ATsTE m 4 EEN BOOZE ZONDAG TE ANTWERPEN ZEETIJDINGEN. a MAANDAG 27 JUNI 1932 fr"* 1A x1 JN£: l PASTOOR J. DER KINDEREN f MENGELBERG ONGESTELD. MARINE-VLIEGTUIG IN BRAND GEVLOGEN. Noodlottig ongeluk op het vlieg veld te Vaals. OP DEN INDEX. DE MOORD OP DEN MAJELLA- TOREN. Hooge Raad verwerpt het 1 i cassatie-beroep. j NACHTELIJKE SCHIETPARTIJ TE ARNHEM. Dronken man schiet in het tvilde weg. EEN DOODE EN TWEE GEWONDEN. BEIDE INZITTENDEN GEDOOD. ONBEWAAKTE OVERWEGEN- Boerenkar door den trein gegrepen. LANDBOUWER ZWAAR GEWOND. WISSELKOERSEN". GROOTE BRAND. Een stad met vernieling bedreigd. MARKTBERICHTEN. SCHIPPERSBEURS. RIJNVAART. RIVIERTIJDINGEN. m FRATERNELLEN EN VLAAMSCHE TEGENSTANDERS SLAAGS ER WORDT „DAPPER" GEVOCHTEN. HET RAPPORT-WELTER. ONRUST IN VLIJMEN. DE MOORD TE NAALDWIJK. STOOMVAARTLIJNEN. BUITENLANDSCHE HAVENS. 1 VERWACHT TE ROTTERDAM- BINNENLANDSCHE HAVENS. GEMENGDE BERICHTEN. NAGEKOMEN zeetijdingen K.K In den ouderdom van 76 Jaren is, naar de „Maandagmorgen" meldt, Zondagmiddag over leden de Zeereerw. lieer J. der Kinderen, sinds 1902 pastoor te Dinther. Dr. Willem Mengelberg heeft, naar ons uit Amsterdam werd bericht, gisterenavond we gens ongesteldheid het volksconcert in het Concertgebouw niet kunnen leiden. Men hoopt ■dat Mengelberg spoedig hersteld mag zijn, temeer daar -hij a.s. Woensdag het feestcon- cert zou dirigeeren. Men seint ons uit Rome: De opperste congregatie van het H. Officie heeft met toestemming van Z.H. den Paus het boek van Salvatore Paglionica, getiteld „Com. peadium der politieke economie en rechts begrippen", uitgegeven in Padua bij het in stituut der academische editie, op de lijst van verboden boeken geplaatst. De Hooge Raad, hedem arrest wijzende in de zaak van den Haagsehen leidekkerspatroon M., die zoowel door de rechtbank te Amster dam als in hooger beroep door het Gerechts hof aldaar is veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf wegens moord op zijn compag non A, gepleegd op den St. Gerardus Majella- toren te Amsterdam, heeft het tegen 's Hofs arrest door M. ingestelde cassatieberoep ver- .worpen. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft 'aich in de Vijverwijk te Arnhem een drama afgespeeld, dat waarschijnlijk het gevolg is van een burenveete, die reeds geruimen tijd in deze volksbuurt broeide. Zaterdagavond omstreeks 12 uur begaf ze kere R., die in staat van dronkenschap ver- .„geerde, zich naar zijn woning in genoemde wijk, vergezeld van eenige buurtbewoners. In de nabijheid van de woning van R. is het tot een woordenwisseling gekomen, die zoo hoog liep, dat R. plotseling zijn huis binnenliep om even daarna met een buks, geladen met scherp, terug te keeren. Over de onderdeur van zijn woning schoot hij in het wilde weg en raakte den on- geveer 55-jarigen S., die niets met den twist uitstaande had gehad. S. stortte ter aarde en was bijna onmiddellijk een lijk. Door den ko- gelregen werden ook nog twee andere pereo- nen geraakt. Dezen werden per ziekenauto naar het stedelijk ziekenhuis overgebracht, doch zij konden na te zijn verbonden naar hun woning terugkeeren. Inmiddels was de politie van het gebeurde in kennis gesteld, die het lijk in beslag nam en naar het lijkenhuis liet overbrengen. I>e dader werd in hechtenis genomen en op het politiebureau aan een verhoor onderworpen. Ook het parket was nog denzelfden nacht ter plaatse. Begrijpelijkerwijs verwekte het gebeurde in deze volkrijke buurt groote consternatie en werd tot diep in den nacht heit drama bespro ken, waarvan een gehuwd man, en vader van verscheidene kinderen, het slachtoffer werd. Volgens „insiders" moet R. reeds eerder het voornemen hebben gehad een medewijkbewo- ner, uit deu weg te ruimen. Deze was ook Zaterdagnacht van de partij, en op hem zou R. het hebben gemunt. Hedenmiddag om 12 uur is op het vliegveld te Vaals een doodelijk vliegtuigongeluk ge beurd. Een militair vliegtuig van het vliegveld De Kooi bij Den Helder is in brand gevlogen en naar beneden gestort. Het toestel werd to taal vernield. De beide inzittenden, een offi cier en een onder-officier waren beiden dood. Nader meldt men ons: Drie militaire vliegtuigen maakten een vlucht. Zij waren op het vliegkamp de Kooi bij den Helder opgestegen. Een der drie schijnt motordefect te hebben gehad en wilde op het landingsterrein e Vaals, gelegen in het Prusbosch, nabij het Drielandenpunt, een noodlanding maken. Bij deze noodlanding is het vliegtuig in het bosch terecht gekomen en verongelukt. De beide andere vliegtuigen zijn doorge vlogen. Het- is waarschijnlijk, dat de bestuur ders