DE COMPETITIE VAN DEN I. V. C. B. LUCHTVAART. MAANDAG ^9 SEPTEMBER 1932 WEINIG KRACHTSVERSCHIL IN G GOED BEGIN DER BOYS. deelen. DE WEDSTRIJDEN. SANTPOORT—T. Y. B. B. 2—2. DE UITSLAGEN. p. s. V. VERSLAAT N. A. C. MIDDELBURG FAALT. Afdeeling IV. DE UITSLAGEN. •'en KAMPIOEN TEGEN BENJAMIN. DUBBELE C11FEBS VAN BEjmCK. DE UITSLAGEN. KOTTERDAMSCHE VOETBALBOND. BE UITSLAGEN. Fri?landSSeil-iiSia7G'V:A'V- Be Quick_* TWEEDE KLASSE O CHELSEA VERBETERT HAAR POSITIE. VOETBAL IN ENGELAND. IN BELGIE. DE TREKVOGELS. KON. ROEI- EN ZEIL VER. DE MAAS I DE VERMISSING VAN UDET. 1 460- STAATSLOTERIJ". NIETEN. „;'v deo. bal tot vlak voor doel. Daar krijgt hij n duw en de scheidsrechter kent Fortuna 'm Eravi '1°I> *°e* Hese wordt door Ever-dingen Sonomem, zoodat de stand gelijk ia. Gouda t üch dan los te werken en onderneemt ook ge aanvallen. Bij één dezer ontkomt het Wtunadoel door foutief uitloopen van den hai^er' se^uhkige wijze aan doorboring. De woi'dt echter door den rechtsbuiten over Beschoten. V. D. L.—V. I. O S 3—0 Wectetrijd van dit seizoen was 'n Na e<vni_ !ooninS en het aanzien niet waard, opzetten en weeir £etrap komt V' ,D' maar te. bestookt het V.I.O.S.-doel hevig, v. d u de iu-iate rlclhit'lng niet vinden. Als een Ur k eve'n huiten het strafschopgebied ©;©- trap krijgt te nemen, schiet hij pre* zien 0,0 dieklat. Aan dien anderen kam een v A mo°l® thirough-pass, gevolgd door doeln aT1d schot, hetwelk doel treft, doch dit Punt Wordt wegenis buitenspel geannuleerd, ten 'r9kl heel do voorhoede der gastheer en san val. "Westervoorder schiet, de keeper bal U""' tuaar komt te vallen, waardoor de hit zijn handen glipt. A. v. d. Hoek profi- hiervan, en schiet dn (10). Na de thee eor hetzelfde futlooze spel. Als A. v. d. Hoek ö®u bal heeft, wordt hij door den linksback on- geoorloofd aangevallen, binnen het beruchte Sehied. De toegestane strafschop vergroot den ^°?raprong. Als er nog 10 min. te spelen zijn, Altena den bal, ziet vootr, waarna Boer or V.D.L. nummer drie inschiet. Excelsior—C. V. V. 2—0 De plaatselijke ontmoeting ExcelsiorC. V. V. bracht twee slecht spelend© ploegen te genover elkaar. De eerste helft van den strijd was wel de slechtste. Aain weerskanten had den de aanvallen heel weinig te be teekenen en z- waren zoo primitief van opzet, dat zij vi ij- wel steeds in den kiem gesmoord konden wor den. Met een kopbal zorgde Smaal voor het eerste doelpunt. De eerste tien minuiten Van de tweede he speelde Excelsior wat heter, maar teen ve'r' Viel zij toch weeir in heil oom© ©P®4 va;d voor de rust, met het gevolg, dat de stro een verdeeld karakter kreeg. Bonter liep ver. schillend© malen goed door de verde ïgm heen, maar Mastenbroek zat hem steeds zoo dicht op de hielen, dat hij Bouter stee kans tot doelpunten kon ontnemen voor het einde ontstond heit tweed© oe van Excelsior. Even voor het einde wel doelman van C. V. V. bij een zeer haird van Niehof, diat hij wild© vangen ten gevecht gesteld. Met 2—0 einde. even kwam hui. het H. V. eerst© H. V. V—D. C. L 5—2 V. heeft in haar nieuwe omgeving de overwinning weten te boeken en vvel op kreeg0ltterdam®Che D" C* L'> dat raet 5~2 klop bhuisH iP6 60118116 aanvailetn waren voor de hield -JLli doCl11 d'e Eottandiaimsche doelman selingen uitvak aclw,|>h. Bij een plot- öilk alleen TOl1 beizoekers kwam Lagen- aarzelde -J*? doelmain Rekkers te staan en doelver^ leideir langs den Baagschen wel Verdediger te jagen. Kort daarop wist as Jansen met een viam zijn bekende schoten 6 partijen op gelijken, voet te brengen. Er 6BtlSpon zich toen een vtanng© strijd om die 'oiÜltng, die in het voordeel van de Rotterdam tn©rs eindigde toen. Lagendijk voor de tweede "haal scoorde. D. C. L., dat in dien aanvang ndeit veel bij, Anders te zien had gegeven, werd. steeds ge. Vaarlijker. Het sped van H. Y. V. was lang geen eer®te klas, doch nietteimSn wist Max Jansen fcog voor de rust wederom gelijk te maken. Na. de hervatting vodgiden aan beide zijden "hige aanvallen. H. V. V. waa die gelukkig. 9 want v. d. Bosch slaagde erin een derde PUht te flabriceereu voor de Hagenaara en h'ke minuten latex vergrootte Snoek den ^ASscbem vcorsiprong, en nog voor de rust Jansen den eindstand op 52. R. F. C B. E. C 5—2 N. C. opende de oompeitiitie met een wed- f^ijd tegen B. e. C., dde zij met 5—2 won. Net was een aardige strijd, waarin vain het be- het elmd i-n «en zoor snel tempo werd Sesipeald. Aanvankelijk zaïg het er niet naar Uit, diat R. F. C. met de z*se giaan «trij B" E' c- ®Pe©lde oum&Mellijk een dusdanig overrompelend spel d R. F. c. 