ONZE PRIJS»PUZZLE MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 Né. 14 t DE ROODE ZAAK. DE VERRUWING IN S. D. A. P.. KRINGEN. VROUW OP BEESTACHTIGE WIJZE VERMOORD. DE DADER VOORTVLUCHTIG. LOONEN IN 'T BOUWBEDRIJF Verlaging door R.K. arbeiders met kleine meerderheid aanvaard. 2UIDERZEESTEUNWET. STEUNREGELING TUINBOUW. gen; Op zoek naar den moor denaar. VERHOOGING VAN INVOERRECHTEN IN FRANKRIJK. REGELING VAN DEN INVOER VAN BOTER. DE BRUG OVER DEN MOERDIJK. Gevangen genomen! HET GEHEIMZINNIG STERFGEVAL TE OVERASSELT. AUTO GESLIPT li AUTO TEGEN EEN LOODS OPGEREDEN. DE BRANDSTICHTING TE MONSTER. ERGERLIJKE MISHANDELING. MISHANDELING VAN EEN JACHT OPZIENER. Mag men de bladen gelooven, dan is bij de sociaal-democratische pers een salaris- Verlaging toegepast over de geheele linie. Op zich zelf zou dit heelemaal niet won derbaar zijn, om de eenvoudige reden, dat loonsverlagingen nu eenmaal aan de orde van den dag zijn. Maar het curieuse is, dat deze salarisverlaging werd gemotiveerd èn met een beroep 0p ongunstige bedrijfsresultaten dit is een motief, dat wij in nog geen enkel particulier bedrijf hebben hooren be- rigen met een beroep op de daling van oe kosten van het levensonderhoud. treden niet in een beoordeeling van de commercieele leiding van de roode pers, baaar als dit w&óx is en dat schijnt zoo dan komen de roode protestmeetings toch in een zonderling licht te staan. Trouwens, de heer v. d. Veen, directeur der soc.-dem. pers, heeft al gezegd, waar- °tti hij verslechteringen invoerde. Want, haar aanleiding van een artikeltje in de communistische pers over het ontslag van bezorgers in Den Haag, schreef „De Voor uit" van 10 Sept. Natuurlijk betreuren wij ook, dat tot maat. 'egelem van dezen aard moet worden over gegaan. Veel liever is het ons als wij nieuwe bezorgers kunnen aanstellen. Voorwaarde daarvoor is: méér abonné's. Wie meehelpt, bewijst den betrokken bezorgers een beteren dienst dan met zoo'n „Tribune"-soheld partij. Ja' dat zegt Minister Ruys natuurlijk ook! 16 z3et °ok liever lachende gezichten dan als 8 n me3, z°rg in de oogen. Maar zoo ter Vpn der ^een 'n zün zaakje, staat Minis- land heet Tl de groote zaak' die NedtT Het ia gemakkelijk op de maat- ■3- en van zulk een man te schelden, maar Wie de Regeering helpt dezen' moeilijken •iijd door te komen, bewijst den getroffenen Gen beteren dienst. Grievende beleedigingen aan het adres van den minister-president in een socialistischen optocht. Dezer dagen protesteerden we in een entre- Dlot tegen de canaille-kreten in een socia- "stischen optocht, welke de bedoeling hadden Minister Ruys de Beerenbrouck op een on waardige en unfaire wijze te beleedigen. De Vrijheid (lib.) onderschrijft ons protest ®»t de volgende woorden: ••Wij sluiten ons van ganscher harte bij dit stukje in het Roomsch-Katholieke blad aan. Wij zijn het lang niet altijd met den heer Ruys de Beerenbrouck eens, maar dezen Sfnd«Tdlenï. hy in enkel opzicht. tochten zijn verfJeS* ®Preekkoren in op" moet den hoi oe!'bke dingen. Wie kaatst eociaal dl 76rwacht«. Wat zouden onze eociaai-democraten wel zeggen, als straks in ■«.Oomsche optochten gedeclameerd werd: In een pand aan den Schiedamsche dijk te Rotterdam „Het allergrootst gespuis Volgt Albarda en Duys". of wel: „Wie kunnen erger