evTSTE ZEETIJDINGEN Rotterdam—zuid-amerika lijn. MS EINDE VAN DEN ZOMERTIJD. DE AARDBEVING OP CHALCIDICE. DE VOLKENBONDS CRISIS. HEVIGE GEVECHTEN IN MANDSJOERIJE. rijnvaart. DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1932 GROOTE LOODS UITGEBRAND. KRANIG OPTREDEN VAN DE BRANDWEER. DRAMA IN DE CULTURES. Moeder zichzelf en haar kinderen vergiftigd. 5-jarig zoontje aan de gevolgen overleden. EENDRACHTIG TEGEN HET ONGELOOF. WERKZAAMHEDEN VAN HET NATIONAAL CRISIS-COMITE. BEKNELD GERAAKT HUISELIJK LEED. DOOR MOTOR-DRIEWIELER AAN- GEREDEN. WONDERLIJK GOED AFGELOOPEN. HILVERSUMSCHE DIEVENBENDE. DE SCHOKKEN HOUDEN AAN. HERRIOT'S REDE TE GENEVE. „Er waait een ijzige wind van pessimisme over het meer van Geneve". REBELLEN-OVERWINNING TE MANDSJOERIA. VISSCHERIJ. DE COMMUNISTEN IN BULGARIJE. EEN PARTIJ-VERBOD OP HANDEN? UIT SCHOONHOVEN SCHIPPERSBEURS. BINNENLANDSCHE HAVENS STOOMVAARTLIJNEN BUITENLANDSCHE havens GEMENGDE BERICHTEN NAGEKOMEN ZEETIJDINGEN 460' STAATSLOTERIJ. Vijfde Klasse. Achtste Cijst. Trekking van 29 September. m? 8250 8319 8322 8436 8-594 8596 8611 8667 8749 8780 nieten. J - i Wij herinneren er aan, dat de zomertijd zal eindigen den 2en October te drie uur in den voormiddag, zoodat in den nacht van Zaterdag 1 October op Zondag 2 October de klokken één uur moeten worden achteruitgezet. Doot- inpandigheid tusschen woonhuizen was de situatie dreigend. Men meldt ons uit Amsterdam: De bewoners van het Frederik Hendrikpiant- soen en omgeving zijn vandaag in het prille morgenuur uit hun nachtrust gewekt door een angstaanjagenden brand. In een zijstraat van het Frederik Hendrik- plantsoen, de Gerard Schaapstraat, is op no. 6 gevestigd de Maatschappij van Ostade, die zich belast met het onderhoud van huizen. Aan den voorkant is het een doodgewoon huis, met een garage in het onderstuk. Aan den achterkant zat, naar vanmorgen bleek, het venijn. Achter het huis toch bezat de firma een enorme houten loods van zeven of achthonderd vierkante me ter oppervlakte, welke loods geheel is inge bouwd tusschen het woonhuizenblok Schaap straat, Fred. Hendrikplansoen, Lodewijk Trip straat en Fagelstraat. De loods zat vol met hout, verfwaren en allerlei andere artikelen, waarmee huizen onderhouden worden. Zij had bovendien een mastiek-dakbedekking. In deze zeer brandbare loods, die allergevaarlijkst tus schen de woonhuizen lag, is de brand tegen 5 uur, uitgebroken. Bewoners van de huizen rondom werden on geveer tegelijkertijd door het geknetter der vlammen uit hun slaap gewekt. Zij verschenen op hun veranda's, die spoedig vol stonden, za gen de vuurzee en schrokken hevig en dachten van elkaar, dat de brandweer reeds gewaar schuwd was. Niemand had het echter nog ge daan, zoodat er eenige tijd verstreek, voor er iemand op het idee kwam de brandweer ervan in kennis te stellen. In dien tijd gingen kost bare oogenblikken voorbij. Toen de brandweer er eenmaal van afwist, kwam zij spoedig en vond den toestand zoo cri- tiek, dat een tweede alarm noodig geacht werd. De loods brandde zoo fel als een oven. En dat over haar geheele oppervlakte. Hoog laaide de vlammen op en aan de zijde van de Lod. Trip straat joeg het vuur reeds gevaarlijk op den achterkant der woonhuizen aan. Met het versterkingsmateriaal kwamen de hoofdbrandmeesters Förch en Hartdorf mee. Nu begon een krachtig en uiterst tactisch offensief. De brand was slechts van een kant te bereiken, n.l. door de garage van de Mij. Van Ostade. Verder stonden er overal huizen om. De brand was zelfs van de straat niet te zien. Niettegenstaande die moeilijkheden gelukte het de brandweer in den kortst mogelijken tijd den brand te omsingelen. Omsingeld In de Schaapstraat werd een motorspuit ge posteerd, die één straal door de garage zond en twee bij de buren door de gang. In het Fred. Hendrikplansoen kwam een motorspuit stra len voeden, die door huizen aldaar en in de Lod. Tripstraat naar achteren liepen. Hetzelfde geschiedde in de Fagelstraat. In totaal werkte de brandweer met zeven stralen. En hoe werkte zij Over de daken van bouw vallige tuinhuisjes moesten de brandwachts hun weg zoeken. Stonden