de troonrede OPENING DER STATEN-GENERAAL CRISIS-TROONREDE DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932 ORANJE EN ZON IN DE RESIDENTIE. DE HELPENDE HAND ER IS ANDER EN BETER WERK. DE TOCHT DER GOUDEN KOETS. DE OPENINGSPLECHTIGHEID ENKELVOUDIGE KAMER. liiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiniiinn["n"'im'm'ni''l'"millll!llllfflnillllllffll111^ DOELMATIGE ADVERTENTIËN In dit plechtig oogenblik, leden van de Staten-Generaal, nu een nieuwe zitting van de Volksvertegenwoordiging een aanvang neemt, richten Mijne gedachten zich meer dan ooit op den duisteren tijd, dien het Vaderland beleeft. De ernstige wil, die de Regeering bezielt, met Gods hulp het schip van Staat in vei lige haven te sturen, kan slechts leiden tot het doel, indien ons Volk in al zijn lagen zich de werkelijkheid onverbloemd voor oogen stelt. Zonder voorbeeld in de geschiedenis zijn de economische verhoudingen over heel de wereld ontredderd; onweerstaanbaar grijpen de gevolgen der crisis steeds verder om zich heen en nog steeds kondigen zich geen be trouwbare teekenen van kentering aan. Moederland en Overzeesche Gewesten zien hun welvaart ernstig ondermijnd. Nieuwe belemmeringen in het handelsverkeer tus- schen de volkeren werden toegevoegd aan de vele, welke reeds ten vorigen jare de crisis verscherpten. In alle takken van volksbestaan bleef de bedrijvigheid gestadig afnemen; handel, scheepvaart en visscherijen zijn evenzeer ge troffen als nijverheid en land- en tuinbouw. Herstel van het internationaal ruilverkeer wenscht de Regeering te bevorderen door ver dragen, die een ruimer geest ademen. Daar nevens moet zij bij voortduring bedacht blij ven op afwending van de gevaren, waar mede buitenlandsche maatregelen den afzet van onze voortbrengselen bedreigen. Zijn reeds tal van noodmaatregelen tot stand gekomen om ineenstorting van onmis bare bedrijfstakken te verhoeden, nieuwe regelingen met hetzelfde doel zullen moeten volgen. De werkloosheid, bron van zooveel leed, heeft een nooit gedachten omvang aangeno men. Zij plaatst de Overheid voor schier onoplosbare moeilijkheden niet het minst van geldelijken aard. De Regeering zal haar voortdurende zorg ook in de toekomst aan dit maatschappelijk euvel geven; het zoo noodzakelijk herstel van het bedrijfsleven zal haar daarbij tot richtsnoer blijven. In het bijzonder zal ook het vraagstuk van de jeugdige werkloozen alle aandacht hebben. Nevens voortzetting van de werkloozen- zorg stelt handhaving van het peil van sociale voorziening, in betere tijden bereikt, de uiterste eischen aan het zoozeer vermin derde draagvermogen der Natie. De sterke daling van het nationaal inko men en de diepe inzinking, welke het econo misch leven vertoont, oefenen een noodlot- tigen invloed op de opbrengst van 's Rijks middelen. De financieele toestand is dienten gevolge zorgwekkend. Veel zal van Uw werk kracht en toewijding gevergd worden, op dat tijdig de meest dringende maatregelen tot stand komen. Ik weet, dat het beroep, dat ten deze op Uw medewerking zal worden gedaan, niet vergeefsch zal zijn en Ik ver trouw, dat het gemeen overleg tot een uit komst zal leiden, die aan den ernst van den toestand beantwoordt. Met den tradltioneelen luister heeft de Ko ningin zich heden, evenals ten vorigen jare, vergezeld door den Prins en Prinses Juliana, naar het Binnenhof te 's-Gravenha.ge begeven ter plechtige opening van de zitting van de Staten-Generaal. Als steeds heerschte reeds in den vroegen morgen een buitengewone levendigheid in de binnenstad. Treinen, bussen, trams en auto's brachten heele drommen van buiten aan, die den Koninklijke stoet kwamen aanschouwen. Vele particuliere woningen, vooral die, welke gelegen waren aan den weg, welke de stoet- zou volgen, hadden de vlag uitgestoken. Bij het Kon. Paleis. De menigte, die zich bij het Paleis in het Noordeinde had opgesteld om daar het vertrek en de terugkomst van den stoet af te wachten, kon de Koningin reeds vóór één uur het oogenblik van afrijden van den stoet van het Paleis hartelijk toejuichen, toen deze per auto van den Ruigen Hoek, waar zij verblijft, kwam aanrijden. Voorts viel daar de aankomst gade te slaan van de eerewacht vóór het Paleis, ditmaal bestaande uit een Compagnie Wielrij- ders van honderd man, onder bevel van een kapitein, met het regimentsvaandel. Deze eere wacht, waarvan als naar gewoonte, de Konink lijke Militaire Kapel, met de trompetters van het regiment deel uitmaakte, stelde zich ter weerszijden