beter gaan ATsTE ZEETIJDINGEN FANT. COLBERT COST. BLAUW COLBERT COST. FANTASIE DEMI'S REGENJASSEN Mn VOOP ETS GOEDS NAAR VRIJDAG 20 MEI 1932 - >l i Ais U lel op kwaliteit en afwerking zult U bemerken, dat U bij Bervoets goed- kooper slaagt dan waar ook< En U hebt dan tenminste kleeding, waarvan U langen tijd véél pleizier zult hebben!. van 7.'® to* 55. van 11.tot 58.— van 8.'® tot 48. gummi- en waterproofstoffen van 4.^° tot 45. UIT ROTTERDAM A. F. J. DIJKGRAAF ONGEWENSCHTE VREEMDELINGEN. OM EEN BOETE VAN 50 CENT. DE AARDBEVING OP CELEBES Missie-gebouwen zwaar getroffen. MISSIONARISSEN ONGEDEERD. NIEUWE SLAG VOOR ONZE MIJNINDUSTRIE. FRANKRIJK VERLAAGT WEER HET INVOERPERCENTAGE DER STEENKOLEN. 10.000 ton verminderde afzet voor de Limburgsche mijnen. BOSCHBRAND IN GOIRLE. SLACHTOFFERS VAN DE WARMTE. DE NIET-TOELATING VAN HET CIRCUS GLEICH IN ENGELAND. 4000 MAN PERSONEEL OP STRAAT Door sluiting van textiel fabrieken. VISSCHERIJ. DE TUNNEL-INSTORTING IN CHILI. Door een luchtbuis in verbinding met de ingeslotenen. DE „PHILIPPAR.RAMP". OPZIENBARENDE ONTHULLINGEN. BENZINE OP DE KLEEREN. MARKTBERICHTEN. schippersbeurs. rijnvaart. WISSELKOERSEN. j BINNENLANDSCHE HAVENS GEMENGDE BERICHTEN iÜ NAGEKOMEN ZEETIJDINGEN nieten. STOOMVAARTLIJNEN BUITENLANDSCHE HAVENS IT- 1^6 15327 otw T'% 15349 a-u ,?S7S 1W6S 4öse m 4745 72,1 In den afgeloopen nacht is in zijn woonhuis te Wassenaar overleden in den ouderdom van 62 jaren de heer A. F. Dijkgraaf, in leven directeur van de Rotterdamsehe Droogdok Maatschappij. Zijn heengaan beteekent voor de onderneming, waaraan hij zijn beste krachten gatf een groot verlies. Wijlen de heer Dijkgraaf nam de leiding van de onderneming op zich in een tijd, dat het tfiSóv menig bedrijf moeilijk was, haar voortbe staan te verzekeren. Zijn bekwaamheid en bovenal zijn werkkracht wisten echter de ge volgen van dezen -malaisetijd voor een groot deel te overwinnen. De in de na-oorlogsche jaren sterk vermeer derde moeilijkheden in de sociale verwordin gen tusschen werkgevers en werknemers gaven hen volop gelegenheid ook op dit gebied werk zaam te zijn. Gedurende verscheidene jaren heeft hij in de leiding van de Metaalbond een actief aandeel genomen en ook daar zal men zijn heengaan diep betreuren. De Ned. Regee ring erkende zijn verdiensten door hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Communistisch tooneelgezelschap over de grens gezet. Omtrent de arrestatie van een gezelschap Duitsohe communisten te Utrecht, meldt het „U. D." nog het volgende: Op last van den hoofd commissar is van politie, den heer Schuitemaker, zijn Woensdagavond 22 jeugdige Duitsohers aangehouden, die hier in Utrecht een voorstelling dachten te geven voor een commiunistisc-'nen kring in het N.V. Huis. Deze aanhouding geschiedde op grond van de omstandigheid dat de Duitse hers wer den beschouwd als ongeweusohte vreemdelin gen; zij zijn door de Utreohtsche politie per auto over de grens gebracht. Nader vernamen wij, dat tot het gezelschap Jeugdige Dudtsehers drie vrouwelijke leden behoorden. Zij maakten met hun twee-en-twin tigen deeil uit van een tooneelclub, die den naam draagt van „Die blauen Blusen" en voor namelijk opvoeringen geeft voor communisti sche vereenigingeo. Het gezelschap was giste ren per autobus uit Rotterdam naar Utrecht gekomen, op een afspraak, om des avonds op te treden voor een z.g. besloten kring van com munisten, die bijeen zouden komen in bet N.V. Huis aan de Oude Gracht. Van rageeringswege moet een opdracht gegeven zijn om aan deze Duitschers het verder verblijf in ons land te ontzeggen en aan deze opdracht werd gister avond gevolg gegeven. De leden der Duitscbe tooneelclub waren pas in het N.V. Huis aange komen, toen hun op last van den hoofdcommis saris werd aangezegd, dat zij werden aange houden als ongewensohte