Matste Iü HET PROVINCIAAL KAPITTEL DER DOMINICANEN. mm ZEETIJDINGEN <"M.} mé :«wssii! -SS» «sa» SKKtt,14 van Libau te Memel- DIKSDAG 20 SEPTEMBER 1932 De nieuwe collecties zijn er! In woord schitterend! En wat degelijke kwaliteiten, wat keurige, solide afwerking! De prijzen zijn - als altijd bij Bervoets - zóó scherp gesteld, dat U werkelijk nergens goed- kooper zult kunnen slagen. Baby mantels, vlotte modelletjes in velours-de-laine, laken, ratiné, lamsvel etc. In diverse kleuren. Maat 40. 5.90 4.75 2.90 1.60 Meisjes Mantels, moderne, goed passende modellen in div. tinten. in Drima kameelhaar. Maat 60. 7.75 In prima fantasie-stot 7.75 6.50 5.90 In prima effen velours en laken of in double-face met aange- weven rug, met of zonder bontkraag 10.75 9.75 8.75 7.75 (met kleine stijging per maat) BENOEMINGEN DE LOONSVERLAGING IN HET BOUWBEDRIJF. HOOGEERW. PATER BASILIUS fBV_ SCHAAB TOT PROVINCIAAL GEKOZEN. fél r*; yy-y COMMUNISTISCH INCIDENT IN DE RIDDERZAAL. J. J. C. AMENT f GEEN SPOOR VAN DEN DADER. VROUW IN RRAND GEVLOGEN. WIELRIJDER GEDOOD. TWEE MANNEN AANGEREDEN. BINNENLANDSCHE HAVENS ORKAAN BOVEN CANADA. MARKTBERICHTEN. IN EEN SLOOT VERDRONKEN. SCHIPPERSBEURS. RIJNVAART. STOOMVAARTLIJNEN 460" STAATSLOTERIJ. f i gemengde berichten nagekomen zeetijdingen NIETEN. WIE HEEFT DE 50.000.—? SK&SSËI v ifr'tw'.OXC^ in het Bisdom Haarlem. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Officiaal van het Bisdom (d.i. voorzitter van de Kerkelijke Rechtbank) den Hoogeerw. Heer J. C. Aalberse, die blijft wonen in het St. Jacobs Godshuis te Haarlem. Tot pastoor te Voorburg (H. Hart) den Wel- eerw. Heer.J. B. W. M. Mölier; tot pastoor te Schiedam (Allerh. Hart van Jesus) den Wel- eerw. Heer Th. A. Vis, thans leeraar van het Klein Seminarie te Heemstede. Vervolgens tot pastoor te Bodegraven den Weleerw. Heer A. W. J. Lühn; tot pastoor te Kudelstaart den Weleerw. Heer ,W. W. van Leeuwen, thans leeraar van het Klein Semi narie te Heemstede. Tenslotte tot pastoor te Pijnacker den Wel eerw. Heer J. F. V. M. Zandvliet; en tot pas toor te Zevenhoven den Weleerw. Heer C. A. Moons; than© kapelaan te Amsterdam (H. Vine. h Paulo). In het Provinciaal Kapittel der Paters Do minicanen, dat dezer dagen in het klooster te Huissen wordt gehouden, is hedenmorgen tot Provinciaal gekozen de hoogeerwaarde Pater Basilius H. Schaab, die tot heden Pastoor was aan de Lange Haven te Schiedam. De Hoogeerw. Pater B. Schaab werd op 25 Mei 1880 te Nijmegen geboren. Hij studeerde aan het Sint Dominicuseollege aldaar en trad in 1899 te Huissen in de Orde der Dominica nen. Na zeer voorspoedige studiën werd hij 15 Augustus 1906 tot priester gewijd. 26 jaren, hij vierde verleden jaar te Schie dam op luisterrijke wijze zijn zilveren Priester feest, heeft hij thans als priester gearbeid, en dat zijn voor hem jaren van groote verdien sten en eervolle onderscheidingen geweest. Als jong priester ging hij allereerst naar Keulen, waar hij zich met een zeldzame am bitie zoodanig bekwaamde in de Duitsche taal, dat hij er een gevierd en graag gehoord kan selredenaar in werd. Dat kwam hem overigens uitmuntend te stade want drie jaren lang leefde en werkte hij te Merl in Luxemburg, waar hij tallooze missies en retraites preekte tot in België en Elzas-Lotharingen toe. In 1910 werd hij door zijn overheid naar het vaderland terug geroepen en benoemd tot pro curator-syndicus in 't situdieklooster te Zwolle. Na twee jaar werd hij in deze zelfde functie naar het hoofdklooster te Zwolle geroepen, waar hij als man van zaken met een bijzonder praotischen zin de kloosterlingen door de moeilijke oorlogsjaren heen hielp. Meteen doceerde hij hier als professor de hoogere wis kunde. Onderwijl werd hij ook telkens aangezocht voor het houden