ALGEMEEN OVERZICHT. WOENSDAG 20 JULI 1932 Het zware geschut DE OPSTAND IN PERU. Het communistisch gevaar. ONDANKS DEMONSTRATIE- YERBOD. Herhaalde betoogingspogingen te Berlijn. DE KERKVERVOLGING IN MEXICO. ONDERHANDELINGEN MET, DE REGEERING? BRITSCH DOUANE-BEAMBTE TE CHARBIN ONTSLAGEN. ENGELAND EN IERLAND. Voorloopige lijst van invoer rechten. HERVORMINGSPLAN VAN Z. H. DEN PAUS Het wereldepiscopaat zou verkie zingscollege worden hij de Pauskeuze. DE OPSTAND IN BRAZILIË. Sao Paulo geblokkeerd. HET EUCHARISTISCH CONGRES IN DENEMARKEN. Wie er heen gaan. DE AANSLAG OP DR. LUTHER. DE OPSTAND IN MANDSJOERIJE. ONTPLOFFING IN EEN CHEMISCH LABORATORIUM. IN DE HITTE DER BEGROOTINGS. DEBATTEN. JAPAN EN RUSLAND. Geen non-agressiepact, „vrede voldoende verzekerd". Het weest opmerkelijke was zün ^lchtbaxe Het Centrum en Duitschland's toekomst Voor 25.000 toehoorders sprak Maandagavond dr. Bruening op een groote centrumsmeeting. Niet zonder reden, zeide dr. Bruening heb 1 het woord van de honderd meter voor he oe gesproken en niet zonder reden ook heb 1e tegenwoordige rechtsche regeering gezeg ■waar het op staat, want toen ree s wis dat ik mijn post zou moeten verlaten Men heeft In het buitenland steeds weer met na druk erop gewezen, dat het erop aan komt, den binnenlandsellen politieke© toestand mees ter te worden en op het gebied der buitenland- sche politiek met zich te laten spreken. Als de vroegere president van de Duitsche rijksbank, dr. Schacht het zoo voorstelt, alsof men te Lausanne door te handelen alles bereikt heeft, dan moet ik daarop antwoorden, ging dr. Bruening voort, dat er in Lausanne niet veel meer te handelen viel, nadat de voor naamste deelnemende mogendheden na onder handelingen met ons reeds verklaard hadden, dat zij voor een algeheele schrapping der schulden waren. Br. Bruening's streven was het geweest, den onaangenamen last der herstelbetalingen weg te nemen, in ieder geval op een andere wijze dan het dr. Schacht te Parijs en later te Den Haag, het Duitsche volk tegen zijn wil het Youngplan heeft opgedrongen. Dergelijke per sonen deden beter, zich bescheiden uit het openbare leven terug te trekken. Dr. Bruening beeritiseerde daarna de nieu we rijksregeering, die zich ermee tevreden Stelt, de reeds persklare en tot onderteekening gereed liggende verordeningen uit de bureaux's der regeering Bruening te nemen en ze een, twee, drie in werking te doen treden. Dr. Bruening kantte zich vervolgens scherp tegen de nationaal-socialistische partij. Voor Hitler is het centrum niet bevreesd, want de dictatuur van een enkele partij zal zich het Duitsche volk nooit laten welgevallen. (Lang durig applaus). Nadat dr. Bruening de eenzijdige bevoor rechting van het redeloos met schulden belaste grootgrondbezit in Oost-Pruisen scherp becri- tiseerd had, verklaarde hij, dat de historische taak van het centrum hierin bestaat, de mas- sa's op te vangen, die teleurgesteld zouden vluchten, als het nationaal-socialisme bewezen heeft, dat het nog geen vijf procent van zijn program kan verwezenlijken, zonder de Duit sche economie te ruineeren. Inmiddels is op een Centrum-meeting door rijksdag-afgevaardigde Letterhaus meege deeld, dat de Centrum-pers eerlang materiaal zou publiceeren waaruit klaar zal blijken dat de nationaal-socialisten tegenover het kabinet von Papen bepaalde politieke verplichtingen In den zin eener tolerantie hebben aanvaard, ofschoon zij dit thans trachten te ontkennen. Inderdaad publiceert de „Germania" in haar ochtendblad van heden het verslag van een op Woensdag 8 Juni j.I. gehouden confe rentie, waarvoor rijkskanselier von Papen ver tegenwoordigers der Centrum-fractie van den Pruisischen Landdag had uitgenoodigd. Er zou -gesproken worden over de kwestie der regeeringsvorming in Pruisen. Als vertegenwoordigers van het Centrum verschenen minister Hirtsiefer, de plaatsver- t( vangende voorzitter der landdagfraotie Steeger en de secretaris der fractie dr. Grass. Het besprokene werd, naar de „Germania" ver klaart onmiddellijk na de conferentie schrifte- r lijk vastgelegd. Volgens dit verslag zette rijkskanselier von Papen uiteen, dat hij met betrekking tot de regeeringsvorming in Pruisen met gevolmach tigden van Hitier onderhandelingen had ge voerd, welke reeds zeker resultaat hadden be reikt. Voorzichtigheidshalve had de rijkskanselier, Daar hij zeide, zich schriftelijk de voorwaar den ter hand laten stellen, waaronder de natio naal-socialisten bereid zouden zijn, met het Centrum en Duitsch-nationalen over de forma tie van een nieuw Pruisisch kabinet onder- handelingen te voeren. Deze voorwaarden luidden als volgt: 1. Aan 'die nationaal-socialisten moet, naast Andere departementen o.a. het premierschap en de portefeuille van binnenl. zaken wor den afgestaan. 