COMMISSARISPLAATS TE KOOP OUDE COURANTEN HET KENTEEKEN THANS BEKEND! Onze Kabouters. ADVERTEERDERS, DEN KT DAAR AAN! DE NIEUWE SCHIEDAMSCHE Toch blijft de f. 1000.- belooning gehandhaafd! Ruime Bijverdienste, ACTIEVE AGENTEN f f f f f OVALINE kachelglans ACCOUNTANTSKANTOOR PRIJS F 165.- ongem. kamers J. F. M. RADEMAKERS hef toestel met het hart van„ goud MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 1 H. W. J. VERBERNE j en BEP VOOGELKoreman. Amsterdam, 16 September 1932. St. Annapaviljoen. 88540 8 meuwissen THOMAS ARNOLDUS OVERMEER ONGEBRUIKTE EXEMPLAREN. Tol en met 1000 Ko.4 c!,p.Ko. Boven 1000 Ko. tot en met 2500 Ko. 3V2 ct. p. Ko. Boven 2500 Ko. tot en met 5000 Ko. 3 ct. p. Ko. Onthoudt dat nummer: 830A! Het nummer van Philips' nieuwste, goedkoopste twee- krings „Super-Inductie" toe- stel-met-ingebouwden luid spreker, met een bereik tot in Europa's verste uithoeken, en met een klankvolume, dat tot indrukwekkende sterkte en volheid kan aanzwellen. Een in zijn prijsklasse niet te benaderen toestel. Wanneer U een bescheiden bedrag wilt besteden voor radio, accepteert dan niet minder dan een Philips 83QA ieuwe Gojjd_ej^ Mi niwa11aerie De opsporing vergemakkelijkt! 21 TROUWEN 29 NET R. K. MEISJE VRIENDIN 24 TON BRIELSCHE AARDAPPELEN R. K. DIENSTBODE NET PENSION NET MEISJE NETTE WERKSTER EEN ADVERTENTIE DOET GEDENKEN DE COURANT, DIE HIER TER STEDE HET meest GELE ZEN WORDT IS KOEMARKT 4 TELEFOON 68085 De Heer en Mevrouw 1 ARN. VAN ROESSEL— 1 1 DE BONDT i hopen Maandag ?6 September - a.s. hun vijftigjarigen huwe- g M lijksdag te gedenken, g Keceptie van 121J4 uur. g H Tilburg, Nieuwlandstraat 35. g Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl VERLOOFD: NELLIJ DROOG Mr. L. H. J. BRANTJES. Heemstede, Raadhuisplein 8. Maastricht, St. Lambertuslaan 44. 38512 6 VERLOOFD RIE RANKE en D. J. M. BOLMERS Hoofdcommies ter Secretarie Velzen-Noord, Wpkerstraatweg 53. Tilburg, Korvelpiein 45. 17 September 1932. 38486 8 VERLOOFD: STANCE DE BRUYN en ALBERT WENNEKES. Hoermond, Graaf Gerardstraat 13. Utrecht, Nachtegaalstraat 26. 38592 6 VERLOOFD: NORA HEYNEN en LEON L. A. WEEBER Jur. Cand. Nijmegen, 18 September 1932. Berg en Dalscheweg 63. Mr. Franckenstraat 22. Ontvangdag: 25 Sept' a.s. 3-4 uur 38560 9 ONDERTROUWD RIET BAKEN en FRANS EDUARD VAN DEN BERG. Boxmeer 18 September 1932. Tubbergen Plechtige Huwelijksinzegening in de Parochiekerk van Sint Servaas te Westerhoven (N.-Br.) op 11 Oct. e-s. des v.m. 10 uur. Geen ontvangdag. 38487 13 GETROUWD J LOES C. W. M. SCHAAP De Heer en Mevrouw VERBERNE—SCHAAP danken, mede namens wederzijd- eche familie, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Amsterdam, 17 September 1932. 88479 11 GEBOREN) JEANNETTE THERESIA MARIA, Dochter van H. SOLLART—Bolle. Assen, Emmastraat 23, 88510 6 GEBOREN: HENDRIKUS LAMBERTUS Zoon van H. J. W. M. VOOGEL en De Heer en Mevrouw H. A. KAAG—MULDER geven met groote blijdschap ken nis van de geboorte van hun Bochter ANDREA MARIA LAURENTIA JOSEPHINA Tilburg, 17 September 1932. 6131R H In plaats van kaarten. De Heer en Mevrouw M. KRONENBURG— BORREMANS geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Dochtertje ANNE-MARIE. Neer-Langbroek, 16 Sept. 1932. 