DE JEUGD IN SOVJET-RUSLAND. DE RIJKSDAG. DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1932 HUN VOORNAAMSTE TAAK IS DEN GODSDIENST TE BESTRIJDEN. DE DOODSTRAF DOOR KINDEREN UITGESPROKEN. EEN-EN-ZEVENTIGSTE DUITSCHE KATHOLIEKENDAG. Op den dag vóór de opening. DE KINDEREN VAN ESSEN DEMONSTREEREN DE STAKING IN LANCASHIRE. JVanneer zal het regeeringsprogram bekend worden gemaakt V. HINDENBURG HEEFT GEEN BLANCO VOLMACHT GEGEVEN. DE NAZIS IN DEN RIJKSDAG AAN DE MANNEN VAN BEUTHEN. CONGRES TEGEN DE WERK LOOSHEID. Tegen 14 September door Hoover bijeengeroepen DE KRUISWEG VAN HET KROATISCHE VOLK. EEN SENSATIONEELE BRIEF VAN DEN AGRAMSCHEN PASTOOR DR. RITTIG. De incidenten tijdens hat Eucharistisch congres in Dalmatie. ENGELANDS VLOOTPROGRAM. Besloten tot den bouw van drie nieuwe kruisers. DE OPSTAND IN ECUADOR. BOLIVIA—PARAGUAY. NIEUWE ARRESTATIES IN SPANJE. Wegens monarchistisch gevaar. ALGÉMEENE DIENSTPLICHT IN CHINA. Een desbetreffend wetsontwerp in behandeling. HET BRITSCH-IERSCH GESCHIL. Mogelijk binnenkort een hervatting der onderhandelingen. HET SAARGEBIED. Rijkskanselier von Papen over de teruggave. SCHEEPSRAMP. GROOTE BRAND BIJ STETTIN. ZWAAR WEER IN PINZGAU. EEN REDDENDE VLIEGBOOT, .Tony, die naast hem stemd was luchtig ge III (Slot). door Dr. IWAN KOLOGRIOFF. De komsomols brengen in al hun levensuitin gen de leer van hun communistische leiders in toepassing. Lunatecharsky de volkscommissaris voor onderwijs, heeft hun zelf geleerd: „Wij ha ten do christelijke leer en de Christenen, want de besten onder hen zijn nog onze aartsvijan den. Wij stellen den baat tegenover de chris telijke liefde, want deze verlamt onze revolu- tionnaire actie." „Wij zitten in een donkeren mijngang en weten niet, waarheen ons te wen den; is er dan geen mogelijkheid om aan deze ellende te ontkomen?" Zoo klaagde een komso- mol in het orgaan zijner vereeniging. Maar een zijner medeleden diende hem prompt van ant woord: „Wanneer je nergens meer toe dient, maak je dan van kant." Deze beschrijving van deze vreeselijke toe standen onder de sovjet-jeugd zou onvolledig zijn, wanneer wij niet nagingen, wat wij in de toekomst van dit opgroeiende geslacht mogen verwachten. Alle Russische kinderen, jongens en meisjes, die later lid van de partij zullen worden, krijgen vanaf hun prille jeugd een communistische opvoeding, eerst als „October- kinderen" later als „pionniers". Met hun op neming in den komsomol worden zij „werkende leden" van de communistische partij. Niemand mag toelatingsexamen doen voor den komso mol, tenzij uit zijn getuigschrift blijkt, dat hij als pionier daadwerkelijk deelgenomen heeft aan het werk der communistische partij. (Wie een ongunstig getuigschrift krijgt, vindt de deuren van alle scholen voor zich gesloten). De voornaamste taak van den jongen pionier is den godsdienst te bestrijden. Hij heeft te zorgen dat zijn ouders niet meer in God geloo- ven. Hij is verplicht hen aan te klagen, wanneer zij godsdienstige oefeningen bijwonen of hun 'kinderen godsdienstonderricht geven. In een officieele dagorder van de,,Bond van godloo- zen" lezen we: „Niet alle kinderen zonder God kunnen pioniers zijn, maar alle pioniers moeten aartsvijanden zijn van God." Wat een pionier is, moge blijken uit het vol gende voorbeeld. Aan een zoon van een sovjet ambtenaar, die een studiereis naar het buiten land mocht maken, vroeg lk welk onderwijs hij in Rusland had genoten. „U weet zeker niet, dat ai het onderwijs op onze school, slechts een leerschool is voor den klassenstrijd en den oor log van het proletariaat. Onze school is ver deeld ln 3 groepen; lk behoor thans tot de groep waar het sociale onderricht gegeven wordt, en waar bijzondere aandacht wordt ge wijd aan de revolutionnairo beweging in Dnltschland, Frankrijk, Spanje, Polen, China ai enz. Leert men tT ook met wapens omgaan?" „Zeker," luidde het antwoord, „wij leeren handgranaten en