ÜÉ- 1.1. MEDE BESISEEJIS-DSBEMIHê Waar dat wie! draait". HOLLAND-AMERIKA LIJN. amsTE DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. SUPERIEUR! t STADSNIEUWS LEKKERE KOFFIE iWMER 55ste JAARGANG ZATERDAG 30 APRIL 1932 No. 16322 C. v. d. ÉS OS T Czn. A. MA RIJN EN, G.VAN DER MEIJ BILLIJKE EN VASTE TARIEVEN Hoogstraat 69. Te!. 68436. Fa. W. VAN LOON WANDGEDIERTE, "Sa GAAT U VERHUIZEN? H. H. DE KLERK ZN. BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 Broersveld SS, Teleff. 68276 KANTOOR FABRIPLEIN 5 e R.K. BEDIENAARS: Overschieschestraat57a Lekstraat 62b H. Th. v. d. VLERK BAKKERIJ H. WIJSBROEK Manufacturenmagazijn „De Ster" Tricotgoed v. Dames, Heeren, Kinderen RADIO RADIO A- SCHILPEROORD ZOON LANGE HAVEN 2 SCHIEDAM- Niets behoeft ontruimd te worden, UIT KETHEL Vraagt ons advies Wij verzorgen uw geheeie verhuizing! EEN KOFFIE MET ZOO'N SMAAK, ZOO'N GEURMOET VAN „VAN NELLE" ZIJN Oppositie tegen de voorstellen der commissie van obligatiehouders. Na langdurige discussies werd het voorstel met groote meerder- heid van stemmen aangenomen. VERGADERING VAN OBLIGATIE HOUDERS. DIT NUMMER BESTAAT UIT, DRIE BLADEN. De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bij vooruitbetaling: Per drie maanden f 3.25; per maand 1.10; per week 25 cents. Bij bezorging franco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75. bt) vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar A 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt: 1 Voor 16 regels 1.65 elke regel meer 25 cta. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusscben den tekst dubbel adv.tarlef. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig, heidsadv. worden ge«.-i contracten afgesloten. Kabouter-advertentiën: 6 regels 0.60; 10 regels 1.15 regels 1.50, bij vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. Gratis-Ongevallenverzekering: 500.bij overlijden door een ongeval; ƒ500.bij verlies van beide handen, voeten of oogen; 250.bij verlies van één hand, één voet of één oog; ƒ150.bij verlies van een duim; f 75. bij verlies van een wijs- vinger; 50.bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad worden afgedrukt. GEZELLEN I VIERT FEEST f» Tooneelavond in den Volksbond Zondag 1 Mei a.s. viert de St. Jozefsgezellen- vereemiging Schiedam I haar 14e jaarfeest. Be halve de kerkelijke viering, waarbij de za.ng- afdeeling „St. Gregorius" zal uitvoeren „Massa in honorem Angelorum" door L. de Vocht, wondt er een feestavond gehouden In de groott- zaal van den R. K. Volksbond. De tooneelcluh zaj voor het voetlicht brengen „De fatale vijfhoek", een detectivespel in 3 bedrijven, waarvan Donderdag de première ging. Kosten Tioch moeiten zijn gespaard om deze opvoering toit een hoogstaand tooneelgebeuren te maken. De gezellenvereeniging verwacht dan ook allen die sympathiseerem met het gezellenwerk en die genieten willen van een verrassend, span nend detectivestuk Zondagavond in den R. K. Volksbond. De geringe toegangsprijs kan geen bezwaar zijn. Bij of krachtens wetten of verordeningen voorgeschreven en andere officieels af. en aankondigingen van bet Gemeentebestuur PLAATSELIJK CRISIS-COMITé Sinds de vorige opgave kwamen bij den alge meen penningmeester de volgende stortingen binnen: J. P. 2; D. v. B. 10; J. v. d. V. 0.50 J. C. v. Z 3, totaal 15,50. Dit maakt niet de vorige verantwoording een totaal van 14.437.11, Bijdragen kunnen worden gestort ten kan tore der N.V. Provinciale Crediet- en Deposito- bank, Lange Haven 103 (Postrekening 24900) met vermelding „Voor Crisis-comité" HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij bun besluit van 28 April 1932 de beslissing op liet verzoek van de firma Kips Co. om vergunning t0t uitbreiding van