'CIT d6n gr°ad k<* krijgen. In deze Wist Lansar de Dmiiftcm»,» -,„k ïai ding tn ha ^Wiusene CJUio ue iel. -keid hi ®en' ^ÜSil ondanks 'haar jaeewleK- '-Ut even verdeire resultaten vwoaj de 't, firtgeen naast heit goed» verdeilisea rust - - vian F. CIn hoofdzaak het gevolg was van 0®doordlach,t spel voor het doel. Langzaam 'haar zeker won R- F. C. toen terrein en Eich- horn zorgde ervoor, dat de rust mot gelijken stand inging In de tweede helft was R. F. C. er weer ge heel in en haar middendinde, die voor de rust te veel achter bleef en de voorhoede on voldoen- d'e steunde, was zich nu volkomen v>an haar taak bewust, zoodat het vrijwed met B. E. c,. gedaan was. in n.og g^en 10 minuten tijd had N- F, C. een voorsprong vain 51 resp. door ^Hle, Eichhórn ©n Dirok. Tenslotte bracht Naisern met een kopbal dien eindstand op 5—2. O. D. SSteeds Hooger 41 begin van den strijd was al dadelijk rijk ©gj, doelpunten, want nadat v. d. Jagt den eejj 6tl Aanval van de Rotterdammers met _fjari®°®d doelpunt besloot, zorgden Zwang en 2^8 spoedig voor ©en voorsprong van vp°r d© Dcrdtenaren. O. D. g was gedu- U'] 9 ket verdere gedeelte van de eerste helft 6 "hberdexe van Steeds Hooiger, maar het uurde toch nog vrij lang eer Harms onhoud. den stand op 31 kon brengen. In de tweede helft trachtten de Rotterdam- ^rs van een kleine inzinking van die Dordte- ^tien t© profiteeren door het spei naar de ^Pdtsche hielft te verplaatsen, maar het was 8®°©clig met hun meerderheid gedaan en toen D. S. door toedoen van Hlanms met 41 «idde. was er voor Steeds Hooger in het ge geen kans meer ©m den achterstand 9 te loopen. Het bleef 1J 6611 ©verwinning 1 4i voor O. D. S. *HTUnus trok naar do residentie waar zij tevr>0h Quick met ©en gelük sp61 3—3 rust v6n lötoe»t stellen. Neptunus zag voor de ea ®veto 101 ^maal to© de l9Mi^s te nemen voor -.^"vele malen zorgd^ d® Haantdee Quick—NeptunUS 3~3 den Aardige 8el'ikim,akcr E,r die voor^ sPamuen.<le strijd toen ^en tan gunste van d© Rotter- kreeg 6n besllst toen V^e "b en onbounjih a nt ja die tweed© «Ift domineerde Qui(:k nS „"vrijw©! alle linies. Knij^ '"aKU «M gelilken v"t wi te derde tt ©I«de kwam Nent,,, 1 te toirengen. Tegen het 011 V6ider US n°S 611 döC1 niet meer gedoelpunt. er werd s. V, V.V. 0, C 5—0 C. begon met een overrom:Pel6Ild 8|1 Uog\^ vond Maltha, dien S. V. V. ook Hums tieeft kunnen missen, cnid-e-r c e ^R'diU'e De Sckiedamimers kwanln ui- beter in, zoodat de Par'"e Tot orie- ïha^i elkander gewaagd waren t'©Ot,L ^h'tkwam het dioed van V- O- de atiag. S. V. V. was nu een tijdlang m ^rderheid, doch diaarna verslapte z-., ki»- Teigen het edmde van de eerste e Y V. weer geducht opzetten. Nu ten •hetjj 91&erd doelpunt wist Kiela den Schiedam- leiding te geven. hu dte hervatting vergrootte A. van 911 met een fraai schot den voorsprong. 3\0 later bracht zijn broer den stand op He gastheeiren bleven geestdriftis door- Drie wedstrijden eindigen in gelijk spel. a c O V.V. Heracles verliest van A.G- WAGENINGEN EN TUBANTIA Af deeling III. ,a resultaten van den Mochten we afgaan op de re we COnsta- eersten competitie-dag, dan z weinig of teeren dat de krachtsverhouon s Immers de geen wijziging hebben ondeis den boventoon ploegen, welke het vorig seizoen meerderheid voerden, verkregen ook nu aL'üioen Enschedé over de lager geplaatsten. De kaï n c klQpte won thuis met 4—2 van Vlt6SSL,et' 5—3, terwijl Robur et Velocitas in Zwolle les met 3—2 A. G. O. V. V. in Apeldoorn B« Ahead het er baas werd. Minder goed bracm pag gepromo. af. De Deventenaren hadden deze jongelie_ veerde Enschedesche Boys ov de matadoren den wisten een 2—0 voorsP™ tand eerst teggn te verkrijgen, die dezen ac dat met 2—2 werd het einde konden inloop©urt der Boys! Wage- gelijk gespeeld. Een bes e dgr zwakke ploegen ningen en _Tubantia, lw tjiepen elkaar nu ook uit de vorige periode, terrein van eerstge- niets en speelden OP noemde met 22 geW KLEINE DELFTSCHE ZEGE IN GOUDA Eerste klasse G. Van de vier wedstrijden, welke de eerste klasse G op het programma bracht, heeft slechts één 'n meerderheid van een der clubs opgele verd. Dit was het geval bij de ontmoeting in Gouda, waar Donk en D.H.L. van de partij wa ren. De Gouwenaars verkregen het vorig seizoen uit 18 wedstrijden slechts twee winstpunten. Ook nu, in hun eerste beurt op eigen terrein, trokken ze aan het kortste eind, doch de 21 meerder heid der roemruchte Delftenaren is zóó gering, dat Donk hoop geeft op een beter figuur in het aangebroken seizoen. De overige wedstrijden van deze afdeeling leverden een gelijk spel op. Leo- nidas moest in Loosduinen tegen G.D.A. met 33 deelen; Graaf Willem gaf H.B.C. in Den Haag weinig toe en bewerkte 44, terwijl Santpoort en T.Y.B.B. tot een 22 uitslag kwamen. Hier bij dient intusschen opgemerkt, dat alle doelpun ten door Santpoorter spelers werden gescoord, daar één der verdedigers zijn eigen keeper twee keer wist te passeeren! a rn VV.Heracles 32; Wage- klasse: A. ;__2. gnschedéVitesse 42; BOT! !"2i PJ!'C'- H^l,^ HenS®!0 IBorneDoto 2e klasse: 7—4; R.H.C. Boys-Doetinclmm 4-4; Eendracht-N.E.C. 1-9. izwolsche Boys 6—1; R.O.D.A.