hgezomdui Dat kunt U niet vergeten N.V. Autodienst „LUXE'1. r ik. ONZE KABOUTERS HET WONDERUURWERK VAN 'T STAROMESTSKA RADNICE ©TUKKED srr a is?-.«.".ra f f Prima Huishoudjam per pondspot Tariefsverlaging. A u Winkels door geheel Nederland Ingaande heden tijdelijke Naaimachines. DE KABOUTERS te ginneken v DINSDAG 17 MEI 1932 PRIKOPY EN KARELSBRUG. IETS OVER CRISIS IN CHINA. In winter en lente. pp e WAT EEN WOORDENBOEK KOST. 1 LOUISE G0NLAG— Van den Muijsenbergh AGNES CHRISTIANUS JOANNES FRANCISCUS DE WIJS Henriette Murray Geve middelen tot en met 24 Mei a.s. U koopt prettiger en goedkooper bij: „De Goudbron voor de Huisvrouw' Koemarkt-Rotterdam 10 cent 12-ritten kaarten f 1. Roaenbiirgplein-Ael'*rechtsbrug 10 cent Roaenburgplein-Diergaardelaan. 15 cent Retour 25 cent ""ritten kaarten f 1-"5. H.H. MELK- HANDELAREN WELWATERPOMPEN R. Kath. Vereeniging voor Ziekenverpleging ZWALUWEN KABOUTERS GELUK!! TRIPLEX TE HUUR T E KOOP GEM. BETALING! GEVRAAGD net r. K. KEUKENMEISJE HEERENHUIS i S- - i Hi x AVOND IN PRAHA. Wolken blanke meeuwen in liet grauwe stadsbeeld. (1 an onzen H.-correspondent) De Prikopy, de voormalige Graben, vormt aan weerskanten een levendige voortzetting van de woelige Vaclavske Namesti. Ze omsluit als het ware de oude stad en langs haar trot toirs staan mooie oude paleizen, waarin nu diverse groote bankinstellingen gevestigd zijn. Hier en daar is het onderste gedeelte der fraaie harokfasaden terwille van den. moder nen aanblik ietwat gehavend, maar over het algemeen is de Prikopy een goed bewaard ge. bleven straat, die Praha alle eer aandoet. Het rechtergedeelte van de Prikopy her bergt Praha's zakendistrict. Behalve de ban ken bevinden zich er een aantal flinke win kels en magazijnen en het kan er soms even benauwd zijn als op de Vaclavske Namesti. Deze echter behoudt over haar heele lengte hare majesteit. Een wandeling door dit gedeelte van Praha blijft altijd interessant. Er is altijd gelegen heid te over, zich in historische herinneringen te verdiepen en indien de Kruittoren niet ge noeg op de verbeelding inwerkt, zijn daar nog half verborgen standbeelden, verscholen histo rische binnenhoven en niet in het minst de Staromestske Namesti, ofwel Altstadter Ring. Deze Altstadter Ring is een geheiligd oord. Men hoeft waarlijk niet eens de historie na te slaan, om dat te merken. Er staan Middelapuwsche hulzen omheen, er rijst een bijzonder mooie kerk boven uit, het monument voor Jan Hus en het Kineky paleis verzinnebeelden elk op zich een geschiedenis en het oude Raadhuis of Staromestska Rad- nice boogt op een stuk zeldzaam goed gecon serveerde Middeleeuwen. Het ligt daarbij ge deeltelijk aan een knus pleintje, dat er groot op kan gaan, het zuiverste stukje Tsjechisch Praha te zijn. Het is vierkant en net zoo vier kant zijn de pleinen van alle echte Tsjechische dorpen. De Altstadter Ring is het tooneel geweest, waarop de burgers van Praha al naar aanleg hun rol hebben gespeeld. Er werden spelen op gevoerd van hartstocht en haat, blijspelen vol vroolijkheid en jolijt. Koningen werden er ge. huldigd, ridders hielden er hun tornooien. Maar er vonden ook bloedige vechtpartijen plaats en afschrikwekkende terechtstellingen. Na den slag van den Witten Berg in 1621 wer den er b.v. 27 Tsjechische edelen onthoofd. De geschiedenis van Praha, ééne vol strijd en onrust, heeft zich voornamelijk op en rond de Staromestske Namesti voltrokken. En soms, als het moderne verkeer er even tot rust komt lijkt het, alsof de tijd wordt terug gezet. Dan staat