de fabrieken van ijzerconstructies in het pand Buifenbavenweg 130, verdaagd, aangezien het desbetreffend onderzoek nog niet is geëindigd SCHIEDAM, 30 April 1932. ELE.CTROTËCHNISCH BUREAU PLUVM Klokken en Brillen KOOGSTRAAT 153 1 MEI-VIERING OP ZONDAG De heeren N. Scheurkogel en b. G. Hoogen- dam hebben het volgende schrijven aan den Burgemeester gericht: De ondergeteekenden, handelende respectie velijk namens de Christelijk Historische en de Anti-revolutionaire Raadsfractie; kennis ge nomen hebbende van het feit, dat door U ver gunning is verleend tot het houden van een optocht met muziek op Zondag 1 Mei; spreken l.unne ernstige teleurstelling uit over dit be sluit, waardoor de Zondagsrust weder ernstig zal worden verstoord,en de gevoelens van 'n groot deel der Schiedamsche bevolking worden gekrenkt. Een brief van dezelfde strekking is ook door de afd. Schiedam der Staatk. Geref. Partij aan den Burgemeester gezonden. f FANCY-FAIR VAN het schotsche F VENDEL Sinds gisteravond houdt het Schotsche Ven del, groep II van de afd. Schiedam der Ned. Padvindersvereeniging een fancy-fair in het clubgebouw aan den Noordvestsingel 18. De opbrengst van deze fancyfair, welke ook van daag en morgen resp. van 2 tot 10 en van 10 tot, 10 uur geopend is, is bestemd voor de aanschaffing van materialen en voor bet on derhoud van het clubhuis. „DE FATALE VIJFHOEK" OPGEVOERD I Donderdagavond voerden de St. Jozefegezel- len van Schiedam I op het nieuwe detective toomeelwerk „de Fatale Vijfhoek". Voor lief- hebbers van sensatie en gruwelheden ©en avomd om te smullen, want verrassend Is het antwoord op de gToote vraag „Wie is de moor denaar, wtie de detectief". Zooals altijd zag het tooneel or in die puntjes verzorgd uit en was alLe meubilair met smaak gearrangeerd. Jam mer echter dat zoo'n groote zetel vlak voor den haaid stond ein de prettige gloed geheel en aJ onderschepte. Het spel was goed, zooals in hun voorlaatste stuk, „de Vordungangers" dat uiteraard voel zwaarder wae. Zoo werd er over het algemeen veel te vlug gesproken en stonden de spelers heel dikwijls met den rug naar de zaal gekeerd, wat hinderde. De actie was iets log, terwijl fn zoo'n spel kwieke vaartliighaM een hoofdvereischte is. De spel leider zal zijn mannetjes nog welop 't een en ander wijzen, zoodat Zondagavond de liefheb bers kunnen genieten. Op 't eind van den avond had de verloting plaats, en do Amerikaansch© verkoop van d» kleurig aangekleed© pop, bracht de vereeni ging een aardig voordeel. De verkoop was aan pater van Dieren beat toevertrouwd, die rap van tong, d's meoschen met een lachend gezicht de kwartjes betalen liet. We hopen dat een volgenden keer, de belangstelling voor 't mooie apostolische werk, dat toch voor heel Schiedam Is, grooter zal zijn. Gediplomeerd Uurwerkmaker Korte ham 6, Teletf. 69593 De GOEDKOOPSTE WINKEL in Ijzerwaren, Electrisch Materiaal en Philipslampen HOOGSTRAAT 22 - TELEFOON 68619 Neemt proef met ons bekroond melkbrood Reel 9921 S Hoogstraat Wilhelminaplein Rembrandtlaan Keel. 99168 5 ZUIVERAARS KAMERLING!! 0MNESLAAN 124a, TEL, 69655 Specialiteit in het verdelgen van AGENDA GEMEENTERAAD De Burgemeester van Schiedam roepit de leden van. dien Gemeenteraad op tot openbare vergadering, te houden op Vrijdag 6 Mei a.s., des namiddags te 2 uron, waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen worden ge steld. 7. Voorstel van B. en W. tot verleenlmg aan ^'e Bijzondere Schoolbesturen van een voor- schat op de vergoeding, bedoeld in art. 101, 9e lid, der Lager Onderwijswet (Vakonderwijs) voor het jaar 1932. 2. Voorstel van B. en W. om aan de Be sturen der Bijzondere Bewaarscholen voor 't jaar 1932 een extra-subsidie toe te kennen ten einde d<e salarissen van heit aan hun scnolen verbonden personeel gelijk te kunnen stellen met de salarissen van het personeel der ge meentelijke bewaarscholen. 