DE BRUINE DRAAD. LEZERS VAN ONS BLAD. GEADVERTEERDE ARTIKELEN. DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932 S. D. A. P. CONGRES TE UTRECHT. BENOEMINGEN m het bisdom Haarlem. TWEEDE KAMERLID AMENT. SELMA LAGERLöF DOCTOR HONORIS CAUSA. DE INDISCHE POSTVLUCHTEN. Een blij weerzien. DE LOONSVERLAGING IN HET BOUWBEDRIJF. NA HET CONFLICT IN DE SCHEEPVAART. OPLEVING IN HET VISSCHERIJ- BEDRIJF. DE „VORST VAN GELEEN." HET AUTO-ONGELUK TE POSTERHOLT. TE DICHT BIJ HET GASCOMFOOR. WIELRIJDER ONDER EEN VRACHTWAGEN. KINDEREN op DE fiets. Uit een fietsstoeltje gevallen. TRIESTE VONDST TE BREDA. Twee lijken uit den Wilhelmina- singel opgehaald. Door een riem vastgebonden. met zijn meisje in de sloot. VAREN MET HINDERNISSEN. TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Moderne kooplieden geven door hunne advertentiën in de dagbladen blijk, met hunne aanbiedingen de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Zij treden met hunne producten en de prijzen, welke zij er voor rekenen, openlijk op en leveren hierdoor het bewijs, aan het publiek de beslissing in daden van koop te durven overlaten. De meest geadverteerde goederen vinden den groot sten aftrek. Zij zijn bijna altijd de beste en de goed koopste. Koopt dus uitsluitend Zaterdag, op het feest van de Sfigmati- 6atie van den H. Franciscus van Assisi, was *t, een halve eeuw geleden, dat Paus Leo XIII zijn encycliek „Auspicato" over St. Francis cus en diens Derde Orde uitvaardigde. Dat was niet minder een klassiek stuk dan Re- rum Novarum en Quadragesimo Anno. Het was een bruine draad, door den Paus de verdwaalde menschheid in de hand ge geven, om langs dien draad uit den duisteren doolhof van dwalingen en hartstochten weer te komen in 't volle daglicht van 't gelukkig makend Evangelium Christi. Terug naar de zuivere Evangelie-heleving op de manier van het arme, blije, boetende gestigmatiseerde Godskind uit Assisi! Terug naar Christus, door Franciscus' Derde Orde! Ziedaar 's Pausen oproep. Sindsdien is 't langzaam begonnen: die te rugkeer, de Franciscaansche beweging. Broe der Frans is 'n „moderne" man geworden '•'an wereld-invloed. Zijn instituut is 'n onder werp van intense studie. De menschheid oriënteert haar ideeën naar Assisi Men kan gerust spreken van „de Franciscaansche kwestie", waarvan de oplos sing heel wat andere kwesties uit den weg ruimt. De katholieke wereld begint op haar beurt gestigmatiseerd te worden door Fran ciscus. Wij mogen Onzen Lieven Heer wel heel innig danken voor een man als Paus Leo, die zoo wel op' religieus als op sociaal terrein pro videntieel baanbrekend werk heeft verricht. Men kan zijn werkzaamheid niet beter ty peeren dan door zijn eigen herhaaldelijk uit gesproken gedachte: „De hervorming der maatschappij verwacht ik van Franciscus' Derde Orde". In hoeverre Leo's verwachting gegrond is, kan men begrijpen als men de uitlatingen van zijn opvolgers op Petrus' Stoel beluistert. Dat de D. O. tot een maat schappelijke reformatie in staat is, blijkt uit haar geschiedenis van de dertiende en vol gende eeuwen. Franciscus boeit ook nu weer opnieuw heel de menschheid. Er bestaat een Anglikaansche Derde Orde, een Tiers-Ordre protestant des Veilleurs, een Evangelische Franziskaner-Bruderschaft. De meest eigen aardige schakeeringen in 't moderne geestes leven durven Franciscus opeischen als een van hun partij. Dat ook vooraanstaande ka tholieken uit alle landen in dezen zwaren tijd heenwijzen naar Franciscus en diens geest, is 'n feit. Zoo heeft dan Leo's Auspicato nog absoluut