daar Jan Hus levend in zijn doldriftige opstandigheid, beieren de klokken er precies ais in de dagen van diepe vroom heid te halsstarrige ketterij en staat het Teyn- hof er klaar voor het ontvangen van een stoet reizigers, die van heel verre gekomen zijn. En wel heel tastbaar wordt die terugkeer naar den ouden tijd, dat terugzetten van de klok, wanneer op het even uur het beroemde uurwerk van den Raadhuistoren werkt. Het is een klokkenspel en het herinnert aan het Miinchemer klokkenspel. Hier in Praha echter staat men er met z'n neus hij als voor een poppenkast. De slotenmaker Hanusj heeft dit kunstwerk In 1490 gemaakt. Hij kwam hiertoe uit König- gratz en zijn naam zij tot op den huidigen dag geprezen. Het klokkenspel is de glorie van Praha en ongetwijfeld de beste reminiscentie aan de eeuwen, waarin de menschen kinderen konden zijn als de kinderen. Het uurwerk heeft twee wijzerplaten. De bovenste plaat geeft de uren aan, den kalen der, de planeten en den stand van zon en maan. De onderste plaat bevat een kalenda- rium en boven het uurwerk openen zich elk uur twee vensterk es, waarvoor statig een op tocht van Apostelen verschijnt. Rechts staat Het wonderuurwerk van het oude Raad huis te Praha. voorts de dood, die twaalf maal de klok laat luiden en grijnslachend den naast hem staan- den man wenkt, die angstig het hoofd af wendt. Wanneer de stoet gepasseerd is, kraait er een haan Wie zal zeggen, voor hoevelen het al sinds den dag, waarop slotenmaker Hanusj de laat ste hand aan zijn meesterstuk legde, tot lee- ring en vermaning heeft gediend Het leert en vermaant nog steeds. Want alle toeristen worden naar het uurwerk van den ouden raad huistoren gevoerd. Zelfs voor de menschen van Praha behoudt het z'n geheimzinnige aantrekkingskracht. En zoodra de toeristen zich in eerbiedige afwach ting op het Tsjechische pleintje verzamelen, worden ze omgeven door allerlei voorbijgan gers, die wellicht al honderdmaal den dood hebben zien grijnzen en den haan hebben hooren kraaien, maar desondanks er niet ge noeg van kunnen krijgen. Ze verdringen de toeristen, om des te heter de wijsheden op te vangen, die aan den mond van den gids ontvloeien. Het is een soort gratis voorstel ling, waarvan de gids eigenlijk de heele eer opstrijkt. Men krijgt zoo het idee, dat die ven sterk es daar boven alleen op zijn wensch open gaan, dat hij er een soort wachtwoord voor heeft, een geheim „sesam, open u". Praha is rijk aan bruggen en torens. Wie niet ver van de Staromestske Namesti de Vlatava overgaat, ontmoet één der mooiste torens en gaat over een der mooiste bruggen van de stad. De Altstadter Bruggetoren (Staromestske vez) is een machtig Gotkisoli bouwwerk vol met standbeelden en gebeurtenissen uit lang vervlogen dagen. Bisschop Adelbert staat er naast den H. Wenceciaus eji de H. Sigismund naast de koningen Karei IV en Wenceciaus IV. En neven en boven die standbeelden hangen wapenschilden, waarop lelies prijken en ade laars, leeuwen en ijsvogels. Werkelijk, die toren is op een verkwistende manier opgedirkt en hét doet eenigszins zonderling aan, dat hier eens de boemelaars en geldverkwisters uit de jeunesse dorée van Praha werden opgesloten, met het doel hen van de dwalingen hunner wegen te bekeeren. In dien tijd was ook de Westzijde van den toren met standbeelden en wapenschilden getooid. De Zweden hebben evenwel in 1648 een kleinen beeldenstorm ge houden. Ze hadden het toen gemunt op de hoofden van de dappere verdedigers, die het volle veertien weken lang in den toren wisten