moord in FETriATüEB' ENGELAND BIEDT ZIJN BEMIDDELING AAN. Ï.S.Me"Eetelu- D»««* v.»!.» -»« X' ^ï"'8rr -""TS Z' SSiB" '»«rd- "i 'i. »•«- SLiCi»J>° ï1"-Sof,'" »»«-• te° ""VSiS DE GELIJKBERECHTIGINGSEISCH VAN DUITSCHLAND INOPPORTUUN BRITSCHE REDDINGS POGING. DUITSCHE STANDPUNT ONVERANDERD. DE PAN-EUROPA IDEE. Mijn neof'BTrSUr.'Ik dacht daar DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932 »>De Engelsche nota heeft aan de Duit- sche zienswijze niets veranderd en zal niet officieel worden beantwoord" 3). HENDERSON ANTWOORDT VON NEURATH. EEN EUROPEESCH CONGRES TE BAZEL. CONGRES VAN HET DUITSCHE CHRISTELIJK VAKVERBOND. TER BESTRIJDING VAN DEN SMOKKELHANDEL. Rede van dr. Stegerwald. DE VIJANDELIJKHEDEN IN BRAZILIË. Het Eucharistisch congres uitgesteld HET CONFLICT IN MANCHESTER. Onderhandelingen geopend. NIEUWE PARTIJ IN CHINA BOLIVIA—PARAGUAY. BEIDE LANDEN BEREID TOT WAPENSTILSTAND. HET BROOD, DAT BIJNA EEN OPSTAND VERWEKTE. BOMAANSLAGEN IN AMERIKA. GANDHI'S H0NGERPLAN. Nog een bemiddelingspoging. TTPnler tot PeSgie en vroeg: barthorpe neemt de leiding. Standpunt der Engelsche regeer ing inzake Duitschlands pariteits eisch. LONDEN, 18 September (V. D.). De Engiell- ®che regeering heelt een uitvoerige verklaring gepubliceerd, waarin zij, na te hebben verze kerd, dat zij allies in bet ■werk stelt, teneinde die ontwapening en 'het economisch herstel te -bevorderen, haar standpunt ten opzichte van den Duitschen eisoh van geli jik-gerechtl'gdheid op het gebied der bewapening uiteenzet. Met het oog oip die aan staan de economisch© Wereldconferentie, de giroote concessies op het gebied. dieir hiensteflikwestde en de huidige econo mische behoeften adht zij het zeer ongelukkig, ^tgetegen en on'Veinsitandiigi, dat Du it&Cthland thans zijn eisoh aan de ornde heeft gesteld. I uridiiscii is de situatie aldus, dat Hoofdstuk ten het verdrag mn Versailles nog bindend i® ea sights door een algemeene overeenkomst II tep werking kan worden gesteld. Duitsoh- .Q^s ®tandpunt is onjuist, dat door het al of 0 tot 6tamd komen van een ontwapandngs- oniventiie hoofdstuk V van het verdirag van s!ISa®,s ®>u komen te verwallen, omdat de nuere mogiendiMien lhaa,r beloften niet zouden .nagekomen. Ook staat niet vast, dat de m«thode, volgens welke die Duifeobe ontwape ning is voltrokken, ook op de andere mogend heden moet wondien toegepast. Engelland is edhteir van mleendng, dat de 3>uitsahe e»is>c>h. weMsiwaan* mliet jan iiddsch nat die wredeswsrdrageiti kan wonden afgeleid, doch in die eerste plaats een eitsah moet zijn van op het juiste peil brengen der bewapeningen, aangezien de ontwapening van Duitsohlaimd een tvoorloopen zou zijin voor de ontwapening der saiidiere mogendheden. Engeland heeft reeds in hooge mate ontwapend. De Engelsche regeerlng komt dan ook tot hiet volgende vooristell Een Britsch voorstel. Zij niet als taak der ontwapent ngsc on-feran- tle, het kadier van een ont wapen i n-gs- overeea- komst te scheppen, gebaseerd op den grondslag dat iedbre staat in overeenstemming met amdie- 116 staten een begrenzing aanvaardt, die hij zich- Zelt vrijwillig oplegt, en wel als deel van cen wederzijdlscihe overeenkomst met die ande- Te Staten, die deze overeenkomst oniderteeke- ®eh. Het (resultaat van dleize overeenstemming te in ieder geval geen verschil in „status ^Wh- Iedere bewapening ■zail door dezelfde methode onder controle etaan. D© reeds bestaande begrenzingen, zooals de vredesverdragen en de vlootverdragen van Washington en Lomdiem, zullen, voor zoover ze niet door wedertzijiclis,ehe overeenkomsten gewijiaiigd wonden, •wieer in de nieuwe, vrijwil- Mge en aJUes^amrvattemde overeenkomst, waar over men gaat onderhandelen, opgenomen wor den. De laatstgenoemde overeenkomst zal het document zijn, waarin de directe verplichtingen Zijn vastgelegd voor allen. Deze opvatting van doel en warUcTviJca© der OntwapeningB-conterentie geeft, naar die mee- Ming van de Engeflsdh© regeering een antwoord op de 'kwestie van den .status", did im de me.de- deeüing vaa de Dutttscihe regteering van 29 Aug. JJL is omgeworpen. De Bngedsdhe nota iheelludt met die opmerking, dat het doel niet door een scherpe provocatie, of door niet dieell te nemien aan de ontwape ningsconferentie, doch slechte door geduldige onderhandelingen tijdens hiet verloop eener conferentie bereikt zal kunnen worden. BERLIJN, 