CblhY iqACY^ Jbl^JIDCs mm* m DE RIJKSMIDDELEN. MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 DE INDISCHE POSTYLUCHTEN. Een post-expresse-dienst volgens het plan Asjes-Slot. HET STANDPUNT VAN HET COMITÉ VLIEGTOCHT NEDERLAND—INDIE. KON, ONDERSCHEIDING. HET TWEEDE KAMERLID AMENT. BEZWAREN TEGEN DE CONTINGENTEERING. DR. TH. M. VLAMING. „DE FAX" TE CULEMBORG. VERDRONKEN. VIJFTIG KILO AARDAPPELEN VOOR NEGENTIEN CENT! De nood in den tuinbouw van West-F riesland. OOK HET BOLLENBEDRIJF GAAT KELDEREN. HONDERDEN BOEREN DEMONSTREEREN. AUGUSTUS 1932 STELT NIET TELEUR... KANAAL HANSWEERT—WEMEL- DINGE. RADIONIEUWS- CONTINGENTEERING VAN KATOE- NEN GOEDEREN IN NED.-INDIE. DE BLINDE. r - In verband met het plan van den luitenant- vlieger D. L. Asjes te Soesterberg voor een post-expresse op Indlë heeft de heer T. E. Slot, constructeur der Panderfabriek, een machine ontworpen, welke met een kruissnel heid van ongeveer 300 K.M. de vlucht naar Indië in vier dagen zou kunnen volbrengen en dus in 8 dagen heen en terug kon zijn. Passa giers kunnen er niet mee worden vervoerd, het toestel is enkel voor den postdienst be stemd. Gecalculeerd wordt dat de reizen min der dan de helft van de tegenwoordige vluch ten zullen kosten. Het Comité Vliegtocht Nederland-Indië heeft vergaderd om te beslissen of het zijn steun aan dit plan kan geven. Het comité doet om trent het resultaat de volgende mededeeling: Het Comité Vliegtocht Nederland-Indië heeft in zijn vergadering van 16 September 1932 be raadslaagd over het plan voor een versnelden vliegtocht van Nederland naar Ned.-Indië en terug met een door de firma H. Pander en Zonen ontworpen vliegtuig. Het Comité heeft uit den aard der zaak be langstelling voor elk weloverwogen plan ter versneling van het luchtverkeer tusschen onze Rijksgebieden, al wil het daarmede niet geacht worden zich een oordeel te willen aanmatigen en nog minder te willen geven over de vraag stukken met betrekking tot de exploitatie van de luchtlijn Amsterdam-Batavia. Het Comité volgt daarom met de meeste aandacht de ontwikkeling van het plan-Pan der. Het stelt zich daarbij op het standpunt, dat van zijn kant moreele en daadwerkelijke steun slechts mag worden verwacht, indien het welslagen van het plan op redelijke gron den verzekerd schijnt. De eerste voorwaarde hiertoe is, dat het vliegtuig gebouwd is en dat blijke, dat het de technische en aërodynamische eigenschappen bezit, die door de ontwerpers daaraan worden toegeschreven. Wanneer dat zal zijn gebleken en wanneer dan verder ten genoegen van het Comité zal blijken, dat ook de voorbereiding en organisee ring van de uitvoering van de vluchten aan de door het Comité noodzakelijk geachte eischen zal voldoen, zoowel ten aanzien van de keuze, geschiktheid en ervaring der be manning, als ten opzichte van de ontworpen plannen voor de vlucht zelve en de aanpas sing daarvan aan de bestaande grondorgani- satie, dan zal het Comité zich bereid toonen desgewenscht de uitvoering dezer proefvlucht zoowel door zijn invloed, als daadwerkelijk door een beteekenende bijdrage, te steunen. De „Oehoe" is Zaterdagmorgen uit Athene vertrokken en om 12.36 uur te Boedapest aan gekomen. Het toestel kwam gisteren tusschen 1 en 2 uur op Schiphol. Blijkens mededeeling van de Indische post- admlnistatie heeft het retourvliegtuig „Havik" van den Holland-Indiëdienst 197 K.G. poet aan boord, bestemd voor Nederland. Aan den Belgischen minister van K. en W. Onze Brusselsbhe correspondent meldt ons, dat het groot-kruis der orde van Oranje Nas sau is verleend aan den Belgischen minister van Kunsten en Wetenschappen, mr. Robert Petdtjean. Ter rectificatie van ons bericht vam Zater dag, zij gemeld, dat het der Tweed© Kamer, den heer J. J. c. Ament ter observatie is opgenomen in de Neurologische kliniek van prof. Brouwer te Amsterdam. Van zenuw over spanning is geen sprake. TH. A. O VERMEER I den ouderdom van 62-jaar ts te Leeuwar den na een langdurig lijden overleden de heer Th. A. Overmeer, directeur der N.V. Leeuwar der Houthandel, v./h. T. W. Overmeer Zn. MR. DR. J. G. STENFERT KROESEf Te Thnn in