BROERSVEST 46 isarir.j-' DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. STADSNIEUWS -«pïSSS.Si sdchledam roept deh S S °p 210c"7. 55ste JAARGANG MAANDAG 17 OCTOBER 1932 No. 16465 B E HAN G S E LZ AA K van C. J. VISSER - TeJ- 68966 BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 JUBILé ZUSTER SERAPHINE PATER P. BINKHORST O.P. PASTOOR TE SCHIEDAM. de hanze GOUDEN JUBILEUM C. P. VAN VLAARDINGEN °1?1907, EERSTE KATHOLIEKE SOCIALE WEEK VAN DUITS CHLAND. UIT BOSKOOP UIT OUDEWATER goed afgeloopen UIT ROTTERDAM ERNSTIG ONGELUK, DIT NUMMER BESTAAT UIT, DRIE BLADEN UIT KETHEL. EEN BAND VAN EENHEID. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt franco 1>Ü vooruitbetaling: Per drte maanden ƒ3.25; per maand ƒ1.10! Per weA 25 cent. BU bezorging franco per post bedraagt da abonnementsprijs per drie maanden 3.75. bU Vooruitbe taling. Losse EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar A 5 cent "er stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt. Voor 16 regels 1.55 elke regel neer 25 ct. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. LIefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig* heidsadv. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.50; 10 regels ƒ1.—. 15 regels ƒ1.50. bi) vooruit- betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. 7^ ontval; 500.— bij verlies van beide handen, voeten of oogen; 250.— bij verlies van één hand, één voet of één oog; ƒ150.- bij verlies van een duim; 7a. bij verlies van Gratis-Ongevallenverzekering 500.— bij overlijden door een onceva j g PPnmaal per maand in dit blad worden afgedrukt. i. T v iie vingers van een hand; ƒ25.bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden een wijsvinger 50.bij verlies van twee voorste ledematen ane j j Zeer veel sympathie heeft de eerw. zus-'ter Seraphiae zich hier gedurende de jaren, dat zij de groote Singelbewaarschool als hoofd be- eerde, verworven. Dit bleek nog eens duid©- f toen zij Zaterdag haar zilveren professie- Vlerde' Gelukwensohen en bloemstukken Btr" 0Phouden en een al maar durende oom van dankbare oudere ex-leerlingen en andere belangstellenden. an hun belangstelling gaven door 'n bezoek o.m blijk de hoogeerw. heer deken A. J. C. *-chraag, dr. W. J. Smit, gem. onderwija-inspec- teur, de St. Wlllibrordusstichting en de Com missie van Toezicht op het bewaarschool- Onderwijs. De heer G oei inga, oud-inspecteur Voor het onderwijs_alhier, was speciaal uit Den Haag gekomen om zjjn gelukwenschen aan te bieden. Aan den vooravond van het feest celebreerde Öe weleerw. pater L. Frehé een plechtig Lof in de kapel aan de Tuinlaan, terwijl Zijneerw. Zaterdagochtend te 7 uur een plechtige H Mis Van dankbaarheid opdroeg. De van ouds bekende wordt deze wee„ V E R F L AAT S T van BROERSVEST 17 naar Grootste in onze sorteering zaak. «chiedam vindt men Vie volgende annonce. Zie vos H716S 14 'Als opvolger van pastoor B. Schaab, die ver leden maand tot Provinciaal der Dominicanen werd gekozen, is benoemd tot pastoor van de parochie van den H. Joannes den Dooper aan de Lange Haven te Schiedam, de zeereerw. pater Polycarpus Binkhorst. Pater Binkhorst werd 18 Maart 1890 te Rot terdam geboren, trad in 1909 in de orde der dominicanen en werd in 1916 tot priester ge vrijd. Pater Binkhorst was achtereenvolgens kape laan te Utrecht, Rotterdam, daarna wederom te Utrecht en was de laatste jaren kapelaan in de nieuwe parochie der Paters Dominicanen -te Amsterdam-Zuid. Gevierd welsprekend predikant werd hij veel gevraagd voor het houden van missies, tri duüms, retraiten en feestpredikaties. Hij was ook een der ijverigste propagandisten voor den Stillen Omgang. In de parochie van