$m 1 mjm* Ma mm wftm m'fi «'"«VS»» -srs :^P i wm 'm m w.m m m mi. HuSSSSS schaakrubriek. -1^4 m WÈ 4m, m m i William gaRReTT MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 l -i -fc ?X RADIO-PROGRAMMA DAMRUBRIEK. Wê/. mm lÜ I WM w4 y/m <mz<, 'm//,. m. duitsche problemen. SCHEEPVAARTVAARTVERKEER IN dbn NIEUWEN WATERWEG. HANDELSBERICHTEN. FAILLISSEMENTEN". yiSSCHERIJ. MARKTBERICHTEN. Farre11'3 Hy zeï, dat W* fgj wU ons afhebben --reWDrdrineaar den. datum. DINSDAG 20 SEPTEMBER. <ilneU!^»£ (296 M„ 1013 K. H.) KRO.-uitzen- goda'd half,6" 10~11-30 gramofoonpl.11.30—12.- PotpDe,R"urtJe; I2.isll.45 KRO.-tno o. a ~2-" grarrS? lstudent en Serenade, Widor, 1.45 gramofoo^f°0nPl 2-3 vrouwenuurtje; 3-3.45 5.loJJP 4—5.10 afgestaan aan de H. L B. Nedbal-^'l KRO.-orkest, o. a. potp. R0 o. a. ban/T;15 Esperanto; 6.156.45 KRO.-orkest, dr. Caee Le CM", Massenet; 6.457.05 causerie 7.157 Ruygens O. F. M.7.05—7.15 orkest, uitvoerino.reeeeringscommissaris S. L°dW|s :„~1 bDtidsk»0 1Van de varkenssteunwet7.45—8.- ver- lonbeqn.r biertje8—11 Zeeuwsche avond Larii- oudc n8: causerie A. de Bont "Ze5uwsL<£ St. "ikenmei. C. Bookelaar (voordracht); par. ,®cll'a-Harmonie, R. K. dam es zangkoor en Vaa p,. Skoor „Cantemus Demino" (pl.m. 9.15 Hii as): 11—12 gramofoonpl. AVRnersum (1875 M., 160 IC. H.) Uitsl. Kar„„'"Uitzending; 8.- gramofoonpl.; 910 AVRO. tain.;,r°rkest, o. a. suite „Les fables de La Fon- <Jrn„u.' Mouton; 10.15 gramofoonpl.; 10.30 Voor- Es^ door R. Flink; 11—12 orgelconcert P. v. smond Jr. m. m. v. C. v. d. Beek (cellö)12—2 dpf^toigeverslag door D. Hans van de opening s° hta-ten-Generaal door H. M. de Koningin; 2.15 3- arj»r0rriP (viool) en mevr. C. Lankhout (piano); Der»VyUofoonpl.3.30 uit Grand Hotel „Centraal", Pawlof5ag; Russisch Bojaren-ensemble o. 1. v. I. spel v4.30 kinderuur; 5.15 „De actrice", hoor- 5.30 0aa J- H. Rösker, o. 1. v. Kommer Kleyn; SvenaSg eP°rkest, o. a. Ie Noorsche rhapsodie. on>roenoal 6.- onderwijsfonds Binnenvaart; 6.30 wes- - a - T --- !orkest, wes; De 'V"" o. a. ballet Faust; 7.15 S. L. Lou- ■vervolg Uitvoering.van de varkenssteunwet; 7.30 van Joh„ oeP°rkest; 8.- „Hannibal", hoorspel Rrv,„. nann» ox.., - - van Joha oeP°rkest8.- „Hannibal", hoorspel |cheveniaUhs Rosier; 8.15 uit het Kurhaus te Dggerth nSoirée artistique m. m. v. Martha (zanïingi Rierre Palla (orgel), Albert de i aS: Tant„ fris Densky (viool); 9.- uit Den kaPt. L C °wd,°?r de Kon. Mil. Kapel o. 1. v. L'ug; Kurhnu». ,?r Boer; 9.30 vervolg aanslul- ^uschihski AmUf0;- Vaz Dias; 10.05-12.- uit r»ce Chevalier o. a. optreden van Mau- D a v e n t r v' «vtl. gramofoonmuziek. bericht; 11.05 M., 193 K. H.) 10.50 tydsein, 1.20 Leonardo Wl2-20 orgelspel R. Foort; a, Stuart- 4 «5? 3 orkest, o. a. fragm. Feo- 1 da nuit Fi„ M°achetto's orkest, o. a. Chan- gramof„?Igari 5-35 kinderuur6.20 berichten Feo- son 6-50 ®"3'5 kinderuur; 6.- o. 1. X'aF>°foonpl.; 7.10 lezing; 7.40 BBC.-orkest (pianni Walton O'Donnell m. m. v. M. Beeve preïï?'1 °- a- Preciosa, Weber; 9.- Walter Scott p] jfamrna; 10.- berichten; 10.20 dansmuziek (gr. «iiiia» -tv.- uericntcxia\j tv. 10.5012.20 Ambrose en .p zyn orkest, dans- ar'y 8 (Radio-Paris. 1724 M„ 174 K. H.) 8.05, Z4.20 en 7.35 gramofoonpl.; 8.20 „Da fille de Ma- S?01® Angot", van Lecocq; orkestleiding: Henri ®fosse; 10.35 gramofoonpl. 2 5„a'undborg (1153 M„ 260 K. H.) 12.20— r. U concert uit hotel Angleterre" 3.20—5.20 om- too °rkest' 8,20 oad® Deensche muziek; 8.45 radio- Sm. "Rimb A-j 1UU4.1CA, o.to lauio- '««el; 10.50 volksdansen d. h. omroeporkest o Gröndahl; o. a. uit „Die verkaufte Braut", '«Una verkaufte Braut", 11.20—12.50 dansmuziek uit restaurant H.) 7.25—8.20 concert door orkest Symphonle no. 3, gra^u g e n b e r g (473 M„ 634 K. Jti 'UPfoonpl.11.40 dito; 12.20 conce Br. r„v; H- Stoffel (viool), o. a. Sy.„r ^a(aloni J'-"2'ad concert, o. a. fragm. Lorei eb 7.50 al41civ,; cunoei t, a. xragiu. x- 008stfo 5-20—6.35 concert uit Stuttgart; «on- Vst ln de Mazoeren; 8.50 „Trebitscl Schoen. "tspel van E. L. Scharke; leiding: E. R o h'erna sluiting. Instrup!® («1 M.. 680 K. H.) 5.50-6.35 vocaal en rad'okw^aa! concert; 9.05 concertm. m. v. het B r o a uit Die Zauberfldte", Mozart, conce» V e 1 (508 M 590 K. H.) 12.20 Bizet- 18e ee,,„(grramo£o°hrl-'; 5 20 concert, a. suite o. a Goyens6.50 gramofoonpl-8.20 concert, B6We.