ti jwlssssïss i 1 :r DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. m STADSNIEUWS 5£3S£ Sf Sr hem11 55ste JAARGANG MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 No. 16441 I 4r BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 «r U W» om, SX° UIT HET S. F. C-KAMP ROOKCONCOURS scheepvaart temperatuur van het water UIT BERKEL EN RODENRIJS HOUDT DEN GOEDEN KOERS rA UIT VLAARDINGEN UIT HAASTRECHT NOTEERING MOUTWIJN EN 3 SPIRITUS r>« ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDaMSCHE COURANT bedraagt, tranco bt) vooruitbetaling Per drie maanden 3.25; per maand 1.10; Per week 25 cents. BIJ bezorging tranco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 8.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar 6 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt Voor 1—6 regels ƒ1.55 elke regel meer 25 ets. BI) contract aanzienlijke reductie. Geen prtjsverhooglng voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig' beidsadv. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.5C; 10 regels 1.-. 1B regels 1.50. bd vooruit, betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. bit verlies van één hand, één voet of één oog; ƒ150.- bij verlies van een duim; 75.- bij verlies van 1 /ran nn geval; ƒ500.— bij verlies van beide handen, voeten of oogen; 250.— bij verlies v eenmaal per maand in dit blad worden afgedrukt. Gratis-Ongevallenverzekering 500.— bij overlijden door een ongeva j j Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal p 6 j „ii- vingers van een hand; f 25.— bij verlies van eiken anderen vinger. w c een wijsvinger; 50.bij verlies van twee voorste ledematen alle vin„c j PASTOOR MöLLER VERPLAATST Groot verlies voor Schiedam IJverig en talentvol priester 7'- H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft «*n zeereerw. heer J. B. W. M. MöLler, pastoor ."7" Hartkerk, benoemd tot pastoor deir St. Martinusparochie te Voorburg. Th11 vi Plaats is benoemd de zeereerw. heer tn. Vis, die leeraar was aan het Klein. Seminarie te Heemstede. In welk college pastoor M°l oL0este en de steeds was hij de man, die de dan grootste plannen maakte, en al wel eens zijn hart vast, zoo eevoitrd te hebben. Op die manier lWt M idealisme nog altijd zoo ompraette«h Lee^zaal ging het in het bestuur der den deke. waarvan hij de censw du£6tichting naie Jeugdraad, de SL Willi n.tllespelen> en de Commissie voor de R. Ile leJdiag die van zijn voortvarende en b be. profiteerden. De Schledamsch leg kleedde ook vele en gewichtige naitaoualen en dic^esanen_ aar^ Leven bracht hij 3n r „^parochie werd liiek Schiedam, en de werk©n een zeer vooral door zijn waken en bloeiend plekje dn den W«ngStig© sluiting Gisteravond nog bewees de tntansier van het Veertigurengebed, hoe Hartkerk geloofsleven er rcjndom de heerscht. Vam Schiedam naar Voorburg.y qu' un pas.... het is niet der plaatsan rieken naar elkaa ullen pastoor Mftllenr dus nog wel eens in oos midden terug zien. te meer daar het wte. tot hij hier tot stand gebracht heeft, wel langen Ljd een I rek pleister zal blijven. mL toonen we nu, dat l»t woor den hier in vruchtbare f*"3® 18 gevallen, althans dat wij Iets vam zijn onbaatzuchtigheid hebben overgenomen. tranen heem: Proficiat. Voorburg, met zoon Idoaal-pastoor.I Naar wij vernemen, heeft zich bereids een comité gevormd. ^taand uU de weleerw. heeren kapelaans en de leden van het kerk bestuur, om pastoor Moller bij zijn afscheid te huldigen. De nieuwe Pastoor De nieuwe pastoor der Gorzenkerk, de zeer eerw. heer Th. A. Vis, leeraar aan het Klein seminarie, is 5 December 1888 te Wateringen geboren. Hij ontving op 15 Augustus 1912 de fl. Priesterwijding en zag zich 15 December van dat jaar als kapelaan te 't Veld benoemd. Den 