gasmaskers vervaardigen en èebruiken." „Was U ook tegenwoordig hij het proces tegen de industrieele partij in 1930? „Zeker, wij hebben de beschuldigden ter dood veroordeeld." „Ik meende dat zij veroordeeld werden tot tien jaar gevangenisstraf?" ,,Neen, onze groep veroordeelde ben ter dood. Op last van onzen leeraar kozen wij uit onze groep een oommissie, die een uur tijd kreeg voor de bestndéering van deze strafzaak. Ik werd ook in de oommissie gekozen en wij ver oordeelden de beklaagden tot tien jaar gevan genisstraf. Onze leeraar vond deze straf even wel veel te genadig en niet in overeenstemming met de bolschewistiscbe beginselen. Toen ver oordeelden de leerlingen onzer school alle be klaagden tot den dood." „Ik ben in geen jaren meer in Rusland ge weest, krijgt ge daar tegenwoordig wittebrood zooals hier?" vroeg ik vervolgens. „Neen, wittebrood krijgen wij nooit, maar het voornaamste is, dat we geen honger lijden; de kwaliteit van het voedsel laat ons volkomen onverschillig, want met de voltooiing van het vijfjarenplan komt alles in orde. Thans nog slechts twee Jaar en alles zal goed worden." „En indien het vijfjarenplan niet wordt ver wezenlijkt?" „Dit beteekent heel weinig. Dan beginnen we aan het tweede vijfjarenplan. Alle revoluties staan voor een berg moeilijkheden. Maar wij kunnen vlot spreken en het woord is het scherp ste zwaard In den strijd voor het proletariaat." „Hoe oud is U nu?" „Ik? Twaalf!" De bevoorrechte leden van de sovjet-Jcugd, zij, die geroepen zijn om leidende functies te vervullen, zijn innerlijk verdeeld. Want hun opofferingsgezindheid en hun geestdrift heeft nog tot geen enkel resultaat geleid. In plaats van het gedroomde geluk vonden zij niets dan ellende en het nieuwe leven, waarnaar zij zoo vurig hebben verlangd, bracht htm niets dan de ziellooze mechanisatie. De besten van de kom somols beginnen te vermoeden, dat het doel van 's menschen leven ver verheven is boven alle denkbare vormen van industrialisatie, maar ve-giftlgd door de marxistische leerstel lingen, die als onfeilbare dogma's worden aan vaard, gaan zij in wanhoop ten onder, of ver worden zij tot ziellooze automaten. Wanneer wij tot even onder de oppervlakte doordringen, wanneer wij onze oogen richten naar de toekomst, dan ontwaren wij daar het eerste morgengloren van een nieuw leven. Wij zien de komsomols heftig protesteeren tegen het binnenhalen van buitenlandsche deskundi gen en tegen de overheersching van de joden in de partijleiding. Wij zien deze jonge mannen zich openlijk voorbereiden tot den strijd, even wel niet voor de wereldrevolutie, die gesteund wordt door de buitenlandsche communisten, maar voor den strijd ter herovering van de ver loren grensprovincies. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de politieke inzichten in de komsomols sterk va- rieeren en thans, zelfs lijnrecht ln strijd zijn met enkele jaren geleden. Thans op het eind van het vierde jaar van het vijfjarenplan vindt men geen spoor meer van internationalisme. Het denkbeeld van het internationale aposto laat verliest met den dag terrein aan het na tionalisme, het materialisme moet meer en meer wijken voor een brandende begeerte naar het geestelijke en het internationalisme voor den haat tegen den vreemdeling en de joodsche par tijleiders. Het spreekt vanzelf, dat deze nieuwe geest zich niet omkleedt met de afgesleten vor men der Russische traditie. Maar zeker brengt hij ons de beloften van een wederopstanding en het feit zelf van zijn bestaan verzekert ons, dat de redding niet zoo onmogelijk is en niet zoo ver als het op het eerste gezicht zou lijken. Verrijkt door de smart en gerijpt door het lijden, zal het nieuwe Rusland nog eens de his torische rol vervullen die haar voorzegd werd door Dostojewsky: „Het zal aan de andere vol ken den weg toonen, naar een schoonere toe komst en een gelukkiger maatschappij." (NADRUK VERBODEN) ESSEN, 31 