°Uv. „Zampa", Herold en „La Feria La- r-)oi „3dH.20 gramofoonpl. Pon Vd38.2 M., 887 K. H.) 12.20 gramofoonpl-. 5.20 plat u°ncert; 6.50 Schubert-concert (gramofoon- hrko^); 8-20 uit de studio te Hilversum: VARA- Jj est O. 1 V. H. de Groot; Joh. Jong (orgel) en de Beversluis (voordracht); o. a 7La muette Bortlci", Auber en Jeux d'enfants r;, in 30 11,20 gramofoonpl. Bizet, 10'J 82S.20n gramofoo'npf-'5 ^o^.^ho'35 -8-20 con" ^Ikshèdereu MazoJ^ kerair ad<i ..Heimat an der Grenze", Pon.,1-Programma o. 1 y- Erich Kiüiiern_12.20 concert uit i°Puiair' ^ten r vji t;iihc KÖbler; 1112.20 Hamburg o. 1. v. Horst i"°tt»rS«m faem radiodistr.) Programma Brussel (Fransch)2.20 ^'g«wSWust S'l° Ka\Umaamsch5)°- f°20 ^usterhausen5.50 Brussel (Vlaamsen), (.zu 5 v/ogramma 4: 10.35 Daventry; 11.05 Daventry; ^^Brussel (Fransch) 6.50 Daventry. REDACTEUR: -A-. KOETS II El D p, a. Noord singel 46.1)» Rotterdam. alle mededeelingen aan bovenstaand 1® Tichten. W. van GOEDE OPDOSSINGEN: Gaaa^an Blarlcum, Rotterdam, alle; H. „„"«gom h', Rotterdam, alle; H. A. Goemans, R8. bjRUeJ. L. van Grieken, Rotterdam, 1SsUm, M'-Ietnan, Rotterdam, a'le D. de Jong, KIe; J- A, H. van der Linde, den Haag, 8-uperjan, ,';e!is, Rotterdam, alle, H. c. Schulte feaI- alt'-Vöorhout, alle; H. J- Var voort, D'.den- B. WelUng, Neerloon, alle; B. a. Snel- leman, Haarlem, alle; J. Bot, Roelofarendsveen, no. 4678, no. 4679; J. Heemskerk Pzn., Roelof arendsveen, idem; J. Prudon, Rotterdam, idein; W. C. Verbon, Rotterdam, idem; J. Merks, Delft, no. 4679, no. 4680, N. Sibbel, Amsterdam, no. 4678, E. van Poucke, Zeist no. 4679, Eug. Hoelen, Amsterdam, no. 4680, J. P. M. Soer, Erp, idem. PROBLEEM No. 4687. Dr. L. N. de Jong, Ruinen. Eerste plaatsing. Mat in twee zetten. PROBLEEM No. 4688. P. A. Koetsheid, R'dam» Eerste plaatsing. Mat in twee zetten. PROBLEEM No. 46So. P. A. Koetsheid, Opgedragen aan den heer Jos. Opdenoordt. Eerste plaatsing. Mat in drie zetten. denoordt gehandeld. Het is daarom, dat we zyn medewerking zooveel te hooger schatten. Behalve deze 150 problemen plaatsten we vier eindspelen alsmede verschillende partyen door hem geanaliseerd. Opdenoordt is niet alleen pro bleem-componist, doch een goed partyspeler. Speelt men met hem hoed U dan in het eindspel, want daar ontplooit hy zyn grootste kracht! Vooral willen we hier de aandacht vestigen op de vele interessante boekbesprekingen, die hy zoo welwillend was, voor deze rubriek te schry- ven en om deze o-psomming van verdiensten te hesluiten, herinneren wy er ook nog aan hoe hy, in ons 1ste en 2de internationaal probleemtornooi op voortreffelyke wyze, met wylen H. L. Schuld de functie van jury vervuld heeft. Na deze uiteenzetting zal eenieder begrypen, dat we den heer Opdenoordt durven betitelen als onzen medewerker bij uitnemendheid. Als persoonlyk blyk van erkentelykheid bieden we hem, omder no. 4689, een driezet aan. Dit artikel eindigen we met den wensch, dat de heer Opdenoordt de noodige ambitie voor de probleem compositie behoude, dan, ongetwyfeld zal hy den probleemliefhebber nog met menige pittige compositie verrassen, en blyft wellicht deze rubriek het voorrecht bezitten, vele hiervan te mogen publiceeren. THEORIE. No. 4678. Matveranderingstempo-pro'bleem. No. 4679. Mat v eran de ringstemp o probleem. Tweevoudige blokkeering door een Paard. No. 4680. Veld- en lynruiming door Koning. In de verdediging drievoudige Paardpromotie. J. L. v. G. Alle correspondentie te richten aan den dam- redacteur dezer courant. No, 211 (17 September 1932). PROBLEEM No. 573. GABRIEL FABRE. Zwart. OPLOSSINGEN OVER DRIE WEKEN. Deze worden by ons Ingewacht tot Dinsdag 4 October. Probleemoplossingen l No. 4678. 1. L a5—b4 enz. 1. L a5—el en 1. f6—f7 weerlegt zwart resp. door 1K gof6en 1K góh6 No. 4619. 1. D L3^w0.3 enz. 1. K afigraat niet wegens 1F g2f4f en 1. D c.3 door 1F eld3. No. 46S0. 1. F f4e6 dreigt 2. K b5 en 3. P c5± 1K a6. bl (F), cl (P), dl (P), 2. L c8f. K b4K c4:, IC d4enz. Versohillende lezers zonden als oplossing ln: 1. K b5. Zwart pareert deze poging door 1 d2dl (P) en dreigt na P e6 2P. c3f. EEN 40STE VERJAARDAG. Vrydag 16 September jl. heeft de heer Jos. Opdenoordt zyn 40ste- levensjaar voleindigd. Een kroo-njaar dus, en deze genieten, doorgaans meer dan gewone belangstelling. Voor ons is dit een prachtgelegen-heid onzen allerbesten medewerker eens te huldigen voor alles, wat hy reeds zoovele jaren lang, voor onze rubriek heeft gedaan. Zy, die reeds jaren tot onzen lezerskring be- hooren, hebben dien tyd den naam Opdenoordt al wat dikwyls onder de oogen gehad. 