19 September. (WB.) In regee- ringskringen te Berlijn ziet men in de Engel sche nota, welke nogal contrasteert met de uitingen der openbare opinie in Engeland de laatste dagen, een zekere zwenking in de rich ting van de Par ij sche opvattingen. J Tin t^Tint?,Be^n een meer bemdd- d ei en-den toon In de Engelsche nota verwacht Mogelijk r>ubUeeehelln,s documenten,' Welke Herriot te publlceeren dreigt eenteen invloed te Londen uitgeoefend. In'werkelijk heid kunnen deze geheime documenten niet J°°r J- 8. FLETCHER. Nadruk verbot™ anders beteekenen dan eenige door Herriot weer uit Tar-dieu's lade gehaalde oude Papie- ren, wie;r uitwerking Duitschland met volko men kalmte tegemoet kan zien. Het politieke doel van Engeland is klaarblij kelijk om de ontwapeningsconferentie tot eiken prijs voor volkomen mislukking te e en om dat te bereiken moet Duitse a tot medewerking overgehaald wor e In het eerste deel der nota ^m-t Engeland zoo ver mogelijk aan het Franse Ence- tegemoet, maar in het tweede rechts- land toch ook de nood zakelijkhe toe_ gelijkheid, vooropgesteld, dat daar neming van bewapening zou on -q Jammer genoeg bevat de g voor- gegevens, hoe de Engelsoh-e reg houdell. stelt met dit standpunt rekeuiS e.gen nQta Duitschland heeft destijds uiteenge- inzake de rechtsgelijkheidnemelijk is, in ze-t dat slechts een oplossingmaer voor. welke geen uitzonderingsbepahIanda stand_ komen. Gezien het feit, dat D f aan Hender- punt bovendien nog in dea ,1&che nota niets son uiteengezet is, en de n d<j Duit_ aan dit standpunt ds nota geen of. sche regeering ook op Eno»1 ficieel antwoord meer g«ve°" aangekondigd Duitschland zal, zooals bureau der heeft, de verhandelingen va tst6 aan. conferentie te Genève met en gang van dacht volgen en van afhankelijk maken, zaken aldaar zi n fluiten a Dultschen Dat de Engelsche nota de algemeene® ontijdig noemt met het ooS weTeJd eoonomJschen toestand ln,u,a dp.„ - eigenaardig. In de eerste P*»** Bn«el- sche vaststelling in tegeo9Praak ,f a waarin de Engelsche regeering zelf toegeeft, en waardigheid voor uigneiu „uj^tingen van leiders der maar voorts is uit uiUa meef,t uiUoo eeonomische ^^Vgebleken, dat zij de vraag m^st esseutièele voorwaarden voor het econo mist essentia be.S(Chouwen. mDe E?gÏÏSe gering geeft trouwens zelf t s t nnitsohland niet anders heeft kunnen ^6' «tr^k niet met kwaad op- land heeft al sinds jaren zijn standpunt op de zet Het is thans tijd, 'dat in deze aangelegen heid thans een beslissing getroffen wordt. Als Engeland nu een laatste poging doet, om een onderscheid te construeeren, onder verwijzing naar art. 5 van het verdrag van Versailles, tus- schen „Zweck en Ziel" van dit verdrag, dan kan de Duitsche regeerlng daarin niet anders dan een spitvondiige verklaring van genoemd artikel zien. Vit de Duitsche bladen. BERLIJN, 19 September. (W.RDe meeste Berlijnsohe avondbladen wijden natuurlijk uit voerige beschouwingen aan het Britsche memo randum. De .Germania" schrijft, dat de Engelsche regeering, als zij meent, met dergelijke metho den Duitschland te kunnen dwingen, terug te keeren naar de Geneefsche oonferentietafel, enkel toont, geen juist idee te hebben van den ernst van Duitschlands wil en elscht in zake gelijkgerechtigdheid, van welken eisch het verre blijven van Genève één consequentie is. In stee van het compronisvoorstel, dat men van Engeland verwacht had, heeft men uit Londen de verklaring ontvangen, dat Enge land volkomen instemt met het Fransohe stand punt. Het „Berl. TageM." verklaart achter de rijks- regeering te staan, als deze erkenning eener gelijkgerechtigdheid en een werkelijke effec tieve algemeene ontwapening verlangt. Met de tactiek van v. Papen kan het blad zloh echter niet vereenigen en het waarschuwt tegen verwachtingen, welke sommigen wellicht bouwen op een Britsch-Fransche tweedracht in deze aangelegenheid. De ,Voss. Ztg." verwacht weinig van den toegezegden steun van Italië. Duitschland, meent het blad, wensch-t voor zich geen bewa pening wèl echter wil het, dat de anderen met hun ontwapening een aanvang maken. De „Abend" verwijt de rijksregeering, dat zij zich zelf in een geïsoleerde positie gedre ven heeft. De Engelsche nota verzwijgt om politieke redenen, dat de Fransöhe militaris ten voor een groot deel de schuld zijn van de hernieuwde aanspraken van hun Duitsche col