Amsterdam-Zuid een po pulair priester zal men daar zijn vertrek als 'n groot verlies voelen, maar Schiedam mag zich verheugen op de komst van een nieuwen her der, die zich met grooten ijver aan zijn parochie zal wijden. De voor Dinsdag 18 October aangekondigde ledenvergadering der R- lv. M denstands ver- eeniging De Hanze is uitgesteld tot Donder dag 27 October a.» Zooale wij in ons blad van Zaterdag reeds berichtten, herdacht de heer C- P- van Vlaar- dingen dien dag het feit, dat hij 50 jaar geleden In dienst trad, op 17-jarigen leeftijd bij de fg, M. Dirkzwager Az Hoewel de jubilaris Zeif; (jp dag ongemerkt had willen laten passeere-n, meende de directie en het kantoorpersoneel toch, den heer van Vlaardingen te moeten hui- digon. 's Morgens op het kantoor werd over het jubileum niet gesproken, maar toen de heer yan Vlaardingen thuis kwam, vond hij daar 'a schat van bloemen. 's Middags om half drie kwamen directie en kantoorpersoneel den heer van Vlaardingen complimenteeren. Allereerst sprak de oudste directeur, ,de heer C. Dirkzwager, die den heer ,van Vlaardingen huldigde als een man van groote^ ijver en plichtsbetrachting en hem n fraaien stoei en een sierkist sigaren aanbood, erbij den- wenech uitsprekend, dat de heer van Vlaardingen nog vele jaren tan kantore Van de firma zou mogen werkzaam blijven. De heer W. van Woerkom sprak namens hei kantoor- en reizigers-personeel en schetste den heer van Vlaardingen als een goed meusch, n voorbeeld voor allen. Spr. hoopte, dat ondanks de ziekte, welke dfen jubilaris noopt vaak thuis te blijven, hij nog lang zijn werkzaamheden zou mogen verrichten. Namens het personeel bood spr. hem een rooktafel met een rookstel aan. v Namens het personeel uit de distilleerderij en de kuiperij sprak de heer P. v. d. Beek, die den heer van Vlaardingen een foto van het kantoor en van de distilleerderij aanbood, ter wijl de expediteur, de heer D. Kooiman, den beer van Vlaardingen dankte voor diens mede werking. Hiermede was de plechtigheid ge- ptfldigd. HET STEDELIJK MUZIEKKORPS Viering van het zilveren jubileum Het Stedelijk Muziekkorps dir^teur de heer H. H. van Vleuten zal 29 October ben bestaan; te dier ge,le£enh. avond worden georganiseerd. Het programma *al voor deze gelegenheid een kort inlmdend woord en een kort overzicht bevatten. Hieraan opgeheven en daamede oo SchuUerij_Mi zou verdwijnen, wera u i,„„ door de Gemeente ge- subsidteerde^inistelling, ket Stedelijk Muziek- k7nSdeecommdiseie, welke de zaken van het Stedelijk Muziekkorps beheerde hadden zitting de h-eeren M. L. Honnerlage Grete, oud-burge meester van Schiedam, van aas en A. Gouka beidien officier van de Schutterij en de heer O. Bender. Tot directeur werd benoemd de heer C. K. L. Burgdorffer, oud-kapelmeestei van de sohutterij-muziek. Door de commissie werd een reglement samengesteld regelende de werkzaamheden van het korps. Ook een rooster voor de jaarlijks te geven uitvoeringen werd ontworpen waarbij bepaald werd, dat in hel zomerseizoen 14 a 15 concerten zouden worden gegeven, welk aantal tegenwoordig op 18 uit voeringen l:s gebracht. Het ledental bestond vult 35 personen, welk aantal In den loop der jaren steeds afgewis seld heeft tuasdhen de 40 en 50 personen. Aanvankelijk werden de uitvoeringen ge geven afwisselend in die Plantage, op de Ged, Broersvest of op de Gnoote Markt, waar een hulptent geplaatst was; later vonden de uit voeringen steeds plaats in de Plantage. Niet alleen wierden uitvoeringen gegieven voor de Gemeente, ook voor liefdadige do-el- eindte® klopte meen nooit tevergeefs bij het korps aan. Ook bij vele officieele en andere gelegenheden verleende het zijn medewerking. Moeilijke