24 Januari 1915 was het de eerste maal, dat we het genoegen hadden een eerste plaatsing nl. onder no. 1364 een tweezet van hem te mogen publiceeren. Twee weken geleden nu verscheen onder no. 4681, zijn 150ste eerste plaatsing in deze rUOnder dit respectabele getal liggen heel wat ïieurige composities geborgen. Evenals wylen H. L. Sohuld, en W. Nanning j schroomvallig wikten en Wogen, of dit of dat n hleem niet beter voor een wedstryd kon die- P om daar een bekroning te gaan oogsten, nent eul voor onze rubriek beschikbaar stel- doch net e jn staat zyn geweest verschil den waarpeste composities te publiceeren, lende w(jze 'heeft steeds onze vriend Op- ■7m7/ Wit. Zv/art 1, 7, 8, 10, 14 tot 16, 19, 20, 30. Wit 18, 21, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 38. PROBLEEM No. 574. GABRIEL FABRE. Zwart. Wit. Zwart 3, 7, 9 tot 13, 17. 18, 20, 22 tot 24 Wit 26, 29, 33 tot 36, 39, 40, 43 tot 45, 47, 49 PROBLEEM No. 575. Zwart. W 11. Zwart 1. 6, 9, 13, 19, 23, 29, 33/4, 39. Wit 12, 16/8. 22, 32, 37, 40, 42, 44, 48, 50. SLAGZET IN DE OPENING. Een aardige slagzet in de opening. Van de aanvangsstelling verliep de party 1. 34-30 18—23 2. 3025 2024 3 31—26 12—18 4. 37-31 15-2d rr 3028 -^015 6 31—27 2429? Hierna maakte Wit twee schyven winst en we! d00r7. 27-21 1« 22 8. 32 12 8 1? Op 23 32 volgt 12 34. 9 39—34 23 32 10. 34 21 Om te onthouden. No 1 Zwart 13, dam op 15. Wit 14, 20, 24, 25 30. No 2 Zwart 7, 12, 17, 21, 24, 34. Wit 32, 36, dam op 5. Wit lokt een foutzet uit en wint. No 3 Zwart 7, 8, 9, 24, dammen op 12 en 47. Wit 28, 45, 48, 50, dam op 6. No 4 Zwart 25, dammen op 5 en 50. Wit 24, 33, 39, 47, dam op 6. Nn 5 Zwart 9, dammen op 11 en 34. Wit 30, 33, 39, 43 en 50. No 6. Zwart dam op 9. Wit dammen op 15, 26 en 41. No 7. Zwart dam op 48. Wit dammen op 10, 37 en 47. No 8 Zwart 4. 5, 10, 27 en dam op 31. Wit 19, 20, 24, 25, 38 en 42. No 9 Zwart 12, dammen op 11 en 17. Wit 22, 40. 44. dam op 24. No 10 Zwart 4, 5, 15, dammen op 9 en 10. Wit 24, 28, 32, 41, dam op 46. Oplossingen volgende week. OPLOSSINGEN. Probleem No. 562 (Ed. Theunis). Zwart 7 9. 12. 14/15. 17, 26, 28, 36, dam op 45 Wit 21 25, 27, 29, 34, 37, 39, 40, 43, 46,47, 49 Wit 37—31. 29—24, 27—21, 24—19, 47—42, 40—35, 39 -34 en 35 4. Probleem No. 563 (B. v. d. Graaf). Zwart 4 7/9, 13, 19, 24, 26, 30, 34, 36, dam op 21 WH17 22, 25, 32, 35, 37/39, 42/44, 46, 49, 50. Wit 32—28, 22—17, 46—41, 37-31, 39—33, 33-29, 49 3g, 35 33, 25 1. Probleem No. 564 (B. v. d. Graaf). Zwart 4, 7, 11 13, 16/19, 25, 45. Wit 24 26/29, 32, 34 37, 39. 49, 50. Wi t 49—26—21, 39—33, 44—40, 28 6, 32 1. Probleem No. 565 (P. C. N. v. d. Hulst). Zwart 5, 810, 16, 18,20, 32, 34/35. Wit 21 27, 29, 33, 36, 38, 40, 42/45. Wit 36-31- 42—37, 33—28, 44—39, 27 36, 31 2. Gedurende de afmdoopen week zijn volsen- onze statistiek den Nieuwen Waterweg bïnnen- aeioopen '10i schepen, waarvan 0 zeilschepen en zonlichter, met inbegrip van 4 bunkerbon ten. Hiervan waren bestemd voor Rotterdam l>7 Hoek van Hodand 8. Poortershaven 1 Maassluis e> Vlaardlngen 7, Vondelingenplaat Pernis 2< Schiedam 1, andere Nederlandschr h'aven3 1 en Duitschland 1. Gedurende hetzelfde tijdvak van 1931 kwamen 'len Nieuwe" Walerweg binnen 28i schepen, waar van 0 zeilschepen en i zeelichter. Sedert 1 Januari zijn aangekomen; Schepen Netto ren tons N WATERWEG 19328.U8 I2.806.45L 1931 9.664 lti.114.151 Verschil... 1.526 3.607.700 ROTTERDAM 1932 6.580 10. 66.6S1 1931 7.574 12.650.773 Verschil... 994 -2.484.u89 VLAARDINGEN 1932 301 538.779 1931 473 1.055.562 Verschil...172 516.783 SCHIEDAM 332 1.109.489 S 486 1.144.03/ Verschil... 16» —534.548 PERïHS 193271 212.435 1931.65 1 43.186 Verschil... "t~ 6 d"u8,949 MHTSCRLAND 1932220 91.759 U 1931 285 110.489 VerschiJ... 65 1;,723 v!AASSLUIS 1932160 23.379 51A 193157 11.81-2 Verschil... 