lega's. Duitschland kan Intussohen iedere hoop laten varen, in den strijd om de wapening, En,eland tegen Frankrijk uit te spelen. De ,,Angrlff" meent, dat de brutale weige ring van Engeland, hoe betreurenswaardig deize voor Duitschland ook moge zijn, voor deze regeering een verdiende les is. Zij moge daar do onvermijdelijke consequenties uittrekken en plaats maken voor een werkelijk nationale re geering. De „Deutsche Ailgem. Ztg." vindt den sobool- meesterachtigen en spottenden toon der nota ondraaglijk. De „Börsenkurier" is van oordeel, dat hier niets minder dan een Britsche oorlogsleugen de wereld in geslingerd is. De eerste leugen luidde destijds: Duitschland heeft de wereld overvallen! Do tweee: Duitschland heeft met inflatie en leeningen de wereld -bedrogen! Zal de derde nu luiden: Duitschland heeft de ont wapening gesaboteerd, de wereld op het meest ongelegen oogemblik in onrust gebracht en den economi-schen wederopbouw verhinderd? Duitschland wensoht do hindernissen, die de internationale samenwerking remmen, niet te maskeeren, doch ze uit den weg te ruimen. Het stelt daarom de vragen, die gesteld moe ten worden. En het stelt ze te juister tijd. Een exposé van de' „Osservatore". Naar de Romein&che correspondent van de Temps" meldt, publiceert de „Osservatore Romano" onder den kop ,,Oonv-ergenze" ©en artikel, waarin het standpunt van den H. Stoel inzake -het ontwapemingsvraagstuk nog. maals wordit uiteengezet. Na achtereenvolgens den Duitschen èisch in. zake gelijkberechtiging, het Fransche antwoord op het Duitsche ai>de-mémaire en het bekende artikel van Mussolini bestudeerd te hebben toont het blad aan, dat in al deze documenten iets van de politiek van het Vaticaan te vin den is. De „Osservatore" citeert in dit verband ver schillende uitspraken -der laatste Pausen, van de allocuties en apostolische brieven van Paus Leo XIII, de beroemde nota van Paus Beneddc- tus XV van 1 Augustus 1917 aan de oorlogvoe rende landen tot d-e verschillende verklaringen van den tegenwoordigen Paus toe. Het pause lijk orgaan merkt dan op, dat ondanks de ver schillende aspeoten, welke de internationale conferenties en bijeenkomsten hebben kunnen aannemen, de beginselen en de houding van den H. Stoel niet veranderd zijn. Telkenmale wanneer het in een partieele resolutie een stap verder naar het doel zag heeft het Vaticaan voortdurend er op aange drongen, de begonnen pogingen voort te zetten, daarbij telkens opnieuw zijn program betref fende drie nauw met elkaar verbonden punten bevestigend, n.l. de triomf van het recht, ont wapening en arbitrage. De „Osservatore" gaat daarna vluchtig na wat in'den Duitschen eisch, het Fransche ant woord en het artikel van Mussolini kan ,,con. vergeeren" naar het doel van den H. Stoel. Met de gebruikelijke voorzichtigheid wijst het Va- ticaansche orgaan vervolgens erop, dat in het Duitsche memorandum de gelijkheid van rech ten niet geëlscht wordt los van de ontwape ningskwestie en dat in het artikel van den Duee de prejudicieel© bevestiging van het in nig verband tusschen de algemeene veiligheid en de minimum-grens der bewapening, ©ven helder als logisch is. Bij de Fransche nota, schrijft de „Osserva tore", moet men zich afvragen, of de gematig de taal ervan niiet op nobele wijze de pause lijke nota van Benedictus XV parafraseert; zóó nauw is de 'band -tusschen den triomf van het recht, de algemeene en effectieve ontwape ning en arbitrage daar waar het -document uit eenzet, wat Frankrijk onder veiligheid verstaat. GENEVE, 19 September (V.D.) De president van de ontwapenimgsconfarentie, Henderson, heeft heden -den Duitschen minister van bui-' tenla-ndsche zaken, von N-eurath, door bemid deling van den Duitschen consul-generaal te Genève een antwoor-d-schrijven doen toekomen op de Duitsche nota van 14 September waarin de Duitsche regeering heeft medegedeeld, niet te zullen deelnemen aan de zitting van het bureau van de ontwapeningsconferentie. De president van de ontwapeningsconferentie Henderson is heden te Genève aangekomen om -met den secretaris generaal van de,n vol kenbond de noodige voorbesprekingen te hou den over de tegen Woensdag bijeengeroepen zitting van het bureau der ontwapeningscon ferentie. Volgens berichten van Fransche zijde is de Fransche minister-president Henriol voorne mens, aan de zitting van het bureau deel te nemen. Hij