NAAI- SIMON DE WIT VOOR IETS GOEDS NAAR IuJef*cuf?iije f f Am sm hm 2.45 2.95 3.45 Onze Kabouters. ADVERTENTIEN f f f f f VERMEULEN, tot en met 5 Juli a.s. SLECHTS 3 DAGEN DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 3m 1.95 Am 2.45 Am bijverdienste de katholiekendag essen Voor 0.221 0.371 0.471 Van 125- 2m Voor 0.621 1.121 1.45 5*90" 2.45 2.95 02^5 14*75" 6.371 8.371 DAMES, C. W. v. DUYN, REMBRANDTLAAN 37. WOENSDAG 29 JUNI 1932 UIT GOUDA CONGRESSEERENDE WINKELIERS DE ROOFOVERVAL TE NIJMEGEN. 1932. Grootsche plannen. TEGEN DE NATIONAAL.SOCIALISTEN SPIONNAGE IN FRANKRIJK. ALEXIUS ANT0NIUS JOHANNES SCHAAP Johanna Maria Overzier P. J. BRABERS PETRUS ADRIANUS M00YMAN FRANZ XAVER CLEMENS HAUSSMANN. JACOBUS VERBERNE AUGUSTA HELENA MARIA NEYENS, geb. Van lersel AUGUSTA NEYENS geboren Van lersel levens middelen bedrijf Adverteert in dit blad. KOUSEN en HANDSCHOENEN AARDBEIEN met CUSTARD-VLA CUSTARD POWDER PER PAK 12 CENT PER GROOT PAK 23 CENT U koopt prettiger en goedkooper bij: „De Goudbron voor de Huisvrouw". Al will U minder besleden dan vroeger, daarom behoefI U nog geen mindere kwaliteit te nemen I Bij ons betaalt U voor de fijnere genres slechts den halven prijs. Dat is goedkooper dan elke uit verkoop I Maar het kan alléén van morgenochtend tot Zaterdagavond I <-* Katoenen Japonnen Van JMSr J&75" jk95" Mousseline Japonnen Kunstzijden Imprimé Japonnen Van Voor Stol-Japonnen Van Voor Zijder Van Voor Van Voor Speciale Aanbiedina japonnen Dames- en Meisjes-Hoeden tegen spotprijzen. Uitsluitend nieuwste modellen. L? sa schiedamsch vulpenhuis. 1 raV DRUKKERIJ en KANTOORBOEKHANDEL LANGE HAVEN 77, hoek Brandersteeg - TELEFOON 68812 OEM. BETALING! ERVAREN DIENSTBODE NAAISTER Kabouter-annonces: óók voor bedrijfs-reclame. Op het Stadhuis ontvangen De Federatieve Bood van Winkeliersvereeni gingen in liet Koloniale warenvak „Febowiko" en het Ned. Sperwerverbond zijn gisteren hel tweedaagsch congres begonnen, dat ook heden nog in onze stad gehouden wordt. Te half elf gistermorgen werden de con gnnessisben, die ongeveer 200 in getal zijn, in de sociëteit Ons Genoegen door den voorzitter van de commissie van ontvangst, den heer J. C. Duchateau, begroet. Hij heette allen welkom in de Gouwestad. Wijzend op de moeilijke tij den, die thans worden doorgemaakt, spoorde hij aan tot heit inspannen van alle krachten, opdat de nieuwe koers, die de bond thans is ingeslagen, leiden zal tot 't spoedig verkrij gen van betere omstandigheden. Hij uitte den wensch, dat het congres vruchten zal dragen en de overtuiging zal schenken, dat slechts door eendrachtig willen en energiek werken een betere toestand is te scheppen Spr. dankte allen, die een werkzaam aandeel hebben ge had, in de voorbereiding van het congres, in het bijzonder B. en W„ burgemeester Gaarlandt en de Kamer van Koophandel. Ontvangst ten stadhulze Het gezelschap begaf zich vervolgens te voet naar het stadhuis, waar het gemeentebestuur recipieerde Tijdens de wandeling en de ontvangst be speelde de heer van Zuyleo den beiaard. In de Raadszaal, die door de gasten geheel was gevuld, waren behalve burgemeester Gaarlandt en secretaris Pot ter begToeting aan wezig eenige raadsleden en hoofden van dienst. Burgemeester Gaarlandt hield een rede. waarin hij allereerst uiting gaf aan zijn blijd schap, omdat „Febowiko'' en het „Sperwer- verbond" Gouda hadden uitgekozen om te con- gresseeren. Uit de statuten der veTeeniglngeu, welke hij gelezen had, was spr. te weten gekomen, óat beide organisaties ernstig streven naar het krachtiger maken van de categorieën, welke zij omvatten. De groot-winkelbedrijven, aldus spr., zijn uw belangrijke mededingers, anderszijds de coöperaties, die in steeds toenemende mate 'n groeiend afzetgebied veroveren. Deze strijd is niet gemakkelijk, temeer daar de reclame, in één machtige hand, voor één groot concern