Zwitserland is vrij plotseling overleden mr. dr. J. G. Stenfert Kroese, advo caat en procureur te Zwolle. Nu het keerpunt in de wereldcrisis schijnt bereikt te zijn. PROTECTIONISTISCHE INVLOED DER MAATREGELEN. Gemeld wordt: De C- O. B. C. (Centrale Organisatie inzake bezwaren ten aanzien der contingenteering) heeft naar aanleiding van de uitbreiding, die het contingenteeringsstelsel verkregen heeft door de recente afkondiging van eenige contin- genteerdngsmaatregelen, in een schrijven aan den Minister van Economische Zaken en Ar beid de aandacht gevestigd op een tweetal ge varen, die een uitgebreide toepassing van het contingenteeringsstelsel voor ons nationale economische leven met zich brengt. Het valt niet te ontkennen, dat contingen teeringsmaatregelen een protectionistische wer king hebben, In dien zin, dat zij bet prijsniveau hier te lande hoog houden, resp. verhoogen, calculaties van ondernemingen beïnfluenceeren en zoodoende grensondernemingen kunstmatig in stand houden. Afgezien nog van het feit, dat het uiterst moeilijk zal zijn vast te stellen, dat geen (vrees voor) overmatige invoer meer bestaat en dus bet tijdstip van het Intrekken van een contin- genteeringsbesluit Is aangebroken, zullen de door de contingenteeringsmaatregelen bescher mende bedrijfstakken zich tegen dit intrekken verzetten, omdat men zulks als een groot on recht, als een inbreuk op verworven rechten zal aanvoelen. Er zal dus te zijner tijd op de regeering een drang worden uitgeoefend om die maatregelen te consolideeren. Het tijdelijke karakter van de contingentee ringsmaatregelen moge telkens nog zoo zeer op den voorgrond gesteld worden, bij velen zit de vrees voor, dat de regeering t. z. t. de waar heid, die er steekt In het gezegde: „Ce n'est que le provisoire qui dure" aan den lijve zal ondervinden. Het gevaar bestaat dus, dat men zonder het zelf te willen, in een positie komt te verkeeren, die in wezen met protectionisme is gelijk te stellen en waar men niet zoo ge makkelijk meer uitkomt. Des te grooter het aantal contingenteeringsmaatregelen wordt, des te grooter wordt ook dit gevaar. De protectionistische invloed van contingen teeringsmaatregelen uit zich o.m. in het feit, dat de prijzen der consumptiegoederen verhoogd worden of bij prijsdaling dier goederen, een normaal saneeringsproces in een crisis wordt tegengegaan. Wordt het contingenteeringsstel sel op uitgebreide schaal toegepast, dan zal het gevolg daarvan moeten zijn, dat de zoo nood zakelijke daling der productiekosten hier te lande er door wordt tegengewerkt. Ons land is door zijn historie en ligging aangewezen op een actief deelnemen aan het wereldverkeer, het geen alleen mogelijk is, als ons nationaal pro ductieapparaat vlijmscherp concurreerend kan werken. Vergelijkt men het stadium, waarin het sa neeringsproces en de verlaging van de produc tiekosten hier te lande zich bevinden, met het buitenland, dan kan men zich met recht afvra gen of wij hier te lande niet bezig zijn de le vensaderen van ons eigen volksbestaan af te snijden. Men vergete toch niet, dat de positie van ons land in het wereldverkeer relatief klein is. De opleving van het economisch leven in de wereld wacht niet op de oplossing, die wij aan de economische vraagstukken van ons land meenen te moeten geven. Gaan wij hier te lan de'door zooals thans, dan is de kans groot, dat als de crisiswolken over de wereld optrekken, en zulks zal toch wel eens gebeuren, de op leving van het economische wereldverkeer langs ons heen gaat. Het is voor ons land thans van belang geen maatregelen te nemen, die de con currentiekracht van ons productie-apparaat in ongunstigen zin beinvloeden. Naast de beide in het voorafgaande behandel de argumenten, die vooTal „on the long run" hun werking zullen doen gelden, kan in dezen nog op een tweetal andere omstandigheden ge wezen worden, die tegen het verder uitbouwen van het contingenteeringsstelsel pleiten. In de eerste plaats op de omstandigheid, dat in den laatsten tijd verschillende symptomen er op wijzen, dat het keerpunt in de wereld crisis bereikt is. Hoewel een