uit te houden, tot er hulp kwam opdagen. De dappere schaar, die den eersten Zweed- schen aanval weerstond, werd aangevoerd door den Jesuietenpater Georg Plachy, die met een zekeren Czibis en drie soldaten den Zweden geen kamp gaf. De standbeelden moesten het daarom ontgelden. Studenten, die eindelijk uit Praha kwamen aanzetten, wisten de Zweden op de vlucht te drijven en aldus de hoofden van Plachy c.s. te redden. Met de koppeii der standbeelden werden de Zweden duchtig toe getakeld, zoo mag althans met recht worden verondersteld, want ze zullen voor het grijpen hebben gelegen. Van koppen gesproken. De toren is tevens een tijdlang versierd geweest met de hoofden der zeven en twintig Tsje chische, protestantsche edelen, die in 1621 wegens rebellie op de Staromestske Namesti werden onthoofd. Ze hingen er in kooien als een afschrikwekkend voorbeeld, tien jaar lang en waren een niet bepaald fraaie deco ratie van den opneembaren toren. Pas in 1631 werden deze lugubei-e versierselen verwijderd. Net als de toren heeft ook de bnig de Kaï-elsbrug haar standbeelden. En daar zijn heel mooie groepen bij. Ei-gens is vooi'ts een gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan het feit, dat daar ter plaatse op 16 Mei 1383, de heilige Johannes Nepomoek in de Vlatava gewoi-pen wei-d, omdat hij geweigerd had, aan een koning Wenceciaus te verraden, wat diens gemalin hem gebiecht had. De H. Johannes Nepomoek is sinds eeuwen de* beschermheilige van Bohemen, tevens de Tsjechische nationale heilige bij uitstek. Vi-oeger kwamen bedevaar ten uit gansch het land naar deze geheiligde plek. De Karelsbrug is de belvédère, vanwaar men een onvergelijkelijk gezicht heeft op de Hrad- cany, de Burcht, die één geheel vox-mend met de slanke torens van den machtigen Sint "V eitsdom, de bekroning uitmaakt van een panorama, naar welks wedergade men ver geefs zal zoeken. En recht onder de Hx-adcany, er inderdaad nog ver van verwijderd, .maar grenzend aan de Karelsbrug, sluimert een ander prachtig stukje Praha, de Mala Strana, of kleine stad. Het heeft als voorportaal het Venetië van Praha, waar huizen in het water weerspiegelen en droomerig de lagunenstad probeeren te imiteerem. In de Malastrana staan al weer mooie pa leizen, rijen zich elegant aangelegde tuinen aan rustieke kaden. Wie er langs de oevers wandelt, kan er het Kampei-eiland bewonde ren, dat de Vlatava in tweeën deelt en aan den overkant half Praha zien flaneeren, wan neer het weer zonnig is en tot een wandeling verlokkend. Niet ver van de Karelsbrug huizen wolken meeuwen. Ze verlevendigen met hun blank het soms Ietwat grauwe stadsbeeld. De oevers van de rivier zijn hier baden, daar aanleg plaatsen voor roeibooten en kano's. Ver, heel ver kan men langs de Vlatava gaan en het oog ontdekt telkens iets interessants, iets aar digs of bekorende, net zoo lang, tot de trotsche contouren der bruggen schemerig in de verte liggen en de rivier rustig voorbijglijdt langs oevers zoo vlak en zoo groen als Hollandsche weiden. Dan ligt de Hradcany op den horizon als een sprookjespaleis en lijken de tox-ens en koepels van Px-aha op de stukken van een i eusachtig schaakspel, 's Avonds, hij het on- dei gaan van de zon, wordt dit schaakspel een fantastisch kleurenspel, zoo teer en fijn, als geen theatertechniek ons zelfs maar kan sug- gereeren. Dan beginnen er klokken te luiden. Klok ken, die al sinds eeuwen luiden. Overal gaan lichten op en de groote huizen langs de kaden nemen de gestalten aan van reusachtige dam borden. De helle