van trlduums, missies en retraites, vlot en begaafd prediker als hij was. Ook werd hij toen reeds aangezocht tot het vervullen van oeeasioneele vertrouwensposten, en vervulde hij opdrachten naar Denemarken en Zweden. In 1918 werd pater Schaab benoemd tot kapelaan aan de H. Rozenkranskerk aan den Provenierssingel te Rotterdam, hij was daar nog de jonge kapelaan, die zich alras zóó on derscheidde door ijver en werklust, dat hij acht maanden daarna al tot aller verrassing benoemd werd tot opvolger van Pastoor van I' .v" i ;2z& Hoogeerw. Pater B. Schaab O.P. der Veer, die in Januari 1919 te sterven kwam als Pastoor van 't Steiger. Pater Schaab Pastoor van t Steiger. Onder zijn energiek bestuur begon de oude glorie van het Steiger, de oude moederkerk van Rotter dam, weer in ongekende fleur op te leven. Drie eeuwen Dominieanerarbeid aan de Hoogstraat kreeg opnieuw vorm en gestalte in de frissche en energieke figuur van Pastoor Schaab. Ook de oudé kansel herwon weer zijn ge renommeerde kleur en gloed, want van hein de en verre kwamen de Rotterdammers om Pastoor Schaab in zijn eigen populaire wel sprekendheid onder de Zondagsche Mis van twaalven te hooren. Negen en een half jaar was Pater Scliaab Pastoor, van 't Steiger, toen moest bij volgens het kanonieke recht der religieusen het zware offer brengen van zijn heengaan als Pastoor. Want het Steiger had zjjn hart en zijn ziel. Pastoor Schaab ging heen, maar zijn arbeids kracht werd alleen verplaatst. In September 1928 werd hij benoemd tot Pastoor van de H. Joannes de Dooper te Schiedam. Binnen korten tijd blies hij uiterlijk en in nerlijk een nieuw opgewekt leven in deze oude Dominicanerparoohie. Toen hij er verleden jaar Augustus zijn zilveren priesterfeest vier de, celebreerde hij de plechtige Hoogmis in een geheel nieuw gerestaureerde Sint Janskerk. En overal liepen alweer de frissche loten uit van een. opgewekt kerkelijk en" godsdienstig leven. En nil in de volle kracht van zijn sterke physieke persoonlijkheid 52 jaren oud, wordt hij in een moeilijken en aorgzamen tijd door de stem van zijn confraters geroepen tot de hoogste functie in de- Hollandse-hé provincie der Paters Dominicanen. Reeds in de eerste dagen na het onverwacht verscheiden van zijn hoogeerwaarden voorgan ger Pater Angelus Jurrius werd de naam van Pastoor Schaab als de vermoedelijke opvolger in het Provincialaat genoemd. De officieele keuze heeft dezen morgen deze vereerende electie van zijn persoon bevestigd. Pater Basilius Henri Schaab is gekozen tot Provinciaal der Dominicanen in Nederland. Hij gaat zijn residentie nemen in het nieuwe pas geopende hoofdklooster der Dominicanen in hetzelfde Nijmegen, waar hij geboren is en waar zijn ouders hem als den jongste van het gezin nog* in den belovenden opgang van zijn leven hebben gezien. Al behoeft hij geen speciale wapenspreuk te kiezen, wij herinneren ons dat Pastoor Schaab verleden jaar bij zijn zilveren Priesterfeest Augustinus aanhaalde, die als een persoonlijke een paar merkwaardige woorden van Sint typeering van zijn leven kunnen gelden: ,,men moet werken of men alles alléén kan, en bid den of men niets kan". In de plaats van den Hoogeerw. Pater B. Schaab, die hedenmorgen tot Provinciaal werd gekozen, werd als Definitor van het Kapittel gekozen de Zeereerw. Pater Hum-bertus Smit, Pastoor te Otrobanda te Curagao, thans met verlof. ELKANDER MET MESSEN BLWERKT. Achter het vleeschhuis te Maastricht ont stond Zaterdagavond een vechtpartij tusschen A. K. uit Oppingedam en J. P. H. uit Weert. Beide twistzoekenden gingen elkander met messen te lijf. A. K. kreeg eene snede in het rechterdij heen en in den linkerpols. De ver wondingen waren zoo ernstig, dat hij werd overgebracht naar het Ziekenhuis „Calvariën- berg". Ook