedaan om eenige dagen later nog 3716 te leenen voor afbetaling van schuld, terwijl hem tevens f 4500 werd gege ven om als waarborgsom te storten voor de functie van bedrljfschef bij de H. E. M. A. te Breda, waarvoor verdachte in het geheel niet in aanmerking kwam. Alles te zamen had hij dus zoo ongeveer 12.000 van den notaris in handen gekregen. Verdachte legde nu een volledige bekentenis af. Behalve de groote, in de dagvaarding ge noemde bedragen had bij nog talrijke kleinere varieerende van 25 tot- 200 in handen we ten te krijgen. Notaris Suermondt verklaarde door de praatjes van verdachte, waaraan hij geloof geslagen had, bewogen te zijn tot afgifte der gelden. Verdachte beweerde, dat de notaris hem reeds bij het tweede bezoek had meegedeeld, dat de politie bij getuige's zuster naar hem geinformeerd had. Volgens getuige was dit niet bij het tweede bezoek. Wel zegt hij hem nog geld geege- ven te hebben, nadat de politie hem voor ver dachte gewaarschuwd had. Getuige had met hem te doen gekregen, omdat hij verteld had het zoo ongelukkig getroffen te hebben met een betrekking in Indië. De president mr. H. de Bie: Verdachte is vroeger assistent geweest bij de Nederland- sche Spoorwegen te Zutfen. Hij bekleedde die betrekking nog, toen hij inbraak pleegde in het station te Assen, waarvoor hij de zeer cle mente straf van 1 jaar gevangennisstraf voor waardelijk met aftrek der preventieve hechte nis heeft gekregen. Het toppunt van brutali teit is echter wel dat hij nog geprobeerd heeft de kosten van zijn verdediging te doen dra gen door den benadeelden notaris. Gelukkig is dat niet do rgegaan. Het O. M. waargenomen door mr. E. D. H. Schutter achtte de oplichting bewezen, door de verklaring van den getuige, dat hij door de praatjes van verdachte bewogen is tot de af gifte van het geld. Verdachte heeft schandelijk misbruik gemaakt van de wetenschap dat hij hier met een philantroop te doen had. Het eischte 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis. De verdediger mr. F. Eikelenboom sprak namens zijn cliënt het gerucht tegen, dat er achter deze zaak chantage zou zitten. Getuige S. is een goedgeloovig man en verdachte heeft slechts daarvan misbruik gemaakt. Pleiter wijst er verder op, dat de wet niet is gemaakt om al te goedgeloovige menschen in bescher ming te nemen en hij kan dan ook niet inzien dat hier door verdachte iets strafbaars zou zijD gepleegd. Pleiter concludeerde tot vrijspraak en vroeg subsidiair een veroordeeling tot een straf gelijk aan de preventieve hechtenis met aftrek daarvan. Ook verzocht pleiter verdach te van de preventieve hechtenis te ontslaan. De rechtbank weigerde de gevraagde invrij- heidsstelling. Vervolgens heeft terechtgestaan de 45-jarige straatfotograaf I. L., die zich zou hebben sehjildig gemaakt aan heling door een bedrag van f 500 als geschenk aan te nemen van den vorigen verdachte, wetende dat deze het geld door misdrijf verkregen had. Subsidiair was hem schuldheling ten laste gelegd. Verdachte gaf toe een bedrag van 150 van v. d. L. te hebben ontvangen, doch hij betwistte geweten te hebben dat deze het geld op oneer lijke wijze verkregen had. Hij had oorspronke lijk het bedrag van v. d. L. geleend, nadat de ze een bedrag van 1000 bij den notaris had gehaald doch later heeft v. d. L. hem die schuld kwijtgescholden. Nadat ook in deze zaak notaris Suermondt als getuige was gehoord, heeft het O. M. er opgewezen, dat deze verdachte naar zijD mee ning even strafbaar is als v. d. L. Het eischte tegen hem eveneens 1 jaar gevangenisstraf, met