ALGEMEEN OVERZICHT. -jsrïsasKrsi v.,. Gu MOORD in riATüEBC mSt» Her*p*a,?A" MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932 DE DUITSCHE VERKIEZINGEN. DE DATUM VASTGESTELD. DE ACTIE VOOR EEN DUITSCHE PRESIDIALE PARTIJ DE DUITSCHE PANTSER KRUISER C. DE SPAANSCHE MARINE. Geen nieuwe oorlogsschepen. afschuwelijke misdaad. de OPSTAND IN BRAZILIË. Beide partijen zetten haar reeks overwinningen voort. ''GESNEUVELDE" KEERT TERUG IN HET OUDERLIJK HUIS. Onbeduidend tegenover andere vlootbouwprograms NASPEL VAN BLOEDIGE POLITIEKE BOTSINGEN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING DER DUITSCHE JEUGD. MASSA-INTELLECTUEELEN-PROCES IN ALBANIË. B OLIVIA—PARAGUAY. Paraguay aanvaardt voorwaardelijk de vredesvoorstellen der neutralen. HET SPOORWEGONGELUK IN ALGERIE. NIEUWE AARDBEVING IN NIEUW- ZEELAND. EEN FRANSCHE KERK TER GEDACH TENIS AAN MISSIONARISSEN EN KOLONISTEN. WEER EEN BOTSING IN DE LUCHT. HOOFDREDACTEUR VERMOORD. HET KATOENCONFLICT IN ENGELAND. kir,S sprak> was Peggie al bezig haar be- ve en te geven aan den huis,knecht en zij deed het beslist en duidelijk. Geen antwoord aan Frankrijk Betreffende de behandeling der kwestie van gelijkgerechtigdheid van Duitschland, verne men wij van bevoegde zijde, dat de rijksregee- ring niet voornemens is, de Zondag j.l. over handigde Fransche nota schriftelijk te beant- woaraen. Zij betreurt te moeten constateeren, dat deze t Probleem der gelijkgerechtigdheid zoo- ln zi3n voorwaarden als zijn gevolgen on- J. ,at interpreteert en dat de nota op seen en- ^el essentieel punt een toenadering tot het nitache standpunt aantoont, zooals in het nitsche memorandum van 29 Augustus is uit gezet. Van een voortzetting der gedachteewisseling "•hgs den weg der notawisseling meent de rUksregeering niet veel te kunnen verwachten. Zooals vanzelf spreekt, is zij, zooals steeds, tot ton gedachtenwisseling bij mondelinge diplo matieke onderhandelingen bereid. De rijksminister van buitenlandsche zaken heeft Vrijdag den Franschen ambassadeur Vrangois Poncet ontvangen en hem een over- tonkomstige mededeeling verstrekt. In den Elfden zin zijn ook de overige regeeringen g«informeerd, welke door de rijksregeering in aangelegenheid waren gekend, brief van de Duitsche regeering aan dem ^osident van de ontwapeningsconferentie, ^enderson, wordt in de Parijsclhe pers over algemeen als een nieuw bewijs voor een tb**41®6 hoarswisseling in de Duitsche poli- k uitgelegd. De brief geeft aanleidng tot Mvoertg commentaar. v 0 buitenlandsche politieke medewerker den bri"fRCh° de Paris"> Pertinax, beschouwt leiden 1 a'S een directe provocatie. Helaas sident 'l<)nsste verklaringen van den pre- InrH n On'wapehingsconferentie en die van bi, a t0t de conclusie, dat Duit-chland OU hen reeds gewonnen spel heeft. Herriot f u Kist handelen door eens en voor altijd verklaren dat hij zoowel tegenover Ame- als tegen-over Engeland op het gebied der financieele politiek beeft toegegeven, doch dat de kwalitatieve en de kwantitatieve sterkte van het Fransche leger nooit tot een onder werp van bespreking zal kunnen worden ge maakt. De „Journal" meent te weten, dat de brief Van de Duitsche regeering aan den president van de ontwapeningsconferentie in hu landsche diplomatieke kringen te Ber on st een bom gewerkt heeft. De geheele loa" van de Duitsche regeering bewijst dui e dat zij vast besloten is, den weg tot ïennei - d-e bewapening verder op te saam ^a' zij niet met geweld daarvan wordt te gs houden. d Onder deze omstandigheden is he Fransche regeering ahsoluut <m eenigerlei ontwapeningsovereenk vel. derteekenen, zonder dat op het g ligheid nieuwe ernstige waarborg Het bericht, dat de D^itM^tserkrumer°C dracht heeft gegeven om op stapel te zetten, heeft de gocia]lis_ Parijs nog doem toenemen en ,er8 stee<js tische kringen, die Duitshelanongerust- welgezind waren, begint een lieid merkbaar te worden. „Hat het thans geen De „Matin" wijst er op. totndigbeden woorden of diplomatieke regeering meer zijn, waarmede de 1 ontwapenings- zicli tegen het werk van thaDjS tegen- conferentie verzet, doch flar' eeVOlgen kun- over feiten staat, die