mm Adolf Hitler, de sterke man jP" hoofdingang jumetsziiden van van de N. S. D.A.P. en Goring, de nationaal sodalis tische rijksdagpresident verklaring voor zijn snel ?|p$"7 naar voren komen. Hitler is ©en meer dan gewone persoon- vJi £jf lij'k'liedd, dit lijdt geen twijfel, ofschoon hij zich evenals Musso- |Sf llnl soms met bewuste bedoel in- gen voor de buitenwereld belache- WÊÈÊÈF<: 'ijk maakt. Men mag niet vergeten, dat Hitler §P\V een flinke tiental jaren geleden met zes man zijn beweging begon en aldus een groot deel van het Dnitsohe yolk er voor bewaarde, naar 't bolscbewisme over te loopen, naar het Russische bot- schewieme, dat in wezen toch heel wat «rger is dan het nationaal-socialisme of eenig ander soort fascisme. Een kort overzicht van de nationaal-socia- listische beweging is alleszins wel voldoende om vast te stellen, met welk een reuzesprongen ze vooruit is gegaan. In 1919 verzamelde Hit- Ier zes man om zich heen, begon hij zijn agita tie tegen het verdrag van Versailles, daarbij blijk gevend van een scherp inzicht in de naaste toekomst en een goed begrip van de psycholo gie van het Duitsche volk. In 1921 werden de eerste naitionaal-socialistische organisaties ge sticht. En Hitier schoeit zijn partij op fascis tische basis. Hij laat zich de dictatoriale macht toewijzen. In October 1922 marcheert Hitier met 800 man naar Koburg, slaat daar den roo- den terreur neer. In 1923 bindt Hitier den strijd aan tegen den rooden terreur in de Bei. ersche steden. In November van dit jaar maakt hij revolutie en wordt gevangen genomen. In 1925 telt de partij, die bij Hitler's veroor. deeling verboden werd, weer 27000 leden. De partij groeit dan gestadig. 192S 49000 leden. 1927 72000 leden. Het ledental steeg steeds, tot het in Juril van dit jaar het getal van 1.210.000 bereikte. In dertien jaren had een gewone arbeider de grootste politieke partij van Duitsctfland opgebouwd, die bij de presidents, verkiezingen dertien en een ha-lf millioen steo**- "menojfzich veréênTide. Deze kolossale groei geeft te donken. Onge. twijfeld hebben we hier met -een der belang-, rijkste gebeurtenissen van dezen tijd te doen. En de Hitier beweging kunnen we moeilijk onderschatten. Het is vermoedelijk wel om haar groote belangrijkheid, dat het Centrum tracht, over geweldige bezwaren heen te stap. pen, zich realiseerend, dat Duitschland's groots ure gekomen is. En het wil zich wellicht hoe den voor de vergissing, die liberalisme en so. clalisme indertijd bij bet beoordeelen van het Italiaansche fascisme hebben gemaakt.... If C. P. M. H. f Mannen In uniform Een kleine variatie Is het op den titel van jdie bekende film „Meisjes In uniform". Mannen in uniform, daarvan wemelt het ïnomenteel in Duitsehland. Niet zooals vroeger Zijn het piokelhauben. Het glorierijke, zelfbe wuste Duitsche leger is tot een overigens nog teven zelfbewusten Reichswehr versmolten. De mannen in uniform in Duitsehland zijn dan ook geen soldaten, al hebben velen den grooten oorlog meegemaakt. De meesten hun ner zijn intusscheo juist mannen in uniform, bmdat ze den grooten oorlog hebben meege- paaakt. Van de mannen in uniform kennen we tegen- woordig wel het beste de Nazis, Hitler's volge lingen, die in de laatste jaren als het ware tot een zondvloed zijn aangegroeid en het voor nemen hebben, nog meer aan te groeien. Hitier beeft Immers gezegd, dat Duitsehland binnen kort bruin zal zijn. En het zal dan bruin zijn door de uniformen der nationaal-socialisten, Zooals de offlcieele naam der Nazis luidt. De helft der Duitsche mannen en de helft Van de Duitsche aankomende jongelingschap loopt ln uniform rond en de jongens, die nog te jong zijn voor een uniform, versieren hun (iets met het vlaggetje van de partij, waar naar hun sympathieën uitgaan. Ook in Duitseh land .is