vreemdelingen en als arrestanten warden beschouwd. Het gezelschap werd hierna per auto overge bracht naar het politiebureau aan de Tolsteeg, waar zij den hoofdcommissaris werden voorge leid. De leden van het gezelschap verzetten zich niet tegen hun aanhouding. Nadat zij on dervraagd waren, werd het gezelschap verdeeld over het politiebureau aan de Tolsteeg en het hoofdbureau van politie aan het Paardenvel! waar den Duitschers nacht loei es weid ver leend. Gisterochtend vroeg zijn zij met twee autobussen van den gemeentelijken tram dienst naar Zevenaar gebracht onder politie-geletide, om daar over de grens te worden gezet. De Duitschers vertoefden blijkbaar reeds enkele dagen in ons land, dat zij op hunne passen waren binnengekomen. Hun verblijf bij ons te lande moet intussohen reden hebben opgeleverd, om dat verblijf niet langer te. gedoog en. EXAMEN STAATSPRACTIJKDIPLOMA VOOR HANDEL EN ADMINISTRATIE. De Minister van Onderwas, K. en W., brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het exa men ter verkryging van het Staatspractykdi- ploma voor handel en. administratie, zal worden afgenomen op 27, 28 en 29 September te 's-Gra- venhage, in de Grafelijke Zalen (Binnenhof). Een veldwachter, die in een heet gevecht gewikkeld werd. Men meldt ons uirt Amsterdam: In Januari 1931 werd een bewoner van het Waberloopleim door den kantonrechter veroor deeld tot een geldboete van 0.50 subs. 1 dag hechtenis wegens overtreding van de leerplicht wet. De man betaalde de boete echter niet,, zoodat een rijksveldwaeftiter opdracht kreeg het vonnis ten uitvoer te brengen en den man naar het Huis van Bewaring, over te brengen. Voor-, zien van .de noodigo papieren toog de veld. wachter 11 April des morgens te vijf uur naar de woning van den delinquent. Er ontstond echter een vechtpartij, tusschen den rijksiveld- wachter B. en den bewoner van hét huis. hij. gestaan door zijn zoon en zijn schoonzoon. Wegens wederspa.nmighedd had laatstgenoemd drietal zich te verantwoorden voor de Vierde Kamer der Arrondissementsrechtbank. Als eerste getuige werd de rijksveldwachter C. de B. gehoord. Get. verklaarde, dat hij zich reeds op 1 April aan de woning had vervoegd, de huisvrouw had toen gezegd, dat zij de twee kwartjes wel zou betalen. Ook na herhaalde aanmaning was dit niet gebeurd. Op 11 April des morgens te vijf uur had get. zich aan de woning vervoegd. Getuige vertelde, dat hij wel een kwartier 'bezig was geweest om vend. J. v. d. K. te be praten mee te gaan. Verd. had tenslotte ge zegd: ,,Als je me toch moet hebben, neem me dan zoo maar mee." Bij dez© woorden had verd. zijn Moeren uitgetrokken en was hij op bed gaan liggen; toen get. ;hem vast wilde grijpen, begon v. d. K. te slaan en te trappen. Get. had zijn sabel getrokken; op dat oogenblik was de zoon van verd. J. v. d. K. op get.'s rug gesprongen, terwijl de schoonzoon die boven woont, en die ook naar beneden was gekomen, get. met een tafelblad had geslagen. Een oogenbliik later had de schoonzoon een ruit Ingeslagen terwijl hij „Moord Moord had geroepen. Een tweetal agenten was boven gekomen, zoadat een einde aan de ruzie kwam. J. v. d. K. maakte van de gedegenheid gebruik om te vluchten. Verd. J. v. d. K„ die hierop werd gehoord, verklaarde, dat de veldwachter had aangeklopt en hem op ruwe wijze had gesommeerd direct mee te gaan. Verd. zeide, zijn dochtertje naar boven te hebben gestuurd om geld te holen, zijn schoonzoon was toen naar beneden geko men en bood een gulden aan, de veldwachter had het geld niet willen aannemen. L. had, daar hij meende met gepast geld te moeten betalen, 0.50 aangeboden, doch ook dit was zonder resultaat gebleven. Verd. was in zijn bed gaan liggen, de veldwachter had hem daar. op met zijn sabel geslagen, zoodot, hij verschil lende wonden had opgetoopen. Verd.'s