ernstig nen hebben. van Frankrijk De verzoeningsgezinde no a pgantwoord op het Duitsche memoran 11 gd te militari- met de verordening om _uitsciie regeering seeren. Voorts heeft de den paJltser_ aangekondigd, dat de bouw terwijl thans kruiser R. bespoedigd zal wo voo,r pantser opdracht is gegeven, om den kruiser C te leggen, utt Rome, waar- Reuter publiceert een bericn ta gezegd wordt, dat Muesm Dultsclhen in het werk za.1 stellen °nl eisc'h naar pariteit te void*»^den, Grandi. Do Italiaansche g«an minister van hui- tracht sir John Simon, d« yoor een poli_ tenlandsche zaken, te dwjngen, tegenover tiek, welke FrnnkrijRberale politiek te Duitschland een moer volgen. besprekingen te Ge- Als hij de aans a wordeu gehouden met nèv-e geen rekening™nneer men in dit land Italië's wenschep dat bierdoor het pres- den indruk zou K"fschaad, dan zal Rome met tige van Italië lsgescn den volkenbond bi BERLIJN, 17 September. (W.B.) Naar wij vernemen, lieeft het kabinet in zijn zitting van vandaag beslotende nieuwe verkiezingen voor den rijksdag op 6 November te doen hou den. Van officieele zijde gedesavoueerd. BERLIJN, 17 September. (W.B.) Betreffen de het manifest, dat hedenmorgen vroeg te Berlijn op de reclamezuilen was aangeplakt, en waarin wordt aangespoord tot het oprich ten van een bijzondere Duitsche „Praesidial- partei" tot ondersteuning van de politiek van president von Hindenburg en van het presidi aal kabinet, wordt van bev-oegde zijde ver klaard, dat de officieele instanties no-oh met de zaak zelf, noch met de onderteekenaars van het manifest iets hebben uit te staan. Blijkbaar dient het verwijzen naar het pre sidiaal kabinet er slechts toe, om leden te winnen. b>Taar de MadrUeensche correspondent van '•El Mati" meldt verklaarde de minister van Marine senor Giral, in een interview, dat ®Panje'niet van plan is, nieuwe oorlogsschepen te bouwen, maar alleen de schepen, welke het teeds be zit, wil moderniseeren. Niemand kan zich indenken, voegde de minister eraan toe, in welk 'n armzaligen toe stand onze oorlogsmarine bij de stichting der republiek verkeerde. Wij hadden geen mijnen, geen torpedo's, zelfs geen granaten. Met betrekking tot de handelsvloot ver- Waarde Giral, dat de regeering in het bizon- opean-afr aandaobt 23,1 wijden .aan de trans- cearysche verbindingen met Zuid- en Midden- a en nok van plan is, nieuwe lijnen tot stand te brengen. Ointrent het op zijn departement ontdekte CoJ^ptieschan-daal deelde de minister n-og mede dat in verhand hiermede zes personen, onder wie een dame, zijn gearresteerd. WUPperTAL, 17 september. renmiddag heeft de arbeider EmilM vrouw, van wie hij gescheiden leefd M dolkmes niet minder dan 19 steken toebracht, tengevolge waarvan de vrouw twee u in het ziekenhuis overleden is. Mü-ller, die reeds vroeger in een sena o voor drankzuchtigen is verpleegd, kwam gis - ren onverwacht uit Hagen, waar hij wooa naar Barmen, waar zijn vrouw woonde. H'3 kwam tot een twist met den reeds gentel en afloop. De politie, die spoedig ter plaatse was, voor kwam, dat de menigte den dader lynchte. RIO DE JANEIRO, 17 September. (R.O.) Officieel wordt medegedeeld, dat de federale troepen de stad Lorena in Sao Paulo hebben bezet. In den loop van de vier laatste dagen is een legermacht van 25.000 man 65 kilometer voor- uitgerukt. Volgens een telegram uit het opstandige Sao Paulo hebben de opstandelingen het dis trict Guabore in Rio Grande do Sul bezet. ERNSTIGE PETROLEUMBRAND. STOCKHOLM, 16 september 1932. (H.N.) Dez©r dagen keerde in de gemeente NordingTaa 311 bet Noorden van Zweden de zoon van een hoogbejaard echtpaar terug, die jaren geleden laar Amerika was vertrokken. Bij het uitbreken van den oorlog nam hij in het Amerikaansche leger dienst. Hij werd naar het front in Europa gezonden. Door een ver gissing werd gemeld, dat hij bij de gevechten om Verdun gevallen was, doch in werkelijkheid Werd hij slechts aan het been gewond. Zijn ouders hebben echter al die jaren in de mes- hing verkeerd, dat hun zoon niet meer tot de levenden behoorde, roodat hun vreugde hij het Wederzien buitengewoon groot was. Twee personen