YON PAPEN RIJKSKANSELIER. de wereldcrisis. '™L7' SrtS», M DE Zv/ER/UR Het Centrum beraadslaagt. Fel verzet der socialisten. AZANA PLEIT VOOR CATALONIE. TANKS EN PANTSER AUTO'S. DONDERDAG 2 JUNI 1932 yON PAPEN BIJ HINDENBURG. De nog onvolledige samenstelling van zijn kabinet EEN REDE VAN HISTORISCHE EETEEKENIS. DE BAGGERWERKEN OP DE SCHELDE. Het millioenen-scliandaal. AMERIKA'S DEELNEMING 'AAN DE VOORGESTELDE CONFERENTIE definitief. HELDHAFTIGE NAZIS! Een knuppel-offensief tegen geeste lijken en jongemannen in het katholieke Krefeld. ai. nederlandsch voorstel in de legercommissie. De groote meerderheid der delegaties voor afschaffing. Londen .1, eonleren.i.rt.d genoemd. d. *»P- Alle Katholieke kerken gesloten PANGALOS C.S. WORDT VERBANNEN. Besluit der Grieksclie regeering. ONLUSTEN IN DUITSCHLAND. NA 44 INBRAKEN GEARRESTEERD. noodlottige ontploffing. Bestorming van levensmiddelenzaten. GEHEIMZINNIGE STERF- GEVALLEN. DE MOORDENAAR VAN DOUMER. I werd gewond, dat hij korten tijd later over leed. Toerekenbaar verklaard. NOG ALTIJD MEXICO HET AFTREDEN VAN ROEMENIE'S KABINET. Groote opwinding te Boekarest- DE MIJNWERKERS WET IN ENGELAND. GENERAAL CABRA. f Het heengaan van Brüning heeft ontsteltenis gebracht, en in alle toonaarden kan men hoo- ren herhalen: „zoo iets is alleen in de chao tische verwarring van Duitschland mogelijk". Alleen als men die geestelijke ontwrichting scherp in het oog houdt, kan men een verkla ring vinden voor de benoeming van Voo Papen tot kabinetsformateur. Al zal men niet kunnen beweren, dat hij op het kanseliersambt heeft Bitten wachten zijn naam werd zelfs niet genoemd nog minder zal men kunnen zeg gen, zooals destijds van Brüning, dat het ambt op hem wachtte. "Wat Duitschland op de allereerste plaats van noode heeft, is een sterke, krachtige, doelbe wuste regeering, welke over het moreele meer dan over het physieke gezag beschikt om haar wil, zelfs als er harde offers van het volk geëiseht worden, door te zetten; om leiding te geven te midden van de elkaar fel bestrijdende groepen der bevolking; om deze desnoods met de krachtigste hand in bedwang te houden. In plaats van dit hooge, moreele gezag krijgt ju en nu( indien Von Papen, zooals voor het oogenblik algemeen verwacht wordt, in de vor ming van een rijksreg-eering slagen zal, een overgangskafoinet, dat op een zeer onzekeren parlementairen grondslag berust, en hoogstens tot de nieuwe rijksdagverkiezingen, welke in Sep tember a.s. gehouden zullen worden, zal kun nen standhouden. Of de persoonlijkheid van Von Papen wel de meest geschikte is, om juist in deze tijden de leiding van het rijk op zich te nemen, mag ernstig betwijfeld worden. Zelfs ai geniet hij, als lid van de Fransch-Duitsche studie commissie, in Frankrijk een zeker aanzien,, minder is dit het geval in Engeland, en nog veel minder in de Vereenigde Staten, waar hij tijdens <jen oorlog ais militaire attaché in een zeer onverkwikkelijk incident verwikkeld werd, zoodanig zelfs, dat hij daar niet meer getole reerd werd, Dat men in Amerika die oude reminiscenties zal ophalen, blijkt wel uit de telegrammen, welke ons vandaar bereiken. Welk gezag Von Papen in Duitschland zelf bezit, zal de toekomst moeten leerem. Von Papen is steeds een buitenbeentje van de centrumspartij geweest; bij stond op den meest reahtschen vleugel, en den laatsten tijd, vooral sinds zijn uitzonderlijke houding in den -Druisischen landdag, bij de kwestie v"rkiezlng hij meerderheid van llisteivpreaident, vroeg men zich eigenlijk nog tot de officieele partij behoorde. Het blijkt nu, dat hij nog niet uitgetreden Is. Of hij, of de partij zich niet iverplioht zullen voelen binnenkort alle ban den te verbreken, zal zeker overwogen wor den. BERLIJN", 1 Juni. (W.B.) Na zijn reeds ge fcneid bezoek aan de rijkskanselarij, waar echter dr. Brüning, die in verband