sceptische hou ding tegenover die symptomen alleszins gemo tiveerd is, daar nog moet blijken of zij het karakter hebben, waarvoor men het aanziet, valt er toch wel een argument uit te putten, om bij bet verder ontwerpen van belemmerin gen van het internationale handelsverkeer, waar het nemen van contigenteeringsmaatrege- len ten slotte op neer komt, voorloopig een afwachtende houding aan te nemen. Als vaststaande mag men toch aannemen, dat het herstel zich niet zal kunnen doorzetten, als doorgegaan wordt met het internationale handelsverkeer verder te belemmeren. In de tweede plaats mag gewezen worden op de omstandigheid, dat in diverse landen min of meer officieuze stroomingen te constateeren Eervol ontslag als officiaal. Naar wij vernemen, heeft Z. H. Exc. Mgr. J. D. J. Aengenent aan den hoogeerw. zeergel. heer dr. Th. M. Vlaming op zijn verzoek tegen 1 October a.s. om gezondheidsredenen eervol ontslag verleend als officiaal van het bisdom Haarlem. PATER DAM. PIETERS- O F.M. Naar we vernemen, is Pater Damdanus Pie- ters O.F.M., oud-pastoor van Lochem, thans rustend in het klooster op de Kranenborg te Vorden, van de laatste H. Sacramenten voor zien. HET CONCERTGEBOUW In het Concertgebouworkest hebben vier nieuwe leden hun intrede gedaan, te weten de heeren F. C. Vonk, violist; J. L. van der Lek, hoboist Engelsch hoornist en F. J. Odijk, fagot- tist, terwijl als eerste harpiste optreedt mevr. Rosa Spier. FASCISTEN EN COMMUNISTEN RAKEN TE UTRECHT SLAAGS. De afd. Utrecht der comm. partij Holland is Vrijdagavond in de openlucht aan het „Wei teren" geweest. Na afloop trok men naar het Stadhuis, voor het aanbieden van een adres. Alles ging rustig tot op de Oude Gracht, waar de betoogers slaags raakten met eenige fascis ten. De politie greep tijdig ln. Nog lang bleef het in de omgeving rumoe rig doch tot hotsingen is het niet meer geko men. Het gerucht als zou er in Wijk C zijn ge schoten, bleek ongegrond. KON. NED. HOOGOVENS. Lading piekijzer naar Zweden. Binnenkort zal eene lading piekijzer vanuit de zeehaven van het hoogovenbedrijf te IJmui- den naar Skuru (Zweden) worden verscheept. Vrijdag heeft te Culemborg de officieele opening plaats gehad van het nieuwe gebouw der N. V. Metaalwarenfabriek „De Fax." DE STEENKOLEN DIEFSTAL TE VLISSINGEN. Men meldt ons uit Vlissingen: Ook een baas van het havenbedrijf is aangehouden in verband met den steenkoleudief-stal. Hij is naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht. DOODELIJK AUTO-ONGELUK. De bloemist J. is Vrijdagavond te Lochem onder een auto geraakt, doordat hij zijn hond wilde grijpen, die dreigde overreden te wor den. De man, die met verwondingen aan hoofd en Keenen, naar het ziekehuls werd vervoerd, is nog denzelfden avond overleden. KINDJE OVERREDEN EN GEDOOD. Vrijdag is bij Nieuweschans het 2%-jarig kind van den heer K. door een bodenwagen overreden en gedood. Zaterdagmiddag is de 20-jarige A. B. te Win schoten bij het baden verdronken. SPOORLOOS VERDWENEN. Sinds Donderdagmiddag is te Tegelen zon der achterlating van adres verdwenen: Th. Hub. Micb. Franken geboren te Tegelen 27 Maart 1913, van beroep molenaarsknecht. Hij heeft op Dinsdag zijn patroon verlaten ln verband met het feit dat hem ontslag was aangezegd. De jongeman is 1.60 Meter lang, hij ls ge kleed in zware manchester broek, grijze jas, lichte pet, zwarte lage schoenen, witte onder broek en hemd, bruine sokken. Hij ls in het bezit van een oud rijwiel. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat hem een ongeluk is overkomen. Hij is vermoede lijk in Zuidelijke richting vertrokken. Op sporing wordt verzocht door de politie van Tegelen. zijn, om door onderhandelingen tot een afbraak van de handelsbelemmeringen te komen. De moreele positie van ons land bij die onderhan delingen moet verzwakt worden, als wij tege lijkertijd zouden doorgaan met nieuwe belem meringen op te werpen. Met den land- en tuinbouw ln West-Fries land gaat het nog steeds bergaf. De minimum prijs van 50 cent per 100 pond aardappelen werd Maandag 12 September ook aan „De Tuinbouw" te Bovenkarspel noodgedwongen