zij eenmaal voor den ga penden vuurpoel, dan wachtte hun een harde en gevaarlijke strijd. die het onmogelijk maakte de geheele opper- De brand ontwikkelde een ontzaggelijken rook vlakte van den brand te zien. Meestentijds ston den de brandwachts geheel in verstikkende rookwolken gehuld, maar zij hielden dapper stand én bleven voortgaan met hun water massa's de vlammen te bestoken. Voor een groot gedeelte, dank zij dit kra nige optreden, kon de brandweer het vuur zoo danig insluiten, dat voor overslaan naar de wo ningen geen gevaar meer te duchten viel. Toch brandde het in de loods met kracht voort en het was al zes uur, toen naar de Centrale Sein- zaal het bericht ging: „Brand meester". De nablussohing en het sloopen van resten duurde nog verscheidene uren. De politie be gon onmiddellijk met het instellen van een onderzoek. Waarschijnlijk zal de oorzaak van den brand wel een raadsel blijven. De omwo nenden zijn er met eenige gesprongen ruiten en den schrik afgekomen. De loods is totaal afgebrand. ORKAAN OP DE BOVENWINDSCHE EILANDEN. De paters in Portorico ongedeerd. Bij het provincialaat van de Paters Domini canen te Nijmegen is telegrafisch bericht ont vangen, dat alle Pater3 in Portorico in goeden welstand verkeeren. SOERABAJA, 29 September (ANETA) Toen de heer De V. employé van een der ta baksondernemingen der Landbouw Mij. Oud- Djember gistermiddag van zijn werk uit de tui nen thuiskwam, trof hij daar een afschuwelijk drama aan. Zijn vrouw lag bewusteloos met doorgesneden polsaderen en in bewusteloozen toestand trof de vader ook zijn drie kinderen aan, twee meisjes van 9 en 7 jaar en een jongetje van 5 jaar. De onmiddellijk ontboden dokter constateerde dat de vrouw gepoogd had haar kinderen te vergiftigen. Vermoedelijk heeft zij daarvoor gestampte kinine gebruikt. Het jongste kind is overleden. De vrouw en de beide andere kinderen zijn nog steeds be wusteloos, maar men heeft goede hoop op hun herstel. Het schijnt dat de echtgenoote van den heer De V. geestelijke afwijkingen vertoonde, waarvoor zij vroeger reeds ter observatie in een ziekeninrichting heeft (vertoefd. Samengaan van Katholieken en Pijjdestanten. Verleden week is in Leipzig het eeuwfeest gevierd der Gustaaf-Adolf-vereeniging. Onder degenen, die daar mondeling hun ge- lukwenschen kwamen aanbieden, viel op. zoo meldt de „Nederlander", de Berlijnsche pas toor dr. Scheereir, een gezaghebend spreker. „Wij beleven een tijd", aldus de Roomsch- Katholieke geestelijke, „waarin meer dan ooit te voren, de eendrachtig© samenwerking van allen, die op den bodem van het positief ge- loovig Christendom staan, tegenover de aan stormende macht van het verwoestend ongelopf als gebiedende noodzakelijkheid en nationale plicht aan den dag treedt". Met hartelijkheid bepleitte dr. Scheerer bij wederzijdsche trouw aan kerk en confessie, een onderlinge op waar deering berustende samenwerking. De voorzit ter, prof. dr. F. Rendttorf, beantwoordde hem onder veel applaus op gelijke wijze. Man ernstig gewond. Hedenmorgen heeft te de Wijk (Dr.) ©en ernstig ongeval plaats gehad. De melkrijder Kreuzen aldaar woonachtig, viel, doordat het paard, dat voor zijn melkwa gen was gespannen schrok voor een stoom wals van de bok. De man geraakte tusschen den wagen en de stoomwals bekneld. Hij werd in bewusteloozen toestand opgenomen en met kneuzingen en een gebroken been naar het ziekenhuis te Hoogeveen overgebracht. De toestand van den man is zorgwekkend. Een zoon door zijn vader gestoken. Voor de arrondissements rechtbank te Gro ningen stond heden terecht de 46 jarige ar beider H. de V., die in den nacht van 19 op 20 Juli in zijn woning zijn 22-jarigen zoon P. met een mes talrijke steken had toegebracht. Uit het getuigenverhoor bleek, dat de ver dachte die herhaaldelijk misbruik maakte van sterken drank meermalen door de politie uit zijn woning werd gezet, omdat hij het den huisgenooten te lastig maakte. De officier van Justie eischte 1% jaar ge vangenisstraf. OCTROOIBESLISSING IN DE GLOEI- LAMPENINDUSTRIE De president van de rechtbank te Breda heeft in kort geding vonnis gewezen inzake