3. Voorgel van B. en W.: a. tot het ver leunen van een crediet van 6.825.— ter be strijding van de kosten van vernieuwing van het dak van het Gemeente-ziekenhuis; o. tot wijziging der g-emeente-begrooting voor het dienstjaar 1932. 4. Voorstel van de commissie voor de Straf- verordeningen tot vaststelling van een Ver ordening tot afwijking van bepalingen der Winfceisiuitigswet (Staatsblad o- 460 van 1930) voor de gemeente Schiedam. (Hierbij te behandelen het reeds in de ver gadering van 18 Maart 1932 ingekomen schrij ven van den heer J. Dinkelaar c.e., waarin wordt verzocht de behandeling -.uü net voor stel eenigen tijd uit te stellen). 5. Schrijven van de commissie voor de Strafverordeningen betreffende het voorstel van de raadsleden, de heeren H. J. Steens c.s., inzake het vaststellen van een regeling ten aanzien van verkoopautomaten. OM EEN BRONZEN MEDAILLE Voor de op Tweede Pinksterdag te houden jubileum-voetbalwedstrijd van de F. F. A. C. D.H.S. tegen de Haageche voetbalvereeniging V.U.C is door het gemeentebestuur een bron zen. medaille beschikbaar gesteld. VERJAARDAG VAN DE PRINSES Ter gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana wapperde vandaag de driekleur aan de openbare gebouwen. Verder heeft het Gemeentebestuur en het bestuur der Oranje-vereeniging der gewoonte getrouw een telegrafisehen gelukweusck aan de jarige prinses gezonden, DE GEVONDEN PANEELEN Het raadsel is opgelost! De in bet perceel Korte Heckstraat 7 gevonden paneelen, zijn door een kenner bekeken, en die heeft er den naam van den schilder S. J. Engering op ont dekt met het jaartal 1837. Zooals wij reeds in ons bericht van Donderdag suggereerden, hechtten de deskundigen aan deze beschilderde kastdeuren in artistiek opzicht niet veel waarde. ZONDAGSDIENST GENEESKUNDIGEN EN APOTHEKERS De Zondagsdienst zal waargenomen worden doo-r de geneeskundigen van den Berg. Lage Nieuwetraat 113; Kunze, Koemarkt 2 en De Leeuw, Westvest 12. Geopend zal zijn de apotheek van den heer j J. H. Evers, Lange Haven 81, welke de vol gende week tevens den nachtdienst waarneemt Geheel vrijblijvend uwerzijds SCHIEDAM: Broersvest Red. 1U02S 17 OP HET LUNAPARK "Wij troffen het ntiet gisteravond, toen wij tegen 9 uur op uitnoodliging van het Luna park-comité het Lunaparkterrein aan den Rot'terdamschedijk tegenover het Pompstation betraden. Het terrein was in een Egyptische duisternis gehuld, hier en daar verbroken deor een enkele lantaarn of lamp, welke in één der vele tenten of in een woonwagen brandde Alleen de hoofdingang was verlicht. Maar niet alleen, dat het er donker was, zoodiat wij van bet geheel niet veel kenden zien, maar het was er ook nioga-1 modderig, wegens den hevigwn regen tengevolge waarvan men togen de bereke ning im ook met den bouw van het Lunapark niet gereed had kunnen komen. Zoo was bij heit betreden van net terrein al leen de rutschbaan gereed. Later kwam ook de champlontent klaar. Overigens was er nog niets» geheel en al in orde of bet moesten de oonsumptietent, de poffertjeskraam en de werp- benten zijn. In de groote Wembley-attractie werd nog hand gewerkt, terwijl de overige attracties vandaag gereed zonden komen. Vanmorgen Om 6 uur was alles aan den gang. De pomp werkte, om het terrein zooveel mogelijk droog 'te krijgen, terwijl er ook kool- e.cch gestort werd, zoodat het wel uitgesloten zal zijn, dat de bezoekers natte voeten krijgen. Bij den ingang van het Lunapark bevindt zich een huisje, waarin een bestuurskamer, 'n kamer voor eerste huip bij ongelukken en 'n politiepost zijn ondergebracht, terwijl er