— TheoleBe-Quick 43; Arnh. Noad in Tilburg door Bleyer- heide geklopt. Het treffen tusschen de twee 't hoogst ge plaatste clübs van 't vorig seizoen heeft al dade lijk een aanmerkelijk krachtsverschil aan den dag gebracht. N. A. C„ die toen beide malen door F. S- V. werd verslagen, kon het ook gis teren in Eindhoven nietbolwerken en verloor met 41. Bleljerheide, dat ternauwernood den degradatie-dans ontsprong, schijnt thans met beste voornemens bezield; het is een knappe prestatie der mijnwerkers Noad in Tilburg op eigen terrein met 41 onder de knie te krijgen. Willem II ondervond het aan den lijve dat M. V. V. op Maastrichtschen bodem een kwade tegenpartij vormt. Ook deze Limburgsch-Til- burgsche kamp leverde een meerderheid voor de Zuidelijksten op: M. V. V. won met 5—2. Middel burg heeft weinig plezier beleefd van haar eerste uitstapje in het rijk der eerste klassers. De Zeeuwsche benjamin beproefde zijn geluk bij Longa, maar deze hield de eer van Tilburg hoog met een 4—0 zege. Eindhoven en B. V. V. speelden, niet. wasse* Longa—Middelburg 4—0, Noad— ie K4asB.. 1_4> M.V.V.—Willem IX 5—2, en v. d. Gaag zorgde nog voor twee fcgj laagst© uit een etrafschoj. Bleij er heide P'?'V'klasse- Mevo—TSC 1—2, Breda—Dosko 29 kSngen-Terneuzen 3-5, De Valk- 2-4, vhssinge VQS_Tegelsn 2_R WSC—VVV Roermond Hendrik 2—2, Juliana—AAC rl' Heerlen Sport-Sittard 3-0, St.m. Emma Hoensbroek 6-3- Kleine meer derheid van Veendam over Sneek. u- nik heeft Be Quick het nieuwe Oogenschijnhjk k ingezet; een 11—1 seizoen al zeer V|riesland iaat geen twijfel aan overwinning op Fr g over. Toch moe de meerderheid der de verrichtingen der ten na deze klinkende 6 aangeslagen wor- Groningsche ploeg met onsamen- den, want wat de totaa! in het hangende Leeuwarder elf g weinig of niets Harener Stadion presteerde Goeddeels met eerste klasse voetbal Ê?™ee"ndanks hun daardoor konden de Be Quic de score weinig snel en doortetenid aan Met de regelmatig en ongehinderd opv v00rsprong. rust had de thuisclub reeds beleef de bezoekers van Velocitas Lee 5 m}nu- ^en de sensatie, dat de thuisclub b herstel- ten reeds met 2—0 achterstond. Nadien tte de« de Groningers zich en behaalden een verdiende 3—2 overwinning. pr Jam. Naar de eerste verrichting van de dg mers, die de nieuwe eerste klasser Sne 2 j. Un= recipiceerden, zag men met Lelart» g uit. De vraag, of de kampioenen 6®n verjongde ploeg zouden probeeren dan w reeri0Iiroefde krachten weer van stal hal reeds tevoren beantwoord; ter elfder ure bleken vLi",WendiEe strubbelingen bijgelegd, z0dd.9 kwnmam' behoudens een enkele wijziging, kam? het team dat dit voorjaar het distriets- 2 oe^P veroverde. Onder deze omstan- wfl hl n 8cheen het lot der jonge Friesche ploeg prestal?? 6n het mag dan ook een zeer ,g°ftt prestatie der Sneekers heeten dat zij met slechts n ™erden geslagen, verwachtntsche derbV Alcides-Achilles had het. MeS» (resUltaat' De Asser ploeg was op het en kpwL ,'n niet tegen Alcides opgewassen Nos ErontBr? een 54 nederlaag huiswaarts. - S- gr°otere nederlaag was voor Frisisa wegge- •A. V. klopte de oude L. A. C. met De thuisclub maakt alle doelpunten. Direct na den aanvang zat de spanning 1 reeds in. Beide partijen vielen vurig aan, doch T.Y.B.B. was het gelukkigst, daarbij één van haar aanvallen Schiebroek den bal in eigen doel kopte (0—1). Een kwartier later was genoemde Santpoort-back zoo ongelukkig het leder we derom in eigen doel te werken, ditmaal met zijn hoofd. Zoo leidde T.Y.B.B. bij de rust met 2—0. Na de hervatting pakte Santpoort geducht aan. Het duurde echter nog 20 minuten voor de Jong met een prachtig schot den stand op 1—2 bracht. Zeven minuten voor het einde gaf Gerrits den bal uitstekend af aan Kaldenboot, die zonder veel moeite Santpoorts tweede doel punt en den gelijkmaker kon^ scoren. (2- 2). Onder groote spanning kwam hierna het einde, zonder dat de stand wijziging onderging. Graaf Willem IIH. B. C. 44. De gasten waren direct sterker en de Haag- sehe achterhoede kreeg het zwaar te verantwoor den. Na een minuut of vijf moest Philippus vis- schen bij een hard schot van links- Verschillende Graaf Willem-aanvallen gingen door slecht doorbraak door Toledo den stand op 0—2 bracht. H. B. C. bleef sterker maar een hooge bal van H. Bouwens werd den bezoekers nootlottig want de doelman werkte