losgelaten, met bet gevolg, dat nu 19 cent per 100 pond aardappelen wordt betaald. Dat de aardappelenteelt zoodoende een totale misluk king is geworden, kan een kind zelfs begrijpen Daarnaast gaat ook het bollenvak kelderen. De bloembollen-kweekerij was in West-Fries land een opkomende, nieuwe cultuur, waarin de ondernemende, stoere tuinders veel geld hebben gestoken. Met deze cultuur gaat bet nu echter eveneens mis, wanneer de regeering niet spoedig de helpende hand toesteekt. Op de groote bollenveiling van West-Fries land werd Woensdagmiddag begonnen met een plantgoedveiling. De minimum-prijs was ge steld op 7 cent per K.G. of 4.90 per H.L. Voor dezen treurigen prijs kochten de groot kweekers en de exporteurs. De kleine kweekers, geheel aan hun lot overgelaten, verkoopen noodgedwongen hun bollen en daarmee ook hun bedrijf en de mooie, nieuwe cultuur met zooveel perspectief wordt verkocht aan het buitenland voor een belachelijken prijs. Een begin daarmee is gemaakt. Een lichtstraal is het bericht, dat Zaterdag- middag uit den Haag kwam, dat het departe ment het wetsontwerp tot steun aan den tuin bouw gereed heeft. Alleen Immers van regee- ringszijde ls momenteel hulp te verwachten. Heel West-Friesland hoopt, dat zij spoedig werkelijkheid zal zijn. LEVERING VAN VARKENS AAN DE VARKENSCENTRALE. Mededeeling van den directeur. De directeur van de Nederlandsche Var kenscentrale verzocht ons het volgende mede te doelen. Genoemde Centrale is bereid om van de haar aangeboden varkens van een levend gewicht van 76 tot 125 K.G. een door haar te bepalen, deel, dat op het tijdstip der aanbieding niet door haar kan worden over genomen te koopen op levering tusschen 1 December 1932 en 1 Maart 1933 voor den prijs van 15 cent per pond levend gewicht. De Nederlandsche Varkenscentrale bepaalt den dag van levering. De varkens, welke voor be doelde levering in aanmerking komen moeten gemerkt zijn. Opgave moet geschieden aan de kringzaakvoerders van de Nederlandsche Var kenscentrale. Nader zal worden bekend ge maakt wie deze kringzaakvoerders zijn. De varkens worden slechts overgenomen indien zij het eigendom zijn gebleven van den eige naar met wien omtrent de bovenbedoelde rege ling een contract is gesloten. De varkens moeten bij de levering in goede conditie ver houwen. De eigenaars der varkens blijven geheel vrij hun varkens voor 1 Maart 1933 aan anderen te verkoopen, doch moeten alsdan van den verkoop tijdig aan de Nederian&ach© Varkens centrale kennis geven. De regeling zal alleen gelden voor hen, die normaal als zwaar mester zijn te beschouwen. De varkenshouder is niet gebonden aan leve ring- Deelt de Nederlandsche Varkenscentrale b.v. aan den varkenshouder mede, dat deze een of meer varkens kan leveren, dan kan de varkenshouder die levering weigeren. Uit den aard der zaak vervalt daardoor de overeen komst. Voor betere prijzen. Honderden boeren, tuindeTS zoowel als melk veehouders hebben Zaterdag een demonstratie be A'dam gehouden. Om twaalf uur kwamen zij op het Amstelveld bijeen, waar zij een op tocht formeerden die door de volksbuurten naar het Oosterpark trok. Overal waar de stoet langs kwam had hij veel bekijks. Er wer den doeken meegevoerd, waarop de eischen van de boeren kenbaar werden gemaakt. Auto's waren volgeladen met onverkoopbare groenten. De demonstratie had een ordelijk verloop Des middags werd ln het Oosterpaxk een mee ting gehouden, waarbij verschillende sprekers de menigte toespraken. De Rijksmiddelenstaat is iedere maand voor belangstellenden een interessante gebeurtenis; er zit altijd een element in van onzekerheid, van verrassingen, en dit geeft aan bet ver schijnen en nazien van den staat een soort sportieve emotie! In crisistijden, als wij nu beleven, is de be langstelling veel algemeener, en 't is begrijpe lijk, vooral met het oog op het morgen te verschijnen staatsstuk, en mede in verband met den slechtsten maandstaat over Juli, dat met zekere spanning werd uitgezien naar den staat over Augustus. Van de sportieve emotie zullen thans vele Nederlandsche staatsburgers hebben geprofiteerd Want ziet, uit