gedood; drie gewond. MIAMI (Arizona), 17 September (R.O.) Een ontploffing, gevolgd door een bevi'gen brand, heeft de eigendommen van de Texas Oil Cy. alhier verwoest. Twee personen werden gedood en een drie tal ernstig gewonid. DE ZEPP EEN MODERNE ARK VAN NOE. Als men in de gelegenheid was, om de vracht brieven van den „Graf Zeppelin" door te lezen van de laatste tochten naar Zuid-Amerika, zou men zien, dat behalve de groote pnstzendingen, die de voornaamste vracht van de Zeppelin vor en ook allerlei andere artikelen van de meest verscheidene soort vervoerd worden, van piano tot naaimachinenaald. Hen zeer voorname ruimte nemen de geïllus treerde tijdschriften in, die dank zij het snelle treerae u luchtschip m Amerika op rrV7Plfden dag besteld worden, als ze in het Her lnd verschijnen. Ook geneesmiddelen en worden zeer veel per Zeppelin vervoerd. Verschillende malen werden ook vliegmachi- in dieren verzonden. Men begon met leVeHpieren voor kanarievogels, toen kwamen bf M fl met bijen en een terrier, nu weer nen een zilvervos en een nijlpaard. De SeK in moderne ark van Noe geworden. BERLIJN, 17 September. (W.B.) De kiel legging van pantserkruiser C, welke op 1 Oe tobeir op de marinewerf in Wilheimshafen zal plaats vinden, staat vanzelfsprekend, aldus Wolff, niet, zooals in een deel der buitenland sche pers wordt beweerd, in eenig verband met het afzijdig blijven van Duitschland van de onderhandelingen ter ontwapeningsconferentie, of de Duitscihe stappen inzake het vraagstuk der gelijkgerechtigdheid. Daar het bij den bouw van pantserkruiser C om een plaatsvervangend schip gaat de kruiser wordt gebouwd in plaats van de „Braunschweig" is deze bouw ook niet in strijd met de bepalingen van het hewapenings vacantiejaar. Enigeland heeft tot nog toe dit jaar drie kruisers, negen torpedojagers en drie onder zeeërs op stapel gezet en zich den bouw van nog drie kruisers, negen torpedojagers en drie onderzeeërs tot het slot van dit jaar voorbe houden. Amerika zal in het voorjaar van het vol. gend jaar een kruiser van 10.000 ton en Japan drie torpedojagers op stapel zetten. In Frankrijk is men in Juli van het vorig jaar begonnen met den bouw van een linie schip van 26.500 ton terwijl in December a.s. nog vier kruisers op stapel worden gezet. Bo vendien rekent men op de kiellegging van drie onderzeeërs tot heit einde van dit jaar. Uit dit overzicht blijkt, aldus verklaart Wolff, welke een onbelangrijke rol pantser, kruiser C in het vlootprogram der wereld speelt. Nationaal-soci alisten veroordeeld. MELDORF, 17 September. (V.D.) De Spe ciale rechtbank te Altona, die sedert DinsdeS luier vergadert, heeft heden de S.A.-leden Koehin en Suehl veroordeeld tot twee jaar tuchthuisstraf en Baumann tot 1 jaar en maanden. Twintig beklaagden werden ver oordeeld tot gevangenisstraffen van 3 tot maanden, terwijl negen werden vrijgesproken. Aanleiding tot dit proces zijn de Moedige botsingen, die ziöh op 25 Juli van dit jaar n» een vergadering van het IJzeren Front te Friedrichskoog hebben afgespeeld, en waarbü een persoon was gedood en verscheidene Per' sonen zwaar werden gewond. En de Fransche opvatting over lichamelijke ontwikkeling. PARIJS, 17 September. (R.O.) De onder staatssecretaris voor lichamelijke ontwikkeling, Mercombes, verklaarde aan een vertegenwoor diger van het sportblad „L'Auto", in verband met de verordening van den Duitschen rijks kanselier betreffende de lichamelijke opvoeding der Duitsche jeugd: Wij hebben een eigen, typische Fransche op vatting van de lichamelijke ontwikkeling. Onze bedoeling is, om door geschikte, technische methoden een gezonde en sterke jeugd te vor- men. Dat is ons doel en daar blijft het bij. Zulk een opleiding moet niet dienen voor militaire doeleinden. Onze schooljeugd wordt flink spor tief ontwikkeld en dat is de beste voorbereiding voor een eventueele latere militaire opleiding. Het betreft hier twee heel verschillende za ken: de lichamelijke ontwikkeling en de mili taire opleiding, die niet met elkaar verwisseld moeten worden. Wat een Duitsch generaal zegt. PARIJS, 17 September. (V.D.) De correspon dent van