het leder in eigen goal (12). Wolf als spil steunde de Haagsche voorhoede uitstekend en hij stelde enkele minuten later v, d. Lans in de gelegenheid den stand gelijk te maken (22). Even voor rust greep Bouwens onvoldoende in zoodat de rechtsbinnen van H. B. C. Phillippus wist te passeeren (23). Na de pauze trad Graaf Willem overdonderend op en v. d. Lans maakte, na een schot van Kemperman, dat van de lat terug sprong, andermaal gelijk (3—3). Spoedig daarop trapte J. Bakker het leder bij een hoekschop ineens in (4—3)- Wel bleven de Grafelijke sterker maar H. B. C. zag even voor het einde door haar linksbinnen kans 44 te maken. G. D. A.Leonidas 33. Reeds dadelijk ontplooit zich een snel, forscb spel, beide verdedigingen weten de aanvallen te breken. Wanneer er 5 minuten gespeeld is, ontstaat een gevaarlijke scrimmage voor het doel der gasten, waaruit Teauechio doelnunt maar scheidsrechter v. d. Starreu annuleert het wegens buitenspel. Direct hierop scoort Groos uit een keurigen voorzet van links (1—0) Haan appel benut een vrijen trap wegens handsbal, voor den gelijkmaker (1-1). Nu gaat het spel in snel tempo op en neer, en telkenmale moeten de doelverdedigers ingrijpen, om erger te voor komen. Eemgen tijd voor de rust wordt ander maal aan de Rotterdammers een vrije trar. toe gewezen en van der Sande passeert met een keurigen kopbal, Giessen (1-2). In de tweede helft neemt Leonidas het offensief en Haanappel °?i?"dbaar lan8s den vallenden keeper U lenigen minuten later verkleint A T int afhteretand1enrS?h°P' t0,egekend voor hands den achterstand en als een kwartier voor het einde de rechtsback van Leonidas over den bal heen- trapt, maakt de toeloopende Lint gelijk. D.O.N.K.D, H L 1—2 Voor den aanvaing nain d®n wedstrijd werd Donk door donateur,s en -oud-leden bij monde van den heer Kasberigen een bloemenmand aangeboden in verbamd met het behoud van het eerste klaasesohiap. D. H. L. trekit terstond naiair v-oren, doch Houddjk is op z'n piost. Dan geeft Donk Al- ssmgeiest de gelegenheid te too non, diat de zomerrust zijn Verdedigen niet nadeedltg is ge- worden. De G-ouwemaatfs maken 'm fraai doel punt, doch buiitenispel is -oorzaak, dat het ui©' wordt geldig verklaard. Het spei blijft verdeeld, over en weer wor- dien firale kansen onbenut gelaten dbch even vooir rust geeft IJzendoorn zijn club de lei ding als de Dook-tac-k» elkander verkeerd be grijpen. Na ld© thee heeft Donk die opatelling gewij zigd, eenige friaaie aanvallen worden opgezet en vrij spoedig imaakt Koemans gelijk als Ree been scherp voor doel heeft geplaatst. Donk handhaaft zic-h nu, dloch na 'n half uur puiten de Delftenaren niieuwfen moed uit 'n doelpunt van Kühn, die een door IJaemdoom goed aan gegeven tel, ineens inkogelt. Donk tiraehlt op tie halen door Houdijk in de voorh-oode te plaatsen, doch Vervl-oet en Alsemgeest geven geen krimp en als scheidsrechter Agterbemg, di© de teugels strak hield voor den laatsten beer fluit, hieibben de Leeuwen verdiend gewon nen- Spartaan 2Leiden 32 In het eerste gedeelte van de ontmoeting zijn 'de Leldenairen iets sterker. Na 15 miinu ten geeft de snelle linksbuiten den bezoekers de leiding. Dit is het sein voor de zwartjes oirn beter aan te pakken. Niet lang hierna is h-et de mid denvoor voor, die de partijen weer op gelij ken voet -brengt. Op handige wijze weet de rechtsbuiten der Spartanen zijn club de lei diimig te geven. Direct na de hervatting oon stateeren wij bij die thuisclub een kleine in zinking. Leiden profiteert hiervan en haar linksbuiten hre-ngt den stand op 22. Nadat de zijpaal voor Leiden eenmaal redding ge bracht heeft, heroveren de Spartanen ma 30 min. de leiding. De strijd, raakt ten slotte meer en meer verdeeld, maar tot doelpunten komt het .niet meer. Eerste klasse. A- Marsana—WH 1—3, RKONS—Sitt. Boys 53' ValkenburgKimbria 10, Kerkrade RKVVL 3—1. B- RAC—RKTW 2—2. C- Gennep—Wilhelmina n.g., Venlo—Boxmeer 2—1 SVB—DEV n.g. tv' AltiorSwift 15. F- VVZ—DEM 3—3, HMSLimvlo 6—0, VIC— For'titudo 12. G' DonkDHL 12, GDALeonidas 3 3, Graaf Willem—HBC 4—4, Santpoort—TYBB 2—2. Tweede klasse. B- SVD—DES 4—3. E- Rapid—St. Pieter 6—1. F* LauraRKHBS 1 5. tt*. TVOServatius 32. M- Zwaluwen—SDO 2—4, LVV—HMS 2 1—3. N-' Onze GezellenVitesse 52, Wilskracht 2 DOSS 13, O- Spartaan 2—Leiden 3—2, Excelsior—Blauw Zwart 31> Wilhelmus—Teylingen 4—3. De uitslagen. was A; H.O.V.—Olivio 1—1; O.D.I.—D.L.V.S. 9_9- BloemhofUrsus 21; le klas B: Radio Florissant 2—3; D.H.Z.—Martinit 3—7; Bolnes Hellevoetsluis 34 Zwart WitGerminal ,1. je klas C: NoordereilandCharlois 5 1 Pechvogels—D.E.Z.V. 6—3; Erasmus—Saturnus q A.V.S.