met de ge beurtenissen der laatste dagen ongesteld is, hem niet kon ontvangen, zoodat dr. Pünder, als vertegenwoordiger van dr. Brüning hem te woord moest staan, verlegde von Papen in den namiddag het zwaartepunt zijner onder handelingen naar den rijksdag, waar hij een aantal, gedeeltelijk zeer lange besprekingen voerde met de reeds gisteren als minister-can- didaten genoemde personen. Na afloop van zijn besprekingen begaf ven Papen zich naar Hindenburg, om den presi dent verslag uit te brengen. De rijkspresident heeft vervolgens von Pa pen officieel benoemd tot rijkskanselier en te vens de volgende leden van het kabinet defini tief aangesteld: Binnenlandsche zaken: F rel h ctt von Gayl. Rijksweer: generaal von Schleicher. Economische aangelegenheden: prof. Warm- boldt. Landbouw: Frelherr von Braun, die tevens tot commissaris voor het Oosten is benoemd. Posterijen en verkeerswezen: Eltz von Hue- benaoh. Tot staatssecretaris voor den rijkskanselier werd benoemd „Oberregieningsrat" Pa*©. Bij de aankomst van de heeren te morgen de benoeming te verwaohen va Goerdedar tot rijksminister vanar i» Guertner tot minister van Justitie en van Freherr von Neurat tot min er 1 en- landsche zaken. De bezetting van de portefeuille van finan cien is nog dubieus. BERLIJN, 1 Juni- (W.B.) De fractiezitting van de Beie'rsche volkspartij, waar vanochtend I zal oplossen, en vanavond een ernstige gedaohitenwisseling plaats had over de vraag, of de partij een ka- binet-von Papen kan. tolereeren of niet, zoo mede of Sclhaetzal, die lid is der partij, den hem aangeboden portefeuille van posterijen aan mogen aanvaarden, heeft tenslotte een stemmig beslist, dat van een actief deelnemen aan een overgamgskabinet von Papen voor de partij geen sprake kan zijn. Sc'haetzel heeft daarop von Papen's verzoek, deel te nemen aan zijn regeering, afgewezen. Zou het centrum met de Beiersche volks partij hesluiten, een absoluut oppositioneel® houding aan te nemen, zoodat dus het nieuwe kabinet in den rijksdag geen meerderheid zou hebben, dan behoeft men er volgens de mee- ning van welingelichte kringen wel niet aan te twijfelen, dat de rijksdag Teeds de volgende week ontbonden wordt. van de den ml- af, of hij centrums- Naar de Spaansohe bladen melden, bereikten de cortesdebatten over het Catalaansehe sta tuut eemige dagen geleden hun hoogtepunt met een rede van minister-president Azana, die de opinie van de meerderheid der cortesledeu ventolk te. Senor Azana verklaarde, dat naar zijn mee ning de weigering van vroegere regeeringen, om de verschillende regionale aspiraties te bevredigen, een grove fout geweest is. De re publiek is echter bereid, aan Catalonië het recht te verleenen, om op zijn scholen zoowel de Spaansche als de Oatalaansche taal te on derwijzen, zijn eigen belastingen te heffen en zijn eigen wetten te ontwerpen, mits het in nauw contact blijft met den Spaansohen staat wat betreft de handhaving der openbare orde en bereid is de sociale wetgeving, zooals deze door de cortes wordt aangenomen, te aanvaar den. Senor Azana voegde eraan toe, dat het Ca talaansehe statuut in bepaalde kringen een lief tig protest heeft uitgelokt. De anti-Cata- laansehe stemming werd echter hoofdzakelijk verwekt door elementen, welke vijandig zijn aan het tegenwoordige regiem. .De minister-president doelde hier waarschijn lijk op de actie van verschillende Madrileen- sebe bladen, met name „El Debate" en „A.B. C.", die zich steeds met kracht tegen het ver leenen van regionale autonomie verzet hebben. Na de rede van Azana is men in Catalonië algemeen van mieening, dat de republiek de Catalaansehe kwestie op bevredigende wijze hoover pleit. I p 1 VOOR UITERSTE BEPERKING DER UITGAVEN. Bezorgdheid voor den dollarkoers. WASHINGTON, 31 Mei. (R.O.) President Hoover besloot, in verband met den binnen landschen