Augustus. (W.B.) Hoewel de 71e Katholiekendag eerst morgen (Donderdag) of ficieel wordt geopend, doet de invloed van deze grootsche manifestatie zich reeds thans ten sterkste in de stad gelden. Overal beerscht een feestelijke stemming, welke haar zinnebeeldige uitdrukking yindt in een rijken vlaggentooi. Hedenmorgen tegen tien uur vergaderde het centrale comité van den Katholiekendag. Des middags werden de tentoonstellingen van de Bonifaciusvereenlging en van de centrale mis- sievereeniglng van katholieke vrouwen en meis jes geopend. Om twee uur vonden groote manifestaties plaats van de jeugdbeweging, welke zeer druk waren bezocht. Terzelfdertljd hielden de Chrltas-jeugd In het Charitashuis en de missievereeniging van katholieke vrouwen en meisjes, vergaderingen. Oostenrijks bondskanselier vertrekt naar Essen. Volgens berichten ln de Weensche bladen zal de Oostenrijksche hondskanselier Dollfuss, die op het oogenblik te Pörtschach vertoeft, Vrijdag van daar naar Essen vertrekken, om deel te nemen aan den Duitschen Katholieken dag. LONDEN, 31 Augustus (V.D.) De staking van wevers in de katoenindustrie in Lancas hire heeft zich gisteren verder uitgebreid. Vele weveTS, die Maandag nog aan het werk gingen, hebben gisteren den arbeid neergelegd, terwijl sommige fabrikanten teneinde onge regeldheden te vermijden, zelfs hun fabrieken sloten. Te Earby ontstond een ernstige botsing tus- schen tweeduizend stakers en een hondertal politieagenten, waarbij verscheidene personen werden gewond. Een aantal stakers werd gearresteerd. BERLIJN, 31 Augustus. (W.B.) Het tijdstip, waarop de rijkskanselier voor den rijksdag zijn groote programmgrede zal houden staat, naar wij van welingelichte zijde vernemen, nog niet vast. Nadat met den rijkspresident een prlncipieelè overeenstemming in de groote politieke eu economische kwesties is bereikt, zal de rijks kanselier met von Hindenburg aangaande alle politieke kwesties in contact blijven en alle details voor elk geval afzonderlijk met hem bespreken. De indruk, die uit persberichten zou kunnen ontstaan, als zou de rijkspresident voor alle afzonderlijke maatregelen in zekeren zin blanco volmacht hebben gegeven, is dus niet juist. DE EWART-ROOD-GOUDEN VLAG IN DEN RIJKSDAG BERLIJN, 30 Augustus (VjD.) De voorzitter der Duitsch-natlohale rijksdagfractie dr. Ober. fobren heeft namens de Dudtsch-naitionale fractie een schrijven gericht aan den presi dent van den rijksdag Goering, waarin hij hem verzoekt de in de wandelgangen van den rijks dag achter 't standbeeld va nkeizer Wilhelm I hangende zwajrt-roodvgouden vlag te willem laten verwijderen. Deze vlag is daar destijds opgehangen op bevel van den vroegeren president van den rijksdag, Loebe. Zwart-Rood-Goud blijft. BERLIJN, 21 Augustus. (V.D.) Zooals reeds gemeld, werd heeft de Duitsch nationale rijks, dagfractie-voorzitter dr. Oberfohren, den pre. sident van deu rijksdag, Göring, verzocht, de zwari-rood-gouden vlag achter het standbeeld van ex-keizer Wilhelm ln de wandelgang van den rijksdag te willen verwijderen. Naar vernomen wordt, heeft Göring er op geantwoord, dat er op het oogenblik geen aan leiding is, om aan dit verzoek gevolg te geven. Göring herinnerde de Duitsch-nationalen er aan, dat ook de Duitseh-nationale rijksdag president Walraff eeulge jaren gedadiem de vlag niet heeft laten verwijderen. Hindenburg antwoordt Göring. BERLIJN, 31 Augustus. Naar wij vernemen, heeft rijkspresident von Hindenburg reeds op het telegram van den voorzitter van den rijks dag, Göring, geantwoord. De rijkspresident zegt Göring dank yoor het voornemen, hem reeds thans 'te bezoeken. Hin denburg voegt er echter aan toe, dat hij In den loop van de volgende week weer te Berlijn zal zijn, en hij verzoekt, het bezoek tot dan uit te stellen. Naar aanleiding van Hindenburg's antwoord heeft Göring de leden van het presidium tot een bespreking in het rijksdaggebouw uitge nood