werkend en door een stelselmatige campagne de koopers imponeerend voor uw leden niet gelijke veroveringen kan maken. Vandaar uw aansluiting, waarbij gij geholpen wordt door de omstandigheid, dat nog altijd de kruidenier in tallooze gezinnen in een ver trouwenspositie staat, die door dagelijkschen cmgang of in den winkel of door huisbezoek wordt onderhouden en versterkt. In Gouda is het aantal winkels van allerlei soort verbluffend groot Het congres van het N V.V. spreekt van 1 winkel op 8 gezinnen, zoodat naast 7 gezinnen niet winkeliers 1 gezin gevonden wordt, dat in den winkel stand geheel of gedeeltelijk zijn bestaan vindt Deze vermelding gaf aanleiding tot een zucht van bezorgdheid, maar ik geloof, dat ook hier de wal het schip zal keeren. In elk geval, koopen wordt den Gouwenaar niet moeilijk ge maakt het Is alleen maar jammer, dat voor talrijke gezinnen het koopen van alles, wat boven de noodzakelijke levensbehoeften uit gaat, is uitgesloten. Ik kom op eigen terrein en ik zou geneigd zijn U over den stand van het werkloosheids vraagstuk, over de zorgen ln menig gezin, over de beslommeringen van het gemeente bestuur te onderhouden, maar ik zal deze nei ging bedwingen. Wij zijn uw gaetheeren en d,e hebben aan hun gasten geen bedruktheid te toonen doch opgewektheid. Welnu, uw komst hier is zeker in staat die opgeruimd heid bij ons levendig te houden. Wij danken U voor uw komst, en wij wenschen U enkela prettige dagen toe, die gij moogt doorbrengen in de zekerheid, dat gij allen tot onze graag geziene gasten behoort. Dankwoord De voorzitter van „Febowiko", de heer J. Balder, dankte voor het vriendelijk onthaal. Spr. zeide, dat de congressisten gaarne naar Gouda zijn gekomen. Zij toch is een stad, die weliswaar niet groot is doch befaamd is om haar historische soh'atten en schoone om streken. Spr. kende de zorgen, waarmede de gemeen ten thans te kampen hebben en wees er op, dat het een kunststuk mag heeten haar goed te besturen en veilig te leiden., Nader uitweidend over den arbeid der or ganisaties, zei spr., dat haar werken steeds meer vertrouwen wint en er toe bijdraagt, dat de winkelier zijn zelfstandigheid behoudt en hem het bestaansrecht waarborgt. In hoeverre het groote aantal winkeliers, dat Gouda telt, van invloed is op de positie der betrokkenen kon spr nu niet vaststellen, doch hij wist, dat door vertrouwen in de or ganisatie, èn de consument èn de winkelier zal zijn gediend. Wanneer de overheid den uitbloei der organisaties, door bijzondere be palingen niet belemmert, zal de winkelstand, en vooral de kleine winkelier, ook in deze moeilijke tijden zich staande kunnen houden Spr. huldigde tenslotte den heer Duchateau, die, ondanks zijn ziekbed met groot enthou siasme de voorbereidingen voor deze dagen had geleid. De heer Duchateau heeft met een enkel woord het gemeentebestuur nog gedankt voor zijn medewerking en de hartelijke ontvangst ten stadhudze. Het gezelschap werd vervolgens ververschin- gen aangeboden, waarna het van de gelegen heid gebruik maakte het stadhuis te bezichti gen. Excursies en feestavond Des middags werd allereerst een bezoek ge bracht aan de St. Janskerk, waar de gebrand schilderde glazen werden bezichtigd en ge luisterd werd naar de orgelbespeling door den lieer H. C. J. de Man. De ha dit bezoek nog restende middaguren, werden doorgebracht aan de Reeuwijksche Plassen. Om 8 uur vereenigden de congressisten zich ia den Nieuwen Schouwburg tot bijwoning van den intiemen kunstavond, welke gegeven werd door het ensemble „de Troubadours", onder leiding van Maryke van Tooren. Over heit geheel genomen stond het reper toire, dat dit klein-kunstgezelshap ten beste gaf, enkele onbenulligheden buiten beschou wing gelaten, op zeeT goed peil. Vooral de liedjes van Maryke van Foore zelf, die aan de piano werd begeleid door Rie Reumer, vie len