vierkanten er in zijn ae ver lichte vensters, tientallen op een rij en rijen van vijf tot tien boven elkander. En na lang aarzelen komt tenslotte de maan en kijkt of alles gaat zooals 't hoort. Tevreden spiegelt ze haar gelaat in de zacht hijgende Vlatava. En in een draaikolk lacht ze ijdel tot zich zelf, even ijdel als de vrouw achter dat venster van de zesde rij in het dambord niet ver van de nu heel mysterieuze Karels brug. Die vrouw kijkt in den spiegel en ziet er de maan in en Praha. Zwijgend sluit ze het venster zeggend, dat Praha toch mooi is. Ze is tevreden, net als de maan. En dat is niet meer dan natuurlijk. Want wie zou er onte vreden kunnen zijn op zoo'n avond in Praha?... Op de vraag, of er ook in China een econo mische crisis heerscht kan men met evenveel ■eoht een bevestigend als een ontkennend ant woord geven. Indien men onder het woord „crisis" een moeliijken toestand verstaat, die zich scherp onderscheidt van de voorafgaande perioden, dan is er geen crisis in China. Dui zenden gezinnen verkeeren hier voornamelijk in den winter in benarde omstandigheden, maar dit is alle eeuwen zoo geweest; deze el lendige toestand is dus normaal. Wanneer het niet zoo droevig was, dan zou men kunnen zeggen, dat de Chinees zich tegenwoordig kan troosten, dat andere landen op het oogenblik een geweldige crisis doormaken en bij hem alles hetzelfde gebleven is Ds Chineesche wijzen hebben reeds eeuwen geleden de oplossing gevonden, waarnaar in het Westen met zooveel ijver gezocht wordt: ..Matig uw eischen en stel u tevreden met wat ge hebt". Ziehier het geheim. Kunt U geen kleeren meer koopen? Wees te vreden met één coetuum en voer het met ka toen, dan zal het warmer zijn. Als het over drie of vier maanden niet heel proper meer is, dan kunt ge het wasschen in de rivier. Hebt ge geen voedsel genoeg? Klaag niet! Haat uwe kinderen in het gebergte droge gras sen halen, waarmee ge uw vuur kunt stoken. Blijf zooveel mogelijk in bed, want hoe meer men doet, hoe meer eten men noodig heeft. De porties behoeven dan niet zoo groot te zijn en men kan den tijd passeeren met praten en rooken. Wanneer Nieuwjaar Is aangebroken, en er moet kost wat kost geld zijn om te 'kunnen feesten, dan verkoopt men, wat men heeft of tracht op een andere wijze iets in zijn bezit te krijgen. Overdag is er allicht iets te roo- ven op den openbaren weg en des nachts kan men bij zijn buren stelen, wat men niet mis sen kan. Tenslotte komt de lente wederom in het land, de boomen botten uit, en de crisis is tot zekere hoogte verdwenen. Dan kunnen de vrouwen weer smakelijke soep koken van de kruiden, die er buiten in overvloed te vin den zijn. Na den lieven zomertijd komt weer wel de winter; maar, wie dan leeft, wie dan zorgt. De missionarissen sparpn zich moeiten, noch zorgen om behalve geestelijk, ook lichamelijk de ongelukkige Chineezen ter hulp te komen. Zij deelen levensmiddefen, kleeren en brand stoffen uit en zorgen voor geneeskundige hulp indien het noodig is. DE FOSSIELE MENSCHENSCHEDELS OP JAVA. Prof. dr. Aug. Dubois gaf naar aanleiding van het Aneta-bericht omtrent de vondst van vijf fossiele menschensohedels in Ngawi in de Solo-vallei aan AnetaHolland als zijn mee ning te kennen, dat dit fossiele mensch-type zeer waarschijnlijk identisch is met den jfroto- australischen fossielen meusch van Wadjak (Java) of Homo-wadjakensis, welke door hem in 1890 werd ontdekt en in 1930 beschreven. Voorts staat dit fossiele mensch-type naar de meening van prof. Dubois in geen directe be trekking jot Pithecanthropus en de Trinil- fauna. (Bulten verantwoordelijkheid der Redactie). ORGANISATIE VAN INTELLECTUEELE ARBEIDERS. Concentratie of mobilisatie van krachten. R.