f St. LIDUINA-GESTICHT f 122.400.- 5 pCt. Ie Hyp: Obligaties r CtöbVoiiek fa>Mftij: 1 TE KOOP OUDE COURANTEN VAN HET INDISCHE LEVEN. UITGIFTE van vandaa^mtv Pk f lectrische u V /aschmachme Onze Kabouters. mm SANGUINOSE f f f TESCHIEDAM. 99 pCt, WIE ZAL IN ALLE ZAKEN f EENHEIDSPRIJS 4|0 exemplaren. DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932 AMALIA HENDRIKA MARIA v. d. WAGT geb. Smits, MARGARETHA MARIA GEERTRUIDA BARELLA Johannes Schoonhoven PETRUS FRANCISCUS STAAL Elisabeth Frederika Lücke Petronella Aerts ANNA MARIA 0EBEL August Wendehorst (Beheerd door de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo) (zijnde het restant eener leening in totaal groot f 400.000.waarvan geplaatst f 277.600.nom.) verdeeld in stukken van f 1000.f 500. en f 100.nom. aan Toonder. (t denw&év meed deen fö EZ nette Bediende of flinke Halfwas DE KABOUTER-ANNONCES AARDAPPELEN AARDAPPELEN VERLOREN GOUDEN ARMBANDHORLOGE 21 TROUWEN 29 C0RNELIS CHRISTIANS SCHUUR Openbare Verkooping. Groenelaan no. 109, lila en 111b met handhaving der kwaliteit! ONZE VERLAAGDE kinderen DAMES HEEREN ONGEBRUIKTE Tol en mei 1000 Ko.4 ct.p.Ko. Boven 1000 Ko. tot en met 2500 Ko. VA ct. p. Ko. Boven 2500 Ko. tot en met 5Q00 Ko. 3 ct. p. Ko. jtr f SCnOENFABRlEKEN =*WAALWIJI<; VAN DAM Co. 1 a PARTIJDAG VAN DE I. K. P. HET HERSTEL- EN ZUIYERINGS- WERK. (Van onzen K-correspondent.) Door een zee van circulaires en pamfletten heen bereikte de I. K. P. eindelijk op 28 Augustus j.l. hare algemeene vergadering te Batavia, waarin het groote herstel- en zuive- ringswerk zou moeten plaats hebben. Na het bisschoppelijk mandement, kwam Mgr. v. Velsen de I. K. P. tenslotte nog in zooverre tegemoet, dat Z. H. Exc. zich bereid verklaarde, zijne niet-erkenning der I. K. P. in te trekken, mits de noodzakelijke herziening van statuten en huishoudelijk reglement rekening zou houden met een aantal door de Kerkelijke Overheid van Java gegeven richtlijnen. Om deze te bespreken, werd de vergadering van 28 Augustus uitgeschreven, met dien ver stande, dat, vielen de besluiten aangaande die richtlijnen tot Mgr. v. Velsen's bevrediging uit, de niet-erkenning ingetrokken werd en een nieuw bestuur gekozen benevens ander intern werk verricht kon worden. Gelijk ik reeds zei, volgde op de publicatie der richtlijnen en der vergaderingsagenda waarop als punt 6 de motie voorkwam van een groot aantal af deelingen tegen het Volksraads lid Pastor een stortvloed van circulaires en pamfletten, waarvan sommige rechtstreeks te gen de Kerkelijke Overheid gericht waren. Men ging zelfs zoover, aan te kondigen, dat men op uitnoodiging van de Kerkelijke Overheid uitgeschreven vergadering onwettig zou verklaren, desnoods bij vonnis van den rechter! Wel werd het toontje van het ageerende groepje, welks woordvoerder, de heer mr. H. Dorbeck, zijn trieste reputatie van de vergade ring te Djocja nog niet kwijt was, geleidelijk aan een tikje lager, toen het bleek, dat de meeste en de grootste afdeelingen zich naast de afdeeling Batavia en daarmee naast de Kerkelijke Overheid plaatsten, maar verregaand onbehoorlijk bleef het toch, en de heer Tromp, laatst overgebleven lid volgens zijn eigen mee ning van het Hoofdbestuur der I. K. P., zond een open brief rond, gericht aan de Kerkvoog den van Java, waarin stond, dat als de verga dering accoord ging met die richtlijnen, die de rechten der Kerkelijke Overheden garandee ren, hij, Tromp, een „vrije" partij zou stich ten! Met dat al was de toestand nog