zeer in den smaa.k Ook het optreden van Jack Reule in diverse monologen, voorname lijk de meer dramatische rechtbank-scène mag met lof genoemd worden. Eenige één-acters waarin Maryke van Foore en Jack Reule sa men optraden, kwamen minder gelukkig uit. Voorts gaf Billy Brown, die trouwens maar een oogenblikje voor bet voetlicht is verschenen, eenige „exotische" dansen ten beste. Aan het slot van den avond dankte de voorzitter van het uitvoerend comité, de heer J. C. Duchateau spelers en aanwezigen. Aan de dames van het ensemble, Maryke van Foore en Rie Reumer. werd ieder een fraai bouquet aangebo.den. Als extra verrassing liet de firma Crebas aan ieder der aanwezigen een pakje overheerlijke Goud- sche siroopwafels uitreiken. Deze eerste congresdag is in alle opzichten uitstekend geslaagd. EXAMENCOMMISSIE NIJVERHEIDS ONDERWIJS. By beschikking van den Minister van Onder wijs, K. en W., is in de commissie, in 1932 belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akten van bekwaamheid tot het geven van nijverheidsonderwijs, gemerkt N I, N III (met aanteekening), Nb, Nc, No en Np, alsnog benoemd tot lid dr. J. Voogd, hoofdassistent aan het natuurkundig laboratorium der Rijksuniver siteit te Leiden en leeraar aan de school van het Genootschap ,,Hathesis Scientiarum Genitrix", aldaar. Tegen de verdachten 5 jaar gevangenis straf geëischt. Voor de Arnhemsche Rechtbank is Dinsdag behandeld de zaak betreffende den bekenden roofoverval aan den Groesbeekscheweg te Nijmegen. Terecht stonden de 27-jarige schoenmaker E. B. F. en de 37-jarige bakker H. H„ beiden uit Nijmegen, die zich in den nacht van 21 op 22 April j.l. toegang hadden verschaft tot een huis aan den Groesbeekscheweg te Nijme gen, waar de reeds bejaarde heer J. Smits alleen met zijn dochter woont. Zij hebben in het donker geprobeerd, de brandkast te ope nen maar werden daarin verhinderd daar de heer S. wakker werd en het electrische licht ontstak. De beide indringers hebben den ouden man daarop vastgegrepen en hem met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen, waardoor de oude man niet ernstig werd gewond. Inmiddels kwam de dochter van den aan gevallene op het gestommel af, waarop de in brekers de vlucht namen. Zij bekenden voor de rechtbank volledig. Tezamen met een Duitscher, die momenteel in Duitschland in arrest zit, hebben zij den overval gepleegd. Het O. M., waargenomen door mr. Lazon- der achtte de feiten zeer ernstig en eischte tegen elk der verdachten, die reeds meerma len veroordeeld zijn. vijf jaar gevangenisstraf. De verdedigers br. Roobol en mr. Van Rap. pard pleitten clementie. Uitspraak 12 Juli. Het is te verwachten, dat de Duitsche Katho liekendag, die dit jaar zooaits men weet, te Essern, in het centrum van een overwegend katholiek landsdeel gehouden wordt, zeer druk bezocht zal worden. Volgens de li/uid'ige schatting worden bij de feestelijke god'sdlenstpleclhtigihelid 200.000' be zoekers verwacht. Natuurlijk is geen emlkeil plein in de staid groot genoeg, om een dergelijke schare te bevatten; men heeft daarom een terrein van 25 morgen gepacht, dat op den Baldenyer Berg gelegen is, e«n ^e€l' ™.n, de® hoogen mg langs de Roer tot waar zien de stad Essen uitstrekt. Een luidsprekers-installatie zal de predikatie en de gezangen naar alle /zijde® "ra"1 deze reusachtige uitgestrektheid verstaanbaar maken. Van 5 stations, die in de nabij'heid van het terrein liggen, en waarheen extra-treinen der rijkssipooirwegen ziuililen loopen, zullen de massa's hier tezamen stroomen. Ontelbaar veilen zullen door trams en omnibussen worden aan gevoerd, terwijl duizenden vanuit de stad te voet zullen komen. Zoo zal op den morgen van Zondag 4 Sept. op de hoogten van de Roerfoergen, waar zich natuurschoon aan intense industrialisatie van uitgestrekte gebieden paart, een grandioos schouwspel te zien zijn: Boven op de hoogte van den berg het altaar, met als achtergrond de natuur, eromlheen een krans van priesters, van alle rang en waardigheid, arbeiders, stu denten, met 1500 man een eerewaciht vormen de, 40.000 mam der geumiiiformdte Seibastianus- besohermikorpsem, daairomlheen een muur van vanen, banieren aan hooge masten en daaron der ongetelde scharen gedoovigen, zingend en bi'didieud vol eerbied. Anti-fascistisch strijdcongres. HAMBURG, 27 Juni. (V.D.). Bij Sagebiel is Zondag een anti-fascistisch strijdcongres ge houden, waaraan door meer dan 2000 personen werd deelgenomen. Besloten ws-rd, de aanhan gers van de Marxistische partijen te Hamburg en omgeving te vereenigen tot 'n „roode massa- zelf-beschermings-organisatie" tegen de natio- naal-socialisten en hun organisaties. De secretaris-generaal van het centTale comité der K.P.D., Pieck, wees er in zijn rede voering op, dat in de „Vorwarts" vermeld had gestaan, dat de sociaal-democratie een groote politieke rol zou spelen. Spr. interpreteerde dit bericht aldus, dat de S.P.D. tezamen met de middenpartijen een „dictatuur van het midden" wil in het leven roepen tegen de dictatuur van rechts of links. POOLSCH RUSSISCH NON-AGRESSIEPACT WARSCHAU, 28 Juni (R.o.) Naar de „Ga. zetta Warsizawska" meldt, zijn de onderhan delingen over het sluiten van een non-agressie, pact met sovjet-Rusland geëindigd. Het blad beweert, dat het in de bedoeling ligt, een onderteekening van het nietaanvals. verdrag door Polen, Frankrijk en Roemenië te Genève te doen plaats hebben. PARIJS, 28 Juni. (R.O.) De politie heeft een Pool gearresteerd, bijgeruuirnd Fantomas, die iu het bezit bleek van belangrijke documenten, de Fransche defensie betreffende. Tegen een zestal personen, waarmede dit individu in relatie stond, zijn arrestatiebeve len uitgevaardigd. ONDERTROUWD: Ir. J. HOFHUIS pn FIEN VAN BAAREN Huwelijksvoltrekking 25 Juli in de kathedrale kerk te Utrecht, om half elf v.m. Roermond, Steenweg 10. Utrecht, Oudegracht 352. GETROUWD: BEN VAN CROONENBURG en NELLY HOOGSTRATEN Rotterdam, 28 Juni 1932. De Heer en Mevrouw VAN CROONENBURG— HOOGSTRATEN betuigen hiermede hun oprechten dank voor de vele blijken van be langstelling bij hun huwelijk on dervonden. 33641 12 De Heer en Mevrouw HOGENHUISALARD geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter MARIE THERESE Venlo, St. Joseph-Gasthuis 27 Juni 1932. 33703 7 Heden overleed na een kort stondig lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, onze dierbare Echtgenoot, Va der, Behuwd- en Grootvader, de Heer Echtgenoot van in den ouderdom van 63 jaar. Rotterdam, 28 Juni 1932. Hofstedestraat 20b. Familie SCHAAP. De H. Uitvaartdienst zal ge houden worden op Vrijdag 1 Juli 1932 ten 9 uur in de St. Willibrordkerk, Beukelsdijk, •Rotterdam, waarna begrafenis van uit de kerk. 33679 24 Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onzen dierbaren Echtgenoot en Vader in leven Notaris te Vierlings beek, in het St. Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen, tijdig voorzien van' de H.H. Sacramenten der der Stervenden, in den ouder dom van 61 jaar. Wij bevelen de ziel van den dierbaren overledene in Uwe godvruchtige gebeden aan. Mevr. A. BRABERS Hoekers ADRLAAN TINY JAN ANNETTE. Vierlingsbeek, 27 Juni 1932. De plechtige Uitvaartdienst zal gehouden worden op Don derdag 30 Juni a.s. 's morgens te 10 uur in de Parochiekerk te Zevenbergen. 