2. De Centrumpartij moet haar riinnelooz© oppositie tegen het kabinet-von Papen staken. Het is onnood'ig, aldus de „Germania" hier In bijzonderheden uiteen te zetten, wat de Centrumvertegemwoondigers Qp ppp ander hebben geantwoord. Voor het door ons betoogde doel is het echter van de grootste berteekenis, dat rijkskanselier von Papen er op wees, dat niemand mocht denken, dat hy het was ge- weest, die den nationaal-socialisten in overwe ging had gegeven de tweede voorwaarde te stellen: integendeel had hij nadrukkelijk ver zocht, haar te laten vervallen. Maar de natio naal-socialisten waren juist op deze voorwaar de buitengewoon gesteld geweest. Aan deze tneded-eeMngen knoopt die Germa- nlia" een uitvoerigen commentaar vast. waarin zij de volgende vragen stelt: Blijven de nationaal-socialisten ook nu nog ontkennen, dat zij ernstig van plan waren, de nieuwe regeering te steunen? Loochenen zij ook thans nog alles, nu hier het bewijs van hun bereidwilligheid is geleverd? zy kunnen het niet meer. Van huis uit behooren zij tot dit kabinet der nationale concentratie. En daarom kon von Papen te Lausanne terecht verklaren, namens het geheele „nationale Duitschland" te spreken. De Amerikaainsche, Enge-lsche, en Italiaan- sclhe dielegaities ter ontwapeningsconferentie, hebben gisteren den ganschen dag gespro ken over den tekst van de resolutie, die de aigemeene commissie nog deze week zal heb ben aan te nemen. Om acht uur vanavond verklaarde Herriot aan de pers, dat er over alle punten overeen stemming is verkregen, behalve over de kwes tie van het zware geschut. Ten aanzien van dit punt waren nieuwe moeiiykheden ontstaan, doordat de Amerika nen niet langer zich tevreden stelden mee kwalitatieve ontwapening, d.w.z. het ver 1 van bepaalde kanonnen van een zeker doch tevens de kwantitatieve ontwapening wenschten, d.w.z. de vermindering van he aantal stukken zwaar geschut, nog geoorloofde blijvende kaliber. De vier delegaties zullen omtrent dit punt de beraadslagingen onderling voortzetten. Vanavond hoopt Herriot nog een onderhoud te hebben met Nadolny. De besprekingen met de Amerikanen hebben hem overdag zoodanig in beslag genomen, dat bet gisteren besproken Duitsch-Pransche geschilpunt vandaag nog is moeten bhjven rusten. Men hoopt, dat Woensdagmiddag de alge meens commissie nog zal kunnen bijeenkomen, indien de besprekingen van Herriot vanavond met de Duitschers en Woensdagochtend met de Amerikanen tot een bevredigende oplossing van de nog bestaande moeilijkheden zullen hebben geleid. De tekst van de resolutie zal dus Woensdag middag aan de aigemeene commissie worden voorgelegd, zonder dat daarover dan Woens dagmorgen reeds zal gedebatteerd zijn. De delegaties zullen tijd krijgen tot Donder dagmiddag of Vrijdag om de resolutie te be- studeeren. In ieder geval is het de aigemeene bedoeling, dat de aigemeene commissie uiter lijk Zaterdag met vacantie zal gaan, om waar- schijniyk in het midden van Januari haar be sprekingen te hervatten. In den tusschenty-d zal het bureau der con ferentie. of misschien een nieuw te benoemen politieke commissie, waarvan vandaag voor het eerst sprake was, de tweede periode der ontwapeningsconferentie blijven voorbereiden. BERLIJN, 18 Juli. (W. B.) Ondanks het demonstratieverbod hebben vandaag leden van verschillende partyen getracht, optochten en betoogingen te houden. Niet enkel nationaal-socialisten en commu nisten hebben zich aan deze overtreding schul dig gemaakt, doch ook leden van het ijzeren front en de rpksbanier. Herhaaldelijk moest de politie ingrijpen, o.m. te Moabit, te Neu Kölln, te Steglitz en te Tegel. In één dezer wyken heeft de politie 500 com munisten met den gummistok moeten uiteen slaan. KEULEN, 19 Juli. (H. N.) In Wesseling is het