tijden beleefde het korps In 1914 ten tijd© dor mobilisatie, toen vele led>ein in militairen dienst werden opgeroepen en de le dig© plaatsen niet zoo gemakkelijk waren aan te vullen. In datzelfde jaar trof het korps een gevoelig verlies door het overlijden van den directeur, dein heer C. K. L. Burgdorffer, die 7 jaren directeur was en in wien het Korps een zeer humiaan en bekwaam leider verloor. In de plaats van den heer Burgdorffer werd benoemd de heer H. H. van Vleuten, onder- kapelmeester van het Sted, Muziekkorps. Dat er in den loop der jaren vele mutaties plaats hadden in het ledental spreekt vanzelf. Maar toch zijn er ook eenige leden, t.w. de he eren Th. Bokhorst, P. Duk, J. Muls Sr., C, Krommenhoek en A. de Lange, die vanaf de oprichting onafgebroken lid zijn geweest. Ook iin de oommissie voor het Stedelijk Mu ziekkorps hadden eenige mutaties plaats. Na het vertrek van burgemeester Honnerlage Grete werd diens opvolger burgemeester A. Gijsen, tot voorzitter van de commissie gekozen, en na diens dood volgde de tegenwoordige burge meester van Schiedam de heer H. Stulemeijer hem als zoodanig op, terwijl in de plaats van de heeren A. Gouka en O. Hender wei en noemd de heeren B. A. J. Wittkampf en r. - Houtman, zoodat dus de heer van jaren lid van de commissie is. Het Stedelijk Muziekkorps heeft gemeen ondanks de minder gunstige tudsomstandig- heden, dit 25-jarig jubileum niet ongem te laten voorbij gaan en voor dit do®7 feestavond georganiseerd, waarbij als zo - malen, de welwillende medewerking van bekende Schlediamsehe Tooneelvereen. Dulci werd verkregen. Een en ander v n mede zijn oorzaak in dah daadwerkelijKen steun welke het Korps steeds van de comm heeft mogen ontvangen en ook in de sympa en belangstelling van de Schiedamsche b"rg, voor de werkzaamheden van hot korp6 aan dag gelegd. Moge het Stedelijk Muziekkorps nog vele jaren op den ingeslagen weg voortgaan en zijn le sten op muzikaal cultureel terrein ten dien van de Schiedamsche burgerij blijven ste ©n- l-'v - DE BRUGGENBOUW TE ZALTBOMMEL. Dezer dagen werd weder een nieuwe overspanning van de spoorbrug gemonteerd. TEO DE WITTE'S MARIASPEL Men verzoekt ons plaatsing van het volgende. Er blijkt voor toet Marias pel, dat a.s. Dins dagavond wordt opgevoerd belang stelling te be staan. Velen hebben Zondag van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich van kaarten te voor zien en plaatsen te bespreken. Nog zal er hedenavond gelegenheid zijn in den R. K. Volksbond van 8.30—10 uur om plaat sen te bespreken en toegangsbewijzen te ver krijgen. Op Dinsdagavond vóór de uitvoering zullen nog slechts kaarten verkocht worden zonder gelegenheid tot plaatsbespreken. Wanneer er na de beschouwingen, die Te© de Witte ter inleiding van het spel in dit blad gaf nog mochten zijn, die er aan twijfe. lein, of het toen zal voldoen, dan mogen zjj even aandacht schenken aan hetgeen „Roomseh Wassenaar" over een opvoering schreef: „Nadat Teo de Witte dan een korte inleiding op het spel had gegeven, hetgeen hij bij ieder deel herhaalde, ging het scherm vaneen en hadden wemeteen de eerste verrassing te pak. ken in den vorm van het kleurenrijke geheel dat te zien werd gegeven. Wat ons bovendien' bijzonder trof, was de opstelling van de dn}, velgroep, waarin het verwarrende uitnemend werd weergegeven. Betooverende, goed ge. slaagde lichteffecten droegen almee tot den luister van het gieheel bij. De zegswijze van de; diverse koren was zeldzaam duidelijk van klank en van intonatie. Angstige beklemming, blij gejuich, deemoed, smart, sarcasme, dat alles werd op juiste toonhoogte ter beluistering gelegd. Over den strijd tusschen Eva het Geweten en de