J. P. H. kreeg eene steekwonde in het rechteronderbeen. Hij werd door den G. G. D verbonden en vervolgens aangehouden door de politie. Voor wij de Ridderzaal binnen traden zagen wij de communistische Tweede Kamerleden Wijnkoop en de Visser het gebouw binnengaan en toen zij bleven zitten bij het binnentreden der Koningin, begrepen wij, dat de hoeren er niet uit pure belangstelling waren. Wat zij, vóór wie de heeren de Savornin Lobman en Krijger hadden plaats genomen, eigenlijk wil den, moesten wij afwachten, 'doch dat zij iets in het schild voerden, was duidelijk. Me-nig Kamerlid hield dan ook onafgewend het oog op beide afgevaardigden, doch er gebeurde niets. Alleen vlak na het eidigen der Troonrede, toen de heer Duymaer van Twist zijn traditioneel ,,Leve de Koningin" riep, stonden de twee communisten op en poogden iets te schreeuwen. Zij werden echter geheel overstemd door het hoera-geroep der overige aanwezigen en een geestdriftig ingezet „Wilhelmus", dat door de tribunes werd over genomen. Voor zoover wij weten, is dit nog nooit ge schied. Een der afgevaardigden, aan wien klaarblijkelijk te zien was, dat hem dit op treden der communisten niet beviel, namelijk liet Eerste Kamerlid De Bruyn, heeft hun dit, naar ons later ter oore kwam, ook op ndet onduidelijke wijze gezegd. Ofschoon de quasi-revolutlonnaire demon stratie eigenlijk zelfs geen incident mog hee- ten, daar de meeste aanwezigen niet eens be grepen, wat er aan de hand was, zijn wij van meening, dat tegen een dergelijk optreden maatregelen dienen genomen te worden. De Grondwet elstóht de opening der Kamers door het Staatshoofd en gaat daarbij stilzwijgend van de veronderstelling uit, dat dit zonder anti-constitutioneele manifestaties geschieden kan. Zijn er, die pogen de Grondwet opzette lijk te sabotteeren, dan dienen zij geweer-a. r>lt Is minder erg dan wat in Rusland met contra- rovolutionnaire" elementen geschiedt. De heer J. J. C. Ament, lid van de Tweede Kamer, die de laatste weken werd verpleegd in het Wilhelm Lna-gasthuis te Amsterdam, is daar gisterenavond op 68-jarigen leeftijd over leden. De politie zoekt nog vruchteloos naar den moordenaar van Blonde Mien". Het raadsel van den moord op den Schie- damsche Dijk is nog onopgelost en niets wijst er op, dat er in deze lugubere zaak spoedig licht zal komen. De politie zet het onderzoek voort en ook gisteren zijn weer een aantal getuigen ge hoord, wier verklaringen niet veel nieuws hebben gebracht. De vermoorde vrouw heeft vroeger in de Delistraat op Katendreeht gewoond en daar om heeft de politie daar gisterenavond rond- gespeurd en bij verschillende mensehen, die de vrouw gekend hebben, haar licht opgestoken Men is daar echter ook niets wijzer geworden Vast is wel komen te staan, dat de man met wien de vrouw het laatst gezien is en die naar alle waarschijnlijkheid ook haar moordenaar is, geen vaste bezoeker van de gelegenheden op den Schiedam3che Dijk is. Ware dit wel het geval geweest dan zou het opsporingswerk allicht meer resultaat hebben gehad. De hoop, dat men den moordenaar alsnog ontdekt, heeft de politie echter nog niet op gegeven. Door Katholieke stucadoors aanvaard. De R.K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph" heeft in zijn gisteren te Utrecht gehouden landelijke vakgroepsvexgaderiing voor het Stucadoorsbedrijf de voorstellen tot loonsver laging aangenomen met 14144 stemmen. B-ij een aanrijding door een auto. Hedenmorgen omstreeks zes uur reed de 54-jarige heer KL ten H., wonende te Niezijl per fiets in de richting Groningen. Te N-oord horn werd de wielrijder door een auto van de Thermogenische fabriek te Ber- gum aangereden. De zijwand van den auto raakte het hoofd van den man. Hij was op slag dood. Een streng