gisterenavond tot een vechtpartij geko men tusschen nationaal-socialisten en com munisten, waarby uit een auto met nationaal- socialisten verscheidene schoten werden ge lost. Een arbeider werd zóó ernstig gewond, dat hy terstond stierf, terwijl een tweede levens gevaarlijk gewond en naar een ziekenhuis ver. voerd moest worden. De politie uit Keulen en Bonn stelde een uitgebreid onderzoek in en doorzocht verschil lende huizen, waarby verscheidene verdach ten in hechtenis zijn genomen. Hindenburg zal de ontwikke ling der dingen nauwlettend volgen, BERLIJN, 19 Juli. (W. B.) In een schrijven aan den rükspresident heeft de vroegere Mecklenburgsche minister Moelier op uitlatin gen van Hitier te Weimar gewezen, volgens welke achter het burgerlijk parool van rust en orde slechts lafheid en zwakheid schuilt. Tegenover deze uitlatingen verklaarde Moei. Ier, dat het ondraaglyk is, als men den wensch naar hinnenlandsche rust en politieke orde „laf" noemt. De rükspresident heeft volgens de „vossi- sche Zeitung" op dit sehrüven geantwoord, dat hü de vaderlandslievende beweegredenen, wel. ke Moelier ertoe gedreven hebben, tot hem een sehrüven te richten, waardeert. In afzonder, iyke gevallen zijn de dingen echter vaak an ders dan zy in de bladen geschilderd worden. Tenslotte verklaart Hindenburg, dat hij ook de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen nauwkeurig zal volgen en als de politieke bot singen inderdaad een grooteren omvang aan nemen en tot een gewoonte worden, niet zal aarzelen, de noodige maatregelen te nemen. SCHNEIDEMÜHL, 19 Juli. (V. D.) Maandag, avond had voor het vakvereenigingsgebouw een botsing plaats tusschen communisten en nationaal-socialisten, waarbij één der laatsten zware hoofdwonden kreeg en naar het zieken- huis moest worden vervoerd. Naderhand is het nogmaals tot ongeregeld heden gekomen by een S. A. betooging. Aan beide kanten waren verscheidene zwaargewon den. Naar uit Mexico-City vernomen wordt, heb ben de aartsbisschop van Morelia en de bis schoppen van Tacambaro en Zamora in den Mexicaan-schen staat Micboacan een conferen tie gehad met den gouverneur der provincie ter bespreking van de uitvoering van het re- geeringsbesluit, waarby bet aantal priesters beperkt wordt tot 1 per 30.000 inwoners. In een herderiyk schrijven aan de geestelijk- beid en de geloovigen van hunne bisdommen, hebben deze kerkvorsten een verklaring afge legd omtrent de houding der kerkelijke auto riteiten sedert het begin van het conflict, en tevens een uiteenzetting gegeven van de on schendbare wetten van de Kerk en de geloovi gen. De bisschoppen protesteeren tegen het re- geeringsbesluit dat een schennis beteekent van de grondwet en een schromeiyk machtsmis bruik is van de burgeriyke autoriteiten, die op kerkelijk gebied geen enkele bevoegdheid be zitten. Tenslotte verklaart het episcopaat dat het hun ten zeerste grieft en bedroeft dat een groot gedeelte der Katholieken niet in staat zal zijn om hun kerkelyke plichten te ver vullen, wanneer er op een bevolking van een millioen zielen die büna zonder uitzon dering tot de Katholieke Kerk behooren, slechts 33 priesters worden toegelaten. LONDEN, 19 Juli (H. N.). Volgens een be richt nit Lima is Maandagnacht van militaire zijde een poging gedaan om een opstand in Huaraz te verwekken. De stad Huaraz, die tus schen Lima en Trujillo ligt, in welke laatste stad onlangs een communistische poging om een opstand te verwekken, werd onderdrukt, is Maandagnacht door de opstandige troepen be zet, die terstond een eigen kabinet uitriepen. De opstandelingen zün echter door re-gee- ringstroepen op de vlucht gedreven. Verschei den® opstandelingen zün gedood of gewond, doch het gelukte den leiders te ontkomen. President Cerro heeft thans een bijzondere commissie tot onderdrukking van revolution- naire bewegingen ingesteld, waarby hy wees op de noodzakelykhei-d voor alle burgeriyke elementen, om zich aaneen te sluiten tegen het communistische gevaar. De commissie zail een openbare leening uit schrijven, waarvan de opbrengst bestemd is tot aankoop van vliegtuigen om eventueele op standige pogingen terstond te kunnen onder drukken. Op instigatie van JapanscK adviseur. SHANGHAI, 18 Juli. (R.o.) Sir Frederick Maze, de inspecteur-generaal