liegen Dan Oudegeest en Vliegen?" Dat zou zeer onbehoorlijk en een onwaar dige aantasting van de eer van bekende so ciaal-democratische leiders zijn, maar de be. echimping van den premier is op zijn minst even onbehoorlijk en even onwaardig en nog veel gevaarlijker, wijl hier de opruiing zich tegen den woordvoerder der regeering richt. Gelukkig zijn de katholieken (evenals alle «burgerlijke partijen) in dit opzicht duizend maal correcter dan de sociaal-democraten, ^ier orgaan de lafste schendtaal niet beter t e<*t te qualificeeren dan met de oomplimen- «Uze woorden „treffende karakteristiek". demogagle aankweekt, zal door de de- vergaan; het wordt op frappante Zhuni k^^zbeid aan de door O.S.P. en com- (StooktT- °P eigen demas°Sische wijze be- S. D. A. P. R. K. Bouwvakarbeidersbond of T in zijD zaterdag te Utrecht L«°8®ph gelijke vakgroepvergadering V00r hetT n„4ïilt öe voorstellen tot loonsveri&gj aa_UW' met 617 tegen 579 stemmen, s aanS®- 8chnrtlande'Üke vakgroepvergadering VOQr lUen ®rsbedrijf beeft de voorstellen aan 20G tegen 190 stemmen. °eno- Publicatie Van het Kon- Besluit inzake de geldelijke tegemoetkoming. aanl«idin.g van de vragen van den <3ige D"ymaer Tan Twist betreffende eP<«- 19 £bllcati« van het Koninklijk bes3ai' ^an Mei 1932 ro. 20 in ztóe de ^1, ^^emoetkomingen aan de belang ^benden etenrf Zm van artikel 1 van de Zuiderzee- ter 6t 1925> beeft de heer Re.v"'er' Mlnis" EmsT Waterstaat geantwoord, dat overeen- «ie Z faT' advles van de Generale Oomm - etünfUlderzeesteunwet reeds tot verkrijgbaar- ^lotèn Van h€t 0600614 Koninklijk besluit was Aangezien terzelfder tijd nog een wijziging b dit Koninklijk besluit aanhangig was is g«i.a totdat deze wijziging haar beslag hac regen. Het Koninklijk besluit wordt bin- Weld€nkele dagen algemeen verkrijgbaar ge- .Aan het Departement van Economische Za- b en Arbeid is thans de laatste hand gelegd ïi eene steunregeling voor den tuinbouw over Jaar 1932, In een pand aan den Schiedamechen Dijk is in den nacht van Zaterdag op Zondag e"" vreeselijk misdrijf gepleegd. De 32-jarige vrouw N. Erisman is aai us schen half één en één uur door een tot nog toe onbekend gebleven man op es ac 1 wijze vermoord. De bijzonderheden van dit mis tst(? dga dien aard dat wij ze voor het S niet voor publicatie geschikt f6160' Wij volstaan dus met een sober der feiten. heeft Zaterdagavond De vermoorde vrouw beeft edamgchen verschillende café s op ueu Dijk bezocht en toen zij voor he a is, was zij in gezelschap van een n g 32-jarigen man. Zij verkeerde stand van verregaanden dronkenschap .-.rnQtrpsks h3(ii een naar Met den man is zu omstre haar woning gegaan dieop is een café het bewuste pand ligtnkelijk schijn- gevestigd. D-e man heelt Lar gedacht dat ze daar binnen wilde gaan. De caféhouder heeft hem althans hooren vra- bTe%Sa?