bedenkelijk genoeg en daarom riep Mgr. v. Velsen de nog niet-afgetreden hoofdbestuursleden en de afge vaardigden naar den partijdag op 27 Augustus, den avond voor de eigenlijke partijvergadering tot een inleidende bespreking bijeen, welke he laas geen bevredigend resultaat opleverde. Het gevolg daarvan was dat, toen voorzatter Sand- kuyl den partijdag van 28 Augustus opende, de vergadering, voorzoover zij nog niet op de hoog te was, verrast werd met de mededeeling, dat Mgr. v. Velsen zijn niet-erkenning van de I.K.P. handhaafde en men dus bijeen was, om een nieuwe partij te constitueeren. Omdat het oppo sitie-groepje inzag, dat het de meerderheid, de zeer groote meerderheid der partij, ernst was, en zij als opposanten niets anders te doen had den dan de vergadering te verlaten, hetgeen hun ook in eenvoudige taal te verstaan werd gegeven, deden zij, wat zij den vorigen avond, ondanks een herhaaldelijk op hen gedaan be roep, aan Mgr. v. Velsen tot driemaal toe ge weigerd hadden. Zij legden de verklaring af, dat zij de wettigheid der partijvergadering nimmer zouden betwisten. Mgr. v. Velsen was er vervolgens toe te bewegen, zijne niet-erken ning terug te nemen en toen kon dan eindelijk de I. K. P. aan de afwerking der agenda be ginnen, gelijk die was opgemaakt. In zooverre was men aan de oppositie tegemoet gekomen, dat men de motie-Pastor bespreken zou in een vergadering van enkel-afgevaardigden en in het bijzijn van den heer Pastor, die den (vol maakt overbodigen, want vanzelfsprekenden) eisch had gesteld, dat hij alles wat hij tot zijn rechtvaardiging zou kunnen aanvoeren, inclu sief brieven van wie ook, ter tafel zou mogen brengen. Met voorgestelde lichtlijnen was men toen spoedig klaar. Zij werden „principieel" aan vaard, en voor hun practische uitwerking wer den zij verwezen naar de herzieningscommissie, die ze in 'n nauwkeurig geformuleerde redactie zal voorbrengen bij de afdeelingen tot grondige bespreking. Op de eerstvolgende algemeene vergadering zal de reorganisatie dan haar defi nitief beslag krijgen. Daarmee was het volgende agenda-punt aan de orde: de verkiezingen voor het nieuwe hoofdbestuur. Voordat men daartoe overging, kreeg de heer Kerstens, die door de groote meerderheid der afdeelingen candidaat was ge steld voor het voorzitterschap der partij, gele genheid tot het afleggen van een verklaring, welke voor velen weinig minder dan een sen sationeels mededeeling was. De heer Kerstens verklaarde dan dat hij, tot zijn eigen groote spijt en teleurstelling, geen enkele candidatuur aanvaarden kon; dat hij dit gaarne eerder zou hebben bekend gemaakt, doch dat hem dit on mogelijk was geweest, daar hem pas den dag tevoren definitief was medegedeeld, dat hij een belangrijke promotie kon maken in zijn ambte lijken werkkring. Hem was bevordering tot inspecteur van het Mulo-onderwijs in uitzicht gesteld, met welke positie uiteraard, maar ook krachtens uitdrukkelijke mededeeling van het Departement van Onderwijs, een leidende func tie in eenige* politieke partij onvereenigbaar was. In zijn plaats beval de heer Kerstens voor het partijvoorzitterschap aan den heer F. G. Knaapen, wiens candidatuur ook gesteld werd door de afdeeling Batavia. Met groote meerder heid werd inderdaad de heer Knaapen gekozen en na hem achtereenvolgens al de candidaten door de afdeeling Batavia gesteld, ondanks tal- looze pogingen van de oppositie-zijde, er andere candidaten tusschen te schuiven. Het nieuwe hoofdbestuur der I.K.P. is