niets van haar actualiteit ingeboet; zij moet integendeel thans meer dan ooit worden be studeerd en in toepassing gebracht. Het Derde-Ordeleven in ons land, in 1882 'door de Auspicato-bazuin wakker geschrok- Jgeij^beleeft momenteel een periode van •jftloefc-ien actie. Zou Leo XIII over katholiek Nederland tevreden kunnen zijn? Zijn alle ,B?ftta' honderdduizend leeken-Ordelingen van ênl' ïand een „kern"? Er is op 't oogenblik actie genoeg. Maar is die actie misschien 3ok niet noodig onder de eigen leden? Want ge beurt 't soms niet, dat Tertiarissen zelf geen zuiver-Franciscaansch idee hebben van hun roeping in onzen tijd. Het moment van be wustwording en bezinning worde bij dezul ken verhaastl Als men dus met de opwekking: Hollandia Öocet, wil heensturen naar een Franciscaan- eche internationale, dan most er in eigen kring bewust Franciscaansch leven zijn. Dit wil niet zeggen, dat de D. O. zich voor ons land niet zeer verdienstelijk heeft ge maakt in 't verledens. Al valt zulks niet altijd op (hier zorgt de Franciscaansche be scheidenheid wel eens teveel voor), toch staat vast, dat echte Derde Ordelingen voor alle goed te vinden zijn, aan vele g03de dingen den eersten stoot hebben gegeven. Wilde men eens nauwkeurig de ontwikkeling van ons katholiek leven in Nederland nagaan, men zou herhaaldelijk als materia prima het Franciscanisme bespeuren. Maar 't moet ex celsior! De zuurdeesem van Franciscus' evan gelie-beleving is nog lang niet overal en in alles doorgedrongen wat toch Leo's abso lute wil is geweest. Zoo is sr dus nog werk genoeg voor de Derde Orde. Als 't radicalisme van Fran ciscus eens al zijn kinderen in ons vaderland aangreep! Tegenover luxe en weelde: de een voud, in gezin en kleeding en levensbehoef ten. Tegenover de genotzucht: zelfzucht, to tale metanoia, geestesomkeer. Tegenover het pessimisme: de Franciscaansche blijmoedig heid. Tegenover de zelfzucht: goedheid je gens iedereen, in alle verhoudingen der sa menleving. Dat moet toch op den duur 'n diep ingrij pende verandering geven in 't christelijk le ven onzer natie? Voeg daarbij: 't vuur, 't enthousiasme, de geestdrift, 't idealisme, 't radicale doorzetten, dat de vollekaraats-ter- tiarissen zoo eigen is; zou dat niet heel ons katholiek privaat en publiek leven in gloed zetten? Er is nog zoo ontzettend veel te doen voor de D.O. in ons land. Wat al mogelijkheden op charitatief gebied, tegenover geloofsgenooten en andersdenkenden; hoeveel braak terrein ligt er nog te bewerken: de saneering van het gezinsleven bijvoorbeeld. Hoe beloftevol is de strooming naar Fran ciscus onder de leeken. Vooral onder het op groeiend geslacht. Dat zij die geroepen zijn, dat komend geslacht op te voeden en stroo mingen in goede banen te leiden, toch ook bij hun prachtig werk van deze voor 't gods dienstig leven zoo hoogst belangrijke bewe ging profiteeren. Het katholieke leven wil terug naar den oorsprong: het zuiver-godsdienstig leven. Alle andere uitgangspunten zullen op den duur onvoldoende blijken. Waar de Derde Orde geheel gefundeerd is op het Evangelie, blijft Franciscus' insti tuut altijd modern. Haar leefregel is even geschikt voor alle tijden als het Evangelie. Waar dus de D. O. op-en-top katholieke menschen vormen wil en kan, zal men niet zonder schade geheel de D. O.