onderzoek wordt ingesteld. Een hunner bezwijkt aan zijn kwetsuren. Gisterenavond laat reden op den straatweg EnschedéOldenzaal twee aan elkaar gekop pelde met hout beladen wagens, welke op weg waren naar Overdinkel. Daar de vracht achter den wagen uitstak, had men den voorgeschre ven veiligheidsmaatregel genomen en twee mannen aan weerszijden laten tóopen. Een automobilist, zekere B. uit Enschedé, die eveneens op weg was naar Overdinkel, wilde de wagens passeeren, maar kwam daar bij in aanraking met den llnks-loopenden man, den 55-jarige W. uit Overdinkel, dien hij mee sleurde. De auto reed toen naar rechts en kwam ook met den daar loopenden man in botsing. Des© kwam er echter met lichte kwetsuren af. W. bleek inwendige verwondin gen te hebben opgeloopen. Hij is naar een ziekenhuis te Enschedé vervoerd, waar hij in den afgeloopen nacht aan de gevolgen is over leden. De automobilist heeft verklaard, dat W. plotseling naar links is uitgeweken. ROTTERDAM aangekomen: 19 Seutember namiddag: 2.15 MARX DOLORES, Gebrs. v. Uden, Reni, Maashaven 2, graan. 4.15 OREST, Wambersie Zoon Koningsbergen Schiehaven, stukg.5.3 BI ANGA (ex Elbe) P. A. v. Es Co., Hamburg, Rjjnhaven 7, stukg.; 5.35 THEMIS, Wambersie Zoon, Hamburg, n. Keulen, stukg.; 6.50 APOLLINARIS VI, P. Fauehey, Demmtn, stroom ten anker, graan. NIEUWE WATERWEG aangekomen: 19 September namiddag 9.40 BERNISSE, Hamburg- 11.15 FLORA. (Nept.), Bremen; 11.40 BITTERN, Manchester; vertrokken: 19 September namiddag: 2.25 GLANTON, Newcastle. 4.10 ZUID HOLLAND, Grangemouth; 4.55 BAL- DUR B.-Avres6-20 PARKUAN, Hamburg; 6.50 HARTLEPOOL, B.-Ayres; JAMAICA, PRODU CER, Londen; 7.— VILLANGER. San Francisco; 7.30 HARELDA, Southampton; 8.10 MAN AAR, Antwerpen; OI?ER ®"sbaneAVANCE I, Im- mingham; HENDERIKA Londen; 8.35 INGOLA, Ledth; 8.45 9-15 ARIADNE, Gothtenburg; SATURN US, Tanger; CRAIGO- LIVE Limerick. 9.15' DWAB-S3EE, Hamburg; 9.45 FELIX- STOWE, Harwich10.45 SPEKBER, Reval11.40 ST. PALAIS, La Pall>ce. Wind NW., flauwe koelte, bewolkt, kalme zee. DELFZIJL 18 Sept. aang. FORELAND New castle steenkool en cokes, B. Blaauw; 'ELGö, Kemi balken, Wynne en Barends-, .vertr. GRUNO, Hamburg, stukg vt TS8TNGEN, aang&komen 19 September: MECKLENBURG- Harwich. Venr 19 Sept.: ORANJE NASSAU, Harwich. GeD 'naar Antwerpen: CHORZOW, Danzig-; HILD idem- CARDUCCI, Hamburg: MERGAN- SER blasToWT BLACKrEAGLE, N.-York; MAR- GRETE, Nizza; Manchester. Gep. naar Gent: KRIMULDA, Riga. Gen. van Antwerpen: HELGOLAND. Esbjerg; SCHIELAND, Iminin&ham; AMBLE, Amble, PRIMULA, Duinkerken; OLYMPIËR, B.-Ayres. Gep. van Gent: BURRINGTON GOMBE, Ex- month.TT-ivr,-, Gep. van Sluiskil: JLNO, Norfolk. IJMUIDEN, aangekomen 17 Sept. FLANDRIA (Zw.), Gothenburg, stukg.; RHEIN, Hamburg, Vertr, 19 Sept.DE HOOP, hospitaal-kerkschip, Nordzee; PEBBLE, EmderiKOURA, Yxpila; GALILEA, Rotterdam; HERCULES, Hamburg; OBERON, Grangemouth. ORKAAN BOVEN DE BAHAMA- EILANDEN. 14 dooden; 60 a 70 gewonden. LONDEN, 19 September (V. D.). De mini star van koloniën, heeft een telegram ontvangen van den. g>uvc" iraur dteir Baihaima-etlanden, ,vaa,rin medegedeeld wordt, dat de -kolonie den 5en Seiptemibeir öo-o-r een orkaan lel geteisterd. Veertien pe-rsonem we-rd-en gedood en 60 tot 70 ntems'dhen gewond. Geneeskundige hulp is voldoende aanwezig. Er is groote schade aam- gericht aam regeoningsgelbouwem en partlcuMere huizen. De appeloogst bijna geheel vernield. HALIFAX, 20 September (V.D). Een storm heeft in een groot gedeelte van Canada groote scheid© aangericht aan den appeloogst* idi'e juist dezer dagen zou worden binnengehaald. In d-e Anina-polis-vallei, het voornaamste district vam de aippeicultu-ur, wordt de schade op bijna 500.000 pond sterling, of de helft van de totale opbrengst van den oogst, gesc-hat. Gevaarlijke