van deze twee vliegtuigen van het ongeval niets bemerkt hebben. De slachtoffers. Het vliegtuig dat verongelukte, werd be stuurd door den officier-vlieger Weemlhof, ter wijl de onderofficier-vlieger als waarnemer dienst deed. Beiden zijn om het leven gekomen. Verhaal van een ooggetuige. Kort na het ongeval hadden wij een onder houd met den heer S. Stubach, den eigenaar van den Wilhelminatoren, die aan den rand van het vliegveld op ongeveer 30 meter van de plaats van de ramp staat. De heer Stubach was tegen 12 uur in zijn tuin werkzaam toen hij drie militaire vlieg tuigen boven het landingsterrein zag verschij nen. Een der drie vliegtuigen scheen een motor defect te hebben en daalde in een groote bocht in de richting van het vliegveld. Het vliegtuig was reeds zoover gedaald, dat de -beide andere toestellen in Noordelijke richting vertrokken. Plotseling in de laatste bocht voor de lan ding aldus onze zegsman zag ik het toestel in het bosch terecht komen. Het was een hevig gekraak. Onmiddellijk snelde ik naar de plaats waar het toestel was neergevallen. Hedenmorgen om half elf is op den onbe- waakten overweg nabij wachtpost 10 op de spoorlijn RoermondMünohenGladbaoh d met een paard bespannen kan van den land bouwer G. Sehmitz uit Melick doo-r de trein Gladbach RoermondAntwerpen gegrepen. S. werd van de kar geslingerd en is met ernstige verwondingen de ongelukkige had drie rib ben gebroken opgenomen. De kar werd ver nielt^ het paard echter bleef ongedeerd AMSTERDAM 27 Juni 25 Juni 24 Juni nartte PORT OF SPAIN (Trinidad), 26 Juni (R.O.) De geheele stad werd door vernieling be dreigd, als gevolg van een brand, die heden middag om 1 uur was uitgebroken In de za kenwijk. In een oogwenk vormden talrijke gebouwen, w.o. die van de regeer ing en een opslagplaats van alcohol, een vlammenzee. Spoedig zag de brandweer in, dat zij de regeeringsgebouwen niet kon redden, zoodat zij al haar krachten concentreerde op de be veiliging van de aangrenzende wijken. De bevolking volgde met spanning het ver loop van den brand. Tenslotte kon men ver dere uitbreiding voorkomen. Antiverpsche opslagplaat sen vernield. ANTWERPEN, 27 Juni. (V.D.) Hedennacht om 12.45 uur brak brand uit in de opslag plaats der „Hessennatls", die vooral met ka toenbalen gevuld was. Spoedig breidde het vuur zich uit en stond het geheele gebouw in lichte laaie. De met graan gevulde aangrenzende gebou wen der Nederlandsche N.V. „Zeelandia", fir ma van den Heuvel, werden gedeeltelijk door het vuur geteisterd. De gemeentebrandweer was spoedig ter plaatse. De ordedienst werd verzekerd door politie en militaire troepen. De materieele schade is zeer groot. De oorzaak van den brand is onbekend. Er wordt aan zelfontbranding gedacht Het vuur woedde hedenmiddag nog voort. Alle gevaar voor uitbreiding is echter geweken. Dramatisch was de vlucht van 17 gezinnen van oude lieden uit een naburig gasthuis, dat een tijdlang door het vernielende element was bedreigd. honden., per 8.-14H 8.961* Herlijn p. lOOMk. 58.65 58.70 Pariis p. 100 frs 9.735* 9.74 Brussel p.lüObelg 94.46 34.4.5 Zwitser! p.lOOfrs. 48.124 4H.20 Weenenp. 100sch 35.26 35.25 Kopenh p. lOOkr 4948 75 Stockh. p. lOOkr 46.— 46. Oslo p. 100 kr. 44.25 4625 New-York per 2.471* 2.475* 8.93 68.85 9.74 34.45 48.19 35.25 48.75 46 44.— 2.475* 12.10 59.26 9.74 34.59 48.- 35.- 66.67 66.67 66.677 2.4871 NIEUWE WATERWEG vertrokken: 25 Juni namiddag: "°r 2.30 HORN 2.55 MANSEPOOL New«i RODENRIJS, 27 Juni. (Coöp. Groentenveiling* Vereen. „Berkel en Rodenrijs" G.A.) Bloemenvei ling: Rozen: Edith Helen 0.85—2.50, Mr. Hoover ƒ0.802.40, Briar Cliff ƒ0.802.15, Columbia ƒ0.90 1.60, Rosalandia 0.75—2.10, Aug. Noack 0.70 —2.05 per 100 stuks, Gladiolen: Prins of Wales 34 ct., Rubine 1927 ct., Halley 11—29 ct. per dozijn. Pioenrozen 3 per 100 stuks, Emballatum 0.603.10 per 100 takken, Anjers 26 ct., Asp. Plumosus 4—19 ct., Asp. Sprengerie 17 ct., Lathy rus 320 ct. per bos, Japansche Lelie's 23.90, Auratumlelie ƒ5—11 per 100 kelken, Hortensia 2668 ct.f Fuchsia 2668 ct.. Geranium 22 ct. per pot. ROTTERDAM, 27 Juni 1932. Vlet- en llchterwerk: Geen noteering Vaarwerk voor zwaar goed: Geen noteering. Kempenaar naar Ruhrort tot Keuden 50—60—70 en ook 60—70—80 en bloc. Vracht naar den Boven-Ryn voor cokes betaalde men 556580 cent per last; 900 ton kolen van Maasbracht naar Mannheim—FrankfurtAschaf- fenburg 45—50—60 cent'. han Heinrich, Gapp; H+ÏSi».01™ ^ain' Putte: Achille, Vyvere» M. wifa. J a?Keman: Cornells, Maan; Doris, a,Jea,nne- IJzerman; Marga. Mag- i ~-»v r dalena, Puymbroek; Commerce