igd. De presidium-besprekingen. BERLIJN, 31 Augustus. (W.B.) Bij de be sprekingen van het rijksdagpresidium lieeft diit uit het antwoord van den rijkspreeldent aan voorzitter Göring vastgesteld, dat von Hindenburg vóór verdere besluiten contact met het presidium zal houden. Men hoopt, dat het zal gelukken, den rijks president tóch nog van het bestaan van een tot arbeid in staat zijnden rijksdag te over. tuigen. M NCHEN, 31 Augustus. (W. B.) De rijks dagfractie 'der nationaal-socialistiscbe partij heeft aan de vijf ter dood veroordeelde nazi's ln Beuthen, een telegram van den volgenden inhoud gezonden „Uw lot maken wij tot het onze. Wij zullen niet rusten tot onze strijd om uw leven ge zegevierd heeft". WASHINGTON, 30 Augustus (V.D.) Presi dent Hoover heeft tegen 14 September a.s. een ooagres bijeengeroepen ter bestrijding der werkloosheid, waaraan door de vertegenwoor digers van alle hulpcomité'# der Veeeeigde Staten zal worden deelgenomen. 'MMrnx M Voor de opening van den rijksdag laat Hit- Ier zijn getrouwen den eed van trouw afleggen. Onder de Kroaten, die reeds tijdens den oor log voor de Joego-Slavisobe gedachte streden, en ook na de omwenteling vurige strijders wa ren voor een aams!uiting vau K-roataS bij 'ftet- grado, stond in de voorste linie de paetoor van de St. Marouskerk te Agram, dr. Svotozar Rit- tig, lid van den gemeenteraad dier stad. Van dr. Rittlg was o.a. bet plan, om den ko ning tot tweemaal toe tot een bezoek aan Agram uit te noodigen. Thans heeft dr. Ritttg zijn mandaat als ge meenteraadslid neergelegd en dit besluit in eca schrijven aan den 'burgemeester, dr. Krbek als volgt gemotiveerd. Dat wij ons eere ambt neerdeggen, heeft zijn diepe politieke gronden. Alleen op ons voorstel heeft de gemeenteraad getracht, een zoo har monisch mogelijke verhouding tussohen den dra ger van de kroon en dé stad Agram, Kroatië's hoofdstad tot stand te brengen. Wij hebben niet geaarzeld, uitdrukking te geven aan ons geloof, dat de politieke opvattingen en de nationale idealen van het Kroatische volk bij eenigen goe den wil en broederlijke gevoelens ook in het koninkrijk Joego-Slavië te verwezenlijken zijn. De gebeurtenissen van October van bet vorig jaar en die na de Novemberverkiezingen hebben echter alle, hoop op een uiteindelijk resultaat van onze actie vernietigd. Ik ben onder den last van bet kruis bezweken, dat wij op ons genomen hebben, om een band ta leggen tusschen het Kroatische volk, zijn historisch verleden, zijn belangen en de idee van den Joego-Slavischen staat. Dit Is ons niet gelukt, evenmin als aan anderen, grooter en sterker dan wij. De kruisweg van het Kroatische volk gaat daarom verder evenals die van het koninkrijk Joego-Slavië. Alleen hij zal hier een redder zijn, die het hart en de zael vindt van het volk, dat met zijn gevoelens verre staat van het hui dige systeem. De vorst-bisschop van Seraje- wo „berispt". Zooais indertijd gemeld, werden hij het Eucharistisch congres -in Dalmatië drie kna pen door Servische gendarmen doodgeschoten en een meisje ernstig mishandeld. De aanleiding tot deze wandaden was het feit, dat bij een processie oude kerkvanen ge bruikt werde welke de Kroatische kleuren vertoonden. Volgens een beriohit van het Kroatische pers bureau Grlc had het congres nog- een veelbe- teekend naspeL De banus van Seraje wo heeft na het con gres een bezoek gebracht aan den vorst-Ms- schop dr. Ivan Saric, om hem in opdracht van den koning wegens de wijze van organisatie van het congres, een berisping toe te dienen. Genoemd persbureau publiceert thans het antwoord van den vorstbisschop aan den ba nus: „Zegt uw - tooning, dat mij deze berisping slechts kan sterken in bet besluit, om een nog beter ijveriger en vuriger Kroaat te zijn, dan ik reeds was, indien dit tenminste mogelijk is." LONDEN, 31 Augustus. (N.T.A.) De Brit- sche admiraliteit deelt mede, dat de contrac ten zijn toegewezen