van de Chinee- scbe douane heeft bericht ontvangen, dat Prette John, de Britsche commissaris van de douane te Charbin van de politie van den nieuwen Man-dsjoerijschen staat bevel heeft ontvangen om onmiddellyk van zün stand plaats te vertrekken. Dit is volgens den com missaris, gebeurd, op instigatie van den Ja- panscben adviseur te Oharbin. Prette John heeft een beroep ge-daan op den Britschen consul. Naar verluidt, zouden dergeiyice maatrege len ook genomen zijn tegen douane-ambtena ren van andere nationaliteiten. KREFELD, 19 Juli. (W. B.) Na afloop van een meeting van het „üzeren front" vormde zich een optocht, die rondtrok door de straten der stad. In de nabijheid van het Staalhelmhuis op den Westwall kwam het tot een ernstig inci dent. Een daar staand Staalhelmman werd door een deelnemer aan den optocht door een messteek ernstig gewond e-n moes-t naar het ziekenhuis vervoerd worden. De dader werd door de politie gearresteerd. Reeds 15 dooden te Altona. ALTONA, 19 Juli. (V. D.) Gisteren zyn nog twee ernstig gewonden en in den afgeloopen nacht is nog één der zwaargewonde S. A.-man- nen overleden. Het aantal dooden van den bloedigen Zon dag is daarmede tot 15 gestegen. De nazis zullen afwachten MüNCHEN, 19 Juli. (V. D.) Over het demon stratieverbod va-n de ryksregeering schrüft de nationaal-socialistische correspondent o.a. het volgende: Wij, nationaal-socialisten, hebben geen re den, de bepalingen van de nieuwe verordemng, waarin wij een eersten maatregel tegen de on- verdraagiyke roode terreur magen zien als te gen ons gericht te beschouwen. Wy zullen ervoor zorgen, dat ook de laatste veertien dagen voor den verkiezingsstryd in duizenden vergaderingen het bekende beeld van de gedisciplineerde nationaal-socialistische massa gezien zal worden. Zou echter de maatregel, van het kabinet von Papen bestemd of geschikt zijn, om den sociaal-democratischen politie-pre-sidenten in de zwart-roode landen een macht in handen te geven, om de door ons met groote moeite be vochten vrijheid voor propaganda opnieuw te saboteeren, dan rest er voor de N. S. D. A. P geen ander middel dan de allerscherpste strüd. Wh' zullen de daden van het kabinet op de zelfde wijze afwegen als tot dusver en hopen spoedig te kunnen oonstateeren, of iachter LONDEN, 19 Juli (R. O.). Ofschoon de bij zondere tarieven, welke door den Ierschen vry- staat op de Britsche goederen zullen worden geheven, waarschijnlijk nog niet van kracht zullen worden vóór -de volgende week, in ver hand met de behandeling ervan in den senaat, verluidt, dat een voor-loopige lijst van invoer rechten reeds is samengesteld. Tot de goederen, welke onder deze rechten vallen, behooren electriciteitsartikelen en ka bels, kolen, auto's, zij-den goederen en cement. Eveneens is het waarschijnlijk, dat alle be staande voorkeursrechten ten behoeve van Brit sche goederen, welke den Vrijstaat binnenko men, Sullen worden ingetrokken. In de haven van Dublin heerschte gisteren en ook vandaag groote -bedrijvigheid van sche pen, die Britsche kolen ontschepen, teneinde den te heffen Invoerrechten nog te ontgaan. De Valera heeft gisterenavond een langdurig telefonisch onderhoud gehad met O'Kelly, den leider van de Iersche delegatie naar Canada. MUENSTER, 19 JuM. (H.N.) De ,,Münsteri- scher Anzeiger", die als een centrumsorgaan kan worden beschouwd, publiceert een op zienbarend bericht van zijn correspondent te Rome, Bezzi, over hervormingsmaatregelen, welke door Z.H. Paus Pius XI overwogen worden. Naar verluidt, aldus schrijft deze corres pondent, bestaat het stoute en grootsche plan van den Heiligen Vader daarin, dat het kardi nalencollege, dat tot nu toe In bet conclave den nieuwen Paus koos, door een ander ver- klezingscollege zal warden vervangen, n.l. door het wereldepiscopaat, dus door de geza- men-iyke -bisschoppen. Voor menigeen zal dit bericht op het eerste gezicht niet geloofwaardig klinken, want daar door zou met een traditie worden gebroken, die reeds büna d-uizend jaar bestaat, n.l. sedert het jaar 1050 toen Paus Nioolaas XI bepaalde, dat voortaan slecbts de kardinaalpriesters den Paus zouden mogen kiezen. Wat echter door den ee-nen Paus is inge voerd kan door een an-deren weder opgeheven worden, voor zoover het instellingen