is van meening, dat de werkzaam heden van -de conferentie onafhankelijk van de afwezigheid van Duitschland moeten worden voortgezet. Er kan volgens hem geen rekening worden gehouden met het ontbreken van Duitschlan-d. Verder zou Herriot voornemens 'zijn de kwes tie van de Duitsche gelijkberecihtigheid in de volkenbondsvergadering aan de orde te bren gen. In het bijzonder wordt er van Fransche zijde op gewezen, dat de groote mogendheden geenszins het rech-t hebben inzake de gelijkbe- rechtigdiheid van Duitschland alleen onderling te onderhandelen, daar de kwestie ook recht streeks van belang is voor de kleine mogend heden. Herriot is verder voornemens, deel t-e nemen aan de zitting van den raad van den volkenbond die Vrijdagavond wordt gehouden en oan de zittingen van de volkenbondsvergaderingen ge- durende de volgende week. BAZEL, 19 September (R. 0.). Op initiatief van graaf Coudenhove-Calergi, den leider der Pan-Europa-beweging, zal van 1 tot 4 October aanstaanden in Bazel, onder eere-voorzitter- schap van den Franschen minister-president Herriot, een Europeesch congres worden gehou den, ten doel hebbend de noodzakelijkheid van Europa's aaneensluiting voor oogen te houden. Er zijn 19 commissies ingesteld, die zich voornamelijk met economische en politiek-eco- nomische vraagstukken zullen bezig houden. Hiertoe hehooren o.a. de Donau-oommissie, ter bestudeering van de mogelijkheid eener aaneensluiting in het Donaugebied, de commis sie voor Europeesch handelsrecht en de com missie voor de samenwerking der Rijnstaten, welke moet streven naar een politieke en eco nomische toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk, en België en Nederland. Verder is er een vredescommissie en een oommissie voor de reorganisatie van den vol kenbond. De Pan-Europa-idee zal blijvend worden ge propageerd door middel van voorlichting in de pers, op de scholen, in films en door de radio. EEN SPOOKBED. Slapers met hun hoofd tegen den muur geworpen. Bedden, welke de personen, die er in slapen, tegen den muur gooien en visioenen bij hen verwekken, zijn uiterst zeldzaam natuurlijk. Toch is, aldus meldt de „Daily Express" een Engelsche dame, althans volgens haar beweren, erin geslaagd, een dergelijk fenomenaal exem plaar op te koopen in Frankrijk. Zij heeft hed, een groot gevaarte van gebeeldhouwd eikenhout uit de zestiende eeuw meegenomen naar En geland en een poging gedaan, erin te slapen. Volgens haar verklaring werd zij er echter uitgeworpen en met haar hoofd hevig -tegen den muur van haar slaapkamer gesmakt. Bo vendien, aldus de dame, werd zij nacht op nacht gekweld door een eigenaardig „visioen". Zij beweert een rijk gekleeden man te hebben gezien, die werd geworgd en vervolgens in het jjed gelegd, terwijl de dekens zoodanig werden gerangschikt, dat het geleek, of hij een na tuurlijken dood gestorven was. Ook andere personen hebben, naar dezelfde dame verklaarde, getracht in het vreemdsoor. tj,gie bed te slapen, doch met het eenige resul taat was, dat de overmoedigen den volgenden dag bibberend op den stoel naast het bed werden gevonden, terwijl zij zeer onwillig wa ren, nadere bijzonderheden over hun ervarin gen met het bed mede te doelen. Het gevaar, dat er voor de slapende mensch- heid in gelegen Is, als alle bedden unaniem besluiten dezelfde onwelwillendheid ten op zichte van hun eigenaars te betoenen, Inziende, heeft het Engelsche nationale laboratoria psy chisch onderzoek besloten, een barer leden, den heer Harry Price, een nader onderzoek te laten instellen. In gezelschap van een vertegenwoordiger van de „Daily Express" en een bekend auteur heeft genoemde heer dezer dagen een nacht in de kamer, waar het recalcitrante bed stond, door- gebracht. Voorzien van het noodige fotomateriaal en een riem papier, om er hun indrukken op vast te leggen begaven de heeren zich in de kamer en, na alle ramen en deuren verzegeld te heb ben, stapten twee van hen in het bed, terwijl de derde op den eenlgen stoel in het vertrek Plaats nam, om den nacht wakende door te brengen. Het bed hield zich natuurlijk, zooals altijd in dergelijke gevallen, muisstil en deed, of het van den prins geen kwaad wist. Het eenige, wat de ongelukkige waarnemer kon doen, was een studie maken van het snurken zijner col lega's. Nieuwe instructies langs de grenzen. Naar wil vernemen heeft de „Zollfkhndung- steUe Düsseldorf" nieuwe instructies van de betrokken autoriteiten ontvangen ter bestrij ding van den smokkelhandel langs de Neder. ÜSl. gr». ïblekendat de smokkelaars in de industrie- centra te het Boven-Rijn-gebied voor het groot- ste gedeelte hun gesmokkelde producten afzet ten. HET SPOORWEGONGELUK IN ALGIERS. PARTTS 19 September. (H. N.) Het aantal slachtoffers van het spoorwegongeluk bij Tlem- t„j 70 gestegen, daar nog eenige lijken geborgen zijn. DÜSSELDORF, 19 September. (W. B.) In de stedelijke concertzaal begon heden het der tiende congres van het Duitsche christelijk vakverbond. De voorzitter van het verbond, Otte, schil derde de ontwikkeling der vakbeweging in de laatste drie jaren. De christelijke vakvereeni- gingen erkennen, aldus Otte, dat niet alles wat op sociaaipolitiek gebied bereikt is, in de ze ontzettende crisis behouden is kunnen worden. Dit beteekent echter niet, dat zij met de regeeringsmaatregelen in alle opzichten accóord gaan. Een daling der productiekosten kan niet door een verlaging der loonen be reikt worden, maar alleen door vermindering der hooge belastingen, renten en te hoog be taalde administratieve bureaucratie. In het verder verloop van het congres werd ook het woord gevoerd door den vroegeren rijksminister van arbeid, dr. Stegerwald. De tegenwoordige minister van arbeid, Schasffer, zeid-e dr. Stegerwald o.m., heeft mij nog voor zijn vertrek naar het Roergebied gezegd, dat wij als het Duitsche volk in de eerstvolgende maanden niet aaneengesloten «iaat, ais de kans van het economisch program der rijksre geering niet slaagt, In een onmogelijken toe stand zullen geraken. Ik sta met hem op het zelfde standpunt. Ik weiger uitdrukkelijk, ging dr. Stegerwald voort, het geheele economisch program der rijksregeering te becriticeeren maar toch dient men wel te begrijpen, dat de uitwerkingsmo gelijkheden van het regeerings-program aan den eenen kant en de rijksdagontbinding met haar feilen verkiezingsstrijd aan den anderen kant twee begrippen zijn, welke elkaar uit sluiten. In drie vier maanden zullen wij daarover verder spreken. Na scherpe aanvallen -tegen de rijksregee ring zeide dr. Stegerwald verder, dat het raadzaam zijn zou, als tijdens den verkiezings strijd een objectievere regeerlng in functie was. Tenslotte verklaarde de oud-minister nog, dat de rijkspreslden-t niet blootge steld mag worden aan het gevaar, dat dezelf de krachten, die zich tegen de regeerlng von Papen richten, ook in oppositie tegen hem ge bracht worden. Volgens een Klpa-bericbt uit Rio de Janeiro is het groote nationale Eucharistische congres, dat in de eerste helft van Ootober in Baia zou moeten plaats vinden, in verband met de poli tieke verwarring in het land en den burgeroor. log, welke er een gevolg van is, voor onbepaal- den tijd uitgesteld. Voor dit congres, waaraan alle bisschoppen des lands, zouden deelnemen, waren reeds sinds geruimen tijd uitgebreide toebereidselen getroffen en het beloofde een grootsche ma nifestatie te zullen worden van Braziliaansch geloofsleven. Ook de kardinaal-patriarch van Lissabon, Z. H. Em. Cerejelra ie momenteel in Brazilië vertoeft, zou er aan hebben deelgenomen. LONDEN, 19 September. (V.D.)) De onder handelingen tot oplossing van het oonflict in de katoenindustrie te Manchester zijn heden morgen begonen. De gemengde sub-oommissie van twaalf is vanmorgen bijeen gekomen ter bestudeering van de kwestie der loonsverlaging en andere kwesties, waaronder die of de wevers meer weefgetouwen zullen moeten bedienen. MANCHESTER, 19 September (R.O.) De ge mengde conferentie ter beraadslaging over de loonen in de textielindustrie is voor onbepaal- dentijd verdaagd. Intusschen zal de federatie der patroonsbonden zijn leden 'n aantal voor steliep, welke bij de tot dusver gevoerde onder- handelingen zijn ingediend, voorleggen. Fascistisch geaard en toenadering zoekend tot Japan. SHANGHAI, 19 September. (V.D.) Volgens een nog niet van andere zijde bevestigd bericht van de „Kanton Daily News" zou maarschalk Tsjang Kai Shek besloten hebben, een nieuwe partij te stichten. De nieuwe partij zou een program krijgen, dat gebaseerd is op de beginselen van het Italiaansche fascisme. De partij zou streven naar toenadering tot Japan. GENèVE, 19 September. (V.D.) De secretaris generaal van den volkenbond heeft, op verzoek van den