93 +11.567 47 73.131 295 563.368 J 36 174.975 107 41.877 pDORTERSHAVEN 1932 oOEK VAN HOLLAND 1932.. cnNPELtNGENPLAAT 1932.. iniiere Ned. havens 1932 flaar Rotterdam zijn opgestoomd 0 sche: en etn. reg. tons welke c.jferszjjn Inbe gr0pen in de statistiek voor de haven van Rotter dam- ROTTERDAM, 17 September 1932. BUITENLANDSCHE GRANEN. (Bericht van de makelaars Broedelet Bosman) Het verloop dezer week kan over de geheele linie met kalm aangeduid worden. De lagere markten in Noord en Zuid-Amerika hebben de week hier flauw doen inzetten, hetgeen voor de binnenlandsche onder nemingsgeest een verlamming beteekende. Zonder dezen steun viel aan verhooging niet te denken, met de grootste moeite konden eenige artikelen het niveau handhaven. Over het algemeen worden echter geen belang- ryke verlagingen meer verwacht, daar de baisse- motieven langzamerhand in de lagere pryzen ver disconteerd zyn. MAÏS. Hoewel de aanvoeren zeer klein waren, heeft het aanbod de vraag nog overtroffen. De pryzen konden zich niet handhaven, doch gingen dagelyks hoewel weinig, naar beneden. Op Sep tember aflading gebeurden flinke zaken, meest dekkingsposten van baissiers; opmerkelyk was, dat de versehepers biedingen accepteerden ver beneden vraagprys op 2e handsch basis. Op verdere afladingen blyft de Donau concurreeren. Er gebeurt wei een en ander hierop, doch van groote zaken valt nog niets te bespeuren. Gezien de kleine voorraden en aanvoeren blyft het oppas sen, want het binnenland koopt slechts het hoog- noodige en blyft doorgaan met voorraden te rui men; de aanvoeren zyn echter niet voldoende om aan een groote vraag te kunnen voldoen. De verschepingen van La Plata worden langzamer hand kleiner, de laatste drie maanden is er ver laden 2.327.700 ton. Vorig jaar over dezelfde perio de 3.365.800 ton of ruim 1 millioen ton meer dan dit jaar. Deze sprekende cyfers kunnen de markt wel degelyk gaan beïnvloeden Veel lagere mais- pryzen worden dan ook niet verwacht. GERST. De premie voor loco en spoedige gerst is deze week totaal verdwenen. De aanvoeren waren zelfs een weinig grooter dan de consump- tievrang, zoodat voorraden gevormd werden. Het is nu lang niet uitgesloten, dat gerst op aflading een premie gaat bedingen boven loco partyen. De Russen hebben hun pryzen meer in overeen stemming gebracht met Donausoorten, by gelijken prys zal de Russische wel geprefereerd worden, want de kwaliteit der aangekomen partyen Rus sische was beslist beter dan die der Donaupar- tyen. Andere soorten waren vrywel verlaten, HAVER. De meerdere belangstelling voor het artikel haver is blyven bestaan. Van Tsjechische zyde worden regelmatig partyen afgeladen via Hamburg. De pryzen werden in den loop der week wat verhoogd om tegen het einde weer tot de pryzen van de voo-afgaande week verlaagd te worden. De kwaliteit is over het algemeen goed te noemen. Van de disponibele partyen Canadee- sche haver werden kleine postjes verkocht. Een aangekomen party Donauhaver kon den markt- pry-, niet opbrengen. ROGGE. De omzetten in dit artikel waren klein. De pryzen werden hoegenaamd niet ver anderd. hetgeen de zaken belemmerde. De Duitsch-Poolsche partyen blyven het laagst ge noteerd. ROTTERDAM, 17 September 1932. MEEL. (Medegedeeld <3oor P. C. C. Simons, meelagent) Eigenaardig verschil. Nederland per mitteert nog steeds den brood-invoer uit België, niettegenstaande zulks niet voldoet aan de eischen der tarwewet 1931. Nauwelijks veilt de Tarwe-Centrale Inlandsche tarwe, die met winst naar België geleverd kan worden of Berglë contingenteert dien tarwe-in- voer. Wanneer zal Nederland den invoer van Belgisch brood en van deeg, opgemaakt van Belgische tarwebloem, contingenteeren De afgeloopen week bleef zeer kalm in zaken, buitenlandsche molens verlaagden de offertes niet, ook inlandsche offertes bleven stationnair. Wy hebben nu dezelfde pryzen bereikt als in begin 1902, welke pryzen sedert dien, dus 30% jaar geleden, niet teruggekomen zyn. Zoolang de tarwewet 1931 duurt, mogen wy geen belangryk lagere pryzen verwachten. ROTTERDAM, 17 September 1932. VETWAREN. (Weekbericht van de makelaaïs F. N. W. H. Montauban van Swyndregt). De afgeloopen week was heel wat kalmer dan de voorafgaande, hoewel er aanvankelyk nog goede vraag bleef bestaan voor verschillende vetten. OLEO OIL bleef onveranderd met beperkte vraag voor stoomende en loco partyen. PREMIER JUS. Buitengewoon vast, waarvan hoofdzakelyk de 2de hand profiteert en met winstneming zoowel loco al3 aflading kan plaatsen. TALK. Onveranderd pryshoudend met zaken in Zuid-Amerikaansche 1ste soorten op Sept.