ft DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. ri%» b, e» t:- ssss Hi w-f"S \m STADSNIEUWS r s KABOUTER DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932 No. 16442 ff*?. 55ste JAARGANG *2 TZsf*™ das dit e° -or er»»^ ■sB I Si BUREAUKOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 pastoor möller verplaatst DOOR DE TRAM OVERREDEN. VRAGEN VAN HET RAADSLID FRENAY verloren UIT ROTTERDAM HAVEN-RADIOTELEFOONDIENST. UIT BLE1SW1JK UIT SCHOONHOVEN UIT VLAARDINGEN h 7 SPORTHEMDEN SPORTKOUSEN SPORTPETTEN Een jongens-jas van Bervoets blinkt uit boven alle andere, omdat bij de jongens het sportieve model en bij hun ouders de lage prijs favoriet is! Jongens Regenjassen in gummi, tweed meti rubber, gabardine en loden. Waterdicht. Kinder Fantasie-De mi's, nieuwste dessins en zeer leuke mo dellen Kinder Ulsiers in de moderne, solide stof fen met aangeweven rug. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS lett* J&r t n^eru rque3J 1(5 VI st ef„i sec*" )en u,Af,»( D# ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE 8CHiedaMSCHE COURANT bedraagt, franco to" vooruitbetaling drie maanden f 8.25; per maand 1 1.10! Der week 25 cents. EU bezorging franco per post bedraagt de SbonnementsprUs per drie maanden 8-75. DU 'oorultbe taling. Losse EXEMPLAREN Z«n steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar A 6 cents ®er stuk. postcheque- en girodienst no. 81440. DAMSCH De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt! Voor 1—6 regels ƒ1.65 elke regel meer 25 ets. Bt) contract aanzienlijke reductie. Geen prtjsverhooglng voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarlef. Llefdadigheldsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadv. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.60; 10 regels 1.-. 16 regels 1-50. bU vooruit, betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bU te voegen. t f250- bii verlies van één hand, één voet of één oog; 150.- bij verlies van een duim; 75— bij verbes van ^-Ongevallenverzekering 500.- bij overlijden door een ongeval; ƒ500.- bij verlies van beide handen, voeten of oog Ver7pkerinf, loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad worden afgedrukt. ee0 wijJLger- ƒ50- bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.- bij verlies van eiken anderen vinger. - Eenige data "We laten hier eenige data uit het leven van J°hann Bernardus Wilhelm Maria Möller v<%en: Rlj werd geboren den 29sten Mei 1882 ^terdam, en na hij de Eerw. Broeders in l2ea schoolgegaan te hebben, vertrok hij jarigen leeftijd naar het klein-seminarie dat destijds in Voorhout gevestigd p - Den I5en Augustus 1905 ontving Ber- .Möller te Haarlem de H. Priesterwijding 7..® bandea van Mgr. A. J. Callier. If eerr»t„ Was het bij 29 was Noord-rrT181® Pliaats alls kapelaan 29 (w^^che dorpje Lutjebroel Januari iqn 1905 benoemd werd, o overgsolaat Weer te verlaten, daai hij kaatst naai- non HaaE on wel als laan^va^d61 naar Den Haag en wel als kapo- Kanoi, 6 Martha-parochie. kapelaan Möller bleef hier tot 31 December Want op dat tijdstip volgde zijn benoe 'hg als rector van „Groenestein", het even eens in de Residentie gevestigd opvoedings gesticht. Meer dan twaalf jaar heeft de zeereerw. heer Mölleir dezenj vorm van zielzorg uitgeoefend. Aan zijn hoofdfunctie verbond hij tevens eenige adviseurschappen van sociale vereen,igingen. Zijn benoeming als bouwpastoor te Schiedam ontving hij op 30 Januari 1925. In plaats van de hulpkerk aan de Geervlietschestraat, welke men sinds 1918 in gebruik had voor de Gorzen- parochie, werd 6 Januari 1927 het huidige kerk gebouw door deken A. J, C. Schraag ingezegend Pastoor Möllej' is o.a. algemeen adviseur van den Ned. Fabriekisairbeidersbond