van het Paleis op om daar de Koninklijke Familie bij het vertrekken van den stoet de militaire eerbewijzen te brengen. Bij deze eerewacht bevond zich de comman dant van het Regiment Wielrijders, luitenant kolonel H. C. G. Baron van Lawick, met zijn adjudant Daar zag men ook, ongeveer een half uur vóór het vertrek van den stoet, de detache menten cavalerie aankomen, aangewezen om den stoet te openen en te sluiten en vervolgens de officieren der landmacht van het Militaire Huis der Koningin, allen te paard, wien on middellijk achter het Koninklijk Staatsrijtuig, een plaats in den stoet was aangewezen Ein delijk werden de kijklustigen nabij het Paleis voor hun wachten op het vertrekuur schade loos gesteld door het aanrijden van de gaia. koetsen en de schitterende Gouden Koets, waar in de Koninklijke Familie, straks zou plaats nemen. Ook In de Overzeesche Gewesten wordt er krachtig naar gestreefd de kosten der Landshuishouding met de middelen in over eenstemming te brengen. Het feit, dat meer en meer in alle maatschappelijke kringen de overtuiging doordringt van de volstrekte noodzakelijkheid van dit streven, versterkt de verwachting, dat, ondanks alle bezwaren, het doel zal worden bereikt. Evenzeer als in de donkerste dagen zijner roemrijke geschiedenis behoeft ons Volk thans eendracht ter ontplooiing van al zijn stoffelijke en zedelijke krachten. Op den voorgrond trede daarom wat de N^tie ver- eenigt, niet wat haar verdeelt. Met de bede, dat Gods hulp Mijn Volk sterke en met den wensch, dat God Zijn zegen aan Uwen arbeid moge schenken, verklaar Ik de gewone zitting der Staten- Generaal geopend. Verdere ontwikkeling van de berechting van burgerlijke- en handelszaken. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp in gediend inzake verdere ontwikkeling van de berechting van burgerlijke en handelszaken door een enkelvoudige kamer der rechtbank. In de Memorie van Toelichting wordt o.m. gezegd, dat een omstandigheid, welke op de ontwikkeling van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke en handelszaken remmend werkt, is, dat die kamer te veel wordt beschouwd als een bijzondere instelling. Dit is hieraan te wijten, dat zoodanige kamer krachtens de wet telijke voorschriften niet bestaat bij elke recht bank, als normaal instituut, doch slechts bij die rechtbanken, welke hebben verzocht zooda nige kamer te mogen vormen. Thans behandelt slechts te Amsterdam en Rotterdam de enkel voudige kamer zaken. Waar de eisch van de ef ficiency thans nog sterker spreekt dan bij de instelling der enkelvoudige kamers, wordt nu voorgesteld om de enkelvoudige kamer als nor maal instituut in te voeren bij elke rechtbank, op gelijke wijze, als er bij elke rechtbank een enkelvoudige kamer is voor de behandeling van burgerlijke kinderzaken (kinderrechter). Een tweede remmende factor is, dat. behalve bij de requestprocedure, verwijzing naar de en kelvoudige kamer slechts kan geschieden „na het hooren der verschenen partijen". Dit kan er gemakkelijk toe lelden, dat verwijzing achter wege blijft, als één der partijen d.i. derzelver procureurs tegen de verwijzing bezwaar maakt. En hoe licht zullen partijen een ver schillend standpunt innemen. Daarom wordt thans mede voorgesteld het verhoor van par tijen niet meer voor te schrijven. Het lid der enkelvoudige kamer evenals de plaatsvervangers zal door de kroon wor den aangewezen. Bij de benoeming zal worden gelet op bijzondere geschiktheid om als unus judex te fungeeren. Behouden is, dat het oordeel, of een zaak voor verwijzing naar de enkelvoudige kamer geschikt jSj verblijft bij d« rechtbank. pillllllllUllllllllllllll" Zonder RECLAME geen omzet, j geen winst; de DRUKINKT Is de j 1 kracht van 't huidige zakenleven j Ja, er is ander en beter werk te doen P. VAN DORP, Scheveningen. Pastoor. Wanneer de fabricatie, of de voorraad uwer artikelen, den omzet, den verkoop overtreffen, geeft aan 'n serie Wanneer gij verkouden zijt, neem U dan fn acht, zoodat gij deze lastige kwaal niet op anderen overb ngt. Bedenk, dat zij gevaar lijk kan worden en dit altijd is voor joi»;e kinderen en ouden van dagen. Hoest en nies niet in het rond, maar houd den zakdoek voor neus en mond en wappeer gij het onverwacht moet doen, de linkerhand. Wasch uw handen dikwijls. GEZONDHEIDSRAAD, j dan eens de kans U te helpen, den aftrek uwer producten te vergrooten. Het stalen geraamte van liet in aanbouw zijnde Retraite-huis te Heerlen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 5