ril tr? rsrvsE."^.1; as ZEETIJDINGEN i -ssS MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 DE RONDE VAN ROTTERDAM. HESLINGA WINT. VROUW OP BEESTACHTIGE WIJZE VERMOORD. GECOMPLICEERD ONGEVAL. Verwekt een groote stagnatie. Tram rijdt op eenige koeien. HET SCHOT IN DEN NACHT. Een vrouw riep om hulp. UIT GOUDA DE ONRUST ONDER DE VARKENSHOUDERS FELLE BRAND TE LEEUWEN. TWEE WONINGEN DOOR HtT VUUR VERNIELD. Bij een derde aanwijzingen van brandstichting ontdekt. LUIT. PAHUD DE MORTANGES. De Varkenscentrale treedt tegemoet aanval op een zwemrecord. UITLOTIN GEN. GESCHROKKEN VOOR EEN BRANDENDE JAS. JONGEN IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. RIVIERTIJDINGEN. EfêkSS'1» vSi'i'w.™ wiih.w~, VERMISTEN TERECHT. E Bo°r5.p«r -.iisiriu,am, STOOMVAARTLIJNEN SCHIPPERSBEURS. t HOUDT DEN GOEDEN KOERS PLAATST REGELMATIG RIJNVAART. BUITENLANDSCHE HAVENS binnenlandsche havens gemengde berichten Scherpe strijd in de eindspurt der amateurs en onafhankelijken. Er blijkt bij het Rotterdamsche publiek toch nog heel wat belangstelling voor de wielersport te zijn. Dat heeft men nu eens duidelijk kun nen zien bij den wegwedstrijd van gisterenmid dag in de buurt van Kralingen, waarne Ren nersclub Rotterdam de zoogenaamde „Ronde van Rotterdam" deed verrijden onder de regle menten van den N. W. U. Hieronder wordt ver staan een parcours, dat loopt van de 's Gra- venweg, te beginnen bij café Vrooman, dat pl.m. 20 minuten vanaf de Hoflaan is gelegen, verder over den Capelschenweg, Hoofdweg, Terbreg- scheweg, Korte Kade en weer langs den 'sGra- venweg naar het beginpunt. Het was een mooie route, ongeveer 13,6 km. lang, die een der Belgen bij het verkennen van den weg haast gelijk aan een baan vond. De amateurs en onafhankelijken moesten dezen afstand acht maal rijden en de nieuwelingen moesten 7 ronden maken. De organisatie '.an den wedstrijd was puik in orde, de weg werd voed vrij gehouden en aan de politie onder lei- jEfatg van inspecteur C. M. H. A. Staal en de fljksveldwacht komt een woord van dank toe voor haar keurige regeling. Om één uur in den middag startten de amateurs en onafhankelijken, vijf minuten later gevolgd door de nieuwelingen. Het ging al spoedig vrij hard en in de derde ronde begon nen er al eenige uitvallers te komen. Na een uur en drie kwartier waren er vijf ronden door de amateurs en onafhankelijken afgelegd, wat neerkomt op een tempo van ruim 35 km. Da weersomstandigheden waren dan ook vrij gun stig; het was niet te warm en slechts op enkele gedeelten van de baan stond er wat wind. De spanning werd er ook al dadelijk inge bracht door het uitloven van eenige premies. P. Suyker van de onafhankelijken had er na twee ronden ook al twee te pakken, die hij telkens zijn concurrenten onder wie Scholten gevaar lijk was, netjes afsnoepte. Na de tweede rondê passeerde Suyker als eerste, gevolgd door Schol- ten, maar na de vierde ronde waren de rollen omgekeerd. Bij de nieuwelingen had Vermaat den kop genomen, die hij gedurende de tweede en derde ronde wist te behouden. Bij de vijfde ronde lagen Scholten en Suyker nog steeds in een vin- nigen strijd met elkaar terwijl Matensi zich bij hen had gevoegd, maar op korten afstand kwam er nog een klein groepje aanstuiven, waarin Dunder, Heslinga en Heere werden op gemerkt. Het hoofdpeloton liep steeds meer in op de voorhoede, die na enkele ronden een voorsprong had gekregen van enkele minuten maar na de vijfde ronde nog slechts een minuut en elf seconden voor was. Bij het ingaan van de laatste ronde lagen Heers, Dunder en Suyker aan den kop, doch bij laatstgenoemde begon de forsche inzet van den wedstrijd thans eenigen invloed te doen gelden. Toen de ronde ten einde liep, kwam Hes linga flink opzetten, vergezeld van Bakker en tusschen deze vijf renners zou de eindstrijd gaan. Het kwam tot een gevecht om de leiding tusschen Suyker en Heslinga, die door den Ha genaar op het laatste stukje met een klein ver schil van niet meer dan een wiellengte werd gewonnen, terwijl de anderen er vlak op zaten. Even te voren waren de eerste nieuwelingen al binnengekomen, waarbij Leydekkers met een duidelijken voorsprong was geëindigd. De uitslagen, De uitslagen luiden: Nieuwelingen: 1. Leydekkers, Eensluidende getuigen-ver- klaringen. In den loop van den Zondag zijn nog ver schillende getuigen gehoord, die den vermoe- delijken dader gezien hebben. De beschrijving die zij van zijn uiterlijk geven klopt volkomen met het reeds opgegeven signalement. Een getuige wist nog te verklaren dat de man een eenigszins dikke bovenlip heeft. Stille getuigen. Nadat het lijk was weggebracht heeft de justitieele dienst van het bureau aan de Groo- te Paauwensteeg het perceel waar het misdrijf gepleegd is afgezocht en enkele dingen gevon den die voor het onderzoek mogelijk nog van belang kunnen zijn. Allereerst een gloednieuwe waschknijper. De huurder van