president van den volkenbondsraad, een dringend telegram gezonden aan de regee ringen van Bolivia en Paraguay, waarin er op aangedrongen wordt, de vijandelijkheden te 6ta. ken. Van heide regeeringen heeft hij thans ant woord ontvangen. Paraguay verklaart, dat het niet verantwoor delijk is voor het huidige oonflict en dat het geen bezwaar heeft tegen het sluiten van een wapenstilstand- Do regeering van Bolivia stelt in haar ant woord den volkenbond in kennis van de schen ding van de conventie van Den Haag en be schuldigt Paraguay van de aanvallen op het fort Bouqueron. PARIJS, 19 September. (H.N.) De Bollviaan- sche regeering beeft aan de neutrale Ameri- kaansche staten een nota doen toekomen, waar in zij zich bereid verklaart, de vijandelijkheden in den Gran Ghaoo te staken, mits ook Para guay zich daartoe bereid verklaart. Voorts stelt Bolivia de benoeming van een neutrale niet-militaire oommissie voor, die zal toezien op de naleving van de voorwaarden van de regeling, waardoor de grensgevechten ge staakt zullen worden. Een woedende menigte bedreigt een coöperatieven winkel te Moskou. Een 'Moskousche huismoeder, aldus meldS de „Daily Express" die, na urenlang in de rij voor een der officleele coöperatieve winkels te hebben gestaan, erin geslaagd was, een brood machtig te worden, kwam thuis hij het aan snijden van het kostelijk voedsel tot de ont dekking, dat er behalve meel en melk nog een andere, meer harde substantie tn verborgen, zat. Zij stelde een nader onderzoek in en dolf met haar mea een voorwerp op, dat de mensch ge woon is aan zijn voeten te dragen, n.l. een schoen en niet eens een nieuwen sohoen, doch een oud, afgedragen exemplaar, dat haar bo vendien niet paste, omdat het waarschijnlijk toebehoord had aan een op grooten voet leven den sovjet-werkman. Hevig verbolgen, begaf zich de huismoeder, die met dergelijk materiaal het hongerig gezin niet op krachten kon houden, op weg naar den coöperatieven winkel waar zij 't corpus dilictie toonde aan de lange menscherij, welke nog steeds geduldig te wachten stond, tot het haar beurt was. De rij ondersteunde terstond den eisch der huismoeder, die verlangde, dat het brood geruild zou worden, wat echter door den leider van een winkel werd geweigerd onder voorgeven, dat „het" een ongelukje was. De menigte nam echter zulk een houding aan en uitte zulke bedreigingen, dat het brood ten slotte werd geruild voor een ander. De woede der nenigte was vooral te wijten aan haar geloof, dat de schoen wees op een te rugkeer naar de vroegere praktijken van de .saboteerders", die spijkers g-laa, stukken van ou<i« kleeren e® papier in liet brood mengden, om de regeering onder de arbeiders in discre dit te brengen. In verband met mijnwerkersactie. NEW-YORK, 19 September. (V.D.) In den nacht van Zondag op Maandag werden ln de stad Taylorville in den etaait Illinois twee bommen geworpen, waarvan er één een kran tengebouw en de andere het gebouw van de Amerikaansche mijnwerkersvakvereeniging be schadigde. Sinds den opmarsch van de stakende mijn werkers naar de Country Christian Mijnen ia de vorige maand heeft een aantal bomaansla gen plaats gehad. De gemeenteraad der stad heeft den gouver neur verzocht, troepen te zenden om verdere terreur te voorkomen. Deze terreur wordt topgesch-reven aan het verzet dor mijnwerkers tegen de loonsverla ging. POONA, 19 September. (R.O.) De voorzitter van den Indischen bond tegen de „onaanraak baarheid" te Poona heeft Gandhi ultgenoodigd, zijn voorgenomen vasten door te brengen in het zendingshuis aldaar voor de verdrukte Wassen De bedoeling is te trachten, tusschen Gandhl en de verdrukte klassen bemiddelend W w treden. W Et iag ^iver vlok r^nd. Er was een schot uit en dit vfcsu:aa dicölthij. Ik geloof,a hetzelfde ^eeSrv"11 me&nlne' da: dat is alles, Wat k gestorven ls. Me dunk Pp,,1, voor het moment ze&Sen v "«at ea* geluisterd met on naar de t^T' nu onwillekeurig e&n gaan kij- ken, IkSg^nde. Laten wij naar h t ^aar e^ondl0r6tel. df ^ldeazich Seiwood U8®chen onwillekeurig stelde hij, CV" öour en de jonge dame. N^. J r-i«s 0r niet heen gaan 1*9 dokhZJ' het is beter nog wat te Gchien aj 18 nog met hem bezig. La e Zij a„ deze heeren er met mij ge wees Zij zich af n°g een oogenhlik, dan we Nu 6,1 ging zitten. dunkt. e°6d dan. doe, zooals u het he ren j!nsi>ec'eur wenkte zwijgend de beide