nog een huisje moet worden gemaakt voor een brandbpuilt. Vanmiddag om 4 uur zou het Lunapark, waarvan, zooals bekend, de baten bestemd zijn voor het Groene Kruis en voor de vereeniiging tot bestrijding der t.b.c. ge opend. SCHIEDAMSCHE BURGERWACHT „Utile Dulci" gehuldigd Wanneer het optreden van „U-tile Duiloi" op de programma's staat aangekondigd, kunnen die organisatoren van een feestavond verzekerd zijn van een volle zaal. De waarheid van deze bewering heeft gisteravond de vereeniging ,.De Schiedamsche Burgerwacht" weer kunnen on dervinden, bij de zoo uitstekend geslaagde op voering van het laatste nieuwe stuk op Utile Dulcii's repertoire „Santa Lucia". Toen het laatste applaus nog niet was ver storven en penningmeester J. N. Fast het Podium beklom om de executanten een 'ver diende hulde te brengen, vernamen we tevens, dat dieze opvoering voor de U. D.'ers tevens be- teekende hum voor de 200ste maal voor het voetlicht verschijnen. En dat altijd voor ver- eeni'gingen, wier kas altijd wel die gunstige baten van zoo'n «vond kon velen. De heer Boat had dian ook alle dank. waar deering en hoogachting voor de toonee-liisten d'.ie ook nu weer ^een moeite hadden gespaard om de burgerwaobters een prettigem avond -te bezorgen. Met den welgemeendlen wensch: „tot den volgenden keer" en met het aan bieden van fraaie seringen aam de meespelende damies, eindigde de heer Post zijn levendig toegejuichte toespraak. Nadat de heer Vos nog den wensch had ge uit, dat het contact tussehen beide vereeuii- gi-ngen nog lang zal blijven voortbestaan, waren we aan het einde van dezen geslaagden avond. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 2729 April GEBOREN: Hendrik M., zoon van A. J. van Lith en J. C. Buije, Nas-saulaam 75. OVERLEDEN: A. Gaanderse, 64 j., Buiten havenweg 116 A. Brons. 87 jaar, weduwe van L. Bot, Nieuwe Haven 153 M. Hoogwegt, 73 jaar, weduwe van T. van Deventer, van Beverenstraat 13. DAMMEN Donderdagavond speelde de S. D. V. „Het Westen" een vriemdschappelijken wedstrijd tegen P. C. Kaiser's Damvereemiging. Het Wes ten won met 155. BRANDJE Hedennacht om half twee uur meldde de machinist van een goederentrein aan de spoor- woning 89, blok X, dat de schuur bij de wonig in brand stond. Onmiddellijk snelde men ter hulp en werd melding gemaakt bij den brandmeester in Kethel. Een echuur welke slechts een meter van de houten spoorwoning verwijderd stond, bleek een vuurzee en tastte reeds de woning aan. Zij diie het eerst bij de brand aanwezig waren, zwoegden en draafden met emmers water om de woning die ook be gon te branden, nat te houden. Dank zij .het flinke optreden kon de woning behouden blij ven. De motorbrandspuit, die een moeilijken weg door het weiland moest rijden om het brandend perceel te bereiken, nam met een slang het blueschingswerk over en was spoe dig den brand geheel meester. De oorzaak van j den brand is onbekend. Het wordt echter niet onmogelijk geacht, dat vonken uit een loco motief hem hebben veroorzaakt. In de schuur, welke geheel uitbrandde, bevonden zidh drie rijwielen, diie mede verloren gingen. De kip pen konden door den eugenaar J. Poot worden gered. Reel. 10984S 37 Onder voorzitterschap van den heer mr. C. Bakker werd gisteren de vergadering van de obligatiehouders der HollandAmerika Lijn gehouden. Bij het begin der vergadering werd een cir culaire door eenige obligatiehouders verspreid van den volgenden inhoud: „Wij waarschuwen U allen tegen het gevaar dat ons boven het hoofd hangt. Bezint U. Weet wat gij doet indien ge er Uwe toestemming aan schenkt, aan de Holland Amerikalijn een mora torium te verstrekken van uitbetaling der cou pons van Mei 1932 tot en met Mei 1934. Indien dat zou geschieden, dan zouden