de étaae, de timmerman, heeft verklaard dat do vrouw onlangs een partij waschknijpers gekocht heeft. Daar waren nog enkele van over doch bij vergelijking is ge bleken dat deze anders van vorm en kleur waren dan den in de kamer gcvcsden knijper. Voorts is er een steentje gevonden dat ver moedelijk uit een ring afkomstig is. Het lag op den grond in de kamer. Belangrijk voor het onderzoek is het feit dat de moordenaar een koperen ring met zes sleutels, die aan de vrouw toebehoorde, heeft meegenomen. Deze ring stak met één sleutel aan de buitenzijde van de deur die van de kamer, waar de vrouw vermoord is, toegang geeft tot het trapportaal. De moordenaar heeft door deze deur, zooals wij hierboven reeds meldden het vertrek verlaten. Hij heeft daarna de deur op slot gedraaid en de sleutels mee genomen. In het bed zijn een kwartje, een paar dub beltjes en enkele Pfenning-stukken gevonden. Of deze geldstukken van de vrouw dan wel van den moordenaar afkomstig zijn, heeft men niet kunnen uitmaken. Merkwaardig is het wel dat niemand rumoer gehoord heeft. Op de 3e verdieping sliep een echtpaar dat eerst gewekt is toen de moord ontdekt was. In tegenstelling met wat wij hier boven schreven, helt de politie dan ook tot de meening over dat er geen voorafgaande wor steling heeft plaats gehad. Met dat al staat de politie bij haar opspo ringswerk voor een uiterst lastige taak. Deze moord herinnert in vele opzichten aan dien, welke twee jaar geleden in een pand aan de Prinsenstraat eveneens op een vrouw werd gepleegd. Toen beschikte de politie in het geheel niet over aanwijzingen en de dader bleef dan ook onvindbaar. De gegevens die de politie in deze zaak heeft zijn echter zeer vaag en het geluk zal dan ook wel een beetje te hulp moeten komen, wil men den dader van dezen afgrijselijken moord, die speciaal in de omgeving van den Schie- damsche Dijk groote consternatie teweeg heeft gebracht, in handen krijgen. Zondagavond reed de tram van de Holl. Buurtspoorwegen, die om 8.20 uit Tilburg ver trok, op de Loon op Zandsohen weg op enkele op de rails loopende koeien, toehehoorende aan B. uit Loon op Zand. Eén koe werd gedood. De locomotief en enkele wagens derailleerden door den schok. De conducteur van de tram hield een luxe auto, bestuurd door S. uit Waalwijk aan, met het verzoek in Loon op Zand hulp te halen. Terwijl de conducteur en de automobilist stonden te praten kwam een vrachtauto met volle vaart aangereden en botste op de luxe- auto, die op zijn beurt tegen den omgevallen wa gon van de tram werd gesmeten. Tegen den bestuurder van den vrachtwagen een broer van den anderen autobestuurder werd proces verbaal opgemaakt. De hulpmonteur H. W.f wonende aan den Lagen Kanaal-dijk te Maastricht, vervoegde zich in den nacht van Zaterdag op Zondag ten politiebureele met de mededeeling, dat in de Orleansstraat door een onbekende uit een revol ver op hem geschoten was. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in en nam ten huize van zekeren D. in de Orleansstraat een cylinderrevolver in beslag. D. verklaarde hier mede geschoten te hebben, toen hij een vrouw in gnoemde straat om hulp hoorde schreeuwen en een manpersoon bij haar zag. De politie heeft het geval in onderzoek. Nieuw Vos meer 2 uur 40 min.: 2. A. van Rossem, Sparta Den Haag; 3. F. Vethaak, Vlaardingen; 4. C van Ommeren, Rotterdam; 5. Hurks, Schiedam 6. J. Vos, Rotterdam; 7. C. Slaats, Waalwijk 8. J. Martens, Tilburg; 9. A. Vermaat, Rotter dam; 10. K. van Lis, Den Haag; 11. A. Rekel Jiof; 12. A. v. d. Bosch, Rijswijk; 3. J. Pootjes, T5en Haag; 14. J- Mostert, Rotterdam; 15. J. B. de Moor. Amateurs en onafhankelijken: 1. Heslinga (on afh.) Sparta, Den Haag, 2 uur 52 min. 47 sec.; 2. F. Dunder (onafh.) Oostenrijk; 3. C. Heere (onafh.); 4. (eerste amateur) W. Mennings, Den Haag; 5. P. Suyker (onafh.) Rotterdam; 6. C. v. d. Ruit (onafh.) Cappelle aan den IJssel; 7. J. Goderie (tweede amateur.); 9. A. Kerkhoff (onafh.) Rotterdam: 10. W. K. Scholten (onafh.) Schiedam; 11. 12. P- Louwers (onafh.) Rot terdam; 13. F. Raaymakers (onafh.) Gisterennaoht te ongeveer twee uur ontstond brand in. het woonhuis van den heer J. van Lent te Leeuwen (Beneden.) Het vuur werd bemerkt door een der bewoners, die op den zol der sliep. Hij en de huisgenooten moesten in nachtgewaad het hui-s uitvluchten. Van den in boedel kon niets gered worden. Een in de on middellijke nabijheid staande arbeiderswoning, waarnaar de vlammen oversloegen, werd even eens een prooi der vlammen. Alhoewel de brand weer spoedig ter plaatse was, kon deze niets uitvoeren. Beide woningen brandden tot den grond toe af. Alles was verzekerd. Eenige oogenblikken nadat deze brand was uitgebroken, werd de brandweer gealarmeerd voor een brand, ditmaal op een afstand van twee km. van de brandende gebouwen in een huis van den heer J. Kovenbach. Dit begin van brand kon door middel van