last tot onmiddellijke gevangenneming. Verdachte: En ik tnoet vandaag nogal aan- teekenen. De verdediger mr. O. M. Mooy betwistte dat er sprake zou zijn van heling. Volgens de verklaring van v. d. K. zou verdachte zich hebben schuldig gemaakt aan medeplichtig heid of mededaderschap, hetgeen echter niet ten laste is gelegd. Pleiter concludeerde tot vrij spraak en verzette zich tegen de gevraagde gevangenneming. De rechtbank weigerde de gevangenneming, Uitspraken 21 April. Verwacht wordt: Meest matige, aan de kust aanvankelijk nog krachtige Noord-Westelijke tot Westelijken wind, zwaar bewolkt met tij delijke opklaringen, aanvankelijk nog kans op regenbuien, weinig verandering in tempera tuur. Lichten cup vam 'savonde 7.15 tot 's morgens 4.48. lederen Zaterdagavond: Ned. R. R. Bond van Houtbewekers, Meubelmakers, Behangen en aanverwante vakken ,.SL Antonlus". Van half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Vrijdag 8 April Jaarvergadering van den Dekenalen Jeugd raad in den R. K. Volksbond, half 9 uur. Zondag 17 April Opvoering van „Haar beste Broer" door R. K. Tooneelvereeniging „St Servatius", R. K. Volksbond, half 9 uur. Maandag 18 April Jaarlijkséhe feestvergadering van de Hanze In den R. K. Volksbond. Vrijdag 29 April Jaarvergadering van den Ned. R. K. Fabrieks- arbeldersbond afd. Schiedam, In den R. K. Volksbond. 8 April: Groote Schouwburg, Wenn die kleinen Vedlchem bliihen (Fritz Hirsch-operette) 8 uur. 9 April: Groote Schouwburg, 'n Goede buur is beter dan.... (Scbouwtooneel) 8 uur (voor volwassenen) Geb. v. K. en W., Rott. Fhilh. Orkest (solisten Rosa Spier, Joh. Ver sloot en Piet Ketting) half 4 Tivoli-schouw- burg, M'n vader en ik (Centraal Tooneel) 8(4 uur (voor volw.) 10 April: Groote Schouwburg, Tropenadel (Schouwtooneel) 2 uur; De Meld (Schouw- tooneel) 8 uur (voor volwaseenen). 11 April: Groote Schouwburg, Het huid der vreezen (Rott. Hofstadtooneel) 8)4 uur. 12 April: Groote Schouwburg. Een lieve, ling van het publiek (Rott. Hof stad tooneel), 8)4 uur. 13 April: Geb. v. K. en W., Requiem (Gemengd Koor), 8 uur. Verdi'd PLAATST REGELMATIG fü UW KABOUTE RTJE! De hondsv-ooi-,,, Ter dankte den scheldenden t voorzitter de vei-g^ voorzitter voor v, "t vele werk voor de afdee- ïtttg verricht. Na a VeI® werK aMee" .„„wzitter de vev„6.r,)ndvraag slootde nieuwe ü«rin.g op de gebruikelijke wijze. KIND DOOR STErtx, GETROFFEN Aan den politiepost aan de politie gisteren verbonden Brwïrs f c. uit de Laurens CosterJif 5"iarig ™eisje steen tegen 't Hoofd gekregen,^ 1VZ,J jongen in het wildé weggeg0oi(1 lk« door een daardoor een diepe wonde. De26 ^fS eniha'1 door een arts worde© beliaude,Um oest later DE „AMSTELBRON" OMHOoG7 Naar ong ter Qore konlt, zou het ia dueling liggen om de „Amstelbroü" op te Dagschotels vanaf 1 gU|Ö8n Lunch, Oiner, Souper en Restaurant 6 la Carte - 3 Wilhelmina-binarös 4 modern ingerichte kegelbanen' Feest- en vergaderzalen disponibel Namiddag- en avondconcert 14 April: Groote Schouwburg, Elisabeth van Engelamd (Rott. Hof srt ad tooneel) 8 uur (v. volw.) Geb. v. K. en W„ Rotte'e Man nenkoor met Annie Woud, 8 uur Rotterd. Kring, Rlele Queling-kwartet, 8 uur. SCHIEDAM, 8 April. Officieele no tearing van de communie uit de üamar van Koop, handel. Moutwijn Moutwijn per H.L. ad 16 pet. 8.50, HERMAN JANSEN Spoeling ,ja. Spoeling 0.80 a 0.90. 1 Tri HEERENHOËD J ir prima vilt-slappe rand, moderne I (U tinten3.75, 2.50 I prima haarvflt, diverse model len 6.75, 8.75 enz. EecI 110018 *0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1