betreft, die niet tot de tyden van de apostelen terug gaan. Van kamondek standpunt uit heeft de Paus ten volle het recht, een dergeiyke hervorming door te voeren. Dat een dergelijk hervormingsplan bestaat, a-ldua het blad, 1-s een feit, waaraan niet te twyfelen valt, want reeds zün verschillende kerkelijke hoogwaardighaidsbekleeders, rechts leeraren en theologen geraadpleegd. In welken vorm deze hervorming tot stand zal komen, is op het oogenblilk echter nog niet te voorspellen. Misschien zou daartoe een oecumenisch concilie worden bijeengeroepen. (Tot zoover het bericht van het Müns-tersche blad. Onnooddg te zeggen, dat wü dit bericht alleen titre d'information weergeven en ge heel voor rekening van het Duitsche orgaan laten. Red.) LONDEN, 19 Juli (H. N.). Volgens een be richt uit Rio de Janeiro hebben Braziliaansche regeeringsvliegtuigen van-daag de stellingen der opstandelingen en het vliegveld van de stad Sao Paulo gebombardeerd. De stad Sao Paulo is thans van de land- en de zeezijde ge heel geblokkeerd en de regeering verwacht, dat haar troepen nog deze week de stad zullen binnenrukken. De mobilisatie van de reserven, welke over wogen werd, wordt thans als onnoodig be schouwd. Het Eucharistisch congres van Scandinavië dat van 18 tot 21 Augustus a.s. In Kopenhagen zal worden gehouden, zal om. bijgewoond wor den door Z. Em. kardinaal van Rossum, pre fect van de congregatie da Propaganda Fide, Z. Em. kardinaal Hlon-d, primaat van Polen, mgn Baudrillart, rector van het Katholiek Instituut te Parüs, de bisschoppen van Luik en Gent, de apostolische vicarissen van Zweden, Fin-land, en IJsland, en don Apostolischen ad ministrator van Noorwegen. De daders voor het gerecht. BERLIJN, 19 Juli. (V.D.) Voor het sche pengerecht Beriyn-Centrum is heden het pro- ces begonnen tegen den vroegeren advocaat Max Roosen en den staathuishoudkundige Wer ner Kertscher, die op den avond van den 8sten April j.I. op het station Potsdam den aanslag pleegden op den president van de rijksbank dr. Luther, die zich juist in den sneltrein naar Bazel wilde begeven. Dr. Luther is ais mede-aanklager toegela ten. Allereerst gaf de 59-jarige d-r. Roosen een overzicht van zün a-vontuurlyk leven en schets-te daarna -zijn uittreden uit de N.S.D.A. P. in October 1931. Roosen verzocht daarop zijn onmiddeliyke InvrUheidsstellmg welke echter door het gerecht werd geweigerd. Het verhoor van Roosen. BERLIJN, 19 Juli. (V.D.) Omtrent het voor- het schepengerecbt Beriyn-Centrum begonnen proces tegen den vroegeren advocaat Max Roo sen en den staathuishoudkundige Werner Kertscher, die op den avond van den 8eu April op het station Potsdam den aanslag pleegden op d-en president van de rüks-bank Dr. Luther, toen deze zich juist in den sneltrein naar Bazel wilde begeven, valt nog te melden: Roosen meende, dat voor een goede oplossing van het crisisvnaagstuk een kapitaal van twaalf milliard mark noodig zou zün. Zijn voorstellen hebben echter bü de N. S. D. A. P. weinig instemming gevonden. Verder biykt, dat Dr. Roosen over finan- cleele vraagstukken 111 stellingen -had opge maakt waarin hij zich uitliet over de geld- tech-niek van Duitschland en daarmee van de geheele wereld. Deze stellingen heeft hij aan de rijksregeering gezonden, n.l. aan Brüning en Dr. Luther. Daar zijn bemoeiingen zonder resultaat waren is hij daarna begonnen met de voorbereiding van zijn aanslag. Hü bad in een sehrüven .beweerd, dat de rijksbank het volk sedert negen maanden bestal, want ze gaf bankpapier uit tegen schoorsteenwissels. Het volk was op deze wijze bestolen voor een be drag van ongeveer twee milliard, het was uit gemergeld door ambtenaren en groote banken. Dat is een misdaad, die' boven de wet staat en die daarom slechts door een daad kan wer den verhinderd. Om die -beweegredenen had hü op den rijk-sbankpresident geschoten. Bü het verdere verhoor van Roosen kwam het herhaalde nïxlen tot disputen tusschen. Roosen en den president. Roosen vertelde vervolgens, hoe hU dr. Luther had aangesproken en hoe Kertscher op dat oogenblik had geschoten. Hü, Roosen, had den Indruk, alsof dr. Luther van meening was, dat het een -bü vergissing gelost schot -betrof. Voorts vertelde hü hoe Kertscher en hü zich zelf hij de politie hadden aangemeld. de nieuwe