CjOIHY ll^ACT^ Jb 1RJI 3D <3 4 1 DINSDAG 7 JUNI 1932 HANDELSVERDRAG MET BELGIE. Voortzetting der besprekingen. VERKEERS-OUTILLAGE IN DE BETUWE. DE WEG GORINCHEM—LLST. Openstelling van een belangrijke streek. SPANNENDE jacht op AUTOBANDIETEN. VUURGEVECHT IN DE GISTER- WIJKSCHE BOSSCHEN. WIJZIGING DER VUURWAPENWET. De onveiligheid ten plattelande. IN DEN TREIN AANGEHOUDEN. DE INDISCHE POSTVLUCHTEN. in Bandoeng.~-~- ONTSLAG AAN HUWENDE AMBTENARESSEN. LIEFDESDRAMA TE 'S-BOSCH- ZIJN AANVALLER GEDOOD. Was vluchten plicht of lafheid HET SMOKKELBEDRIJF. FIETSER VERDRONKEN. BEROOVING TE HELMOND. WIELRIJDER DOOR DE TRAM GEGREPEN. CONTINGENTEERINGS- ONTWERPEN. DE EERSTE KAMER CRITISEERT. Eén stem reeds vastgelegd. DE DIEFSTAL VAN 60.000 BIJ DE NED. LANDBOUWBANK. „VOORSCHOTTEN" OP ONDERPAND. van DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. AUTO TEGEN BOOM GEBOTST- Predikant gewond. MET eëN MES BEDREIGD. SPELLEN UIT DE PRAKTIJK. éjM-4 6«C> 6 «Je e N W O Z z Naar Reuter uit Brussel meldt, zou een Bel- gisch-Luxemburgsche delegatie, vergezeld door den heer Suetens, zich heden naar den Haag hegeven, ten einde de onderhandelingen over het afsluiten van een nieuw Nederlandsch- Belgisch handelsverdrag voort te zetten. Nader meldt onze Brusselsche correspondent nog, dat de heeren Suetens, en Braun, welke laatste Luxemburgsch staatsraad is, de leiding hebben van de delegatie. Men hoopt, dat gedurende deze besprekingen, die van 7 tot 10 Juni duren zullen, de meeste der kwesties die na de eerste onderhandelin gen hangende bleven, zullen kunnen opgelost worden. In het Spaarbankgebouw te Tiel werd gis teren een vergadering belegd door het Comité van den weg GorinohemEist. Voorzitter was de burgemeester van Tiel, de heer C. G. Schat- tenkerk. Deze vergadering was zeer druk be zocht. Aanwezig waren o.a. de heeren ir. M. Ie Cosquino de Bussy als vertegenwoordiger van den Minister van Waterstaat en Jhr. mr. H. C. M. van Nispen tot Pannerden en H. de Liefde als vertegenwoordigers van Ged. Staten van Gelderland. Verder vertegenwoord'lgers van de Kamers van Koophandel te Rotterdam, Dor drecht, Tiel, Arnhem en Nijmegen, burgemees ters, wethouders en raadsleden van vele Betuw- eche gemeentebesturen. De eerste spreker, het Tweede Kamerlid de heer ir. M. C. E. Bongaerts deelde mede, dat hij, ingevolge hem daartoe gedaan verzoek, in het vervolg in de plaats van wijlen dr. C. Lely als adviseur voor de Betuwe hoopt op te tre den. De algemeens verkeersoutillage in de Be tuwe was, aldus spreker, gezien de toenmalige verkenrsbehoeften, beter dan in menige andere streek des lands. Groote, uitstekend bevaarbare rivieren omgrenzen de Betuwe aan alle zijden. Voor menig landsgebied was dat vroeger om van te watertanden. Maar nu liggen de feiten eenigszins anders. Thans zijn juist die groote rivieren oorzaak, dat de Betuwe voor dat wegverkeer als het ware geïsoleerd ligt. De meeste weggebruikers mijden, als zij het eenigszins kunnen, de Be tuwe en maken liever een omweg om die rivie ren heen. De levensbelangen van de Betuwe als landbouwstreek, èischen daarom, dat hare wegoutillage die evolutie op korten termijn meemaakt. Verbetering is dringend noodlg. Ech ter het vastgestelde Rijkswegenplan voorziet niet in een verbetering op korten termijn. De ^rëê^.zal daarom zelf de handen in elkaav moéten slaan. Schat men de kosten van aan leg vah den weg GorinchemEist b.v:op ©fmlUioen gulden, dan zal de streek dit be- dfafe '*zelf bijeen moeten brengen. Misschien bestaat de kans, als niet teveel van dergelijke verzoeken tot de Regeering worden gericht, dat zij bereid is, bij het volgende vijfjarig wegenplan reeds den weg tegen den kostenden prijs ovqr te nemen. De streek derft dan wel de rente van het kapitaal, maar het is de moeite