—Flakkee 3—3 onder protest van ^ce'klas A: SUkkerveerLuno 102; Sportlust Vooruitgang 1—1; Spijkenisse—Zaoth 2—3; niriduaN.H.S. 1—2; 2e klas B: H.W.S.—Wibic 1_i onder protest van H.D.S.; L.V.H.C.K.C. o'. pretoriaSunrise 34; NestoroRotter- j 44; 2e klas C: PoseidonW.T.R. 2—5; la?G—S-S.S. 1—1; H.B.B.Delfshaven 3—6 c «rV.E.F.C. 7—0. I' klas A: S.C.V. H.F.C. 2-2; Top Speed- ,„s. 2-3; G.L.Z.—V.I.O.N.O. 0-0; 3e klas B: A' -rr' q Nieuwenhoorn 07; Eui^ka C.S.S.V. a' C S.C.R.C.R. 2—0; Kampioen—O.V. 5—1; °7vlas C: D.Z.D.S.D.V. 3-2; H.W.D.-Poortu- P-val 22; 3e klas D: K.E.Z.V.I.O.D. 2 3, nvW—B.A.S. 4—2; R.E.S.—Favoriet 4—0; Nu mansdorp-Semper Melior 1-1; 3e klas E: p v»V-—D.R.L. 2—5; Ons Hws—D.S.L. 0—6, Oldl—N.R.C. 0—5; 3e klas F: Rood Groen D-W L 2—2- D.W.K.—Waalhaven 1—0; Medio— N-H.K. 1—3; Demos—Roskanje 6—0. Reserve le klas^A; Noordererland 2-A.V.S^ elgd. G. V, 6—1- VelocitasT'ppnwarHpn 32. OVV—Stadskanaal 5—2, Zuid- broek Hoogezand 13 H S C W V V 61 Gron. Boys—Muntendam 2-1 ExcelsiorBlauw-Zwart 31 De ©ensitie 15 minuten is het een schuch ter terrein verkennen. Sucoesievelijk komt Excelsior er beter iin- De voorhoede combi neert goied, miaar houdt heit spel veelal te bort zoodiat de B. Z.-verdeddgtog steeds met euoces in kon grijpen. Tegen de rust plaatst G. Muldier een hoekschop voor de voeten van A. V. Lingen die met een lagen schuiver scoort, In de tweed© helft komt B. Z. goed opzetten. Reeds na 10 min. heeft Ex-celsior weer eucoes, r. v. Lingen plaatst 'n vrije schop in de rich ting van het doel, een der backs werkt half •weg en de naar binnen gekomen Nieberg maakt kalm 2—0. Practisch komt B. Z. niet mieeT over de helft, maar een uitval van rechts, een misverstand en de midvoor scoort tegen Tenslotte brengt v. Deurzen op, zet van de achterlijn af voor. Lourens passeert naar Huyskes, die met een omhaal inschiet (31). 2—0, -Erasmus 2 1 3; 2Barendrecht 2 -5; H.O.V.—Coal 3 21; reserve le 17; Excelsior 5-J- 3Sparta Schotland wint van Ierland. De uitslagen van gisteren luiden: Internationaal. Belfast: Schotland—Ierland 4—0 Eerste klasse. Arsenal—Bolton Wanderers 3—2 Aston Villa—Leicester City 4—2 Blackburn Rovers—West Bromw. Alb. 4—0 BlackpoolSunderland 3 1 Derby County—Birmingham 2—2 Everton—Manchester City 2—1 Leeds United—Sheffield Wednesday 3—2 Middlesbrough—Liverpool 0—1 Newcastle United—Portsmouth 1—1 Sheffield United—Huddersfield 1—2 Wolverhampton WanderersChelsea 1 2 Tweede klasse. Bradford City—Swansea Town 1—1 Bury—Tottenham Hotspur 1—0 Charlton Athletic—Preston North End 0—1 Chesterfield—Notts County <>H) Fulham—Port Vale J' Lincoln City—Southampton 1 o Manchester UnitedGrimsby Town 1 l Nottingham Forest—Burnley 1—1 Plymouth Argyle—Bradford 2 2 Stoke City—Oldham Athletic 4—0 West Ham United—MiUwall3—0 6—3; Olivio 2—Charlois 2 DL.V.S. 2 1—1; O-P1- 2 reserve le klas B: O.W.C. 0—7; D.J.S.—Bloemhof 2 0- 24- F S V. 2Crooswijk 2 KvCsVfC«XS,.Wr 3—Sparta J rnaas 3 1-1; r.a.rva 1. D.D.C. 2 3—1; Saturnus 2—O.V.V 2 0 H.G.S. 2V.N.D. 2 1-3; reserve le Was rv\r a"Rnlnps 2 41; E.D.S. <5 JJ.ri.b. o 6—2; Zwart Wit 2—R.D.M. 3 1—3; Steeds Vol harden 3-S.F.C. 2 5-0 wegenLmet opkomen; reserve le klas G: Nlartinit 2-V.F.C. 3 4 3 SFC 2Maas 3 46; V.D.L. 3 Ursus 2 3-0;'reserve le klas H: Feijenoord 7-D.H.Z. 2 Jj. s M V. 2Hellevoetsluis 2 3 0, D.C.L. 3—DEZV 2 5—1; Xerxes 6—Schiedam 2 0—3. Reserve 2e klas A: Hellevoetsluis 3-Pretoria 2 4-2; Vooruitgang 2—Radio 3 4-2; N.H.S 2 ^-VND 3 74; reserve 2e klas B: H.D.V.S. 5—Sparta 6 3—0; Neptunus 6—Steeds Hooger 4 22' Feijenoord 8Xerxes 7 1 2; V.O.C. 5 Excelsior 6 41; reserve 2e klas C: Coal 4 OhvTo 3 1—7; Saturnus 3-A.V.S. 3 niet door- gcgaan; D.L.V.S. 3-S.M.V. 3 7-1; G.V.R. 2- TAG 2 140; reserve 2e klas D: Xerxes 8 k'f'c' 6 1—7' D.C.L. 4—Feijenoord 9 1—2; CV.V. 5Fortuna 4 7-0; Overmaas 4-Nep- tunus 7 6—2; reserve 2e klas E: S.V.V. 7 Zwart Wit 3 5—3; Xerxes 9-The Rising Hope 4 2—3' VFC 4U.S.C. 3 2—3; Hollandiaan 4 RFC 7 01; reserve 2e klas F: V.E.F.C. 2 —Bolnes 3 5—7; Transvalia 4—Crooswijk 3 2-1; SUkkerveer 2-E.D.S. 4 4-2; Schiedam 3—H.B.B. 2 3—0; reserve 2e klas G Oud- Beijerland 2—Barendrecht.3 2—1; hJ.b. 8 Rotterdam 2 1-7; D.H.S. 4-Delfshaven 2 1—3; Charlois 3—Noordereiland 3 6 0 reserve 2e klas H: Bloemhof 3—Spijkenisse 2 2 1, Erasmus 3—Sportlust 2 1 4, V.D.L 4 H.G.S. 3 1—1; reserve 2e klas I: Martim'13 C J3. 