en den Ned. R- K. Stuoadoorspatroonsbond, voorts vioe- Voorzitter van den R. K. Schoolraad, lid van afd. Nijverheidsonderwijs van dien Paad, Voorzitter der Dioc. oommissie voor liet R. K. yverheideondcrwijs in het bisdom Haarlem f0 'M van den Dloc. Jeugdraad; verder hier Schiedam: censor der R. K. Leeszaal, voor zitter der St. WiUibrordusstichting, van den Dekenale Jeugdraad cn de R. IC Kinder- Tacantiespelen. KLAGENDE STRAATVENTERS Geen Zaterdagavondmarkt De Straatventerevereenigtog O^lmg^jBe- lang alhier, heeft zich tot het G vQlgende ver van Schiedam gewend met de zoeken: bet Gemeente- 1. Verzoekt de vereenigmg a fen yan het bestuur over te gaan tot hetc w om m de£, verbod in verschillende^ stra Zatprdagavon. avonds na 6 uur en specaaal £nged:rongeil tot den te venten. Vooral wordt het betreft het opheffen van dit verbod het Broersveld. onderling Be- 2. Verzoekt het bestuur^ over te gaan lang aan het Gemeentebest Zaterdag_ tot het wederom invoeren avondmarkt over te gaan 3. verzoekt de vereenigmg ew tot het opheffen van de n0f~ Tragen. ventvergunning te moeten a ,n Burgemeester en Wetho^ yan den venterg. woord hierop aan het b**"1" bericbu d t vereendging Onderling hebben waar verschillende redden g uur icMit» a™! ,"ate voeren, niet tot op- h ff. 9 s^raten in, kan worden overgegaan, heffing van dit verbod W» lnvoeren van een Wat betreft *®J£ken B. en W. in hun Zaterdagavondmarkt m destijds een proef antwoord op, dat een Zaterdagavomd- is genomen, doch datj temilg bestond. Het markt te weinig niet wensdhelijk voor, komt B. dn W. f van een Zaterdagavond- wederom tot invoert markt over testraatventers, zulks in Aan de Schi vraag> <jeelen B. en W. antwoord P ndeijjks een ventvergunning medie, y"01 betaling van 0.40, terwijl ven- verstrekt tg Schiedam vandaan, voor ne Schiedamsche venters genieten dus e^^eohting, en het komt B. en W. .1 „«o ir,OT1 I VOTtni Tl v» l J1 nr nlnf KnVi (veff PASTOOR SCHAAB In het Provinciaal Kapittel der paters Doml- nicanon te Huissen is de ters B. D. van SlL n, ."18® en Pius Smit tot definitor Ee^fpafi,toor E- Sohaab alhier den tvrot-mifc0rfn Zi^ de vier raadgevers van van ,ln^laal en ZÜ stellen het werkprogram vat t U aieuwen functionaris op. Wordit een llen bij d0 a-S. verkiezing tot provinciaal gekozen, dan wordt de vacature direct aange vuld. R. K. S- "V- EXCELSIOR Verheugend is. dat de belangstelling toot de Verrichtingen der zwart-witten öteeds gr Wordt en ook Zondag zeer bevredigend w De algemeens vergadering der dames-aMee- ling van Excelsior zal niet morgen, zooal gemeld was, worden gehouden, doch op Woens dag 28 September a.s. De damesvergadering. De vergadering der daunesafdeeUug van Excelsior zal in afwijking van alle vroegere ^richten gehouden worden op Donderdag 29 Beptemiber a.s. Voetbal Doo j-Jor het bondisbeetuur is de competitie- gewijzigd zoodat de 2e klas afd. O gè^r'n Excelsior 1 uitkomt als volgt saam- ^teld lg: Teilinge», Sassenheim; Lisse, Lifiise: Leiden; Graaf Floris, Den Haag: *;laUw Zwart, Wassenaar; Wilhelmus, Voor- ^ut"g; L. en S., Scheveningen; Spartaan 2, R°tterdam en P.F.C., Poeldijk. Eondag j.l. is het competitieseiaoen door de fWart-witten met goed succes ingezet. Blauw zwart werd met een 3—1 nederlaag huis waarts gezonden. Het le elftal heeft een grondige wijziging «Qdergaan in verband met de vele versterkin gen der zwart-wit gelederen. Het veT.toonde ^Pel was van prima gehalte en met dit open en "lelie spel zullen onze stadgenooten het ver "engen. Vooral het afwn16®® «Penen naar 'e vleugels van spil en middenvoor viel bv-_ lie id te r°or viel zeer roemen. Ztw011 de reserves begon ^°ed en wisten j.l., door in de demLeonidasl 41 ;n in de önale