de ,5Paris Midi" te Berlijn heeft een onderhoud gehad met den president van het rijkscuratorium vocnr jeugdopvoeding, generaal Von Stuelpnagel. Deze verklaarde o.a., dat hij zeer verbaasd was geweest over de uitlatingen in de Fran sche pers, die in het besluit betreffende de jeugdopvoeding een soort bewapeningsmaat- regel had gezien. De houding van de Fransche publieke opinie laat zich misschien verklaren, doordat men de juiste verhoudingen in Duitschland niet kent. Men moet ook begrijpen, dat de werkloosheid van vele honderdduizenden jongemenschen^ die in verschillende vijandige groepen verdeeld zijn, de regeering in het belang van het land tot maatregelen heeft gedwongen. De regeering kon niet langer werkeloos toezien. De moreele en physieke kracht van de Duit sche jeugd moet hersteld worden. Die taak moet worden vervuld in een geest van tucht en kameraadschap, los van politieke en sociale vooroordeel en. Als de jongelui door de oefeningen in de vrije lucht tegelijk militair geschikt worden, da,n is dat een nevenverschijnsel, dat niet door het rijkscuratorium bedoeld is. Het is niet aan te nemen, dat het buitenland joderen verstandigen maatregel als militairen maatregel zal beschouwen. Als zekere landen alles doen voor de opvoeding van hun jeugd, kan men niet verwachten dat de jonge Duit- schers als minderwaardige menschen door het loven willen gaan. ij Tenslotte wees Von Stuelpnagel oip het werk van de padvinders van generaal Baden-Powell, die een lichamelijke en reeële opvoeding in vaderlandschen geest heeft geschapen. Wegens een samenzwering tegen koning Zogoe. In Tirana is een groot politiek proces be gonnen dat zeker veertien dagen in beslag zal nemen.'Vooral in Italië en Joego-Slavië, twee landen die naar de opperheerschappij m Alba nië streven, heeft deze gerechtsverhandeling de gemoederen in beweging gebracht. De beklaagden vormen zoo goed als geheel het intellectueel gedeelte der bevolking. Het betreft n.l. 49 Albaneesohe intellectueelen (meer zijn er maar amper ln Albanië), hoogere amb tenaren, advocaten, geestelijken en ook de ondervoorzitter van den staatsraad, Tsche- In heel Tirana was geen rechtszaal groot genoeg om dit proces te doen plaats hebben. Daarom heeft men tijdelijk een grooten bio scoop gehuurd en in een paleis van justitie veranderd. Deze bioscoop is het eigendom van een Italiaanschen ondernemer. Het openbaar ministerie heeft den beklaagden ten laste gelegd, dat zij een geheime revolu- tionnaire organisatie rormden, die ten doel had de bestaande orde ln Albanië omver te werpen, koning Zogoe te verjagen en de repu bliek uit te roepen. Er wordt beweerd, dat de samenzweerders in nauw contact stonden met een vreemde mogendheid, die door hun optreden de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Italië en Albanië wilde verstoren. Iedereen weet, dat hiermee Joegoslavië bedoeld wordt. Daarom wordt het verloop van dit proces te Tirana in Belgrado met de grootste belang stelling gevolgd. Strenge vonnissen uitgesproken TIRANA, 17 September. (R.O.) In het massa proces, dat op het oogenblik hier wordt ge voerd, zijn zeven personen, die ervan beschul digd werden, te hebben behoord tot een ge heime organisatie, welke ten doel had het te genwoordige regiem omver te werpen, ter dood veroordeeld. Adspirantleden werden in de organisatie op genomen, nadat zij een eed hoven een revolver en de vlag van Albanië hadden afgelegd, waar bij zij onvoorwaardelijk gehoorzaamheid aan hun leiders beloofden. Zij streefden verder hun doeleinden na, door middel van terroristische daden, aanslagen op de leden van het konink lijk huis inbegrepen. Tien andere personen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen welke tezamen 101 jaar be dragen. Zeventien personen zijn tot vijftien jaar en twee tot drie jaar veroordeeld, terwijl veertien personen werden vrijgesproken. ASSUNCION, 17 September. (R.O.) Naar gemeld wordt, heeft Paraguay erin toege stemd, de vredesvoorstellen der neutrale lan den aan te nemen, mits beide vijandelijke legers zich, binnen drie dagen na het staken der vijandelijkheden, terugtrekken op een af