een brandblusoh- apparaat worden gebluscht. De politie die onmiddellijk een onderzoek In stelde, vond op het dak van dit laatste huis drie lucifers, zoodat brandstichting in het spel moest zijn geweest. Ook het huis van den heer Kovenbach is verzekerd. Van de daders ontbreekt tot nog toe elk spoor. Te Amersfoort gehuldigd, Amersfoort heeft den Olympischen ruiter- kampioen luit. Pahud de Mortanges een groot- sche huldiging gebracht bij zijn terugkomst in de stad. Zaterdagmiddag te 2.10 uur arriveerde luit. Pahud met echtgenoote en kind en luit. Jhr. v. Lennep eveneens met echtgenoote en kind op het perron te Amersfoort, waar zij werden verwelkomd door den voorzitter van de V.V.V., den heer Ant. Hofkamp. Op het Stationsplein stonden een 17-tal vereenigingen met banieren opgesteld benevens een groot aan tal hoofd-officieren en officieren. Toen het gezelschap het Stationsplein betrad, werd door de infanterie-muziek het „Wilhelmus" gespeeld. Allereerst werd luit. Pahud hartelijk verwel komd en gelukgewenscht door den heer Ant. Hofkamp, waarna werd aangeboden een krans van V.V.V. en aan mevr. Pahud en mevr. van Lennep een tuil bloemen. Vervolgens werden huldigingswoorden gesproken door den voor- zitter°van het N.O.C., baron Schimmelpenninck van der Oye en door overste Efraim namens de officieren van de 8ste infanterie-brigade. Ook hij bood een krans aan. Nog werden bloe men aangeboden door de Gymnastiek Ver. Victoria" en door de ren- en toeristenclub „de Pedaalridders". Vervolgens werd in een langen stoet met verschillende muziekkorpsen naar het gemeentehuis gemarcheerd. In een met bloe men versierd rijtuig, getrokken door vier paar den, hadden plaats genomen luit. Pahud met echtgenoote en kind, overste van Reede, comm. van de Rijschool en de heer Ant. Hofkamp. In een tweede rijtuig luit. Jhr. van Lennep met echtgenoote en kind, mej. Labouchere en de heer IJ. Baan, secretaris van V.V.V. en in een derde rijtuig baron Schimmelpenninck van der Oye, voorz. N.O.C., overste de Scharroo en de heer vpn Beurden, vice-voorzitter V.V.V, In de raadszaal ten gemeentehuize waren tegenwoordig gen.-maj. Winkelman, comm. I e Divisie, de garnizoens-comm. kolonel Oudendijk Pieterse, verschillende hoofd-officieren en offi cieren van het garnizoen. Nadat de burgemeester, mr. J. C. Graaf van Rand wij ck hartelijke woorden van gelukwensen had gesproken, werd luit. Pahud namens het gemeentebestuur door den burgemeester een krans overhandigd en een tuil bloemen aan mevr. Pahud en mevr. van Lennep. De beide oppassers, korp.-hoefsmid van Dijk en de huzaar Hellema ontvingen van den burgemeester een boekje over Amersfoort. In de huldiging betrok de burgemeester ook de Rijschool, waarvoor de commandant-overste van Reede zijn erkente lijkheid uitsprak. In zijn dankwoord zeide luit. Pahud blij te zijn weer in Amersfoort terug te zijn. Daarna trok de stoet naar de woning van luit. Pahud aan den Heiligenbergerweg, waar een défilé plaats had. Vervolgens ging luit. Pahud met de zijnen met de muziek van de veld-artillerie voorop naar het kazerne-terrein en de door de manschappen feestelijk versierde stallen. Namens het mitrailleur-peleton werd luit. Pahud als commandant van het peleton hartelijk gelukgewenscht door wachtmeester de Jong. De belangstelling op het Stationsplein, langs den weg en voor de woning van luit. Pahud was overweldigend. HULDIGING J- VAN EGMOND. Zooals bekend, rijdt de renner J. van Egmond 25 September a.s. op de Rotterdamsche wieler baan. Er heeft zich een comité gevormd om hem dien dag te huldigen, De ontstemming tegen de Crisiis-Varkens wet en haar toepassing leikkle er toe, dat in den loop der vorige week in verscii.illende ge meenten rond Gou-dia vergaderingen zijn ge houden die door stroomen memschen zijn be aooht. Staande ter vergadering werd meesta, een commissie benoemd ter behartiging der belangen van zwaarmesters. Deze commissies hadden in een vergadering weer een kleinere commissie aangewezen, die in Den Haag en de Varkenscentrale die belangen zou gaan bepleiten. In een Zaterdagmorgen gehouden bijeenkomst is verslag uitgebracht van het resultaat der bemoeiingen. Tot wegneming, dier hoofdbezwaren, n.l dat de heffing de prijzen der zware varkens dirukt, dat het onbillijk is, wel een richtprijs vast te stellen voor baconvarkens, maar niet voor de zware en dat deze geheele wet en de samenstelling van het Bestuur der Cen trale in het teeken der bacon staat, ia weinig bereikt kunnem worden. De geruststelling aan de zwaarmesterij zal door de Centrale voor een zeker kwantum varkens een prijs van 15 cent worden gegaran. deerd te leveren in Dec.