duivel schrijft het blad: 'dat alles wa* innig mooi van taal en machtig in zeggings kracht en had een geweldige sensatie kunnen verwekken, indien dte afloop va,n dlt SDel tuS- schein Eva cn den duivel Iwu 7 P T weest aan de aanwezigen °nbekend ware 66' nan d* bI«d® boodschaP ©ogenblikken van stX i! g, ee° bogen staan in dele lm het Spel' DIep gf' koren, doodstil Is het in 1 00genbMkke,n a zacht en indrnkwekll a totdat klinkt: Mijn WelW U Maria's mon Hem. Dat wa,s inn" 6 \ln mÜ 'V* eerbiedige hulde wille M moment- HuIde' brengen voor dein auteur bi^Y eln l^Z en Laten wij hievaaJ n gebeuTen.... onvoerine tree, u e toevoegen, dat na deze opvoering g6en herhaling van het snel gegeven kan worden Wegens ,i0 7 et p1 ggII, ten. Wie er belang in gelegenheid gebruik VERGADERING gemeenteraad Het st- Jacobsgasthuis vergadering teraad op tot een openbare mededeelingen en w tUUr' Waarln buiten fp orde zal worden ^0"1611 Stukk^ aa" B on w gesteld een voorstel van B. gasthuis). n het Fabl"i£on<ls (St. Jacobs- RECTIFICATIE Xn ons overzicht betreffende die loopbaan van burgemeester Verveen Is een storende fout geslopen. Er wordt namelijk in medegedeeld, dat de heer Verveen van hoofdingeland inge land van Delfland werd. Hij heeft ecihter als hoogheemraad zitting in het waterschap Delf land. HET ZILVEREN AMBTSJUBILé VAN DEN BURGEMEESTER Vrijdag J.l. herdacht burgemeester J. L. Ver veen dien 'lag waarop hij vóór 25 jaar tot i-yrg^nieester van Kethel en Spaland werd be noemd. Ofschoon de viering van dit jubilé in verband met den-gezondheidstoestand van den heer Verveen tot naderen datum is uitgesteld, vernamen wij, dat verschillende personen door telegrammen en gelukwensohen van hun sym pathie voo-r den jubilaris blijk gaven en diat de ambtenaar ter secretarie, tijdelijk gemeente secretaris, de heer C. Burnt, namens het ge- ineemtepersoneel den burgemeester ten zijnen huize een bloemanmand heeft geoffreerd. Ver wacht wordt, dat binnenkort vermoedelijk 6 November a.s., als burgemeester Verveen weer geheel hersteld is, de herdenking van dit feit met meer luister zal kunnen worden herdacht. AUTO TE WATER - Gisteravond is een luxe auto H 27675 van den heer P. uit Vlaardingen, doordat hij te diep in den berm va-n den Vlaardingerweg kwam ge kanteld en in den sloot terecht gekomen. Per- soonlijke ongelukken kwamen niet voor. Met behulp van een kraanwagen van Goeman uit Schiedam, is de zwaar beschadigd© wagen ge licht en weggesleept. VERKEERSONGEVALLEN Zaterdagmiddag ls de 10-jarige E. S. uit de Marias,trant op d-e Hoogstraat door een w rijder overreden, toen de jongen plotseling zo der eerst uit, te kijken van het trottoir op e rijweg stapte. D-e jongen kwam er nog ge©2 en liep alleen eenige schaafwonden aan e rechterknie op. Zaterdagmorgen is de 11-jarige wielrijder N. P. uit de Teijlerstraat in de Gerrit Verboon- ftraat aangereden door den wielrijder J- van hier. Het rijwiel van P., die zelf schuld bad aan dit ongeval, werd beschadigd. Zaterdagavond had een aanrijding plaats op d^g hoek van de Hoogstraat en de Korte 7ham' waarbij het rijwiel van mej. T. H. uit tothei door een auto werd aangereden. Het voorwiel moest heit hierbij ontgelden. De auto reed door, doch het nummer is bekend. BURGERLIJKE STAND -Aangifte va-n 14—15 October Wijnand H., zoon van H. Krui- a Wenteier, Da Costasitrata 8 Oor- ntter w ff? Van M- den Uijl en C. den \v van f,--, at Willem, zoon van A. laan 75 J' vaJn der Grond, Nassau- OVERLEDEN: J. F. RosierSi 67 j. Rijnstr. 