6en Februari 1915 werd hij verplaatst naar de St. Barbarakerk te Rotterdam, doch 17 September d.a.v. reeds kreeg kapelaan Vis zijn benoeming tot leeraar aan het Klein-Semünarie „Hagevedd", toen nog 'te Voorhout gevestigd. Ai lanr hing het in de lucht, maar nu heit lelijk een feit ecMdwm wij er toch «N van Want de verplaatsing van pastoor ^Uer teteekenit' voor Schiedam^en voor-de gloeide van apostolrsohen 1 lliElg Van zijn fatenten mobiliseerde bij de ver rjjk en ^te P^Ï' ^V^mmer w* jichtigs te zeggen heeft. Te onderlegd was hij in v teken dan dat hij' zich tevreden kon ®n wo dl ofet.bet van scboomo Ook zijn feestredevoeringen ware ïwi«i VlUS gedw'M vuurwerk; zij n VaZejl V<>* kostbaren en ko&te Intelllgente, welsprekende priester ve' c"-tte ook op 't gebied der literatuur hoog ^dtenstelijk werk, en ook hierbij staat de P°stolische doelstelliing voorop: er moeten ®t8chen gevangen wordien". Even groot k»n- v? als vereerder van de H. Llduina wijdde T3 aan haar een spel, waarin haar karakter n teven op fijnziómige wijze verhaald en ®rklaard wonden. Voor zijn parochianen ver- T^dtdigde pastoor Möller verleden jaar een ^eratvertelling, die het Wonder van den ^61"stnachit met klare maar dichterlijke woor- verhaalt. Een belangrijke gebeurtenis in 6t parochiale leven werd de opvoering vam *tin ,,Bros en Psyche", waarin zinnebeeldig de EToote waarheden van heit Christendom voor gesteld worden. Pastoor Möller is schrik nleit, voorzichtige lezer een hyper-moderne mensch. Maar dat Wil niet zeggen, dat hij het kwaad almaar door de vingers ziet, al ziet hij het dikwijls anders ®Js een ander.Ook hij heeft dikwijls genoeg ®b terdege gewezen op het gevaar der onzedige Sleeding, maar presenteert met pleizier nan 'n biels je een cigaret. Hij is zoo modern om in te Zien, dat een katholiek priester geen blikken dormlnee is; dat als men, al maar jongens en teeisjes ver van elkaar afhoudt, er ook geen katholieke huwelijken worden gesloten; dat de kerkelijke lturgle levend ls in haar traditie geen verzameling antiquiteiten; dat ook teeken heilzamen arbeid kunnen verrichten in dien wijngaard des Heeren en dan ook recht op waardeering hebben, en dat tem slotte „zelfs" ®©n aTbeider zalig moet worden en de zorg over ""teiiB ziel niet van minder gehalte mag zijn het priesterlijk werk van „monsieur ie chez les riches". a*ten ware vriend was pastoor Möller voor Jjj parochianen, die meerendeels eenvoudige (Vaders zijn. Democraat is hij in doen en h!?ken, want de wijze waarop hij den man uilt Cf, volk te behandelen pleegt, isaristo- h,r-tech Jn den besten zin des woords. Wanneer djj. ®ludle maakt vam het sociale vraagstuk, hr.. ^teekent dilt dus eigenlijk niet, d:at er voor Btw, ®«n sociaal vraagstuk bestaat, maar h©t Aiirt h«m in staat met des te meer gezag liet,,f"a de leer van rechtvaardigheid en I^9 te kunnen voorhouden, teom/tet wonder, dat zulk een priester een b-"ei9 kerk wilde zien verrijzen in zijn scha- pr°du ,birt? En dait hij het architectonisch ®n boii/tet verfraaien met wandschilderingen d'at kj.- smeedwerk? Men verweet den apostel blaar ftet economisch genoeg te werk ging, zeer, 2 economie houdt gewoonlijk slechts God o,. Ij' verwijderd verband met de eer van een ap het heil der zielen. Indertijd was er Maria diie heit erg oneconomisch vam voeten pf'^telena vond, dat zij zoo maar Jesus' die apog. 