Eemans; Grun- SHELL, St. Kitt's; winkel, Hammer,- Irena, Verbergt- Witte: Grada, Dreumel; Wuta, Selrecki Baden 47, Zweidinger,- HlI v!ff'Yadcr'arid. StrgdonkSt. I fiskCEIÈr_ Reval; 4.10 NOORDZEE^' slbt^met Chustophe, Meerman; Josephine, v. Ouwerkerk; twee bakken, Tanger; PHaDRA Bremen ttttipt* George Sand, Ehrenfried; Adonis, VohwinkeL I HARTWIG SIEMERS H"mbu'rr 4 ««u Celestine, Westerlink: Le Progres, d'Hooge' BAND, Koningsbergen; SAN ANTONIO m's' Rheinfahrt 121, Lang; Manheim 180, Schneckeri- HERMES, Gibraltar: LANRICK* burg, Naphta 2, Wetzel; Augustine, Verhoeven; PHE BARON, Llanelly; YARMOUTH Antoon, Rooy; Johanna, Troost; Mont Blanc 2, TRADER, YarmouthALNWICK, Newcastle- Osche; Margaretha, Deelen; Naphta 6, Kuhne; I ;!'„L W-"Afrika.GALILEA Hamburg' Naphta 1, Hamel; Rynschelde XI, Verhagen; QUERCUS, Antwerpen; GRUNÖ Londen- Merbaboe, Zande; Maria, Bosch; Ciso, Wanders. 'JYV"a J'55 CITY PF_BAGDAD, Ham-' EMMERIK, 25 Juni. QM H. Gepasseerd voor 12 uur en bestemd voor: I ™nd^n ^of'BATAVn»? ^UIT:SCHLANDst. Industrie 7; Cito 3, Ryn; TYNEHOME, Sunderland; MEFEL Londen'- 9 0S Nenuphar, Stoter; st. Harmonie 5; Arulf, Stolk- BATAVIER III idem. 5fK bonden; »05 Gustave, v. d. Hoeven; Maria, Nout; Touhin Weissbart; Truida, -Heidema; Res Nova. de Vries;' vertrokken: Hollandia, Vellinga; st. Elisabeth; de Hoop Pie- 25 Junl namiddag: terse- Corgemi, Smits; Zuid-Holland, Pieterse; 9;?Y, JHPITER (Nept.), KoningsbersrenAR- w, t: Marlna, Elvé: Wühelmina, ReymersfCHEFFER Havre; BUSHWOOD, La Riihelle HiY'ar'i B°rsje; Eben Haezer, Molenaar- st. Trio- 9,50 DEMOCRAAT m.b., King's Lynn; KNOWI dornY t v' Boveni Dina, Hartman;'st. Theo: GROVE, Londen; 10.20 ATLANTIC Louden"- 2?™' Loal?a. BalzerAmbulant de Voogt v MACCLESFIELD, Grimsby; 10.40 JUPITER mas FiaÏÏ Verdonk; l'Avenir, de Veir: Pinla"d; 11.- VENUè. Tanger; 11.20 meL- Maria Hansen a6Marie' Wanders';' Cornelia R°SE ABBEY Huil; SHERINGHAM, Harwiih- Maria Hansen; Suzanna, Saerens; st. Jeanne POELÓIEP, King's Lynn; K«l ROTTERDAM, 27 Juni 1932. Boven-Ryn. Waterstand vallend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd. Voor ruwe producten geen noteering. Beneden-Ryn. Waterstand wassend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd. Ertsvracht naar Ruhrhavens met 4 losdagen 25 ct., 8 losdagen 35 ct. per last. Sleeploon volgens het 25 ets. tarief. Fabrieksbrand te Darmstadt. In de bekende chemische fahtrletk van Meirck te Darmstadt is gisterennacht een brand uit gebroken, omitrent welks omvang nog geen nadere bijzonderheden bekend zijn. Rotte eieren, blauwsel en roodset geven geur en kleur aan het schouwspel. f Dezer dagen in druk verkrijgbaar. Naar wij .vernemen, zal zeer binnenkort bij de RijksuM-geverij, (Algem. Landsdrukkerij) te Den Haag verkrijgbaar zijn het rapport der commissie-Weiter. De oplaag van het boek, dat ƒ3 koet, ls in- 'tusschen beperkt. Rumoerige nacht. Zaterdagnacht is het, zoo meldt Vaz Dias, te Vlijmen (N.-B.) zeer onrustig geweest. Er werd van verschillende perceelen een kleine honderdtal ruiten vernield en ook werden er schoten in de omgeving gehoord. Hoofdzakelijk gold het de fabriek en kantoren der firma van Wagenberg Festen. Naar men mededeelt, heerscht er onder de steuntrekkers ontevredenheid over de uitkee- ringen. Detachementen rijkspolitie en marechaussee's zijn ter versterking gezonden om de orde te handhaven. I Dader gaat in hooger beroep. De 22-jarige letterzetter J. P. T. de B., die door de Haagsche rechtbank is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf, door te brengen in een bijzondere strafgevangenis met ter be schikking stelling van de regeering, wegens moord op het 16-jarige meisje J. v. d. C. te Naaldwijk, heeft tegen dit vonnis hooger be roep aangeteekend. BIJ HET SPELEVAREN. Zaterdagavond is de vijftienjarige J. van Steyn uit zijn kano, waarmede hij in de haven van Hiilegom aan het varen was, gevallen. Toen men den drenkeling na geruimen tijd weer op het droge had gebracht, waren de le- ïensgeesten reeds geweken, Onze Antwerpsche correspondent meldt: Dezen Zondag heeft dus te Antwerpen de manifestatie der Fraternellen de meer Fransch en militaristisch gezinde oud-strijders plaats gehad. Gelijk gemeld, zou dit niet van een leien dakje loopen. Wel had burge meester v. Cauwelaert alle tegenbetoogingen der Vlamingen verboden en heel zijn politie-macht opgeroepen, alsmede een „half leger" gendar men te paard, doch de Vlamingen, die ver. bitterd zijn, omdat deze heeren reeds menig maal hun manifestaties stoorden, lieten zich zooals te verwachten was, door deze maatre gelen niet geheel afschrikken. Vele