N. O. S. 11346 tegen te N.V. Gloeilampenfabriek „Voba" te Tilburg en haar verboden op verbeurte van 10.000 vacuum-spiraal of andere lampen in den handel te brengen, welke op dit octrooi in breuk maken. Radiorede van den voorzitter. Het nationaal crisiscomité deelt ons mede <lat zijn voorzitter jhr. S. van CItters Zaterdag avond 1 October te kwart over 8 uur een radio rede zal houden over beide zenders, bij welke gelegenheid mededeelingen zullen worden ge daan over de werkzaamheden van het nationaal crisiscomité van 23 November 1931 af tot heden. Oude man ernstig gewond. Op de Groote Marat te Groningen had Woens dagmiddag een ernstig ongeval plaats. Een oude man, zekere J. W., een verpleegde in het gemeentelijk verzorgingshuls, wandelde op het trottoir, doch stak plotseling den rijweg over. De man lette er niet op, dat een motor-drie wieler naderde. De oude man werd door den met haarden en kachels zwaar beladen drie wieler overreden en bewusteloos opgenomen. Dr. Hesselink constateerde, dat de man een schedelhasisfractuur en een heupfractuur bad opgeloopen. Het slachtoffer werd in zorgwek- kenden toestand naar het Acad. Ziekenhuis overgebracht. Nader vernemen wij, dat de man aan de ge volgen is overleden. Knaapje onder een auto geraakt. Bij het oversteken van den weg geraakte Woensdagmiddag een 7-jarige scholier op den Amstelveenschen weg te Nieuwer Amstel on der een auto, welke met groote snelheid reed. Daar het ventje precies tusschen de wielen te recht kwam, bekwam bet als door een wonder geen noemenswaardig letsel. VREEMDELINGENVERKEERZEGELS Blijkens de voorloopige cijfers zijn van de vreemdellngenverkeerzegels, die van 23 Mei tot en met 15 September j.l verkrijgbaar wa ren, de volgende aantallen verkocht, frankeerwaarde verkoopprijs aantal 2% cent 4 cent 223.215 6 cent 10 cent 234.096 7% cent 11 cent 186.021 12% cent 15 cent 189.126 De opbrengst bedroeg rond 23.000 boven de frankeerwaarde. -c Een „onnoozel boertje" de heler. Verleden weelk heeft de Hilversrumiscfbe politie een zevental personen aangehouden, die ver dacht werden vain de talrijk© rijwieldiefstal len, welke daar de laatste maanden werden gepleegd. De verhoeren hebben veel resultaten opgeleverd en In een groot aantal diefstallen en inbraken ls daarbij klaarheid gebracht. Het bleek, dat niet alleen fietsen van de gading der heeren waren, maar ook fietslan taarns, rookartikelen, rijwielplaatjes en klee. dingstukken eigenden zij zich naarstig toe. Iemand in Nederhorst den Berg, die door ieder voor een onnoozel boertje werd gehouden en zich ook zoo voordeed was hun geregelde, afne mer en naar thans aan het licht kwam, heeft hij hen daarbij nog bedrogen en bestolen ook. Vier van de zeven arrestanten zijn nu naar Amsterdam overgebracht, waar zij in het huis vaA /^waring zijn ongesloten. ATHENE, 29 September (V.D.) De aard schokken op het schiereiland Chalcidlce duren nog steeds voort. Door een nieuwe beving werden Egribunt- zak en de baden van Apolloniandos vernield. Vele huizen stortten in en verscheidene per sonen zijn gewond, waarvan eenige tijdens het vervoer naar een ambulace zijn overleden. Alle bewoners brachten den nacht in de open lucht door, aangezien niemand ln de hul zen durfde terugkeeren. Aardschokken ook in Schotland. LONDEN, 29 September (H.N.) In Edin burgh zijn in den afgeloopen nacht aardschok ken gevoeld, die ongeveer een minuut aan hielden. In vele hulzen werden de vensters en de deuren ontzet. Steun uit het buitenland. ATHENE, 28 September (R.O.) De Fransche minister-president Herriot heeft zijn Griek- schen collega Politls 50.000 francs doen toe komen, als persoonlijk© bijdrage voor onder steuning van de slachtoffers van de aardbe ving in Chalcidice. Alle beschikbare schepen der Engelsche Mid- dellandsche Zee-vloot, die ter hoogte van Jeris- sos voor anker ligt, hebben bevel ontvangen zich voor heit verleenen van steun ter beschik king te stellen. Ook heden een aardbeving geregistreerd. RATIBOR, 29 September (W.B.) De seis mograaf van het Opper-Silezisch geodetisch in stituut heeft hedenochtend tegen 5 uur weer een krachtige aardbeving