schoon, zoon had een ruit ingetrapt en „moord'' ge roepen. Pres. (tot verd.) Dus U hebt niet geslagen en getrapt Verd.; Alles wat er gebeurd is, is de schuld van dien veldwachter, hij is niet waard dat hij dat costuum draagt. De zoon en de schoonzoon van den eersten verd. bevestigden in groote trekken diens relaas van het gebeurde. Ook zij ontkenden zich tegen den veldwachter te hebben gewend. De Officier van Justitie mr. B. Kist achtte psychologisch de verklaringen van den rijks veldwachter volkomen aanvaardbaar. Zorgvul dig is onderzocht of de verbalisant onjuist is opgetreden, doch hiervan is niets gebleken. Spr. eisohte tegen J. v. d. K. een week ge vangenisstraf evenals tegen diens schoonzoon, terwijl hij tegen den zoon 15.stubs. 5 dagen hechtenis eischte. De verdediger mr. A. Rodrigues de Miranda pleitte ontslag van rechtsvervolging subs. vrij. spraak. Vonnis 1 Juni. LIJK OPGEHAALD. Gistermorgen werd uit de Maas te Aseelt het lijk opgehaald van den 30-jarigen J. Massy, die verleden week Vrijdag bij het verrichten van werkzaamheden hij de Roermondsche had inrichting, in de Maas was geraakt en verdron ken. Het lijk is naar Roermond overgebracht. *4g vt-C Uit Menado seint Mgr. J. W. J. Panis, Apostolisch Prefect van Celebes, aan het Missiehuis der Paters van het H. Hart te Til burg. Alle Paters, de Broeder, alle Fraters en alle Zusters zijn ongedeerd gebleven. De schade, welke de aardbeving heeft aan gericht aan de missie-gebouwen is groot. Speciaal de kerken hebben groote schade be komen en wel het meest de kerken van To- mohon (die, zooals in de Aneta-telegrammen stond, gesloten moest worden), van Menado en van Kembes. Ouders en familieleden van de missionaris sen behoeven zich niet ongerust te maken. Naar wij vernemen heeft de Fransche Re geering met ingang van 14 Mei het invoercon tingent opnieuw verminderd. Van genoemden datum af is de invoer welke reeds terugge bracht werd op 64 pet. van den gemiddelden maandelijkschen invoer over de jaren 1928, 1929 en 1930, beperkt tot 60 pet. van dien invoer. Van deze 60 pet. zal 50 geheel vrij Frankrijk mogen worden ingevoerd, De overige 10 pet. zal over de versohillende koleninvoerende lan den door den directeur der Mijnen te Parijs verdeeld en toegewezen worden. 100.000 Ton mag nog over de zeehavens worden ingevoerd, tot welke havens ook Straatsburg gerekend wordt. Het gevolg van dezen beperkenden maatregel, welke een nieuwe slag voor ons Nederlandsch mijnbedrijf beteekent, zal zijn dat de mijh- directies opnieuw genoodzaakt zullen zijn de productie te verminderen, hetgeen men denkt te bereiken door verder ontslag, of door het veelvuldiger inleggen van verzuimdiensten. Naar alle waarschijnlijkheid is het thans' vastgestelde contingent voor alle Lrtfthfrrgticfte mijnen voor deze maand reêds overtroffen. Er zijn, dan ook particuliere mijnen die deze maand geen kolen naar Frankrijk meer ver sturen. Men slaat de kolen thans liever hier op, hetgeen goedkooper is dan wanneer men het elders doet. Nog vernemen wij, dat de nieuwe beperken de maatregelen een vermindering der afzetten voor onze Limburgsche mijnen beteekenen van ongeveer 10.000 ton steenkolen. Door Rotterdamsehe verkenners gebluscht. In een bosehweg even voorbij het Rotter- damsch vacan-tieoord „De Bocht" op den Goirle- schen weg nabij Tilburg brak hedenmorgen omstreeks 11 uur een brand uit. Door een chauffeur der fam. M. v. W., die het naast „de Bocht" gelegen landgoed villa Blanca bewoont, werden de op „De Bocht" gekampeerde ver kenners van de St. Laurentiusgroep uit Rot terdam gewaarschuwd. In looppas snelden de jeugdige verkenners met hun leiders naar het brandende bosch en slaagden erin het vuur te dooven. Enkele voortvarende knapen bekwamen daar bij brandwonden aan de voeten, welke echter niet van ernstigen aard bleken