Vossen, Vlaamsche oud-strijders kwamen dezen morgen naar Antwerpen om hun strijd-broeders uit den grooten oorlog met wei nig sympathie te begroeten. Er werd voor speld, dat er 10.000 Vossen „gemobiliseerd" waren. Zoo velen waren er wel niet, maar in elk geval zagen wij tal van groepen van den buiten en daarbij voegde zich al wat Antwer pen telt aan Vlaamsche extremisten. Voorts de communisten om anti-militaristische rede nen en waarschijnlijk ook wegens hun belust heid op relletjes, en daarnaast ook een deel van de verdere Antwerpsche bevolking, die Vlaamsch is en, ondanks de pleidooien in ver schillende, ook Vlaamsche bladen, verbitterd is op deze Fraternellen, wier geest en strek king en daden nu eenmaal geen sympathie bij hen kunnen vinden. De heele betoo-ging werd hier door de massa, die daarin een uitdaging zag, radicaal afge keurd. En het moge zijn, dat er in de mid- denstad aan de café's en zakenhuizen, vlaggen wapperden, het overgroots deel der Antwerp sche bevolking stond vijandig tegenover de manifestatie, welke niets goeds kon. voortbren gen. Het was dan ook niet te verwonderen, dat, toén de stoet zich van het Park uit in bewe ging stelde, hij bij den boulevard rond de Na tionale Bank, den weg versperd vond door een ontzaglijke massa tegenbetoogers. De politie mannen en gendarmen moesten daar met ge. weldige charges met de blanke sabel den weg vrij maken. Daarbij vielen reeds een drietal gewonden. En dat was nog maar het begin. Toen de stoet, waarin o.m. een tweetal mi litaire muziekkorpsen liepen, en die ongeveer een zes k zeven duizend betoogers sterk was, o.w. vele officieren, zich wel bewaakt door gendarmen en pol it ie-mannen, in beweging stelde, ging er uit duizenden kelen een gewel dig gejouw od. De muziekcorpsen trachtten dit te overstem men, maar dan zongen de tegenbetoogers zoo krachtig de Vlaamsche Leeuw, dat alles als 't ware tot zwijgen werd gebracht. De politie moest nog steeds handelend op- treden om den weg vrij te maken, teneinde het monument der gesneuvelden te kunnen be-» reiken, waar de Fraternellen bloemen gingen neer leggen. De tegenbetoogers agressief de tegenbetoogers, die met rotte eieren, stee- nen, blauwsel en roodsel begonnen te smijten Onder een regen van deze projectielen werd de stoet voortgezet. Vele betoogers zagen er geheel besmeurd en onkennelijk uit. Hoogere officieren kregen naast hun decoraties rotte eieren op hun uniformen. De ruiten van een auto, waarin de invalieden zaten, werden stuk geworpen. De politie en gendarmen moesten herhaal delijk heftige charges uitvoeren om de op dringende betoogers tegen te houden. Natuur, lijk vielen daarbij nieuwe gewonden. Ook en kele politie-mannen raakten onder den "voet. Overal weerklonk de VlaamBche Leeuw en werden anti-militaristische uitroepen gehoord en gejouw, Zoo ging de stoet langs de Meir, waar de politie de tegenbetoogers gemakkelijk op een afstand kon houden, naar de KatteUjnevest, waarop hij ontbonden werd. Handgemeen. De groepen Fraternellen, die dan uiteengin gen, raakten op verschillende punten slaags met groepen Vlamingen. De gendarmen en politie-mannen, die zoo talrijk ter plaatse waren, alsof Antwerpen in staat van beleg ver- keerde, kwamen spoedig tusschenbeide, na. tuurlijk niet met den handschoen. Gevolg: nieuwe gewonden. Tot op dit oogemblik 2 uur terwijl de manifestaties voor het Vlaamsche Huis op de Frankrijklei nog altijd voortduren, hebben de Vlamingen, die door het Vlaamsche Kruis een eigen medischen dienst hadden ingericht, een 70-tal gewonden. Gelukkig zijn de meesten niet van ernstigen aard. Een paar schijnen zwaar gewond. Hoe groot de „verliezen" aan de andere zijde van het „front" zijn, is ons tot op dit oogenblik nog niet bekend. De toestand blijft op het oogenblik nog ge spannen. De meeste Fraternellen— o.w. vele Brusselaars en Walen trekken af naar de stations. Nog slechts enkele hebben hun in signe en hun decoraties op de borst steken. Wij zien een grijzen ouden hoofd-officier een generaal meen ik naar het station stap pen, uitgeleide gedaan door een groep jeug dige jongelingen (oommunisten?) die alle mo gelijke anti-militaristische woorden schreeu wen. 