-Oct. afiading. Ook voor Australische soorten blyft vooral voor de betere kwaliteiten vraag bestaan, en de pryzen konden zich ten volle handhaven. Er zal te Londen Woensdag a.s. wederom een veiling gehouden worden; er werden tot nu 10e 500 vaten gecatalogiseerd. PALMOLIE. In tegenstelling met talk is palm olie flauwer, waarvoor vrywel alle kooplust Is verdwenen. COCOSOLIE. Onveranderd met aanvankelyk goede animo voor latere levering. 'Het slot Is kalm doch pryshoudend. PALMPITOLIE te hoog genoteerd om koopers' aandacht te trekken. SOYAOLIE kalm met kleine zaken tot lageren prys, hoofdzakelyk voor loco en dichtbystoomend. VETZUREN. Hiervoor blyft goede kooplust be staan en de pryzen kunnen zich ten volle hand haven. ROTTERDAM, 17 September 1932. EIEREN. (Weekbericht van de N.V. Elerhandel W. J. Krudde, Deventer) Op de hooge vraagpry- zen is de stemming in het buitenland heel flauw geworden. De verkoopspryzen zyn deze week 40 ct per 100 stuks teruggeloopen en nog kan men slechts met de grootste moeite buitenlandsche orders bekomen. Men is reeds begonnen met het afleveren van koelhuiseieren en de winkelcombmaties ln het buitenland, die daarmede een aanvang hebben gemaakt, denken- er niet over om weer versche eieren te verkoopen, ook al is dan de Prys 'e£a lager geworden. Ook de eieren uit de Oostelyke landen zyn een zware concurrent voor de duur» dere Hollandsche eieren. Het verbruik in Holland blyft nog tamelyK goed, alhoewel de stemming ook daar kalmer was dan vorige weken. De markt te Barneveld, waar veel voor de Hollandsche consumptie gekocht wordt, was dan ook deze week 10 ct lager dan vorige week, namelyk voor 60/61 kg. bruin ƒ4.60 en voor 58/59 kg. wit ƒ4.40. Netto per kg. is dat bruine eieren 76 ct en witte eieren 75 ct. Men verwacht voorloopig niet veel verbetering in den toestand. ROTTERDAM, 17 September 1932. AMERIKAANSCHE TERPENTIJNOLIE. (Be richt van Cantzlaar Schalkwyk). De markt was deze week kalm gestemd. Te Savannah liep de noteering eerst terug, doch kon daarna weer iets stygen. Hier was de vraag beperkt. Noteering Londen 16 Sept. 1932 sh. 64/3, 1931 Bh 47/-, 1930 sh. 36/3. Noteering Savannah 16 Sept. 1932 41% ct., 1931 32% ct., 1930 38% ct. Statistiek Rotterdam: Afgeleverd van 9—16 Sept. 1932 205 vaten (v. j. 1443), sedert 1 Jan. 29.115 vaten (29.978), voorraad 16 September 1580 vaten (3408). Statistiek 3 hoofdhavens Amerika (Savannah, Jacksonville en Pensacola)voorraad 1 April 1932 73 640 vaten (v. j. 45.232), aanvoeren tot 10 Sept. 136.716 vaten (220.576), afleveringen 125.964 vaten (165.248), voorraad 10 Sept. 84.392 vaten (100.560), Opgegeven door v. d. Graaf Co. N, W UITGESPROKEN. HILLEGERSBERG, 16 September. A. Kraal» meester steendrukker, Prumalaan 19. Rechter- comm. Mr. G. L. van Es. Cur. Mr. J. Elshout. ROTTERDAM, 16 September. M. van den Ho ven, schoenmaker, Zwyndrechtschestraat 1224. Rechtercomm. Mr. G. L. van Es. Cur. Mr. P. A, Hubert van Beusekom. B. C. Sanders en B. Sanders, tezamen hande lende onder den naam Gebr. Sanders, Oppert 3a, wonende Kruisstraat 49b. Rechtercomm. alsvo- ren. Cur. Mr. H. Craandyk. N."V. Handel My. „Borco", van Oldenbame- veltstraat 41. Rechtercomm. alsvoren. Cur. Mr. L. van Dantzig. Theo van Elck, Kabeljauwschestraat 43b. Rech tercomm. alsvoren. Cur. Mr. J. W. v. Zanten. Handelsvenn. onder- de fa. Gebr. Hartog, v. d» Duynstraat 38 en de leden H. P. Hartog, Schie- broek, Acazialaan 2 en P. H. Hartog, Rotterdam» Renonkrlstraat 29. Rechtercomm. alsvoren. Cur, Mr. H. Sanders. N.V. Installatie My. v/h Aug. Kretz, Molenwa- tcrwr14. Rechtercomm. Mr. Th. R. J. Wyers. Cur. Mr. A. F. Zwaardemaker. A. Schrederhof, handelagent, Groene Hilledyk 73c. Rechtercomm. alsvoren. Cur. Mr. P. H. Ver heul. In het faillissement van de N. V. Internatio nale Commissiehandel is benoemd tot curator in de plaats van wylen mr. S. S. de Koe, mr. J. F. Th. van Valkenburg, Amsterdam, Keizersgracht 305309. In het faillissement van N. H. Wolf, Journalist, Koninginneweg 219 is benoemd tot curator ln de plaats van mr. C. Binnerts, mr. J. M. ©roockp» wit, Amsterdam, Keizersgracht 533, OPGEHEVEN. ROTTERDAM, 16 September. C. V. Dam, kapper GEëINDIGD. ROTTERDAM, 16 September. L. van Marion; A. van den Bok Jr. VLAARDINGEN, 