noodverordening werkelijk de wil staat de Marxistische moord-centrales uit te roeien of meer de wil van den heer Severing, om het gehate nationaal-socialisme de ge vreesde propaganda-middelen nog op het laat ste oogenblik uit de hand te slaan hetgeen, zooals bekend, het eenige doel is geweest van het roode moord-offensief van de laatste dagen. Rijksbanlerman doodge schoten BUER ERLE, 19 Juli. (V.D.) Het persbureau der politie te Recklinghausen deelt mede: Vol gens de lezing van de Rijksbanier is Dinsdag morgen vroeg een drietal Rüksbanierleden dat verkiezingsbiljetten plakte, overvallen door een man, die één hunner een lichte verwonding toebracht. De Rijksbamiermenschen achtervolgden den aanvaller, die Zich plotseling omkeerde en een schot loste uit een pistool. Eén der Rijksbanier- menschen werd door het s-chot in de borst ge troffen en op slag gedood. De aanvaller kreeg van de bedde anderen zulk een pak slaag, -dat hij naar het zieken huis moest warden overgebracht. De man, die lid is der S.A., heeft vroeger al eens gevan genisstraf ondergaan. Op het oogenblik kan hy nog niet worden gehoord. CHARBIN, 19 Juli (V.D.) Na hardnekkigee strijd hebben de Japansche troepen aan de Westzijde van den Ohineeschen Oos-terspoor. weg bij het station Buhedoe de opstandelingen De spoorweg-verbinding tusschen sovjet - Rusland en Mandsjoerije is hersteld. De Siberië-express is met verscheidene da gen vertraging aangekomen. De Japanners zetten de vervolging van de opstandelingen voort in de richting van de Russische grens. Japan besloten, Mandsjoerije te erkennen, LONDEN, 19 Juli (H.N.) Volgens een be richt uit Tokio heeft OesM-d-a, de Japansche minister van bultenlan-dsche zaken, verklaard, dat Japan in beginsel besloten heeft, Mamd- sjoerye te erkennen. Het tijdstip daarvoor is niet niet vastgesteld en Japan wil uit deferen tie voor den volkenbond voorl-oopig met de erkenning wachten, totdat de volkenbondscom- missie, die den toestand in Mandsjoerije bestu deert, haar werkzaamheden geëindigd zal heb ben. Japan wil met de formaliteiten rekening houden, indien de commissie dat met de fei ten doet. Vier personen zwaar gewond. ZURICH, 19 Juli. (R. O.) In een chemisch laboratorium alhier had gisteren een heftige explosie plaats. Drie bedienden werden ernstig gewond. Een brievenbesteller, die juist voor- bü'reed, werd van zün fiets geworpen en liet* eveneens ernstige verwondingen op. WEENEN, 19 Juli. (H.N.) In de verga dering van de begrootingscommissie van den nat-ionalen raad heeft de afgevaardigde Heinzl van het Hei-mimatblok den sociaal-democrati schen afgevaardigde Dr. Bauer een asebbek naar het hoofd geslingerd, waardoor deze ge troffen werd, aoodat hü een bloedende wonde bekwam. De zitting weTd geschorst. A S. DONDERDAG SPREEKT KONING ALBERT TOT AMERIKA. Naar de oorrespondent van de „Times uit Brussel meldt, zal koning Albert a.s. Donder, dag voor de radio een korte rede houden tot de Vereenigde Staten, waarmede hü een reeks uitzendingen van Belgische muziek zal openen. Zün woorden zullen per kabel naar Landen worden doorgeseind en vandaar naar Amerika worden doorgezonden. Z. M. zal gebruik maken van de Engedsche taal en' zijn rede, welke ongeveer vijf minuten zal duren, 's avonds pm elf uur (Eng. tijd) beginnen. TOKIO 19 Juli. (V.D.) De Japanscbe minis ter van buitenlandsohe zaken, graaf Oeshida, heeft verklaard, dat de Japansche regeering een Russisch-Japausch non-agressiepact on noodig acht, daar de betrekkingen tusscben da beide landen normaal zün en de vrede verze kerd is door het Kellogg-pact. Het Japansche antwoord zal In den loop van, deze week door den gezant Sjirota aan da sovjetregeering worden overhandigd. 