-beweging ach teloos kunnen voorbijgaan. Zij is een zaak van de Kerk, een zaak van de Pausen, aan wie men te gehoorzamen heeft als aan Chris tus zelf. De Derde Orde biedt contactpunten aan alle mogelijke strevingen en stroomingen on der de Katholieken. Als zulk eën streven den bruinen draad van haar Franciscus' geest accepteert, dan is de katholiciteit, 't apos tolisch karakter, de volle bloei ervan ver zekerd. Zoo kan door een kern die nooit groot genoeg kan zijn de massa worden beïnvloed; kan er een maatschappij her vormd worden door den Franciscusgeest. Zóó is Leo's bedoeling geweest bij de uitvaardi ging van zijn Auspicato-encycliek; zoo hebben 't ook Pius X, Benedictus XV en Pius XI in hun encyclieken en allocuties herhaalde lijk bevestigd. Moge de verschillende leiders van ons ka tholieke Nederland de teekenen des tijds be grijpen en den kreet der menschheid verstaan die tot een Franciscus van Assisi roept om hulp en redding P. EUSEBIUS KEMP O.F.M. Naax wij vernemen, is kapelaan C. A. Moons, thans werkzaam in de parochie van St. Vin- centius A Panlo te Amsterdam, benoemd tot pastoor te Zevenhoven. Do Zeereerw. Heer J. W. B. M. Möller, pastoor der parochie van het H. Hart te Schie dam (Gorzen) is benoemd tot pastoor te Voor burg (St. Martinius)de Zeereerw. Heer Th. A. Vis leeraar aan het Seminarie Hageveld, tot pastoor te Schiedam (H. Hart) en de Zeereerw. Heer W. van Leeuwen, eveneens leeraar aan het Seminarie Hageveld tot pastoor te Kudel- Btaart; tot pastoor te Bodegraven de Zeereerw. Heer A. W. J. Ltihn, tot dusverre pastoor te Kudelstaart; tot pastoor te Pijnacker de Zeer eerw. Heer J. F. V. M. Zandvliet, tot dusverre pastoor te Zevenhoven. ZILVEREN PROFESSIEFEST. De Weleerw. Paters Ferdinandus Duyndam en Paclficus v. d. Ven O. Carm. zullen Vrijdag 20 September a.s. hun zilveren professiefeest vieren. PATER L. H. BORST PAUWELS O.E.S.A. 25 September a.s. viert pater L. H. Borst Pauwels O.E.S.A. prior van het Augustijnen klooster te Witmarsum zijn 25-jarig klooster jubileum. PROV. KAPITTEL PATERS DOMINICANEN. In het Provinciaal Kapittel der Paters Domi nicanen te Huissen zijn gekozen tot definitoren pater B. D. van Breda, pater R. Jansen, pater E. Schaab en pater Plus Smit. Yan de laatste H.H. Sacramenten voorzien. De heer J. J. C. Am ent, lid van de Tweede Kamer, die thans in het Wilhelmina gasthuis %e Amsterdam wordt verpleegd, is aldaar yan fa jutsta H> g. Sacramenten vooraten. RK. ARBEIDERSPARTIJ. Zondag hield de R.K. Arbeiderspartij in Nederland haar eerste Congres te 's-Gravan- hage in „Sans-Souci", onder leiding van den heer P. M. Verbruggen. Vertegenwoordigd waren de afdeelingen Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Schiedam, Haar lem, Zaandam eu Wateringen. De congres-voorzitter zette de redenen uit een, die er toe hebben geleid tpt de oprichting van een R.K. Arbeiderspartij in Nederland te geraken, welke partij op politiek terrein wil werkzaam zijn en blijven in den geest van de encycliek „Rerum Novarum van Leo XIII, van het Motu Proprio van Pius X en van de en cycliek „Quadragesimo Anno" van Pius XI. Deze geest leeft niet meer, aldus spr in de R.K. Staatspartij. De R.K. arbeiderspartij wil geen al hervormster wezen en haar program ma dient scherp te worden gesteld, voor haar blijft ook het privaat-bezit een heilig en on aantastbaar recht; wat wel zal worden aan getast ls een aan de natuurlijke bron veroverd privaat-bezit. Spr. erkende dait regeeren, in dezen tijd geen sinecure is, doch zooals spr. uiteenzette legt de financieels politiek van de huidige regee ring een zwaren druk op de arbeiders. De R.K. Arbeiderspartij wil geen maatschap pelijke bruut voor de andere standen zijn, geen dwarszitster, doch zij zal trachten langs den weg van orde en discipline haar