wij allen gedu peerd worden en verlies van inkomen lijden. Dan zou het kunnen gebeuren dat velen van ons in andere finantieele omstandigheden zou den komen of zelfs den bedelstaf ter hand zou den moeten nemen. Het gaat niet aan dat een Stoomvaart Maat schappij als de Holland Amerikalijn een perso- neelstaf er op na houdt, die meer haar eigen belang heeft behartigd dan dat der geldschie ters en die maar raak gehandeld heeft van ons geld. Bij een goed bewind, gepaard aan een vooruitzienden blik, had de toestand niet kunnen ontstaan zooals die nu is geworden. Ook de Trustee is in haar taak tekort geschoten. Ze heeft toch meer de belangen van de Holland Amerikalijn voorgestaan dan die der obligatie houders. Wij willen U dan ook in overweging geven: Stemt in geen geval voor een uitstel van couponbetaling, ook niet voor vermindering van waarde der obligaties. De obligaties moeten op nominale waarde blijven van 500, daar de Holland Amerikalijn het volle bedrag van ons heeft ontvangen. Omtrent het voorstel om de uitlotiingen tijde lijk op te schorten meenen wij dat dit alleen dan in overweging zou kunnen wordeD geno men, wanneer de Holland Amerikalijn haar ge heel© vloot onder hypothecair verband der obli- gatien zou willen plaatsen. Obligatiehouders, nog eens, weet wel wat ge doet. Let op uw saeclc" De voorzitter opent de vergadering. Vertegen woordigd zijn 11.340.000 obligaties, uitbren gende 22.705 stemmen. De heer Koning vraagt naar aanleiding van de voorstellen het woord. Het voorstel is door het comité reeds aanvaard en zal dus met meerderheid van stemmen aangenomen wor den. Deze vergadering is dus eigenlijk een pas kwil. Toch wil spr. nog een enkel woord zeg gen. Van 1 Mei 1932 tot 1 Mei 1934 moeten obligatiehouders zich tevreden stellen met een derde der coupon. Nemen de directies ook ge noegen met een derde van het salaris? De 6 millioen aandeelen van de „Maildienst H.A.L." hebben ons veel meer gekost, o.a. door het lang stilleggen der „Statendam" op een Engel- sehe werf. De H.A.L. werkt al 10 jaar met verlies. De obligatiehouders moeten dit ten slotte betalen, bovendien is de H.A.L. de finan cier geweest van Wilton. Wat dit niet gekost heeft, weet iedereen. De activa zijn thans moeilijk te realiseeren, doch misschien is dit over vier jaar nog moeilijker. De heer, tipanjcr verkrijgt thans het woord. Spr. wijst op het inkoopsysteem van obligatie houders. Hierdoor heeft de Mij. belang bij lage koersen. Spr. vertrouwt er echter op, dat op eerlijke manier zal gehandeld worden. Wat ge beurt er met de oprichtersbewijzen? Waar blijft het jaarverslag van den Maildienst? Is het niet gewenscht om met open kaart te spelen? De heer Wijkhuizen zegt dank voor het uit gebracht rapport, doch spr. is niet tevreden. Waarom wordt de rente der obligatiehouders niet verlaagd van 6 pet. op 5 pet.? Nu gaat de H.A.L. zeggen: „Ik betaal niet meer dan ik kwijt wil". Dit zou spr. niet tegen zijn hypo theeknemer kunnen zeggen. Spr. vindt het dan ook een niet nobele handelwijze van de directie. Nu worden de obligatiehouders tot hun hemd uitgekleed. Spr. stelt dan ook voor om het gedane bestuursvoorstel in te trekken en de rente te verlagen. De lieer v. d. Vorm kan zich ook niet veree nigen met het bestuursvoorstel. Hij vindt het voorstel halfslachtig. Er is niet de minste zekerheid, dat de verplichtingen thans kunnen worden nagekomen. Het voorstel is niets meer dan een speculatie. Hoe staat het met de ver antwoordelijkheid van de directie en commis sarissen nu een gedelegeerd commissaris de lakens uitdeelt? Laten de obligatiehouders de 1 positie innemen van aandeelhouders en de ver antwoordelijkheid dragen. Als dusdanig dient de heer v. d. Vorm een voorstel