-K.hWerkhedenverbond vlndT'o ""t It dachten ontwikkeld. twee ge- heidens d!SwUU nog s^hferV"' arbeiders. reenter dan die van andere beiders'ls^mfnMln^e^^^^^tellectueelear- arbeiders (zy worden bjf overzij Ian anderf op straat gezet) en JaAÓÏÏ? evengoed aansluiting bij het Verbond begnmriyk"81 Vergis ik my met, dan laboreert de r K ar beidersbewegung evengoed aan JL K-"K- ?r" langstelling van intellectueele a3? h" soeiaal-democratische-arbeidérsbervJo^ men onlangs nog heeft kunnen lezen"^' zooals Waren de twee hierboven door den n a Bruin aangehaalde argumenten zoo tig als zy schryven, dan waren er ongttw^feïd veel meer intellectueelen by de R -k f hvq beweging aangesloten en was de aanslmtfn'» wn" het Verbond reeds lang een feit. s NeenJuist de omstandigheid dat er ln v, algemeen gesproken ook by de R-K. arbeider! beweging gebrek aan belangstelling van inteller" tueele zy'de wordt geconstateerd, bewyst dat hot zwaartepunt niet daar ligt, waar de'heer de Bruin het meent te zien. (Rechtspositie en af- hankelykheid). Naar myne meening is het de onvoldoende ge legenheid om in een passende organisatie van zyn belangstelling in het sociaal-economisch gebeuren te doen blyken. Juist dat deel der intellectueele werkers, die door hunne maatschappelyke positie in sociale, economische, zoowel als technische en coramer- cieele problemen, een inzicht kunnen hebben, dat Selykwaardig aan dat der werkgevers kan wor den geacht, kunnen in de bestaande organisaties geen passende aansluiting vinden. Zulks is naar dersbewegin't0t schade van de R'"K' Arbei" _3aar z«n b.v. ondergebracht de R.-K. Inge- r^tmfr acco,un.tants, bedry fsleiders, juristen, kortom" alleSCi1ntknIldige ingenieurs en doktoren, van particuliere bedryven? arbeiders ln dlenst keIndtnfeanvëldoende<iom werkers ls vanzelfspre- ve?eeMging te luchten l°°r elke groeP een vak" sitie en afhankelijkheid 1" w' h recbtsI?°' zéé gesteld, dat d 4 arv oor een v akv er een i ging (dte overigens weinig of niets voor bewerken) in het leven beho^t" roepen, maar toch blyft het te betrede? dli deze groepen buiten de R.-K. Arbeid ™?eweg?ng blijven. Naar mype meening zou een organist ti_ bovenbedoelde groepen zeker 200—300 leden k„n nen tellen en zet men de deur niet te Witd dan kan er een groep R.-K. intellectueele arbei ders byeen worden gebracht, wier oordeel over bepaalde onderwerpen voor de R.-K. Vakbewe ging van groot nut kan zyn. Ik herhaalEen groot deel van de R. K. Arbei ders het intellectueele dêel, is niet gemobiliseerd. Voor concentratie dus eerst nog een mobili satie 1 DELACOUR. looze ryen aaneengeschakeld, dragers van de menschelyke ellende, onze ziekende meest uit verkoren vrienden van Hem, die weldoende rondging en die by voorbaat daAr te vinden was waar nood torenhoog scheen te stygen Daar liggen in alle gelatenheid onze zieken ri« v®fllS'beidskleppen voor de menschheid bonsl ln°en van Gods toorn weten tegen te den r-1 ,en te verminderen. Slachtoffers die met hebbeTten Christua den itfdensberg beste- ieder Jfrwachten daar in Lourdes hulp of ln ie kunnen ,1 7St en kracht om den lydenskelk den lusfJL em-- Op ons allen rust tegenover baarheof medebroeder een plicht van dank- den in nanrit 1Vee' met zieken en onvermogen- lippen wel een? dt0mt Za' Zel1 °P hun tevreden zelfde stme wem- t Vr.ag biezen hebben, de- gelie denllml l n den 2iel<e uit het Evan- die tot deif Heiland de" JiijVer Va" Bethsaida- richtte: Heer ik heb ëLk aafen cmeekbede wondere waTer"" t?"