-Maart, met daaraan verbonden nekele condities. Hierover zal spoedig ©en nader bericht van de Centrale verschijnen. De Directie der Varkenscentrale heeft zich voorts bereid verklaard, zooveel mogelijk te gemoet te zullen komen aan bezwaren, die men in het district der zwaarmesterij heeft. M;en deed de toezegging;, de moeilijkheden die worden ondervonden bij het merken van zware varkens weg te nemen. Het tatoueer- merk zal door een blikmexkje kunnen worden vervangen. De tekst van het formulier voor de ver plichte aansluiting bij do Gewestelijke- orga- nisatie kan gewijzigd worden, zoodat de aan stoot nemende verklaring, ziek te verbinden tot onderwerping aan toekomstige voorschrif. ten er uit kan vervallen. Over het toelaten van huisslachtingen zon. der de heffing te moeten betalen, zal nader worden overlegd. Verruiming is toegezegd. Pertinent is verklaard, dat het niet ln de bedoeling ligt, tegen den zin dezer streek toch een z.g,n. Geldersch varkensras ln te voeren. Eveneens .moeten de voorschriften van heden niet aldus worden uitgelegd, dat jonge zeugen onder 6 maanden niet bij de toewij zing zullen meetellen. Tenslotte is de mededeeling ontvangen, dat het in de bedoeling ligt, een commissie van advies uit de zwaarmesters aan de Centrale toe te voegen ter tegemoetkoming aan. de be zwaren, dat 'het Bestuur zoo eenzijdig is samen gesteld'. Hiervoor zijn trouwens in hoofdzaak de Centrale Landbouworganisaties verant woordelijk te stellen, die voor een groot deel 4e leden hebben aangewezen. De vergadering heeft enkele personen voor deze oommissie voorgedragen. Hoewel de bezwaren der wet onverminderd weTden gevoeld en vooral de ongelijkheid van behandeling, omidat aan de bacon een richt prijs Is verzekerd en de zwaarmester zoogoed als geheel aan de vrije markt is overgelaten, meent de commissie aan belanghebbenden toch te moeten adviseeren, zich niet tegen de uit voering der wet te verzetten en o.a. het mer ken der varkens enz. toe te laten. Hiermede wil men allerminst zeggen, dat men met dc zaak vrede heeft, maar alleen, dat onder de gegeven omstandigheden niet meer is te be reiken, In het begin van October zullen bij gelegen heid van intern, zwemwedstrijden te Kopen hagen de dames Jacobsen (Denemarken), Isberg (Zweden) en Kastein (Ned.) een poging doen om het wereldrecord op de 400 M. school slag, dat op naam staat van mej. Kastein met 6 min. 38.4 sec., te verbeteren. Van een truck gesprongen en ernstig gewond. Zaterdagmiddag reiden vier personen uit Mopped met ©en truc, waarop ©en luxe-auto stond, in de richting Almelo. Op den Alme- losohenweg, nabij den tweeden overweg, was een jas vam een der inzittenden van den truc gezakt, met het gevolg dat de jas in brand raakte. Door den schik vielen twee der inzit tenden van den truc en kwamen op den weg terecht. De 29-jarige Vam dier Laan, was er ernstig aan toe. Dokter v. Douveren uit Raadte, dde spoedig ter plaatse was, constateerde een sohedelfractuur. De gewonde werd naar het R. K. Ziekenhuis te Raadte vervoerd. Men vreest voor zijn leven. De amdere persoon G. eveneens uit Meppel, had alleen eenige schaaf wonden aan het hoofd. Toen dokter v. Douveren met zijm amto huis waarts keerde, raakte de auto door onbekende oorzaak in brand en brandde geheel nit. Door ijlings uit den auto te springen, wist hij zich ANTWERPEN 2 PCT. 1903. 150ste trekking van 10 September 1932. 2292 2384 2636 3168 3660 3966 4117 4548 5018 6272 7654 7733 8999 9443 9622 9968 10998 1106 1693 2224 3209 3338 4515 4771 6158 6210 6245 8054 8068 8807 9522 20177 274 2113 2832 2855 3292 4322 4324 4363 4802 5139 5882 6867 6944 7327 7414 7456 7940 8263 8912 30127 252 871 977 1154 1308 1382 1439 2552 3553 4536 4667 5505 5518 5552 6551 6703 7073 7972 8157 8343 8388 8776 8957 9571 9711 Hoogste prijzenS. 2384 n. 17 fr. 500S. 2384 n 18 fr. 500; S. 3966 n. 10 fr. 10.000; S. 28263 n. 19 fr. 1000. frs. 250: S. 7654 n. 20; S. 10998 n. 4; S. 18807 n. S 24802 n. 19; S. 26867 n. 11; S. 27940 n. 21; S. 31154 n. 15; S. 31308 n. 22; S 31382 n. 19; S. 37972 n. 20. frs 200S. 3168 n. 5S. 9622 n. 10S. 16210 n. 7 s 22855 n. 8; S. 24324 n. 19; S. 24802 n. 5; S. 25882 n' 24; S. 30252 n. 19; S. 31439 n. 3; S. 33553 n. 1; s. 35505 n. 19; S. 35552 n. 11; s-' 35552 n. 15; S. 37073 n. 14; S. 37073 n. 24; S. 38343 n. 8. frs. 150: S. 2636 n. 22; S. 8999 n. 2; S 9443 n. 25; s 10998 n. 14; S. 12224 n. 20; S. 13209 n. 25; s'. 18054 n. 11; S. 18807 n. 20; S. 20177 n. 17; 22113 n. 13; S. 25139 n. 10; S. 25139 n. 15; 28263 n. 18; S. 30252 n. 5; S. 30871 n. 20; 31308 n. 3; S. 31439 n. 24; S. 325o2 n. 1; S. 34536 n. 6; S. 35552 n. 17. De overige nummers van bovenstaande series elk no. met frs. 110., betaalbaar 1 Mei 1933. STAD BRUSSEL 1905. 