manier om vliegen te verdrijven. Juffrouw Vf. te Bladel wierp eenige in ben zine gedrenkte lappen in de W. C. en wilde deze aansteken om aldus de vliegen te ver drijven. Terwijl zij een lucifer aan de lappen hield, kwamen de gassen, welke zich in de W. C. gevormd hadden tot ontploffing en zetten de vrouw in vlammen. Deze had nog de tegenwoordigheid van geest een deel van haar kleeren uit te trekken, terwijl de dienstbode een pan water over haar uitstortte. Toch liep de juffrouw nog ernstige brandwonden op aan bovenlijf, armen en hoofd. Ongeluk of misdrijf Hedenmorgen is de ongeveer 50-jarige F. W. afkomstig uit Leeuwarden, die te Heerenveen in een café verblijf houdt, in een sloot ver dronken gevonden. Omtrent de oorzaak van het verdrinken doen allerlei geruchten de ronde. Het lijk is in beslag genomen en naar het ziekenhuis vervoerd. De te verrichten sectie zal moeten uitmaken of hier van misdrijf of ongeluk sprake is. De man was gehuwd en vader van 6 kinderen ROTTERDAM, 20 September. (Bericht van de Rotterdams che Eierveiling, Warmopzierstraat.) Kipeieren 24.80, eendeieren 23.50 per 100 stuks. Aangevoerd 350.000 stuks. ROTTERDAM, 20 September. De federatiemelk- prijs van 20—26 Se-pt. is door de me-lkfederatie Zuid-Holland vastgesteld op 5.7 ct. ROTTERDAM, 20 September. Coöp. Tuinbouw veiling „Rotterdam en Omstreken"). A tomaten 1.80—2.60, B 1.70-3.10, C 1.60—2.20, CC 1: alles ne,r 100 pond. Aanvoer '280.000 pond. ROTTERDAM, 20 September. (Veemarkt). Aan gevoerd 225 paarden, 36 veulens, 794 magere run deren, 875 vette runderen, 255 vette kalveren, 720 graskalveren, 563 nuchtere kalveren, 224 schapen of lammeren, 3 varkens en 29 biggen. De prijzen waren als volgt: vette koelen le kw. 5972 ct., 20 kW. 48—54 ct. 3e kw. 34—44 ct., stieren le kw. 41—51 ct., 2e kw. 3641 ct., 3a kw. 32—36 ct., kalveren le kw. 1.021,12, 2e kw. 62—83 ct., Se kW. 4559 ct., alles per kg. (Mager vee). Melkkoeien 140—210, kalrkoeien f 140—215, stieren 95-280, pinken 60—90. gras kalveren 2035 vaarzen ƒ120—150, werkpaar den ƒ130—235 sla'chtpaoi-den 75—170, hitten 60 —ICO. nuchtere kalveren 3—7.50, fokltalveren 49. Runderen handel luier dan gisteren, waardoor er ook minder werd besteedstieren aanvoer kort, waardoor handel iets levendiger terwijl er ook meer werd besteed; kalveren aanvoer zeer ruim, minder kooplust dan gisteren en prijzen daardoor iets lager; graskalveren handel levend kalm, voor da slacht'iets williger en rereljjke prijzen; pinken en vaarzen weinig kooplust; melkkoeien handel stroef door ruimer aanvoer, alsmede door het feit, dat de hoogere vraagprijzen niet konden worden bedongen; kalfkoelen handel zeer kalm, weinig vraag voor België; paarden, in alle soorten handel zeer kalm, weinig kooplust voor Frankrijk in slachtpaardennuchtere kalveren handel iets levendiger, fokkalveren weinig vraag. ROTTERDAM, 20 September 1932. Vlet- en lichterwerk380 ton ƒ6. Vaarwerk voor zwaar goed: 100 ton voor Alm® 3.25. Vracht naar den beneden-Ryn voor kleine sc pen 60/70/80 ct biedend; weinig ruimte. _nnr Vracht naar den taoven-Ryn: 1575 ton „ts. Mannheim, 450 Karlsruhe, 500 naar ot burg. Motorschepen 200/400 ton 7 ct p. ton p- ROTTERDAM, 20 September 1932, Bovenrü h. Waterstand vallend. Er was vraag. Ruimte was voldoende. Stem g betaalde Voor ruwe producten naar Straatsburg betaalde men ca. 1 per last. Benedenrijn. Waterstand vallend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd Ertsvracht naar Ruhrhavens 2d ets met 4 en 35 ets met 8 losdagen. Sleeploon volgens het 25 cents tarie£„ WISSELKOERSEN. AMSTERDAM Londen., per Berlijn p. lOOMk. Parijs p. 100 frs Brussel p.lOObelg Zwltserl p.lOOfrs Weenenp.lOOsch Kopenh.p. lOOkr Stockh. p. lOOkr Oslo p. 100 kr. New York per 20 Sept 19 Sept 17 Sept pariteit tf.6 8.65% 8.65% 12.10 59.28H 59.31 69.30 59*26 9.75% 9.76 9.76% 9.74 .44.52 34.52 34.53 34.59 48.03 48.04 48.07 18.