geregistreerd, welke vermoedelijk weer op bet schiereiland Chalci dice heeft plaats gehad. Gisteravond om 6 uur waren uit de zelfde richtingen schokken geregistreerd. Hedennacht om 4.01 is een sterke aardbe ving aan het K.N.M.I. t© De Bilt geregistreerd weer met den afstand, circa 2000 K.M. en de zelfde richting als die van 26 September. Oorsprong: nabij het schiereiland Chalci- diee in Noorden der Aegeisch© Zee GENEVE, 29 Septem/ber. (V.D.) In de ple naire zitting van d© volkenbondsvergadering heeft de Fransche minister-president Herriot heden zijn aangekondigde rede gehouden. De belangstelling was zeer groot en de zaal toonde hot beeld van vroeger© groot© dagen. De perstribun© en d« diplomatenloge waren tot de laatste plaats beziet. Herriot verklaarde, dat Frankrijk bij d© aJ- gemeene discussies in de assemfblée opnieuw uiting wilde geven aan zijn trouw aan den volkenbond te meer omdat er dit jaar een ijzige wind van pessimisme waait over het meer van Genève, Allevolikenbondmogendheden hebben den plicht, zich bewust te worden van d© moeilijk heden van den volkenbond. Frankrijk wil d© aandacht van d© publieke opinie vestigen op alles wat de volkenbond tot nog toe heeft gedaan. Ondanks de critiek is het werk der ontwa peningsconferentie ongetwijfeld niet zonder resultaat gebleven. De conferentie moet thans op den 'bodem der werkelijkheid 'blijven. Een nieuwe orde moet warden geschapen. Frankrijk wil het volkenbondepact, niets dan het voLkenbonds-pact, het volle volken- boindsipaot! Frankrijk, eisch-t dit pact en eisclit recht". INBRAKEN IN DEN ACHTERHOEK. De 36-jarige grondwerker W. B. te Didam moest voor de rechtbank te Arnhem terecht staan als verdacht van het plegen van verschil lende inbraken met diefstal ln den Gelderschen Achterhoek. O.a. beeft bij ingebroken ln de ge meentehuizen van Wehl en Didam en in het pakhuis van den A. B. T. B. te Didam. De Officier van Justitie eischte 2 jaar gevange nisstraf. Uitspraak over 14 dagen. CHARBIN, 28 September. (V.D.) De opstan dige Chineesche spoorwegtroepen der lijn Hai- lar-Mandsjoeria hebben, volgens te Charbin ontvangen berichten, de stad Mandsjoeria be zet. De Japansche consul te Mandsjoeria heeft militairen steun gevraagd. MOEKDEN, 28 September. (V.D.) Van Ja pansche militaire zijd© wordt medegedeeld, dat op 27 September j.l. een aanslag is gepleegd op een pantsert rein, waardoor de trein op 31 K.M. van Kirin is ontspoord. Drie wagon® en de looomotief werden zwaar beschadigd. Acht soldaten werden gedood, ter wijl 17 anderen gewond werden. MOEKDEN, 29 September (V. D.). De op stand der onder bevel van generaal Soe Ping Wou staande Chineesche spoorwegtroepen wordt van verschillende kanten bevestigd. De Ohineezen hebben niet alleen het grens station Mandsjoeria bezet, doch ook Chajlar en Dalainor. De toestand wordt verscherpt door de nabij heid van de Russische grens. Te Mandsjoeria werd het Mandsjoerijsche garnizoen ontwapend, de Mandsjoerijsche vlag neergehaald en de kazerne verwoest. De opstandelingen sneden alle verbindingen af en omsingelden het Japansche consulaat. Uit Tsitsikar zijn Japansche troepen in aan tocht, terwijl volgens Chineesche berichten tweehonderd Japansche en Koreaansche bewo ners werden gedood. Vervolgens wordt nog gemeld, dat vele Ja pansche onderdanen zich over de Russische grens in veiligheid hebben gesteld. Te Sjallar zouden negen Japanners zijn ge dood, terwijl een Japansch bombardements vliegtuig wordt vermist. MOSKOU, 29 September (V. D.). Het offi cieel© sovjet-telegraaf-agentschap deelt mede, dat het Chineesche roode leger een grooten aanval heeft ondernomen op de Chineesche re- geeringstroepen ln de provincie Hoenen.