te zijn. Bij het baden verdronken. Gisterenavond heeft in de Nieuwe Haven te Arnhem een ongeluk met doodelijken afloop plaats gehad. Een tweetal jongens had een roeiboot ge huurd en' was daarmee de haven ingeroeid. Na eenigen tijd hebben zij de boot aan den wal ingetrokken en zijn gaan baden. Hierbij heeft een der jongens, die niet kon zwemmen, zich te ver in het water begeven en is door den stroom meegesleurd. Voordat hulp kon wor den verleend, verdween hij in de diepte en ondanks langdurig dreggen was vanmiddag zijn lijk nog niet gevonden. Gisterenavond is te 's Hertogenbosch de soldaat V. afkomstig uit Terwinselen, ingedeeld bij de tirailleursoompagnie van het regiment wielrijders, ibij het baden in een gracht op de Vughtsche heide, verdronken. Zijn lijk is later opgehaald en naar het doodenhuisje te Vught overgebracht. LONDEN, 19 Mei. (H.N.) Aan den vertegen woordiger van het circus Gleich te Londen is meegedeeld, dat het ministerie van arbeid alle bijzonderheden, ,die betrekking hebben op het bezoek van het circus Gleich aan Enge land, nogmaals heeft bestudeerd, doch geen aanleiding heeft gevonden, om de vroegere beslissing te wijzigen, zoodat het verbod van toelating van het circus in Engeland gehand haafd blijft. Men neemt in Duitsche kringen aan, dat de Engelsche regeering dezen stap heeft gedaan, om andere Duitsche protesten te voorkomen en latere onderhandelingen over deze aange legenheid onmogelijk te maken. Het Duitsche gezantschap zal tegen deze beslissing van het ministerie van arbeid een nieuw protest bij het ministerie van buiten- landsohe zaken indienen. Z ITT AU, 19 Mei. (V.D.) Vrijdag a.s. zullen de Vereenigde Textielfabrieken Wagner Moras A.G. te Zittau de productie definitief stilleggen. De maatschappij is tot deze maatregelen overgegaan, daar zij haar verplichtingen niet kan nakomen. Alleen de fabriek te Reichenau zal blijven doorwerken. Door de stopzetting der fabrieken te Zittau, Eibau, Schirgiswalde, Ostritz, Albersdorf en Ebersbach zullen 4000 arbeiders en employé's werkloos worden. NEW-YORK, 19 Mei. (V.D.) Teneinde de te Temiuco in Chili bedolven 42 tunnelwerkers te redden is een reddingsbrigade gevormd van 2000 personen. Het is de brigade gelukt, door middel van een luchtbuis verbinding met de arbeiders te verkrijgen, zoodat men goede hoop heeft, dat de bergingswerkzaamheden succes zullen opleveren. LONDEN, 20 Mei. (V.D.) Volgens berich ten uit Aden zal het onderzoek naar de oor zaken van het ongeluk aan boord van de „Georges Philippar" opzienbarende onthul lingen brengen. Er zal, volgens deze berichten, aan hèt licht komen, dat, in strijd met de. voorschrif ten, geen oefeningen met reddingbooten heb ben plaats gehad, evenmin als oefeningen met de brandalarminstallaties. Als gevolg hiervan heeft de organisatie ter bestrijding van den brand niet op bevredi gende wijze gewerkt. De passagiers zijn niet gewekt. 683 geredden; 84 vermisten ADEN, 20 Mei. (R.O.) Volgens een officieel communiqué van de „Messageries Maritimes" bedraagt het definitieve aantal geredden van de „Georges Philippar" 683 personen. Heit aan tal personen dat nog vermist wordt, bedraagt 84. Naar Lloyd meldt is de geheel uitgebrande .romp van de „.G; Phlltopfjr" gisteren om 14.56 gezonken. Relaas van een Fransche dame. Naar de „Daily Express" meldt, is de brand aan boord van het Fransche stoomschip „Georges Philippar" het eerst ontdekt door een der vrouwelijke overlevenden, zekere me- vrouw Leon Valentin, de echtgenoote van een Fransoh nyjn ingenieur. In een interview, dot een Engeisch pers vertegenwoordiger met haar had, verklaarde zij, dat zij den geheelen avond aan dek van het schip had vertoefd en zich ongeveer twee uur des nachts naar haar kamer begaf. Kort hierop bemerkte ik, aldus de dame, dat de lichten van mijn hut minder helder