17 September. Binnen van da haringvisscherjj VL 190 met 42 last. D.ELFT, 17 September. Kaasmarkt. Aanvoer 30 stapels komyne kaas, prys 40—51 ct per kg. Handel vlug. LOOSDUINEN, 17 September. (Coöp. Groenten- veiling) Bloemkool le srt 1.302.80, ryen k°m- kommers le srt ƒ2.303.50, 2e srt ƒ1.10—1. <0, witte komkommers le srt ƒ4.40, 2e srt ƒ2 per 100 stuks, meloenen le srt 8—12 ct. 2e srt 3 4 ct per stuk, snyboonen 3536, spekboonen 4, boo- nenstek 1215, komkommerstek 5060 ct per 100 kg., schorseneren dikke 6.80, dunne 1.30, tomaten A 11.70, B 12.80, C 11.40, CC 1—1.10, bonken 1—1.40 per 50 kg., postelein 36 50 ct per 6 kg., spinazie 2550 ct per 4 kg., druiven Ie srt 4048 ct per kg., salade le srt 0.50—1.20 per 100 krop, prei 1—1.30, rabarber 1—1.10, seldery 50—90 ct per 100 bos. andyvie 0.501 per 100 struik. ROTTERDAM, 17 September. (Coöp. Tuinbouw veiling Rotterdam en Omstreken G. A.) Holl. platg. komkommers le srt 1.50—2.80, 2e srt 0.50 —1.60 per 100 stuks, sla (Meikoning) 0.80—3.50 per 100 krop, spinazie 1120 ct per kg., peen 2.70 7,10 per 100 bos, postelein 13—17 ct, snyboonen 15—36 ct per kg., pronkboonen 2—4.20, Duitsche prlnsesseboonen ƒ5.4013.10 per 100 kg.stok- prinsesseboonen 510 ct per kg„ andyvie 1.10 —3.40 per 100 krop. RODENRIJS, 17 September. (Coöp. Groenten- en Bloemenveiling Ver. „Berkel en Rodenrys" G A Rozen- edith helen 0.852.80, miss hoo ver 1.50—2.20, rosalandia 0.65—2.15," briar cliff 0.65—1.80, Columbia 0.65-1. Chrysanthen: pul ling 714 ct., rayonanthen 210 ct., bl. du poi- tou 47 ct., alles per stuk. Diversen: troschry- santhen 4—15 ct., asters 35 ct., alles per bos; dahlia's 0.30—1 per 100; cyclamen 40—41 ct. per pot. 19.) >8 Vaar het En9eUcl1 van talMeln,^ar ai t t den doctor, dat het onverbeterd hE* werk van Louis Farrell als ZIJ huiverde hlTalleffl^ ultgevei>- ^agen. Ver juist door h6ffl gespeeIde Spichtig ky tot imadame. Stony Opreken. 0 "(Vei t P en sta* mij haar band/o.' Ir<^' hLVften' 8ir Richard, zei vi6t te iail Houd mijn man als 't ^Meren S °P" Zaken doen Is niet Soed K en- Kom mij nog eens een Keer opzoe- ]acbstl^6rtr°k, terwyi Ricardo bij zlctl zelf bril stond op te wrijven. lülbl«ft maar volhouden, dat IK slechts ben, lachte hij. Het is zoo komisc Maar tl' oHsschien heeft zij wel golijb W^lie 1111 mee Komen naar mijn stu- l,' ban ik u waarschijnlijK iets van ren 1 «S zien' ons voor door de verbindingsdeu- bej 'bg d® volgende kamer, welke in tegen- dek^hjk de muziekkamer uiterst warm en <!en "W aangekleed. Een dik kleed be- k 1eheelen vloer. Tegen een der wan- kst eq 'l een goed gevulde groote boeken- glv^'1 den tegenovergestelden hoek stond h bureau. Om den haard bevond zich ijvigemakkelijke groote stoelen. Ricar- ons te gaan zitten, zette een kistje en begaf zich dan naar zijn waarvan hy een lade ontsloot en er eenlgTrn\tednezUerndangen naar Louis Farrell's ik niet denken, dat ik in zoon huis ging, kon iK. worden, zei wndertoge affair® S yert&1_ hu, terwyi hij by o een tesUm€nt bad de U reeds, dat J executeur gemaakt, waarbUhy aan_ benoemde. Ofschoon a lMag^ Hier Teen copie ervan. Mijn advocaat heeft Hy r^andigde Drew een papier en over diens schouder las IK den inhoud mee. Het was een getvote copie van een blijkbaar eige 3®dig opgemaakt en geschreven testament door Louis Farrell, hetwelk mede was on-aer- i®ekend door Philips en diens vrouw als ge tuigen. Het benoemde Ricardo tot executeur, eVfH hem al zijn schulden te betalen en be- dat het restant van zijn bezittingen ter beschikking van dr. Ricardo moest worden die dit naar eigen goeddunken kon hp°TmkeU om er Instellingen van liefdadig- nen prP muzikaal gebied mede te ondersteu- Rioji r 18u^lotte was er nog een legaat voor r. ten J* Ze^' bestaande uit „al de manuscrip- tooid an tnba composities, voltooid of onvol- weten Y6tende dat hij deze maar waarde zal voor hP 8 scha.tten, met volledige machtiging andere wijz? Uit te g€ven °m over de n v Sobruik van te maken, terwyi hy heel zooalP 1,aagst ^-1 kunnen beschikken ge- Met eenS ff wenschelijk zal ooi-deelen. terug. n seiant gaf Drew het document do, zenLjSCi>nt heelemaal in orde, dr. Ricar- lijk document s natuurliJk' dat een derge- op denzelfden Farre11 was op-gemaakt Ricardo keek verrast Vermoord weT'd' ik nietP nzelt'den dag, riep hij uit. Dat wist Waarom