de jeugd verpolitiekt. In een stad als München domineert de bruine Uniform der Hakenkreuzler, omdat de andere groote partij, de Beiersche Katholieke. Volks partij, zijn leden niet ln uniform gestoken heeft. Maar de jongens van München hebben op hun 'fiets het blauw-witte vlaggetje van de Beiersche Valkspartij of een vlaggetje met Jlltlèr's hakenkruis. In München staat in de Brlennerstrasse het Bruine Huis, waarin de centrale der N.8.D.A.P. gevestigd is. En door een zonderlinge speling van het lot staat het tegenover de Pauselijke nuntiatuur voor Beieren. De omgeving van het Bruine Huis is van koninklijke allure, al is de Brlennerstrasse dan een eenvoudige straat, [vergeleken bij Mtinchen's prachtige verkeers- aders. ïn die koninklijke omgeving van het Bruine Huis wemelt het natuurlijk van de bruine nazi-uniformen. Hoe dichter men bij het Bruine Huis komt, hoe meer het aantal man nen in uniform toeneemt, vooral op dagen, waarop nationaal socialistische demonstraties worden gehouden, of waarop Hitler in massa- bijeenkomsten spreekt. Af.n de overzijde van het Bruine Huis ziet IJtjjd een groepje nieuwsgierigen of belang- Bitler temidden van zijn bruinhemdenDe Nazistandaards staan bff de Hitleria nen in hoog aanzien. De leider brengt er zijn groet aan, op fascistische wijze. Hén der talrijke brochures tegen de Nazi's, door het Centrum uitgegeven. weest en verder werd overal het hakenkruis verwerkt, in lampen, tapijten, in ramen etc. Het trappenhuis is flink. Trouwens, heel dit partijbureau maakt een uitstekenden indruk en men kan nauwelijks gelooven, dat het veel te klein is. Dit is toch het geval en verschil lende aangrenzende panden doen ook als ad ministratieruimten dienst en in het centrum van de stad heeft de partij een heel hotel, het „Hotel Reichsadler" afgehuurd, welks 135 ka mers eveneens administratielokalen zijn ge worden. Er hangt dan ook de bloedroode Nazi- vlag met het in een witten bal gevatten haken kruis uit. Maar het Bruine Huis blijft natuurlijk het hoofdkwartier. We bezichtigen de kamers, waarin de „Reichsuntersuchungs- und Schlioh. tungs Ausschuss" oftewel de rechtbank van de partij zetelt, verder de kamer .van den alge- meenen penningmeester en warden dan in de senatorenzaal gevoerd, waar over het wel en wee van de N.S.D.A.P. wordt beslist. Voor de zaal is een flinke ruimte, waarin enkele der oudste Nazi-standaards staan. Te gen den muur plekken bronzen gedenktafels, waarin de namen der Nazi's gegrift staan, die in den politieken strijd hun leven verloren hebben. De senatorenzaal, welker inrichting natuur lijk ook van den „Führer" is, maakt een kloe ken indruk. Aan het einde zien we een bureau, waarachter bij beraadslagingen Hitier en zijn naaste getrouwen zetelen. Aan weerszijden rijen zich eenvoudige, maar genoeglijk uitzien de clubsessels, de zetels der senatoren en mo menteel van een enkeling, die er zich ook graag even in wil zetten, maar zich een ver maning ziet' toegeslingerd Dan links de kamer van Hitier. Ook degelijk, maar eenvoudig ingericht. Tegen den wand een schilderij van Frederik den Groote, een geschenk van den prins van Hessen aan Hitier. Die is een groot bewonderaar van den stoeren Pruisenkoning. In een hoek staat een buste van Mussolini, een aanwinst van den laatsten tijd. Verder hangt er nog een schilderij, dat een oorlogsta fereel voorstelt. Het brengt den aanval van de Engelschen op de Duitsche stellingen in Vlaan- Ooh tl* een nfhdig dorp als Berchtcsgaden ypaqit Se Hakenkruisvlag V - Het Bruine Huis. Links de hakenkruisvlag op het dak. Rechts Hitler's werkkamer onder de vanenzaal met den ingang van de senatorenzaalI van het Bruine Huis. Rechts een detailkiek met den wachter. Aan de deur staarg xware bronzen adelaars, gj-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2