be gonnen te branden en daar ik meende, dat er iets niet in orde was, belde ik om den ste ward. Het knopje van de bel viel echter van den. wand in mijn hand en de einden van de dra den waren gloeiend. Ik snelde mijn hut uit om den steward te roepen en ijlde vervolgens naar den kapitein en den officier van de wacht om deze te waarschuwen. Toen ik in mijn hut terugkeerde, hoorde ik achter den wand het vuur knetteren en kort daarop stond zij geheel vol rook. De vlammen vraten zich door de muren heen en sloegen over op de aanliggende hutten. Het schip stopte onmiddellijk en alle ven- tilatie-openingen werden gesloten teneinde te trachten het vuur te smoren, doch het plantte zich met verwonderlijke snelheid voort. KRALINGSCHEVEER, 20 Mei. Aangevoerd 2 zomerzalmen 1.601.70 per pond. ROTTERDAM. 20 Mei. Heden kwamen ter markt alhier 12 mötorkustvaartuigen en werden van IJmuiden, Nieuwediep en elders 490 manden en kisten versche visch en 330 kistjes bokking aangevoerd. De pryzen waren: gr. tong ƒ3042, mid. id. 40—52, kl. id. 22—30, tarbot 14—32, griet 10—18, mid. schol 14—20, kl. id. 3—6, makreel d7, geep 8—10, kabeljauw 6—15, gul 57, schelvisch 38 per mand. VLAARDINGEN, 20 Mei. Binnen van de ha- ringvisscheryVL 39 met 37 kantjes kolmaatjes, VL 85 met 40, VL 103 met 39 en VL 207 met 39 kantjes. Betaald werd voor kolmaatjes 36.6049 Per kantje; zoutevisch (styve koon) 18.80—20, middelsoort id. 14.1014.60, id. voor filet 11.10 7"42-10_ per y2 kantje, beug-zouteviseh 48.50— i iiX99, kleine id. 33, leng 32, koolvisch 13.90, kibbelen, 18.80—19, kelen en lippen 135.30—140.20 per ton. F Jongen in brand gevlogen. Bij het opendraaaien van de kraan van een benzinelamp, waarmede hij bezig was werk zaamheden te verrichten kreeg, de 16-jarige loodgietersknecht H. K., op de werkplaats van zijn patroon te Almelo plotseling benzine in het gezicht en op de kleeren. De benzine ontbrandde tegelijkertijd, en de jongen vloog daarop gillend naar buiten. Een de omwonenden snelde dadelijk toe en wist de vlammen te dooven. Ernstig aan hoofd en han den gewond is de ongelukkige in het R.K. ziekenhuis ter verpleging opgenomen. DELFT, 19 Mei. (Eierveiling). Aanvoer 20.304 kipeieren 2.203.40. 2010 eendeieren 1.503. ganseieren 10.20—-10.60 per 100 stuks. RODENRIJS, 20 Mei. (Coöp. Grcentenveilmg- Vereen. Berkel en Rodenrys G. A.) Komkotf> le srt f 16.90—26.20, 2e sn 13—19.70, bldS_3 90 le srt 5—13, 2e srt 3—9, sla le srt 2e srt 0.40—1.50 per 100 stuks, suü'b° =4 on i> postelein 1.20—2.30, tomaten A 40.6t - 44-53, C 42.20-51 per 100 kg., PeenAmmerste> -13.00, seldery 1.70 per 100 bos, uorokommersten 1—3.30, slavellen 10—75 ct per kiSL- RODENRIJS, 20 Mei. (Coöp- G »°V Vereen. Berkel en Rodenrijs AG (B °emen- veiling) Rozen: rosalandia noatk nZ 1.35—1.85, Columbia f 0.90—1-30, aug. noack 1.40 —1.80, mrs. hoover 0.85—1-55- briar cliff 0 73 —2.65, edith helen' 1.20—2 per L005tuks, diver senviolieren 9—40 ct, aspera0e spiengeri 6—30 ct. ld. plumosa 10-27 ct, pyrethrun 13-20 ct, irissen 620 ct, anemonen 2 J ct, tulpen 18 ct per bos, gladiolen 22—ct per dozijn, pioenrozen 16 ct per stuk, hortensia 16—64 ct, begonia 516 ct, geranium 1319 ct per pot, japansche lelie 2.605.40 per ^0 kelken, calla 3—8 ct per ke,lk. UTRECHT, 20 Mei. (Kaas) Aangevoerd 84 wa gens, wegende 26.890 kg. Prijzen met ryksmerk le srt 1721, 2e srt 1316, zwaardere zonder rjjksmerk per '50 kg.- Handel matig, zen waren; 140. stieren f.30-r-250, 47Q vette koeien ROTTERDAM, 20 Mei 1932. ^le.'"T„eI/ie^7phafrtA^u5t en vaarwerk voor zwaar goedIn hngen ging heden ter beurze mets om. ROTTERDAM, 20 Mei 1932 Boven-Ryn. Waterstand vallend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onverauuerd Voor ruwe producten geen noteering. Beneden-Rym Waterstand vallend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd Erasvracht naar Ruhrhavens met 4 losdagen 25 ct, met 8 losdagen 35 ets per last. Sleeploon volgens het 30 cents tarief. Ertsvracht naar Grimberg 30 en 40 ets. RUHRORT, 20 Mei 1932. VRACHTEN. Van de Ryn-Ruhrhavens naai Rotterdam ü.550.60 Mk.. Antwerpen >n Gerit 1.