Celer i met beslag te leggen op den Leonie-beker. dTlls nu in het blijvend gekomen van We^U-witten, die hem nu ia totaal 5 maai h(| kanselier von Papen rechtsmet^ ljks weer minister von Schleicher bij de Griinewaldrennen. Aan de gevolgen overleden. - Gisterenmiddag te ongeveer vijf uur is de 64-jarige landbouwer A. Vroeginde- wei, wonende Brielsche Laan 64, te Rotterdam, op den overweg op den Rotterdamscben Dijk bij het pompstation, welken hij per fiets pas seerde, door den motorwagen van lijn 4 ge grepen. De man werd ongeveer tien meter weg geslingerd en bleef zwaar gewond liggen. Tij dens het vervoer naar het Gemeente-ziekenhuis is hij overleden. Het slachtoffer was gehuwd. Het ongeluk is te wijten aan de weifelende houding van den man tijdens het oversteken van den overweg. OPENLUCHT-CONCERTEN Op 21 September a.s. des avonds te 8 uur geeft het harmonie-orkest St. Ambrosius (dir. de heer J. F. M. Smits) een concert in de Plantage. Het programma luidit: 1. Mairsch St. Ambrosius Concours 1908. J. F. M. Smits 2. Ouverture Iphiigenie en Aulide. Gluck 3. Walzer Kunsterleben J. Strauss 4. Fantaisie Nuit a Granada Kreutzer 5. Ouverture Calif van Bagdad Boeildiou 6. Valse sobrè las olas Rosas 7. Potpourri Musikalische Tausiingen Schrei ner 8. Marsch Vivat Europa, F. v Blon Donderdagavond 8 uur is er concert op het Rozenburgerpiein. JUBILé Zondag a.s. zal de heer G. Breure, baas bij de N.V. Azijnmkaerij De Dubbele Arend, v.li. £irma J. M. v. d. Schalk en Co., den dag her denken, waarop hij vóór 40 jaar bij die onder neming in dienst trad. Het jubilé zal Zaterdag gevierd worden. LADE GELICHT Bij den winkelier van D. aan het Broersveld is gistermorgen de winkellade, inhoudende een bedrag van 11 gelicht. VECHTERSBAZEN BEKEURD De politie heeft gisteravond procesverbaal opgemaakt tegen eenige jongens, diie aan het vochten waren op de Hoogstraat. De jongens waren 17 jaar oud en woonachtig te Vlaar- dingen. TEMPERATUUR VAN HET WATER De temperatuur van het water in de Gem. -wemiurichtingen bedroeg heden 59 graden F. VCVUL pui iciv vm. -uuv* van de straat. De bus gleed na de botsing met den boom nog een eiind door en kwam daarbij terecht tegen een stilstaan/den auto van den heer van V. uit Den Haag. Zoowel de boom Zooals uit de in dit blad geplaatste adver- als de bus en de luxe auto werden ernstig be. t^ntie blijkt geeft de Commissie voor Onder- schadigd. De schade aan den auto bedroeg oer 93 Sent. eeveer 200 gulden. te worden afgestapt, ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN wijs aan Volwassenen op a.s. Vrijdag 23 Sept gelegenheid zich aan te melden als deelnemer aan de dezen wimiter te geven cursussen. Hert doel van deze commissie is het geven van onderwijs aan Schiedamsche ingezetenen, vrouwen en mannen boven 18 jaar die, of ge voelen dat zij in hun Jeugd onvoldoende on derwijs hebben genoten, of heit vroeger ge leerde willen herhalen. Aan 't eind van ellcen cursus wordt een di ploma uitgereikt. Lessen worden gegeven in Nederlandsdhe taal, rekenen, schrijven, de En- gelache taal, Duitsche taal en Esperanto. Ook voo-r boekhouden en <le Eransche taal zullen cursuseen worden gevormd, wanneer ten min ste tien deelnemers zich daarvoor hebben aan gemeld. Dat het onderwijs door deze Commissie op prijs wordt gesteld bewijst de jaarlijksche groei van 't aantal cursisten (vorige winter 150), die van October tot April de lessen gertrouw volgden Deze cursussen van de Commissie voor On derwijs aan volwassenen kan iedereen deel nemen, doch vrijstelling van cursusgeld, dat echter zeer laag gehouden is, wordt niet toe- gestaan Voor na-dere bijzonderheden raadplege men de in dit blad geplaatste advertentie. De heer C. Frenay, communistisch