155ste trekking. Serie 155667 no. 17 is aflosbaar met frs. 10.000; s. 34788 no. 21 met frs. 2500; S. 11795 no. 21 met frs 1000; S. 86035 no. 1 met frs. 500; S. 6618 no. 13 met frs. 500. Aflosbaar met 150 frs. S 18219 n. 17; S. 19501 n. 19; S. 20027 n. 14; S. 35630 n. 2; S. 39.738 n. 4S. 42162 n. 18; S. 50693 n. 18; S. 71977 n. 21; S. 87697 n. 19 S 91579 n. 21; S. 96881 n. 18; S. 108139 n. 25; S 110738 n. 25; S. 116752 n. 21; S. 133659 n. 20; a 142133 n. 13S. 143671 li - 4S. 144415 n. 25; s. 154214 n. 19; s. 155893n. 19. De volgende nos. zijn aflosbaar met 110 frs. 226 948 1604 1777 3402 4504 5117 5958 6618 8100 8442 8811 9016 9407 11319 11552 11795 11474 12379 13004 13288 13772 18219 19501 19965 20027 20974 21524 24600 25837 25877 26288 26291 26549 29172 31697 32805 32906 33626 33640 33812 34532 34788 35444 35630 35650 36759 36924 37723 38231 39013 39632 39697 39738 41696 41715 42162 42494 42777 43107 44794 44342 45192 45733 46198 46761 48458 50286 50570 50690 50693 52009 52325 52560 52702 53153 53363 53691 55177 55871 57708 58584 59117 59903 61103 64025 65644 66133 66403 66460 68285 68715 71977 73174 74265 74649 75595 76347 76814 79719 80211 84682 85226 86035 87697 87967 88563 89780 90006 91579 91598 91803 94904 94954 95192 96038 96881 98297 100034 100672 102831 105321 105769 106016 106794 107932 108139 109303 109825 110716 110738 112240 116122 116552 116842 117840 117965 118793 119108 119256 119663 121707 121871 123521 124445 124660 125644 125693 127829 128399 130297 131421 132193 131717 133046 133473 133659 133805 134745 134979 135017 138537 138841 140396 141189 141416 141796 142133 143171 144413 144415 145233 145463 146083 146904 148494 150150 150630 151384 151860 152223 153213 153407 154212 154214 154862 155288 155667 155893 156997 157622 157627 158423 162917 163034 163902 164182 164821 DRECHT: Spes Calutis, Molegraaf; RAVENS- WAAY: Rika, Nout; MAASBRACHT: Fr. Haniei 94. SchafforhHAARLEM: Wacis, v. d. Vlies; VLIEREEDE; Zwaantiena, Pot; DRIMMELEN: Zorg en Vlijt, Schuller; DEN HAAG: Spes, Kore- man; Joha. Elisabeth, de Jong; NIEUWE WE TERING: Berendlna Elisabeth, Muller; AMERS FOORT: Hendrina, RijkersZAANDIJK: Jose- phina, de Beijer; WIERINGENAdrianus, GeprtsTIEL: Katha. Joha., Wilemsen; ARN HEM Albin, Hermann BELGIës. Essais. ArchimedesSolange, Barbe; Felicie, Heyntjes; Peligona, Bulck; Sul phur, Duut; Schedir, Karelse; Rheinfahrt 142, Gerbes; Helena, lock; Rosalie, Goedgezelschap; Jacoba, Pecher; Consulata, v. Steen; Onderne ming, Rensen; DUITSCHLAND: s. Hollandia. LOBITH, 18 September. Gepasseerd en bestemd voor: ROTTERDAMst. Savemest. Berthast. Anna; st. Engelbert; st. Alja; st. Teuna 2; st. Adriana 2; st. Geesje; st. Adriana 3; st. Ideaal; st. Main; st. Keulsche Vaart 15; st. Emma; st. Mier; st. Paula 2; st. Mulhause; st. Morgenster; st. Resoluut; st. Invustrie XI; st. Wiljo; st. Zaanbrug; st. Strassbrug; st. Energie; st. Leda; st. Maria; st. Katla; Bakul, Hansens; Maris, Bieihaus; Uliaris, v. d. Berg; Alfred Rennings; Frits, Reinders; Nothung. Verbeek; Tiberia Rit meester; Gallia, Vermaas; Teutonia v. d. Bent; Caledonia, v. d. Bent; Tangka, Bissdorf; Mentor, Bauhardt; Franciska, Doodewaard; Mannheim 198, Knobel; W. v. Driel 49, Stout; W. v. Driel 54 'willemsen; W. v. Driel 59, Oosterom; Henri, Smits; Martha, v. d. Heuvel; Jozef, Zeil; Ludwig, Heumen; Lombardo, Hartman; Neptun 72, Weil nand- ARNHEM: Ora et Labora, Damming; HARLINGEN: Batavier, de Hoog; REMMER DEN: Brezette Adriana, Groeneweg; COLIJNS- PLAAT: Johanna, Rutjes- WESTERVOORT: Ambulant, Bakker; VLISSINGEN Willem, Snij ders Vertrouwen, TouwLEIDENMartje, Hu- kema; RENKUM: Maria Anna, SybrandtsAM STERDAM: Ludegast, Bakker; MAASBRACHT: Richard Bohringer; Hermina, Napp; Desire, Ver voort- LEIDEN: Florus Helena, de Graaf; MID- mrrraiRG- Johan, Jansen; DELFT: Taragona, Ttoks- AMSTERDAM: Flora, Passman; HAAR- tem-Soes Hoefnagel; SPAARNDAM: Gott mit Unf stuntz-'s GRAVENDEEL: Coad, v. Oosten; KRIMPEN 'a/d. LEK: Krimpen a/d. L®K ,v- Dok- DEN HAAG: Theo, Schommel, AMSTER DAM- Fasalt, Hoffman; ÓVERSCHIEWi helmi- na Vermeulen; DEVENTER: Jean Balthazar, GortEEMBRUG: Adriana, de Waal; VLIE- tdTntvtp v Bru&ëi^SOjlö rOorrns,, Kreeft- MAASSLuisSago, Oosterloo; AMSTER DAM: 'St. Gertrude Bronne Moraj BELGIë: Stad Charleroi SchoetersVitatm- Reeina Arends Beaumarehais, Raule- Palaire, Bufchb'ach; Lahn, Verduyn; Augusta, Wyers; Gerlou, de Vos; Domfra, Steenacker; Goré, Ster- lin- Leeuwenbrug, Meinderts; Zola Vlo-s, Pru- dence, de Roeck; Mijn Verlangens Kindt; José- phine. Vereecken; Jeanne, v. d. Abbeele; Mer- senne v. Daelen; Madeleane, v. d. Meersche Sy- billa, Geffens; Margaietha, Fmk;- Hiiomdelle, Maes; Hendrikus 2, Koks; Taunus, Knesels; Spica, Kriesels; Pax, Hoyweghen; Eben Haezer, Strjjd'onk; Hendrik, Vegter. EMMERIK, 17 September. Gepasseerd voor 12 uur en bestemd voor. DUITSCHLAND: Siegfried, Conrad; st. Bel- giqueAtlantides, Diepenhorst; 1Scorpion, Pos- femiere; Pieternella, Vermeulen; Cprmoran W^n- hold; st. Johanna; Ocean, Vogel; st Somme, Govert Fliinck v. d. Bogaert; st. Wes-terbouwing Leentje Cornelia, Vulkar; Oda, v. Arendonk; Einigkeit, Schmitzst^Eben Haezer WISSELKOERSEN. AMSTERDAM Londen., per Berlijn p. lOOMk. Parijs p. 100 frs Brussel p.lOObelg Zwitserl p.lOOfrs Weenenp.lUOsch Kopenh.p. lOOkr Stockh. p. lOOkr Oslo p. 100 kr. New-York per 19 Sept 17 Sept 16 Sept pariteit i8.i0 8.66^ 8.65 H 8.65% 69.31 69.30 59.28 9.76 9.76 H 9.76% 34.62 34.53 34.55 48.04 48.07 48.08 4490 45. 