Voor het parkeerterrein bij het Postkantoor. De politieke beroeringen in Duitschland. Het jaarlijksche tuinfeest van den Engelschen koning. - De sluizen in het Juliana - kanaal. ZATERDAG 23 JULI 1932 T' VOOR LIMBURG'S WATERWEGEN. Sluis XVI in het Julianakanaal bij Weert, die DE TEERSPU1TER IN ACTIE. Het parkeerterrein naast het Postkantoor te R'dam sedert eenigen tijd in gebruik is, wordt thans afgewerkt. Het ophoogen der oevers bij de sluis wordt van een beter wegdek voorzien, nu het particulier verhuurd is. Georg von Poten, de nieuw benoemde com mandeur van de Berlijnsche politie- troepen. TUSSCHEN DE GASTEN. Donderdag gaf de Engelschei koning een tuinpartij in het Buckingham-paleis. Een groep gasten rond den koning (met witten hoed). BERLIJN IN STAAT VAN BELEG. Schupo's begeven zich op weg naar het Karl Liebknecht-huis, het centrum der Berlijnsche communisten, dat eergisteren tijdens de eerste relletjes werd bezet. ZON IN HET PARK. HET PERSONEEL der N V" van Haren's Schoenfabrieken te Waalwijk, tijdens een excursie naar Amsterdam. ZICHZELF OVERTROFFEN. De „Royal Scot" heeft op zijn laatste reis naar Schotland zijn eigen record ver beterd. Muzikaal uitgeleide voor den ren naar het Noorden. „NOS JUNGUNT ROSAE" Een hoekje van de tentoonstelling in Pulchri Studio, met een der mooiste rozeninzendingen. J. HUYTING, is 5 Augustus vijftig jaar in dienst bij de gemeente reiniging vatl Utrecht. ..OVER T MALSCHE KORENVELD"In het Limburgsche heuvelland is de roggeoogst weer in vollen gang. Het middagmaal van maaiers en bindsters achter een schoof. DE FUIKEN IN DEN MAST. Het dreigende sein van de stervende visschershavens langs de Zuiderzee. Nu de afsluitdijk van den Oever tot Zurich gereed is, is voor vele visschers het lot beslist werkloos en wachten tot de zoetwater-visscherij mogelijk wordt. Ze hebben de fuiken maar zoolang in den mast te drogen gehangen, om ze straks in afwachting van betere dager bij den werkloozen inventaris oj> te bergen. DE KONINKLIJKE TUINPARTIJ. Een overzicht van de gezellige drukte, die er in de tuinen van het koninklijk paleis heerschte, tijdens het jaarlijksche tuinfeest, dat door den Engelschen koning Donderdag werd georganiseerd. DE VOORBEREIDING VAN HET TENTENDORP. Voor het nationale padvinderskamp, dat begin Augustus op het landgoed Oosterbeek onder Wassenaar gehouden wordt, zijn de voorbereidingen in vollen gang. De opslagplaats van het kamphout onder behandeling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 4