doel te be reiken. Hierna werd door den secretaris van het voorloopig partijbestuur verslag uitgebracht en werden vervolgens de Algemeene beschouwin gen omtrent de organisatie van de nieuwe partij gehouden. KIEL, 19 September. (H.N.) De philologische faculteit heeft in verband met de viering van het 100-jarig bestaan van de Gustaaf Adolf- vereeniging het eeredootoraait verleend aan de Zweedsohe schrijfster Selma Lagerlöf. Cumulatie van salarissen en pensioenen. Het K. L. M-vliegtuig ,,De Havik", op thuis reis komende van Calcutta Is te Jodhpur ge arriveerd. De Duif" (heenreis) is gisteren uit Bagdad vertrokken en te Djask aangekomen. Rapport-Welter. De loonsverlagin gen bij de Arbeiderspers. Te Utrecht heeft Zaterdag en Zondag het vervolg-congres der S.D.A.P. plaats gehad. De voorzitter, de heer Oudegeest deelde In zijn openingsrede mode, dat op 31 Maart 1932 het aantal leden 77855 bedroeg. Dit getal is op 30 Juli gegroeid tot 81.621. In het tot stand komen van een Vredeswacht of Arbeidsweer zag de voorzitter een groot politiek gevaar. Het partijbestuur ontried dan ook ten sterkste met de vorming daarvan voort te gaan. Cumulatie van functies. Besproken werd de comulatie van salarissen en pensioenen. Da heer Albarda opende de dis cussie over enkele voorstellen die door de af deelingen waren ingediend. Hij deed toezegging dat de S. D. Kamerfractie voorstellen bij de Kamer zal indienen om deze aangelegenheid wettelijk te regelen. De leden van onze Kamer fractie, aldus Ir. Albarda zijn volkomen bereid zich aan een regeling te onderwerpen die voor alle politieke groepen geldt, maar staan af wijzend tegenover voorstellen die afzonderlijk voor hen door die Partij zouden worden opge legd. Het is de bedoeling der Kamerfractie de betreffende voorstellen nog voor de nieuwe Kamer bijeenkomt, in te dienen. Bij de tenslotte schriftelijk gehouden stem ming over deze kwestie werd het voorstel IJmuiden volgens hetwelk de partijgenooten die openbare functies vervullen uitgenoodigd worden het hooger inkomen tengevolge van de cumulatie, in de partijkas te storten, verworpen met 1214 tegen 603 stemmen, terwijl 75 stem men blanco werden uitgebracht. Het rapport-Weiter. Nadat het Congres Zondagochtend heropend was, was het woord aan Ir. J. W. Albarda, ter bespreking van de crisis-politiek en het rap- port-Welter. Uitvoerig licht de heer Albarda de punten van de door het Partijbestuur voor gestelde resolutie toe. In deze resolutie protesteert het Congres te gen het voornemen der regeering om de plan nen der oommissie-Welter, waarbij geen enkel volkbelang wordt ontzien, over te nemen. De gedachte aan vermindering van den werkloo- zensteun wordt verworpen, terwijl in de eerste plaats wordt geëischt vermindering der militaire uitgaven door nationale ontwapening, verlaging van de rente der staatsschuld door conversie of z.gn. oouponbelastiug, terwijl ter versterking van de staatsinkomsten, heffing van een progressieve crisisbelasting, verhoo ging van de dividend- en tantièmebelasting en van de successiebelasting, belasting van weel- de-uitgaven en een heffing ineens van 1 pCt. der vermogens ter bestrijding van crisis-uit gaven wordt geëischt. Zoolang soortgelijke maatregelen niet tot het uiterste zijn doorge voerd, wordt verdere verlaging van de salaris sen en loonen van het overheidspersoneel, ver minking van het volksonderwijs, verzwakking van de sociale verzekering en inkrimping van de sociale wetgeving en, van de zorg voor. da volksgezondheid, afgewezen, terwijl tevens het stopzetten