2 50 wegens niet opkomen; Zaoth 2 O/V.V. 3 1-2; C.K.C 2-H.O.V. 3 3-0: D.F.L. 2-Dmdua 2 0-1; reserve 2e klas J: D.D.C. 3-F^.V. 3 1—4; Florissant 3—Sunrise 2 2—2, S.I.O.D. 3 D.C.V. 3 3-3; S.S.S.2-Musschen 4 3-3. Reserve 3e klas A: Het Noorden 4-V.O.G 6 6-3; Excelsior 7-Neptunus 8 1-^, Feijenooro 11 H.D.V.S. 6 5-2: Sparta 7-Xerxes 10 ö-u, reserve 3e klas B; The Rising Hope 2—2; S.V.V. 8—Hollandiaan 5 4—2, Feiienoor 12—C.V.V. 6 0—4; Steeds Hooger 5 R.lt.. 0 0; reserve 3e Was C: S.V. a 'g_ 2-1; Overmaas 5-R.F.C. 9 5-0, Fortuna 5 SI.O.D. 4 2—0; reserve 3e klas D. O.V. P.V.V. 2 33; reserve 3e klas E: H.O.b. Olivio 4 1—7- U.S.C. 4—Top Speed 2 1 l» reserve 3e klas F: Crooswijk 4-Musschen 5 0-3; Schiedam 4-Puttershoek 2 0-1, Neptu nus 9 F eij enoord 13 5—0; reserveSeWas^G. Poortugaal 2—Pretoria 3 7—1LN.R C. 2 3 05- reserve 3e Was H; D.H.S. 5 R.E.S. 2—8; Numansdorp 2—Demos 2 4—i, J^ese^ klas I; Transvalia I—Ons Huis 2 3 3, u.ö.u.. 2 C.K.C. 3 2—1. J Reserve 4e klas A: Xerxes 13-Feijenoord 14 1—7; Sparta 8-Excelsior 8 7-4; H.D.V. Musschen 6 3—0; reserve 4e Was B. The - Hope 6R.F.C. 10 0-14; Hell9Y0exerxes 14 Feijenoord 15 1—4; Neptunus 11—1Xerxes ie 17-2; Crvdv 8-Sparta 9 3-0, reserve 4e Was Cr S.V.V. 10—Feijenoord 16 5—3, RFC. Numansdorp 3 0—4; Xerxes 15—Nepjtunus 12 7— 1 3; Steeds Hooger 7 S.V.V. o- 4e klas E; D.S.L. 3—Numansdorp 4 3 2, Zaoth 5R.C.R. 3 1—11. He uitslagen van gisteren zijn: LyraR. C. Mechelen F. C. BruggeLiersche Daring—C. S. Brugge BerchemR. C. Brugge StandardR. C. Gent Union St. Gill.Beerschot F, C. MechelenAntwerp 1—2 1—1 2—3 40 7—1 4—0 2-3 toe. Er kwam in de volgorde als bovenvermeld geen wijziging meer. De uitslag onder aftrek van de voorgifteö luidt: 1. Stormvogel van J. G. Both in 3 uuï 5 min. 17 sec.; 2. Copeya van ir. J. J. van Rieti schoten in 3 uur 7 min. 36 sec. Toerjachten: 1. Antares van ir. C. J. van Dus* seldorp in 3 uur 20 min. 57 sec.; 2. Goode Wind van C. Bruynzeel in 3 uur 31 min. 32 sec.; 3. Ellen van C. Diepeveen in 4 uur 9 min. 37 sec.; 4. Barracuta van J. Ryperda Wierdsma in 4 uur 11 min. 6 sec. De Antares heeft dus beslag gelegd op deni Maas Vuurschip-wisselbeker. Na afloop van de wedstrijden heeft de voor* zitter van de Maas, de heer W. Ruys Bzn. da prijzen uitgereikt, waarbij hij een woord vari dank bracht aan allen, die tot het welslagen van deze geanimeerde races hebben medegewerkt. Twee-daagsche wedstrijden op den Nieuwen Waterweg. Goed geslaagd met prachtig zeilweer. De Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas heeft het met het weer op den eersten dag van haar internationale en nationale wed strijden wel hijzonder getroffen. Was de wind aanvankelijk licht uit het zuidwesten, in den loop van den dag nam hij in kracht toe, zoodat de jachten met een flinke topkoelte huistoe gingen. De grootere jachten hebben het evenwel buitengaats niet gemakkelijk gehad, 'daar er tegen den middag een dichte mist kwam op zetten die het navigeeren uiterst moeilijk maak te. Tenslotte kwamen toch alle vaartuigen weer behouden binnen de pieren. De uitslagen zijn als volgt Scherpe jachten (race-jachten)1. Cerigo (&t. L. Becker) in 4 uur 36 min. 37 sec. Scherpe jachten (toerjachten)1. Koshin (st. D. Huisin,ga) in 4 uur 55 min. 20 sec.; 2. Antares (st. Ir. C. J. van Dusseldorp) in 5 uur 4 min. 2 sec.; 3. Goode Wind (st. C. Bruynzeel) in 5 uur 6 min. 50 sec.; 4. Barracuta (st. J. Rypperda Wierdsma) in 5 uur 33 min. 2 sec. In 'deze klasse is een protest aanhangig zoodat wijziging in de volgorde niet is uitgesloten. Handicapklasse D: 1. Say When (st. Joh. H. Klein) in 3 uur 47 min. 1 sec. Ronde en platbodemjachten, klasse OA en OB: 1. Schollevaer (st. W. Bruynzeel) in 4 uur 22 min. 31 sec.; 2. Eleonore (st. C. van Stolk) in 4 uur 23 min. 16 sec. Handicapklasse C: 1. Noordster (st. C. Doek- sen) in 3 uur 28 min. 48 sec.; 2. Viking (st. W. J. Hoffman) in 3 uur 38 min. 24 sec. Regenboogklasse; 1. Jan (st. H. Veldhuizen) in 3 uur 39 min. 24 sec.; 2. Maas 35 (st. J. Smit) in 3 uur 42 min. 38 sec.; 3. Rob (st. J. Noote- boom) in 3 uur 47 min. 33 sec. Gisteren zijn de tweedaagsche wedstrijden van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging de Maas voortgezet en beëindigd. De wedstrijden werden begunstigd door een mooie bries uit het Zuid-Westen. Reeds vroeg in den morgen heerschte er in de jachthaven een gezellige drukte en toen te 9 uur het start schot voor de eerste klasse viel, kruisten vrij wel alle deelnemende jachten voor de lijn van afvaart, hetgeen voor belangstellenden zoowel te land als te water een interessant gezicht opleverde. Vooral op het water was er van de zijde der zustervereenigingen bijzonder veel in teresse, voor deze wedstrijden. Behalve de tra- ditioneele volgboot van de Maas zelve, waren er stoombooten gecharterd door de Rotterdam- sche Zeilvereeniging, de Watersportvereniging Aegir en de Kralingsche Zeilclub, welker leden hierdoor in de gelegenheid werden gesteld deze interesante wedstrijden gade te slaan. Bij de regenbogen, welke het eerst vertrok