waard te onderzoeken, of die renteder ving niet opweegt tegen het te bereiken eco nomisch voordeel. Bovendien zou het een zeer geschikt object voor werkverschaffing zijn, waarvoor het Rijk ln de kosten der loonen ze ker zou willen bijdragen. De tweede spreker, de heer W. O. A. Koster, directeur der N.V. Vereen. Ned. Chamottefa- brieken te Geldermalsen betoogt, dat de Betuwe langen tijd een ernstig tekort aan voortva rendheid heeft getoond. In de periode 1910 tot 1920 is daarin echter verandering gekomen. Op leving en aanpassing aan nieuwe methoden is echter dikwijls geremd, omdat intensief weg verkeer in de Betuwe dikwijls volkomen onmo gelijk was. Door den bouw der verschillende bruggen over de rivieren is reeds veeil verbe terd doch zij zullen eerst volle waarde hebben voor het economisch leven voor de Betuwe, wanneer zij te bereiken zijn langs wegen, aan gelegd voor zwaar- en snelverkeer. Niet alleen is dit een streekbelang, ook een nationaal be lang is er mede gemoeid. Daarom zal een be roep moeten gedaan worden op de Regeering om de openstelling van de Betuwe geen dag later te doen geschieden dan mogelijk is. Een marechaussee levensgevaarlijk gewond. Reeds eenige maanden geleden was uit he<t zwakzinnigengesticht te Woensel een berucht autodief, de psychopaat O. L. ontvlucht, naar wien vergeefs gezooht werd. Behalve L. werd ook een tweede persoon gezocht, die in 't Poli tieblad gesignaleerd stond en met L. samen werkte. Door een gelukkig toeval wist de mare chaussee dezen tweeden gezochte, toen hij zich Zaterdag te 'Oisterwijk liet scheren, te arres teeren. Het bleek, dat hij daar woonachtig was, en met zijn compagnon O. L., een villa had gehuurd. Overwegende, dat L. dus ook wel naar Ois- terwijk zou komen, werden verschillende hoofd wegen afgezet. Tegen zeven uur Zaterdagavond kwam op den Vuchterweg bij den Bosch, een auto met het nummer, waarnaar gezocht werd in zicht. De wachtmeester J. F. de Maat stak zijn hand op om den wagen stil te doen hou den. L., die in den wagen zat, verminderde vaart, maar scheen niet te willen stoppen, waarom de wachtmeester op de treeplank springt. Nau welijks is dit gebeurd of L. gaf vol gas. Ter wijl de auto in snelle vaart vooruitschoot, gaf L. den wachtmeester een slag, waardoor deze van den auto viel en bewusteloos op den weg bleef liggen. Bij onderzoek bleek, dat hij een zware hersenschudding had bekomen en in ernstigeiv toestand naai het ziekenhuis moest worden gebracht. Onmiddellijk werd de politie ln verschillende plaatsen gewaarschuwd. Het duurde echter tot in den nacht voor men L. met zijn auto in den omtrek van Oisterwijk op het spoor kwam. De wagen stond op een afstand van plm. 100 meter van de villa. Toen L. de politie en de mare chaussee, die kwamen om hem te arresteeren, gewaar werd, werd de motor aangezet en in geweldige vaart ging de wagen ervan door. De chef-veldwachter met veldwachter Hen driks van Oisterwijk sommeerden den auto om stil te houden door het zwaaien met een lan taarn. Daar werd niet aan voldaan, maar vol gas gegeven, zoodat de achtervolgers den indruk kregen, dat zij zouden worden overreden, maar het volgende oogenblik vloog de auto in de sloot. De bestuurder vluchtte er uit, het bosch ln. Hij werd achtervolgd door 7 politiemannen, terwijl de burgemeester met een marechaussee post hielden bij den auto. Na een achtervolging van ongeveer 200 meter begon de achtervolgde te schieten op de politie, 3 4 4 schoten uit een F. N.