bee- han'd te Tolgen- Toen Seiwood reeds de zich den knop der deur had, keerde hu WotT \toch wel hier blijven en niet pro- °ns daarheen te volgen? daard Maar hler bliJven. antwoordde zij he- hlen heeft hem reeds een boodschap ge- Hi/'lai jUf!rouw' antwoordde de inspecteur, heeft heiT6 dadelijk hier zijn. De concierge HU 2?eb6li Komt nu. heeren. ■"ij Sing ben voor doni. vertrek, dat Seiwood u!,k i gang naar een een ruime kamer dil d r WaS' Het WaS als prlvékantoor Uitbuitend JL**? Herapa^ secretaris werd gebruikt Als hii V 611 ZiJn niemand h-et gewaagd hebben er binnen te tre" den, tenzij men ontboden was Nu w^n vreemden aanwezig, niet door hem geroepen en Herapath lag in hun midden, voor altUd strno. Zij hadden 't levenlooze lichaam h divan gelegd, Seiwood en TerttesTgenM^ een oogenhlik over hem heen. eer zü l wendde tot de andere mannen in het vertrek er was geen spoor van plotselingen schrik' ge-en toeken van verrassing, van toorn of hevige opwinding. Wilt u even hierheen komen, heeren, zei de inspecteur naar den haard gaande. Kijk' zóó hebben wij hem gevonden: niets is van zijn plaats genomen, terwijl wij hier waren. Hij lag zóó... van hier naar daar. Blijkbaar is hij zijdelings uit zijn fauteuil gegleden en over het kleed gevallen. De revolver lag een paar centi meters verwijderd van zijn rechter hand. Hier is zij. Hij trok een lade van het bureau open en haalde er een revolver uit, die hij behoedzaam vasthield, terwijl hij ze aan Seiwood en Ter- tius toonde. Heeft een van U dit wapen ooit te voren gezien, heeren? vroeg hij. Ik bedoelher kent u het als behoorende aan... hem? Neen? Nooit gezien? Wel, het is mogelijk, dat hij een revolver in zijn lessenaar bewaarde of wel in zijn brandkast, zoo, dat niemand er eenig ver moeden van had. Wij moeten alles ter dege onderzoeken ©n probeeiren of wij bier patronen kunnen vinden. In alle geval, wij hebben dit wapen gevonden en aooaJs ik wi, ia er, slechts één schot uit gelost. De dokter beweert, dat het k bout portant is afgevuurd. Tertius, die met groote aandacht geluisterd had, wendde zich tot den dokter en vroeg: Hij zou zich die wond zelf hebben kunnen toebrengen, niet waar? Te oordeelen naar de houding, waarin wij het lijk vonden, benevens de plaats, waar de revolver lag, is er zeer groote waarschijn lijkheid voor zelfmoord, antwoordde de dokter. Maar zou het ook niet anders kunnen zijn? bemerkte Tertius zachtjes. D-e dokter haalde de schouders op. Het was gemakkelijk te zien, welke opinie hij koesterde- Mogelijk! Maar als hij door iemand anders dood geschoten wasvermoord, dau zou de moordenaar vlak naast hem hebben moeten staan, of wel onmiddellijk achter hem- Ik ben er zeker van, dat hij in den stoel zat aan zijn bureau, toen hij het doodelijk schot loste. En hoe stelt u zich dan het vervolg voor? vroeg Tertius. M aarschijnlijk zal hij een beweging heb ben gemaakt, daarna voorover tegen den lesse naar zijn gevallen en geleidelijk maar toch snel, op den grond zijn gegleden... juist in de houding, waarin wij hem vonden. Terwijl hij viel, zal hij dan de revolver hebben losgela ten hoewel, in zulke gevallen houdt de hand stevig vast. Het wapen is blijkbaar neerge vallen, waar wij het vonden. Is er dan niets, dat bewijzen kan, dat de revolver daar is neergelegd, zei Tertius. 0, zeker, dat kan gedaan zijn, maar dan door een koel berekenenden moordenaar. Juist, zei Tertius. Hij bleef een poos zwij gend naar het haardkleedje kijken en wendde zich toen weer naar den dokter met de vraag: Hoe lang -kan mijnheer Herapath dood zijn geweest, toen u hier geroepen werd? Zeker acht uren, antwoordde deze snel en beslist. Acht uren? riep Tertius uit. En u heeft het liik pas gezien om Kwart over achten, antwoordde de dokter. Ik weet zeker, dat hij omstreeks middernacht gestorven is. Middernacht?" mompelde de oude heer, dan Eer hij er iets bij kon voegen, opende de agent, die in de gang de wacht had gehouden, de -deur en met een blik op zijn chef, kondigde hij den heer Barthorpe Herapath aan. HOOFDSTUK 3. De heer, die de kamer binnentrad, toen de agent de deur voor hem opende, maakte een geheel verschillenden indruk op den inspec teur en op den dokter, die hem geen van beiden ooit gezien hadden. De indruk van den eerste was, dat hij blijk gaf van een groote koelbloe digheid en zelfbeheersching; van den tweede, dat, het