de Pan'dora-doos der Rijksmid delen-opbrengst komt plotseling niet een min of ineer scherpe daling te voorschijn, waarop wij toch allemaal gerekend hadden! maar een vroolijke snuiter van eensurplus van ruim 2 millioen gulden! Is dat een verrassing, ja of neen?! En aanstonds gaan we neuzen, waar dat ge heel onverwachte evenement wel aan te wijten, ofaan te danken is. Een extra-annotatie van het departement bij de 'dividend- en tantième-belasting komt ons die onthulling brengen. Daar speelt het dus. Althans voor een groot deel. De dividend- en tantième-belasting heeft opgebracht 5.497.000, tegenover in Augustus 1931 2.552.000. Een accres dus van 2.945.000. En het departement zegt ervan: „Deze abnormaal hooge opbrengst is een gevolg van de invoering der wet betref fende het opleggen van voorloopige aanslagen in de 'dividend- en tantièmebelasting". Den heelen maandstaat overziende, en de raming goed in het oog houdend, is de tóe stand niet zóó dat men juichen kan. De achter stand bij de raming UdP deze maand hamers op van 13'A millioen op ruim 16% millioen. Maar Augustus is gewoonlijk geen sterke maand. En als zoodanig stelt Augustus 1932 niet teleur. WELTER.RAPPORT EN WEGEN- POLITIEK. Afwijzende houding van den B. B. N. De B.B.N., Bond van Bedrijfsautohouders iu Nederland, heeft aan den Raad der Ministers een motie aangeboden, welke met algemeene stemmen werd aangenomen in de te Utrecht gehouden openbare vergadering. De vergadering sprak als hare meening uit, dat de voorstellen en maatregelen, die de Com- missie-Welter in haar rapport ten aanzien van het autotransport en de wegenpolitiek aanbe veelt, schadelijk zullen zijn voor het geheele Nederlandsche bedrijfsleven en dus voor het algemeen belang, in strijd moeten worden ge acht met do redelijkheid en billijkheid en tot geen vermindering van de tekorten op de Staatsbe-grooting zullen voeren. Daarom ver zoekt men den Raad van Ministers onder geen enkele omstandigheid tot het uitvoeren van bedoelde voorstellen en maatregelen te beslui ten. Verzoek van de K. v. K. voor Westelijk Noord-Brabant, om niet tot ver breeding over te gaan. In de onder voorzitterschap van den heer P. van den Biggelaar gehouden vergadering van bovengenoemde Kamer werd goedgekeurd een concept-adres aan den ministerraad, waar bij verzocht wordt het kanaal Hansweert Wemedidinge niet te verbroeden, maar de daar voor bestemde gelden te besteden ten behoeve van Westelijk Nooivlbrabants kamiaalplamnen. De Kamer ziet geen nut in de verbreeding van het kanaal door Zuid-Beveland, aangezien de toekomstige nieuwe verbinding tusschen Wester-Schel de en Volkerak, aan welker tot standkoming <ïe regeering, blijkens meerdere ministerieele verklaringen, bereid ls mede werken, ruimschoots voldoende in staat z»1 zijn om de scheepvaart op te vangen, waar voor de verbreeding van het kanaal door Zalü- Beveland wordt bestemd. BEDRIEGLIJKE BANKBREUK Het O.M. bij de rechtbank te Af5®" «tocht© Vrijdag tegen J. S. landbouwer te u na, we gens het plegen van bedrieglijk® ban euk, 9 maanden gevangenisstraf. Sprekers voor den K. R. O. Uit het K. R. O.-program voor deze week: Dinsdag 20 September: 11.30—12 Pater Lector J. Dito O.P.Godsdienstig halfuurtje; 22.30 mevrouw J. KallerWigman: „Vrouw, gewoon ten en aanpassingsvermogen"2.303 mej. E. Aghina: Muziekleer; 66.15 P. Heilker: „De a.s. Esperanto-cursus". 7.107.30 S. L. Louwes: „De uitvoering van de varkenssteunwet". 811 A. de Bont: „Zeeuwsc-he oude gebruiken", gedurende den Zeeuwsehen avond. Donderdag 22 September: 11.30—12 Pater Lec tor J. Dito O.P.godsdienstig halfuurtje. Vrijdag 23 September: 11.3012 Pater Lector J. Dito O.P.Halfuurtje voor zieken en ouden van dagen; 66.30 Th. Arts: Land- en tuinbouwhalf- uurtje. 7.107.30 Commissaris C. Bakker: „Het verkeer en zijn gevaar"; 7.458.05 Burgemeester Ch. W. E. G. Janssens: „De Brabantsche land en tuinbouwtentoonstelling". Zaterdag 24 September: 11.30—12 Pater Lector J. Dito O.P.Godsdienstig halfuurtje; 2.30—4 mevr. Nuwenhuisv. d. Ryst en mevr. C. Marres v. d. Ven: kinderuurtje. 5—5.15 P. Heilker: Esperantonieuws6.206.40 Paul de Waard: Journalistiek weekoverzicht. 