voor den bouw van drie kruisers overeenkomstig het vlootprogram van 1931, welke bouw uit zuinigheidsoogpunt voor den tijd van zes maanden was uitgesteld. De eerste kruiser, welke „Arethuse" zal wor den gedoopt, wordt te Chatham gebouwd. De tweede, welke „Amphlon" zal heeten, wordt te Portsmouth op stapel gezet. Het derde schip, dat „Ajax" zal worden genoemd, wordt bij contract gebouwd door Vickers Armstrong Barrow te Furness. Wapenstilstand. LONDEN, 31 Augustus (H.N.) Volgens een bericht uit Guayaquil is Dinsdagavond na he vige straatgevechten te Quito ©en wapenstil stand tusschen opstandelingen en de regee. ringstroepen gesloten. De opstandelingen heb ben de wapenstilstandsvoorwaarden, van de regee'ring aangenomen. De stad zal vandaag door de regeeTingstroe pen worden bezet. Naar het heet, moeten bij de gevechten te Quito 5000 personen om het leven gekomen zijn. Voorloopig zal Albornoz tot president wor. den benoemd. De strijd hervat. Naar een Reuter-telegram uit Guayaquil meldt, is de strijd in de omgeving van Quito hervat, daar geen amnestie voor de opstande lingen is toegezegd. MADRID, 31 Augustus, (V.D.) In alle deelen van Spanje zijn wederom verscheidene per sonen gearresteerd. Te Madrid werd o.m. ge. arresteerd de hertog van Se villa, een bloed verwant van den ex-keizer, en graaf Villada, in wiens huis wapens waren gevonden. Te Alicante werd iu verband met de jongste putsch-poging de superieur dér Franciscaner orde gearresteerd. Vervolgens heeft de Tegeering het ontslag gelast van alle hooge ambtenaren, die verdacht worden van monarchistische sympathieën. In het ministerie vau landbouw en nijver heid is men met deze ontslagen reeds begon nen. Bovendien zal bij de Cortes een wets, ontwerp worden ingediend, waardoor conculs en diplomaten te allen tijde uit den dienst kunnen worden ontslagen. LONDEN, 31 Augustus. (R.O.) Naar Reuter uit Shanghai verneemt, heeft het Chlneesche kabinet op bet oogenblik een wetsontwerp in behandeling over de invoering van den alge- meenen militairen, dienstplicht ln China. Als voorbeeld zullen de bepalingen inzake den dienstplicht van Frankrijk en Italië die nen. LONDEN, 31 Augustus- (N.T.A.) De bladen hechten bijzondere waarde aan\ de verbeterde vooruitzichten, welke bestaan op een hervat ting van de onderhandelingen om de geschillen tusschén Engeland en deu Ierschen vrijstaat op te lossen. De correspondent van de „Times" te Dublin meldt, dat, ofschoon een onmiddellijke ontwik keling van den toestand niet verwacht wordt, men daar algemeen van gevoelen Is, dat de onderhandelingen zullen worden hervat Het geheele land, aldus voegt de correspondent hieraan toe, ziet verlangend uit naar een over eenkomst. BERLIJN, 31 Augustus. (V.D. TeT gelegen heid van het twaalfde congres van den Bond van Saarvereenigingen, welk congres op 11 September as. te Coblenz wordt gehouden, bevat de „Saarfreund" een artikel van de hand van rijkskanselier von Papen, die o.a. schrijft: „Voor de eerste maal staat een Saarlander aan bet hoofd der rijksregeering. Ik behoef niet te verzekeren, dat het kunstmatig door bet verdag van Versailles opgeworpen Saar- probleetn mij nooit uit de gedachte is. Ik ken het Saargebied uit eigen aanschouwing en zie in de Saarlanders mijn landslieden. Doch afgescheiden van het toeval dat het mijn geboorteland is, behoort bet tot de voor naamste taak bij mijn ambt, om te zien naar de mogelijkheden om bet Saargebied spoedig weer volledig in ons bezit te hebben. Dat het Saar-) gebied Duitsch is eu Duitsch wil blijven heeft de bevolking in de afgeloopen dertien jaar van gedwongen afzondering van het vaderland bewezen". Von Papen schrijft verder, dat de roep der bevolking niet langer ln den wind kan wor. den geslagen en niet meer vervalscht kan wor den. De toenemende bekendheid van de ware stemming der bevolking doet de hoop groeien, dat het spoedig zal gelukken, het willekeurig geschapen