laat U o.ns zooals U ziet. - Om U mijn p^itie Papier zien? te maken. Het i8 een gronoteXeC11teUr duidel1jk mij, dat ik geroepen ben ™S31DS V0°r vervullen, maar ik kan my er mT t6 onttrekken. De man vert^, 4 goed a&n mü en - bovendien - Y0r^en9 manuscripten een heilig bezit, heeiem Ik veronderstel, dat zy er wel in zullen gaan, nu Fairell dood is. „De laatste symfonie van den beroemden vermoorden componist" of zoo iets, zei Drew. Ah, U schertst, mr. Drew. Het is dwaas zoo te spreken Nu, op dienzelfden da<* den drie en twintigsten, heeft Farrell mij ook Een brief geschreven? Ha. U weet dat dan? Ik zag den afdruk daarvan op zyn vloet- bl-ad, dr. Ricardo. Ricardo zag hem verbaasd aan over zyn brilleglazen. U weet heel wat, mr. Drew, zei hy op zonderlingen toon. Dat was alles, dat verzeker ik u, zei Drew lachend. Mogen wij dien brief zien? Ja, ik wil dat U dien nauwkeurig leest, antwoordde Ricardo, terwijl hy ons een brief overhandigde, geschreven met groenen inkt in h-et onregelmatige handschrift, dat wy op Far- rell's vloeiblad hadden gezien: Waarde dr. Ricardo. Ik zend U hierbij mijn laatsten wil en tes tament, behoorlijk opgemaakt en van getuigen voorzien, en ik verzoek U dit te bewaren, tot dat ik het opvraag. Om redenen, welke ik U, een bijna vreemde, onmogelijk kan verkla ren, loopt mijn leven groot gevaar en voordat wij een week verder zijn is het mogelijk, dat gij geroepen zult worden om mijn testament uit te voeren. Is het noodig te zeggen, dat ik Uw vriendelijk karakter en Uw muzikale kwaliteiten zóó hoog schat, dat ik mijn zaken aan geen andere handen zou willen zien toe vertrouwd? Ik ben niet vergeten, dat U eens zoo vrien- de lijk waart mij bij te staan, toen ik in groo te moeilijkheden verkeerde en dat ik U dien tengevolge de som van 4500 schuldig ben. Opdat er daaromtrent geen twijfel zai ontstaan sluit ik hierbij een formeele schuldbekentenis voor dit bedrag in. Helaas heb Ik nog andere verplichtingen, zoodat mijn nalatenschap niet voldoende zal blyken behoudens één om standigheid. Ik heb in mijn bezit een aantal brieven benevens f-» *«welijksacte, welke veel geld waari zijn. Belanghebbenden ln Amerika zijn bereid er 5000 voor te beta len en zij hebben een zekeren James Drew af gevaardigd om de zaak te wikkelen. Indien t er iets met mij gebeurt, zult u dezen man kuIinen vinden ten huize van Sir Richard Montague, Rockingham Place, Londen. Opdat deze documenten in veilige handen mogen blijven, zend ik ze U afzonderlijk toe. U moogt dit pakket slechts openen na mijn dood. In bet andere geval moet ge de papieren bewaren totdat ik ze opvraag. Ingeval ik sterf, moet ge de Papieren aan mr. Drew aanbieden, die u er 5000 voor zal betalen. Dat zal kunnen dieneu om mijn schulden te betalen en geld over to houden voor liefdadige doeleinden. Met hartelijken dank voor Uw vriendelijke bemiddeling jegens mij, verblijf ik, Uw toegenegen, LOUIS FARRELL. IK zat vol verbazing op deze zonderlinge boodschap te staren. Dat Louis Farrell de vrouw, welke hij tijdens zijn leven zoo slecht behandeld bad, geld afperste, was al erg ge noeg, maar dat hij het afpersingswapen na zijn dood aan zijn executeur in handen zou geven met bet doel de waarde van zijn nalatenschap te verhoogen, was het toppunt van onbe schaamdheid. Geen wonder dat Ricardo er ver legen mee was. Drew's stem wekte mij uit mijn c+erpeijjaijjggjj^ u h-ebt het pakket natuurlijk geopend, dr. Ricardo? vroeg hy, terwijl hij den brief terug gaf. volgens de instructies heb ik het opengemaakt. Dan hebt U de brieven gelezen en zult U de belangrykheid ervan beseffen? Pardon, ik heb ze niet gelezen. Verrast zat Drew overeind. - U he-bt ze niet gelezen- herhaalde hij. Dr. Ricardo glimlachte vriendelijk, terwijl hij ©en niouw snuifje nam. Misschien ben Ik niet voldoende nauw keurig, zei hy koud. Ik las inderdaad een van de brieven. Dat was voor mij echter voldoen de om te zien, dat het een zeer particuliere aangelegenheid betrof, mogelijk de eer van een dame rakend. Het kan zijn, dat ik een beetje ouderwetsch ben, signor, maar ik ge voel geen behoefte er aan om door te dringen in de geheim-en van een dame. Nadat ik dien eenen brief gelezen had heb Ik hem bij de andere gevoegd en -hot geheele pakket weg gesloten in my'n bureau daar. U zult begrijpen, heeren, dat