* De roode troepen trachtten Hankow te om singelen. De Chineesche regeering heeft troepen gemobiliseerd om den communistischen aanval het hoofd te bieden. TOKIO, 29 September (V. D.). Officieel wordt medegedeeld, dat de elfde Japansche cavalerie brigade uit Hokkaido te Dairen is aangekomen. Vandaar zal zij over Moekden naar Charbin worden getransporteerd. Chineesch exposé te Genève, GENèVE, 29 September De Chineesche vol- kflnbondsvertegenwoordiger overhandigde deil secretaris-generaal van den volkenbond een exposé van.de gebeurtenissen in Mandsjoerije sinds 18 September 1931, den dag van den in val der Japansche troepen in China, tot heden, met verzoek,- dit document mede te deelen aan alle staten, die lid zijn van den volkenbond. nu een trein bij dm 8.59. In verband hiermede is de trein die om 10.50 uit Gouda vertrok veranderd in vertrekuur 11.28. In den namid dag was er geen verbinding tusschen 16.36 en 18.01. Daartusschen komt nu een trein tan 17.59. De trein van 18.01 vertrekt dan om 18.53, ROTTERDAM, 29 September. Heden kwamen aan de visehmarkt alhier 7 motorkustvaartuigen en werden van IJmuiden, Nieuwediep en elders 490 manden en kister. versctoe en 110 kistjes ge rookte visch aangevoerd. De prijzen waren voor: groote .tong SO—66. midd. id. 44—j50, kl. id. 12—18, tarbot 15—32, griet 10-18, haantjes 8—18, middel schol 18—32, kleine id. 4—8, schar 3—JS, kabeljauw 10—18, middel schel- visch 1420, kleine id. 48, groote gul 6 9, kleine id. 34, makreel 6—10, garnalen 3 —4, alles per mand: levende paling' 47, ge- rook paling 3—5, harde bokking 0.75—1, alles per, kistje. VL AARDING EN, 29 September. Binnen van de haringvissöbery VL 115 met 36 last, VL 203 met 43 en KW 96 met 27 last. Betaald werd voor voile haring Zuid 12. ijle haring g.go, steurharing 9.80, maatjesharing Zuid 26.60, id. Noord 12.40, jjle haring Noord 8 per kantje. SOFIA, 28 September. (V.D.) De minister van justitie heeft den ambtenaren van het O.M. in de provincie® opdracht gegeven, materiaal te verzamelen betreffende de communistische beweging in den lande. In regeerlngskringen schijnt hef voornemen te bestaan, maatregelen te treffen om de ar beiderspartij te verbieden. De instructie van den minister van justitie wordt als inleiding hiertoe beschouwd. Het clubhuis van de arbeiderspartij te Sofia werd in den afgeloopen nacht door onbekenden overvallen, de inventaris vernield en het ge heele archief medegenomen. Deze overval wordt op verschillende wijzen uitgelegd. Eenerzijds meent men dat de com munisten den overval zelf hebben gepleegd om het bezwarende materiaal te redden, anderzijds wordt het mogelijk geacht, dat politieke te genstanders •zich met geweld van het archief hebben meester gemaakt, ten einde het uit te bulten bij de tegen de communisten te nemen maatregelen. CONCURRENTIE TUSSCHEN HET „RAIL"- EN AUTOMOBIELVERVOER Ter uitvoering van een resolutie van het congres der internationale kamer van koop handel te Washington in 1931 zal het vraag stuk der concurrentie tusschen de verschillen de vervoermiddelen in de verschillende landen door de Internationale Kamer van Koophandel worden bestudeerd en zal daartoe een „Confé rence Internationale pour la Coordination des Divers Moyens de Transports" worden bijeen geroepen. Men heeft echter besloten, zich voor- loopig te beperken tot de bestudeering van de concurrentie tusschen het ,,Hail''-vervoer en het automobielvervoer. Het comité, dat de eonferentie voorbereidt en dat onder voorzitterschap staat van prof. dr. Otto Most, Oberbiirgermeister van Duisburg- Ruhrort, wenscht echter allereerst over feiten materiaal voor de verschillende landen te be schikken ten einde 'n vergelijking te kunnen maken tusschen de werkelijke kosten der ver schillende vervoermiddelen, 'n Vragenlijst is daartoe opgesteld en ter beantwoording toege zonden aan de Nationale Comité's der Inter nationale Kamer van Koophandel. De Nederlandsch© Organisatie voor de In ternationale Kamer van Koophandel beeft de vragenlijst beantwoord voor Nederland en Ne- derlandsch-Indië. Zij is daartoe bijgestaan door eén commissie, bestaande uit vertegenwoordi ger® van de ministers van waterstaat en kolo niën en van de verschillende organisaties, die bij het vraagstuk belang hebben. Het rapport is bij de Nederlandsch© organisatie verkrijg, baar. MEER TREINEN VAN EN NAAR SCHOONHOVEN De directie der Spoorwegen, die aan de Kamer van Koophandel de toezegging deed in het winterseizoen den treinenloop van en naar Schoonhoven te zullen uitbreiden, heeft woocrd gehouden. Van Schoonhoven