Saa'rprobleem op zoodanige wijze uit den weg te ruimen, dat de wensehen van hef geheele Duitsche volk er door ln vervulling gaan. 17 personen omgekomen. HAKODATE, 31 Augustus. (R. O.) Zeventien leden der bemanning van het Japanscbe stoom schip „Kumlai Maru" zijn omgekomen bij een aanvaring met het stoomschip „Raito Maru", bij de kust van het eiland Hokkaido. De „Kumiai Maru" zonk na vijf minuten tijds van haar bemanning werden slechts zeven leden gered. Gebluscht, doch groote verwoesting. STETTIN, 31 Augustus. (V.D.) In dén afge loopen nacht brak in de maalderij van de Potn- mersche Inkoop-Coöperatie te Zuellichow, een voorstad van Stettin, een brand uit, die in de groote hoeveelheid bout en in den graanvoor raad rijkelijk voedsel vond. Hoewel de brandweer zeer spoedig met alle beschikbare materiaal ter plaatse was, stond vroeg in den morgen reeds een geheele vleugel vau het fabrieksgebouw ln brand. Tengevolge van do hitte en van bet overvliegen van von ken, geraakten ook de naburige hulzen ln ge vaar. Op alle daken zag men dan ook men schen met emmers water, die voortdurend de vallende vonken doofden. STETTIN, 81 Augustus. (V.D.) De groote brand in tie meelfabriek van de Pomraersche Inkoop-Coöperatie te Zueillcvhow bij Stettin kon pas in den loop van den ochtend gorden gebluscht. Het terrein van den brand biedt een beeld van verwoesting. Een vier verdiepingen hoog gebouw is geheel uitgebrand. Een opslagplaats ia gedeeltelijk uitgebrand en Ingestort. De oorzaak van den brand kon nog niet wor. den vastgesteld. De aanzienlijke schade wordt door verzekering gedekt. Uit Berlijn wondt gemeldt; Volgens een bericht van de „Lokalanueiger" rijn de plaatsen Rauris en Bucheben in Pinzgau door een zwaar onweder geteisterd. Alle bruggen werden weg gerukt, vele boerenhofsteden stortten in. Een vrouw viel met haar kind van zes maanden oud in het water; zij zelf kon zich redden, het kind verdronk. KHARTOEM, 31 Augustus. (R.O.) De vlleg- boot „City of Khartoum", welke ls uitgerust met opvouwbare booten, is er ln geslaagd 'drie vrouwen, een man en een kind, die met het vliegtuig „City of Stoneheaven", tengevolge van een motordefect gedwongen waren geweest, Maandag een noodlanding te maken op een verlaten deel van de Zeraf-rivler, 105 mijlen ten Zuiden van Malakal, te redden. De geredden zijn met de vliegboot naar Ma lakal vervoerd, waar zij gisterenmiddag aan kwamen. De „City of Khartoum" heeft hierop de reis voortgezet met twaalf passagiers en vier leden der bemanning. Vertaling van 1 i;r. VAN VELSEN i 61) Er werd op de deur geklopt en na een „bin- Ben" van Molly, kwam de costumière binnen. Neem mij niet kwalijk, miss, dat ik u stoor, zet ze verontschuldigend, maar heit ls hoog tijd, om u te verkleeden. Goed, Jane, zei Molly. Zij wendde zich tot Tony en stak hem haar hand toe. We! be dankt voor de visite, Tony, voegde zij er bij,- lk hoop je spoedig weer te zien. Ton; nam haar hand en bracht de toppen yan haar vingers aan zijn lippen. Dat hoop ik ook zei hij, wij zullen elkaar waarschijnlijk nog lang in den weg loopen. De klok stond precies twintig mlnuiten later, toen het nette dienstmeisje, de deur van de huiskamer opendeed en op voor haar tamelijk gejaagd en toon, de komst van sir Antony Con way aankondigde. Tony, die haar op den voet volgde, liep recht op de sofa aan, waar zijn tante gewoonlijk zat. 