— 35.— 44 85 44 90 45. 66.67 44.40 44.45 44.50 66,671 43.40 43.55 43.7 0 66.677 ■2.49 2.49% 2.49% 2.48 HOLLAND—AMERIKA LIJN. DRECHTDIJK Ro'tt. n. Vancouver 18 (a.m.) te Cristobal. HOLLAND—OOST-AZIë LIJN. ZUIDERKERK (uitreis) p. 18 Perim, JAVA—NEW-YORK LIJN SEMBILAN 16 v. N.-York te Philadelphia.; KON. NED. STOOMBOOT MIJ. BOSKOOP 19 v. Hamburg n. Antwerpen. BAARN, Chili n. Amsterdam 16 van Cristobal. ORION 17 September van Piraeus n. Calamata. TRITON 17 September van Patras naar Oran. IRIS 18 Sept. van Kopenhagen naar Amsterdam. SIMON BOLIVAR, W.-Indië n.Amsterdam 19 (11 v.m.) van Havre 20 (11 v.m.) verwacht. SATURNUS 19 v. Rott. n. Tanger. AURORA Genua n. Amst. p. 19 Lydd. ORPHEUS 19 v. Amst. te Kopenhagen. HERCULES 19 v. Amsterdam n. Hamburg. OBERON 19 van Amsterdam n. Grangemouth, rotterdamsche lloyd. EALOERAN 19 (n.m.) v. Kopenhgaen n. Rott. BALOERAN 19 (5 n.m.) v. Kopenh. n. Rotterdam STOOMVAART MIXJ. OCEAAN. CITY OF FLORENCE Japan n. Rott. p. 18 Perim AGAMEMNON Japan n. Rott. p. 18 Gibraltar vertrokken 20 September namiddag 2.- VENUS (Nept.), Amsterdam; 2.45 MEDOC. Boulogne; AMERIKA. Hamburg. STOOMVAARTLIJNEN. GLAUCUS 17 Sept. te Batavia, voor New-York. CITY OF MELBOURNE, Dairen n. Rotterdam 19 September te Lagaspi. DELFTDIJK, Rotterdam n. Vancouver 17 (n.m.) te Los Angeles. DAMSTERDIJK, Vancouver n. Rotterdam 18 (n.m.) te Los Angeles. NEREUS 19 Sept. van Amsterdam te Danzig. MARS 20 September van Alicante te Alexandria. BARNEVELD 18 van Curasao naar Cartagena. BU1TENLANDSCHB HAVENS. MAASHAVEN 16 v. Port Gentil n. Monrovia. MARNE 19 September van Rouaan haar Parys. MILOS 17 September van Hamburg n. Levant. MONTE ROSA 17 van Hamburg n. Buenos-Ayres. MANHATTAN 18 van New-York te Hamburg. MARSALA IS Sept. van Genua te Hamburg. MANORA, Calcutta n. Londen 19 van Port Said. MANTUA, Londen n. Eombay 17 van Marseille. MOLDAVIA, Londen n. Brisbane 17 v. Adelaide. MOOLTAN, Londen n. Brisbane 18 v. Colombo. MALWA, Japan naar Londen 17 van Penang. NEMAHA 10 September van Houston te Bremen, NORDLAND 18 van Rotterdam te Hamburg. NJASSA, Rotterdam naar Beira 18 te Port Said. NEW-YORK, Hbg n. N.-York p. 17 Bishop's. ORLANDA, Rotterdam n. Abö p. 17 Brunsbuttel. OAKLAND, Hbg n. Portland (Ore) 17 v. Libertad. ORINOCO 17 van Puerto Barrios naar Hamburg. POLLUX 19 Sept. van Rotterdam te Bremen. September van Rotterdam te Stettin. cnS S. Hamburg n. Chili 17 v. Magallanes, pvmfiopS Sept' van Vancouver te Hamburg. PA8ATESM4 lïir Baytown naar Southampton, nc.' 17 S mber van Hamburg te Ceuta. PYLADES 18 September van Rott«rdam t» Kipl MERCIAN 17 van Savannah uaar Llveroool' LAB'AYETTE 18 Sept. van Havre te New.^6,. AMERICAN TRADER 19 van Londen te N.-Tork. DROTTNINGHOLM 19 v. Gothenburg te N.-York. LIVINGSTON ROE 19 v. Hamburg te N.-York. BORODINO 16 Sept. van New-York naar Hull, ADRIATIC 17 van New-York naar Liverpool. TRAUNSTEIN 18 van New-York n. Antwerpen. R. G. STEWART 18 van New-York n. Aruba. SCYTHIA 18 Sept. van Boston naar Liverpool. DUCHESS OF ATHOLL 17 v. L'pool te Montreal, VERWACHT TE ROTTERDAM. SCHOHARIE van Savannah via Bremen p. 19 Land's End. P L M 17. van Caronte p. 19 Sept. Gibraltar. MONKLEIGH 17 v. B. Blanca (of Antw.-Ldn). SEGURA 17 Sept. v. B. Blanca (of Antwerpen). ARANTZA MENDI 13 te Concepclon (of Amst.- Antw.). CUYABA van Rio Janeiro 18 September te Bahla. HARPALYCE van Rosario p. 17 Fern. Noronha. CITY OF MELBOURNE v. Dairen 19 te Legaspl. MALAYA van Japan 18 Sept. te Yokohama, FALK 20 September van Antwerpen. GLENCULLEN 19 September van Dublin. Vijfde Klasse. Tweede Lijst. Trekking van 20 September, 50.000 No. 11933. 