in. De dekmantel over het verleden, Mr. Kauta, juridisch adviseur, zegt, dat men het verleden lang en breed kan ophalen. Het comité heeft dit alles echter onderzocht aan de hand van de voorlichting door den gedelegeerd commissaris, den heer Bronsing. Dit comité is nu tót het besluit gekomen om het verleden maar te laten rusten, dit is inderdaad het ver standigste standpunt. De feiten zijn nu zoo, dat de coupon zonder meer niet betaald kan worden. Het is hier geen kwestie van hetgeen de directie wil, doch uitsluitend een kwestie van rekening te houden met de bestaande fei ten. Alle gegevens zijn verstrekt aan het comité. Op den grondslag van de bestaande fei ten heeft het comité besluiten genomen en na langdurige besprekingen de voorstellen aan obligatiehouders gedaan. Het zou voor het be stuur der H.A.L. veel eenvoudiger geweest zijn om aan obligatiehouders aandeelen te geven en alle vaste lasten af te schaffen. Dit heeft het echter niet gewild. Men wil het vooiioopig aanzien met minder vaste lasten om dan twee jaar te zien, wat er kan gebeuren. Op dit oogen- blik is het heter om geen schepen te verkoopen. De directie betaalt nu rente voorzoover de kas middelen dit toelaten. De kwestie van den „Maildienst" is weer een apart iets. De heer Wijkhuizen stelt nog epns voor de rente tot 5 pot. te verlagen. De heer Kauta zegt, dat de kas dit niet toe laat. - De heer Wijkhuizen is dan voor faillietver klaring en liquidatie. Hij zal langs gerechte lijken weg zijn rechten laten gelden. De heer Koning wijst er nog eens op, dat er nu een wissel getrokken wordt op de toe komst. Men weet over vier jaar ook niets van de waarde der schepen af. Het advies van den heer Bronsing. De heer Bronsing zegt, dat een reeder iets beter over de zaken kan oordeelen dan een buitenstaander. Spr. heeft hiervoor zelf een paar maanden noodig gehad en is toen tot het oordeel gekomen, dat liquidatie niet in het belang van obligatiehouders is. Dit advies heeft spr. aain de commissie gegeven. De oorzaak van de crisis hij de H.A.L. is vooral de huidige economische depressie. Hierdoor is het vervoer van personen en goe deren sterk teruggeloopen bij alle scheepvaart mijen. De ontvangsten loopen daardoor plotse ling sterk terug. Men kan de tering nu naar de nering zetten, doch dit gaat niet plotseling en kost tijd. De H.A.L. zag zich daardoor be trekkelijk plotseling staan voor een terugloopen der kasmiddelen. Het bestuur kon daardoor de rente niet betalen en de commissie stond nu voor de vraag om dadelijk alles te verkoopen of liever nog een paar jaar te wachten. De huidige toestand drukt echter de prijzen van de schepen en andere eigendommen dusdanig, dat liet beter is thans niet te verkoopen, maar een paar jaar te wachten. Spr. adviseerde daar om een tusschenvorm te kiezen. Er komen nu wel-tegenvallers in den vorm van lagere pas sagetarieven, doch daartegenover zijn er ook meevallers, door de kosten verder te drukken. Of men hiermede gelijken tred zal kunnen houden met de dalende inkomsten blijft een vraag. Op een vraag van den heer de Koning zegt de voorzitter, dat de directie en het hoogere personeel ook bloedige offers hebben gebracht. Thans komt het bestuursvoorstel in stem ming, dat met 22.467 stemmen vóór, 22S stem men tegen en 30 blanco wordt aangenomen. OBERAMMERGAU. In Juli en Augustus worden te Oberammergau voorstellingen gegeven, die voornamelijk ten doel hebben, de nieuwe krachten op te leiden voor de elke tien jaar plaats vindende Passie spelen. De voorstellingen worden gegeven in den oefenschouwburg, waarin 400 personen kunnen worden ondergebracht. Opgevoerd worden „Das Wei'b des Jephta", een bijbelsch drama van Verwacht wordt, zwakke tot matigen, Zuide lijke tot Oostelijken wind, meest gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk nog regen of onweer, weinig verandering in temperatuur. Lichten op van 's avonds 7.53 tot smorgens 4.01. lederen Woensdag bestuursvergadering R. K. Metaaibewerkersbond „St. Eloy", Gebouw R. K. Volksbond. lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambroslus. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen Schiedam l. Ver» eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen, door den praeses. lederen Woensdag om half 9 bestuurs vergadering van het afdelingsbestuur van den toed. R. K. Voiksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie Schiedams Mannenkoor" (dirigent PauJ v. d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond van 8 tot 10 our m den R. K. Volksbond gelegenheid tot het afhalen van naaiwerk voor de Theresla» vereeniging. lederen Woensdagmiddag van 3884 uurs gelegenheid tot afhalen van naaiwerk voor de Missienaaivereeniging, Korte Kerkstraat 4. lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K. Gemengde Tooneelvereeniging „Alberdlngk Tbijm". Gebouw R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 810 uu* repetitie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half 11 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedam's Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ed. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen Zaterdagavond: Ned. R. K. Bond ran Houtbewekers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „St. Antonius". Vap half 8 tot half 9 zitting van het bestuur, Gelegenheid tot aanmelding van leden. Zondag 1 Mei Opvoering van „De Fatale Vijfhoek" voor de leden van de St. Jozefsgezellen Schiedam I. Opvoering van „Oessin Blanda" door de Ge zellenvereeniging Schiedam II in het parochie» huis der Gorzen, 8 uur. 4 Dinsdag 3 Mei 1 Jaarvergadering St. Barbaraverëeniglng, R. K. Volksbond. Aanvang 8 uur. Tooneelavond van het pantomime-ensemble der R. K. Doofstommenvereeniging „St. Fran- ciscue van Sales" te nbate van den Ned. R. K. Blindenbond „St. Odilia", afd. Rotterdam ea Omstreken. In den R. K. Volksbond. Zondag R Mei Weder-opvoering van ,,'t Verleden spreekt'* door de R. K. Tooneelvereeniging „Alberdlngk» Thijm". R. K. Volksbond. Woensdag 11 Mei Algemeene ledenvergadering der R. K. Radio vereeniging „St. Llduina" in den R. K. Volks bond. Zondag 5 Juni Jubileumavond der R. K. Radio vereeniging „St. Liduina". Spreker: de heer P. de Waard^ Medewerking van heit K.R.O.-sexteit. R. K. Volksbond. 30 April:* Geb. v. K. en W„ buitengew. concert Huberman met Residentieorkest, 8 uur M ei: Groote Schouwburg, De privé-secro taresise (Rott. Hofstadtooneel) 8% uur, Zon- volwassenen). D a g e 1 ij k s: Casino, De graaf van Luxem burg (Ned. Operette Ensemble) 814 uur. Zon dag ook 2 uur (voor volwassenen). Bioscopen: goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 5 Mei in: Tliajia, Nie mandsland (voor volwassenen); Royal, Shamg- bai express (voor volw.); Olympia, De politie spion en De Vrijbuiter (voor volw.); Luxor, Carmen (voor volw.); Colosseum, Het spook van de Opera. Tentoonstellingen: Unger v. Mens. Eendrachtsweg 27. schilderijen en teekeningen van J. H. Speenhoff (tot 2 Mei), Ernst Lissauer en een „Apostelspel" van Max Mell. Tot de medewerkers behooren o.a. Alois Lang, Hugo Rutz en Melchior Breitsamter, die bij de vorige Passiespelen resp. de rol van Chris- tus, Kaiphas en Pilatus hebben gespeeld. „Das Weib de« Jephta" wordt opgevoerd op 17, 23 en 31 Juli en op 6, 14 en 20 Augustus, het „Apostelspel" op 16, 24 en 30 Juli en op 7, 13 en 21 Augustus. De prijzen der plaatsen variëerea van 0.40 tot 2 Mark. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1