££d vraag wordt een klinkend =,"7 die bi®'P T' a de 'aatste jaren krachtig mee in 1924 met.het.Liefdewerk begonnen bracht zy t/m 1931 ruim OoO on- en minvermogende zieken uit alle deden van ons vaderland naar het verre Lourdes. Ook dit jaar worden dank de milddadigheid onzer Katholieken ruim 150 on- enuninvermogende zieken meegevoerd. Zoo gaarne hadden wy alle zieken tevreden gesteld. Helaas de geldmiddelen laten zulijg niet toe. Wellicht zyn velen die dit lezen nog wei in staat ons hun offertje toe te zenden waardoor nog aan meer dere verlangens kan worden voldaan. Want er is o zooveel noodig Cok gedurende de reis en het verblyf te Lourdes. Zoo gaarne zou den meerderen die het niet kunnen voor vader moeder, broers of zusters een klein aandenken uit het onvergetelyke Lourdes willen meebren gen. Zoo gaarne zouden ook onze arme zieken eens proeven van het heerlijke fruit uit het Zui den; maar het is zoo duur...! Toe wie helpt ons nog? God geve om wille der arme zieken, dat er nog velen zyn... En als op 9 Juni a.s. een rollend ziekenhuis van uit het Maastrichtsche station vertrekken ?alt als de kostbare last der I2e Limburgsche Redevaart, dan zullen uit de dankbare en hoop volle harten der ruim 300 zieken in het totaal, a' de weldoeners innige dankgebeden op tot Hem' Die eens gezegd heeft dat een i„' water in Zyn Naam gegeven niet onbe- loond zal blyven. mon a worden dankbaar in ontvangst geno- r het Comité der Limburgsche Bedevaart JAma RibbeRGH, Houthem. t' qrwRKTvSi Bogaardestraat 36, Maastricht KAP' DRTk«iS?rtog:sin«el 100A- Maastricht DRIESSEN, Gronsveld, secretaris. MAILDIENST DER HOLLAND- AMERIKA LIJN. Verlies 1931 588.133 (v. j. winst 914.212). Geen dividend. LOURDES. Menschenleed en Menschentroost. Op de Staromestske Namesti te Praha. Naar aanleiding van het verzoek om in lichtingen van de Volksraadscommissie In zake de voorloopige rekening over 1929 deelt de Regeering mede, dat de kosten, verbonden aan de samenstelling van het Nederlandsch Balisob woordenboek, tot dusver, zonder reiskosten mee te rekenen, 71.950 bedroegen, terwijl verwacht kan worden, dat het woor denboek uiterlijk 1935 gereed zal zijn. Wat dryft de tienduizenden uit alle oorden der wereld en van allen rang en stand jaarlyks naar het Pyreneeënland? Waartoe dat reizen en trekken naar een plaats, die eens niet méér was dan een onooglyk en ver-' geten bergstadje, Lourdes geheeten 1 Waarom dat op en neer sjouwen met al die zieken? Waarom een heele collectie van alle mogelyke tobbers daarheen gebracht? Waarom die internationale tentoonstelling van ongelukkigen? Een dezer dagen kwamen ons onder de oogen deze woorden gevloeid uit Werner's welversne den pen, in zyn pieus boekje „Lourdes gezien" Ja, vraag nu eens waarom...? We zullen den zelfden schryver het antwoord laten: ,,Zy komen wyl in de Grot van Lourdes meermalen versche nen is de H. Maagd. Zy komen wyl by de Grot wonderen zyn geschied en nog geschieden". Eenzelfde geestdrift, die tallooze schryvers naar de pen deed grypen om den lof der mira kelstad te boek te stellen (wy denken hier aan het heerlyk boekje van den Protestantsche Re dacteur van een Amerikaansch Dagblad die enkele jaren geleden Lourdes bezocht) voert dui zenden en honderdduizenden ieder jaar naar de Massabielle-rots te Lourdes en doet ln blyde hoop legers van zieken en gebrekkigen neder- liggen in geduldig wachten van dit Katholieke