7.10—7.30 Dr. Alph. Mulders: „Missiewerk en Missiesteun". Te Arnhem heeft opnipuw een vergadering plaats gehad van alle Nederlandsche katoen fabrikanten. Deze heeft op voorstel van de uit haar midden gevormde Katoen-commissie be sloten andermaal bij de regeering stappen te ondernemen om tot een contingenteering van den invoer van katoenen goederen in Neder- landsch-Indië te geraken. In betrekking tot de contingenteering van katoenen goederen in Nederland betreurde de vergadering van katoenfabrikanten, het dat nog voor zoo weinig artikelen een besluit tot con- trngeniteering was genomen. Rekening houdend met de mogelijkheid, dat de bezwaren tegen een zoodanige contingenteering, door verschil lende katoenfabrikanten op 3 Maart 1932 ter kennis van de Regeering gebracht, mede tot dit gevolg hebben geleid, besloot de algemeene vergadering van katoenfabrikanten unaniem zich achter alle vaanvragen tot beperking van den invoer van katoenen goederen te stellen. Ook zij, wier bezwaren van algemeenen aard nog niet zijn weggenomen, meenden zich in het algemeen belang van dezen tak van nijver heid niet langer tegen contingenteering te mo gen verzetten. De door de Katoancommissie inmiddels on dernomen stappen tot samenwerking met do burgemeesters der Twentsche gemeenten en de arbeidersvakcentralen werden goedgekeurd. Voorts werd besloten de regeering in kennis te stellen met den uitslag van een enquête omtrent het sterk terugloopen van het week- inkomen der in de katoenindustrie werkzame arbeiders, alsmede van den inmiddels sterk in gekrompen arbeidstijd. Uit het bij 75 ondernemingen ingestelde on derzoek is gebleken, dat sedert 1 Januari 1929 do werktijd van gemiddeld 48 uur tot 40,5 uur (1 Juni 1932) is teruggeloopen. Het aantal ar beiders verminderde in dat tijdvak van 40.122 tot 27.612, terwijl de ter beschikking van de commissie gestelde gegevens uitwijzen, dat over 1929 een bedrag van 41.3 millioen is ver- loond en dit bedrag ln 1932de staking en de sedert 1 Juni terugloopen.de werkgelegenheid buiten beschouwing latend hoogstens 20.9 millioen zal .bedragen. Tenslotte werd de Katoen com missie gemach tigd al datgene te verrichten wat tot afwênding van verderen teruggang ln de katoenindustrie kan worden gedaan. Restauratie in Amsterdam: Het pand aan de Oude Brugsteeg 25, hoek Olofssteeg, moest tegen invallen gesteund worden. Meermalen merkten wij op, dat in Nederland de bridgers zich zoo weinig bewust zijn van hetgeen de Blinde doen en laten mag. Vreemde lingen maken daar vaak schampere opmerkin gen over en terecht. Waar het spelpeil onzer spelers, en vooral onzer speelsters ln de laatste jaren aanmerkelijk is vooruit gegaan, moet het betreurd worden, dat door velen nog zoo weinig aandacht geschonken wordt aan de spel regels, welke toch een integreerend deel uitma ken van de kennis van het spel. Wij raden daarom onze spelers aan, zich wat meer toe te leggen op de kennis van rechten en verplich tingen der spelers, en van de spelregels in het algemeen. Teneinde dit gemakkelijker te maken willen wij er zoo nu en dan eens over schrijven en beginnen met een artikel over den Blinde en waar binnenkort de Portlandregels, met en kele wijzigingen ingevolge besprekingen met de Whist-Club of New-York zullen verschijnen en alsdan door den Nederlandschen Bridge Bond zullen worden overgenomen (de Interna tional Bridge League volgt ook de regels van de Portland Club) zullen wij dit doen aan de hand dezer regels, die trouwens ln dit opzicht al zeer weinig verschillen van de onze. Wij hopen echter, dat de Amerikaansche regels ln hst nieuwe reglement hun invloed hebben doen gelden, daar deze logischer en gemakkelijker zijn, gelijk wij zullen aantoonen. Art. 19, al. 1. Als het Meden is afgeloopen en de voorhand is uitgekomen legt de maat van den speler (L) zijn kaarten open op tafel. Hieruit volgt, dat eerst van dit ©ogenblik af de maat van L Blinde wordt, maar ook geen oogenblik eerder, waaruit alweer volgt, dat hij pok geen oogenblik ««ais eenige kaart mag laten zien en toch zien wij zoo