-revolver, zooals later bleek. De veldwachter Hendriks struikelde bij bet eerste schot, zoodat werd gedacht, dat hij was geiaakt. Maar het gelukte den opperwacht meester van de marechaussee's om den man te arresteeren in vereeniging met de anderen. In den auto bleek nog een man te zitten, die ook gearresteerd werd. Beiden werden overgebracht naar het ge meentehuis te Oisterwijk en later naar 's Her- togenboRCb. Het parket uit den Bosch en Breda heeft gisteren reeds een onderzoek ter plaatse inge steld. Eerste Kamerleden wenschen meer afdoend toezicht. In het afdeelingsonderzoek der Eerste Kamer wezen enkele leden op het gro-te gevaar, waar aan men is blootgesteld, Indien aan het bezit van vuurwapenen niet op ingrijpende wijze paal en perk wordt gesteld. Zij wezen op het misbruik dat in Duitsehland van die wapenen veelvuldig wordt gemaakt. Intusschen betwij felden zij of, indien dit ontwerp mocht wor den verheven tot wet, inderdaad toestanden als de evenbedoelde zijn te voorkomen. Deze leden toch waren van oordeel, dat slechts bij zeer acute onrust van uitvoering der bij art. VI ingevoegde bepalingen sprake zal kunnen zijn. Mitsdien zouden zij het op prijs stellen, indien de minister hun de verzekering zou willen geven, dat ook fonder toepassing der vermelde voorschriften de Vuurwapenwet niet of zeer moeilijk zal kunnen worden overtreden, en hun wilde uiteenzetten door welke maatregelen zulks zal worden bereikt. Ook sommige andere leden achtten een meer afdoend toezicht op de naleving der vuurwa penwet dringend noodzakelijk. In dit verband wezen zij er op, dat vele woonwagenbewoners in het ongeoorloofde bezit van vuurwapenen zijn. Vele andere leden merkten op, dat ofschoon de geuite desiderata zeer zeker reden van be staan hebben, de geheele werking der Vuur wapenwet in het bedoelde opzicht een secun daire is. De afwending van vijandelijke ver houdingen tusschen de burgers onderling en van toestanden van verwildering, gelijk die zicli in den laatsten tijd onder den druk der omstandigheden in enkele streken van Duitseh land openbaren, hangt naar hun gevoelen wel in de eerste plaats af van politieke en econo mische factoren, onder dewelke het algemeen beleid der Overheid van grooten Invloed is. Verscheidene leden achtten de voorziening, welke met dit ontwerp wordt beoogd, een hal ven maatregel. Wil men een afdoende regeling treffen dan moet h.i. de wetgever zich niet be palen tot een verbod om vuurwapenen of mu nitie voorhanden te hebben, doch dienen even zeer de vervaardiging en de invoer er van te worden strafbaar gesteld. Blijkt de noodzakelijke behoefte zoowel aan de eene als aan de andere soort van zaken te bestaan dan neme de Staat de fabricige er van zelf ter hand, en worde nauwgezet gecontro leerd, waar de gefabriceerde voorwerpen blij ven. In het algemeen moet, naar het oordeel de zer leden, het voorhanden hebben van vuur wapenen onder bepaalde omstandigheden niet te zeer worden bemoeilijkt, vermits de veilig heid vooral ten plattelande en in de huiten- wijken der steden niet zelden te wenschen overlaat. De Uil te Bandoeng. De „Uil" vertrok gisteren om 5.47 uur uilt Medan en arriveerde na tusschenlandlngen van.' 12.21 tot 12.56 uur te Palembang en van 15.40 tot 16.19 uur te Batavia, om te 16,56 uur De Havik (heenreis) vertrok gisteren te 5,05 uit Dja.eik. Na een tusechenlanding in Karachi, landde het toestel te 16,39 te Jodhipur. De Ekster (thuisreis) vertrok te 5,23 uit Calcutta en landde te 10,10 in Allahabad. Het toestel vertrok te 11,17 uur naar Jodhpur waar het te 17,38 landde. Frauduleus bankroet Zondagavond is ln een trein uit Duitsehland te Nijmegen aangehouden A. de Gr. bloembol lenhandelaar te Voorhout. Hij is onlangs in staat van faillissement verklaard, doch eenige dagen later naar het buitenland vertrokken. Hij wordt verdacht haten tot het faillis sement behoorende te hebben verzwegen en ln het buitenland zelf te hebben geïnd. Hij is naar den Haag overgebracht en aldaar ter beschikking van den officier van Justitie gesteld. BRAND. Gisterenavond half zes is te Roelofarends- veen