van de Zuiderzeewerken en. de ge dachte van het rapportWelter om de' autono mie der gemeenten aan nieuwe banden te leg gen, wordt veroordeeld. De resolutie acht het verder noodig, dat een aamtal bedrijfstakken in overheidshanden zal komen, waarbij In het bijzonder wordt gedacht aan een tabaksmono- polie, een staatsverzekerin.gsbedrijf en een staatshypotheekbank, terwijl voorts socialisatie wordt geëischt van die bedrijfstakken, welke daarvoor in de economische structuur van het land geschikt zijn. De resolutie werd met algemeene stemmen aangenomen. Loonsverlagingen bij de Arbei- lerspers. De heer Dobber (Amsterdam III) krijgt het woord ter verdediging van een motie, waarin wordt uitgesproken, dat de loonsverlagingen bij de N.V. „De Arbeiderspers" in de huidige politieke situatie ongewenscht zijn en waarin het Partijbestuur wordt opgedragen het daar heen te leiden, dat deze loonsverlagingen on gedaan worden gemaakt en dat in overleg met het personeel zal worden overwogen op welke wijze de productiekosten van het bedrijf kun nen worden verhoogd. De politieke kant van de zaak acht spr. het belangrijkste en juist daarom wil spr. waarschuwen tegen de loons verlaging alleen voor typografen en chemigra- fen, juist de laagste betaalde groepen. Dr. F. M. Wlbaut, president-commissaris van „De Arbeiderspers" heeft erop aangedrongen, dat deze zaak ln het openbaar zou worden be handeld. Na de eerste loonsverlaging voor de typografen niet te hebben uitgevoerd was spr. van meening, dat het voor de goede toepassing der collectieve contracten noodzakelijk was, zich de tweede maal hierbij aan te passen, an ders zou men de leden van het personeel ge schenken geven. Met de bedrijfsuitkomsten heeft dit niets te maken, want spr. is er tegen dat de loonen de sluitpost zouden zijn voor minder gunstige bedrijfsuitkomsten. Natuurlijk heeft bet bedrijf onder de crisis geleden en zal over het jaar 1932 zeker een verlies geboekt moeten worden. Spr. is gaarne bereid, alle mogelijke maatregelen miet het personeel te bespreken, maar hij verzocht het Congres niet te willen komen aan de loonen, die bij collectief contract zijn vastgesteld. Dr. Wibaut adviseert, de <(oor Amsterdam III ingediende motie- te verwerpen. Da motie wordt vervolgens met groote meer derheid verworpen. Hierna sluiting. 229. Daar komen de gevangenen voor den ingang van het paleis van den Apenkonlng. Het is ..gebouwd" tusschen eenige boomen ln, en wordt bereikt door middel van een touwladder. Twee schildwachten hangen aan weerszijden van den ingang aan hun staarten. 230. De strenge koning zit op een „troon" tusschen twee waaierpalmen. Ter weerszijde zit een papagaai. De papagaaien zijn d-e gelief koosde hovelingen van den koning. Zijn .kroon" bestaat uit de halve schaal van een kokosnoot, met veeren versierd. De drie gevan genen 'voelen zich alles behalve op hun gemak. 231. Plotseling springt de koning van zijn troon op. Beide armen uitstrekkend roept hij met een gelukkigen trek op het gelaat: „Jij, Bombo! Ik herken je!Het evenbeeld van je goede moeder! Welk een vreugde!De zoon, die ons als baby ontstolen werd, is weergekeerd!" En hij omslingert Jaap met zijn lange armen. Ook door den Chr. Bouwvakarbeiders- bondaanvaard. De Bondsraad van den Ned. Christelijken Bouwvakarbeidersbond, bestaande uit 36 afge vaardigden van 13.800 leden, beeft de voorstel len tot tussehentijdsche herziening der collec tieve arbeidsovereenkomst met 29 stemmen voor en 7 tegen, aangenomen. De toestand is thans zoo, dat de R.