het een heele verrassing voor mij was, toen ik U gepas&eerden Donderdag t*»5r men in Farrell's -huis vond. Ik besefte natuur lijk terstond, dat dit de mr. Drew was, van wien Farrell geschreven had de mr. Drew, die bereid 1-s vyf duizend pond voor de papie ren te betalen. H-et is verbazend. Ik heb de zaak overdacht, zond U een boodschap en hij maakte een spottende buiging met het hoofd hier zitten wij nu. De Inzage van dien eersten brief zal U ln leder geval wel geleerd hebben, dat er een dame door gecompromitteerd werd, zei Drew, Ik veronderstel daarom, dat u my de papleren direct zult overhandigen. Natuurlijk, mr. Drew. Op het zelfde oogen-blik, dat ik Uw cheque ontvang. Cheque! Maar beseft ge dan niet, dat die Farrell een lage afperser was? riep ik min achtend uit. Ricardo wendde zich scherp tot mij. Afperser zegt U? Dat is een groot woord, sir Richard, zei -hij koud. U schijnt meer van Louis Farrell's zaken te weten dan ik. Ik beet mij woedend op mijn lippen. Ten. slotte was dit n-iet mijn zaak en bad Ik geen recht my er in te mengen. Toch begreep ik Drew's kalmte niet. Sir Richard drukt zich vqlkomen juist uit, merkte hij op. In-dien U alle papieren ge lezen hadt, zoudt U begrepen hebben, welk een laag sujet Louis Farrell was. Ik stel voor, dat U de brieven leest om U daarvan te over tuigen, waarna u ze mij overhandigt, opdat zy vernietigd kunnen worden. Wy schijnen voor verschillende belangen te strijden, zei Ricardo, terwijl hy zijn grijze lokken schudde. Misschien ben ik niet vol doende op de hoogte van de gebruiken in de zakenwereld, maar my'n weg lijkt my duide lijk uitgestippeld. Ik heb niets te maken met het geheim, dat in deze papieren vervat schijnt, noch kan ik eenige verklaring, of Louis Farrell een afperser is, accepteeren. Ik ben door hem ingelicht, dat U vijf duizend pond voor de papieren zult betalen en dat ik ze U voor dien prijs moet aanbieden. Dat doe Ik nu. U wilt dus een strafbare handeling sanc- tlonneeren en deze zelfs voortzetten? Ik sanctionneer niets. Uw veronderstel ling verbaast mij. Farrell's nalatenschap toont een na-deelig saldo. Zonder de vijf duizend pond betwijfel ik, of er een penny over zal zyn voor liefdadigs 4tog.lei.ad9a te gebruiken. Indien U toch bereid waart die som aan Louis Farrell te betalen voor die papieren, zult U hem toch ook aan zyn erfgenamen betalen. U vergeet, dat zü'n dood die papieren wel eens veel minder waard gemaakt kan hebben. Ricardo schudde lachend met zyn vinger. U probeert mij te overbluffen, mr. Drew, omdat Ik geen zakenman ben, zei hy. Indien zij waardeloos zijn, waarom wilt U ze dan zoo graag hebben en waarom was Farrel er zoo zeker van, dat U zoudt betalen, hè? Maar aan nemend, dat zijn dood een verschil maakt een verschil, laat ons zeggen van vijf hondèrd pond. Ik denk, dat ik mUn bevoegdheid niet te buiten ga, wanneer ik vierduizend vyf hon derd pond ervoor accepteer. Drew kwam overeind en d-eed een stap ln de richting van Ricardo als stond hy op het punt den ouden heer te overweldigen. Het bedrag van Uw vordering, hè? zei hij boos. Ricardo trok onverschillig zyn schouders op. Wat zou het? Ik moet evengoed als de andere crediteuren uit de nalatenschap be taald worden. D-oor het geld te betalen helpt U liefdadige doeleinden bevorderen en degenen, die U gezonden hebben, zyn vijfhonderd pond minder kwijt. De onbeschaamdheid van den ouden man benam mij den adem. Ik twijfelde er niet aan, dat hij het een of andere eigen spelletje speel de en op dat oogenblik zou ik hem gaarne ge slagen hebben. Drew dacht eenige oogenbllk- ken zwijgend na. Daarop zag 11c de boosheid vian zijn gezicht verdwijnen en glimlachte hij vriendelijk. Ik kan mij Uw standpunt indenken, dr. Ricardo, zei hij kalm. U kent de geschiedenis van deze zaak natuurlijk niet en U hebt Uw plicht als executeur te vervullen. Overigens geloof ik niet, dat U zulk een slecht zakenman bent als men in den regel van kunstenaars verwacht. Ik moet echter eenigen tijd hebben om uw voorstel te overwegen en om mijn op drachtgevers te raadplegen. Morgen zal ik te. legrafeeren. Ik veronderstel niet, dat er di. recte haast bij de zaak is. In het geheel niet. Ik zal tijd genoeg noodig hebben om alle zaken in de nalaten, schap te regelen. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 11