1000 No. 979, 4940, 6362, 7309. 400 No. 748, 68*0, 7712, 13S89, 20887, 21167. f 200 No. 7628, 10481, 13194, 15S06, 20777. 100 No. 4466, 6193, 7419, 7951, 8337* 11194, 140S1, 15559, 19859, i 21341, 21914, 22240, 2291Z. PRIJZEN VAN 70. BUITENLANDSCHE HAVENS ARGO 15 van Rotterdam te Helsingfors. ASPERITY 16 v. Zwjjndrecht te Danzig. ALNWICK 18 van Rotterdam te Shields. APOLLINARIS III Rott. n. Wisbech 16 v. Lynn. ATBELLAIRD Rott. n. Soerabaja 17 te Pana- roekan. BERTHA, Everhardus, 17 v Holtenau te Flens burg. BROOMLANDS 18 v. Vlaardingen te Lelth. BOLLAN 13 van Rotterdam te Gdynia. BALATON Rott. n. Cagliari p. 17 Ouessant. BRALANTA Rotterdam n. St. Kitts v.o. p. 18 (12.14 n.m.) Dungeness. BORDE 16 van Rotterdam te Dublin. C1ESZIJN 15 van Rotterdam te Helsingfors. CITY OF YOKOHAMA 18 v. Rotterdam te Beira. DALEWOOD Rotterdam n. Bordeaux 18 (12.55 n.m.) 30 mijl O. van Niton. DANMARK 16 van Rotterdam te Huil. DAFILA Rott. n. aMnchester p. 16 Wight. EMELA Rott. n. Stockholm p. 17 Elseneur. EXPORT 18 van Rotterdam te Londen. FRIDERUN Rott. n. China p. 18 Perim. FOR.BIN Rott. n. Haiphong 16 v. Djibouti. GRAZIELLA Rott. n. Stockholm p. 17 Elseneur. GRIPEN 15 van Rotterdam te Svendborg. GLENSHESK 15 v. Rotterdam te Youghal- GRIESHEIM Galveston n. Bremen 18 (4-48 v-nw 150 mijl Z.W. v. Valentia. GRUNO 18 van Maassluis te Londen. HEBE 18 van Appingedam te Londen. HILVERSUM Rott. n. B.-Ayres p. U Kaap r HARBENBERG 17 v. Rott. te B.-Ayr®3- INDIA MARU 17 van Rotterdam te oaruua JAMAICA PIONEER Rotterdam iA (Ja) IS (10.2 v.m.) 70 mUl O. van.Land s End. JERVAULX ABBEY 18 v. Botterdam HnH. KULMERLAND Rott. n. Japan P- KENNETH HAWKSFIELD 1« v^m S T ivth LINGESTROOM 18 van Amsterdam te Londen. LEERSUM Rosario n. St. Vineent v.o. p, 18 LEEUWARDEN 18 v. Har»n|®n 'Londen. LOWLAND 18 van Harlinge11 t Huil. MARGOT 18 van Harlingen uil MEREL 18 van Rotterdam t onden. MELVILLE 14 v. B0"?! Rotterrln- rg' MARQUES DEL TtlBlA n. Santan der 18 01.39 v.m.) 50 (v^an Niton. MOORDRECHT TuaPse n Avonmouth 16 van NORDSTERN 11 va:?res°piei71?, te Hudiksvall. ODIN Rott. n. B.'Ay P- 7 Ouessant. OUD-BEIJERLANn KGrangemouth n. Stege. P L M 21, Rott. n. caronte p. 16 Gibraltar. PARIS MARU B2,o;terdsmPain p' 18 Dungene3s- ROWAN 17 van B am te Dublin. SCHIELAND 18 rX te Antwerpen. STANWELLJ» 16 van R ,1 am te Dublin' SILVERLIGHT an Rotterdam te Dublin. ST. BRANDAN van Rotterdam te Dublin. STRIJFB CAardlff P- 17 Dungeness. STARLING 18 Amsterdam te Londen. SOMERBBY Rotterdam te Shields. STANLEYr FORLE 18 v. Delfzijl te Shields. SïLVERHUM 6 v Rotterdam te Sunderland. THERMOPYLAE l6 v RoU tg Mackay TEXELST «JUM Amsterdam naar Liverpool 16 (U.42 mm 20 mül W. van Niton. TA&„^pnT!WFvm, naar Ancona p. 16 Gibraltar. VERTROUWEN, Karsies 17 v. Spyck te Flens burg. 1 WALNUT Rott. n. Dublin p. 16 Lizard. WESTLAND V' P1ymouth te Southampton. ^roTwvT d 17 v- Fremington te Antwerpen WJiSALEM 18 v. Rott. te N.-Orleans. ZOU AA E 17 van Rotterdam te Cardiff. HELLE. Hansweert, 19 September. Het Noorsche s. Helle (ex Ganda) hetwelk geruimen tyd in Gent heeft opgelegen, passeerde dezen voormiddag over het kanaal, gesleept door de sleepbooten Noorwegen en Noord naar de werf van Wilton te Rotterdam, omn aldaar te worden gerepareerd en weer in de vaart gebracht te worden. 