toestand, vandaag tot den ongewo- nen stap om voor de eerste maal sedert zijn ambtsaanvaarding in den senaat te verschij nen en een oproep tot zoo spoedig mogelijke overeenstemming inzake het in evenwicht brengen deT begroeting voor te lezen. Hoover verlangde uiterste beperking der uitgaven. Naast een groot aantal andere belastingen moet verder, ondanks alle principieel© be zwaren, de algemeen© omzetbelasting worden ingevoerd, want Amerika kan niet voortgaan, middelen voor de uitgaven door middel van bankbiljetten bij wijze van leening op te nemen. Slechts in dat geval ka.n het vertrouwen terugkeerem en een daling van den dollar op de wereldmarkt worden voorkomen. In politieke kringen te Madrid spreekt men de overtuiging uit, dat met Azana's pleit voor Catalonië een nieuw tijdperk in Spanje's poli tieke geschiedenis is ingeluid. Oppositie der democraten. sociaal- BERLIJN, 1 Juni. (V.D.) De sociaal-democra tische rijksdagfractie heeft na haar vergadering van hedenmorgen do volgende verklaring ge- PUDe0ee®ociaal-democratisOhe rijksdagfractie, vastbesloten om den strijd te voeren tegen alle bociaal-rea.ctionnaire aanslagen, tegen alle in- flatile-eixperim-enten en tegen allo aanvallen op de grondwet en de democratie, staat met het grootste wantrouwen tegenover do te vor men regeering en zal daaruit alle parlemen taire consequenties trekken.' Op grond van deze verklaring moet men er dus rekening mede houden, dat de sociaal democratische partij tegenover het aangekon digde kabiinet-von Papen een scherpe oppositie zal voeren, met alle parlementaire middelen. Wat zullen de nazis doen? BERLIJN, 1 Juni. (W.B.) De natlonaal-so- claLiartlsdhe Angriff" schrijft over het kabinet in wording aldus: In weerwil van zijn amtl-monarchlstischen Inslag draagt het komend kabinet duidelijk het "karakter van „iets voonloopiigis". Bij zijn samenstelling moet snel te werk warden gegaan, vooreerst wijl het rijk niet zonder officieele vertegenwoordiging kan zijn, vooral ook ïm verband met de conferentie van Lausanne, die binnenkort bijeenkomt, en ten tweede, omdat de rijksibegrooting, die nog vol komen in de lrucht hangt, afgehandeld dient te worden. Dit -zal in hoofdzaak de taak zijn, waarvoor dit kabinet zich ziet gesteld. Treedt het kabinet voor den rijksdag, om er een votum van vertrouwen te halen, dan zal Onze Brusselsche correspondent meldt ons: Men zal zich herinneren, dat onlangs front- afgevaardigde Herman Vos aan den minister van openbare werken enkelen vragen had ge steld, in verhand met baggerwerken op de Scheld© bij Antwerpen. Aanleiding hiertoe was het feit, dot volgens den heer Vos deze werken zonder werkelijke reden plotseling aan een andere firma werden toevertrouwd dan de Nederlandsohe, diie be doelde werkzaamheden al sedert jaren had ge- daan, en dat de nieuwe aanbesteding den staat veel meer geld zou kosten dan voorheen het geval was. Het antwoord van den vroegeren minister van openbare werken, van Cae-neghem, is thans bekend gemaakt; het beantwoordt niet al de vragen van den heer Vos, maar de „Schelde", die dit antwoord uitvoerig ontleedt, consta teert toch alvast o.m., dat heit ministerieel antwoord toegeeft, dat voorbarig een einde werd gemaakt aan het vorige contract, dat ongeveer 35 goedkooper was dan het nieuwe. Reeds nu heeft dit den staat 14 miillioen francs gekost en de werken kunnen nog 8 jaar duren. Het blad spreekt over een miilioenen schan daal en wijst er verder op, dat de nieuwe Mij., die de werken kreeg en over de periode van slechts 2 jaar al 14 millioen extra beeft ge kost, een dochtermaatschappij van die Société générale de Belgique is. De katholieke jeugdorganisatie, die overal in Duitschland een prijzenswaardige activiteit aan den dag logt, is ook te Krefeld volijverig in de weer, om rond de katholieke vanen, de jeugd te scharen. Zaterdag j.l. wend