stand van zestig kilometers van den 60sten graad Westerlengte van Greenwich en mits de Bolivianen zich binnen twee weken terugtrek ken tot op 62.5 graad Westerlengte, terwijl de Paraguanen tot de oevers van de rivier Para guay retireeren. Bolivia minder toegeeflijk. LA PAZ, 17 September. (R.O.) De regeering van Bolivia heeft den neutralen mogendheden te kennen gegeven, dat het haar onmogelijk is, de vijandelijkheden te staken, of haar troe pen terug te trekken, zonder gevaar voor een offensief van Paraguay. Bolivia edacht waarborgen tegen eventueele aanvallen. PARIJS, 16 September (V.D.) De spoorweg maatschappij P.L.M., welke ook de Algerijnsche spoorwegen exploiteert, deelt mede, dat vóór den verongelukten trein drie andere militaire transporten dezelfde plaats hebben gepasseerd zonder dat iets is opgemerkt. Mogelijk blijkt, dat eenlge minuten voor het passeeren van den ongelukstrein de sterke regens den onderbouw van den spoordijk hebben doorweekt, doch men houdt ook rekening met de mogelijkheid, dat hier van sabotage sprake is. Thans weet men nog niets zeker. PARIJS, 17 September (H.N.) Het aantal slachtoffers van het spoorwegongeluk bij Tlem- cen is thans tot 60 dooden en 223 gewonden gestegen. Gisteravond zijn onder de puinhoopen van een wagon nog 14 lijken gevonden. Te Tlemcen zijn gisteren 40 lijken van verongeluk ten ter aarde besteld. De begrafenis werd bijgewoond door de manschappen van het vreemdelingenlegioen, die ongedeerd waren ge bleven. Te Turenne had de begrafenis plaats van een spoorwegambtenaar, die bij het ongeluk om het leven was gekomen. WELLINGTON, (NieuW-Zeeland)17 Sep tember. (R.O.) Hawkes-baai in de omgeving ran North Island is door een nieuwe hevige aardbeving geteisterd. De bevolking vluchtte uit haar huizen en wachtte in de openlucht tot de bevingen op hielden. De aardschokken hebben geen schade aan gericht. ZWENDELAARS MET ERFENISSEN. OSNABRüCK, 17 September. (H.N.) De ban kier Gersie en zijn procuratiehouder Leimbach zijn wegens bedrog tot 6, resp. 4 maanden g«* vangenisstraf veroordeeld. De firma Gersie had zich gespecialiseerd op de afwikkeling van Amerikaansche erfenissen, waarbij de erfge namen meestal nauwelijks de helft van hun toekomende ontvingen. EEUWFEEST GUSTAI) ADOLF VERElN- LEIPZIG, 17 September. (W.B.) Zondag wordt hier het eeuwfeest van den Gustav Adoll- Verein gevierd met een manifestatie bij het Volkerenslag-monument. Uit de heele wereld zijn afgevaardigden en vrienden van het Gustav Adolf-werk bijeengekomen, o.w rijks- en staats- autoriteiten, met aan het hoofd den rijksmiui®" t-©i" Vein, binnen la n disc li© zak©n, Frciborr voö Gayl. Naar Kipa uit Parijs meldt, wordt de be kende missiekerk van de Parijsche koloniale tentoonstelling van 1931, welke door ruim acht millioen personen bezocht werd, op het oogen blik tusscben Epinay en Enghien, aan dc grens van het Seine departement wederom in haar oorspronkelijken vorm opgebouwd. De nieuwe kerk van O. L. Vrouw der missiën welke tot de zestig kerken behoort, die de kardinaal-aartsbisschop van Parijs ter bestrij ding van de werkloosheid laat bouwen, is ge wijd aan de nagedachtenis van missionarissen en kolonisten en zal tevens als parochiekerk van Sygne d'Enghien dienen. SPIONNEERENDE NAZI. PARIJS, 16 September. (H.N.). Naar de bla- 'den melden, is op het vliegveld van Straatsburg de nationaal-social'ist Franz Lutz uit Messkirch in Baden gearresteerd, daar hij geen pasvisum had. Aangezien er verdachte brieven bij hem wer den gevonden, werd hij aan een scherp verhoor onderworpen, waarbij hij de bekentenis aflegde, dat hij van een nationaal-socialistische organi satie opdracht had ontvangen, inlichtingen van militairen aard in te winnen. Zeven dooden. Naar uit Spezia door Reuter wordt gemeld, zijn daar zeven Italiaansche vliegers gedood bij een botsing ln de 'lucht tusschen twee _mi- litaire watervliegtuigen. Beide vliegtuigen stortten in zee. SOFIA 16 September (V.D.) Hedenmorgen vroeg is 'te Sofia op straat de hoofdredacteur van bet dagblad „Nowo Wrmem" vermoord. De dader wist, zonder herkend te worden, te ontkomen. Het staat nog niet