naar Gouda kon men eer tijds op werkdagen vertrekken om 8.36 en dan niet meer voor 11.43. Daartusschen is nu een sneltrein gekomen om 10.03 die alleen stopt te Bergambacht en Stolwijk. De verdere verschil len in den dienst SchoonhovenGouda zijn ge ring. Van Gouda naar Schoonhoven was-er" tus- echaa 7.44 ea 9,46 geen verbinding. Er komt ROTTERDAM, 29 September 1932. Vlet- en lichterwerk100 tot 140 ton 5 210 ton 5.50, beide per dag, 85 tot 100 ton li'e-tren en/of varen J 5 per dag. gS Vaarwerk voor zwaar goed100 ton naar Does burg 1.60, vracht naar Zwolle van 1.802. J20 ton naar Utrecht 1-201-30, 100 ton naar Alk maar 1.80, 225 ton naar Bergen op Zoom ï.go sleepschlp, 250 ton naar Roosendaal 2.35, alles per last. Vracht naar den boven-Rjjn. Er werd voor een zekere party naar Straatsburg 1 per laat ge boden. ROTTERDAM, 29 September 1932. Bovenryn. Waterstand iets wassend. Er was weinig vraag Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd. Voor ruwe producten was geen noteering. Benedenryn. Waterstand iets wassend. Er was weinig vraag. Ruimte was voldoende. Stemming onveranderd Ertsvracht naar Ruhrhavens 25 ct. en 35 ct met en lostyd. Sleeploon volgens het 25 cents tarief. ROTTERDAM aangekomen t 28 September namiddag 4.15 GAASTERKERK, Holland—Britsch-Indië Lyn, Hamburg, Petroleumterrein, stukg.G. C. BROVIG, Farsund, boei 26. ledig; 5.- KOHO- LYT, N.V. Waldhof, Koningsbergen, Rijnhaven, hout; EGERIA, Wambersie Zn, Koningsbergen, Schiehaven, stukg.; 9.15 NORMAN DIET, Wam bersie Zn, Calamata, Schiehaven, stukgoed. NIEUWE WATERWEG aangekomen: 28 September n.m.: 10.05 BOREE, Caen voor Vlaardingen. vertrokken: 28 September namiddag 3.45 IBIS, Danzig4.35 NORDSTERN, Stettin; 4.45 BOMARSUND, Immingham; EL MIRLO, Dartmouth5.15 HENDERIKA. LondenFAL- KENFELS, Bremen; NOORD, UleaborgSVAN- HILD, Kopenhagen 5.25 BALOERAN, Batavia: 5.50 BACUHuS (Nep™ SfeUin6.45 WtRlT L'HERMITE, Duinkerken'; GLENEDEN, Bre men; 6.55 ORANJEPOLDER, Londen; IMPORT, id.; CITY OF LONDON, Kaapstad; 7.15 FIN- LANDIA, AböAZTEC, Swansea; 7.25 BERNIS- SE, Hamburg; 8.10 ASK, Stockholm; FORTUN- STAR. Cardiff;- ARIADNE (Noor), Bergen; HARMANTEH, Immingham; 8.20 BATAVIER IV, Londen; 9.10 FELIXSTOWE* Harwich; MEL ROSE ABBEY. Hull; 9.30 GUDRUN, Stettin. 28 September n.m.: 10.20 GOTLAND, Ham burg. Wind N.O., flauwe koelte, kalme zee. Helder. IJMUIDEN aangekomen 28 Sept.QUEEN- WORTH, Sunderland, kolenMARNE, Parjjs stukg.ASTARTE, Bremen, stukg. vertrokken 28 Sept.: PRIMA m.b., Poole; BRI TISH COMMODORE, Hamburg; STELLA. Ham burg; RHEIN, Hamburg; AURORA, Rotterdam; CITY OF CORK, Rotterdam; MELAMPUS, Ba tavia; TIBERIUS, San Juan (P.R.); MARIA TOFT. Rotterdam; PERSEUS, Kopenhagen. Wind N.O., frissche koelte. VLISSINGEN 28 September aang.MECKLEN BURG. Harwich; TELEGRAAF 21, Zeebrugge n. Rotterdam vertr.PRINSES JULIANA, Harwich; gep. naar Antwerpen; INDUS, Karlstad; SVEIN JARL, Alexandrië; ASGERD, Archangel; HOLMSIDE, Rouaan; VANQUISHER (slbt.), v- Londen met de lichters THAMES 5 en SIDO 7 °P sleeptouw gep. van Antwerpen; USER, Hamburg; NELIA, Londen; BEAVERDALE, idemduin Goole: KLIFFONtEiN, Rotterdam; DIA»ajn 1 Ostende; URUGUAY, Hamburg; gep. van Gent.; GULHAUG, Sunderland; BLYTH, Goole; OAKFORD, Zeebrugfe"2- WISSELKOERSEN. HOLLAND—AFRIKA LI!JN. SPRINGFONTEIN (uitreis) P- 2b Ouessant» HOLLAND—OOST-AZIë LIJN. GAASTERKERK 28 van Hamburg te Rotterdam- JAVA—NEW-YORK LIJN. TOSARI New-York naar Java 28 van Port Said. KON.NEDERL- STOOMBOOT MI J- EUTERPE R'dam n. Pasajes 28 te Santander. ACHILLES 28 v. Venetië te Triest. OBERON 27 v. Grangemouth n. Paramaribo ORESTES 28 v. Constantza te Stambom. TELAMON Lagos (Port.) n. Barcelona p. 28 Gibraltar. STELLA 28 van Amsterdam naar Hamburg. AURORA 28 van Amsterdam naar Rotterdam. TIBERIUS 28 v. Amsterdam n. San Juan (P.R.) PERSEUS 28 van Amsterdam naar Kopenhagen. ROTTERDAMSCHE LLOYD. BALOERAN 28 van Rotterdam naar Batavia. INDRAPOERA (thuisreis) -8 (4n.m.) van Marselle. ALPHACCA (uitreis) P- Ouessant. SILVER—JAVA—PACIFIC LIJN. KOTA INTEN Calcutta n. Vancr. 