-K. bouw vakarbeidersbond en de Ned. Christelijke bouw vakarbeidersbond de loonsverlaging hebben aan vaard, terwijl de Algemeene Ned. bouwvakar beidersbond de beslissing per referendum aan zijn leden voorlegt. In het bericht van gisteren betreffende heit aanvaarden van een loonsverlaging stond abusievelijk gemeld, dat de R. k Bouwvak arbeidersbond „St. Jozef" de voorstellen tot loonsverlaging had aangenomen met 617—579 stemmen. Dit moest zijn: met 716579 stem men. Te IJmuiden. Nog steeds is geen regeling getroffen om trent het uitvaren van de schepen ,,Stad Dor drecht" en „Stad Zaandam", liggende in de hoogovenhaven te IJmuiden. Vermoedelijk zal heden of morgen een vergadering worden be legd om te trachten tot overeenstemming te komen. De invloed van de staking is in het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal nog heel goed merkbaar. Slechts een zevental sche pen kwam Zondag j.l. voor Amsterdam te IJmuiden binnen. Nog steeds worden van de tn de Harlngiha- 'Ven en Visschershaven te IJmuiden opgelegde vloot, schepen in gereedheid gebracht om bin nen enkele dagen ter visscherij uit te varen. In enkele weken tijds is het aantal aan de vds- scherij deelnemende schepen met 20 vermeer derd. Er heerscht thans een zeker optimisme in het bedrijf, 'zoodat met spoed aan het zee klaar maken van de schepen wordt gewerkt. HET LOSSEN VAN VREEMDE VISSCHERS- VAARTUIGEN. In verband met een geschil betreffende de losregeling van de aan de markt te IJmuiden komende vreemde visschersvaartuigen zullen, Indien heden geen overenstemming is bereikt tusschen de besturen der organisaties en de werkgevers i.e. de factors dezer schepen, de vreemde schepen, vanaf dien datum, te IJmui den niet worden gelost. LEENING ST. LIDUINA-GESTICHT. 122.400 5 pet. obligaties tegen 99. Het bestuur van het St. Liduir.a-Gesticht (Be heerd door de Vereeniging van den H. Vincen- tius van Paulo) te Schiedam bericht de uitgifte van 122.400 5 pet. hypoth. obligaties (zijnde het restant eener leening in totaal groot ƒ400.000, waarvan geplaatst ƒ277.600 nom.), verdeeld in stukken van ƒ1000, 500 en 100 nom. aan toonder. De koers van uitgifte bedraagt 99 pet. De cou pons vervallen per 1 Maart en 1 September. Geen recht tot vervroegde geheele of gedeeltelijke aflossing vóór 1 Maart 1937. De inschrijving op de bovengenoemdé leening is opengesteld bij de navolgende kantoren; Ne- derlandsche Landbouwbank N.V. te Amsterdam, alsmede al hare bijkantoren; Lentjes Dros- saerts te 's-Hertogenbosch en bij het correspon dentschap te Haarlem, Nieuwe Gracht 57, ten kantore van de heeren Kahmann Steger, en voorts bij: N.V. Algemeene Banltvereeniging, Bijbank Maastricht, te Maastricht. De storting zal plaats hebben onder bijbeta ling der loopende rente vanaf 1 September 1932. NIET STOP GEZET. Hoewel aan de ruim 100 werklieden van de stroocartonfabriek Hooites en Beukema N.V. te Hoogezand met ingang van 19 September ontslag was aangezegd, zal deze fabriek voor loopig doorwerken. PRODUCTIE EN UITVOER VAN BACON. De Directie van den Landbouw deelt mede, dat gedurende de dagen van 814 Sept. 1932 zijn geslacht voor baconhereiding 29,857 (voor- afgaande 7 dagen 25.001) varkens, terwijl werd uitgevoerd bacon, afkomstig van 23.498 (20.935) varkens. In Denemarken werden ln dezelfde periode geslacht 132.263 (121.323) stuks en uitgevoerd 119.494 (117.554). De totale invoer van bacon in Groot-Brittan- nië beliep in de week van 510 Sept. 1932 198.827 (203.935) cwts. J. L. TH. SANDERS t Zondagnacht is in „Huize Plus" te Lisse, na langdurige ongesteldheid