— Mk., Brussel 1.40 Mk., Luik 1.75 Mk. Van de. havens van het Ryn-Hernekanaal naar Antwerpen en Gent 1.15 Mk., Brussel 1.55 Mk.. Duik 1.95 Mk. SLEEPLOON. Van de Ryn-Ruhrhavens naai Mams 0.800.90 Mk. Mannheim 0.901.Mk. AMSTERDAM Londen., per Beriyn p. loOMk. ParUs p. 100 fra Brussel p.ioobelg Zwitserl.p.inofrs Weenenp. lüüsch Kopenh p. lookr Stockh. p. lookr Oslo p. 100 kr. New-York per 20 Mei 9.(6 É8.821* 9.731,' 34.60 48.27}* 35.25 49.25 46.50 45.50 •2.46}* 19 Mei 9.071* 58.85 9.72?* 34.60 48.25 35.25 49.40 46.25 45.25 2.461* 18 Mei 9.041* 58.85 9.72?* 34.571* 48.25 35.25 49.40 46.- 45.10 2.46A pariteit 13.10 19.26 9.74 14.59 18.— 15.— 16.67 16.67 16.677 2.4871 MAARTJE, m.b., 17 Mei van NOORD-HOLLAND 19 van diS Brest. OPTIMA 18 v. Rott. te Wasa Harlingen PHOEBUS 18 v. Rott. te Koningsbergen PINNAU, Rotterdam n. Lissabon p jf n' PELEUS (Gr.) 18 v. Rott. te B.-Ayre. üuessant- jk* 23, Rott. n. Caronte p. is Gihraif»,. RHEA 18 R°"erdam n. Marseille 17 te Bordeel RHEA 18 v. Rott. te Gdingen aux* IcHXELAND8^0 19 v- Rotterdam op Tyne. van B1yth naar Rouaan. ST. PALAIS, 17 v. Rotterdam te La Pallioe SOUTHWICK, 17 v. Rotterdim L WoL SAPPHO, Rott. n. Bristol p MWhbi STOCKWELL, Rott. n. Glasgow D 18^ B Me»a THE DUCHESS, 17 v. Rotterdam te lt vrTn TUDOR, Rott. n. Melbourne p. 15 Dakar USAMBARA, Rotterdam n. Betra p. 17 ïan„._ UDDEHOLM, 16 v. Amsterdam te Gothenburg" VIKSTEN, Rotterdam n. Oslo 17 v. Gothenburg WABAN, Rott. n. N.-Or]eans p. 18 Dungeness WANGONI, 18 v. Rotterdam te Kaapstad. WESTLAND 19 van Rotterdam te Leith. YANG TSE Rott. n. Haiphong p. 17 Gibraltar ZWERVER.' 14 V. Maimö n. Stettin. UlöraItar ZANDER 18 v. Rott. te Memel. ROTTERDAM aangekomen; 19 Mei namiddag: 2.45 ARGO (Fin), D. Burger Zoon, Kotka Binnenhaven stukg.5.SAUERLAND, Lenders Co., Dairen, Maashaven Nz., stukg.; 5.30 NICOS MARCOU, Yannaghas, Necochea, Maas haven 17, graan; 30 THISBE, Erhardt Dek kers, IJmuiden, Waalhaven Nz., ledig; 7.45 APOLO, Johs. Otten Zoon, Sebenico, Waal haven (C. Swarttouw), erts; 8.30 TYNEHOME, Sota Aznar, Sunderland, 2e Kat.haven D,' stukg.; 8.50 MAAS, Wambersie Zoon, Hamburg Parkhaven, stukg. NIEUWE WATERWEG aangekomen. 19 Mei namiddag: 9.50 IJSSEL, Gefle; 10.05 BAARN, Chili; 11.15 SVERRE NERGAARD, Antwerpen. 20 Mei voormiddag: 12.20 BERNISSE, Hamburg. Vertrokken: n9—MTR?ÊiyUlYoi?ot,R«ia;' 5.43 «Eftjgruaf AÜtst.^ 6.15 TOMISLAV, ,-AvreS; 6.45 PERSEUS, Ko ningsbergen; MANGAN, Odense; WILFRIED m„ FaxeALWAKI, Hamburg; 7.15 P. L. M 26* Caronte; INGRID THORDEN, Danzig; TOU- RAINE, Hamburg; THEODORE ROOSEVELT, Antwerpen; 7.40 S. N. A. 6, Rouaan; 8.— DEMO-' CRAATm. m, Londen; CHEMNITZ, Brisbane- 8.10 BATAVIER II, Londen; 8.20 KORNHAUS IV m„ Stettin; 8.50 TRINGA, Liverpool; FELIX STOWE, Harwich. 10,05 WOLFRAM, Hamburg; 11.15 AMSTER DAM, Harwich; 11.30 BATAVIER I, Hamburg. Wind W., Ilauwe koelte, kalme zee, regen achtig. CAPELLE a/d IJSSEL aangekomen, 20 Mei. FINTEL, Antwerpen. MAASSLUIS aang. 19 Mei TWIN, Londen. SCHIEDAM aang. 19 Mei ROTENFELS, Ran goon, F. A. Voigt Co. IJMUIDEN aangekomen 19 Mei. STANISLAS. Leith, stukg.; EURYBATES, Bremen, stukg.; VECHTSTROOM, Hull, stukg.; NIDD, Goole, stukg.; ORESTES, Hamburg, stukg.; ROEK, Londen, stukg. LOKE, Londen, stukg.QUEEN- WORTH, Sunderland, kolen; THORNBURY, Londen, bunkert; SPRINGFONTEIN, Hamburg, stukg. Vertrokken 19 Mei. THISBE, Rotterdam; BOS KOOP, Chili; HERMES, Hamburg; NEREUS. Gdynia; WILNO, Bremen; OUSEL, Liverpool- VLISSINGEN aangekomen 19 Mei. PRlNsE®, JULIANA, Harwich; OLGA, Duinkerken v° Rotterdam. Vertrokken 19 