16). Vertaling vao F. VAN VELSEN Nu bleef ër slechts over he,t betelen der WeddeneufaaPP^11' le ^Hgeniame posi- tie bekleedde van ^meen ontvanger, stak 't bankpapier en de c n ziJu binnenzak en bestelde, ingevolge die gewoonte van onheuge lijke jaren, eenige flesschen champagne. - Het spijt mij, dat ^oiilng niet bij ons Ia, zei Toiny tegen Da Fieit Ik had op zyn gezondJhwillen drink^u en --em veel voor- spoed in de toekomst willen toewenschen. - Dat zouden wü' allen! nep Donald-son, ter. Wijl hij 2yn gias vulde- Heeren, dit glas op de gezondheid van ons aanziet en hooggeëerd lid, koning Pedro van Livadia en moge het hem gegeven zyn, spoedig den troon te bezetten, welke hem door gewetenlooze schurken ia ont nomen. Een koor van bravo's volgde op -eze oasi want indien het Pedro ai niet had mogen ge lukken, da aigemeene sympathie der c u ge booten te winnen, toch betoonden^ en unaniem, die prijzenswaardige eerbied en oin- derscheidimg aan het koningschap, dat OTj,ve,r' and-er-iyit wordt aangetroffen bij sportliefheb- bers. Markieg Da Freitas beantwoordde de toast met die gemakkeiyke en beschaafde hoffelijk heid, welke al zyn manieren kenschetste, - Ik kan u de verzekering geven, heeren, Ifliat onder de veie aangename indrukken, welke fle ballingschap van zyne Majesteit hebben ver- licht em veraangenaamd er geep iS| waarop hij met meer genoegen zal terugzien, dan op zyn lidmaatschap van de COsmopolitan-club. Het is de vurige hoop van Zijne Majesteit, en ik ben zoo vrü er by te voegen, ook van mij, dat wy in gelukkig-er en hopelijk niet ver verwy- derde dag-en, wanneer ons zwaar beproefd land zal gezuiverd zyn van zyn verraders en ver drukkers, de gelegenheid zullen hebben u ook onze gastvrijheid aan te bieden in ruil voor de hee-rlyke en hartelyk-e gastvrijheid welke ons In zoo edelmoedige mate in Engeland is geschonken. Ik kan er nog slechts byvo-egen, dat geen bezoekers in Livadia meer welkom zullen zyn, dan onze vrienden, leden van de Cosmopolitan-club. Er brak een harteiyk salvo van applaus los, want het idee van te zyner tyd de persoonlijke ga-st van e-e-n rege-erend vorst te kunnen zyn, waakte veel indruk op de clubleden. Ik hoop, dat hy he-t meent, fluisterde „Doggy" Donaldson Tony in het oor; ik zou dat land wel eens willen le-eren kennen. Nadat hij zich v-erzekerd had van den goeden indruk, welken hy -had gemaakt, keek mar kies Da Freitas op zijn horloge en verklaarde, dat hy moest vertrekken. To-ny die beloofd had voor den proefrit bü Broo-klands te lun chen, stond ook op, om heen te gaan en ging iegelijk met den markies het ver-trek uit en de gang in. Toen zy ;n d® hal kwamen, werd de deur li whd opengeduwd en kwiam een heer, Be ed in wande-lcostuum ein hoog-en hoed, d-e club Instuiven. Het was een eigenaardig type dat deed denken aan een gemodiernise-e-rden Doe Quichot. ZÜE aanmatigende houding en zyn zorgvuldig getailleerd bovenlichaam deden hem op het eerste gezicht jongen schy'nen dan hy was, -maar bij nad-ere beschouwing kwam mien tot de overtuiging dat de zes kruisjes weldra zou den bereikt zijn. gejaagdheid. Zijn gelaat was bleek en zijn handen draalden met zenuwachtige vingerbe wegingen heen en weer, als van iemand, die aan een of andere g-etes-teiyke stoornis ten pr-ooi is. Hy kwiam recht door de hal maar de por tiersil-oge en toen hij Da Freitas bemerkte, keerde hy zich met een onwillekeurigen uit roep van verlichting miaar hem toe. O, bent u hii-er toch! riep hy. Goddank! Hij l^j-ak plotseling af, toen hy' Tony op den achtergrond bes-peurde, do-ch de markies nam hem onmiddellijk geheel in beslag en legde zyn hand op diens schouder. Beste vriend, zei hy op zün eigenaardi ger. zachit-en toon van meerder©; daar doe je goed aan, dat je me hier eens komt opzoeken. Ga mee, dlan kunnen wij samen wat praten. Aan den rechterkant van die hal, was een klein vertrek, dlat speciaal als spreekkamer voor de 1-ede-n was gereserveerd. Voor de vreemdeling verder een woord had kunnen spreken, had de markies hem ovier den drem pel gediuwid en de deur achter hem gesloten. Eenige o-ogenblikken bleef Tony staan en staarde naar die plaaits wiaar zy verdwenen waren. Daarna nam hy met' dien innemend-en kalmen glimlach, welken heim zoo eigen was, zyn sigarettenkoker uit zün zak en stak lang zaam en pe-inzend een sigaret op. Men zou büna geneigd zijn te veronder- stel-l-e-n, diacht hy dat Da Freitas mij niet in vertrouwen wilde nemen. VII. De stategie van Bugg. Er klonk een tik op de deur. Binnen, riep Tony, die voor den spiegel stond, bezig zijn das te strikken. De deur ging open en Guy Oliver kwam de slaapkamer binn-en. Hy was in avondtoilet, hetgeen hem, indien mogelijk, een nog beza digder voorkomen gaf. Zoo, Guy, ben je daar? zei Tony. Ik ge loof, dot ilk ©en beetje laat ben. Stiaat neef Henry al ongeduldig op het haardkleedje te