ken, was Smit met de Maas het eerste weg, doch bij het kruisen bleek Veldhuizen hem de baas en deze ging dra met mooien voorsprong aan den kop. Hij kon zijn voorsprong evenwel niet handhaven en werd dicht bij Hoek van Holland door de Leede gepasseerd. Maas lag op de derde plaats. Op de terugreis was de Jas eerste binnen met Duke op de tweede en Maas op de derde plaats. De einduitslag werd ten slotte: 1. Jan van H. Veldhuizen in 4 uur 37 min. 7 sec.; 2. de Leede III van L. Doedes in 4 uur 38 min. 24 sec.; 3. Maas, stuurman Smit in 4 uur 43 min. 24 sec. In de scherpe- en midden-zwaardjachten-klas (overdekt) handicapklas C was Noordster van G. Doeksen weer favoriet. Reeds bij Schiedam lag zij een flink eind voor en het eerst van al len bereikte zij den Hoek van Holland. Ook op den terugweg was Noordster niet te houden en ze won tenslotte welverdiend den eersten prijs. De uitslag was: X. Noordster van G. Doeksen in 4 uur 5 m. 49 sec.; 2. Viking stuurman W. J. Hoffmann in 4 uur 17 min. 18 sec. Bij de D klas, de scherpe- en middenzwaard- jachten (overdekt) lag Say When al spoedig vooraan en kwam als eerste binnen, terwijl zij ook op den terugweg de snelste bleek. Zij won evenals Zaterdag den prijs en wel in 4 uur 44 min. 53 sec. In de kleine kiel- en middenzwaardklas, waar voor de baan tot Maassluis was ingekort, werd aardig partij gegeven en vele zeilers van de plassen hebben op het woelige Maaswater hun vuurdoop ondergaan. Eenigen moesten den strijd opgeven, doch de meesten wisten de ge- heele baan af te zeilen. Boekanier, die een ba ken verkeerd had genomen en den eersten prijs zou hebben gewonnen, moest worden gedisqualï- ficeerd. De uitslag ln dit nummer was: 1. Willy van Jac. v. d. Lely in 3 uur 14 min. 1 sec.; 2. Dina van G. Torenvlied in 3 uur 15 min. 21 sec.; 3. Kundry van B. Mosander in 3 uur 16 min. 25 sec.; 4. Stormy Petrel van E. Nederveen in 5 uur 22 min. 54 sec. De vier ingeschreven ronde- en platbodem- jachten, die voor elkaar in snelheid niet veel onderdeden, leverden fraaien strijd. Het was een lust. voor het oog deze echt Hollandsche vaar tuigen door het water te zien kruisen. Vooral op den terugweg met de ballon erbij leverde het een fraai schouwspel. Het resultaat was als volgt: 1. Eleonore van J. Mees en C. van Stolk in 4 uur 33 min. 40 sec.; 2. Schollevaer van W. Bruynzeel in 4 uur 35 min. 37 sec. De groote jachten. Van de groote jachten passeerde Cerigo het eerst den Hoek van Holland, doch gaf den strijd op en ging niet naar buiten. Copeya, die eenige minuten achterstand had, voer door en kwam aan den kop. Het was een schitterend ge zicht het mooie jacht in den vrij holstaanden waterweg te zien opwerken. Eenmaal buiten gaats liep er een rustiger zee en gaf de zon, die inmiddels door was gekomen, een prach tig cachet aan de sterk overhellende jachten. De Stormvogel, die op de tweede plaats lag, ge raakte steeds verder achter. Van de overige deelnemers waren alleen de Anteres, de Goode- wind, Barracuta en Ellen nog in den strijd en bleken de anderen te hebben opgegeven. Na het ronden van het eentonig brullende vuurschip ging het weer met ruime schooten huiswaarts Week end-tocht naar Schoonhoven. Zaterdag en Zondag heeft de Rotterdamschal Roei- en Zeilvereeniging de Trekvogels een wel* geslaagden weekend-tocht naar Schoonhoven ge houden. Zaterdagmiddag zijn een aantal wher ries, enkele vier- en achtriemsgieken en eenige zeilbooten, begeleid door een motorboot, naar Schoonhoven vertrokken. Het weer heeft zijn bijzondere medewerking verleend. De deelne mers waren zeer opgetogen over den mooien tocht, dien zij Zaterdag gemaakt hadden. Na in Schoonhoven te hebben overnacht werd giste ren de terugreis ondernomen. Aanvankelijk zag het weer er dreigend uit, maar het klaarde op en zoo is ook de dag van gisteren er een van ware sportvreugde geworden. Vermelding verdient nog, dat de Schoonhoven- sche vereeniging voor vreemdelingenverkeer voor een goed aanlegvlot had gezorgd. De heer H. J. Adriaens van genoemde vereeniging heeft de gasten welkom geheeten en den deelnemenden dames een tuiltje bloemen aangeboden. NIEUW HOOGTEHECORD. Engelsche vlieger haalt 45.000 voet. De Engelsche vlieger Cyril Uwlns heeft eed nieuw hoogte-record gemaakt door een hoogte te bereiken van ongeveer 45.000 voet (13.70H meter), hetgeen 1500 voet meer is dan het be* staande record. Hij bereikte dit resultaat met een 550 paardü Pegasus Bristol-machine. Uwins was te Bristol opgestegen, bereikte na 2 uur zijn hoogste puntl en landde te Eveshan. Tegen de groote koude maakte hij gebruiK van een bijzonder zuurstof-apparaat en elee* trisch verwarmde handschoenen. Het record moet nog worden onderzocht ed gehomologeerd door de Royal Aeroclub, KOPENHAGEN, 17 September. (V.D.) Btf het bestuur van de Groenland-kolonie te Ko penhagen zijn nog geen "berichten binnenge* komen over een vermissing van den aviateur Udet. Men verklaart, dat indien Udet werke lijk vermist zou zijn, men bericht sou hebben gekregen. Er is evenwel onmiddellijk een tele* gram' van Kopenhagen naar Godhavn gezorn- den, teneinde zekerheid te verkrijgen. ZoO noodig kan direct een Deensch vliegtuig 05 onderzoek uitgaan. j j j Vijfde Klasse. Eerste Lijst* Trekking van 19 September f 1000 No. 15166, 17541». f 400 No. 4630, 12678. 