't Scheen of rij ouder geworden was en met bezorgd gelaat strekte aj haar bevende handen naar hem uit. Tony, riep zij meewarig, arme jongen. Hij ging naast haar zitten en hield haar handen in de zijne. - Tante Fanny, zei hij ernstig, u heeft zich Biet aan onze afspraak gehouden. U weet dat B nooit bezorgd, of verdrietig moogt kijken. Het was heusch mijn schuld niet, dat het gebeurd is. Ik zou graag het restje van jnijn onverstandig, nutteloos leven tweemaal hebben willen geven, als ik het had kunnen voorkomen. Op teedere, half schertsende ijwae sloeg hij zijn arm om haar tengere leest. Zoo moet u niet praten, lieve tante Fanny, sprak hij. Wat meer is, u moet in het geheel niet praten. U moet zoet en stil blijven zit ten en luisteren naar hetgeen ik ga vertellen. Er is nergens anders tijd voor op 't oogen blik. Lady Jocéten vouwde haar handen samen op haar schoot. Gedurende rijn rit van de opera oomlque naar Chester Square had Tony zitten peinzen, hoeveel van de waarheid raadzaam was, haar te zeggen. Hij kende zijn tante door en door en was niet bevreesd, dot zij zou trachten, hem van zijn voornemen, hoe gevaarlijk hot ook mocht schijnen, af te brengen. Hij was echter zoekende naar den vorm waarin hij het zou gieten, om haar zooveel mogelijk voor begrijpelijke angst te sparen. Met dit idee voor oogen, verzweeg hij de aanslag op de machinerie van de Betty" en bepaalde zich hoofdzakelijk tot het bezoek van Oongosta. Hij herhaalde, hertgen deze van het gebeurde met Isabel had medegedeeld en vertelde haar, hoe het plan om haar hulp te bieden, plotse ling bij hem was opgekomen. Weloverlegd wist hij rijn verhaal zoo te kleuren, dat het heel wat aannemelijker klonk, dan toen hij het denkbeeld bij hem thuis uiteenzette. Van zijn bezoek aan de opera comique en van het plane Molly, vermomd als vicaris aan boord te nemen, sprak hij niet Lady Jocelyn luisterde naar hem met aan dacht, zonder onderbreking. Haar gelaat ver raadde niet3 van hetgeen er lm haar omging en gedurende eenige oogenblikken, nadat hij geëindigd had, verkeerde Tony ln do meening, dat zjjn poging met het verwachte resultaat waren bekroond. Dan legde zij met een flauw vriendelijk glimlachje haar hand op rijn mouw. Wel bedankt, beste Tony, zei ze. Het was heel lief van je, hier te komen en het mij te vertellen en het was nog liever van je, het zoo voor te dragen als je hebt gedaan. Na tuurlik geloof ik er bet mijne vain, ik ben er heilig van overtuigd, dot het een veel gevaar lijker onderneming ls, dan je ml] voorspiegelt, doch zoolang er nog en schijn van kans ls, om Isabel t© helpen, zal ik de laatste rijn, je terug te hemden. Ga dus, Tony en doe wat in je vermogen is voor haar. God zegene en helpe ja Plechtig stil bleef het eenige oogenblikken. Toen boog Tony zich naar haar toe en kuste haar. Bet doet mij zoo goed, tante, dat u ook zooveel van Isabel houdt. Zij is het liefste, dapperste meisje, dat lk ooit heb gekend, antwoordde lady Jooelyn. Als je dot huwelijk van haar niet kunt ver hinderen, geloof ik, dat mijn hart zal breken. Tony stond op en knoopte zijn jas dicht. Maak u daarover niet bezorgd, tante, zei hjj. Peter zal haar niet hebben, al moest ik bean bij de trouwplechtigheid aan haar tijde neerschieten! XIX. Jimmy Dale. Dat, zei Kapitein Simmons, is Braxa. Hij wees voor zich uit in de richting, waar de eentonige zandige kust, waarlangs zij reeds eeniige uren hadden gevaren, plotseling in een onregelmatig© lijn van heuvelen en rotsen overging. Als u even hierdoor wilt zien, voegde hij er bij, kunt u de ingang van de baai zien. kleed in blauw zijden pyaima en een Norfolk colbert. Hij nam den aangeboden sciheepskijker en richtte hem naar de aangegeven plaatB. In de heldere morgenzon, toon hij duidelijk de kleine opening in de kustlijn onderscheiden. Ook zag hij op den achtergrond eenige roede en witte huizen, welke schilderachtig tegen de helling der heuvelen gelegen waren. Het lijkt een aarddg plaatsje, zei hij edel moedig. Hoe lang denk je, dat wij noodig heb ben, om binnen te loopen? Kapitein Simmons keek op zijn horloge. Binnen ongeveer drie kwairtler zullen wij aan de ingang van de baai zijn, zei hij, dus kunnen wij om half negen het anker uitwer pen. In dat geval, zei Tony, zal ik naar bene den gaan om te ontbijten. Ik geloof, dat ik te opgewonden zal zijn om te eten, als wij een maal in de haven zijn. Hij verliet de brug en na voor een oogenblik op het warme dek vertoefd te