trappelen? Guy schudde ontkeunend. Hij is er n-og niet, miaar 't is nog geen Vijf minuten over half acht. Hy ging aan het voeteinde van het bed zitten. Hoe ging het bü Brookl-ands? vroeg hij. Tony deed een stap achteruit en bekeek zijn das met blijkbare voldoening. Ik heb een pret-tigou dag gehad, ant woordde hij. Ik heb den auto tot honderd drie en twintig laten loopea en toen is de ach teras gebroken. Guy knikte boos. Je zal je nek nog eens breken, verklaarde hij en ik denk dat je dan pas tevreden zal zün. Dat betwijfel ik, zei Tony, tenminste als ik geen betere staat van dienst heb. Hy deed zyn smoking aan en stak e©n anjer in zijn knoopsgat. Bovendien, vervolgde hij, zou ik er niet veel zin in hebben juist nu te eterven. Ik geloof, dat ik kans begi-n te zien, een beetje goed te doen in de wereld. Guy keek hem wantrouwend aan. Wie was dat meisje, dat bij je aan het ontbyt was? vroeg hij. Heusch Guy! zei Tony, je wordt met den dag cynischer. Hy nam van de toilettafel een speld waarmede hy de anjer vastmaakte. Maar wie i® zy? drong Guy aan. Ben aangenomen nicht. Haar naam Is Isabel Isabel Francis. Br volgen eenige oogenblikken van stilzwij gen. Toen maakte Guy ©enigszins ironisch de opmerking: Aangezien zy dus ook familie van mij schijnt te zyn, zou je misschien wel zoo goed willen zijn, mij te zeggen, waar en wanneer je haar hebt ontmoet. Zeker, met genoegen zelfs, zei Tony on verstoorbaar. Wy hebben e-lkaar gisteravond on-geveer kwart voor elven in Long Acre ont- moet. Waar? riep Guy. Long Acre, herhaalde Tomy. 't Is een ge won© verbindingsstraat, diie op Leicaster Square uitkomt. Hy beschouwde met inwendig genoegen het gelaat van zyn neef en voegde er toen by: Zou je nu niet een-s kunnen probeeren, wat minder beschermendte kijken, anders zie ik waarachtig geen kans een woord verder te spreken. Toe vooruit nu, zei Guy. Tony stak eerst kalm een sigaret op, hield Guy zijn koker voor en ging ook op het bed zitte-n. 't Is aldus in zijn werk gegaan, begon hü. Bugg en ik kwamen na den wedstrijd door Long Acre en zagen daar, dat Isabel werd hoe moet ik het zeggen werd aangerand, door een paar heer-en. Ik meende als En- gelscbman en vooral als edelman, dat het mijn plicht was, tusschenbeiden te komen. Dat was het, zei Guy met overtuiging. Ik liet. het aan Bugg over, om die twee heeren onechadelyk be ma-ken, zei Tony kalm, en nam Isabel mede en noodigde haar uit, met mij te soupeeren bij V-errier. 'tWas een uit stekend souper; wij kregen er Wat kan mij schelen, wat je daar hebt gegeten, viel Guy ham in de rede. Hoe kwam het, dat zy va n nwogen hy jou aan het ont bijt was? Wat heb je toch een vreeselijk talent om iemand vooruit te loopea, klaagde Jony. Men heeft er rnoolt een® plezier vain, om jou, ieta te vertellen. HU zweeg even. Do zaak zat zoo, Isabel kon n-ergene logeexen en daarom bracht ik hoar by mrs. Spaldtn-g. Wait zeg je? rlep Guy vragend. Ik bracht haar by mrs. Spalding. Ik kon haar toch niet hier brengen, of begrijp je dat niet? Nu, lik wel en ik ben blij, dat ik op. dat punt fijngevoelig genoeg ben. Is diie geschiedenis werkelijk zoo gebeurd? vroeg Guy. Natuurlijk, zei Tony. Denk je dat fk zoo tófs interessants zelf z-ou kunnen verzinnen? Dus jij neemt in Long Acre een meisje van de straat, gaat met haar soupeeren. eh brengt haar vervolgens naar het buis vaai Spalding! Beste Guy, zei Tony, praat toch niet op dl© imanier. Het brengt mij een van de helden van Hall Caii-ne in berin-nering. Hy hield even op ©n bikte de aseh van zUn sigaret. Ik hoop toch niet, dat je denkt, dat zij een minder- waardige avonturierster is Neen, zei Guy. Dat is nooit in mij opge komen, en dat bedoel ik ook niet. Het scheen my een net meisje, maar ja.wie is zy en hoe komt zy er in 's hemelsnaam toe alleen In Londen rond te loopen, zonder iemand ta hebben dien zü kent? Dat weet ik ook niet, ze-i Tony. Ik heb zoo'-n idee, dat zy ergens is weggeloopen en niet meer terug wil. Het eemige wat ik zeker weeb is, dat zy een zeer verkwistende of veel- eiecheode grootmoeder heeft gehad. Nu, zei Guy, ik heb je al heel wat dwaza dingen zien dk>en, maar dit is het toppunt. Dat meisje moet toch iemand zyn en ergens vandaan komen. (Wordt vervolg*)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 9