vaak, vooral door dames, direct na afloop van het -bieden de troefkaarten open leggen. Zij verdedigen zich door te zeggen, dat het gemakkelijker is, want dat er door aangegeven wordt, wie uit moet komen en dat L natuurlijk nieuwsgierig is, welke troefkaarten hij zal vinden. Maar dat doet er immers niet toe, de voorhand moet maar attent zijn en weten, dat hij uit moet ko men en L kan zijn beurt afwachten. Het mag nu eenmaal niet en moet daarom nagelaten worden. Een goede gewoonte, geen voorschrift echter, is de troefkaart rechts open te leggen. Dit maakt het minder attente spelers gemakkelijk om zonder te vragen te weten, wat troef is. Waar dit niet verboden is, kan er geen reden bestaan deze gewoonte, die in het buitenland vooral veel wordt toegepast, niet te volgen. Er is inderdaad veel voor te zeggen. Voordat B de kaarten heeft open gelegd, heeft hij nog alle rechten van een speler, mag dus b.v. opmerken, dat de verkeerde hand is uitgekomen e. d. Rechten. Art. 20 a. Hij mag L vragen of deze zich niet verzaakte. Van dit recht wordt in Nederland veel te weinig gebruik gemaakt. Wij zouden het dan ook geen recht, maar een plicht willen noemen. Het is een steun voor L, die een zwaarder taak heeft dan V en A, want hij moet twee handen beheerschen en kan zich eerder vergissen. Wij- raden dan ook sterk aan van dit recht steeds gebruik te maken en bij verzaking van L steeds te vragen „Geen kaart in die kleur, maat (Ook de beide tegenspelers behooren dit aan elkaar te vragen.) Vele onaangename en on- noodige verliezen zullen er door worden ver meden. b. He aandacht vestigen op te veel of te weinig bijgespeelde kaarten. id. dat L twee kaarten uit één hand in speelde instede van uit elke hand één. Men ziet hieruit, dat de Blinde eiken slag moet volgen en er niet ls om rond te kijken of glazen te vullen. c. Een slag inzien vóór deze is gekeerd en losgelaten. Dit ls belangrijk omdat er uit blijkt, dat het niet toekennen van het recht aan den Blinde om opmerkzaam te maken op verzaken door de tegenpartij een omissie is in de En- gelsche en Hol-landsche reglementen. Wij ko men hierop -nader terug bij het behandelen van het Amerikaansohe reglement. dEr de aandacht op vestigen, dat de slag door de verkeerde partij is opgenomen. Hierin ligt de zuivere bedoeling L door B te doen bijstaan- e. Een ongemotiveerde strafeisch der tegen partij te betwisten. Hier komt duidelijk uit, dat B alleen van het spelen der kaarten ls uit gesloten, doch dat hij zijn belangen wel de gelijk mag verdedigen en L niet alleen behoeft te laten staan tegenover twee bestrijders, waar het niet het spelen zelf betreft. f. Een onjuiste score of voorstelling van feiten herstellen. Hetzelfde als onder e geldt ook hier. g. Deelnemen aan elke meening suiting be treffende feiten bf regels. Idem a. b. h. Overle_g plegen met L betreffende-de keuze van straf voor gepleegde verzaking der tegen partij. Ook hier geldt het niet het spelen en mag B dus bijstaan, bovendien gebeurt dit gewoon lijk na afloop van het spel en dan is B geen Blinde meer! Verboden handelingen. Wij hebben nu gezegd, wat B wel mag 'doen en daaruit volgt, dat hij beslist niets anders doen mag. Zoodra hij buiten zijn boekje gaat, verliest hij de genoemde rechten. De volgende artikelen handelen daarover. Art- 45: Wanneer B een kaart aanraakt of op andere wijze het spelen van een kaart aan duidt, mag elk der tegenspelers, zonder zijn maat te raadplegen, van L eischen, dat hij deze kaart al dan niet speelt, uitgezonderd wanneer dit een verzaking zou zijn. B kan wel denken, dat hij den gedaohtengang van L geheel kan volgen, maar dat ls niet zoo en hij kan zich wel eens vergissen, waarvan de tegenpartij terecht gebruik mag maken, aan gezien B iets deed, wat hij niet mocht doen; hij bemoeide zich met het spel- Art. 40: Wanneer B de aandacht van E. vestigt op het feit, dat hij uit de verkeerde hand speelt of wil spelen, dan mag de speler links van L zeggen uit welke hand gespeeld moet worden. Alweer een straf voor ongeoorloofd optreden van B. Hij mag zich niet met het spe-len be moeien- Art. 41: Wanneer B de