alsvolgt samenge steld: Voorzitter: F. G. Knaapen; vice-voorzit ter: ir. E. v. Vianen; secretaris: mr. W. L. A. M. van de Kamp; penningmeester: Drs. Ch. Braun; 2de secretaris; J. F. W. Fauser. Hierna werd de vergadering geschorst. In den namiddag werd zij, alleen voor het hoofd bestuur en de afgevaardigden heropend ter be spreking van de motie tegen den heer Pastor. Vele uren lanig was de heer Pastor in de gele genheid, zijn houding in het conflict te recht vaardigen en hiertoe werden dan sommige brieven in het geding gebracht, geschreven door Mgr. v. Velsen, waaruit zou moeten blij ken, dat vooral de afdeellng-Batavia een dub bel spel zou hebben gespeeld door haar voort gezette actie tegen den heer Pastor, in strijd met den wensch van Mgr. v. Velsen. De afge vaardigde van Batavia wist echter deze be schuldiging volkomen te ontzenuwen, o.a. erop wijzende, dat het al of niet-aanblijven van den heer Pastor ais lid van den Volksraad een zuivere partij-aangelegenheid was, en dat Mgr. v. Velsen er, blijkens nadrukkelijke uitspraak niet aan dacht, zich daarin te mengen. Daarop wierp de oppositie het over een an deren boeg: zij verklaarde de afgevaardigden niet bevoegd, althans niet onpartijdig en niet van goeden wil, om den heer Pastor met vol komen kennis van zaken en objectief te be rechten. De afgevaardigden konden slechts, aldus haar stelling, beslissen hoe er over den heer Pastor uitspraak zou worden gedaan, en zij, de oppositie, stelde daartoe voor de instel ling van een eereraad. De groote meerder heid der partij <}6 afdeelingen Batavia, Bui tenzorg, Bandoeng, Semarang, Pekalongan, Madioen, Soerabaja, dat zijn dus al de groote steden en afdeelingen verklaarden zich in tegendeel de eenig-bevoeg(ien, vooral waar den heer Pastor volledig recht was geschied en hem alle gelegenheid was gegeven, zich te recht vaardigen, waarin hij echter geenszins was ge slaagd. Zij verlangden derhalve stemming over de volgende motie: De I.K.P-, vergaderd te Batavia op 28 Aug. 1932, spreekt hare stellige verwachting uit, dat de heer Pastor zijn lidmaatschap van den Volksraad zal neerleggen, aangezien hij niet langer als vertegenwoordiger der I.K.P. in dën Volksraad kan -worden erkend. Met een laatste dreigement zij waren de heele vergadering lang niet van de lucht ge weest trachtte de oppositie de stemming tegen te houden. Zij zouden uit de partij tre den, wanneer de motie ook maar in stemming kwam. De meerderheid was echter niet van zins, zich door dreigementen van de minder heid hare rechten te laten ontnemen, en de voorzitter ging tot stemming over. Al de uit gebrachte stemmen 77 in totaal, verklaarden zich vóór de motie. De afgevaardigden van Solo, Salatiga, Djocja, Malang, Meester-Cornelis, Soekaboemi verlie ten daarop de zaal, verklarende, dat hunne af deelingen uittraden. Dit deden twee afgevaar digden ook namens de afdeelingen Padang en Medan, die niet zelf vertegenwoordigd waren, maar hunne stemmen gedelegeerd hadden. Het staat zeer te bezien of de afdeelingen zich door hunne saboteerende afgevaardigden gebonden zullen achten aan uittreding. Maar in ieder geval is het een groot goed dat de partij van enkele raddraaiers verlost is. De vergadering sprak tenslotte hare veront waardiging uit over de bekende beleedigende uitspraken omtrent de Missie door de V.C. en het I.E.V. te Soerabaja gedaan en droeg het nieuwe hoofdbestuur op, ter zake het noodige te doen bij de hoofdbesturen van V.C. en I.E.V. Nadat de heer Kerstens hulde had gebracht aan den fungeerend voorzitter, den heer Sand- kuyl van Soerabaja, en deze met den heer v. Vianen en den nieuwen voorzitter Knaapen teleurstelling had uitgesproken, dat de heer Kerstens het leiderschap der partij niet op zich kon nemen en hem dank betuigde voor alles wat hij voor de I.K.P. had gedaan, sloot de voorzitter de vergadering. Het conflict is be ëindigd, de heropbouw begint! Hoe onwaarschijnlijk het misschien lijkt:' voor dien heropbouw is er enthousiasme in overvloed. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, in het St. Canisius- Ziekenhuis, na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, mijne innig geliefde Echtgenoote, Mevrouw in den ouderdom van 47 jaar. Nijmegen, 17 September 1332. Groesbeekscheweg 78. W. F. W. v. d. WAGT. Geen bezoek. Geen bloemen. Gaarne H.H. Missen. De ple-htige H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op Dinsdag 20 September in de Parochiekerk van den H. Antonlus, Groesbeekscheweg. De stille H.H. Missen voormiddags om 7, 7J4 en 8 uur. De plechtige H. Mis van Requiem 's morgens om 9Yt uur, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof, Daalscheweg 38617 38 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ongesteldheid, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze dierbare Moeder en Tante, Mevrouw Weduwe van den Heer in den leeftijd van 66 jaar. Bilthoven, 18 September 1932. SoestdiJkschestraatweg 148. RICHARD SCHOONHOVEN CISKA BARELLA. Geen rouwbezoek. Verzoeke H.H. Missen in plaats van bloemen. De plechtige Uitvaart zal plaats hebben Donderdag a. s. in de kerk van O. L. Vrouw van Altüddurenden Bijstand (Hayd-' an), te 10 uur, waar na de begrafenis van uit de kerk op het R. K. Kerkhof te Utrecht'. 38647 30 In plaats van kaarten. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Echtge noot, Vader, Behuwd- en Grootvader Echtgenoot van eerder Weduwnaar van in den ouderdom van 69 jaar. Uit aller naam Wed. E. F. STAALLücke. Haarlem, 18 September 1932. Ben Viljoenstraat 50. De H.H. Uitvaartdiensten zul len plaats hebben op Donder dag 22 Sept. In de Parochie kerk van de H.H. Elisabeth en Barbara. Om 7 en 8% uur de stille H.H. Missen en te 9 uur de plechtige gezongen Requiem, waarna de begrafe nis van uit de kerk op de R. K. Begraafplaats „Sint Barbara" aldaar, te Tot onze diepe smart over leed heden, na een lang met geduld verdragen lijden, ge heel berustend in Gods H. Wil, meermalen voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze onvergetelijke, allerdierbaarste Echtgenoote en lieve Moeder Echtgenoote van in den gezegenden ouderdom van 79 jaar. Wij bevelen de ziel onzer dier bare Echtgenoote en Moeder in Uwe godvruchtige gebeden aan. Mijn Jezus barmhartigheid. De diepbedroefde familie AUGUST WENDEHORST JOHANNA WENDEHORST JULIA WENDEHORST. Venlo, 18 Sep ember 1932. De plechtige Lijkdienst ge volgd door de begrafenis zal plaats hebben a.s. Woensdag te 9% uur in de St. Martinus- kerk. Bijeenkomst sterfhuis Kalden- kerkerweg 10 te 9 ti uur. Verzoeke geen rouwbeklag. KOERS VAN UITGIFTE Coupons per 1 Maart en 1 September. Geen recht tot vervroegde geheele of gedeeltelijke aflossing vóór X Maart 1937. Ondergeteekenden berichten hiermede, dat de Inschrijving op de bovengenoemde leening ia opengesteld bij de navolgende kantoren NEDERUANDSCHE LANDBOÜWBANK N.V. te Amsterdam, Keizersgracht 507—511. LJiNTJES DROSSAERTS te 's-Hertogenbosch, aismede bi) de NEDERUANDSCHE LANDBOÜWBANK N.V., Bijkantoren te