é"ter, die niets het tweetal gemerkt heeft, is i mgs- uur met haar werk doorgegaan. Te even over één is ook zij naar boven gegaan. De vermoord© vrouw woonde met een zeke- ren K., die met haar samenleefde, op dezelfde étage. Tevens woonde daar nog een timmer man. K. en de timmerman zijn eenigen tijd later thuis gekomen Te tien minuten over één hoorden de tim merman en K den bezoeker van de vrouw bet huis verlaten. Zij hebben, in de verwach ting dat de vrouw zicb. zooals gewoonlijk weer bij hun gezelschap zou voegen, enkele minu ten gewacht, doch toen zij mets hoorden is de timmerman de kamer binnen gegaan. Tot zijn groote ontsteltenis vond hij de vrouw levenloos dwars over het bed liggen. K. is daarop 00k *n d0 kamer gekomen. Toen hij zag wat er gebeurd was, is hij luid schreeuwend de straat opgeloopen om een paar agenten te waarschuwen. Dezen hebben zich eerst van de situatie vergewist en vervolgens den justitieelen dienst van het politiebureau aan de Groote Paauwensteeg gewaarschuwd. Het politie-onderzoek. Deze heeft het onderzoek onmiddellijk met kracht ter hand genomen. Geconstateerd werd allereerst dat de vrouw vermoedelijk met een kussen gestikt is. Waarschijnlijk heeft er voor dien tijd een worsteling plaats gehad. Alles wees op een zoo'genaaimden „lustmoord". Een kast stond open en daaruit was een groote partij linnengoed gehaald en op den grond geworpen. Voor zoover kon worden na gegaan wordt er uit het huis niets vermist. Het eerste -werk van de politie is geweest, om een signalement van den moordenaar men te stellen. Verschillende personen, waaronder ook een hoofdagent van politie hebben de vrouw, die op den Schiedamschen Dijk bij iedereen bekend is, met den man gezien. Al deze menschen zijn op het politiebureau aan de Groote Paau wensteeg gehoord en uit de door hen verstrekte inlichtingen heeft de politie het volgende sig nalement samengesteld. Het signalement. De vermoedelijk daden is naar schatting 32 jaar oud. Hij is ongeveer 1.75 meter lang heeft een tenger, slank postuur en een blozende eemgszms gebruinde gelaatskleur Zijn haar is danker-blond en van achteren eenigszins kiullend. Hij draagt een Mauw colbert-costuum en een witte boord. Vermoedelijk is hij Hol lander. Uit wat de cafóhoudster verklaard heeft, is althans gebleken dat hij Hollandsch spreekt. Dit signalement is in den nacht aan alle politieposten in de stad, aan de politie van de randgemeenten en de groote steden, hene vens van enkele grensstations opgegeven. Later is het nog per radio bekend gemaakt. De com missaris van politie van het bureau aan de Groote Paauwensteeg heeft er een verzoek tot opsporing aan toegevoegd. Voorts wordt ieder een die inlichtingen kan verschaffen, verzocht, zich op het politiebureau aan de Groote Paau wensteeg te vervoegen. Verschillende arrestaties. Gedurende den nacht zijn verschillende per sonen reeds gearresteerd. In geen van hen heeft men echter den dader gevonden. Sterke vermoedens bestonden er tegen een man ,die vroeger met de vermoorde vrouw heeft samengeleefd en die haar, volgens het verhaal van enkele getuigen, een paar weken geleden bedreigd zou hebben. Deze man kon echter een alibi opgeven, dat bleek te kloppen en men heeft hem dan ook onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Van belang is de verklaring van de bewoon ster van de le étage van het bewuste pand, die -te tien over één den man heeft zien ver trekken. Hij liep zeer snel de trap af. De vrouw heeft gezien dat hij een bruin pakje onder den arm droeg. Alle tot dusver verkregen Inlichtingen zijn et de grootste zorg nagegaan. De sectie. van"1 r^811 loop varl den nacht zijn de Officier recht Ust3t36' mr- J. C van Meischke en de zich er"commissaris, mr. G. C. B. E. Suringar