28 v. Ternate. STOOMVAART aMIJ. NEDERLAND. JOHAN V. OLDENBARNEVELT 28 v. Colombo. stoomvaart-mij. OCEAAN. EURYMEDON Batavia n. A'dam 27 v. Pt. Sudan. MELAMP1JS 28 van Amsterdam naar Batavia. ARIOSTO 24 Sept. van Rotterdam te Palermo. ASIA. Rotterdam naar Amoy 26 van Manilla. nVan Schiedam te Hamburg. b°ULN 26 van Rotterdam te Lulea. ®LR™nLAND, Rott. n. Japan 28 v. Tientsin. LARDUCCI, Rotterdam n. Genua p. 27 Ouessant. LC-yCORDIA 23 van Tarakan naar Hongkong, URAIGOLIVE 24 v. Rotterdam te Limerick. LSPERANCE.'m., Dost, 27 v. A'dam te Hamburg FALK 26 van Rotterdam te Stettin. GERTRUD BRATT 25 van Rotterdam te Stockh. HARELDA, Rott. n. Southpton p. 27 B. Head. J- H. SENIOR 25 van Rotterdam te Houston. JAMAICA SETTLER, Rott. n. Kingston (Ja) 27 v. Londen. LIMBURG, Shoreham n. Terneuzen p. 27 B. Head LEEUWARDEN, 28 v. Londen n. Harlingen. LtiNEBURG 27 van Amstrdam te Hamburg. MOORDRECHT, 27 v. Tuapse te Avonmouth. MITRA, 25 v. Schiedam te Hull. NANKING' Rotterdam naar Japan p. 27 Perim. NARVIK 26 van Amsterdam te Botwood. NOORDSTER, Bloots, 24 v. Kastrup te Kopenh. P. L. M. 27; 22 van Rotterdam te Port de Bouo. RAMSES. .Rotterdam naar Japan 24 van Genua. RIJN, 27 te Londen uitgekl. n. Dordrecht. SVERRE NSRGAARD 24 V, Rott, t2 Gm-hsmburv. AMSTERDAM Londen., per Berlijn p. lOOMk. Parys p. 100 frs Brussel p.lOObelg Zwltserl.p.lOOfrs Weenen p.lOOsch Kopenh.p. lOOkr Stockh. p. lOOkr Oslo p. 100 kr. New-York per 29 Sept. 28 Sept. 27 Sept pariteit S.60 8.59% 8.60% 12.10 69.23H 59.24% 59.25 59*26 9.76% 9.75% 9.75% 9.74 34.54 34,57% 34.56% 34.59 48.01 48.— 48.01 48.— 35.— 44.65 44.70 44.75 66.67 44.25 44,25 44.25 664171 43.35 43.75 43.35 66.677 2.49 2.49 2.4D& 2.48 SEIRSTADp 23 v. Rotterdam te Narvik. SPHENE, 26 v. Rotterdam te Liverpool. SCHWARZENFELS 27 van R'dam te Calcutta. SAALE Rotterdam naar Japan 27 te Singapore. THEMISTO 28 van Rotterdam te Port Natal. VRIJHEID, m., 23 van Londen te Gravellnes. VLEDDERVEEN, m._ 27 te Ldn. uitgekl. n. Brussel. W. I. RADCLIB'FE, Rott. n. Novorossisk 25 v. Stamboul. YEWMOUNT, 27 te Ldn. uitgekl. n. Vlissingen. YEWPARK, 27 te Ldn. uitgekl. n. Vlissingen. VERKOCHTE SCHEPEN. De stoomtrawler Begonia van de reedery met gelyken naam te IJmuiden, welk schip thans eigendom is van den heer C. D. van Vrede aldaar, is thans weer voor de visschery gereed gemaakt en vertrok inmiddels met den naam IJ.M. 135 Ancor voor de eerste reis onder de nieuwe directie v{in IJmuiden naar de Noordzee. NIEUWE WATERWEG aangekomen: 29 September namiddag: 3.— ARY SCHEFFER, Havre. Vertrokken 29 September namiddag: 2.45 UNBE MENDI, enua. STOOMVAARTLIJNEN. 28 Vraf Santandes n. Musel. ORION 28 van Lipa.ri n xrar,p;q NSRfUS® van Danzig te Amsterdam. MAASDAM Rott. n. N.-Orlaa.n, p. 29 (v.ffl.l Ouessant. BUITENLANDSCHE HAVENS. ZUID-HOLLAND 29 v. Antw. te Grangemouth.- WESTLAND 29 v. Rotterdam te Leith. NIEUWENDAM, m., 29 (5 v.m.) v. Amsterdam te Hamburg. 1500 No. 1966, 16826. 1000 No. 2149, 833% 13369, 16766, 23401. 400 No. 6461, 10312, 15256, 22050. 201) No. 10546, 11096. 100 No. 451, 616, 1171, 2057, 5900, 8944, 12296, 12560, 17732. PRIJZEN VAN ƒ70. 158 2441 210 2814 230 2914 400, 3143 420 3213 449 3272 489 3328 74.2 3496 788 3681 978 3632 1049 3684 1100 3686 1259 3705 1286 4154 1333 42.56 Ï588 4308 1675 4914 ism RD07 1877 5frtiï 1924 5140 1978 ,5214 2060 5467 2096 5551 2116 6562 2142 .5587 2166 5679 2206 .5707 2359 5751 2374 5755 2378 5887 5892 5914 6023 6181 6220 6334 6372 6721 6892 6949 1284 7493 7507 7514 7821 7968 7979 aooa 8899 12730 15511 19223 21496 9312 12739 15560 19440 21550 9429 12740 15650 19442 21592 9516 12748 15689 19462 21618 9710 12776 16003 19533 21766 10002 12782 16134 19608 21842 10273 12808 16358 19706 21850 10316 13311*16382 19757 21965 10320 13559*6390' 20041 21998 10539 13665 16531 20276 22196 10766 13708 16569 20351 22228 10S27 13734 16772 20406 22302 11133 13969 16976 20446 22452 11205 13990 16998 20473 22482 11235 14179 17116 2051-5 22485 11244 14234 17187 20633 22590 11408 14412 17699 2072.3 22593 11743 14671 18136 20861 228.32 11759 14784 18175 2ri8R4-2W34 11767 14876 18264 20*06 22838 U914 14878 1 84.52 21015 23024 12049 149-44 13561 21119 23195 12143 1501.5 18612 211.39 23209 