16 'N STROP Naar wij vernemen, ie de verzending naar Denemarken plotseling stop gezet. Enkele firma's, die reeds aan het pakken waren, hebben daarmede gestaakt, terwijl losse arbeiders, voor dat werk aangenomen, weder zijn ontslagen. Vrijdagmiddag kreeg de autobus, die op weg was niaar het station, een defect aan de stuur- inrichting, waardoor een der oorwielem dwars onder hot'chassis kwam te liggen. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. De reizigers moesten hun reis t© voet voortzetten. Zaterdagavond is de 16-jarige kantoorbedien de Th. B. uit de Dirk Hofstraat op den Nieuwen Binnenweg door een autobus overreden. In be- wusteloozen toestand is de ongelukkige in het ziekenhuis aan den Coolsingel opgenomen, waar bij gisterenavond is overleden. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 16 Oct. Aangekomen: Eng. s.s- Audaciyt, kapt, C. Wingfield, met olie van Harburg voor N.V. Sdhieveem in de Wilhel- minahaven. Fransch s.s. Docteur Pierr© Bemoit met atukgdeo van Duinkerken; Deensch mb. Alsia, met stukgoed van Hamburg; Deensch m.b. Danmark met stukgoed van Antwerpen, allen in de Wilhelmlnahaven. SCHIEDAM, 17 Oct. Vertrokken: Eng. s.s. Audacityledig naar Vlaardingen. B- K. S. V. EXCELSIOR Kegelconcours Zaterdag J.l. openden de zwart-wiitten het kegelseizoen met een druk bezocht concours met het volgend© resultaat. Kampioensbaan dames: Truus Ronde 57. Idem den hei Willemse 75. Vrije baan heeren: Ta. •mans eo W. v. Kemenade 40. eer H. Wtele- GEMEENTERAAD De raad is in openbare vergadering opge roepen tegen Woensdagmorgen half elf. Do agenda vermeldt o.a. ingekomen stukkan; voor stel van B. en W tot vaststellen van een ven ordening, regelende de elschen van benoem baarheid en de bezoldiging van den veldwach ter dezer gemeente; idem tot wijziging van de tijdelijke aanstelling van den gemeente secretaris in een definitieve aanstelling; idem voorloopige vaststelling van de gemeente-reke ningen, dienst 1931 en van de Bedrijfsreke- uingen, dienst 1931. Na de zwaarwichtige besprekingen der laat ste dagen vereenigden de deelnemers aan deze Eerste Katholieke Sociale Week van Duitsch- land zich voor een gemeenschappelijk diner, waar bij schuimend bier en fonkelenden wijn de band van echte solidariteit werd gelegd tusschen de verschillende standen, die op dit Congres vertegenwoordigd waren. Er heerschte zoo'n wonderlijke sfeer van eenheid: er waren zooveel Duitsehe Katholie ken, die hier elkander gevonden hebben en die te voren op sociaal en economisch gebied zeer verschillende meeningen waren toegedaan. Het is van groot belang, dat zoovelen die meen den eikaars tegenstander te zijn, hier eens van gedachten konden wisselen. Iedereen kon hier vrij zijn overtuiging uitspreken: ook de jonge ren hebben gelegenheid gehad om hun gevoe lens kenbaar te maken. Dit Congres moet het begin zijn van een groote gemeenschappelijke samenwerking tus schen de verschillende standen. Ook de Duit sehe Katholieken hebben goed begrepen dat zij op een keerpunt staan in de geschiedenis. Met allen eerbied voor hetgeen d-oor een vorig geslacht werd tot stand gebracht, zullen zij hun - voordeel weten te doen met de ondervin ding, die in het verleden wérd opgedaan, maar zij zullen thans ook moedig den nieuwen tijd met haar nieuwe eischen en verhoudingen on der het oog zien, en een geheel andere richting dan vroeger durven inslaan. Het komt er slechts op aan, dat er een eenheid en samenwerking tot stand komen die gedragen worden door den chrfstelljken geest van het volk. Tijdens den maaltijd bracht Pater Le Roy, de alge..ieene Secretaris van de Fransche Action Populaire, de groeten over van de Fransche Katholieken. De Duitsehe en Fran sche Katholieken hebben samen een groote taak te vervullen: er moet liefde heerschen onder de verschillende standen der maatschap pij, maar ook vrede, liefde en