hebben en met tevreden glimlachje naar het heldere uitspan sel en de schuixnkopjes der zee gekeken te hébben, ging bij de hoofdtrap af naar zijn hu't. Na rulim een kwartier kwam hij opnieuw te voorschijn. Hij zag er frisch en opgewekt uit in zijn mooie grijs flanellen jas. Tóen hij het salon wildé binnengaan, liep hij in de gang bijna iemand omver. Het was Molly. Haar uiterlijk geleek zoo volkomen op een vicaris, dot zelfs de meeat geroutineerde too- neekostnmier niet de minste verdenking had kunnen koesteren. Zij droeg een hril met breeden gouden rand en haar pruik was mis leidend natuurlijk. Tony had haar die laatste twee maal vier en twintig uur niet anders, .dan in deze ver momming gezien, doch kom er met aan wen nen- Joen hjj baar dezen morgen weder yoog het eerst zag, kon hij een uitroep van bewon dering niet weerhouden. 't Is prachtig Molly, verklaarde hij, onver beterlijk. Telkens als lk je zie, voel ik nel- ging om „Eerwaarde" te zeggen. Zij lachte vroolijk en stak haar arm door den zijne. Dat doet mij genoegen en is het beste bewijs, dat wij voor ontdekking niet behoeven te vreeaen, antwoordde zij. Zij gingen het salon binnen, waar Guy reeds gezeten was en door den steward aan koffie werd geholpen. Guy zag een weinig bleek, het geen gevolg was van een kleine aanval van zeeziekte. Bovendien keek hij toch al eenigs- zina sip. nadat hij ontdekt had, dat Molly aan boord was. Weten jelui al, zed Tony, toen zij geze ten waren, dat wij over een uur te Braxa voor anker liggen? Er volgde een uitroep van verrassing zoo wel van Moliy als van Guy. Ik wist niet, dat wij al zoo dichtbij waven, zed Guy. Waarom heb je dat niet eerder verteld? vroeg Molly. Dan had ik op dek eens gaan kijken. Ik oordeelde het beter, dat jelui eerst ontbeet, zei Tony. Het is zeer ongezond zich met een ledige maag op te winden. Hij be diende zich rijkelijk van spiegeleieren met ham. Bovendien moeten wij zeer voorzichtig zijn, boe wij ons op dek vertoonen. De kapi tein zegt, dat er en kuatwachtstiation aan de baai is en het is zeer zeker, dat zij ons reeds in den kijker hebben. Zou je denken, dat zij aan boord komen, om inspectie te houden, als wij in de haven .aankomen?.vroeg Guy een beetje angstig. Tony haalde zijn schouders op. Daar gijn zjj voor, zei hij, maar als er revolutie is ln het land, dan zijn die menschen wel in staat hun werk een beetje zorgeloozer te doen don gewoonlijk. Hoe bet ook zij, ik maak rnjj daarover geen zorgen. Onze goeds vriend kolonel Saltero verwacht ons, en ja kan er zeker op aan, dat hij zich de patronen niet door een ander zal laten ontfutselen. Hij wachtte even om zijn kop met koffie vol te schenken. Waar ik over denk is Jimmy, ver, volgde hij. Het zou onberekenbaar nuttig zijn, als Jimmy er ln kon slagen aan boord te ko men vóór de kolonel, want dan weten wij hoe de toestand ls. Ik geloof niet, dat daar veel kans op ls, vond Molly. Men kan nooit weten, zei Tony optimis tisch. Ut herinner mij, dat een geldschieter eens zes weken op hem heeft laten loeren, om een dagvaarding uit te reiken en zelfs toen had hij nog geen kans. Er werd op de deur geklopt en op het „Blu, nen" van Tony, verscheen een der matrozen op den drempel, Als het u belieft, sir Antony, begon hij, compliment van den kapitein en dat er iemand ln een klein bootje langszij ligt. Hij noemt zich Dale en zegt een vriend van U te zijn. De ka pitein vraagt of bij hem aan boord moet ne- men. Er volgde een ernstig stilzwijgen, doch plot seling keerde Tony zich om naar den jongen. Hem aan boord nemen! herhaalde hij. Nu, dat zou ik denken, Jackson. Haal hem voorzichtig aan boord en behandel hem ala poroelein! Zeg kapitein Simmons, dat ik on middellijk na mijn ontbijt aan dek kom. Met een goedhartigen grijns salueerde de ma troos en vertrok. Tony beek met zegevierenden Wik naar Molly en Guy. (Wordt vervolgd! j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2