Mel. MECKLENBURG. wich- - rhili. Gep. naar Antwerpen: EMIL KIRDORjf. Vj GOLDFINCH, Londen; BENVENUE, ^"a'ea" bro; FORT BINGER, Duinkerken; Duinkerken; BERTRAM RICKMERS, YSER, Hull; VESTA, Bremen; JA^1® ^AÜL- BAUMS, Leningrad. Gep. naar Gent: DALEWOOD. ^^Castle- Gep. naar Sluiskil: BESSEL, RrS,™ Gep. van Antwerpen: NAGOS- Y> KITTI- WAKE, LiverpoolROTENE»**?' öohiedam FINTEL, Capelle a/d IJsaelHfTYUf'14. Rotter dam; SVERRE NERGAARD. fnv TmLIDO, Londen; SEINE, LondenANNstru- THER, Londen MARGRI*' ™f^arkenTRI- FELS, Rangoon; SAILOR ^cE, Londen; ANTWERP, Harwich; Kwarto8,H°«ston. Gep. van Gent: VS-arva Leningrad; KRIEMHILD, StettinNA, Catania; LIM BURG, Llanelly. BRESKENS vertrokken 19 Jfei. FRAMNAES, Boston. IDARWALD Maassluis, 19 Mei. Het uit- gaande Duitsche s. Idarwald is hedenavond even boven Maassluis uit het roer geloopen en heeft daarby anker met ketting verloren. Het schip wacht tot een en ander door L. Smit Co 's intern. Sleepdienst in samenwerking met v 'd boora ^gef^verdednJf gevischt en gekomen re m u 1 d e n- 19 Mei' r>e hler b'nnen- tiidens mt?«en3che motorkotter E. 157 heeft grond geuite5 ^eer nabU de aan den Uiig weer vlot Zo"der vreemde hulp is het vaar- onbesehadigd? gekom«n en bleef oogenschynlyk zeilschip^Joh'anS..aBchlp^reF®1^' .ft',, binnenvaren van de haven a»n rien JreL ren en blijven zitten. Met onv srond geva- het schip zonder hulp vlotge^nfn Teil de reis voortgezet. VERKOCHTE SCHEPEN* De stoomdrifter U. K. 2 van de reedery Kamper Ras te Urk is ondershands verkocht aan een nieuwe combinatie te IJmuiden, welke het vaar tuig thans onder den naam IJM. 68 Willie Johan aan de Noordzeevisschery laat deelnemen. Hf BUITENLANDSCHE HAVENS. TRITO 20 (v.m.) van Dublin te Belfast.: VERWACHT TE ROTTERDAM. AURILLAC van Montreal vla Bordeaux p. 18 Ouessant. BOCCACCIO van Genua 15 te Napels. HANSEAT, t., v. Bay town 28-29 te Duink. veny* GEMENGDE BERICHTEN. INDUS (slbt.). Rotterdam, 20 Mei. De Nederl. slbt. Indus, van Salonika naar Amster dam bestemd, was 18 dezer (11.12 n.m.) op 280 myl Z.Z.W. van Land's End. IDARWALD. Maassluis, 20 Mei. Nadat het bewuste anker met 55 vadm ketting door L. Smit Co.'s Intern. Sleepdienst in combinatie met de N.V. W. van der Tak's Bergingsbedryt waren opgevischt en aan het Duitsche s. Idar wald afgeleverd, heeft het schip de reis naar Novorossisk voortgezet. 459* STAATSLOTERIJ. Vijfde Klasse. Viebde Lust. •J OjTI Trekking van 20 Mei. 1000 No. 1351, 2824, 8036, 14408, 18008, 20219, 20619. 400 No. 11278, 17122. 200 No. 349 9791, 14871. 100 No. 2230, 4881, 5009, 5741, 8214, 9260, 9301, 13197, 14581, 18296. PRIJZEN VAN f 70. 181 234 271 3-54 726 799 1291 1342 1348 1423 1510 1-531 J 556 1588 1632 1653 1760 1789 20.30 2067 2194 2324 2581 2646 2832 2872 3072 3125 315-3 3213 3330 3422 3435 3499 3573 3716 3783 3810 3886 3388 392-1 4007 4206 4421 4440 4480 4776 4-802 4829 4978 5006 5142 5375 5502 .5664 588-5 5911 •5913 6060 6150 6204 6334 6395 6431 644" 6479 6432 6544 6777 6847 6894 7X9 7073 7462 773-3 77-34 7873 7921 82-9') 8249 8X59 8361 8381 8811 8964 9079 9084 9173 9319 9570 9824 10O15 10064 10206 10484 10488 10495 10551 11366 11415 11635 II732 12170 12175 12217 12262 12344 12421 12816 12952 13091 13153 13253 13617 13621. 13673 13855 14068 14071 14189 14368 14437 14544 14615 14693 14708 14786 14847 14852 14933 15023 15114 15128 15332 15367 15461 15523 15574 15671 15768 15980 16077 16203 16345 16367 16449 164-53 16723 1675-1 16818 16932 17065 17098 171-39 17286 17370 17471 17510 18122 18163) 18411 18667/ 18718, 18891 189641 18999 19524 19990 20153 20160 20180 20206 20287 20356 20361 20575 20684 20733 20760 20771 ^SrFTNNmAFRIKA LIJN' SPRINGF°N v. Hamburg te Amsterd. KON NED. STOOMBOOT MIJ- ORESTES 10 van Hamburg te Amsterdam. mmflP I» Vfln aa v. Phi 1 [jggEllS ra van Amsterdam «7^S-?T,^RDam-zUID-AMERIKA lijn. ADWAXl 19 van R0tteryaro naar Hamburg. -r^TJAMTn0MVAART MIJ- NEDERLAND. JOH.