vast, of men te doen heeft met een wraakneming of met een poli- tieken moord. De vermoorde stond in nauwe relatie met boeTen en emigranten in Servie en met de Protogeroisten. SAARBRUECKEN, 16 September. (R.O.). De langdurige onderhandelingen tusschen 'de Fran sche directie der mijnen in het Saargebied en de mijnwerkersvakvereen'igingen hebben tot geen resultaat geleid. De directie heeft thans hekend gemaakt, dat een nieuwe loonsverlaging, varieërend van 10 tot 15 procent, zal ingaan. TORGLER MAAKT PROMOTIE. BERLIJN, 16 September (V.D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, is onlangs in de execu tieve van de Komintern de binnenlandsche toe stand van Duitschland besproken, waarbij in het bijzonder de verdiensten van den commu- nistischen fractieleider Torgler naar voren werden gebracht. Besloten werd, Torgler een gewichtige func tie naast Taelmann in de executieve te geven. Zooals men zich herinneren zal, was het Torgler, die Maandag j.l. in den rijksdag de motie indiende tot opheffing, zonder debat, van de jongste noodverordening, welke motie, wijl ze door geen rijksdagslid bestreden werd, aan leiding werd tot de dramatische stemming, ge durende de welke von Papen het decreet tot ontbinding van den rijksdag op Goering's les senaar deponeerde. KASLOOPER OVERVALLEN. En van 2300 mark beroofd. ESSEN, 17 September. (W.B.) Een kasloo- per, die in een winkel geld had afgehaald, werd hedenmorgen door een nog onbekenden dader overvallen die Ihem zijn aktenlaach ontrukte, waarin zich 2300 mark in 'baar geld bevond. De rooveir, die den looper ln een kleinen auto gevolgd was, sprong, teen de bode hem passeerde, uit zijn wagen, en sloeg den man met een hard voorwerp op het achterhoofd. Tegelijkertijd bemachtigde hij, zooals gezegd, de aktentasch, sprong weer ln zijn auto en reeid in volle vaart weg. De geheele overval was het werk van enkele seoomden. UflW ONTDEKKING VAN EEN NIEUW DIAMANTVELD IN TRANSVAAL. Uit Joannesburg wordt gemeld, dat er in het Zwartruggen-dtstrict in de nabijheid van Rustenburg in Transvaal een buitengewoon rijk diamantveld ontdekt is, dat volgens de meening van de deskundigen zich uitstrekt over een lengte van 3% K.M. Deze grond zou op iedere 100 ladingen aarde 100 karaat diamant leveren. Van alle kanten komen de diamantzoekers naar het nieuwe gebied. Onder den naam Diamantfirma Nooit Gedacht", heeft zich een 'maatschappij gevormd, om deze nieuwe vel den te gaan exploiteeren. In afwachting van de regeeringsmaatrege- len zijn reeds onderhandelingen aangeknoopt met de firma De Beers, zoodat met de exploi tatie spoedig een aanvang gemaakt zal wor den. MANCHESTER, 16 September (R.O.) De ge- delegeerden ter textielconferentie in Lanca shire zijn op verschilende punten tot overeen stemming gekomen, o.a. en dit is het voor naamste betreffende de samenstelling van een verzoeningscommissie. De onderhandelingen zijn verdaagd tot Maandag. ^°r 3- s. FLETCHBRiJ 2). lema Nadruk ve: geiden SlanT®4 in bet een slank gebouwde v, jLr »et gnJzen baard, fak Tan m5,Ssine oog** ^^uwd d°or een bril J ®n, getinte glazen. Hij zich 7a^0t Teen 8ohliwhiedd 011 SelwSS ^htjeS mtuur op all6S lette- dat 6 van Ün lichtelijk trilden, K>en h 'IPPen en handen naar hen toekwam weet u iets oiütm!!!Jnlle6r Tertiusi KL' T.'v.Tmackr. thula horir0„ 1"" om éen /.j „r u misschien iets vinden. Heeft hij wilde van gezegd, dat hij vroeS «P gaan? De oude heer schudde het n,d,61d. j h.... niets, antwoordde "P thuis ls h'J er niet? Weet u zeker, dat nu TTn? huis zien bin. C Mountain heeft hem het gJas ge. d gaan. Bov^idien heeft hij u ziet °n,ken en van een sandwich ïhaar. ^iinheer Tertius boog zich échtte er een poos naar kijken. Daai" zich op en keek Selwood aan, zeege ^ie ls vreemd! Hoewel hij een man m, ^°ais u weat, dikwijls iets doet, zon ®r '1>sn iemand te waarschuwen. Heeft u ei a t'adaoht, naar het kantoor in 'hat Flatgelmn 9 telefoneeren? Misschien ls hij daar. p®ggle, die in een steel bij het bureau ha Plaats genomen, sprong op en riep uit: Natuur- •sJK» dat had-den we direct moeten doen. Kom mee mijnheer Selw<x*ï, naar de telefooncel, mee, mu