Alkmaar, Breda (met zitdag te Princenhage), Eindhoven, 's-Gravenhage (Correspondentschap Poeldijk, Voorstraat 15), Hoorn (met zitdag te Medemblik), Purmerend, Roermond, (met zitdag te Weert), Roosendaal (met zitdagen te Goes, Steenbergen en Zeven bergen) en Venray (met correspondentschappen te Boxmeer en Horst), en bü het correspondentschap te Haarlem, Nieuwe Gracht 57, ten kantore van de Heeren KAHMANN STEGER, en voorts bi) N.V. ALGEMEENE BANKVEREENIGING, Bijbank Maastricht, te Maastricht De obligaties worden toegewezen zoolang de voorraad strekt en naar volgorde van binnenkomst der inschrijvingen. De storting zal plaats hebben onder bijbetaling der loopende rente vanaf 1 SEPTEMBER 1932 ten kantore van inschrijving tegen afgifte der toegewezen obligaties. Exemplaren van het prospectus en inschrüvingsbiljetten zün hy de bovengenoemde inschrijvingskantoren verkrijgbaar. HET BESTUUR VAN HET ST. LinUINA-GESTTCHT (Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo) J. T. ,J. MELCHERS, Voorzitter J. M. A. LINDEMAN, Secretaris. SCHIEDAM, 19 September 1932. 38643 210 IMlelel jO 622 DGVS 153 38635 35 De Heer Mevrouw DINKHUIJSEN—PAS geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon HANS. Den Haag, 17 September 1932. Laan van Meerdervoort 530. 38645 7 H.H. COIFFEURS. Gevraagd een Brieven aan C. A. de Vette, Waal straat 44, Vlaardingen. 11586S 8 ONDERWIJS A A N VOLWASSENEN. Aangifte voor de nieuwe cursussen op Vrijdag 23 Sept. a.s. van 89 uur n.m. in het schoolgebouw Prins Mauritsstraat 5. Lessen worden gegeven in: Ned. Taai, Rekenen, Schrijven ƒ0.10 p. week. De Engelsche, Duitsche Taal en Esperanto 5.— Per cursus van 40 lesuren. Bij ge noegzame deelname ook cursussen in andere vakken b.v. Boekhouden, de Fransche Taal enz. Werkloozen worden niet van betaling vrijgesteld. De Commissie voor Onderwijs aan Volwasseen Dr. W. J. SMIT, Voorzitter. TH. VAN WOER'KOM, Secretaris. TH. J H MOUWENS, Penningm. J- GOEDVOLK. H. V. HOOGDALEM 11587S 20 DOEN U HET MIDDEL AAN DE HAND OM OP GOEDKOOPE WIJZE EEN DOELTREFFENDE RECLAME-CAMPAGNE TE VOEREN VEREENIGING TOT BESCHER MING VAN ZUIGELINGEN. Moedercursus te geven door Dr. De Ranitz, op Dinsdag 4, 11, 18 25 Oct., 1 en 8 Nov. in het gebouw Een dracht, Plein Eendragt 11, telkens des avonds te 8*4 uur. Verzoeke zich aan te melden op de consultatie-bureaux, of bij Zuster Mulder, St. Liduinastr. 98 of bij Mevr. De Ranitz, Tuinlaan 96. Toegang voor den geheelen cursus 1.ten bate der Vereeniging; voor onvermogenden toegang kos teloos. 11585S 15 Dagelijks verkrijgbaar aan de schuit. Ligplaats bij de z.g. Kip- penbrug, over St. Liduinastraat, pr. Brielsche eigenheimers 10 K.G. voor 1 kwartje, per half Mud (35 K.G.) 75 cent. Beleefd aanbevelend, De Aardappelschipper. N.B. Bestellingen worden ook thuis bezorgd. 3018S gaande van Buitenhavenweg vla Kamerl. Onneslaan naar Station. Tegen belooning terug te bezorgen: Kamerlingh Onneslaan 169. 3019S Leerameublem.. moquette stellen, tafels, bedstellen, divans, karpetten, vloerzeilen, dressoirs, Spotkoopjes Simonstr. 