eensgezindheid onder de volken. Dr. Meszner sprak namens de Katholieken van Oostenrijk die steeds met levendige belangstelling hebben gadegeslagen wat in Duitsohland op sociaal gebied werd tot stand gebracht, waardoor vaak een uitwisse ling van gedachten en plannen plaats had. In den loop der avond kon de Algemeene Voor- zitter no-g mededeeling doen van een ant- woord-telegram van den H. Vader, waarin Z. H. dank betuigt voor de herieuwde belofte van trouw en aanhankelijkheid jegens den H. Stoel, waarbij de Paus den wensch uitsprak, dat de studie van de Encycliek Quadragesimo Anno vruchtdragend zou mogen zijn voor het geheele land. In de voordrachten, die op den nieuwen studiedag werden gehouden, werd achtereen volgens de ordening der beroepstanden behan deld voor hoeren, en middenstanders en ar beiders. Dr. Graf von Degenfeld vestigde er de aan dacht op, dat er ook thans reeds in den boeren stand zeer veel elementen aanwezig zijn voor een ordening der beroepstanden, ofschoon ook het boerenbedrijf steeds meer in de prijzen- marktpolitiek betrokken wordt. Maar de jonge boeren beginnen zich aan de ontwikkeling der nieuwe dingen aan te passen en voor hen is de technische vooruitgang geen beletsel om sympathiek te staan tegenover een nieuwe or dening der maatschappij volgens beroepstan den. De Duitsehe- boerenstand ls goed georgani seerd, maar de groote lijn der eenheid ont breekt. Zuiver economische programpunten worden vaak vermengd met een politieke strek, king. Ten- slotte wees spreker er op, dat de con crete vorm der beroepstanden meer van onder af natuurlijk moet groeien dan van boven af wettelijk geregeld worden. Dat was reeds het idee van jhr van Schorlemer, die 70 jaar ge leden den eersten Boerenbond stichtte en die toen reeds in den geest een ordening der maat schappij in beroepstanden. als ideaal be schouwde. Als tweede spreker voerde dr. Lübbering uit Essen het woord, die ln felle kleuren den zwaren last schilderde, waaronder de midden stand gebukt gaat en doodgedrukt dreigt te worden als niet tijdig een publiek-rechtelijke organisatie volgens beroepstanden redding brengt. In dit verband wees spreker er op, hoe er reeds plannen in dien geest waren uit gewerkt en door den middenstandsraad in het Houtbedrijf in 1919 reeds waren voorgesteld. De taak van een dergelijke instelling zou op de eerste plaats zijn de regeling der concur rentie, het oprichten van instituten voor ont wikkeling van den jongen middenstand, het uitoefenen van invloed op het crediet- en marktwezen, overname van de sociale verzeke ring enz. Een der belangrijkste voordrachten was on getwijfeld de lezing van dr. KaufmannStrobe, die een vergelijkend overzicht gaf hoe de ver schillende sociologen zich den opbouw van de nieuwe maatschappelijke ordening volgens beroepstanden gedacht hadden. Eenige jonge economen uit Keulen hadden op zeer aanschou welijke wijze een heel constructief plan voor de nieuwe inrichting der maatschappij ont worpen. Na afloop van deze laatste lezing, die ln den namiddag werd gehouden, had in een neven zaal van het Stads-theater de vertooning plaats van de Hollandsche film „Kentering" waarvoor zeer veel belangstelling bestond en die ook in Duitschland ongetwijfeld grooten opgang zal maken. (NADRUK TERBODEN.) Verwacht wordt: Meest matige, aanvanke lijk tijdelijk nog krachtige, Noord-Westelijke tot Westelijken, later verder wellicht krim pende wind, meest zwaar bewolkt met opkla ringen waarschijnlijk e enige regen en iets koe ler. Lichten op van 's avonds 5.33 tot 's morgens 6— lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Maandagavond van 9 tot hall 11 repetitie van het gemengd koor van den