overleden de heer J. L. Th. Sanders, oud-burgemeester van Roer mond en Warmond en oud-majoor van het Ned. O. I". leger. BEKRACHTIGING POSTVERDRAG MET BELGIë. Het ministerie van Buitenlandsche Zaken maakt bekend, dat op 16 September j.l. te 's-Gravenhage de uitwisseling heeft plaats ge had van de akten van bekrachtiging van het op 4 Augustus daar te voren met België ge sloten postverdrag, strekkende tot vervanging van dat van 5 Maart 1926. De Hooge Raad verklaarde niet ontvankelijk een cassatieberoep van mr. F. J- L. te Heel en, zich noemende „vorst van Geleen'die door de rechtbank te Maastricht tot 50 boete ver. oordeeld is omdat hij niet wilde voldoen aan de bepalingen der invaliditeitswet en een rentekaart niet wilde overleggen aan den Raad van Arbeid. KINDERVERLAMMING. Zondag werd te Venlo, bij het dochtertje van den heer S. een geval van kinderverlamming geconstateerd. Te Eede (Zeeuwsch-Vlaanderen) is bij een 10-jarigen jongen een geval van kinderverlam- .■ming geconstateerd. BELGISCHE INBREKERS AAN GEHOUDEN. De man wist op Belgisch gebied te ontkomen. Te Sluiskil, gemeente Terneuzem hielden de maréchaussees raan en een Trouw van Basi sche nationaliteit aan, verdacht van diefstal met hnnk te Terneuaen. Het tweetal had val- S bil «M, «Ol inbrekers „erk- tuigen. De man wist tijdens zijn overbrenging in het kanaal te springen en aan de overzijde ■te ontkomen. De vrouw wordt ter beschikking der justitie te Middelburg gesteld. ONVEILIGHEID OP HET PLATTE LAND. Een veedief gepakt. In de Maasstreek, vooral in de omgeving van Oeffeit, Ouyck en Beugen kwamen den laatsten tijd herhaaldelijk diefstallen van vee uit de weide voor. De dieven gingen zeer brutaal te werk, zoo werd in den nacht van 5 op 6 Sept. te Oeffeit een koe uit de weide gestolen, waar na het dier gewoon naar de markt te Cuyck werd vervoerd en daar tegelijk verkocht. De politie is nu er eindelijk in geslaagd een der dieven te arresteeren en wel te Nijmegen. Het is zekere A. J. F. van M., een zwerver, die veel ln de Maasstreek verbleef. De arrestant heeft een volledige (bekentenis afgelegd en is aan de Justitie te Den Bosch uitgeleverd. Van M. wordt er van verdacht verscheidene veedief stallen op zijn debet te 'hebben. De chauffeur overleden. ■De 32-jarlge C- H. G. R. uit Rotterdam, die Zateirdaig foij «het auto-ongeluk: onider de ge meente Poster'liolt nabij de Duitscne grens ernstig word gewond, is gisterenmorgen in het ziekenhuis te Roermond aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden. Vrouw aan de gevolgen van brandwonden overleden. Doordat een bewoonster van een perceel aan de Voorbroodstraat te Arnhem Zaterdagavond bij haar werkzaamheden te dicht bij het gas- comfoor kwam, vatten haar ltleeren vlam. Ze ls een kelder Ingevlucht, waar de vlam men even later door haar man werden ge doofd. De vrouw, die ernstige brandwonden had hekomen is naar bet Gemeentelijk Zieken huis overgebracht alwaar ze eenigen tijd later is overleden. Een auto werd aan de verkeerde zijde geopend. Gistermorgen omstreeks half de wielrijder P. J„ .ntt de KaP^raat te TM. 'burg, iin de Vefldlhovenstraat (,,aan<?lein auto pastseeiren. Doomdat van o het liinkier portier werd gieoipemid. w® lelrijdeir zenuwachtig, begoin te 1 daarna tegein een auto oip. Hij 1,11 Midden op de straat terecht. D.')0lp„rpl„a,1 Poseeren den vrachtauto werd hü 11 z©er ern stig gewond. .In beWllSi!!pt ziP>„ sta,n|d moest de aangeredene naai' het ziekenhuis worden overgebracht. Zondagmiddag i® op den Haarlemmerweg te Nieuwe,r Amstel een tweejarig kind uit het fietsstoeltje van het rijwiel van haar moeder gevallen- Het kind 'bekwam een hersenschud ding en wioest naar een ziekenhuis worden overgebracht. Zaterdagmiddag om twee uur ontdekte een wandelaar op den Bredascben Wilhelminasin- gel te Breda nabij het houten bruggetje een lijk, dat op het water dreef. Onmiddelijk werd. naar het „Dbl. van N.