Bethsaida-bad. Daar liggen zy „Kinderkens vergroeid en misvormd '.air>IJLr ren die niet meer huppelen, vogeltjes d'e meer vliegen kunnen". „neder. O, moeders, die de volle liefde van uw hart geven kunt aan uw blyde, gezond® g lukkige kinderen, welke droefheid zou 2 in Lourdes van u meester maken wanneer zien onder die arme schepseltjes ook een velingen bevond? Naast de kinderen staan de bedd Aan het jaarverslag der N.V. Maildienst der Holland—Amerika Lyn over 1931 is het volgende ontleend: De resultaten zyn belangryk minder gunsttp geweest dan over 1930. De reden hiervan ligt hoofdzakelyk in het zeer verminderde passagiers- verkeer tusschen de Vereenigde Staten en Europa. De passage-ontvangsten van het s.s. Sta- 'e"dam alleen verminderden daardoor van lw«M-000 op 4.200.000. De vrachtenmarkt bleef flam eele jaar slecht. De stoomschepen Staten- zen n*1 ^olen4am maakten resp. 9 en 7 rondrei- Statenïlr New-York. Buitendien maakte het s.s. New-Yor? 4 en het s's' Molendam 2 cruises van deze cruries"awr West"Indië' Be resultaten van het vorig jAa? He"t ™"deJ guitig dan in het najaar zyn t If v.olendam passeerde in De exploitatierekening Y'^Jaarlyksche survey, saldo van 965.035^(2 W ontvangsten van het postvervoer komen te? be drage van ƒ37.633 (41.763). Na af?chrbving van ƒ875.000 (onv.) op het s.s. Statendam en 400 000 op het s.s. Volendam en na aftrek van ƒ319.000 (270.000) voor interest sluit de winst- en verliesrekening met een nadeelig saldo van ƒ588.133 (v.j. winst ƒ914.212). Op 1 Juli werd een bedrag van ƒ400.000 op de 5% pet. obligatiele ning afgelost. Wij vertrouwen, dat de exploitatie onzer beide schepen een voldoend overschot zal la™ „S® betaling der rente gestand te doen. Ten ëTndê V obligatiehouders meer zekerheid daaromtrent te verschaffen, is een syndicaat gevormd hetwelk voor zoover zulks noodig is en tot een maximum van ƒ462.000 het geld zal lee- nen voor de betaling van de coupons van 1 Juli 1932, 1 Januari 1933 en 1 Juli 1933, o.a. op voor waarde dat obligatiehouders in het uitstel van aflading der leening toestemmen. Het is ver der bekend, dat in verband met het voorgaande het s.s. Volendam met eerste hvpotheek zal wor- d®" „j ten behoeve van he syndicaat de °}lrve7^e"ïa Lijn en de obligatiehouders onzer vennootschap, terwyl een tweede hypotheek zal worden gevestigd op het s.s. Statendam ten behoeve va.n het syndicaat en de Holland Amerika Ljjn. (Het voorstel aan obdigatiehou- £TrMe7)0r(i gepubliceerd in ons ochtendblad van poor op de s.s. Statendam en Volendam gebruikelyke wyze af te schry^n "uf? da winst- en verliesrekening met peil uitkeering van dividend, hetzii verkessa'do; hetzij op de gewone aanHeoi - preferente lyk. (Over 1930 werd 6 net dus ,niet 5 net od dp p-oirrrx °P de Pref- aand. en De winst- en vl^ndeelen uitgekeerd). D e b e t verliesrekening staat 875 000 Voor: afschryving s.s. Statendam f400 Onn r i afschrijving s.s. Volendam iwv.uuu interest ƒ319.000 (270.000) en V, r e d i t voor: saldo van Ao. Po. ƒ3. ft 7 (17.309), exploitatie-rekening ƒ965.035 (2.000.138) Postvervoer 37.633 (41.763), saldo verlies 588 133 (v.j. winst ƒ914.212),. s Op 25 Mei a.s. hopen onze ge- liefde Ouders JOS. A. STALPERS A. M. HEXSPOOR M hun gouden huweiyksfeest te g H vieren. p g Hunne dankbare kinderen, s g Receptie 12 K1)4 uur Tilburg, Koestraat 114. 30602 12 VERLOOFD LENA SCHWARTZMANS en GUILL. SCHRIJNEMAKERS 15 Met 1932. Bergen op Zoom, Antwerpschestr. 4 Den Haag, Corn. Jolstraat 34. 