NatMt t,6 h(>oe:t6 stellen, buis w Iij'k naar ket Franciscusgast- Tot t,S ,overgebracht, is de woning verzegeld, noeoid zi WegbrenS«n van het lijk naar ge- Dr. Hulst ls toestemming gegeven door schuwd is Cl'e Oftfiddellijk telefonisch gewaar- heeft ine.P ?n eerst ter PIaa-tse een onderzoek heeft Dr H&ld <3it V00r'00P'o onderzoek gegeven dat u a'S zijn meeninS te kennen feit dat men a do°dsoorzaak gelegen is in het mond heeft to 9 VTOUW met een kussen neus en In het St per86dr,ukt' "daardoor zij gestikt is. middag de s<,„tfaci®cu'Sgasthuis heeft gisteren sectie plaats gehad. KINDERVERLAMMING. Te Blerlck werd bii het van den heer C. V. een ,f~3ang dochtertje derverlamming geconstateerd,12 gOTal Vaa kin" Invoer van gerst gecontingenteerd. De directie van den Landbouw deelt mede, van den Rijkslandbouwconsulent te Parijs be richt te hebben ontvangen van de volgende verhoogingen van invoerrecht: haver van 30 op 40 francs per 100 k.g.; rogge van 35 op 40 mais van 24 op 40 en griesmeel (niet bereid van tarwe) van 40 op 80 francs per 100 k.g. Bovendien is de invoer van gerst gecontin genteerd. Wetsontwerp ingediend. Een wetsontwerp is ingediend tot wijziging van de wet van 25 Juli 1932 tot regeling van den invoer van boter. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het botercontingeil- taeringsontwerp was de termijn, daarin ge steld, inmiddels verstreken, zoodat tegelijk met het tot stand komen dier wet een wijzi- gingsontwerp moest worden aanhangig ge. maakt. In het onderhavige wetsvoorstel wordt aan deze verplichting voldaan. De „Grondwet" vernam, dat er een consor tium zou gevormd zijn van Rotterdamsohe en Brabantsche industrieeien en financiers, die aande regeering hebben aangeboden, den bouw van de brug aan den Moerdijk voor hun rekening ter hand te nemen. De eenige voor waarde was, dat het consortium het recht van tolheffing zou krijgen tot het moment, waarop het rijks wegenfonds deze dan omder het toe zicht van het departement van waterstaat ge bouwde brug zou léunnen overnemen. Van de meest bevoegde zijde deelt men ons nu mede, dat dit bericht absoluut onjuist is. NEDERLAND-EXPRES. De speciale boottrein met post en passagiers in aansluiting op het motorschip ,,Chriatiaan Huygens" zal Dinsdagmorgen 29 September om 10.20 van Genua vertrekken. Aankomst Woens dagmorgen 21 dezer op 8.05 te Zevenaar; 8.57 Arnhem; 9.46 te Utrecht (C.S.); 11 uur'Den Haag (S.S.); 10.19 Amsterdam (W.P.)x0.30 Amsterdam (C.S.) en 11.17 Rotterdam (Maas). „DE FAKKEL" VOOR MILITAIREN VERBODEN. Bij ministerieel© beschikking is aan de üj,st van geschriften, waarvan het in bezit hebben of verspreiden aan de militairen is verboden toegevoegd De Fakkel, welk geschrift op Dins dag en Vrijdag verschijnt. ,-*NV\vrrr. 226. „Jongens", zegt Max, „wij moeten er van door gaan. Die kokosnoten zijn gevaar lijk." „Het bosch wemelt van apen", merkt Petronella op. ,,Ze zijn vast van dezelfde nationaliteit als ik", meent Jaap. Maar daar krijgt hij een kokosnoot op zijn hoofd. Vlucht!" roept hij, en 227het drietal gaat ervan door, ach tervolgd door de apen, die zich uit de palmen naar beneden laten glijden. „Dat ziet er lee- lijk uit", zegt Max. „Tegen zoo een overmacht zijn wij niet opgewassen." ,,Ik zal wel met hen spreken", verzekert Jaap, maar