brand uitgebroken in het woonhuis van de Wed. W. P. van der Saim, vermoedelijk, doordat uit een schoorsteen een vonk op het rieten dak is terecht gekomen. De woning is geheel afgebrand. De aangrenzende vleesch- houwerij, eveneens eigendom van de wed. v. d. S. bleef behouden. Verzekering dekt de schade. In October 1.1. dienden de R.K. gemeente raadsleden mr. van Maarseveen en dr. Oomen te Utrecht een voorstel in om met inacht neming van gewenschte uitzonderingen ge huwde en huwende ambtenaressen te ontslaan en geen gehuwde ambtenaressen meer aan te stellen. Thans ls een praeadvles van B. en W. ver schenen, die zich niet geheel en al met het voorstel kunnen vereenigen en derhalve voor stellen alleen eervol ontslag te verleenen aan de aan een openbare school verbonden onder wijzeressen, die voor het bereiken van den vijf- en veertigjarigen leeftijd ln het huwelijk tre den. UIT HET RAAM GEVALLEN. In de Lauwerecht te Utrecht is een 6-jarig jongetje uit een dakraampje op straat geval len. Het ventje brak een been. Voor het Bossche Gerechtshof stond gisteren terecht W. V., die op 27 Dec. bij een vechtpartij op den Engelschen weg te 's Hertogenbosch, waar hij met zijn meisje liep, J. V. heeft dood gestoken. De Rechtbank had hem vrijgespro ken. De vechtpartij was ontstaan omdat het slachtoffer er jaloersch over was, dat zijn vroegere meisje nu met verd. omging. Verd. bekende V. te hebben doodgestoken, maar het was uit zelfverdediging. Hij was door V. met een gummistok aangevallen en hevig gesla gen. hij is overstuur geraakt, heeft toen een mes getrokken om zich te verdedigen. Zijn meisje, Cornelia W., als getuige gehoord be vestigde deze verklaringen. De Adv. Gen. meende dat verd. wel had kun nen wegloopen. Hij had aan de vechtpartij kun nen ontkomen maar was er op voorbereid en had er zich voor gewapend. Een beroep op noodweer gaat niet op. Verzachtende omstan digheden in aanmerking nemend, eischte spr. wegens zware mishandeling met doodelijken afloop 2 jaar gevangenisstraf. Mr. E. v. Zinnicq Bergmann pleitte ontslag van rechtsvervolging. Als verd. was weggeloo- pen zou hij het meisje aan een aanval hebbeh blootgesteld en laf zijn geweest. Hij heeft zich met een eenvoudig zakmes uit nood geweerd. Uitspraak 21 Juni. Bijna twee duizend verbalen in de maand. Volgens officieele opgave van het hoofd douanekantoor voor hinnenlanidsch verkeer in het district Aken zijn daar in de maand Mei achttien honderd processen-verbaal wegens smokkelarij aanhangig gemaakt. Er werden in beslag genomen 10 vracht auto's, drie motorrijwielen, en 50 rijwielen, welke de smokkelaars in gebruik hadden. Er werd niet minder dan 5000 K.G. koffie, 10,000 K.G. suiker en 1500 K.G. tabak zonder nog te noemen de groote hoeveelheden sigaren, siga retten enz. in beslag genomen. In den Eifel profiteeren de groot-smokke. laars van den nood der bevolking, om de men- schen in hun smokkeldienst te nemen. In vele dorpen worden kleine smokikeloentrales ge sticht, vanwaar uit de smokkelhandel verder wordt geregeld. Tientallen van deze smokke laars zijn reeds in handen gevallen van de commiezen. Door de douanebeambten in district Trier zijn Zaterdag vijf personen gearresteerd, die sedert de helft van 1931 voortdurend koffie, tabak en sigaren uit het Saargebied naar de Duitsche grens gesmokkeld hebben. Vannacht in de vaart gereden. Te Medemblik is Zondagnacht een zekere II. uit Wervershoof, met de flets naast de brug tegenover „Het Wapen van Medem blik" in de vaart gereden. Hij werd later leven loos opgehaald. Anderhalf jaar geëischt. Voor bet Gerechtshof te 's Hertogenbosch stonden gisteren terecht de gebroeders H. J. C. v. L. en A. B. A. v. L„ kooplieden te Helmond, die aldaar den wissellooper M. van Bragt van een portefeuille met 1230 