30468 7 ■llllIllllllllllllllIHIIIIIIIIIIIIIIilüllIllilIlllllllllllln 22 Mei a.s. hopen onze ge- liefde Ouders A. VLIELAND en i M. C. D. VLIELAND— v. Hertum hun 25-jarige Echtvereeni- jïj ging te herdenken. |- Hun dankbare kinderen Z JAN 1 ANNIE JEANNE. Receptie Zondag 22 Mei van 14 uur Gouvernestraat 30a. Kill I I I I I I I I lllllllllllllllllllllllllül GETROUWD: A. SCHMITZ DU MOULIN Drs. med. dent, en EDELTRAUD MARJA GOLLY cand. med. Katowice, lO.ul Gluvicka, 14 Mei 1932 Toekomstig adres: Sportlaan 111, Den Haag. Heden ontvingen wy uit Che- ribon (N. O. I). de droevige tüding van het overiyden van onze zoo lieve Dochter en Zuster, Mevrouw in den nog jeugdigen leeftijd van 25 jaren. H. v. d. MUIJSENBERGH— Spaapen ANNIE v. d. MUIJSENBERGH Den Haag, 13 Mei. Stationsweg 10. J i VERLOOFD: JO ALBERTS en PIERRE ALBERTS Heerlen, Akerstraat 2. Gulpen, Ryksweg 72. Pinksteren 1932. ONDERTROUWD: MARIA M. J. ENGELS en A. H. J. SMEETS Arts. Pannlngen (L.) De plechtige huwelyksvoltrekking za! plaats hebben Zaterdag 4 Juni a.s. om 10 uur in de Parochiekerk van O. L. Vrouw van Zeven Smar ten te Pannlngen. 30594 12 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieve ling A. W. C. VAN DONGEN A. C. VAN DONGEN— v. Ekkendonk. Schiedam, 14 Mei 1932. Swammerdamsingel 47. 30 6 9 i3 II III. HI III De Heer en Mevrouw G. H. DE NIVELLE— HUPPERETZ betuigen hun hartelyken dank voor de vele bewyzen van belangstelling bi) hun huwelyk ondervonden. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Weledele Heer Echtgenoot van Mevrouw in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam Mevr. H. DE WIJS— Murray. Tilburg, 13 Mei 1932. 30571 16 WOENSDAG 18 MEI 1 pond Grfesmoel met een flesch Bessensap 21 ct. 6 ct. statiegeld Heele Leverworstjes een half pd 10 Ct. p. St. 2 pond Vermioelli 24 Ct. 30613 19 Simon de Wit DE DIRECTIE. U169S 36 Electrische ook voor het lichtnet. Willem Fon- ttjne'e pompen- en motorenhandel. Dirk v. Wassenaarstr. 17 Tel. 68796. Let vooral op het juiste adres. 2693S De GEWONE ALGEMEENE VERGADERING der te SCHIEDAM, tot welke de leden dier vereeniging bij deze worden opgeroepen, zal worden gehouden op Vrijdag 27 Mei 1932, des avonds te 8 uur. in de bestuurskamer van ]let gebouw van den Ned. K. K. Volksbond aan de Lange Haven no. 71 te Schidam. Namens het Bestuur ;T: A' (J: Nolet, Voorzitter, KAVELAARS, Secretaris: 11170S 18 en brengen 30734 MVS 32 Singer handnaaimachine 32.50, 40Phoenix 42.50. Gritzner ƒ37.50. Pfaff 47.50. Naaimachine- huis fa. ROZA MEYER, 53 Goud- sche Singel 53, Rotterdam, Telef. 12964. Alle reparaties, vlug, biliyk! Maar let goed op No. 53. 5726 DGVS 9 5729DGVS 100 SPEUREN EN ZOEKEN VOOR groot Winkelhuis met inventaris, groote woning met pakhuis en achteruitgang, 7,50 P- w- Bevr. Da Costastraat 26S3.S een Bakfiets. B°«d geschikt voor bakkery. Te befcbt?6n: Molen- waterweg 3, Botterdam. 2690S Verkrügbaar Elze, Berken, Okume, Eiken, Without en Satynnooten en Huisviytartlkelen. Dam 41, J. van Stuyvenberg. 2692S Ameublementen, dressoirs, buffett. theemeub., divans, ka.rp., bedd., dek. ledik., spieg. enz. Simonstr. 44 en 57, naby Schiek. Tel. 41541, R'dam. Tegen Jun! dje met Tweede-Meisje en Werkster geheel zelfstandig ane voorkomende werkzaamheden kan verrichten, van goede getuigen voorzien. Adres Lansre Haven 19. 2691S by Breda (het Haagje van het Zuiden) by het mooie Mastbosch riant keurig onderhouden te huur voor slechts 900.(event, te koop), desverlangd direct te aan vaarden. Brieven onder no, B 670 7439 Byk. Maasbode, Den Haag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8