feta meer. Mf CfvenrlS z« met den secretaris de kamer. t TwÏg waren boog Tertius zich nog- Toen zij w o voorzichtig nam hij m-aals over het mau. xi „.wrische licht Eén was er af genomen en er was biwd uitgebeten. De oude heer nam 0, "vingers en tusschen de toppen van zijn sianke hield ook dit dicht bij het licht. Haastig om zich heen ziende, nam hij een em 1 Koter de doos op den lessanaar, legde er hammetje in en ging er mee na de kanier, boven in het huis. Terwijl ij hal liep, hoorde hij Selwood aan de telefoon, die beueden aan de trap in een cel was aange bracht. Blijkbaar wa-s hij gesprek me iemand in het kantoor van het flatgebouw. Mijnheer Tertius ging recht door naar zijn hamer, bleef daar slechts een paar minuten en kwam daarna weer de trap af naar beneden. met kwamen Selwood en Peggie uit de tele fooncel en keken hem aan met zeer ernstige gezichten. toT Er wordt ons gevraagd, op het kantoor K«men, zei Selwood. De concierge was juist Iro P'an ons op te hellen. Er ls Iets niet in e'meit mijnheer Herapath. HOOFDSTUK II. Moord of zelfmoord? Later viel het Selwood op als lets van be- ee 'en, s, dat hij het niet was, noch mijnheer tertius, die de eerste stappen deed. Terwijl Kltteridge, zei hij kalm, laat Roboon da delijk den auto voorbrengenzoo gauw dal mogelijk is. Breng intussohen de koffie in de eetkamerhet ontbijt zelf moet maar wach ten, tot wij terug kamen. Een beetje vlug, KR" teridge. Selwood keek haar weifelend aan en vroeg' Wiltudaarheen gaam? Natuurlijk, antwoordde zij. Denkt u, dat ik hier zou willen wachten, mij afvragend, wat er toch kon gebeurd zijn? Wij gaan alle drie. Kom mee en drink een kop koffie, terwijl wij op den auto wachten. De twee heeiren volgden haar naar de ont bijtkamer en dranken zwijgend de koffie, die zij voor hen inschonk. Ook zij zweeg, maar toen zij de kamer verlaten had om haar hoed op te zetten en haar mantel aan te doen, wendde de oude heer zich tot Selwood en vroeg: Heeft u iets gehoord? Niets bepaalds, antwoordde de secreta ris. Alles wat ik hoorde wa,s) da.t mijnheer Herapath zich op het 'kantoor bevond en dat er iets ernstigs gebeurd is. E,n of wij dadelijk wilden komen. Tertius gaf er geen antwoord op. Hij leek verstrooid en nadenkend en 'bleef dat ook gedurende den rit naar Kensington. Ook Peggie zweeg terwijl de auto snel voortreed. Wat Selwood betreft, hij was benieuwd, wat er toch wel kon gebeurd zijn en dacht na over het ge heimzinnige van het geval. Ja, ook in den a uto was iets als geheimzinnigheidin de persoon van den heer Tertius. Gedurende de drie weken, sedert Selwood kennis had ge maakt met het gezin van zijn patroon, had de secretaris zich er voortdurend over verwon derd. wie eigenlijk die mijnheer Tertius was en welke zijn positie was tegenover de huis- genooten. Hij wist, dat de oude heer in het huis van Herapath woonde, maar eigenlijk was hij toch niet van de familie. Zelden verscheen hij aan de gemeenschappelijke tafel en buiten dien liet hij zich weinig zien. Selwood herin. nerde zich, dat hij he™ eens gezien had in het kantoor van Herapath en eens in het boudoir van de Jonge dame. Hij had vernomen, dat mijnheer Tertius eigen kamers bewoonde in het huis: twee op de 'bovenverdieping en een ge lijkvloers. Eens had Selwood gelegenheid ge had om in die kamer een kijkje te nemen; hij had' gezien, dat het vertrek propvol was met boeken en dat de tafel geheel 'bedekt lag met Papieren. Daaru'it had hij de conclusie getrok ken dat de oude heer een boekenwurm of ka mergeleerde was, aan wien om de een of an dere reden Jacob Herapath gastvrijheid ver leende Dat hij geen bloedverwant was, maak.e Selwood op uit de manier waarop hij werd aan gesproken door Herapath en door diens nicht. Voor hem en voor toet personeel was hij een- Toudig mijnheer Tertius Of dat een bij naam was of niet, dat bon Selwood niet ont dekken. Er was niets, dat vrees kon inboezemen, of geheimzinnigheid veronderstelde in het groote gebouw waarvoor de auto stilhield. Dat ge- houw was iets concreets met de zinnen waar te nemen De bewoners van Londen kenden bet benoemde Flatgebouw Herapath; dat had al