-N Van OLDENBARNEVELT (uitr.) 19 te Southampton. STOOMVAART MIJ- OCEAAN. CITY OF BAGDAD Japan h- Rotterdam 18 van tvSV.' Swettenham. Fa-RRHUS Batavia n. Amst. p. 19 Gibraltar. BRITTA, 16 V. Rotterdam te Kopenhagen. BOTHAL, 17 V. Rotterdam te Kopenhagen. BORINGIA Rott. n. Bangkokk 18 v. Colombo. BRITSUM,'Rott. n. B.-Ayres p. 19 Fern. Nor. CITY OF CANTERBURY, Rott. n. Z.-Afrika 18 tè Pt. Natal. CITY OF KARACHI, Rott. n. Z.-Afrika 18 te Pt. Natal. CASTOR, m.b., 17 Mei van Amsterdam te Brest. DORINE 17 Mei van Rotterdam te Bordeaux. DéPUTé G. CHAIGNE, 17 v. Rott. te St. Malo. EGR1A 18 v. Rotterdam te Lubeck. FIONIA, Rott. n. Bangkok 17 v. Marseille. GUDUR 16 V. Amst. te Malmo. HECHT 18 v. Rott. te Memel. IRWELL, 19 v- Rotterdam te Goole. JULIUS SCHINDLER, Rott. n. Lagos 18 (9.44 v/m.) op 60 myl O. v. Niton. KARLSRUHE 18 v. Hoek v Holland te Bremen. LINGE. Rott. n. Koningsb.- p. 15 Hammershus. LUMME 19 v. Rott. te Kotka. 32 63 72 80 133 151 268 295 301 428 456 565 577 596 627 630 751 767 773 mn 820 867 916 922 942 973 1020 102-3 1032 1055 1155 11-57 1178 1130 1333 1856 1439 1401 1494 1554 1560 1613 1670 1723 1737 1844 1849 1805 19P4 1977 2097 2148 2211 2213 2223 2253 2322 2407 2443 2467 2484 2-500 In 2629 2535 5199 7820 M442 13285 a-fl 5092 7828 1 9451 13206 •7600 5272 7S7'- 10521 1.3301 2609 5298 7929 10543 1,3414 2616 5342 7936 10580 13433 2664 5371 '94.3 10591 13601 26v)0 5412 8024 10599 13674 •2701 5441 80.31 10618 13691 27^ ff59 8081 13701 2840 5482 8103 10748 13726 2848 5487 82.31 10750 13734 2856 5498 8253 10754 13762 2896 5555 8284 10822 13771 2937 5665 8280 W>5 13779 2959 5714 8298 10870 13805. 2961 5722 8375 10879 13914 3005 5727 8454 10939 13058 .3006 5745 8478 10949 14012 3067 5789 8558' 11039 lf053 .3104 5870 868,5 1110° 14059 3190 5009 8689 11201 14122 3227 6015 8705 112031 1417o 3334 6119 8741 11230 14180 35d3 6152 8786 ll2?f 14203 3625 625-8 8788 llS?8 ]4290 3643 6283 8817 IJ® l4A11 3686 6394 8518 U®'7 T1410 3700 6402 8978 14416 S883 6486 8082 14518 5 3887 64-88 8988 11("0 14A» 9O05 11703 14656 0105 11749 14670 01Ó4 11809 14707 43 11072 14768 cógó l"!™ 14787 q280 12183 1480] 0348 12210 14?79 ©410 12214 14g$- 9-Y>3 12224 15^8 0514 12356 ](hS 9569 12.377 159 a 9572 12520 5301 4518 7174 9<2l 12640 15390 4526 7181 »'<0 12727 15449 98'4 12783 15456 12.8.39 1 5331 9826 12855 15638 9^89 12892 155.55 9901 12950 15633 4809 '4oo IO039 00.53 15656 4817 7501 10067 12970 157.32 484/ 7o44 10142 12972 15740 4898 7585 10144 13018 15753 5029 7655 10230 130.85 15945 5079 7659 10249 13100 15969 5136 7669 10258 13120 16012 5139 768-3 10301 13249 16095 5147 7688 10312 18204 16147 5191 7794 1 6323 13272, 16161 8e vorige lijisf stond2621 704477 xn. z. 4473, 4026 6529 40,32 65-36 4044 6553 4046 6586 4048 6621 4068 6704 4036 6726 4302 67.57 4.368 6775 4.389 6807 4.393 6913 4419 7132 4461 7147 4412 7150 4472 71fi7 4752 7342 4767 7.359 4760 7407 I 16208 18433 16250 18545 16274 18671. 16288 18«79 16301 1S685 16342 1S68S 16400 1879© 164.30 18810 16198 Iff]'1 16506 18856 16537 188-57 16658 18910 16667 189-Xl 10728 18933 16817 10004 16081 19078 1701,1 19154 17092 19233 17104 109.39 17112 1924.3 171.31 19335 17178 19367 17191 19121 17204 19463 172.34 19495 17273 19514 17274 19532 17291 19602 17330 196.32 174S- I96411 D4Sd 19661 i i°-3 19693 1(628 19704 17629 1972:3 1769-2 10765 17724 19707' 17726 19799' 1777(1 19056 17797 19971! 17i?4l 26011 17860 20034 17868 200.37 1 708.3 2O110 18004 20119 180,33 20135 18055 20197 18059 20215 I 18086 20222 18146 20389 1 18166 20428 18183 20434 18224 20455 18-262 20552 18275 30565 18281 ori62l 18317 20622 18321 2064.3 18342 20667 13.377 20789 18402 20SO4 18417 20820 18423 20974 i 70 m. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2