45.'— 4445 44.50 44.50 43.55 43.50 43.55 2.49K 2.49M 2.49% 9.74 34.5» 48.— 35.— 66.67 66.671 66.677 2.43 vaart de Jonge; Jacoba, Vredenburg; Cornells, Haan' Anna Klop- Isala 3, Bokslag; Unterwal- den Fnedman; Lbernai, Boshoven; Me pomene, Boerderij door den bliksem getroffen en afgebrand. Tijdens een kort maar hevig onweder sloeg hedennacht de bliksem in de kapitale boerderij van den landbouwer P. Peters te Wehl. De boer derij ging totaal in vlammen op. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de bewoners zich, met uitzondering van den jongsten melk knecht, met moeite konden redden. Het knecht je, de 14 jarige Ebbels uit Beek echter is in de vlammen omgekomen. Ook de hengst, een zeug met biggen en een kalf zijn een prooi der vlam men geworden. Verzekering dekt de schade. den Bauerr'wisand, Jansen,'Elisabeth, Spel- st seldorfBaden 58, Zimmermann. Excelsio^^ Snoek; Fortuna, Zimmermann; Wldhorn, Radder; Otto Heinricn, Reibel; Bietacbb°™.' Knape; Rheinfahrt 94, Weiss; st. San Antonie, Egbertiina, Smeding; Kehr Wieder Baumgart, Henry Pols, Speculant, Teuben; Rhenama 12, Bergman; Risico, Peters; Josephine, de Leege. Exvoto v. d. Bosch; Johannes Cornells, de Rui ter; Rival, Venema; Etna, Stempel; Nelly, v. Oos ten- Batoer Bernd; St. Beta; Alice Acda, Mar tha.' Nout; Rio de Janeiro, VerscheldenJo«e- nhine, v. Emmerlo; Mana, Beroef, Gretha Kruyt, Annie Fokkens; Citema, Edixhoven; st. Mon- tan 24 Correggio, Hartman; Verdi, Admiraal, Nardin'i Hollander; Treviris, Herring; Petronella, v. Eich'en; Rapide, Oosterwtjk. Gepasseerd na. 12 uur en bestemd voor: Tvrrr'T^TTLANDCatliarina Elisabeth, <ie Jong; ,tDSr^sult wynen; Johanna,^and^; Wilant, Sanders; st. Teuna4 ;Hoopop We'v^rt, de Wilde- Hendnka, de Boer, Adler, lerscnu Mens'inkAlaska, Sellertslagh. HANSWEERT, 17 September. Gepasseerd vóór 4 uur en bestemd voor ROTTERDAM: st. Telegraaf 3 en XI; Telegraa 17, Bout; Wilhelmina, van GendfNeptunus, SnippeElisabeth, van ®^sterdam 10'; Albatros! AMSTERDAM .st. d zal ,t Leeren, Molenaar; AMMERZODL^ BREDA: ïan V- lil He Leeuw van Weenen; NEDER- WEERT Alomar, Geerts; SCHORE: Juliana, Meerhuis'- WERKENDAM: Victor, Reymers; puVK - Elisabeth, van Dreunen; ZAANDAM doft leven- de Keyzer; KRABBENDIJKE Vriendschap Wagenaar; DONGEN: Petronella, Tolie SCHOUW: Odilio, den Dikken; OUDE TONGE-. Energie, v. d. Vliet; ST. MAARTENS- T1TTK- Op Hoop, Verburg; SLIEDRECHT: Altijd wat StruyckHEESWIJKJohanna Elisabeth, GriffioenLEEUWARDENMorgenster, Sm"; BERGEN OP ZOOMCorma, de Haasjj. MAARTENSDIJK: Cornelia, Lindeboom; STERDAM: st. Amstel 9. - gchel DUITSCHLAND st. Jupiter; st. Rijn v d de XI; Euler, Uhl; Rip, Rastert; Josepn rt 125 Bül; Anni Erna, Eichelmann; Rbf>£e i en 2 Junker; Celina, Westerlinck; Gerno hlne, Rey de Bonter: Content, van Luyk; A" Toner: Fin NIEUWE WATERWEG vertrokken f 17 September namiddag 3.15 ALNWICK, Newcastle; 3.40 BELA KUH1*< Batoum; PARIS MARU, Japan; ALPHACCAd Hamburg; 3.50 ANTILOCHUS, id.; 4.- JAMAICA* Stockholm; SEROOSKERK, Hamburg; BLAlR- MORE, Grangemouth; 4.25 LANRICK, Leith; 5.30 GAPERN, Gothenburg; 5.35 CORDELIA, Ham burg; ALFRED JONES, Londen; CERONS, Havre; 6.- THORNHOPE, Leningrad; MAAS. Hamburg; ARIEL, Helsingfors; 6.15 YARMOUTH TRADER, Yarmouth; 8.20 EXPORT, Londen! BATAVIER I. Hamburg; BATAVIER Vft Middlesbro8.40 MARTHA HALM, Koningsber gen; 8.50 BATAVIER n, Londen. 17 September namiddag 9.30 VESTA (Nept.), Lissabon; 9.45 VEGA* Btockholm; vertrokken t 17 September namiddag 9.20 POLLUX (Nept.), Bremen; GRUNO, m>! Londen; 9.40 MEREL, id.; EIDER, Hamburg; 10.30 FINTEL, Brunsbuttel v.o.JERVAUl> ABBEY, Hull10.55 LYNN REGIS, King's Lyn»' TYNEHOME, Sunderland; 11.25 SLASK. Gdynia- NOTTINGHAM, Grimsby; BUTT, Kopenhagen- 11.30 ARIADNE, Gibraltar; 11.35 DIANA (Nept-« Hamburg; BERENICE, Vigo. Wind Z.O., flauwe koelte, kalme zee, betrokk®0 lucht. IJMUIDEN aang.17 Sept.: MERTAINëH* Morphoubaai, bunkert; PINEWOOD Newcastle" kolen vertr.17 Sept.: OCCIDENTAL, Port ArthUf' BRION, Bordeaux; RIJNSTROOM. Leith; UEG&* Rotterdam; GATESHEAD, Newcastle; AMSTER DAM, t., Baytown; MARNE, ParjjsGUDUHi MalmoTRAJANUS, San Juan (P.R.); BIRU'fA- Onega: PLUTO, Hamburg; ASTARTE, Breide FORTUNA, m.b., Antwerpen; SATURNUS, terdam; KASHU MARU, Imminsham; isrlD"^ Goole; STARLING, Londen: vechtstroom, Hull; LINGESTROOM, Londen; MERTAINEN* Stettin. Wind Z„ flauwe koelte, kalme zee, bewolkt. VLISSINGEN aang.17 Sept.MECKLEH-4 BURG, Harwich; vertr.17 Sept.PRINSES JULIANA, Harwich; gep. van AntwerpenBELLONA (niet BeBr, mela), Stavanger; ARTIFICER, Londen; SVÉ* LIE I, motorlichter, Bordeaux; gep. van BrusselWAGRIEN, Gdynia. Dik van mist. DELFZIJL aang.15 Sept.GEZIENA, Swief8" Gron. Wad, ledig; ANTILOPE, v. d. Steen, Grom Wed, ledig16 Sept.ARMA, Boerma, StatenzOy carton; ROB, Houtstra. Emden, steenkolen; SUN* SUM CORDA, Dryfhout, Dortmund, yzer; vertr.