de aandacht getrokken vanaf het oogenblik, dat de stichter het begon te bouwen. Jacob Herapath, speculant in vaste goederen, had altijd het plan gekoesterd om een flatge bouw te stichten, voorzien van alle comfort en weelde die men maar uit kon denken. Wa bij zach dacht, bestond niet in. Londen en a s de gelegenheid zich zou voordoen, was hu van Plan eens te toonen wat in dat opzicht bereikt kon worden. De gelegenheid kwam, toen er in Kensing ton een terrein te koop was. Jacob haastte zich het te koopen en begon onmiddellijk met don bouw. Het resultaat was 'n complex van prachtig© gebo-uwen. Te wonen in een flat van dat gebouw, beteekende te leven in de uiter ste weelde maar natuurlijk kon men zulk een flat slechts huren, indien men vijfhonderd tot vijftienhonderd pond -per jaar kon betalen. De opibirdlugst der buren was fabelachtig groot zóó zelfs, dat een rijk man er van zou water tanden. En Selwood, die dat wist, vroeg zich af waarheen al die rijkdom zou gaan, als er werkelijk iets gebeurd was -met den bouw heer van dat complex. De ingang naar de kantoren was door een overwelfde gang, die leidde naar een der bin nenplaatsen van het groote gelbouw. Toen de auto stopte, zag Selwood, dat er politie-agenten bij de open deur stonden. Een van hen, een inspecteur, kwam' naar hen toe, een verwon derden blik op de jonge dame werpend. Selwood haastte zich uiit te stappen en zei, hem ter zijde trekkend: Ik ben de secretaris van mijn heer Herapath, mijn naam is Selwood. Is er Iets ernstigs gebeurd? Zeg het mij, eer juffrouw Wynne het hoort. Hij is toch niet dood? De inspecteur keek hem waarschuwend aan en antwoordde fluisterend: Ja, zoo is het mijnheer. De concierge heeft hem dood gevon den in zijn privé kantoor. Het is waarschijn lijk moord, hoewel zelfmoord niet uitgesloten moet geacht worden. Selwood trad met zijn gezelschap het ge bouw binnen en ging naar de groote wachtka mer. Daar wendde zich Peggi tot hem en zei: Ik zie, dat u iets weet. Zeg -het mij dadelijk! Wees niet bang, mijnheer Selwood, ik zal niet flauw vallen en ook geen zenuwtoeval krijgen. Mijnheer Tertius evenmin. Zeg het ons is het het ergste, dat gebeuren kon? Ja, antwoordde de secretaris, zoo is het. Gestorven Selwood boog bevestigend het hoofd en toen hij weer opkeek, had ook het jonge meisje het hare gebogen, maar snel richtte zij zich oip en behalven, dat zij oneens bleek- was geworden, vertoonde zij geen uitwendige teekienen van ontroering. Wat mijnheer Tertius betreft, ook ihij was kalm en hij was het, die het eerst de stilte verbrak met te zeggen: Hoe is het ge beurd, een beroerte? Selwood aarzelde. Dan ziende, dat hij te doen hiad met twee personen, die zich blijkbaar volkomen .beheerscben konden, besloot hij de waarheid te zeggen. Ik moet u op een onaan gename tijding voorbereiden, zei hij, een zij- delingsc'hen blik werpend op den inspecteur, die juist binnenkwam. De politie beweert, dat er hier sprake is van moord of zelfmoord. Peegie keek verbijsterend den secretaris aan, en opeens werd haar gelaat vuurrood. Zelf moord? riep zij uit. Nooit, dat is onmogelijk! Moord, dat zou kunnen. Vertel mij, wat u ge hoord toebt, ging zij voort. Verberg niets. Ziet u niet, dat ik alles weten wil? De inspecteur sloot de deur en kwam na derbij. Misschien is het ook heter alles te zeggen, merkte hij op. He bureau van politie werd opgebeld door den concierge, van morgen om vijf minuten over acht. Hij vertelde ons, dat mijnheer Herapath gevonden was, liggende op den grond van zijn privé kantoor en dat er zeker iets ernstigs gebeurd was. Of wij on middellijk wilden komen. Ik kwam hier zelf met een van onze agenten in civiel, die toe vallig hij de hand was en een paar minu ten later volgde ons de politie-dokter. Wij vonden mijnheer Herapath dwars over het haardkleedje liggen, klaarblijkelijk dood. Dicht bij hij hield even op en keek weifelend Peggie aan Het is niet prettig om te hoo- ren, zal ik de bijzonderheden maar verzwijgen? Neen, antwoordde zij vastberaden. Vee» zwijg niets. Vertel ons al lea. (Wordt vervolgd), j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 9