hebben beroofd. De Advocaat Generaal eischte tegen ieder VA Ja®-1 gevangenisstraf. Slachtoffer overleden. Te Numansdorp beeft gisteren een ernstig ongeval plaats gelhad. De 38-jarige J. Noord- hoek, die per rijwiel uit de Achterbuurt kwam, werd op de trambaan gegrepen door den uit de richting Rotterdam komenden motorwagen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Noordhoek werd meegesleurd en tegen een woonhuis geslingerd. In zeer ernstigen toestand is het slachtoffer naar het ziekenhuis te Rotterdam overgebracht. In den loop van den middag ls hij daar aan de gevolgen bezweken. Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer over de ontwerpen tot regeling van den invoer van schoeisel, tricotgoedren, willen en halfwollen stoffen en bovenklee- ding. Verscheidene leden waren van oordeel, dat, au de getroffen maatregelen ook betrekking zullen hebben op zijden en halfzijden boven, kleeding voor vrouwen, bij de uitvoering der crisisinvoerwet rechtstreeks protectie wordt verleend. Zij spraken de hoop uit, dat bet ele ment van bescherming ln volgende wetsont werpen betreffende de oantingenteering van goederen niet meer zouden voorkomen. Andere leden sloten zich hierbij aan. Al deze leden waren van meening, dat toepas sing der Crisisinvoerwet slechts in zeer be perkte mate mag geschieden en datin de tlians aan de orde gestelde gevallen de grens overschreden is. Weer andere leden betoogden, dat in het treffen der maatregelen, welker goedkeuring bij deze wetsontwerpen wordt verzocht, ken nelijk van invloed is geweest de actie, welke in verschillende kringen hier te lande, met name van de zijde der Alg. R.K. Werkgevers- vereeniging wordt gevoerd. Deze leden hadden zich met het ontwerp-crisisinvoerwet vereenigd onder het uidrukkelijk voorbehoud, dat de uit te vaardigen voorschriften alleen zouden die nen om abnormalen invoer te weren, doch niet om normalen invoer te regelen in verband met de belangen der Nederlandsche industrie. Eenige andere leden waren van meening, dat het hier slechts halve maatregelen geldt, die daarenboven veel eer hadden moeten wor den getroffen. In het buitenland betoont men op dit stuk een veel grootere voortvarendheid. Naar aanleiding van de in „e Tweede Kamer gemaakte opmerkingen van den heer Colijn bepleitten verscheidene leden handhaving van het eenmaal aanvaarde stelsel van goedkeu ring achter af door de Staten-Generaal. Andere leden drongen aan op wijziging der wet in den door dr. Colijn gewenschten zin. Een lid verklaai is tegen het ontwerp te zullen stemmen, omdat ijden- en halfzijden bovenkleeding onder de oon tingen teering valt. HET CONFLICT TUSSCHEN DEN NED. BIOSCOOPBOND EN HET N. C. F. Men meldt ons: De voorzitter der Ned. Vereeniging voor Cul- tureele films de heer D. van Staveren, heeft een poging ondernomen om in het sinds langen tijd bestaande conflict tusschen den Ned. Bioscoop bond en het Ned. Centraal Filmarchief bemid delend op te treden. De heer van Staveren heeft beide partijen de volgende middelen ter beëindiging van het geschil voorgelegd: le. het bestuur van het N. C. F. verzoekt den minister van Binnenlandsche Zaken, zijn circulaire aan de gemeentebesturen terzake van het vervaardigen van filmopnamen op den publieken weg, in te trekken; 2e. tegelijkertijd heeft de N. B. B. zijn boy. cot tegen het N. C. F. op; 3e. belde partijen verklaren zich bereid, ten spoedigste bijeen te komen onder een onpar- tijdigen voorzitter om de 'verhouding tusschen het N. C. F. en het bioscoopbedrijf voor de toe komst te regelen. Deze poging is voorloopig reeds met succes bekroond. De beide bij deze zaak betrokken organisaties hebben het voorstel van den heer vuh Staveren in beginsel aanvaard en hem verzocht, de leiding der binnenkort te houden beraadslagingen