hij is het hardst van allen aan den haal. 228. Van alle kanten komen apen van ach* ter de 'boomen te voorschijn, en na een korten, strijd zijn Max en zijn metgezellen overwel* digd, en zij worden als gevangenen wegga» voerd. „Waar gaan wij heen?" vraagt Jaap, „Naar Tiet paleis van den koning", klinkt het; barsch. „Dit is het apenedland." Het onderzoek der justitie. Zooals wij reeds eerder meldden, is te Overasselt plotseling overleden de 22-jarige vrouw van Z., afkomstig uit Hatert. Omtrent dit sterfgeval meldt men ons het volgen-de: De vrouw was sinds eenige jaren gehuwd met den auto-verhuurder v. Z. die ruim 42 jaar oud is. Het huwelijk was 'niet gelukkig. De vrouw, die voordien niets gemankeerd had, moet Maandagavond plotseling doodgevallen zijn. De gemeente-arts, dr. Kanters uit Grave, die de lijkschouwing verrichtte, kon geen zekere doodsoorzaak aangeven. Burgemeester v. d. Vijver van het tragisch geval op de hoogte gesteld, liet het lijk in be slag nemen en verwittigde de justitie te Arn hem. De rechter-commisearis mr. Hannema achtte wel termen aanwezig om een onderzoek op het lijk in te stellen, doch wijl dr. Hulst uit Leiden eerst Donderdag kon komen, werd toestem ming gegeven tot de kerkelijke begrafenis, mits de kist verzegeld werd en het graf open bleef. Donderdagmorgen had de begrafenis plaats. Des middags had toen op het kerkhof te Overasselt de sectie plaats in tegenwoordig heid van mr. Hannema, een substituut-griffier en den' burgemeester zelf. Een uur na het onderzoek werd de echtge noot bij den rephter-commissaris ontboden, doch naderhand weer op vrije voeten gesteld. Omtrent de doodsoorzaak kon men ons offi cieel nog niet inlichten. Zaterdagmorgen is van Z. op verzoek der justitie aangehouden en naar Arnhem over gebracht. De oplossing van puzzle No HORIZONTAAL: 1. Elzas, 13. goedig, 16. Apollo, 17 26. Man, 27. peilen, 31 36. ur, 37. reeds. 12 is 3. os. 4. olm, 19. numero, 33. re, 6. eieren, Hellas grondwerk, 2 1violier. 11. 22. 34. eskadrons, Albion, Hetare, 35. eg, roovers, 15. ge, q p. o: Eton, 2. Steg, 3. Oslo, 5. emir, 6. gil, 7. Dollard 9. roerpen, 10. kei, 1 L A.p., 12. blaam, 14. devil, ur>' f L oom' rniss, 20. non, 23. en, 24. tube, 25. ree, 28. els, 29. last, 30. es, 32. oker, 33. hoes- Als winnaars werden door het lot aangewezen: J. M. A. Merkx, Nassau- straat 13, Helmond; Mej. N. de Zwarte. Steiger 14, Rotterdam: H. Groene- wegen, W estvest 88b, Schiedam; A- v&n Loon, Oosterhout N.Br. Hieronder; prijspuzzle No. 14: een Girkel-kruiswoord-puzzle. LIJKSCHENNIS DOOR EEN DORPS PASTOOR VIII In de witte vakjes letters te plaatsen, zoodanig, dat elke cirkel een woord bevat. De woorden worden gelezen volgens het draaien van de zon en beginnen met het vakje, waarin het aangegeven cijfer is geplaatst. I. Groote cirkel, beginnend bij 1 Iemand, die in functie treedt als Eet donker wordt. m 2 J eerenaam voor een universiteit. 3 feest op Javaansche suikerfabrieken. 4 stuurmanskunst. ft 5 veranderings-gezind. 6 loopruimte op een verdieping. »t 7 gerookte zeevisschen. tt tt 8 overzicht van wat gebeuren gaat. m, m 9 vertegenwoordiger van een bekende fabriek van tafelzilver. Oplossing tot en met 23 Sept. aan Puzzle-redacteur (oplossing 14) Bureau van dit Blad, bij voorkeur per briefkaart zonder verdere mededeelingen. Onder de goede oplossers worden vier bedragen verloot van 2.50. Prijswinnaar moet abonné zijn. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Kleine cirkel, id. id. id. id. id. id. id. Laster van de roode pers. In de socialistische pers verscheen dezer da gen een uitvoerig bericht over een geval van lijkschennis die gepleegd zou zijn door een pastoor te Groessen, een dorpje bij Duiven, onder de gemeente Zevenaar. In GToessen heeft de Zeereerw. heer Pas toor H. Kruis op 6 April, j.l. vergunning bij B. en W. aangevraagd voor verbouwing van de Kerk. Deze aanvrage is door den technisch ambtenaar der gemeente Duiven goedgekeurd, en ten slotte hebben B. en W. de bouwvergun ning verstrekt. „Het Volk" schreef allereerst dat de burge meester, de heer Z. T. J. F. baron van Dorth tot Medler, door den Z. Eerw. heer Kruis ge prest was, deze vergunning toe te staan. Wij hebben ons ten gemeentehuize op de hoogte gesteld en inzage gekregen in de be treffende stukken en teekeningen en bevon den, dat evenals hij het verleenen van andere bouwvergunningen, deze vergunning verleend is door B. en W. Van pressie, uitgeoefend op den burgemees ter, is natuurlijk geen sprake. Wij hebben de beschuldiging tegen den pas toor van Groessen geuit omtrent gepleegde lijkschennis, verder onderzocht. Hierbij kwam vast te staan, dat een gedeelte van het kerkhof door de uitbreiding van het kerkgebouw, moest verdwijnen. Een aantal geraamten zijn daarom naar een nieuwe begraafplaats overgebracht. Het overbrengen geschiedde niet dan nadat de familieleden van de overledenen een ver klaring, houdende verlof hiertoe, hadden on derteekend. Eerst daarop is het stoffelijk over schot overgebracht. Dit overbrengen geschied de door een viertal werklieden, die onder bijna voortdurende contróle van den pastoor, op zeer pieuse wijze voor overbrenging hebben zorg gedragen. Wij hebben, om van dit over brengen een goeden indruk te krijgen, behal ve den pastoor ook de omwonenden gehoord. Zij getuigen, dat deze overbrenging op zeer eerbiedige wijze was geschied. Zelfs waren er familieleden van overledenen, die den pastoor achteraf bedankten, omdat men met zooveel zorg deze zaak had behartigd. Hoe men In „Het Volk" schrijven kan, dat „de lijken werden rondgeslingerd" en dat „de lijkkisten werden stukgeslagen", en dat met de doodshoofden werd gegooid alsof het stee- nen waren", is ons, en was ook dengenen die van het overbrengen van de geraamten ge tuigen waren geweest, een raadsel. Voor het leggen van een deel der fundee ring moest men een pad vergraven. De dood graver, die volkomen van de situatie op de hoogte was, verklaarde aan den opzichter, dat aan dit pad geen lijken lagen. Toen is men gaan graven, en stootte daarbij toch op een lijkkist, Afgaande op gegevens en mededeelingen van den doodgraver, had men hierop niet gerekend. Het was dus niet te ver wonderen, dat men toen men op een kist kwam, hiervan een stuk hout afstootte. Terstond werd echter de opzichter van het werk erbij gehaald, en de kist werd zoodanig in de groeve geplaatst, dat men kon verder graven. Een rijksambtenaar heeft hierop aanmer king gemaakt, meende dat dit een geval van lijkschennis was, en diende een klacht in tegen den pastoor. Positief heeft deze ambtenaar