't Is een bedroevend beeld! Op de Frankrijklei staat ook nu nog een groote menigte voor het Vlaamsche Huls ge schaard. Zij wacht blijkbaar op nieuwe inci denten. De gendarmen, die hier telkens te paard verschijnen, werken er niet weinig toe mee, de wachtenden te binden. De menschenmassa welke steeds aangroeit, fluit en jouwt de gen darmen uit, die zich echter kaim houden. Gelukkig, dat in den lateren namiddag flin ke regenbuitjes wat bekoeling brachten in de opgewonden koppen. Tot nu toe weeit men nog niet juist, hoeveel personen gewond en gear resteerd werden. In alle gieval schijnen er gelukkig^geen zwaar gekwetsten te zijn. In het St. Elisabeth's gasthuis is, naar men one meldt, een vrij ernstig gewonde opgenomen. Een aantal tegenbetoogers werd gearres teerd, terwijl tegen anderen proces-verbaal werd opgemaakt. Dat is de balans van deze betooging, welke waarlijk tot niets diende en die alleen zal hebben bijgedragen, om de verbittering en de verdeeldheid, welke helaas reeds zoozeer on- LOBITH, 25 Juni 1932. Gepasseerd voor 's middags 12 uur en bestemd voor ROTTERDAM: de stoomschepen: Gerhard, Westerbouwing, Boilogne, Belglque, Cornells Prins, Ottilie, Strassbourg, Exvoto, Baden 7, Bel- latrix, Beta, Willem, Frederik, Johan, Bema, Fretta, Jupiter, Charitas, Willem I, Westphalia; Anna Gertrud, Kessel; C. G. Maler 15, v. Hus- sen; Helena 3, Steenstia; Roiandsbogen, Röm- linghofen; Rubens, Hoogerhuis; Energie, Nohl; Stad Namen, Verminksel; Th. Gautier, Leick; W. v. Driel 36, v. Volde; V.' v. Driei 44, Lin- kewitz; W. v. Driel 47, de Bruyn; 'V. v. Driel 48, Braamklok; W. v. Driel 53, Broer; W. v. Driel 60, Ariens; Vlos, Onntwcdder; Aid wart, Timmerman; Lena, Reitsma; Herman, Nollen Maacpieja, Dolk; Helvetia, SchouwntraWühel mina, Fisscher; Bonne Esperance, Klop; Sani 10, Beckenbach; Elise, Nissing; D.A.P.G. 14, Bal lier; Windoe. Buschbach; Saturn, Ernst; Jean, KirdorfAdrienna. DriessenLuzern, Sehootp Frohsinn, Gries; AMSTERDAM: Obo. Onstwed- derArahad, v. HoltTrynf js. v OordHAS SELT: s. Greta; DOESBURG: b. SebajaPAN HEEL: s. 's'BoschDORDRECHT: s. Energie; IJMUIDEN: Cornelia, Snoek; HEKELINGEN: Nieuwe Zorg, Hoogedoorn; HASSELT: Elisabeth, Vos; Trekvogel, Harink; SNEEK: 3 Gebrs., Be- kelaar; DORDRECHT: Renaissance, v. d. Waar- denAPELDOORNDieu Aidant, v. Steen ZWAMMERDAM: Ebenhaezer, Versloot; AAR- DAM: Janna Helena, Smits; MAASBRACHT: Rhenania 33, MoekeVURENElisabeth, de Boer; HEENVLIET: Gertrud Wilhelmina, Ruff- ler; ZWOLLE: IJselstroom, Dykstra; STRIJEN- SAS: Adriana, Ursinus; DOESBURG: Sago, Oosterioo; NW. ST. JOOSTLAND: Schelde, Har- tog; DELFT: De Hoop, Bakkeren;; Cathalina, v. Baaien; KATWIJK a/ZEE: Hanse. Jahn; FORT DE KLOP: Cornelia,KalleWEMEL- DINGE: Ideaal, Botter; VLAARDINGEN: Walta, BonLIESHOUTPrudent, v. d. Meulen GOUDA: Abraham, Schimmel; LOBITH: Dip ping 7, Lesage; GOIDSCHALKOORDNeeltje, Ruitenberg; WAPENVELD: 3 Gebrs., Mooy; ALKMAAR: Nova, den Boer; HAARLEM: Mi chael, VerschurenZWOLLERKERSPELLast drager, Padding; NIJMEGEN: Maria, de Bruin; LEIDEN: Hollandia, Goris; TILBURG: Con- fiance, v. d. Veen; NEIJENBEEK: Result, Wy- nen; DEN HAAG: Cato, Folman; SLUISKIL: Huygens, de Jong; AMMERSTOL: Hoop op Wel vaart, v. Fessem BELGIë: s. Beta; Maria, Verhulst; Amandine, Kiepmacher; Maria, v. Messem; Besian, v. Stry- donck; Ryn Schelde 15, Verbreght; Koningsberg, Deutsch; Cormoran, Gerth; Frauenlob, Spieker; Mannheim 177, Moskob; Rheinfahrt 122, Bus- semer; Bertha, Zwinners; Catharina, Vossen; Helene, Lensen; Mathlde, de Weert; Leonie, Poches; Toreador, Verduin; Catharina, v. d. Veen; Mia, Stoffels; Maria, v. d. Pluym; Virgi- nie, Deckers; Robert, Joos; Pajemal, de Cleene; DUITSCHLANDs. Siegfried; Neeltje, Willi gen; St. Willebrordus, v. Beers. ria^ThfL^e^lfleT^f W1,«a» Stoop;''Tu- SCHULTE. Leningrad; ma; st. Bacchus; Citer^ ^'^-1 Vene- 'gRrtth Ichoots; SI Be^' Göring; Marie Frieda, John; Ouderzorg, Hofotra-' st. Vitesse 2; Bob 4, v. d. Voorde; Ardina, Jan- IJMUIDEN aangekomen 25 Juni: TRITO Fos sen; st. Vitesse 1; St. Gerard, Berx; Maria, Wan- wey. stukg.ARMA, Londen bananen- ders; Gutrune. Bakker; st. Coblenz; Franz paii. vertrokken 45 Juni: ELSE HUGO STiNNES 15 Mannheim 170, Rempf; Sophie, Ruffler; Rhein'- EJmden; VEGA, Rotterdam- ASTARTE Bremen fahrt 138, Ehrenfried; Mannheim 223, Hell; Rhein- SEINE, Parys; DESrO Rotterdam; 'POELAU fahrt 139, Galley; Kanaalvaart 12, Bruns; Krim- 5PEBIAH, Hamburg; SALLAND, idem- GU- pen a/d. Lek, v. Dyk; at. Alja; Fr. Asteroth 13, Malmö; TREVOSE Cardiff; ORPHEUS Runkei; Neptun 51, v. d. Loh; st. Colmar; Karl H-aa)burg; KONIGSAU, Harburg; STANISLAS* Gustav, Bauhard; Naptha 5, Beek; Henry Hey- "H1 GATESHEAD Newcastle- GAASTER- rand, Ranzenberger; st. Metz; Arkona, Muller; y' ,®st"AWka; ZUIDLAND ferest' AFRI- Eos, Roersch; Johann Diedrich, Terschuren; £A- Narvik; ROEK, Londen; SPÉN, Goble; Lü- Richard 5 v. Laak; Lloyd 15, Hinninghofen; Jan a™barK; VECHTSTROOM, Hull- LIN- Borluut, Leserauvaert; Nautilus 9, Korstanie; Honden. Emulation, Callebout; Radium, Govaert; 3 Ge- Wind N., llauwe koelte, zusters, Ruysseveld; Golgotha,'Engel; Uyttekool „.réorac™ „„„„„i 3, HuygheLolo, de Kinder; Maria, de Putter- VLISSINGEN aangekomen 25 Juni: ORANJE st. Adriana 2; Antje, Kap; D.A.P.G. 1, Gross: NASSAU Harwich, Columbia, Busker; §t. Teutonia; st. Maas; st. vertrokken 25 Juni. MECKLENBURG, Har- Deux Frères 2; Martha Kroon; Nautilus 10 wich; CORMORAN, Londen; NYSSIENA, idem- Veens tri.; Brabo, Delahaye; st. Teuna 4; Har- SeP- naar Antwerpen; P. A. DAMM, N.