er door den hond van katholieke jongemannen een grootsche demonstratie gehouden. Alles had een buitengewoon ordelijk verloop. Een der glanspunten van den dag was des avonds de groote fakkeloptocht, waaraan meer dan 1500 katholiek© jongemannen deelnamen. Na afloop van den optocht keerden de af zonderlijke groepen naar haar eigen parochies ^Helaas vond deze welgeslaagde manifestatie een treurig einde. Er zijn nu eenmaal in Duitschland lieden, voor wie een hamer, waar- 1 de swastika ontbreekt, even prikkelend werkt als voor een stier 'n roode lap. Het ongeluk wilde, meldt de „K.V.Z. dat een kleine groep Katholieke jonge mannen, die een Kieiu e twaalf met hun vanen en 's avonds tegen hal Rheinatra5S0 en Fri6. het zien van banieren, te t Sturmabteilungverzamelen, p los", onmiddellijk gevolgd o eroen jon- van een aantal nat.-socialistm gamannen. Zij trachtten de w» te be machtigen, hetgeen hun ook g lukt©. Van verscheidene I GENEVE, 1 Juni. (VAN ONZEN CORRES PONDENT). In de legercommissie heeft van daag de Nederlandsch© delegatie, vertegenwoor digd door generaal van Tuinen en kolonel van Voorst tot Voorst, een voorstel ingediend, dat de legercommissie uitdrukkelijk verklaren zal. dat d© tanks en pantserauto's, die speciaal er op zijn ingericht, om d© groote wegen te ver laten en zich over het slagveld voort te bewe gen, tot de gevaarlijkste aanvalswapenen be- hooren. Niet minder dan 26 delegaties hebben Van daag en gisteren aan de besprekingen over de tanks deelgenomen. De groote meerderheid ervan verklaarde voorstander van afschaffing der tanks te zijn, doch Frankrijk, Japan, Polen en de kleine entente verzetten zich daartegen. ïtucta. van Ten door MEXICO-CITY, 2 Juni (V.D.) In den staat Mexico zijn alle Katholiek© kerken door de politie gesloten, aangezien de aartsbisschop van Mexioo tot nog toe uit de honderd vijftig nog aanwezige priesters geen keuze van 34 priesters, om de kerkdiensten te vervullen, heeft gedaan, zooals door de wet is voorge schreven. wA««TNr'rrrwsi 31 Mei (V.D.). Het Staats- pels gebruikt, om er op los tê slaan. her Ver. Stoten stilzwijgend het Bmtsohe voor- keerende jonge mannen d ewOT. te nemen aan de economische gevallen en een van hen op den gro pen. Een kapelaan liep daarbij door een slag met iB afkomstig van den Engetechep^ 6ell knupi>ei ernstige verwondingen^aan stel om deed weredidconitereimti© heeft aangenomen. De gedochte, een dergelijke coitferMtde te ambassiaideur üTwdshimgtan. De uitnoodigingen I hoofd op. Ook verscheidene jongemannen wer- aam de overige mogendheden, zouden won ea den gewond.. verzonden door de Engelsche regeering. De natlonaal-socialisten slaagden er Als de plaits der conferentie wordt Londen slotte nog in, een van hun lieden, die doo genoemd. De conferentie zal de stebiMseering poiitteogent was gearresteerd, te bevrijden van de wereldiprijizen voor grondstoffen moeten hem helpen ontvluchten, behandelen. De datum voor het bijeenkomen Dq bevolking van Krefeld, voor ongevee- staat nog niet vast. 1 Juni. (V.D.) De Grieksche in vroegeren elf heeft besloten, den vroegeren mi- ATHENE, regeering nieter-president en dictator Pangalos en zijner aanhangers te verbannen. Het besluit is genomen, op grond van orde verstoring en voortdurende verbreiding van geruchten onder de opstandelingen. tachtig procent katholiek, is diep onder den indruk van het gebeurde en zeer verontwaar digd, dat iets dergelijks zich binnen de muren in het centrum der stad, heeft kunnen afspe len. De grootsch© manifestatie der katholieke jeugd, die, zooals gezegd in buitengewone orde was verloopen, heeft bij de geheele bevolking, na deze voorvallen nog meer erkenning en be wondering gewekt- Maar Dultseblands machtigste partij, die ,vóór alles arde en opbouw nastreeft", heeft eens te meer een proeve gegeven van haar kunnen gRANZ JON PAPEN, opvolger