op zich te nemen. Het is bovendien aan geen twijfel onderhevig, dat de minister bereid zal zijn om aan een verzoek van het N. C. F. tot intrekking der be doelde circulatie gevolg te geven. TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Zondagmiddag is tengevolge van een stuur- defect een auto op den Amstelveenschen weg te Nieuwer Amstel tegen een boom gere den. De bestuurder en een naast hem zittend meisje werden door glasscherven gewond aan gelaat en handen en moesten door een ontbo den medicus worden verbonden. De auto zelf werd zwaar beschadigd. BRANDSTICHTING? De heer S. N. te Oterdum, wiens 'S afgebrand is in arrest gesteld onder v t*,g den brand te hebben gesticht. HU j öe" schikking worden gesteld van den justitie. Op 10 dezer zullen de verdachten terechtstaan. Naar wij vernemen zal de strafzaak tegen den hulpkassier K. en den kellner De H., die ver dacht worden van den diefstal van 60.000 aan het einde van het vorige jaar bij de Neder landsche Landbouwbank te Amsterdam ge pleegd, op 10 Juni a.s. voor de Vierde Kamer der Amsterdamsche rechtbank terechtstaan. De beide verdachten zijn, zooals bekend, na hun avontuurlijke reis in Januari 1932 door den Amsterdamschen inspecteur van politie M. O. F. v. d. Heul, gearresteerd en na eenige maanden in de gevangenissen te Marseille en Aix te hebben doorgebracht, naar Nederland uitgeleverd. Aan verdachten wordt thans ten laste ge legd diefstal van boeken en bescheiden der Landbouwbank, zulks gepleegd, teneinde het misdrijf van den diefstal van 60.000 verbor gen te doen houden. In deze zaak zijn 14 getuigen gedagvaard. De panden eerst verzilverd. De directeur der N. V. „Neptunes" W. J. H., is terzake van verduistering, tweemaal ge pleegd, veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Van een arts te Den Haag had H. als onder pand voor een aan zekeren N. verstrekt Voor schot 2 obligatiën a 1000, gemeente Enschedé in onderpand ontvangen, welke hij zonder daar toe gemachtigd te zijn, heeft verzilverd. Het zelfde deed H. met 2 obligatiën van de Levers Zeep-Maatschappij, die hij „n mevr. de Wed. C., voor een aan haar zoon verstrekt voorschot van ƒ1050 in onderpand ontving. Bovendien had hij deze dame om ƒ150 als surplus ge vraagd, terwijl de stukken op dien datum nog 1800 beurswaarde hadden, zoodat er een zeer ruime overwaarde was. In hooger beroep wees de advocaat-generaal voor 't Haagsch Gerechts hof er op, dat de „Neptunes" eerst de gevraag de onderpanden ging verzilveren en op deze manier de aanvrager aan geld hielp, hetgeen volgens spr. eenvoudig zwendel was. De ver duistering bewezen achtend, requireerde spr. bevestiging van het vonnis. Mr. E. G. S. Bourller verzocht een clemente straf. Arrest 15 Juni a.s. Bij het spelen op den weg. Zondagmiddag werd het 5-jarig dochtertje van D. G. te St. WilJibrord, terwijl het op den rijksweg EttenRoosendaal aan het spelen was, door den luxen auto van den heer G. uit Bergen op Zoon aangereden. Ernstig gewond, werd het kind opgenomen en vervoerd naar het ziekenhuis te Etten, waar geconstateerd werd, dat het een sahedelfractuur en hersen schudding had. Haar toestand is ernstig. Naar we vernemen, treft den bestuurder van den auto geen schuld. Zondagmorgen reed ds. A. Scheele, Geref. predikant te Kapelle per auto van den heer de G. naar 's Gravenpolder om daar den di<mst te lelden. Op den Biezelingschen dijk echfe1' slipte de auto en botste met zulk een kracht tegen een boom, dat de wagen ernstig beschadigd werd en ds. Scheele door glasscherven aan hoofd en handen gewond werd- Dr. Kole van Hoedekenskerke verleende geneeskundige hulp. Daarna werd de dominee per auto haar. zijn woning vervoerd. c ai! eur werd licht aan de hand gewond. In de K°rte ,IÏX>zen('aa' te Utrecht ontmoette