-York: monie, Armheiter; Mime v. d. Graaf- Grippa, LpNANN BLUMENTHAU Archangel; USSU- Pusch; st. Johanna; Herman, Doodewaard; Jo- 1 KUMA VZL JAnt.w hanna, Jansen; Adriana, Troost; Eduard. v. d. Sande; Alida Nelly, Vermeulen; Rival Roose boom; st. Ryn Schelde 13. Gepasseerd na 12 uur en bestemd voor: DUITSCHLAND: st. Lydla; Neptun 30, Saek; NUMA, Rotterdam"; BLACK EAGLE,' N.-York" GKIER, Bremen; WEGA, Londen; gep. naar Brussel: HEBE Londen; gep. naar Ce,nt: SULEV, Leningrad; pP' Va?rVJY^?=pe-,nBRITISH STRENGTH Ptba alir.Y w-Y Sa™burS; SIRIUS, Bilbao MALANGE, Lobito; CITY op LFFDS Primshxr* a n n "V I HARELDA, Rotterdam; NÏDD Goole- ANT- Magda, Ballegooyen; st. Millhouse;Ilos, Hart- WERP, Zeebrugge; WILLEM RENE Newnnrt ruk- Boompjes Janssen; Hanoi, Beeckman; (Mon); HYBERT, Rotterdam; SUOMEN NEITO Fustel de Coulanges, Steigleiter; st. Cornelia;HelsingforsNEITO, Ludegast Bakker; Rynland, v. d. Berg; En gep. "van Gent: WILHELM RUSS, Rotterdam- ^5°'- T ,iJL,1ST ^nmibeeiker; Pennland, ERICU 5, idem; CRICHTOUN, Lelth; ADOLPHE sS5tr» J' 1% n. ^-n; F'ev°' URBAN, Goole; KiSA, Goole; DONA ISABEL, ^t™i?L.de Middlesbro; NORMAN, Newcastle; HaeckNeutraal, Borger; Wuta Hazenberg- Maria Wilhelmina, Leemans; Antejama, v. Holt: Venus, Rottgen; st. Flora; AYontuur, Blokland; gep, van Temeuzen: MIJDRECHT, Hamburg. DELFZIJL aangekomen 23 Juni: BETSY, Smit. der de burgers van dit land bestaan, nog te Dit plechtig moment werd verstoord door yergrooten en te verscherpen. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd voor ROTTERDAM; s. Helena; s. Klingethal; De Hoop, OosseDamco 25, SchellenMyrrha, Schö- nig; Cimbria, Haantjes; DORDRECHT: s. Ma- johnVREESWIJK; s. Harmonie 4; RAZERNIJ- POLDER Hendrina, Rykers; MAASBRACHT: La Reunion, Friedmann; VEGHEL: Maria Corna., v. Tricht; SCHENKENSCHANS: Risico, v. Dorsten; BONGEN AAR; Onrust, Worms- becker; LOBITH: Heiand, den Buyser; WAAR DENBURG: Bertha, de Ridder; VIERVERLA- TENAvant, GroenUTRECHTSt. Petersburg, St. Antonius, Leenders; MUIDEN: Venus, Teu- nisseARNHEMMorgenröthe 1, Maas BELGIë: s. Constance; Valkenburg, den Haan; Oom Engel, Apollius; Confianza, Pols; Emanuel, de DeckerAlvig, de KonickLouise, de Konlnck Moervaart, Govaert; Scheldestad, Govaert; Betty, Bosman; Cri du Monde, Wytinck; Rea, Rensen; Erft, Reijniers. LOBITH, 26 Juni 1932. Gepasseerd voor 's middags 12 uur en bestemd voor: ROTTERDAM: de stoomschepen: Gerard, Scolto, Keulsche V. 14, Mannheim, Corns. Adria- nus, Engelbert, Badenia 18, Maria, Strassbourg, Jan Buzink, Ideaal. Industrie 8, Paula II. Del* phine, Obernai, Ryn, Vigila, Jega, Johan Kesler, Hagenau, Ryn en Lek 3, Emma, Dolfijn, Fata Morgana, Speculant, Morgenster, Ideaal, Actief, Antonie, Andromeda, Jonel, Sandrina, Industrie 9, Lina; Cornells, Korste; Dina, Mayer; Bavaria, Bruggeman; Teutonia, Beemt; Maas, Kronen burg; Stella Maris. Bossers; Mastai, Oomens; Maria 2, Gerlach Slamat, Hirschman; Rheinfahrt 93, Gimber; Henrica, Ariens; Greta, Geenen Maria Adolfina, Velde; Ostara, Kunhle; Fortu- na, Zimmermann; Rheienfahrt 136, v. D(jk; Stad Brussel, - Bolle; Gotelinde, Verschuren; Èrmlie, Weinman; Louisa, v. Eersel; Rhenania, Muller; Richard 2, Deisier; Gute Fahrt, Nolz; Successeur, Hompus; Wajang, MelsenCimbria, Haantjes- AMSTERDAM: s. Troostwyk; s. Zuidwyk; s. Harmonie; Antharis, Lodder; VLAARDINGEN: Huan, de Bot; DEN HAAG: Alpha, Kamphuizen; KATWIJK a/ZEE: Joha. Theodora, Lukassen: ECHTELD: St. Maria, Rutjes; GOUDA; Eben Haezer, Molenaar; GORCUM; St. Therese, Arende; DEN HAAG: St. Joseph, Wissen; ARN HEM: Morgenrotte 1, Maas; UTRECHT: St. An tonius, LeendersPetersburg, v. HaarenVIER- VERLATEN Avant, Groen; WAARDEN BURG: Bertha, Ridder; LOBITH: Heiand, Buyzer; BONGENAAR: Onrust, Wormstecher; VEG HEL: Maria Coma., Tricht; MAASBRACHT: La Rheunion, Friedman; Mirjam, Koppelaars; HEEMSTEDE: Industrie II, Brugman; DEN HAAG: Nelly, Hartmans; VLIEREEDE: Otto, Schepers; ZUTPHEN Virginia, Schmitt; BUIK SLOOT: Avontuur, Langeveid; DEN HELDER: Speculatief, HaversDUIVENDRECHTHen- rietet. Tack; EDAM: Jbhanna, de Jong; LISSE: Fortuna, LooyschelderDEVENTER: Francor, Meel; ALKMAAR: Sophia III, Neyenhof; MUI- DERBERG: Geertruida, Verhoeven; HEVEA DORP: Adriana, Kwantes LEKKERKERK; Jo- st „la a„u-i Vt j-V;*-» aangenomen zj juni: doioi, amiL wViT. A mandle, V- Hees- Rostock, palen; BUIZERD Bosma, Borga gezï eü-e hCa°rt0n mt Huwel; Adstad, de Regt; Mar- hout; KATRINA, Beck, Stéttin tarwe; S fflmhii' n Pff'iïlf6' Meurs; St. Moll 10; vertrokken 24 Juni: NOVATIE de Boer, Ern st. Sophie Cos 1; Sanl 9, Rycquart; Karola, Her- den; ALPHA Velvis Emden- MAGRIETHA, Pe- Q«r?'J Celfeuse' Peln'nck; Wimpina, Weinleh; kelder, Kolding; ANTILOPE, Hamburg. Sari, v. d. Breevaert; Cornelia, Look. 1 HANSWEERT, 25 Juni 1932. Gepasseerd voor 4 uur en bestemd voor: ROTTERDAM: Adriana Suzanna, Zwets; Trio, I HOLLAND—AMERIKA LIJN. Hooglander; s. Telegraaf 4; Binnenvaart 7, den VEENDAM, Rott. n. N.-York 25 v. Boulogne. Breejen; Wipi, Jiskoot; Geertje, Hofstra; Eerste Zorg, Honcoop; DORDRECHT: Ideaal, van Den deren; Yvonne, Peer; Adriaantje, Romeyn; Oso 5, Bosman; Leendert, Jiskoot; Anna Gertrud, v. Deurzen; Catharina, Teissen; Dranaco XI, Stor- mesand; Dromon 5, van Overloop; EINDHOVEN: Schelde, BroekaartUTRECHTMaatje Elisa beth, Wagenaar; GIESENDAM; Verwisseling, - Koppelaar; AMSTERDAM: s. Stad Amsterdam 25„s ?ibï^taU 7; s. Amstel 8; ZIERIKZEE: Schouwen, v. d Doe; DELFZIJL: Concurrent, Tichelaar; HAR STATENDAM, N.-York n. Rott. 25 (8.— nam.) v< Boulogne, 26 (2.v.m. G.T.) voorgaats v. N. Waterweg verwacht. HOLLAND-WEST-AFRIKA LIJN. GAASTERLAND, 25 v. Amsterdam n. W.-Afrlka- KON. NED. STOOMBOOT MIJ. DEUCALION 22 v. Kingston (Ja) n. Pt. au Prince HERMES, 25 v. Rotterdam n. Gibraltar. ORPHEUS, 25 v. Amsterdam n. Hamburg. KON. HOLLANDSCHE LLOYD. LINGENTrude, Willemse; DONGEN: Petro- SALLAND, 25 V. Amsterdam n. Hamburg. nella, Jolie; ZWOLLE: Stad Zwolle, Nlenhuis; KOLHORN Porfier 28, Dooms BOLNES Monte Leono, RokusAMSTERDAM: Albatros, Mole naar; STAD a/h HARINGVLIET: De tyd zal 't leeren, v. d. Vliel;" WEURT: Worüs," Mout- haan; GOES: Stad Goes, Vendeville; GEER- TRUIDENBERG: Jantje, de Jong; ZWIJN- DRECHT; Dipping 6, Schut; DUITSCHLAND: Julia, Janssens; Regularité 4, PolflietRuflor, SomersPiere, Wendt Jeanne, GreteRonsard, Engel; Rupel, Schnor- ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. ALCYONE (thuisreis), 24 v. Bahia. ROTTBRDAMSCHE LLOYD. I TCOTA TJANDI, 25 v Rotterdam nHamburg. KERTOSONO (uitreis), 25 v. Port Said. J STOOMVAART MIJ. NEDERLAND. POELAU ROEBIAH, 25 v. Amst. n. Hamburg. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. AJAX, Japan n. Rotterdam 23 te Marseille. busch; l'Emigrant, Turneer; Carolina, Bal; Dus- I °fan?n 2?°^'wt J;il^bU4 seldorf, Beckhaus; s. Ryn Schelde 14 en 5; Japan n. Rotterdam 24 v. Marseille. VENUS 25 v. Rotterdam n, Tanger. Wilmar, Akkermans; Raymond, van Veen; Henny, Kerkhof; August Therese, Reyniers; Barbara, Wissink; l'Echo, v. d. Ede; Fluviale 40, Vermeulen; Poltou, Schönn; Anja, van Vij ven; Comptoir 22, Staudt; Mannheim 189, Hof- mannMannheim 233, NalbachVertrouwen, v. Veen; Juliaan de Vriendt, Ve-schure; Marie ANNA, m., Bonninga, 24 v. Randers te Hamburg Lenie, Boos; Charles, Bruinsma; Thais, Ripp; ANDROS 24 van Amsterdam te Londen. Hecopile, van Maaren; Nautilus 13, Wimmers; Freddy, v. d. Eede; BELGIë s. Telegraaf 3Terneuzen 3, de Reus Flora 3, Ligtenberg; Scaldis 1, Rochtus; s. Stad Amsterdam 1; Johan van Aerden; Graya 1, van Winsen; Jean José, de MayerKarang, Poot; Bram, KempeneersLucia, HooglanderCorne- is, de Jong; Juliette, Possemiers; s. Ryn Scheld 8; Louise, van Pelt; Wanderer, Hubbers; Johanna, Heeren; SovIIo, v. d. Vyvere; Oso 7, Nieuwdorp; Anna, Buyks; Anny, Heilinx; Jo hanna, Buriks; Marie 2, Rademakers Pax, van Hooywegen Celina, StoopAnjori, Koenen Willy, Lakenberg; Vrouw Maatje, Visser; s. Ryn Schelde 155 Gebroeders, Oomens. HANSWEERT, 26 JUNI. Gepasseerd voor 4 uur en bestemd voor ROTTERDAM: st. Telegraaf 18; Vryheld, Last; Luctor, van Kaam; Vertrouwen v. d. Vliet; Jam bus van Kaam; Alaska, Sellenslagh; Neutraal, Ren'nings; Anna, Buyks; Nelly 2, van DORDRECHT: Otto Sehmitz Co. 5, B°Ts,te 'J Nomine Dei, Hohenbild; Geertje, van Fe", "j- val, Roukema; AMSTERDAM: Anna Langen- berg; st. Stad Amsterdam 12; n„d LEEUWARDEN: Risico, Kouden burg. Onderne- ming, KrolRepos Ailleurs, v. Adel MIDDEL BURG: Nooit Gedacht v. d. '„^0ER- DIJK: Marcel, van Winssenj oude TONGE: Spera, v. d. Vliet- DEN HAAGMachiensteen 24, Gorter; DONGEN; Maria, Br°®^ea^LPENDAM Machiensteen 20, van Put - HLRTOGEN- BOSCH; Cornelia Johanna, de Koster; HANS WEERT; Frans Naerebout, Los, GRAVE: Avon- tuur, Veldman; THOHEa Vertrouwen, Schot; UTRECHT: Elisabeth, V. d_ Linden; POSTBRUG. DEnÈmARKE^ Gra<3a' Westers. DUITSCHLAND- st. Poseidonst. Hyn en Schelde 18; Mathilde, Smits; Emerance, Costers; Mercurlus, van Isa'a 3, Bokslag; EHise, Dooms; Jeanne, Greete; ln Deo Confido, Brou wer- Stad Aersehot, Heck- Reynolds, Heesak- Yer-' Sulphur, Duut. BELGIë: st. Telegraaf 5, 8, U. 16 en 20; st. Hermlna; st. Markomannla- st. Oome Hein; st. Broedertrouw 10; st. Rijn en' Schelde 11; st. Erft; st. Stad Zierikzee- st Amstel 5; Morgenster Be rends; Taunus, Kriesels; Catharina, Eleveld; St. Antonius, Janssens; Helena, Theuns; Les Ce'ven- nes, Schneider; Maria, Verhulst; Figaro, v. d. Veen; Mannheim 177, 'Moskob; Loenie, Pochet; st. Valkenburg; Besiam, van Streydonck; Elisa beth, van Ee- Ideaal, Markus; Telegraaf 19, Nor- tier; Telegraaf 17, Bout; Emanuel, de Decker; Jannatje, Balnikker; Pajemal de Cleene; Robert, Joos; 2 Gebroeders, v d. Kolk; Spes Salutls, Leunis; Clara, van HoMen; Adri, van Wyk; 2 Gezusters, de RooyMaria. Albertina., v. d. Vee ken; Anna, Kint; Germa, de Meyer; Jama, Fluyt; Dankbaarheid, van Dongen; Frauenlob, Spieker; 3 Gebroeders, Pari e vliet; Hydro 70, Lonz; St. Maria van Hoften; Wilhelmina 4 van Stryyen; Van Lerius, Soetewey; Alfons, Kloeck. ANTENOR 24 van Rotterdam te Huil. ASTREE 22 v. Rotterdam te Trouville. A'LFIERI 21 van Rotterdam te Napels. AMAZON MARU, Rott n. Japan p. 2S Per'm. BOEKELO 24 te Londen uitgekl. n. Rydvaliniemi. BILBAO, Rott. n. Casablanca P- 24 Dungeness.- CLARE GRAMMERSTORF 22 v te Wyborg CAPT. PRIEUR 23 v Rotterdam te Rouaan. DAFILA, Rott n Liverpool p. 24 Wight. DOLLARD 22' v.' Rotterdam te Danzdg. EVERLEIGH"Rott- n' Barry P- 24 Lizard. ELIN, Rott. n- Danischburg p. 24 Brunsbuttel. ENERGIE. 24 v. Rotterdam ce Koningsbergen. FORT aRCHAMBAULT, Rott. n. W.-Afrika 24 tel Duiakerl£en- GAZELLE 22 van Rotterdam te Solvesborg. qRANGESBERG Rott. n. Oxelosund p. 25 El- seneur. GARTH CASTLE Rotterdam n. Z.-Afrika 23 V, Ascension. HARRY, Veldman, Rott. n. Stockholm p 22 runsbuttel. JAVA Rott. n. Japan 24 (11.8 v.m.) 30 myl Zw van Niton. JOSEFIENA 23 van Manilla te Soerabaja. KOEFIA Rotterdam n. Salerno p. 23 Gibraltar. KASHMIR Rott. n. Japan 24 te Bombay. LEUNA 24 van Rotterdam te Brisbane. MARSLAND, 25 v. Rotterdam te Rio Janeiro. NANNY, m. ,Tuil, Aarhuus n. Hbg. 24 v. Holtenau NIJVERDAL 23 v. Rotterdam te Immlngham. ORIOLE 24 van Rotterdam te Londen. ORCHIS 24 te Londen uitgeklaard n. VUssingen. ORNEFJELL 21 van Amsterdam te Gdvnia. RHEIN 23 v. Amst. te Hamburg. SALADO 24 van Rotterdam te Cardilf. SWAINBY 23 van Rotterdam te Shields. STOCK FORCE 24 v. Amsteivam *e Blyl SIGRID MATTHIESSEN, 23 v. Rott. te Stockh. TCZEW 24 van Dahzig naar Dordrecht. TOURCOING. Rotterdam n. Oslo 24 v. Hamburg. THE VICEROY 24 te Londen uitgekl. n. Vliss» THEEMS 24 te Londen uitgekl. n. Dordrecht.: THIRLBY 23 van Rotterdam te Shields. TEXELSTROOM, Amst. n. Bristol p. 24 Dungen, VULKAN, 22 v. Rotterdam te Pillau. VOLENTE, m„ v. d. Warp, 24 v. Wyk a/F. te Hamburg. CHR. MATTHIESSEN, V. Hernösand 22 te Stockholm. FINLANDIA 20 v. Bjorneborg via Lonaen, HERAKLES, v San Nicolas 24 J""' v- B-"Ayres. P. N. DAMM, v. N.-York 25 te A"twerPen. SMYRNA, v. Alexandrië p. 25 ouessant. TOYOHASHI MARU v. Japs" P' 20 Perim. ROTTERDAM aangekomen: 25 Juni namiddag: 2.15 JENNY, Vinke Co., Watchet, Waalha ven, ledig; 4.15 WILHELM RUSS, Cont. Handels Transport My., Gent, Waalhaven, ledig; 7. ATTO N.V. Wm. H. Müller Co., W.-Afrika, Merwebaven, stukg.; 7.15 VEGA, D. Burger Zn., Stockholm, Binnenhaven, stukg.7.30 AVA- LA, N.V. Gebr, van Uden, B.-Ayres, Maasha ven. graan; 8.— ARIADNE (Nept.), Wambersle Zn., Gothenburg, Schiehaven, ledig; 9.10 DE- SIO, N.A.B.O., Amsterdam, Waalhaven, ledig. NIEUWE WATERWEG aangekomen: 25 Juni namiddag: ■10.20 RUDNIK, SebenicO: 10.30 SMALAND, Jafla; VERKOCHTE SCHEPEN. De ex Nederl. m°WrQscboener „Navis IV" (382 br. reg tons), I9iu oy j, smlt 4 Zoon te Foxhol 'gebouwd n.u )"erkocht aan de Italiaan- sche reedery Apu"®nl° Bortolo te Pirano en werd inmiddels te Triest ingeschreven met den naam Virtus". BINNENLANDSCHE HAVENS. DELFZIJL aangekomen 25 Juni: MIDSLAND# GooleNIEUWLAND, Bo'ness. VERWACHT TE ROTTERDAM. PETRARCA van Fiume p. 25 Gibraltar. SUNRAY van Tunis p. 26 Gibraltar. JAMAICA SETTLER 25 Juni v. Kingston (Ja.> EVAGORAS 24 Juni van Buenos-Ayres. WEST CHAMAK v. N.-Orl. vert. 1 v Antwerpen BRIDGEPOOL 24 v. Roaario (of n. Antwerpen)* KULMERLAND -van Japan 26 van Hongkong* BRABANT vertr. 27 (nm.) vt Shoreham n Vlaard*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2