137 2860 481 29Ö3 640 3009 672 3040 731 3163 923 3303 1172 3594 1678 3601 1715 3838 1723 3974 1813 4114 1841 4212 1920 4214 1932 4220 2110 4248 2345 4414 2388 4626 2414 4720 2463 6855 2834 5913 6095 6230 6245 6387 6412 6761 7446 7632 7726 7834 8256 8544 8691 8975 9005 9128 9223 9361 9446 9666 9866 9966 9993 10101 10394 10619 10897 11094 11208 11258 11339 11381 11447 11552 11597 11943 12071 12.394 12.395 12464 12508 12630 12672 12994 13156 13163 13222 13484 13657 13872 13983 14276 14.314 14.372 14650 14745 14781 15131 15151 15227 15229 15265 15267 15287 15387 15401 15415 1.5429 1-5465 15490 15501 15890 15873 15960 17)079 15997 16301 16.331 16.345 16377 16599 16918 16965 17756 17916 17990 18297 18577 19035 19100 19245 19275 19451 19496 19505 19592 197-38 19984 20062 20124 20351' 20577 20644 20764 20859 21040 21683 21723 218-39 21852 21917 22203 22.523 223.36 22872 2-3019 2-3255 2-3357 2-3-371 23302 8678 12018 8679 12029 8689 12037 8770 12078 8789 12079 8798 12090 8935 12177 8943 12231 8907 12330 8998 1235-5 9014 12489 9024 12635 9074 126.38 9104 12652 9183 12681 9276 12785 9362 12791 9473 12866 9508 12927 9554 13008 958.3 13043 9609 1.3060 9648 13120 9723 13131 9740 13143 9761 13144 9819 13174 BINNENLANDSCHE HAVENS, NIEUWE WATERWEG aangekomen 20 September namiddag 2.- DIANA (Nept.), Stettin}. 39 2646 5694 8541 11818 120 2653 5717 85-51 11852 216 2694 5813 8614 11958 256 2803 58,30 8648 14968 273 2846 5851 422 2.850 5867 441 2897 5873 5J7 2923 5875 fiOO 3055 5889 648 3216 5941 691 .3217 5986 738 .9236 5994 762 3238 6007 777 3242 6062 817 328-3 0130 837 3513 6140 928 3.54 7 6187 955 3565 6198 956 3649 6296 972 3666 6368 1054 3726 6795 1112 3892 6806 1205 3910 6845 1262 3976 6886 1308 3995 6896 1,317 4182 6920 1372 4222 6923 1423 4253 7106 1432 4258 7139 1473 4294 7217 1492 4322 7232 1519 4356 7279 9836 1.W16 1 -90 4374 7361 9367 13-305 1579 4384 7368 10087 13-310 1588 4425 74-50 1032-3 13357 164-3 4509 7450 10333 13410 1645 4547 7483 10124 13418 1711 4638 7500 10524 13519 1779 4665 7581 10656 13555 1787 4739 7587 10710 13617 1846 4856 7700 10758 13625 1855 4895 7715 10812 13639 1860 4925 7720 10822 13705 1934 4962 7787 10876 13742 1955 4979 7878 10930 13809 1997 4094 7919 10990 13810 2026 5003 7966 11026 13866 2028 5029 7975 11009 13869 2019 5131 8011 11037 130®7 2114 5192 8052 11075 13994 2131 5019 8139 11085 14001 2197 5286 8192 11166 140L 2217 5303 8195 11242 14036 2327 5308 8207 1U93 14068 23,58 5376 8243 113'8 14113 2*Wi1 5391 8303 11373 14^.97 2265 .5400 8305 11430 14301 ovn 5428 8332 11533 14314 2430 5436 83.51 11587 143.50 04Ö8 5511 8378 11622 14491 2460 5535 9447 11692 14515 0514 5612 8475 11709 14553 §543 5634 8477 11799 14555 2586 5675 8498 11801 14.559 14629 17489 20849 14726 17599 20870 14740 17910 2(1923 14791 17998 21005 14792 18106 21037 14828 18109 21103 14996 18144 21220 14998 18276 21304 15066 18293 21331 15073 18375 21378 15141 18437 21408 1514-5 18443 21471 15156 18,528 21516 15273 18529 21566 15282 18562 21637 15311 18576 21749 15320 18615 21752 15370 18642 21-883 15537 18670 21885 15554 18733 21887 15629" 18738 21905 15631 18756 21927 15657 1«761 22003 15693 18876 22018 15840 18922 22098, 15841 18936 22100 1,5871 19028 22130 15944 19038 22133 15959 19099 22186 15972 19125 22274 1598-2 19135 22313 16016 19162 22.332 16175 19241 22343 16228 1926-5 22404 16246 19335 22414 16300 19342 22416 16314 19362 22442 16380 19414 22529 16400 19474 22555 16405 19558 22666 16407 19570 23»® K1498 19576 22829 16445 19580 22830 16529 19582 22301 10-577 19585 22864 16587 1.9500 22914 16710 1962.5 23029 16909 19730 23290 16916 19779 23373 17010 19783 23397 17045 19862 23415 17102 19002 23477 17103 19931 23492 17114 19938 23520 17121 19988 23,527 17206 20108 23560 17230 20347 23646 17232 20427 23649 17258 20517 23700 17264 20533 23778 17323 20573 23795 17336 20606 23942 17377 20743 17426 20782 Tn de vorige lijst stond 20631 m. z. 20621; 21698 70 m. z. 21689 70. Reeds de tweede lijst van de 5e klasse der Ned. Staatsloterij heeft de gemoederen van alle loterijiustigen in herweging gebracht. Im mers, de 50.000 is er reeds uitgekomen en S&" Vialèen op No. 11983. Wie zouden nu weer de gelukkigen zlJnT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2