200 No. 555, 7935, 8915, 14853, 15400, 23909. 100 No. 4852, 5503, 8811, 10960, 11385, 11658, 12965, 14340, 21299, 23648* 112 2719 5373 288 2806 5790 426 2832 5843 528 2931 5846 721 2974 Cl09 726 3004 617.5 860 3239 6228 911 3323 6256 1050 3336 6308 1185 3545 6775 1191 3633 69S5 1245 3654 7151 1319 3782 7335 1404 3912 7603 1876 3932 7690 2046 3072 7897 2126 4032 7927 PRIJZEN VAN ƒ70. 8817 11225 14127 18077 2091Ï 8868 11239 14246 18340 21148" 9044 11345 14439 18689 21235 9061 11511 14497 18868 21288. 90S6 11794 14603 18979 21401. 9137 11827 14790 19478 21434. >17i 9295 11873 14957 19702 2151 9342 11993 15463 19733 21698 9469 12317 15660 19705 21735 9520 12435 15722 19796 21764' ■9527 12767 15737 19858 21805' 9582 12793 15893 19978 218911 9587 12S54 15906 20194 221311 9680 13105 16061 20270 22231- 9752 13236 16249 20304 22355 9778 13315 16444 20314 22576 9806 13352 16S14 20320 22813 2198 4072 8065 10109 13400 16586 20322 23049 2205 4245 8067 10149 13407 16692 20451 23109- 2227 4643 8134 10160 13610 16949 20476 23472 2293 4712 8318 10799 13867 17144 20554 2365B 2589 4741 8323 10988 13970 17225 20746 238331 2603 4833 84.32 10890 14069 17.563 20888 2390J 2713 5243 8813 10959 14109 17925 43 65 85 87 153 159 138 427 497 538 605 611 824 827 908 966 1066 1137 1188 1192 1350 1383 1595 1631 1693 1790 1887 1961 1992 1996 2025 2048 2121 2129 2145 2170 2211 2239 2268 2343 2353 2373 2444 2573 2716 2733 2741 2744 2760 2781 2900 2921 2935 2950 2990 3076 3080 3134 3158 3198 3273 33,72 340O 6134 3435 6183 3509 '6206 3525 6250 3614 6443 3637 6448 3773 6517 3816 6594 3949 6617 4025 6621 4046 6738 4124 6774 4126 6788 4142 6846 4244 68S7 4270 6899 4280 6916 4349 6924 4353 7016 4386 7034 4420 7096 4508 7216 4529 7314 4574 7405 4584 7413 4592 7-513 4642 7531 4654 7532 4695 7565 4705 7781 4708 7784 4758 7816 4762 7831 4801 7837 4805 7893 4818 7932 4859 7934 4868 7943 4876 7945 4920 7971 4922 7998 5066 8010 5067 8033 5109 8161 5117 8209 5120 8216 5173 8231 5357 8235 5379 '8253 5459 8294 5466 8359 5475 8368 5485 8482 5568 8579 5598 8621 5643 8744 5674 8783 5721 8839 5746 8880 5837 8994 5876 9008 mksdkV 9129 11809 15014 17908 20652. 9237 11817 15054 17913 20665 9370 11969 15105 17937 20686 9376 12033 15251 17947 20743 9416 12053 15335 17984 20750 9442 12158 15372 18036 20917, 9517 12176 15394 18080 20920 9542 12327 1-5564 18197 2093O- 9734 12341 15614 18289 21032 9770 12381 15623 13377 21078 9833 12396 15638 18409 21148 9857 12520 1.5607 18421 21178 9973 12608 15732 18553 21199} 10020 12619 15748 18566 21200 1(1063 12691 15849 18591 21213 10223 12728 15853 18594 21297: 10237 12753 1.5884 18706 21437! 10280 12800 15929 1S727 21451' 10291 12805 16024 18757 21541 10302 13045 16050 18795 21651' 10345 13079 16097 18799 21757, 10354 13081 16133 18981 21797 10375 13082 16244 19053 21879' 10399 1.3085 16254 19075 21943 10455 13102 16287 19102 21956 10511 13126 16294 19302 21958 10547 1,3146 16303 19329 21991' 10583 13206 16411 19354 22004 10643 1.3209 16549 19371 22045 10658 13.320 16745 19400 22068 10G76 18465 16790 19416 22104 10727 13507 16815 19433 22273 10839 1.3530 16817 19517 22321' 10911 13551 16838 19628 22338 10946 13560 16852 19G94 22402 11012 13577 16856 19721 22449 11043 13685 16881 19739 22453 11050 13752 16896 19784 22563 11084 137,56 16933 19800 22600 11088 13709 16938 19803 22620: 11093 13777 16957 19830 22660 11119 13836 17151 19881 22752 11164 13892 17198 19912 22800' 11197 140C2 17247 19954 22931' 11265 14185 17275 19980 23009 11315 14233 17316 19981 23058 11337 14236 17420 20082 23103 11362 14279 17492 20083 232101 11404 14283 17586 20103 234461 11421 14390 17610 20136 234841 11432 14403 17626 20210 23504'! 11136 14437 17628 20230 23596 11543 14438 17636 20288 2368V 11591 14579 17641 20292 23703 11600 14746 17669 20317 23710 II6O0 14,56 17663 20413 23745 116,9 14826 17673 20438 23802 11724 14838 17693 20514 p3362 11742 14863 17789 20598 23917 11,57 14869 17842 20611 23929 11,791 14945 17866 20631

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 7