38532 8 De Heer en Mevrouw H. KAMPSCHREUR— feeven met groote blijdschap kennis yan de geboorte hunner Dochter LOES. Botterdam, 17 September 1938, Claes de Vrleselaan 28b. 8852S 8 Tot onze diepe droefheid over leed heden zacht en kalm, na een langdurig? en blijmoedig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster- venden, onze geliefde Broeder in den ouderdom van 63 Jaar. Leeuwarden, 15 SepC. 1932. Haarlem: J. A. OVERMEER, Notaris M. OVERMEER—Verwar Nijmegen: ANTOINETTE OVERMEER 's-Gravenhage: Dr. J. J, ATTEMA Heeg: W. F. A. OVERMEER, Pastoor Appeltemt A'. W. OVERMEER Rlo de Janeiro: A. H. OVERMEER M. P. OVERMEER— Pinto de Gouveia. Heden overleed tot ons groot leedwezen, onze hooggeachte en zeer gewaardeerde Direc teur, de Heer THOMAS ARNOLDUS OVERMEER in den ouderdom van 62 jaar. Zijn nagedachtenis zal ons steeds in hooge eere blijven. Leeuwarden, 15 Sept. 1932. De Raad van Commissarissen der N.V. Leeuwarder Hout- handel voorheen T. W OVERMEER ZOON. 33508 18 Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante JEANNETTE VAN LENT in den ouderdom van bijna 84 jaar. Uit aller naam R. C. VAN LENT, Exec. Test. Rotterdam, 16 Sept. 1932. 's-Gravenweg 170. De Uitvaartdiensten zullen gehouden worden Maandag 39 September a.s., in de Parochie kerk van den H. Lambertus (Oostzeedijk). De H.H. Missen zijn ten 8 uur, S'A uur en 10 uur, waarna de begrafenis van uit de kerk op de R K. Begraafplaats Crooswük. Volstrekt eenige kennisgeving. 38524 27 Heden overleed tot onze diepe droefheid, in het St. Elisa beth gasthuis te Tilburg, na een smartelijk lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze dierbare oudste Zuster, Behuwdzuster Tante en Oudtante Mejuffrouw MARIE BERNADETTE HENRIëTTE ANTOINETTE VAN WAESBERGHE in den ouderdom van 57 Jaren. ANNA MUTSAERTS— van Waesberghe FRANS MUTSAERTS kinderen en kleinkinderen CORRT BROUWERS— van Waesberghe FRANCISCA VAN WAESBERGHE—Arntz. Tilburg, 17 September 1932. De plechtige Uitvaart zal plaats hebben Dinsdag a.s. 20 September te 10 uur in de Parochiekerk van het H. Hart Noordhoek te Tilburg. Bijeen komst, Heeren 9% uur Noord straat 14, Dames in de kerk. Geen rouwbeklag. Geen bloemen. Wel H.H. Missen. Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid, in het St. Joseph- Paviljoen te Gouda, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Va der. Behuwd- en Grootvader, de Weled. Gestr. Heer GERARDUS SMITS Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Weduwnaar van Mevrouw Maria Theresia Clementina Marres in den ouderdom van 85 jaar Amsterdam, Ir. G. C. M. SMITS M. H. F. E. SMITS—'Vrijens en kinderen Leiden, C. SMITS—De Wit' en kinderen Gouda, A. M. C. LIEVEGOED-Smits Dr. A. A. W. M. LIEVEGOED Den Haag, M. C. E. SMITS Maastricht, C. C. P. SMITS. Gouda. 16 September 1932. Markt 34. De begrafenis zal plaats heb ben op de R.K. Begraafplaats Binckhorstlaan te 's-Graven hage op Dinsdag 20 Septem ber ongeveer 12 uur. Voor 't poetsen van haard, kachel en fornuis gebruik toch alleen PROBEER EENS EEN DOOSJE VAN EEN DUBBELTJE 622DGVS 10 Verzekerings Mij. N.V., welke met groot succes eenige nieuwe branches voert, heeft nog een COMMISSARIS PLAATS vrij. Zij zoekt daartoe relatie met heeren van standing, welke bereid zijn zich ook financieel voor ten minste f 5000.te interesseeren. Zeer groote winstmogelijkheid. Boekenonderzoek toege staan. Brieven onder no. 6148DGVS bureau van dit blad. Voor Uwe belangstelling betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve Moeder, Behuvd- en Grootmoeder, Mevrouw NIC0LETTA FRANCISCA GUINéE geb. School betuigen wij U onzen hartelijken dank. Dieren: GERT. GUINéE Venray: M. FLUYMAEKERS—Guinée J. PLUYMAEKERS Nijmegen: PIET PLUYMAEKERS Venray. JO PLUYMAEKERS. Dieren, 1 September, 38525 38 BOTTERDAM HEEMRAADSSINGEL 142 TEL. INT. 32438 belast zich met: Inrichting, Bijhouden en regel matige Contröle van Vennootschap»-, Koop- mans- en Privé-Boekhondingen, Boekenonder zoek en Opmaken van Rapporten. SPECIAAL ADRES VOOR HET BIJWERKEN VAN ACHTER STALLIGE ADMINISTRATION TEGEN MATIG TARIEF, ADVIESBUREAU VOOR ALLE BELASTINGZAKEN Af te halen aan het hoofdbureau van DE MAASBODE, Groote Markt 30, Rotterdam en onze verschillende bijkan toren. Groote hoeveelh. bijzondere prijzen, franco wal R dam LIPS 030^ jMET INGEBOUWDEN FERRO-DYNAMISCHEN LUIDSPREKER F 166.