tegenover den opzichter echter niet kunnen verklaren, dat de verschoven lijkkist, die was, waarin het stoffelijk overschot van zijn vrouw rustte, zoo als hij dit aanvankelijk veronderstelde. Deze zaak is ontzettend door sommigen op geblazen en in dien vorm in de socialistische pers verschenen. Een doode, twee zwaar gewonden Gistermorgen heeft aiohter de kapel ,,'t Zand* te Roermond een ernstig auto-ongeduk plaatal gehad. Een vrachtauto van de Roermondsohe IJs, fabriek kwam tengevolge van de gladheid van( den weg te slippen; bij reed heit trottoir op ea kwam tusscben eenige kinderen die naar d«j kerk gingen, terecht. Het 15-jarig dochtertjiai van den heer S. werd op slag gedood, ter. wijl de U-jarige P. zwaar gewond werd en( naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn zusje wer<t eveneens gewond. De auto is in beslag ge no, men. De drie inzittenden gewond naar het ziekenhuis. Gisterenmiddag te ongeveer vier uur had ob" der Posterholt bij de Duitsche grens een ernstig auto-ongeluk plaats. De auto van den heer P. uit Rotterdam, die op weg was naar Wiesbaden, slipte In een boöht van den weg en reed met volle vaart tegen eeni boom. In den auto waren gezeten de heer P^ zijn zoon benevens de 32-jarige chauffeur R^ eveneens uit Rotterdam. Alle drie werden zij ernstig gewond en over, gebracht naar het ziekenhuis te Roermond. D« toestand van vader en zoon is redelijk. Do chauffeur is er ernstig aan boe. De auto werd bijna geheel vernield. 1 LOONCONFLICT IN HET FRIESCHE ZUIVELBEDRIJF Vrijdagmiddag is in bet gemeentehuis te Leeuwarden een conferentie gehouden (usschen den rijksbemiddelaar en de hoofdbesturen van den Bond van Friesche Coöperatieve Zuivel fabrieken en van de Moderne, Christelijke en R. K. Transportarbeidersbon den. Het betrof hier een loonconflict van het ver koopbureau der Friesche Coöperatieve Zuivel fabrieken waarbij den werknemers een loons verlaging was aangezegd van 1 per week. De partijen konden Vrijdagmiddag niet tot oveieenstemming komen, waarop de rijksbemid delaar het volgende voorstel deed: De loonregeling zal acht maanden duren en wel tot 12 Mei 1933, Deze loonregeling zal een korting inhouden gelijk aan de helft van die, welke het bestuur van de Fricofabrieken (de verkoopbureaux der zuivelfabrieken) voorgesteld 'heeft. De vergaderingen der besturen zullen thans overleggen, of men deze beide voorstellen bij de betrokken organisaties zal verdedigen. De uit slag daarvan zal telegrafisch aan den Rijksbe- mlddelaar worden medegedeeld. Zoolang de onderhandelingen voortduren, zal niet in staking worden gegaan. Een 70-jarige man gewond. Vrijdagmiddag wilde een melkauto van dé firma D. D. te Alphen a.d. Rijn, nabij de Dak» pannenfabriek van de firma van Leeuwen een vrachtauto van den expediteur B. passeeren, niettegenstaande uit tegenovergestelde richting eveneens een auto naderde De chauffeur van den melkauto trachtte nog door snel voorbij'te rijden een ongeluk te voorkomen, maar moest te vroeg weer naar rechts uitwijken waardoor de vrachtauto van B. van voren geraakt werd. De chauffeur van dezen wagen verloor daar, door de macht over het stuur, met het gevolg, dat de zware vrachtauto door een loods van de firma Van Leeuwen reed en eerst aan de aa» dere zijde voor een kruidenierswinkel