-. 15 Sept.: GEERTRUIDA, Fekkes, HaH^ burg, groene erwten; ANTILOPE, Wester, Ham burg, dakpannen; TRIO, Visser, Bremerhaven; cokes; 16 Sept.: META, Pulster, Bremen, ryst, NAVIGATIE, Kappen, Mühlheim, ledig; STAly LEY FORCE, Newcastle, yzeraarde; MAR=. Wijnstok, Malmö, yzer; HEBE, Westers, Londen* carton; KATHARINA ELISABETH, Heiken., Hamburg, diversen; ARMA, Boerma, Londen* carton. HARLINGEN aang.: 16 Sept.: MULAN, m-* Holmsund. In bewusteloozen toestand gevonden. Sinds eeniiige dagen werden te Bergen op Zoom twee personen vermist en wel de 17-jarige v. K. en haar verloofde de ruim 18-jari-ge v. O. De politie deed ijverige nasporingen en vond Zondagmiddag -heiden dn de bossohen nabij Bergen op Zoom. Het meisje, dat bewusteloos was, is per brancard naair het Gasthuis te Bergen op Zoom vervoerd, terwiji de jongen naar het politiebureau is overgebracht. Thans zat de politie in deze duistere zaaik spoedig ophtóldiering weten te brengen. DE OLYMPISCHE PLOEG. Het Nederlandsch Olympisch Comité deelt ons mede, dat het in het voornemen ligt om de Olympische ploeg, welke in Los Angeles aan de Xe Olympische Spelen heeft deelgenomen, te vereenigen aan een feestmaaltijd, welke zal worden gehouden te Amsterdam in het Amstel Hotel óp 29 October a.s. Z. K. H. de Prins der Nederlanden, benevens dr. W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam, hebben bereids in beginsel toegezegd tegen woordig te zullen zfjn. LOBITH, 17 September 1932. Gepasseerd voor 's middags 12 uur en bestemd voor ROTTERDAM: de stoomschepen: Woutrina, Credo, Greta, Baden 12, Harmonie 5, Lauter- bourg, Willem 1, Theodora, Johanna, Fretta, KlingethalAlexander, Ullrich; Mema, v. Weel den; Marie Elise, Wanders; Kosmos, Libert; de Ryn, Sandhovel; Köln Neuessen 1, Dreschmk; Walsum 28, v. d. Pluym; Geja, Oodde; Sagittaire, BüchelGlüclt Auf, Pols; Arkana, Muller; Char- lois 14, Jonker; W. v. Driel 43, v. d. Pluym; Energie, Nohl; AMSTERDAM: Corjo, v. Weel Liuta, Bout; Nyma 2, Wassenaar; ZWOLLE: s. Expres; PANHEEL: s. Mercator; DOR DRECHT: s. Trois frères; Ticino, Greulich; DE VENTER": Frauenlob, Krone; LEMMER: Johnny, Goedhart; MAASTRICHT: Carolina, Smits; VLIEREEDE: Orion, v. d. Veen; Tekla, Schönig; ZAANDAM: Andante, v. d. Plas; HEKELINGEN Zuid-Holland, Pieterse; De Hoop, Pieterse; DEN HAAG: Verandering, Bouman; HEEREWAAR DEN- Agnes, v. Steenbrugge; HASSELT: Ener gie 5, Jansen; VLISSINGEN: Huygens, de Jong; Chardin, Westerhout; HAARLEM: Onderneming, de Haan; VENLO: Aexandrina, v. Lier, DELFT Prudent, v. d. Meulen; ARNHEM: Martina, BoeleRAVENSWAAYDe tyd leert alles, Fur* man; UTRECHT: Lina, Huyssen; NIJMEGL Schubert, Duchenne; DEEST: Francisca, B 'j. BELGIës. Ophirs. MoanaOom EnSeit„alen lius; Johanna, Roelofs; Fauvette, v. Mar- Volonte, v. d. Wjjngaart; Marjul, Rijke 'j^aris, nix 1, BroumansPhenix 3, Hammee erpjai Malentjer; Govert Jan Willem, Oele; gcheitjes: Hopstaken; l'Union 2, Delné; Anna, Arnazone, Gaston, v. Praet; Reclame, Lyssens, fink; Kubler; Pharailda, Willaert; Sévigne. DUITSCHLAND: Gretel, Bakker. -lo uur en bestemd Gepasseerd na s middags 12 u voor: ROTTERDAM: de je^"ederik"^!^ Mount Everest, Schulp, An^°utoI1iaCornelia v gi, Rheinfahrt 12, Noldina, T Corna M d. RykenSpera in Beo, Sta Maria, v. Sehy'ndelVerwisseling; Maler, Müssig LarooyBatavia, UrmefzerKGrande''urse, Schoenmaker; Suncces- Len- NW LEKKERLAND: St. Theresia, Brug man- jjeLLEVOETSLUIS Confiance, Mout- haan- sCHERPENISSEVertrouwen, v. Oosten; nwT FT- Vertrouwen, v. Veen; GOUDA: Fran- cor v. Mee; RENKUM: Grippa, Pusch; DOR- HOLLAND—AMERIKA LIJN. LEERDAM, Rott. n. N.-Orleans 16 v, TampiCJ" VEENDAM, Rott. n. N.-York 17 (6.30 n.m.) v' Boulogne. STATENDAM. N.-York n. Rott. 17 (8 n.m.) Boulogne, 18 (2 v.m. G. T.) voor Waterweg P" HOLLANDOOST-AZI LIJN. SEROOSKERK 17 van Rotterdam naar Ham KON. NED. STOOMBOOT-Mij. BRION 17 Sept. van Amsterdam naar BordeattS"* TRAJANUS 17 v. Amsterdam n. San Juan (PuB-' PLUTO 17 Sept. van Amsterdam naar Hamburg- SATURNUS 17 van Amsterdam n. Rotterdam* ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. ALPHACCA 17 van Rotterdam naar Hamburg STOOMVAART-MIJ. OCEAAN. STENTOR, Batavia n. Amsterdam 16 van Genua* AGAMEMNON, Japan n. Rotterdam 16 v. Mar® STENTOR. Batavia n. Amst. 16 te Marseille* de Souter; Content, van Luyk; 'jong; Flü niers; Marcel, van Winsenld». r; Rheinfahrt viale 9, Poppelier; Lloyd 6, A« 3, Breur; Izar, 124, Blum; Ruysdael, Stoop; Smilie Marie, Som Boele; Geertruida, VrintenTheo, Leenders mer; Lysander, Becker; J°n Ravmorid, van Veen. gehelde 16 en 20- st BELGI st. Ryn lffComptoir 5, Weber Pluto; Edmond About, y uyttenkoo] 1 Nooitge- Edouard, V. d. Sande^- le Kruisin£?a. dacht; St. Anna 2, ,dis 1, Rochtus; ChrMo. Ver- Atalanta, Touw; Scnander, Neyenhof; Frans, de sluis; Vliegende HsChUren; Naphta 1, Hommel; Die; Adrianus, v Jeanne, van Hecke; Colonia, Louis, de R« .nitus, Adriaansens; Gretha, van Boddingius, D^]uto 2, Rekkers; St. Jan, Peter; WoerkompaUwels; Marguerithe, v. d. Meer- S u wmdie- Dockefeer; Helvetia, Huibrechts; sche, E' sers; Elisabeth, de Boer; Florentine. Ka-rang, Poot; Lloyd 23, Schoots; On- ^Inpmlég- Muurlln)U Onderneming, Smits; Paul, dernermji,. camee. M.