Zaterdag®'"'0111 6611 19-jarige slager, die ge- wape°d met 6en slagersmes, zijn vrouw, va» wie Üij' «««is eenigen tijd gescheiden leeft, onder de woorden; „Nu ga. jij er an" bedreig de hij haar met het mes, maar de vrouw vluchtte weg en waarschuwde de politie, die den man later op den avond arresteerde. BESMETVERKLARING HAVEN INGETROKKEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ingetrokken de beschikking, waarbij de haven Port-Saïd besmet werd verklaard wegens pest. I. Een falen van het echtpaar Culbertson. A H A V B 3 7 6 4 3 5 2 3 ét 10-8-7 C? 8-5-4 •O B-10-9-8-4 •*•9-7 3-5-6-H ét 6-10-B 5-H<0> 8-B-H-A »Je 4 7 2 9 2 9 V 6 4 V A V 10 Dit spel werd gespeeld ln een duplicate- match en het bieden verliep: Tafel I ZWNO p p 1 Sa d 2 p p p Tafel II Z W N O 1 p 3 Sa p P P Het passen door Z en W aan tafel I achten wij geheel juist evenals het openingsbod van N met 1 Sa (14 Sa-punten ln de 3e hand). Het daarop volgende dubbelen van O is gemo tiveerd, wij zouden echter in de plaats van Z. (mrs. Culbertson) nimmer 2 geboden heb ben, doch met 11 Sa-punten direct 3 Sa. Heeft haar hier de dubbel van O dwars gezeten In. verband met het bieden mocht zij toch op 4 S-a in haar hand rekenen en zij zou ook vol- 9*na l}«t flagen-fyateem het 1 Sa-bod hebben mogen doen doch de puntentelling gaf hier meer zekerheid daar zij 1 punt boven de ver- eischte 24 in beide handen samen kon tellen. Aan tafel II werd met 1 <1? geopend, het geen wij door het gemis van 2% T-s een slech te opening vinden. Het daarop volgende 3 Sa- bod van N echter is volgens onze meening geheel juist, ook al mist Z minstens T-s. Aan tafel I werden 2 gemaakt, aan tafel II echter 4 Sa II. Een falen van het approach-forcing-sy stem en van het common-sense-systeem. V> 10-6-3 <C>V-8 •f* A-H-B-10-9-8 A H 5-3-9-B-H ét 4-5-7-8-B-V 7 8 10 V 2 9 9 B A H ZWNO ZWNO p 1* 2 O 2<? 14 24 2 O 2C? 2434 P P 3 O 3 C? 3 4 P P PP Dit spel werd gespeeld door vier meester- spelers en hij, die het spel publiceerde, 'slaakte de verzuchting, dat uit de bieding wel bleek, dat het systeem, gebruikt aan tafel I niet deug delijk kon ztjn, evenmin als aan tafel II het z.g. systeemloos common sense bieden, want, dat toch zeker een manche-bod bereikt had kunnen worden. Wij kunnen dit niet geheel onderschrijven; voor de OW-lijn toch achten wij het hereiken van een manchehod niet mo gelijk, wel echter voor de NZ-lijn, waar wij als volgt geboden zouden hebben; ZWNO p 14 20 2C? 4 O P 5 0 P P P Waar Z geen 2% T-s bezit, mag hij n.o.m. niet openen. W beeft ook geen 2% T-s, maar zijn 4 hon neurs mogen hem iets veroorloven. N heeft een 7-kaart met VA T-s en geeft dus met zijn volgbod van 2 O een juist beeld van zijn spel. Het 2 <?-bod van O is voor een 6-kaart te mo- tiveeren en nu moet Z door een sprongbod in O zijn kracht aangeven teneinde N gelegen heid te geven het manchehod te doen. Het 2 O-bod voldoet geheel aan de eischen, welke wij ln onze biedverhandeling hebben gesteld n.l. voor een twee-bod als opening: 7 S-s, waaronder 3 T-s. Het geldt nu een volg bod dat Iets zwakker mag zijn, met 7 S-s, waaronder 2% T-s. Waar Z met 2 S-s danwel VA T-s op een tweebod van N met één mag verhoogen, daar mag hij in het onderhavige geval met 3 T-s en ztjn kaartverdeeling zeker 4 O bieden. Uitgekomen wordt met 4 5 en OW maken 2 4 slagen, waarna NZ de rest moeten ma ken, tegen elke verdediging in. III. Een slecht geboden spel. Te laat. „Maar, je moet het drinken laten dan wondt je zeker negentig jaar''. 