van dr. Brüning H.N. meldt uit Essen: De politie alhier heeft den aldaar wonenden machinist Fhilipp Griess gearresteerd, die niet minder dan 44 in braken heeft ge-pleegd. Alleen te Essen heeft hij in den tijd van 16 maanden 15 inbraken ge pleegd. HM Griess weigert eenlge inlichtingen over zijn het in ieder geval von de natlonaal-socialisten medeplichtigen en helers te geven, afhankelijk zijn. Het zal dan moeten blijken, Griess was uitstekend uitgerust. Bij een of het kabinet zich de nationaal-socialistische f jrma Essen had hij een zuurstofapparaat minimum-eisohen bewust is. In aluminiumfabriek. gestolen, waarmede hij terstond de brandkast in het bureau van dezelfde firma opende. Voorts beaat hij voor het openen van brand kasten een electrlsche boormachine, breek ijzers, hondenden Sleutels enz. De buit, door Griess gemaakt, vult een heele kamer op het hoofdbureau van politie. Bij zijn verhoor zeide hij, dat zijn arrestatie te vroeg was geschied, want hij was van plan nog verschillende inbraken uit te MARSEILLE, 31 Mei. (R.O.) Uit Gardanme wordt gemeld, dat tengevolge van de ontplof- flng in een aluminiumfabriek bij het station voeren, die hem waarschijnlijk zooveel opgele- zes personen om het leven zijn gekomen, ter- ve-rd zouden hebben, dat hij zich een villa had wijl er acht werden gewond. Twee gewonden kunnen koopen en voortaan 'had kunnen rente zijn ©r ernstig aan toe. nieren. HAMBORN, 31 Mei. (W.B.) Door een aantal communisten werden vandaag vlugschriften verspreid, waarin werd aangespoord tot het honden van een demonstratie, met hett gevolg, dat het in den loop van den middag op ver scheidene plaatsen der stad tot botsingen met de politie kwam. Om ongeveer zes uur trachtten de oommu- nisten in het zoogenaamde Goethe-kwartier Vermoedelijk gevolg van vergiftiging. OSNABRüOK, 31 Mel (V.D.) In een gezl* te Mehringen bij Lingen werd gisterochtend een 17-jarige zoon, die den avond tevoren nog ge zond en opgewekt was, doodziek gevonden me sterk gezwollen hals, keel en tong. De patient werd naar het ziekenhuis overga eeQ levensmiddelenwinkel te bestormen, bracht, waar hij korten tijd later overleed. Voorafgegaan door kinderen drongen zij den Tegen den middag werd plotseling - winkel binnen en eischten de afgave van le i-jarig dochtertje ziek, met dezelfde symp o j vönsm édelen men en ook zij stierf na overbrenging naai <je laatste dagen verscheidene levens het ziekenhuis. I midd-elemwinkels door plunderaars waren over. Aangezien de doktoren, hoewel zij vermoe en vanetlj hacl de politie een aantal dezer zaken bier met vergiftigings-gevallen te doen e e - civiel gekleed-e agenten bezet, ben, omtrent de juiste oorzaak van de ge eim- Toen deze beambten tegen de plunderaars zinnige ziekte in het duister (aften, zijn de ^^en, werden zij door de menigte aange beide lij-ken naar de universiteitskliniek te vaRen en pedrelgd. Göttingen overgebracht. p0 agenten maakten van hun vuurwapens gebruik, waarbij de 31-jarige arbeider Frltz Perlioh door een schot in de borst zoo ernstig De leiders der raddraaiers en twee andere personen, die aan den overval hadden deelge nomen, werden gearresteerd. Ook te Stebtin-Züllchow is het tot incidenten gekomen. Ongeveer vijftig werkloozen drongen heden avond onder het geroep: „Honger! Geef ons eten!" een levensmiddelenzaak binnen-, ver nielden de winkelruiten en strooiden de leve"s' middelen onder de zich snel verzaime en menigte uit. den Het overvalkom-mando hersteld© PARIJS, 1 Juni. (V.D.) De geneesheeren-dee- kundigen, die een onderzoek hebben ingesteld naar de 'geestvermogen® van Paul Gorguloff, den moordenaar van president Doumer, heb ben een rapport uitgebracht, waarin Gorguloff toerekenbaar wordt verklaard. Het rapport zal morgen teir kennis van Gor guloff worden gebracht. Zijn verdediger zal een nieuw onderzoek naar