57-55-44 bü Schiek. R'dam 3353 waar het gaat om geestelijk en lichamelijk welzijn, niet alle moeite doen, om de verpakte geneesmiddelen van Dr. J- B. MEENK te bekomen. O.a. de zenuwhoofdpijnpoeders A 5 cent per poeder, de maagpoeders 5 cent per poeder, de maag- en slümpillen voor bloedzuivering A 40 cent per doosje van 35 pillen. Roode hoest poeders, koorts- en kiespijnpoeders enz. Toch zün er nog menschen, die zich iets anders in de handen laten stoppen, niet begrijpende, dat zü met hun geld kunnen eischen, wat het beste is. Vraagt de artikelen van Dr. J. B. MEENK, met portret en driehoekzegel met de letters E. M. B., waarmede de poeder gesloten is. 6149 DGVS 30 S3639 35 T.ot onze diepe droefheid over leed heden zacht en kalm, na een kortstondig en geduldig lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, mijn innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader In den ouderdom van 58 jaar. Uit aller naam C. SCHUURVan Leeuwe en Kinderen. De H.H. Uitvaartdiensten op Woensdag 21 Sept. 9 uur, Zuldbuurt, Zoeterwoude. Eenige en algemeene kennisgeving. Zoeterwoude, 18 Sept. 1932. 38637 22 Veiling Vrijdag 23 September 1932, afslag Vrijdag 30 September 1932, telkens des voormiddags 11 uur in het Gebouw van den Ned. R. K. Volksbond, aan de Lange Haven 71 te Schiedam, door de Notarissen SUERMONDT en LEOPOLD te Rotterdam, van: Een PAND, bestaande uit een Café met bovenwoning, een winkelhuls met bovenwoning, benevens een autogarage, open plaats en erven, aan de te Schiedam, kadaster Sectie M no. 2924 en 1674, samen groot 3.79 A„ te veilen in een perceel. Grondbelasting 101.51. Straatbe lasting 42.53. Recognitie ƒ1.50. Het café met bovenwoning is in eigen gebruik; de winkel met boven woning. zoomede de garage en open plaats daarachter is verhuurd voor 30.per week of 1560.per jaar, zonder contract. Aanvaarding en betaling 1 Novem ber 1932. Bezichtiging: Woensdag 21, Don derdag 22, Woensdag 28 en Don derdag 29 September a.s. des voor middags van 1012 uur en des na middags van 24 uur, op vertoon van een toegansbewijs, afgegeven door genoemde Notarissen, te wier kantore Leuvehaven 42 te Rotter- dam (Tel. 14753 en 12725) nadere inlichtingen zijn te bekomen. 11555S 45 MAA118 10 ct stijg p maat goede pasvorm gegarandeerd prima kwaliteit prima afwerking en kwaliteit 0 Keure uit alle kleuren en modellen, in diverse leersoorten en combinaties «an leersoorten,, mei booge en lage hak ingebouwde «teuntnnl m bberhekker» lierrendef me» ingebouwde ittvonol luxe leenoorten •iergeipe te halen aan het hoofdbureau van DE MAASBODE,; Groote Markt 30, Rotterdam en onze verschillende bijkan toren. Groote hoeveelh. bijzondere prijzen, franco wal R dani IN SAMENWERKING MET DE COMMISSIE VAN CONTROLE OP HET ADVERTEEREN B§ VOOR GENEESMIDDELEN EN GENEESWIJZE, WORDEN SLECHTS DIE ADVERTENTIES OP gs DAT GEBIED GEPLAATST, WAARTEGEN HARERZIJDS GEEN BEZWAREN BESTAAN, mm SECRETARIAAT DER COMMISSIE: Siüiü VAN AÊRSSENSTRAAT 176 DEN HAAG üiiiiil ADMINISTRATIE „DE MAASBODE" Eigen verkoopfilialen te ROTTERDAM HOOGSTRAAT 281283 OUDE BINNENWEG No. 80 WEST KRUISKADE 66 en verder ALLE VOORNAAMSTE PLAATSEN des lands. gevolg van een ziekt vij-ls een noodlottige cirkel. Het ziekte vooraf. Iezyn zwak. De organen ziin zwak, de bloed is arm, de orga gd wordt arm gn bly(t arm. ziet opname is gering, ne verbeteren, dan zijt ge er. Wordt het gij kans het 1)10 -wordt sterker; wordt de eetlust beter, bloed beter, de "bloe(j krachtiger. In al die talrijke en dan ^"rdt \,vanen is de beste raad: de Sanguinose! De verschillende g a;in het bloed nieuwe levenskracht; en ver- Sanguine het in aanraking te brengen met die natuur lijkelevenwekkende bestanddeelen, die zij put uit het levende ™antqANGUINOSE kost per flacon f2; 6 fl. f 11; 12 fl- *21. Bij alle Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c/4 Den Haag NEDERLANDSCH FABRIKAAT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8