tot stil stand kwam. De voorwielen bleken in de iooda te zijn achtergebleven. De 70-jarige C. Kelder man werd door de auto tegen een heb gedrukt en ernstig aan beenen en handen verwond. Dr, van Wermeskerken verleende de eerste hulp. De chauffeur van den melkauto was doorgere, den doch kon door een anderen automobilist worden achterhaald. Uit het onderzoek van da politie is gebleken, dat het ongeval aan zij a schuld is te wijten. In hooger be.roep heeft voor de Haagsche rechtbank terecht gestaan de 40-jarige bakker P. E. te Den Haag, thans gedetineerd, die door de Haagsche Rechtbank wegens het op zettelijk uitlokken van brandstichting te Mon ster is veroordeeld tot een jaar gevangenis straf. De advocaat generaal mr. J. A. de Visser achtte de ten laste legging bewezen en vorder de gezien den ernst van het misdrijf, bevesti ging van het vonnis. Mr. J. H_ G. Bekker vraagt in afwachting van de gevraagde vrijspraak de onmiddellijke invrijheidsstelling van verdachte. Het Hof weigerde de invrijheidselling van verdachte en. bepaalde de uitspraak op 2S Sep- I tember a.ss 1 Twee oude mannen door kermis- vierders gewond. In den laten avond na het sluiten der café's, zijn in de Dorpstraat te Heythuizen de 68-ja» rige tuinier V. en de 71-jarige landbouwer P. terwijl zij rustig huiswaarts keerden, opeens overvallen door een stelletje luidruchtige, ker misklanten, die de beide oude menschen te lijf gingen, over den grond sleurden en dusdanig mishandelden, dat V. zelfs spoedig het bewust zijn verloor. De gewaarschuwde politie was spoedig ter plaatse, doch toen bleken de hel. hamels reeds het hazenpad te hebben gekozen in de richting Leveroy. De ontboden genees heer, dr. Smits, constateerde naast verschillen de kleinere wonden hij V. een breuk van het rechter dijbeen en bij P. een breuk in den hals slagader. Onmiddellijk nadat voor geneeskundige hulp was gezorgd hebben marechaussée, rijks- en gemeenteveldwachter tal van personen, die zich ter plaatse op straat bevonden, gehoord en kon spoedig tot de arrestatie van een viertal per sonen worden overgegaan. Na gedaan onder zoek zijn deze naar Roermond overgebracht, alwaar de 26-jarige M. M. en de 36-jarige H. J. R. uit Heythuizen in het Huis van Bewaring zijn opgesloten. De mede-gearresteerden J. S. en F. van B., zijn voorloopig wederom op vrije voeten gesteld. De toestand van de heide slachtoffers is naar omstandigheden wel, al zal het nog wel gerui- men tijd duren alvorens zij van de gevolgen van dezen laffen overval hersteld zijn. Vermoedelijke dader opgespoord. Dezer dagen is, zooals we berichtten, een jachtopziener in het Naaldenveld te Aerdenhout door een onbekende ernstig mishandeld, toen hij dezen wegens een zedenmisdrijf wilde ver- baliseeren. De man ontkwam, terwijl hij zijn slachtoffer bewusteloos langs den weg liet liggen. Hoewel zij weinig gegevens had, is de Bloe. mendaalsche politie er toch in geslaagd den vermoedelijken dader op te sporen. Gisteren morgen is hij in Amsterdam ten huize van zijn ouders aan de Lijnbaansgracht aangehou den. Het is een 24-jarige werklooze. Da UIT DE CARTONINDUSTRIE. stroocartonfabriek „Union" te Oude- pekela wondt 24 September eJc. etopgeaet, Eau 100-taI anbaideina wondt anitelagen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 5