'bde met uitgelezen reukwerk, doch fezet 9:1 Werd toen afdoend op zijn nummer «1 lUr<s FEESTAVOND R. K. EERSTE HULP De R. K. Vereenigimg R. K. Eerste Hulp Bij Ongelukken St. Chxistopharus alhier hectt giisteren een prépaganda-foestavcwui gehouden In Mueis Sacruim. Najdat de bijeenkomst geopend was door den tweed,em voorzitter, den heer v. Tol, deed de heer Wiin.nebrl.nk ©enige mededeel,ngen: Vrij dag 30 Sept. begint de nieuwe cursus in het gymnaatek-l-ïtaaail dier Broeders, ingang Nieuwe Haven,. Het ls zoo goed als zeker, dat er nog een tweede cursus gegeven zal worden. Verder wekte spr. tot groote propaganda op. Er moe ten meer leden en donateurs komen. Dames, waar blijven uw zusters? Heeren, waar blijven uw broeders? Daarna sprak de diocesane-bondsvoorzitter de heer Wen nek es een propagandistisch woord. Hij wees op hot groote nut der R. K. Eerste Huilp, die ook voor geestelijken bijstand, zorgt. Schiedam ie een van dte belangrijkste en werk zaamste afdeellmgem. Hier ontstemd o.a. het initiatief tot de oprichting van een orgaan. Bijzondere hulde bracht spr. aan de heeren Winmebrimk en Bergers, ©n hij besloot zijn toe spraak met een krachtig: Wordt allen lid der r. K. E.H.B.O. tot heil der lijdend© mensch- lieid en tot voldoening van u zelf! Hierop werden demonstraties gegeven in den vorm van twee tooineelstukjes, waarna het ko misch tweetal Linkels en Brouwer eenige gra,p- j_e nummers ten beste gaf en men van tijd tot tijd een dansje maakte. Het strijkje stond ondier teiding van het lid. den heer De Ronde. fUNIORTOURNO01 R. K. S- V. EXCELSIOR ward die tweede dag van dit tour- V.inn e gestreden. Er vi©l van aardige ©n nooi we r €inde partijen te genieten. De dikwijls spau" uitslagen luiden. A-afdieelinig: II. gt bodewijkActiiruitJas 40 Aeolus—Excels^ 1 Excelsior 1—0; B-afdeeling: 3po- taanAeolus 1 3- H-aifdieelüu^' GelerSpartaan Finale: Ow OYörscihiieExcelsior 10 0O; C. wint mueit strafsch, 40. <tFC 2Maas 3 eindigde In 'n De wedstrijd Maas 3. De ruststand 6—4 overwinning v0" Htiewedstrijd van het was 6-3. De le f^ ^verdiende overwin- le elftal eindigde in ee c_ gedurende den iniing voor F.S.V., daar de partij was. Na heel en wedstrijd de aa gy^ de ]©idlng door 20 minuten spelen nam ©tand tot toedoen van haar nu v gewijzigd bleef, vijf minuten voor het e was oorzaak, ten inzinking der achterhoede W^ stand tot 4 da Ft.S.V. do de De v II ter opening V.Z.O.D. en R-V. ^^gtrijd D© uitslag B, 434 38 sec. en Gisteren hebben Goudsche Pijp, van het rookooncourseeizoen een gehouden o,m het Gouden Krl1'®'. "434 min.: luidt als volgt: 1 De Goudsche PUP- R v 10 sec.; 2 V.Z.O.D. 391 min 'fi e II, 284 min. 1 sec. SCHIEDAM, 19 Sept. Aangekomen: Noorsch s.s. Avance I, met ijzererts van bag Duitsch s.s. Oder met stukgoed van Bre de Wilhetminahaven; Eng. s.s. Da1'1".., ledlig van Huil om te dokken in de haven. De temperatuur van het water in de Ge"J" zweminrichtingen bedroeg heden 60 graden K' HET GIETEN VAN HEIPALEN. De staaf-ij'zeren vormen voor de heipalen der Waalbrug, volgegoten met beton. Bq" of krachtens wetten of verordeningen voorgeschreven en andere officiëele af- en aankondigingen van het Gemeentebestuur SCHOUW Ter kennis van de eigenaars van de lande rijen en dreven liggende in de gemeente Schiedam, tusschen den Rotterdamsehendijk, den Polder Ouid-Matheneese en de bebouwde kom der gemeente Schiedam, wordt gebracht dat op Woensdag 5 October 1932 des voormid- dags ten negen ure, een schouw zal worden gedreven over de sliooten oim hun land of erf met de kunstwerken daarin. SCHIEDAM, 19 September 1932. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 15 September 1932 vergunning verleend aan d,e N.V. Rotterdam- eehe Kristalijsfabriek tot uitbreiding van de ijsfabriek in het pand Hoofdstraat 41. SCHIEDAM, 19 September 1933. ONGEVAL Zaterdagmiddag viel d,e 6-jarige A. O. won"11" de Frans Haleplein 24b in de Burgiem. KnaP" pertlaan op een betonnen plaat tengevolge waarvan het ventje zijn rechterdij been brak- Na voorloopig te zijn verbonden door den hert' A. M. Bergers van die R. K. E.H B.O. is de jongen per politdehrancard naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd. burgerlijke stand Aangifte van 1617 September GEBOREN: Jacob, zoon van P. Bakker en G. van der Heiidie, Nie. Beetsstraat 10 Mein- dort B., zoon van B. Lier en A. C. Verweij de Winter, Rembrand,tiaan 28 Magdlaiena, d. V- G. Vermeer en M. R. j. Gokke, Rnoonscbe- straiat 24 GESLAAGD. J. v. d. Spek, onderwijzer aan Jongensschool alhier slaagde t® De heer H de R. K. Utrecht voor het examen Vrij© en ordeoefie ningen dor gymnastiek. TUINBOUWCURSUS. Alhier worden pogingien aangewend om te komen tot oprichting van een avondcursus voor tuinbouw- uitgaande van de st. Jozefge- zellemvereenigimg. WIT-GELE KRUIS. Het bestuur van het Wiit-Gele Kruis alhier verzoekt ons mode te doelen dat vanaf beden verplegiugsartikelen slechts verstrekt worden op bewijs van den dokter en tegen vertoon der contributiekaart. PLAATST REGELMATIG UW KABOUTERTJEI De trek naar Rotterdam. In verband met het zenden naar de werk verschaffing van een aantal in Rotterdam ge staf ionneerde schippers, heeft de heer van Dis eenige vragen gesteld. Het antwoord van den heer Ruys de Beeren- brouck, Minister van Staat, Mip-ister van Bin- nenlandsche Zaken hierop luidt als volgt: Vanwege het gemeentebestuur van Rotterdam is verzocht, zeer binnenkort, zoo mogelijk, een tweede groep van 24 schipprs bij de Rijkswerk verschaffing te mogen plaatsen. De noodige plaatsen worden voor dit doel beschikbaar ge houden. Tot uitzending naar de Rijkswerkverschaf- fing moest worden overgegaan, omdat naar ge bleken is steeds meer schippers naar Rotter dam komen, ten einde aldaar ruimeren steun te krijgen, dan zij dikwerf in kleinere plaatsen ontvangen. Vóórdat tot de tewerkstelling van de eerste 24 werklooze schippers is overgegaan, is kennis genomen van de verschillende bezwaren, die zoowel door de organisaties van d© schippers als door individueel© schippers schriftelijk en mondeling zijn kenbaar gemaakt. De>n minis ter is gebleken, dat alle schippers, die zijn aangewezen, op één na, met hun schepen in de binnenhavens liggen. Er bestaat voor die schepen in het algemeen geen noodzakelijkheid z© te verhalen, daar de kinderen, door de lig ging van de schepen in de binnenhavens, zon der veel moeit© naar school kunnen gaan. Het schip en de opwonenden kunnen behoorlijk be waakt worden. Verschillende schippers, die zijn uitgezonden, zijn zetschippers, d.w.z. schippers, die varen op het schip eener maatschappij, wier fami lies nu aan land wonen. Voor deze schippers zijn uiteraard aan d© uitzending geen bijzon dere bezwaren verbonden. Het ligt verder in de bedoeling, wanneer nog 'meer schippers, die „buiten" liggen, voor uitzen ding in aanmerking komen, de schepen naar de Waalhaven te verhalen, waar de bewoners verbinding hebben met den wal. Verwacht wordt: Zwakke tot matigen, Wes. ted ijk© tot Noordelijken wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. H. WIJDING DIACONAAT. Zaterdag 24 September zal de Eerw. Heer 0. vtan der Knaap, zoon der Parochie, Diaken gewijd worden. NElD. R- K. VOLKSBOND, AFD. VLAARDINGEN. Hedenavond (Maandag) houdt de R. K. Volksbond een algemeene ledenvergadering iixi liet R K. Vereemi^ngs-gebouw. In deze vergadering zaïl de heer Th. de Groot van Am «ter-dam voorzitter van den Ned. R. K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers enz., een vdeidi-ng houden over: „Hoe staat het R. K. ■Werkliedenverbond tegenover het rap-port-Wel- teir?» GEMEENTERAAD. D© Raad dezer gemeente is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Donderdag 22 September a.s., des avonds te half acht. D© agenda vermeldt o.m.: Benoeming Eeeraar Nijverheidsavondschool; Voorstel van B. en W tot het aankoop en van grond aan de Marktgraaflaun; idem tot het verstrekken