Gorguloff's geest vermogens eisohen. gummistok de orde. 50 pet. salarisverlaging noodzakelijk. BOEKAREST, 31 Med (V.D.). Het aftreden ■vam de regeerimg-Jomga, heeft in Boekarest ontzaglijke opwinding doen ontstaan. Groote menechenimenigten verdringen zich om het regeeringsgebouw. De toestand wordt algeimeem buitengewoon ernstig geacht. In laatste instan tie zou, naar alhier verkondigd wordt, het aftreden van Jorga geschied zijn op aandiringea vam Frankrijk, dat tegen de agrarische canver- siewet was. Als m-otief voor het aftreden van Jorga wordt medegedeeld, dat de regeerieg niet be schikte over voldoende middelen om den achter. tand in de salarissen en schuilden te betalen, Bovendien bestaat er op het oogenblik geen va-ns in het buitenland een leening te krijgen. was van meening, dat alleen Titulesou een leening tot stond zou kunnen brengen. Aan den kroonraad, waarin'besloten wend tot de demiss-ie, is ook deelgenomen door den, directeur van de Nationale -Bank- Naar ver- luidt zou een salarisverlaging met 50 pCt. noodzakelijk zijn, om uit de finoncieele crisis t© geraken. Nationale bijeenkomst van mijnwerkers- afgevaardigden. LONDEN, 81 Mel. (R- O.) Op een vergadering ^tolereerden van alle kolenmijnen, bij. eengeroepen door den mijnwerkersbond, werd eengeroey !utl6 aangenomen, waarm met krac s ering en deze wet als on- rechtvaardig en onbillijk veroordeeld wordt. NIEUWE PLANNEN van PROFESSOR PICCARD. a f» Brusselsche correspondent meldt ons:) Kr uit Zürich vernomen wordt, heeft pro- piccard, die zooals men weet, momen- ZTaldaar vertoeft tot het voorbereiden van tweeden tocht naar de stratosfeer, in zijn rSwaringem aan de plaatselijke bladen een toespeling gemaakt op nieuwe plannen, die hij koesterde en wel een opstijging vanuit Noord- 4.merika, Canada b.v. tot het bestudeer en van den invloed van de magnetische pool op de cosmiscbe uitstraling. I Luitenant-generaal Cabra, bekend figuur uit de mil ito ire wereld, oud- bevel hebber van de versterkte positie Antwerpen, is aldaar op 70- jari-gen leeftijd overleden. het EMCbEl^Cl-t iSkQiAQHAn EDWARDS. Als 't u belieft niet, Mr. Dragle Miss Cobb noemt dat de promenade --. flen naam alleen vind ik al onuitstaanbaar. Ik maak üe- ver m'in schoenen flink -vui aan et heartyike Bitranid ©n ze wees ora-aiT k: lemen aal» op eeniigen afstand, alleen door 't maanlicht be schenen, omzoomd door 'n ruwen, wit en rots- mand, die een scherpe tegenstelling vormde met den wèl verzargdiein wandelweg "to* ea gate, dien ik had' willen kiezen. En, Mr. D-rage, vertel me nu een», b°6 ge 't al dien tijd gemaakt hebt, en. ge ®r" pr-rt u er toch niet aan, als ik liiieir zoo maar gewoonweg over die kleine plassen spring?.. En, daar ik maar Septimus Drag© was, on bedreven in den omgang met vrouwen, kon ik niets dan alleen luisteren naar haar opgeruimd, levendig gesnap, terwijl ik inwendig 't besef bij me droeg, dat door dit gebrek aan gaven mijnerzijds on reeks vragen, diie mij op de lippen brandden, nimmer zou worden geuit, tenzij zij "t andeirs mocht vallen. Miss Marriott Lady Ursula Ohlson zij. die Windfellow op Z'n wandeling had begeleid zij, die steelsgewijze in de duisternis was ge gaan naar het kantoor van Compton Feilowes en tegelijk het lieve, aanminnig© wezen, Ö'at mij zooeven glimlachend aangezien had. Mr. Drage, hoor dien verru kkelijken-storm- wind eens, die daar komt opzetten! Dit, terwijl ik niets hoorde, dian die stem van hem, die me >00 dierbaar geworden was. Windfeilow, teen hij haar naam in hartstochtelijke smeegbedfen tem Hemel geroepen had. Raani oh, mijn Raaüii, toen hij daaT als een blinde voortstrompelde. En had ik toen nliet het vaste besluit gevormd, dat ik haair, zoodra ik er miaar de gelegenheid, toe krijgen zou, wilde smeiefeen, om één enkel woord, één enkelen blik, waarmee zij aan z'n ondragelijke foltering