's Is te laat, mevrouw. ,,'t Is nooit te laat!" „Voor mij wel, mevrouw ik ben al twee en negentig", 8 V A B 9 B 9 8 2 3 3 2 2 A-B-7-5-4 8-7-6-5-4 •£•8-6 3-5-6-9-10 ét 10 3-9-10-V-H O V-A «J* AH H Tafel Z W 3 4 4 4 6 4 P N 2 Sa 5 4 P P Z 2 4 3 4 P Tafel II W N 0 P P P 2 Sa 3 Sa Resultaat: 2 down Resultaat: 2 down Met 3 T-s is het 3 4 hod van z aan tafel I een slecht bod al isbet ook niet als een dwangbod bedoeld. Eveneens aan a el H is het 2 4 bod niet goed. (Beide bieders speel den zonder systeem, z.g- common sense),, voor een dwangbod is het te zwak en voor common sense bevat het geen 8 S-s. In beide gevallen werd een Sa-antwoord gegeven, waarop aan beide tafels terecht 4 geboden werd. Het door gaan aan tafel I Klein Slam kan niet an ders dan hoogst optimistisch genoemd worden, het 3 Sa-bod aan tafel II echter is een logisch gevolg van de 2 4 opening. Wij zouden als volgt geboden hebben: Een zeskaart met 3 T-s doch geen 7 S-s mag ons geen 2 4 doen bieden, wij openen dus op 1 4- N. heeft geen steun in de geboden kleur, geen bledbare kleur met U/2 T-s doch wel 8 Sa-pun ten, hij moet dus I Sa bieden, waarop Z. kan antwoorden met 2 4. want niet alleen heeft hij chicane in O, maar slef'r'l'r^ Sa-punten, zoodat hij in beide handen g n u Sa-punten (noodig voor een 2 Sa-b° tellen; echter kan hij ook 2 4 bied®n o te zien 0f het Sa- bod van N. wellis114™ po aar'd is dan hij mocht concludeeren- n 2 4 bod zal N. moeten passen eo op 4 bod zal hij 3 4 kunnen geven. »et nlet verhalen van het Sa- bod zal Z. verder uoen passen. Waar 4 4 ge maakt werden- zouden 3 trekken 60 punten en een overslag pa 6n hebben opgebracht, ter wijl tafel I - aowd-punten moest noteeren, een verschil dus van 310 punten, en tafel II 100 downpunten kreeg, een verschil dus van 210 pu"ten ln het voordeel onzer bledmethode. Of 2 4 gemaakt worden, is met de buiten gewone verdeeling der 4 twijfelachtig, veel zal afhangen van het uitkomen door W. Zeker wordt In en 4 1 slag gemaakt, vier slagen in ti oef zullen eveneens gemaakt worden, be nevens een slag in de achtste slag is proble matiek, echter meer dan 1 down ls het spel met, &en voordeel dus van 150 punten op tafel 1 eh 50 punten op tafel II. IV. Een psychologisch bod en de gevolgen. V 10 9 8 6 3 2 4 V 6 B 5 4 A-H-t 0-5-3 <0>H-4-3 •J, A-B-10-9-7 7-Héjb 6-7-9-V C? 6-8-9-A 2-8-V 4 2 5 2 5 B 8 7 3 A B 10 H Tafel I. Tafel II. W N 0 Z W N O p IC? 1 Sa 3<? P 2<? 34 p p 4 C? p P P 44 p 4 0' p P 5 4 P 5 C? P 6<? P P P Aan tafel I moet het 1 bod verkeerd ge- acht worden, bet is een typisch 2 C 1 Sa-bod (door Culbertson) is een zuiver ver- hlnderlngsbod, hij rook een slambod er tegen partij en trachtte bang te maken! e slechte opening maakte dit wel erg gemakkelijk en het succes bleef niet uit. Aan tafel II werd beter geopend en ook daar volgde een verhinderingsbod. 1 deed O. in derdaad zwijgen, zeer ten °n'®c want op de 2 (J> opening had zoowel £®n a a's een 4 O geantwoord kunnen worden- '&ukkig liet W. zich niet verschalken, waa.r0P begreep, wat er gaande was en een K e n am-bod 't eind resultaat was. Hoe wij geboden zond®» hebben? Wij achten W's hand een typi®otl awan8bod met 3% T-s, een chicane en 7 a 8 och voldoet bet niet aan onzen eiscb v0°r 6611 drie-openingsbod, want Indien O i»et a zou antwoorden, kan geen 3 Sa, noch un°ch 5 4 gespeeld wor den Maar een manche-verzoek middels een 2 O-opening is het z°nder twijfel, ofschoon een klein gokje do®r een driebod niet geheel onge motiveerd is. iua,el1 men wat elastisch bieden wil. Het 3 O °P®nings-bod zal door O. onge twijfeld met 5 beantwoord worden, waarna een Klein Slam door w. zeker geboden zal wor den. Een 2 C openingsbod zal, welk bod N. ook doet, met dan wel Sa beantwoord wor den (U Sa-Punten en dekking in alle kleuren). Beide biedingen moeten W. aanleiding geven het slambod aan te voelen en hem in 4 of hooger doen bieden, waarbij niet anders dan Klein Slam het resultaat zal wezen. Geen psychologisch bod der tegenpartij kan bij deze wijze van bieden succes hebben

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 6