aandacht van L. ves tigt op eenige onregelmatigheden, zonde: daa: toe volgens art. 20 gerechtigd te zijn, dan mag L. voor deze onregelmatigheid geen straf eischen. B pleegt een overtreding, hij doet iets, wat hij niet doen mag, hierdoor wordt de begane overtreding der tegenpartij opgeheven, hetgeen heel logisch is. Art. 48. a. Wanneer B in een der drie an dere handen gekeken heeft, verliest hij het recht aan L. te vragen of deze wellicht ver zaakte. b. Doet hij dit toch en er werd werkelijk verzaakt, dan is deze verzaking daardoor een voldongen feit geworden. In het Nederlandsche reglement is opzette- Uj-k, dooh geheel ten onrechte, de bepaling op genomen, dat B niet mag opstaan om in de kaarten van L te zien- Ds^ -bedoeling is, dat L wel zijn kaarten niag overreiken aan B ten einde deze zijn bieden e doen -beoordeelen. Niet alleen, dat dit er niet duidelijk uit blijkt ■maar het is uit den booze en in strijd met al-le andere reglementen- Niet alleen, dat hij door blik of gebaar mts verraden kan maar hem behoeft dan het recht niet meer toege- "kend te worden te vragen of L wellicht ver- zaakte, wa-n-t hij kan dit weten. Hier hebben wj een der zwakke punten van onze spelers! inks en rechts wordt maar in die kaarten der tegenpartij door B gekeken, ongevraagd zelfs, men moet hot maar goed vin- den. Zelfs onze international-speleTs maken zlc,h daaraan schuldig, zij het niet op interna tionale matches. Hoezeer geschiedt dit ten on rechte, niet alleen omdat er straf op staat, maar onwillekeurig geeft het alweer aanleiding tot gelaatsvertrekking e.d-, waardoor onge oorloofde inlichtingen worden gegeven, ook al is zulks geheel de bedoeling niet. Amerikaansche regels. Be Amerikaansche regels geven een duide lijker beeld doordat zij niet zeggen, wat B mag doen, maar alleen wat hij niet mag d-oen, daar door kan een ieder het beter bevatten. Art. 30 Am. De Blinde mag gedurende het spel niet: a. L waarschuwen bij het uitkomen uit ver keerde hand, noch hem zeggen uit welke hand hij uit moet komen. Straf: Tegenpartij mag zeggen uit welke hand""uitgekomen moet worden. b. Een uitkomst of te spelen kaart sugge- reeren door aanraken of noemen. Straf: Tegenpartij mag eischen dat L deze kaart al of niet moet spelen. Twee eenvoudige regels dus met de strafbe paling erbij. Uitgezonderd als gezegd in a en b heeft B alle rechten van een speler zoolang hij niet opzettelijk een of meer kaarten van L of tegen partij heeft ingezien. Het artikel vervolgt: Heeft B opzettelijk een of meer kaarten van L of tegenpartij ingezien, dan mag hij L's aan dacht niet vestigen op: 1. een wettig rechtStraf: Vervallen van dat recht voor L. 2. een getoonde kaart der tegenpartij. Straf: De kaart is niet langer getoond. 3. een verkeerd uitkomen der tegenpartij- Straf: Tegenpartij mag beraadslagen wie uit zal komen. 4. een verzaken der tegenpartij. StrafDe verzaking wordt niet gestraft. 5. vragen of L wellicht verzaakte. Strafl mag de kaart niet terugnemen en draagt alle gevolgen van dien. Zoolang B geen kaarten heeft ingezien, zijn hem dus slecht3 twee dingen vei boden. Dat het woord „opzettelijk" Is gebuikt, ia logisch, voor een onopzettelijke daad behoort men in een spel niet gestraft te worden, maar het geeft juist zoo duidelijk aan, dat men het in Holland zoo verkeerd doet. Waar het Port land-reglement 7 rechten aan B toekent en hem bovendien nog eens daden verbiedt, legt het Amerikaansche reglement alles vast in 2 verbodsbepalingen en voegt daarbij voor het geval dat B zich schuldig maakte aan het in kijken ran kaarten: 5 strafbepalirfgen. Op één kardinaal punt willen wij nog wijzen: De Amerikaansche regelen geven B het recht op een verzaking der tegenpartij attent te ma ken en er dus ook straf voor te eischen, noch de Engelsche noch de Hollandsche kennen dit recht toe en wij achten dit een onlogische te kortkoming, want even goed als B aan L mag -vragen of deze wellicht verzaakte, mag hij dit van de tegenpartij vast stellen. Het ware te wenschen, dat dit in het nieuwe Portland Re glement worde opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 10