een eind zou maken? Maar nu... hoe streelde mu haar stem mijn eigen ooren! Mir. Drage, ik ben inderdaad, blij, dat Ik u weerzie. Zeg me eens, gaat 't u goed? Hebt ge 't htier maar uw zin? Oh! dliie onweer staanbaar aantrekkelijke, liefelijke muziek van haair stem! Maar,hoorde ik u niet van een eenzame heide roepen, Windfellow? Wees gerust, vriend, ill^ ben hier! We wandelden een tijdlang verder, totdat ze op haar horloge zieinide, met schrik tot die ont- kmg kwam, hoe laait het reeds geworden was. Vergeef mo, Mr. Drag©, miaar we moeten ons nu wat haasten. Mijn vader is ziiek.,.. 4k verpleeg hiem.en jje^ beloofd, hem niet langer dan een uur al!ee.n te laten We stapten nu vlug door.... zóó vlug dat ik tot mezeM zei: Dezen avond althans z'al ik geen gelegenheid hebben, om haar te zeggen, wat ik op 't hart heb, betreffende Windfellow. Zonder ons gesprek te hervatten, Hepen we tot aan het stadje en kwamen we ln 't gezicht van Miss Begonia Cobb's pension. 'twas een heel prettige wandeling, Mtr. Drage. Ik had me nieta aangenamere kunnen droomen. Miss.'.Miss Marriott. Heeft 't u werkelijk genoegen gedaan? Haar glimlach wias zoo betooverend, dat ik zeker wist, dien den geiheelen nacht voor me te zullen zien. Miss Marriott,^ het genoegen zou beslist volmaakt geweest zijn, als ik ajlleen aan mezelf dacht. Goddank!, het was «r uitl, Dat klinkt zeer mysterieus, Mr. Drage. Vindt ge? Vooruit nu, man, moed gevat! Ik heb me niet kunnen weerhouden aan iemiaind, anders te denken, die op 't oogenblik zoker miln- d er gelukkig is. Ik bleef steken. Hoe moest Ik 't haar toch zeggen? Zijt ge dan zeker, dat g© zelf gelukkig rijt? O, wat was zij toch onuitsprekelijk Hef! Ik vervolgde: Mtss Marriott, ik 'ken een man, voor wien lik zonder aarzelen m'n leven zal geven, als 't noodiig is, en die met nog mee-r liefde zijn leven zou offeren voor u. Zouidit gij voor hem niet één gedachte, één enkel troos tend' woord kunnen over hebben? Zij zweeg zóó llang, dat ilk begon te den ken, nimmer meer den zoeten klank van haar stern te zullen hooren. Toen ze eindelijk ant woordde, kon zij haar oogen niet opslaan. Ge bedoelt Michael? Ja. Wait wilt ge, dat ik hem zeggen zal? "Wat kam ik hem zeggen? My lady.Miss Marriott.dien mor gen, toen ik u en hem te zamen zag, was er blijdschap in z'n oogen... omdat dit,uw wil was. Hij was toen Windfellow.. de groote meester.... en nu? Wat is hij nu andere dan Bavelengro, de reddeloos verlorene?hij, die mijn eenige vriend is. My lady, wilt ge mij niet begrijpen, wilt ge niet? Spreek niet zoo luid, bid ik uLaat me tijdom na te denken.Terwijl z-e voortging, werd haar toon kalm, beheerscht; Mr. Drage, dat gij tot mij komt met dit ver zoek, tot mij, arme, zwakke vrouw, vervult mij met trots.ik voel er mij door geëerd. Een vriendschap, als de uwe, verdient beter loon, dan ik er u ooit voor zal kulnnen geven. Haar welluidende stem werd nu door snikken gebro ken. Wilt gi mij alleen beschouwen ato eeo arme, diep ongelukkige vrouw, dlie nii-et weet, h-oe ze handelen moet? Ge moet me tijd laten, ik bid 't u. V-ergeef me, My lady, wanneer ik u leed gedaan heb. Neen, ge zijit te grootmoedig en te goed. Maar wilt ge me nu alleen laten? Zooals u wilt, myjaidy. Neen, Miss Marriott moeit ge zeggen, als 't u belieft. Later wil ik met u spreken.mor gen misschien.... maar ge moet me nu laten gaan. Zoo ging ze van me heenen ik wandelde nog wel 'n vol uur, voordat ik besluiten kon, even eens naar huis te gaan. Eindelijk.daar zat ik in mijn kamer, nadenkend over dit nieuwe gebeuren. Ik was nu toch, maar 't scheen, in derdaad wèl bestemd, om altijd weer opnieuw voor mysteries te komen staan!.... Myste rie was alles van het oogenblik af, diat ik Windfellow voor het eerst gezien had. Lady Ursula.Miss Marriott! Waar zou dit alios toch eindigen? Ik wist t niet te zeggen. En toch.zou dlan achter dit schoone gelaat oo^ bedrog kunnen schuilen, zou in dit teere a^ ooit anders, dan de grootste reinheid tu"" wonen?... En ze had mij glimlachend a e Zijt gij werkelijk gelukkig?