ingevolge de woningwet, van een renteloos voorschot aan de bouwvereniging Samen- ■werking"idem inzake de bezoldiging van het personeel van het crisis-comité; idem tot het verleenen van medewerking aan den ver. bouw der R K. Meisjesschool; idem tot het wijzigen van de verordening regelende de heffing van marktgeldan en van de verorde nlng op de markten; idem tot het aangaan van een rekenlngxourant-overeenkomst met de firma R Mees en Zoonen voor liet vierde kwartaal 1932; idem tot het wijzigen van de verordening op de heffing eener belasting op tooneeü vertooningen en andere vermakelijk heden. haringdieven. Door de politie z«n aangehouden eenige jongens die zich schuldig hadden gemaakt aan diefstal van haring van de stl. VL. 142. POLITIEVOETBAL. De voetbalwedstrijd, welke op het V. F. C.- terreta werd gespeeld tusschen een elftal van de viaairdingscihe politie tegen de Schie- daumsche politiemannen, eindigde in een 4—2 overwinning der Vlaardingsohe agenten. GESLAAGD. D© heer W A. de Römph alhier, slaagde te VGravenhage voor het Machlnistendiplo- ma A. HARINGAANVOER. De aanvoer van haring «ver alle reederij- plaatsen in Nederland 'bedraagt tot en met 14 September U. 10595» kantjeS ^„1 kantjes in 1931; 238923 kantjes in 1930 en 247864 kantjes in 1929. VISSCHERIJ. Van de haringvisscherij kwamen hier bin nen: VL. 216, P. v. d. Zwan met 41 last ha ring- VL 156 S. v. Hoogteylingen met 32 test'haring; KW. 140, C. Haasnoot met 14 laist baring. TWEEDE INTERN. POOLJAAR. Het Nederlandsch Aerologisch-station te Reykjavik. Op Donderdag 15 dezer kwam de leider der Nederlandsche Aerologische expeditie naar IJsland in ons land terug. Voor de terugreis naar Noorwegen werd van dezelfde reisgele genheid gebruik gemaakt als voor de heen- "reis, n.I. van het s.s. „Lyra" van de Bergenske Damskip Selskap. De reis verliep zonder bui tengewone bijzonderheden. Voor de verdere terugreis werd gebruik gemaakt van de trein verbinding BergenOsloMalmö en van Mal- mö naar Amsterdam van het K.L.M.-vüegtuig. In de-dagen van 2 tot 8 September was het weer in Reykjavik bij voortduring mooi en zonnig en werden tien hoogte-vluchten ge maakt, alle tot hoogten tusschen 5000 en 6000 Meter.' Ook de windwaarnemingen reikten tot groote hoogten. Op 6 September was het ter rein geheel gereed en werd het in het bijzijn van vele autoriteiten officieel ingewijd. Op 8 September werd de leiding van het Aerolo- giscli station overgegeven aan luitenant Van Giessen. WERKVERSCH AFFIN G Door de gemeente is een aantal werkloozen te werk gesteld aan het uitdiepen van de z.g. Groote Haven, waaraan voor enkele weken werk is verbonden. Over het algemeen neemt de werkloosheid hier eerder toe dan af, daar ook aan de fabriek van Gebrs. Bakker enkele timmerlieden zijn onitslaS®n' SINT MELANIA-WERK De jaarlijksche algemeene vergadering zal plaats hebben te Breda op Woensdag 21 Sep tember a.s. in het Zuid Hollandsch Koffiehuis (Groote Markt) Alle leden, heeren donateurs en belangstellen den zijn welkom. Te kwart voor 12 uur is er reünie, de algemeene vergadering vangt te half 2 uur aan. VAKOPLEIDING VAN HANDWERKS LIEDEN- In verband met èen te vormen Nederlandsch centrum als steunpunt van het onlangs te Pa rijs gestichte Bureau Internationale de l'En- seignement Technique, is Zaterdagmiddag on der voorzitterschap van mr. H. Smeenge in het gebouw van het Kon. Instiluut van Ingenieurs op uitnoodiging van het hoofdbestuur der ver- eeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland een bijeen komst gehouden van vertegenwoordigers van belangstellende organisaties en lichamen met het doel tot de oprichting van een Nederlandsch centrum als boven bedoeld te geraken. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door den inspecteur van het nijverheidsonderwijs ir. Hofstede, den oud-inspecteur-generaal den heer de Groot en afgevaardigden van diverse orga. nisaties. Na ampele bespreking werd in principe be sloten tot d© vorming van een Nederlandsch centrum; het bestuur van de Vereeniging Vak opleiding, in samenwerking met afgevaardig den van eenige andere vereenigingen, zal de verdere uitwerking van dit besluit ter hand nemen. Lichten op van 's avonds 7.36 tot '6 morgens 6.13. lederen Maandagavond repetitie Harmonie" gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Maandagavond van 9 tot half lt repetitie van het gemengd koor van den K. K. Gorzen in het Parochiehuis. lederen Dinsdagavond van 67 uur repetitie van het kinderkoor van den K. K. Gorzen In het Parochiehuis. lederen Dinsdag bestuursvergadering R. K. Metaalbewerkersbomd „St. Eloy", Gebouw R. K. Volksbond lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen Schiedam I. Ver- eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen door den praeses. lederen Woensdag om half 9 bestuurs vergadering van het afdeelingsbestuur van den Ned. R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. <L Putten). Groote zaal van den RJ K. Volksbond lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K. Gemengde Tooneelvereeniging „Alberdingk Thijm". Gebouw R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 8—10 um repetitie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half 10 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Scbledama Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ba. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen tweeden Vrijdag der maand bestuurs vergadering van de afd. Schiedam van den Ned. R. K. Bond van Overheispersoneel „SL Paulus". Tusschen 8 en 8.30 „klachten" voor de leden. lederen Zaterdagavond: Ned. R. K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „St. Antonius Van half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Zondag 18 September DennonStratiefeestavond der R. K. Vereen. E. H. B. O. In „Musis Sacrum". Woensdag 21 September Inschrijving van leerlingen der R. K. Teeken» en Vakschool St. Joseph, des avonds te 8 uur. Donderdag 22 September Ledenvergadering der afd. Schiedam van da R. K. Staatspartij, in den R. K. Volksbond, ta half 9 uur. Vrijdag 23 September Inschrijving van leerlingen der R. K. Teeken en Vakschool SL Joseph, des avonds te 8 uur. „Aagje, zou je m'n das niet eens even willen strikken 19 Sept.: Groote Schouwburg, de Wijze Kater (Schouwtooneel) 8 uur (voor volw} Dagelijks: Arena 2.15 en 8.15 uur (voor volwassenen). Bioscopen: goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 22 September in: Grand théatre D© reis naar het geluk (voor volw.); Luxor, Das Lied einer Nacht; Colosseum, Me vrouw en haar chauffeur en Vrouwen zijn raad sels; Ooster Theater, Een politie-inval op Mont Martre en De Zigeunerbarones (voor volw.); Boyal, Liebes kommando (voor volw.)City Theater, De zoon van den Radja en Het leven is geen lolletje (voor volw.); Capitol, Einmal möcht' ich keine Sorgen haben (voor volw.) Tentoonstellingen: Rotterdamscbe Kunstkring: aquarellen en teekeningen van George Grosz (tot 25 Sept.) SCHIEDAM, 19 Sept. Officieele noteering van de commissie uit de Kamer van Koop- kandeL Moutwijn Moutwijn per H.L. ad 46 pcL 8.50 Spoeling Spoeling 0.80 a ü.90. KRUISTOCHT VAN HELPENDE LIEFDE Dezer dagen vergaderde te Utrecht het co mité van den kruistocht van Helpende Liefde. Aldaar is besloten, naar aanleiding van een ingekomen verzoek, de eerstvolgende collecte in samenwerking met het Utrechtsche Crisis- oomité te houden. Deze collecte zal nu plaats hebben op Zater dag 8 October a.s. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1