33661 32 Heden overleed zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, tij dig voorzien van de H.H. Sa cramenten der Stervenden, onze innig geliefde Echtge noot, Vader, Broeder, Behuwd- broeder en Oom, de Heer in den ouderdom van 66 jaren. Mede namens wederzijdsche familie J. MOOYMANFransen MARIE CAS. Stompwijk, 27 Juni 1932. Veenweg 24. De plechtige H. Uitvaart dienst zal plaats hebben in de Parochiekerk van den H. Bartholomeus te Nootdorp op Donderdag 30 Juni ten 9 uur, waarna bijzetting in het fa miliegraf. Heden overleed, zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het Roomsch Katholiek Ziekenhuis aan het Westeinde, in den ouderdom van 73 jaar, onze lieve Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, de Weledele Heer Den Haag, 27 Juni 1932. Laan van N. O. Indië 72. Mevrouw Wed. M. HAUSSMANN geb. Jansen Den Haag: J. H. A. HAUSSMANN L. HAUSSMANN—Tonnaer en Kinderen Delft: A. SWARTWOUT DE HOOG- Haussmann Ir. F. J. SWARTWOUT DE HOOG De~* Haag: M. VAN DER TOGT— Haussmann F, A. W VAN DER TOGT en Kinderen C. E. A. HAUSSMANN C. HAUSSMANN— Van Middelkoop Yalkenswaard: M. HAUSSMANN, Religieuse. Rozenkrans bidden Donder dagavond 7 uur in de kerk van O. L. Vrouw van Goeden Raad. De H.H. Uitvaartdiensten zul len gehouden worden op Vrij dag 1 Juli aanstaande in de Parochiekerk van O. L. Vrouw van Goeden Raad op het Be- zuidenhout. De stille H.H. Missen te 6.45, 7.30, 8.I0 en te 9.30 de plechtige Re quiem, waarna de begrafenis van de kerk uit op de R. K- Begraafplaats Kerkhoflaan. Geen rouwbezoek. Geen bloemen. Heden overleedi in het St. Nicolaasgesticht te Enkhui zen, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 71 jaar onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader weduwnaar van Susanna van der Werf Bloemendaal, 27 Juni 1932. G. VERBERNE R. VERBERNE C. VERBERNE— Babeliowsky en Kinderen Gezongen Requiem-Mis op Donderdag 30 Juni te 10 uur, waarna de begrafenis vanuit het St. Nicolaasgesticht. Tot onze diepe droefheid over leed heden, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze innig geliefde Echtgenoote en der kinderen voorbeeldige en zorgzame Moeder, Mevrouw in den ouderdom van 45 jaren. Wij bevelen de dierbare over ledene in Uwe gebeden aan. AUGUST NEYENS MIMI en Verloofde MATHIEU M. S. C. JO HARRY LENY JAN AUGUST FONNY TON KAREL PAUL Breda, 27 Juni 1932. Geen bezoek. Geen bloemen. De plechtige Uitvaartdienst op Donderdag 30 Juni half elf in de H Sacramentskerk, Zandberglaan Breda, waarna de teraardebestelling op de R. K. Begraafplaats Zuylen te Breda. 33663 38 Met innig leedwezen deelen wij mede, dat onze lieve jong ste Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw op 45-jarigen leeftijd is over leden, voorzien /an de H.H. Sacramenten der Stervenden. Breda, 27 Juni 1932. Breda: A. OVERINGVan lersel J. OVERING en Kinderen Roermond: H. FIéVEZ—Van lersel TH. FIéVEZ en Kinderen Breda: MATHILDA VAN IERSEL Utrecht: L. GOOSSENS—Van lersel G. GOOSSENS en Kinderen Breda: ALPHONSE VAN IERSEL M. VAN IERSEL— v. d. Heyden en Kinde-en. DONDERDAG 30 JUNI Zure zult p. i pd. 9 ct. Runderbraadstukjes p. pond vanaf 48 ct. Groote komkommers 3 voorlOct. 33667 29 machines, diverse merken, billijke prijzen. Geen z.g. Spotkoopjes, maar prima werken !e machines met degelijke garantie. KIPSTRAAT 84 TEL. 53176 VOORDEELIGST ADRES VGOK Weet U wat lekker is? WINKELS DOOR GEHEEL NEDERLAND. BERVOE Grootste sorteering vanaf f 1.50 met 14 Kar. Ooud.n p.n en garantie Uw adres voor* Lingeries, Japonnen en gemaakte Kinderkleeding alles eigen atelier Wollen en Zijden Stoffen, Garneering en Babygoed is: GRATIS ADVIES VOOR HANDWERKEN. 8783S Ameublementen, dressoirs, buffett., theemeub., divans, karp., bedd., dek. ledik. spieg. enz. Simonstr. 44 en 57 nabij Schiek., Tel. 41541, R'dam. 7557 Mevrouw IV. Hollenkamp, Mathe- „esserlaan 264b, Rotterdam, vraagt tegen 15 juh voor dag en nacht,, goed kunnende koken en werken, v.g.g.v. Aan melden 's avonds van half 8 tot half 9. 33746 Hoofdagenten en Agentessen gevr. voor den verkoop van Unie Obl. gaties S. 3.60. Hooge prov. Br. of adr. Leesbibl. J. Cat6tr. 68, R'dam gevraagd om het goed voor klein gezin geregeld te komen herstellen. Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. 2805S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8