- Philip* 820 A met hetzelfde binnenwerk oh Philip* 830 A, doch zónder ingebouwden luid spreker. Met den Philip» luidspreker 2021 vormt dit toestel een prachtige combinatie. Prijs van het toestel Prijs van den luidspreker f 129.— f 19.75 2-krings Het kenteeken van het zoekgeraakte paar Robinson-modelschoenen(- bij vergissing in Nederland verkocht en voor welks op sporing wij de medewerking van het publiek hebben ingeroepen, daar onze fabriek dit paar om technische redenen dringend noodig heeft -) is ons thans tot onze groote voldoening bekend geworden. Het bevindt zichWaar denkt U? Kijkt U nauwkeurig op de binnenzool van Uw Robinsons onder het linnen inlegzooltje. Indien U daar de bekende Robinsonfiguur vindt, hebt U het bewuste paar in Uw bezit en zijn de uitgeloofde 1000 gulden voor U. Haal dus eens het linnen inlegzooltje, dat op de binnenzool ge plakt is, uit Uw rechter-schoen. Daaronder moet de bekende Robinsonfiguur in de binnenzool zijn gebrand op de plaats, die hiernaast is aangegeven. \IP Waar dit paar Robinsons zich bevindt, NL weten wij niet. Het is in Nederland verkocht. Het kan zoowel in Rotterdam als in Dedemsvaart, zoowel in Maastricht als in Purmerend zijn. En nogmaals vragen wij met aandrang: wanneer U Robinsons voor Uzelf of voor Uw jongens koopt, let dan s.v.p. op het thans omschreven kenteeken van het ver miste Model-paar en zendt het onmid dellijk aan de directie der Robinson- fabrieken te Nijmegen. De duizend gulden worden U dan omgaand toegezonden. Robinson-fabrieken Nijmegen. D 37345 476 Leerameublem., moquette stellen, tafels, bedstellen, divans, karpetten, vloerzeilen, dressoirs. Spotkoopjes Simonstr. 57-55-44 bij Schiek. R'dam 3341 18 Jaar, vraagt dito Br. no. 3011S Bur. van dit Blad. Vakkundig gekeurd. Rechtstreeks van den boer. Gesorteerd, absoluut zonder pooters. Neemt proef, gü blijft klant! De 10 Kg. 30 ct. Die wij te grof achten 10 Kg. si. 22 ct. Schipper Kampman, Motorschip Excelsior, a. d. Koemarktbrug. Wij blijven met prima aardappelen ko men. Als het scÉip leeg is, laden we een nieuw. Bestellingen gratis thuis bezorgd, 's Avonds na 7 uur kunt U bestellingen opgeven. Leuren® Kosterstraat 4a. 15 October gevraagd nette zelfSt. kunn. werken. _"a 8 uur aanmelden: Mevr. ge, Louise de Collignystra Z2' Een Juffrouw, R- K- vraa8t met stookgelegenheid. Blieven met prijsopgave onder no. 3015s Bur. van dit Blad- Jongeman zoekt omtrek Stadhouderslaan. Aanbie dingen onder no, 3016S Bureau van dit Blad. Gevraagd een halve dagen, niet ouder dan 16 Jaar. Aanmelden na 7 uur. Knap pers, Lorentzplein 6b. 3014S biedt zich aan voor alle dagen van de week, behalve Zaterdag en Maan dag. Ook genegen te wasschen. Br. no. 3017S Bureau van dit blad. ZELDZAAM. Schitterende Singer handnaaima- chine, spotprijs 52.50. Sinj?er trap- naaimachine 40... Eenige inge ruilde machines, uitstekend 9.—, 12.50, 15.enz. Naaimachine huis fa. ROSA MEIJER, 53 Goud- sche Singel 53, Rotterdam, Telef. 12964. Alle reparaties billijk! Maar let vooral op No. 53. 6145 DGVS 10 Prima Ned. Verz. Mij. vraagt voor haar nieuwe polis (op tya-* omstandigheden gebaseerd) welke hun avonduren productief wenschen te maken. Hulp van Hoofdagent verzekerd. Brieven onder no. 6147DGVS aan het bureau van dit blad. 15 |N SAMENWERKING MET DE COMMISSIE VAN CONTROLE OP HET ADVERTEEREN VOOR GENEESMIDDELEN EN GENEESWIJZE, WORDEN SLECHTS DIE ADVERTENTIES OP DAT GEBIED GEPLAATST, WAARTEGEN HARERZIJDS GEEN BEZWAREN BESTAAN. SECRETARIAAT DER COMMISSIE: IliliiS Van aêrssenstraat i76 den haag ï"!iiii ADMINISTRATIE „DE MAASBODE"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8