Gemeente- ad slid van Schiedam heeft twee series vra- r site'd aan b. em W. De eerste serie vra- houdt verband met de communistische ver- ge a er Lagen, welke op 20 September a,e., op den an d'e opening van de Staten Generaal zuflen worden gehouden te Den Haag en lui- dei" Welke'ziin de beweegredenen geweest, die «Ló hebben, dat de werkloozen. die op ertoe geltegen hat rapport Weiter willen 20 Septem vrijstelling van stempelen demonstreer®. gtempelen wordt verstrekt? of een verv - em w_ rekaning gehouden met het' feit dat de Minister een dergelijk verlof toestaAt? bedoelde werkloozen een uit- stempelen te serleenen? het vernietig»^ dat goede groenten niet noodlijden- tigd, miaar dat deze onder de wonden gedistribueerd JAN STEEN IN DE HOOGSTRAAT In den nacht van Zaterdag op van de politie assistentie verleend in het c O. van G aan de Hoogstraat. Er was Politie bericht binnengekomen, dat daa man bewusteloos moest liggen. Het 1 ter dat een schuldeischer van v. G. van geld, een klap ontvangen had. vai" beweerde, dat de schuldeischer hem naar keel gevlotgen was en om zichzelf te ver e ;"!ti hij een klap uitgedeeld, welke echter zo° hard was, dat de man bewusteloos was. Later kreeg de caféhouder het te kwaad met zÜn vrouw. De weer toegesnelde politie wi. de gemoederen te kalmeeren. Een heer, wo nende aan de Hoogstraat, die met het gevat niets te maken had maar er zich toch mede bemoeide moest door de politie het zwijgen worden opgelegd. il?8® die met een auto op den Vlaar- meereed, liet op dien dijk een zak ,™r, mJanv. 16n wagen vallen. Ben bestuurder hooft- J1 vfi,ets, die onbekend is gebleven, den zak opgeraapt en is er hard mee qtohfo^ 611' vader van den jongen, L. D., stelde de politie hiervan in kennis en deze zoekt nu naar den .eerlijken vinder". NIET ERNSTIG MAAR DUUR ONGEVAL Gistermorgen is een autobus van de R. E. T. op de Lange Nieuwstraat alhier tegen een boom gereden ©taande tegenover het hoofdbureau bevoorrechting, en Komt a. en w. gereden etaanae vegvu-uwi ^luwu^au een t yan deze ventvergunning niet behoeft van politie en wel tengevolge van de gladheid voo afoofitaDt. van de straat. De bus gleed na de botsing met geveer 200 gulden. Ten nadeele van G. v. d. L., wonende aan de Da Costaetraat is gistermorgen van zijn flets, welke in de fabriek van K. aan den Buitenhaven weg stond, het belastngplaatje ont vreemd. KNAAP TE WATER Gistereaochtend is de 19-jarige mej. W. H. Gistermiddag is een 12-jarige jongen V. d-'f- uit de Voorschoterlaan op den Oost-Zeedijk -* met baar fiets geslipt en gevallen. Met een gebroken linker enkel, is zij in het ziekenhuis aan den Coolsingel opgenomen. D. genaamd en wonende te Pernis, die op h®t Hoofdplein eens wilde probeeren, hoe sterk stroom in de Maas wel was, van een boot aL welke daar gemeerd lag, in het water geval len. Met behulp van eein touw is hij door om standers op het droge gehaald. Hij is met een boot, welke toevallig naar Pernis ging, naar de plaats zijner inwoning gebracht, terwijl zÜn kleeren in de machinekamer van dit schip werden gedroogd. BELHAMEL OP DE FIETS Mej. J. B., wonende aan het Rubemsplein, alhier, deed hij do politie aangifte, dat een jongen, die op een driewielige bakfiets reed, haar opzettelijk heeft aangereden, nadat zij hem gewaarschuwd had, niet door een groep kinderen te rijden, waarvan zij de leidster was. Mej. B. bezeerde zich aan de beemeu. De jongen is onbekend. HENGELEN Zondag hield de S. H. V. De Zilvervoorn haar kasconoours in de wateren van Maassluis. De prijzen werden als volgt behaald; le prijs met extra-prijs voor de zwaarste visch D. Huizer; 2 L. de Zwart; 3 H. Sanstra; 4 P. Leumam; 5 W. v. d. Linde; 6 H. v. Oostende; 7 J. v. <L Stelt; 8 