- - ^od m^e t me vergeven, Windfellow—.^ lief! In den slaap vo*d linw€„digen strijd. rust, geen verpozing dag> Ik haakte naar d op aj mijn vragen zou die wellicht 't mlsschien had ze immers ge- brengen. Morgen »lsscmB ZiOgKl. het ontbijt vernam ik van Miss Bego- Cobb tot mijn teleurstelling, dat de lady aaa haa.r vader de arme, zieke edelman, hun maaltijden in hun kamers gebruikten. De lady liet Zich gewoonlijk niet zien voor den namiddag, wanneer, naar Ik yerder vernam. meestal 'n rijtuig voorkwam.jaa:mn luchtje gingen scheppen. Ik b en gen zoek met ronddwalen m TOOr de keerde kort na den biddag bcodschap vain lunch. Ik werid verrast dooU )ide eigena- een dienstmeisje, dat M hiaar prlvê. res" kwam verzoeken, bp Mise c©bb vertrek te komen. D jn de oogen zeer zenuwachtig en hani(i een aan; zij reikte me naam g^nreven enveloppe, waarop ut mu 236 -nu is voor u mijnheer.en zij is ver- 1 mooie, melancholieke dame en trokken, vader. In een huurauto zijn haaI üT^êgaan, nog geen half uur geleden, sprak Miss Oobb met in droeve tranen ge smoorde stem- jfaar hoe ls dat dan zoo op eens geko men, Miss Cobb? Hoe 't gekomen is? Ik weet 't niet, mijn- hie0r, ik weet 't niet. Er kwam een brief voor haar vanochtend, met erachter zoo'n paard met •n horen weet wel, wat ik bedoel, 'n wa pen en toen ze dien gelezen had, was ze vrees el ijk opgewonden, Miss Cobb' zei ze, wilt u om 'n taxi sturen voor me? We moetan met den eersten trein naar Londen. En de arme zieke, oude heer lag op de rustbank en zei maar niets. Wat is er gebeurd, Miss? vroeg ik, maar zonder te antwoorden, vroeg ze me alleen haar 'n meisje te sturen, om haar te helpen bij 't inpakken. En nu is ze vertrokken.en heb ik de mooiste kamer van m'n eerste verdieping leeg zonder de minste kans, om ze te verhu ren vóór Juni.Maar wat schrijft zij in haar brief, mijnheer, als ik niet te nieuwsgierig ben? Heel weinig, antwoordde ik, terwijl ik las, heel weinig, Miss Cobb. Alleen dat ze on verwachts, onmiddellijk ver-trekken moest en op het oogenblik nog niet kan zeggen, waar heen. Ik Uet Miss gobb, jUq gen tiAüWte nabij was, over aan die zorgen van een meisje, dat met reukzout was komen toeschieten, en ging naar mijn kamer. Daar las ik Lady Ursula's brief langzaam en met aandacht. „Vergeef me, ik kan vandaag niet met ii spreken. Wij moeten op staanden voet ver trekken. Dankbaar zal ik steeds terugdenken aan uw vriendelijkheid voor mij en ik ben er werkelijk trotsch op, dat Wtodfedlow zach uw nobele vriendschap heeft kunnen verwer ven. Misschien zal ik te eeniger tijd wie kan 't zeggen? in staat zijn, u alles ln den breed© uit te leggen. Als ge Michael ziet en hem over mij spreken moet, wil dan, wat ik u bidden mag, bedenken, dat ik maar een wouw ben, die me van den band van be-paa - de conventies nu eenmaal niet kan beviij cn. „Ik meen te weten, dat gij vroeger nogal eens kwaamt in den winkel van zekere juf frouw Rodd, in Hand Court, High Hol bom. Als ik u iets te melden heb, zal ik u aan dit adres schrijven. „Betreurende, dat ik u gisteren ©enigszins in 't onzekere moest laten omtrent mijn naam, noem ik me nu - naar waarheid - met oprechte hoogachting „URSULA OHLSON". Ik vouwde den brief zorgvuldig dicht en stok hem in m'n zak, daarna ging ik naar beneden om te hooren, hoe 't met Miss Cobb was, Deza diame was, gelukkig, weer op baar verhaal ge komen, zooals het meisje me meedeelde, dat onmiddellijk daarna, op 'n driftigen ruk aan de bel reageerend, de buitendeur ging openen. Ik wist werkelijk niet, wat ik hoorde. t was de stem van.den Honourable Comptoa Feilowes. (Wordt vervolg^ j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 9