verschil in leeftijd in aanmerking ge- homen, hij buitengewoon leek op den man, die dood op den divan lag. Beiden waren groot, flink van gestalte, beiden waren glad gescho ten en zoowel wat gelaatstrekken als verder teorkomen betreft, waren zij, om zoo te zeg- £eQ, eender. Behalve het feit, dat Jacob Hera- path een zestigjarige man was en grijs haar had, en zijn neef om en nabij de vijf en dertig en donker van haar was. geleken zij sprekend °P eikaar. Dezelfde vorm van neus, mond en hin, dezelfde breedte van schouders. Die gelij kenis viel den dokter bijzonder op en onwille keurig vergeleek hij den doode met den le vende. Bat'horpe Herapath boog zich slechts even over het lijk van zijn oom. Zijn gelaat bleef onbewogen, bijna streng, toen hij zich tot de anderen wendde. Hij knikte even de heeren Tertius en Seiwood tee, da# wijdde hji s^n aandacht aan de ambtenaren van politie. Komaan, zei hij vragend, maar op beve lenden toon, vertel mij nu alles, wat u weet. Zwijgend, met groote aandacht, luisterde hij, terwijl de inspecteur hem de feiten mededeel de, die wij reeds kennen. Hij maakte geen op merking, stelde geen vrag, tot deen inspecteur geëindigd had. Dan wendde hij zich tot Sei wood, daarbij bijna opzettelijk den heer Tertius over het hoofd ziende, en vroeg: Wat weet men hiervan in Portman Square, mijnheer Seiwood? Vertel het mij in het kort. De secretaris, die slechts enkele malen met Barfihope Harapath in aanraking was geko men en toen een instinctmatigen afkeer, dien hij zich niet verklaren kon, van hem had op gevat, nam de uitnoodiging om kort te zijn aan. In enkele woorden vertelde hij, wat er dien morgen gebeurd was in het huis van Jacob Herapath. Is mijn nicht hier? riep Barthorpe ver wonderd uit. Juffrouw Wynne wilde absoluut meeko men en bevindt zich ln de groote wachtkamer beneden, antwoordde Seiwood. Ik zal aanstonds naar haar toe gaan, zei Barthorpe. Inspecteur, er dienen hier eenige dingen gedaan te worden. Natuurlijk zal onderzoek moeten word-en ingesteld rechter van instructie moet ervan in kennis worden gesteld. Dan het stoffelijk over schot daar moet voor gezorgd worden. Wilt u zoo goed zijn u daarmede te belasten Ee-r u heengaat, zou ik graag hebben, dat u alle bewijzen, die op de plaats van den moord zijn gevonden, bijeenbrengt. Heeft u hier iemand van de recherche? Goed! Heeft u hem gefouilleerd? De inspecteur trok een Iade open van het groote bureau, dat midden in de kamer stond en wees naar eenige voorwrpen, die daarin lagen. - Allee, wat wij gevonden hebben, ie daar bijeen verklaarde hij. U ziet, dat het niet veel is horloge en ketting, beurs, wat loe geld, een notitieboekje, een sigarenkoker dat is alles. Ik had verwacht nog iets andera te vinden, maar dat is er niet. Wat dan? vroeg Barthorpe snel. Een bos sleutels, antwoordde de inspec teur Wij hebben geen sleutels in zijn zakken gevonden niet eens een huissleutel. Toch mot hij zelf hier de voordeur hebben open ge maakt en volgens den concierge ook deze deur, toen hij door de andere was binnen gekomen. Barthorpe antwoordde met een soort gemout- Del dat verbijstering kon aanduiden. Vreemd, zei' hij na een poos, terwijl hij zich 'boog over de open lade. In alle geval, dat is een der ge. gevens, waarmede rekening zal moeten gehou den worden, luit die Iade en bewaar voorloo- pig den sleutel van het bureau, mijnheer de inspecteur Later zullen wij den verderen inhoud samen nazien. Nu, wat het voorloopige onderzoek 'betreft, mijnbeer Seiwood, wilt u zoo goed zijn naar Portdam Square te telefo- neexen en Kitteridge te zeggen, dat hij Moun tain, den Chauffeur, dadelijk hierheen zendt. Zeg hem dat hij zelf ook mee moet komen. Mijnheer'de inspecteur, wilt u nu voor het bureau zorgen en den concierge zeggen, dat wij hem aanstonds noodig hebben? I-k zal in tusschen naar mijn nicht gaan. Hij ging de kamer uit, vlug, maar toch be daard en begaf zich naar de wachtkamer, waar Peggie was gebleven. Seiwood die hem door de gang gevolgd was zag hem daar binnengaan, hij sloot de deur achter zich dicht. En de se cretaris schold zichzelf uit voor dwaas, dat hij het zoo hatelijk vond, dat die tiwee daar te zamen waren, dat Barthorpe Heraipaih de neef was van Peggie Wynne en nu waar. achijnlijk haar eenige beschermer en bloedvat* wiaat, .(Wofndit, I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 9