F. Doesburg; 9 B. Kosten; 11 L. Mac- kay; 12 P. v. <j. Oever; 13 J. Sansta-a; 14 P- Jongebreur. Verder werd een cadeau, aange boden door mevr. van Reeuwijk, gewonnen do<>r den heer F Doesburg IN HET HOL VAN DEN LEEUW J. y. d. B., wonende te Maassluis deed hij de, politie alhier aangifte van vermissing van en rijwiel-belastingplaatje. Het plaatje moet ontvreemd zijn, terwijl zijn fiets stond op...' het Kantongerecht. De „nieuwe eigenaar" van net plaatje zal er echter niet veel aan -hebben, daar het een zoogenaamd kosteloos plaatjo is. waarmede men alleen mag rijden met een schriftelijk bewijs KAT EN HOND De politie heeft gistermorgen tusschenkomrf verleend bij oneenigheid tusschen man cd vrouw aan de Korte Haven. De man bedreigde zijn vrouw met een mes. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 1618 September GEBOREN: Geertruidla, dochter van H- Vledder en H. Ketelaar, Galileistraait 81 Adriama W., dochter van G. van Rijsewijk en E. Rink, Singel 184 Marijke, dochter van J. J. Planqué en G. C. van Herwerden, FrankL straat 18 Johanna, dochter van I. H. van Schelven en N. van Eijk, Graaf FLoris'straat 93 Jan, zoon van J. Teeuwen en C. Maan, Jozef Israëlsstraat 12 -Cornells, zoon van J. Vlas blom en L. S. Valk, Oude Maasstraat 4. Augustinus G., zoon van F. M. van Dijk en H. P. Backelant Dwarsstraat 18. OVERLEDEN: J. M. van Luijk,-76 jaar, wed. van M. Kruithof, N u mans dorpse host raat 3. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 11 Sept. Aangekomen: s.s. Parkhaven, ledig van Rotterdam om te dokken in de Wilhelminahaven. SCHIEDAM, 19 Sept. Vertrokken: Duitsch s.s. Oder, met stukgoed naar Brisbane via Antwerpen; Noorsch s.s. Avance I, ledig naar Immingham; s.s. Parkhaven, ledig naar Ham burg. Een geregeld contact van de booten met de stadstelefoon. Donderdag a.s. zal in de haven van Rotter dam een radiotelefoondienst worden geopend door de Radio-Holland. Men vertrouwt met de.zen dienst de mogelijkheid aan te kunnen toonen om met radiotelefooninstallaties van betrekkelijk gering vermogen, toch geregeld eontact te houden tusschen vaartuigen op de rivier (sleepbooten, havenbooten, politiebooten^ brandweerbooten, motorbooten) en het stads- telefoonnet, zoodat met elk willekeurig num mer verbinding kan worden verkregen. ONGELUKKEN. EIERENVEILING. Aanvoer 6100 kipeieren, waaronder 600 kleintjes. Prijzen 5.50—5.80, kleintjes 3 per 100 stuks. PLAATSELIJK CRISIS-COMIT Dezer dagen werd in de raadszaal de twee de algemeens vergadering gehouden van het Plaatselijk Crisis-Comité, under voorzitter schap van den heer J. Kortland. Van hetgeen in he-t afgeloopen jaar (31 Augustus 1931-1932) is afgegeven volgt hier- bij een opgaaf 828 bons voor huur, 465 voor kruidenierswaren, 127 voor spek en 15 voor schoenen. Voorts aardaippelen, turven, steen kolen en kaas. Het geldelijk bedrag aan steun ontvangen bedroeg 528,50. Bovendien zijn nog zeer veel kleedingstuk. ten uitgegeven.. Burgemeester Nieuwenhuiisein, uitgeuoodigd als voorzitter op te treden, ze id© deze taak op zicih te willen nemen, hoewel hij wel eeni. gen tijd noodig zou hebben om zich in te werken. Vanochtend is de 84-jarige kolen werker D m van den Beukendaal op het emplace ment van het .Maasstation bij het voortduwen van een wagon geladen met kolen uitgegleden en gevallen. Hij kreeg een der. wielen over het rechterbeen dat totaal verbrijzeld werd. De ongelukkig© is in het ziekenhuis aan dej Coolsingel opgenomen. BINNENGEKOMEN SCHEPEN. In de Vulcaanhaiven is binnengekomen hot stoomschip ,,N. Jegos' om 5000 ton chilisalpo- ter t© laden. GESLAAGD. De heer G. de Priëele alhier, slaagde voor het diploma van den Alg. Ned. Politiebond. VISSCHERIJ. Van d© viisscberij