127-58 1.5045 1 8747 21140 7.5918 12.374 16101 18832 21347 2.3431 12576 15.398 18974 21352 2344.5 12708 15406 18933 21488 23928 21 2845 5374 8921 11858 22 2856 5456 8926 11876 54 2859 5524 8954 11880 74 2862 5558 8989 11901 130 2875 5561 9020 H910 194 2946 5573 9077 11919 199 2971 5699 90g4 H921 218 2993 5700 9|36 1192S 229 8000 5734 9170 12005 299 faiq 5767 9W Ï2017 318 303) 58S3 9209 12028 SOj 3100 5943 9213 12109 366 3126 6015 9217 12151 434- 3136 6024 9273 12174 f34 3173 6026 9280 12184 510 3225 6032 9308 12195 514 3247 6042 9355 12196 566 3263 6050 9417 12218 590 3270 6233 9528 12274 618 3,301 0265 9545 12320 660 3347 6290 9628 12386 667 3414 6316 9633 12410 725 3117 6319 9671 12454 801 3419 6356 9076 12510 848 3427 6380 9684 12577 874 3436 6423 9718 12504 800 3464 6522 9724 12595 920 3473 6-539 9737 12599 922 .H.599 6-581 9743 12623 950 3572 6667 974.5 12626 1034 3.584 6722 9703 12648 1106 3005 6791 9788 12659 1113 3627 6830 9815 12786 11.51 3601 6856 98.54 12797 1170 3663 6948 9979 12«81 1207 3701 60.50 9987 12913 1223 3712 6967 10009 12917 1246 3742 6995 100.56 12931 1270 3766 7013 10084 12946 1288 3813 7084 10134 1 3009 1326 3856 7110 1014-5 13067 1344 3871 7100 10'>?.5 13148 1358 3898 7163 10232 13177 1363 3941 f209 10287 13210 1377 3973 7210 10305 13235 14-11 3983 7229 10325 13274 1456 4022 7264 10326 13207 1490 4047 7331 10366 13316 1197 4119 7367 1040.5 13321 1575 4121 7394 10417 13356 1648 '170 7443 10527 13303 1669 4257 7471 10.5.32 13390 1666 4292 76<50 10606 13473 1669 4306 76.52 10626 13483 1697 4.337 7670 10716 1 3-569 17.31 4.363 7800 10765 13570 1747 4.367 7808 1083.3 13015 1778 4398 7813 10867 13621 18.54 4424 7817 10868 13623 1874 4450 7880 10963 13629 1879 4168 7890 1(1969 13642 1906 4504 7988 11007 13688 1931 4532 8111 11060 13601 1936 4562 8115 1106;) 13719 1951 4616 8160 11159 1Hit 2023 4633 8166 11)69 13751 2012 4806 8212 I 1211 V^VA 2097 4850 8220 11213 13910 2144 4S74 8222 Uf™ ^933 2147 490J 8243 11302 1401o 2252 4911 8320 U364 14020 2302 4916 83|I 11398 14033 2351 4999 8383 11401 14043 2375 5OO0 8423 114,11 14093 2133 5028 8459 114,9 14115 2186 5132 8461 11592 14132 2494 5133 84,2 11626 14163 2497 5141 8613 U655 14184 2515 5156 8626 11663 14238 2528 5200 8683 11665 14266 2651 5210 8740 11097 14317 2084 5223 8784 11715 14375 2725 5291 '3795 11749 14460 2731 5300 8823 U771 14467 2745 5316 883-4 11813 14512 2813 5322 8861 118J0 14543 2842 5355 8903 11826 14591 In de vorige lijst etond 23027 m, z. 23927 18450 21305 18493 21416 18497 21435 j 18505 21537 18510 21582 18545 21621 18567.21644 18572 21663 18578 21082 18618 21729 18626 21788 18646 21798 18695 21800 18772 21812 18804 21921 18825 21942 18826 21946 18848 21978 188.58 22039 18891 22082 18928 22092 I 18937 22101 19057 22224 19131 22249 I 19168 22257 19179 22289 19215 22293 19244 22329 19259 22409 19297 22432 19306 22447 19364 22544 19443 22578 19578 22585 19000'22627 19612 22670 19700 22722 19829 22758 19836 227-59 19844 22760 19848 22772 19898 22775 19916 22791 20033 22852 20073 22891 20095 22914 20097 22961 20112 22982 20129 22903 20133 23005' 20161 23080 20179 23133 20199 23200 I 20206 23§t? 20255 «>281 23369 f0297 23393 20318 23399 20368 23-405 20372 23430 I 20464 23514 20467 23529 20531 23530 20002 23537 20619 23553 20685 23556 20687 23.564 20776 231567 20812 23500 20817 23598 «0880 23644 20903 23653 30907 23727 20916 23738 21025 23741 21126 23779 21144 23790 21191 23798 21194 23894 21217 23916 21236 23921 21242 23910 21286 23954 2134 0 23-963 21382 16806 m, z. 16808; 14653 14655 14676 14677 14678 14721 14788 14860 14881 14935 15046 15061 15091 15100 15124 15125 15147 15148 15162 15188 15263 15294 15345 15358 15380 15477 15507 15527 15621 15648 15713 15784 15820 15824 15877 15974 16002 16033 16133 16263 16274 16317 16481 16547 16583 16602 16686 16731 16740 16778 16780 16803 16854 16886 16926 16045 10962 16983* 10995 1707} IJl-Y1 17228 17309 17352 17463 17484 17437 17518 17620 17631 17647 17702 17796 17814 17887 17966 17988 17995 18(108 18119 18173 18187 18201 18211 18309 18414 18449

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 2