«travers- r-nrnelia, v. zeveren; Alhema, Sibry-ns; Anna zo, -KarbachEva, Hamel; Celina, Rotty; Wilhel mina, v. Akkeren; Wipi, Jiskoot. ROTTERDAM, 19 September 1932. Vlet- en lichterwerk: 132 ton ƒ5, 105 ton ƒ5, 400 ton 6 per dag. Vaarwerk voor zwaar goed75 ton naar Venlo f2- 105 ton naar Maashees 1.90, 130 ton naar Nederweert 1.55, alles per last. Vracht naar den Bovenryn: 400 ton naar Mann heim 190, 1500 ton schip van Maasbracht n. Straatsburg 475. Karl "Röbert, Philipp; Ger:)a; Baan; D.A.P.G. 4, Podesta; Gelria, UrsinusDesideria, UWKABOUTERTJEI ROTTERDAM, 19 September 1932. Bovenryn. Waterstand vallend. Er was matige vraag. Ruimte was voldoende. Stemming vast. Voor ruwe producten naar Straatsburg betaalde men ca. 1 per last. Benedenrijn. Waterstand vallend. Er was weinig vrafS- Ruimte was voldoende. Stemming onverand Ertsvracht naar Ruhrhavens 25 ets met 35 ets met 8 losdagen. Sleeploon volgens het 25 cents tarief. tvj"rvTrq M A RU R* Japan p. 17 Perim. ADOLPH WOERMANN Rott. n. Beira 16 v. U1 AUSTRALIË l2 van Rotterdam te Sapele. A«K 12 sePtember van Sundsvall via AmsterdaiF ATHELTEMPLAR, Rott. n. Java p. 15 OuessaUj- a«KILP 9 ,van Amsterdam te Christianssan"' AUTHORITY, Zwyndrecht n. Fredrikstad 14 Kalmar- aUGust LEONHARDT 11 v. Rott. te Toulob- ajIIRAL L'HERMITE 16 v. Rott. te Duinkerkel" BËLNOR 16 Sept. van Rotterdam te Duinkerken- BERGENDAL 16 van Grangemouth n. Nykobing- CEUTA 13 van Rotterdam te Las Palmas. CITY OF KHIOS 15 van Rotterdam te Hambuf» c. F. LILJEVALCH 15 v. Rotterdam te StockP- CITY OF KHIOS 15 v. Rotterdam te Hamburg- DAHOMEY. Rott. n. Matadi 13 te Freetown DITMAR KOEL 16 van Rotterdam te Hamburg- DANMARK 16 van Rotterdam te New-Orleans. ERETZA MENDI 15 van IJmuiden te Hartlepo" ELBE 16 September van Rotterdam te Hamburs FORELAND 15 Sept. van Shields naar DelfztL FRITZ SCHOOP, .Rott. n. Koningsbergen p. Elseneur. „„h* FRANZISKA, m.b., 15 v. Rotterdam te Kope» FEODOSXA 15 Sept. van Rotterdam te Hambm° FORBIN Rott. n. Haiphong p. 16 Perim. FINK 15 van Rotterdam te Memel. FULDA Rott. n. Japan 15 te Barcelona. 0J HARPATHIAN 16 v. Rotterdam te Rio Janei INDIA MARU, Rott, n. Barry 16 op 30 myl u van Land's End. IDA 15 September van Rotterdam te Mis JUFUKU MARU 15 van Rotterdam te NewP" Rotterdam n. Pasajes 14 v. MernjJ' mIr^E^LS, Botterdam n Navalakhi 16 F 95 mill Zuid van Land s End. MARYLAND 16 Sept. van Rotterdam te Shiei MAGDEBURG 15 v. Amsterdam te Hamburg- g NEERLANDIA, de Groot, Malmö n. Hamb" passeerde 15 September Holtenau. jye* NANKING, Rotterdam n. Japan 16 te Mars OUD-BEIJERLAND 15 v. Grangemouth n. Stes OLBERS 16 van Rotterdam te Bremen. OOTMARSUM 17 van Dieppe te Newport. rhhdra 16 van Rotterdam te Koningsbergen- PRES FRANCQUI, Amst. n. Batoum p. 15 Ou<-^ FRINC ANDREJ, Rott. n. B.-Ayres p. 15 OUe RHEINLAND Rott. n. Japan 17 te Penang. ROWAN, Rotterdam n. Dublin 15 van p°rtlytj„. ROSE 12 September van Rotterdam te Stei ST. PALAIS 15 Sept. van Rotterdam te R°a SACCARAPPA Rott. n. Savannah 16 v. ja ST.° PHILIPS LAND 17 v. Theemsn.Kope^age11^ SCHIELAND 16 van Tj-ne n. Antwerpen. STRAUSS Rott. n. Helsmgfor Abo WALJeHE RoPttemnerWVSfrika p. 15 Ouessa^ 1, 15 V, Gent te Hamburg ZEEMEEUW, m-b- 15 van Stettin te Rosto6| ROTTERDAM aangekomen 17 September namiddag 2.30 HILDA MAERSK, Derutra, Leningrad Rijnhaven, hout; 4.45 SEINE, N.V. W. Muller Co., King's Lynn, St. Jpbahavent stukg. WINSTON SALEM Tampa. ZWALUW, Salomons, GANGES (Slbt.). Port Said, 15 Septembk Van de dryvende kraan, welke door de Nedkt -Iht Ganges van de Clyde na.r Durban wek,, gesleept en die gisteren hier is aangekomen, «k onderdeelen van den bovenbouw losgewerkt. zullen stutten worden aangebraoht. Bovend ja de ankerkluis lek. Dit zal worden gestopt- PRIMA (m.b.) Maassluis, 17 SeptenojO Het uitgaande Nederl motorschip Prima, beste d naar Hull, is tijdens mist tegen den boegke» r van een naby Poortershaven liggenden bagr9ji molen gevaren en daarna aan den Zuidwaï den grond geraakt. Het schip maakt water e naar hier terugkeeren. SLEEPTRANSPORT VAN EEN DOK Uit Amsterdam wordt gemeld, dat eenjtü" van het dok der Amsterdamsche Droogdok Vcr dat vier jaren geleden vandaar naar Den werd overgebracht en gedurende dien ty n bij de Zuiderzeewerken was gebezigd, midden der komende week sterdam terug gebracht zal worden Het tr ^ey van dit dok zal uitgevoerd worden door ee boot van Bureau Wijsmuller,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 12