kwamen hier binnen: VL. 190, J. Goedkinegt mét 12 last, VL. 204 W. van Zcilim met 38 last, VL. 205, A, v. d. Zwian met 21 last; VL. 197, A. van Roon met 32 last, VL. 86, S. Broek met 17 last, VL. 50, D. v. Santen met 23 last, VL. 16, L. v. d. Windt met 37 last, GDY. 211, J. Bos met 15 last, GDY. 166 A. van Noort met 29 last ha ring. HARINGAANVOER. Door de Vlaardingsdhe Haringschepen zijn êot 16 September 1.1. aangebracht 45667 kan tjes haring, tegen 119841 kantjes In 1931. VLAARDINGSCHE BOAZ-BANK N.V. Dinsdag 4 October a.s. zal in het kantoor gebouw der N.V. een algemeen® vergadering gehouden worden van Aandeelhouders van de Vlaardingsche Boaz-Bank N.V. Aanvang 8 uur. j Voor Weerbericht K. N. M. I. te De Bilt: Zwakke tot matigen, Noordelijke tot Oost»- lijken wind, meest half be,wolkt, weinig of geen regen, aanvankelijk iets kouder, mogelijk nachtvorst. Lichten op van 's avonds 7.32 tot 's morgens 6.15. lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Maandagavond van 9 half 11 repetitie van het gemengd koor van den K. K. Gorzen in het Parochiehuis. lederen Dinsdagavond van 67 uur repetitl6 van het kinderkoor van den K. K. Gorzen in het Parochiehuis. lederen Dinsdag bestuursvergadering R. K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy", Gebouw R. IC Volksbond lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen Schiedam I. Ver- eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen door den praeses. lederen Woensdag om half 9 bestuurs vergadering van het afdeelingsbestuur van den Ned. R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volksbond lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K. Gemengde Tooneelvereenigtng „Alberdingk Tbijm". Gebouw R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 8—10 uur repetitie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half 10 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedam# Manflenkoor „Orpheus" onder leiding van Ld. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond.- lederen tweeden Vrijdag der maand bestuurs vergadering van de afd. Schiedam van den Ned. R. K. Bond van Overheispersoneel „SU Paulus". Tusschen 8 en 8.30 „klachten voor de leden. lederen Zaterdagavond: Ned. R- K- Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „St. An o half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Woensdag 21 September Inschrijving van leerlingen der B. C reeken en Vakschool St. Joseph, des avonds te 8 uur. Donderdag 22 September Ledenvergadering der afd. Schiedam van de R. K. Staatspartij, in den R. K. Volksbond, half 9 uur. Vrijdag 23 September Inschrijving van leerlingen derJllC Tee ken en Vakschool St Joseph, des avonds te 8 uu Vergadering der Propagandaclub st- C1®^ens in het Parochiehuis der H. Hartkerk, te half Dagelijks: Arena 2.15 ep 8.15 uur (voor volwassenen). Bioscoipeu: goedgekeurd© programma's tot ©n met Donderdag 22 September in: Grand théatre De reis naar het geluk (voor yolw) Luxor Das Lied einer Nacht; Colosseum, Me vrouw en haar chauffeur en Vrouwen zijn raad sels- Ooster Theater, Een politie-inval op Mont Martre en De Zigeunerbarones (voor volw.); Royal Liebes kommando (voor volw.)City Theater, De zoem van den Radja en Het leven is geenlolletje (voor volw.); Capitol, Einmal mocht' ich keine Sorgen habem (voor volw.) Tentoonstellingen: Rotterda-msche Kunstkring: aquarellen en teekeningen van George Grosz (tot 25 Sept.) SCHIEDAM, 20 Sept Offiaieele noteering van de commissie uit de Kamer van Koop handel. Moutwijn Moutwijn per H.L. ad 46 pet 8.50 Spoeling Spoeling 0.80 a 0.9 0. VOORZIET U VAN GOEDE HULP. HOUDT STEEDS EEN CS BIJ DE HAND c tr""ifiuTitiiiiiiiüüüi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1