-Brabant" meldt de poli tie gewaarschuwd, <ne direct met een dreg ver- i scheen en het lijk naar den wal trok. Het bleek dat men toen te doen had niet m4st een> maar met twee lijken, n.l. van een jongen niari en van een jonge vrouw, naar schatting twintig jaar. Beide lijken werden naar het ■doodeinhuisje aan de Beuvenaarstraat overge bracht. Dr. Payens, directeur van den gemeen telijken geneeskundigen dienst was weldra ter plaatse aanwezig. Uit het onderzoek der lijken^ die, geheel bemodderd en sterk gezwollen wa ren, bleek dat zij ongeveer zes dagen in het water moeten gelegen hebben. Da lijken, welke werden opgehaald zijn van een jongen man en jonge vrouw, beiden uit den Haag afkomstig. Het meisje, dat verleden week. Maandag naar Breda was vertrokken om daar examen te doen, was nagereisd door den jongen man. Wat er zich tusschen beiden heeft afgespeeld, zal wel geheim blijven. De families der beide slachtoffers zijn van 't gebeurde in kennis gesteld. Auto rijdt twee wandelaars aan. Zondag zijn op de Weesperzijde te A'dlaan bij da Kruislaan de beide voorbanden van een kleinen luxe-auto tegelijk gesprongen. De chauffeur,, die met zijn meisje in den wagen zat, geraakte daardoor het stuur volkomen kwijt; de auto geraakte van den weg af en kwam in een sloot terecht. Wonder boven wond-er sloeg het voer tuig niét om. Belde Inzittenden, lcregern. geen letsel. Echter was de'auto tegen' eèn man' én een vrouw, die daar wandelden, gebotst. De 60-jarige man brak daarbij een been en werd in het Onze Lieve Vrouwe-Gasthuis opgenomen. Passagiers in angst. De passagiers, dl© Zondag met het jacht Eleotra" van UtrecJlt naar Amsterdam een tochtje maakten, hebben eenige angstige oogenblikken doorgebracht, daar de 'boot ln de Vecht van den eenen kant naar den andere slingerde, en 0eW's ©enige malen mat den wal in aanraking kwam. Herhaaldelijk heeft men den kapitein ver docht, het schip te mogen verlaten, doch hier aan wenschte hij geen gevolg te geven. Bij de brug te Maarssen' gekomen, had een nieuwe botsing plaats. De politie bemoeide zich met het geval, en de passagiers gingen van. boord. Een der passagiers is ln zenuwachtiigen toe stand te water gesprongen, en wist, ten koste van een nat pak, het „spookschip" te verlaten. Motorrijder te Tilburg gedood. 'Zomidiagm'Midaig had op dein Riielsche weig te Tlllbuirg een ernstig ongeluk plaats. Zekere B. K., wonende op dien weg, had een. motor op proef en 'bevond zich mot dem eigenaar in een café. Bij het betalen van de consumptie bei- merkte K„ dat hij geen gelid bij zich had. Hij nam den motor om even naar huis te rijden De eigenaar van den motor was wel eeniigsmns ongerust over dit uitstapje. Na korten tijd kwam K. in vlie&ende vaart teruggereden en kon door de groote snelheid de bocht nii'et nemen, zoodot hij, na Hanigs eeffli'ge boomem te zijn geschaafd, tegen een anderen boom aan reed. Met verpletterden schedel werd de onge lukkige opgenomen. De dood trad nagenoeg onmiddellijk in. De G. G. D. heeft het lijk maar het ziekenhuis getransporteerd. K. was pas sinds kort gehuwd. De motor 'bleef wonderlijk genoeg onbesicha^ ddgcL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 6