K. K. Gorzen ln het Parochiehuis. lederen Dinsdagavond van 6—7 uur repetitie van het kinderkoor van den K. K. GoTzen ln het Parochiehuis. lederen Dinsdag bestuursvergadering R. K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy", Gebouw R. K. Volksbond lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St, Job. Gezellen Schiedam L Vei* eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen door den praeses. lederen Woensdag om half 9 bestuurs vergadering van het afdeelingsbestuur van den Ned. R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. <L Putten). Groote zaal van den R. K. Volksbond lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K. Gemengde Tooneel vereen! ging „Alberdingk Tbijm". Gebouw R K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 8—10 uur repetitie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdag te 8 uur cursusavond der R. K. E.H.BO. in het gymnastieklokaal dei Eerw. Broeders, Nieuwe Haven. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half 10 repetitie Koninkl. Zangver een iging Schiedams Mannenkoor Orpheus" onder leiding van Ed. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen tweeden Vrijdag der maand bestuurs vergadering van de afd. Schiedam van dea Ned R K Bond van Oveirheispersoneel „St, ïallu?'. Tusschen 8 en 8.30 „klachten" voor de leden. lederen Zaterdagavond: Ned. R- R- Bond van Houtbewerkers. Meubelmakers. Behangers en aanverwante vakken „St Antonlns Van half 8 tot haJf 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Dinsdag 18 October Opvoering van het Mariaspel M zelschap van Theo de Witte. R. K. l*olksbond. Zondag 23 October Gezellendag voor de Schiedamsche St. Joseph- gezellenvereeniging. Te 4 uur Lof in de Singel kerk, te 8 uur uitvoering ln den R. K. Volks bond. Donderdag 27 October Algemeene ledenvergadering der R. K. Mld- denstandsvereeniging. R. K. Volksbond. Half 9 uur. DE NIEUW-BENOEMDE COMMANDANT van het Ned.-Ind. leger, Luit.-Gen. J. C. Koster, met zijn ©clitgenoote van Den Haag naar Genua vertrokken. GESCHIEDVERVALSCHING PER FILM? Per deurwaardersexploot hebben de naaste familieleden (drie broeders) van mevr. Marga- retha Geertruida Zelle (Mata-Hari) van de fa. Tuschinski gerequireerd, de vertooning van de film Mata-Hari te staken aangezien in deze film Mata-Hari een moord, althans doodslag pleegt op een Russisch generaal en requiran- ten wat er ook zij van de tegen hun zuster geuite beschuldiging van spionnage zich over tuigd houden dat zij in geen geval aan moord of doodslag op een Russisch generaal schuldig kan geacht worden. 17 Oct: Groote Schouwburg, Theater Chauve-eouris (N. Balieff) 8 uur (voor volw.) Nutszaal, Kamermuziekver. (Lenerkwartet) 8 uur. 18 O c t.: Groote Schouwburg, Theater Chauve-souris (N. Balieff) 8 uur (voor volw.) 19 O c t.: Groote Schouwburg, Mefistofele (Ital. Opera) 8 uur (voor volwassenen). Bioscopen: Goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 20 Oct. in: Grand- théatre, Moeder (voor volw.); Thalia, Mijn vriend de millionair voor volw.)Royal, Madchen znm heiraten (voor volw.); Olympia Het sensatie-schandaal (voor volw.); Cen traal, De bende van de transatlantic (voor volw.)Roxy, Een vrouw van slechte repu tatie (voor volw.); City, Tarzan (voor volw.); Oapitol, Tarzan (voor volw.); Corso, Madchen in uniform (voor volwassenen). Oosterthea ter, De Vrouwendiplomaat (Voor volw.). Tentoonstellingen; Onger v. Mens.Eendrachtsweg 27b; werken van W B. Tholen (tot 31 Oct.) Toonkamer Ad. Don ker, Witte de Woth&traat 22c; werken van G. W. van Yperen (tot 31 Oct.). SCHIEDAM, 17 October. Officieele noteering van de commissie uit de Kamer van Koop handel. Moutwijn Moutwijn per H L. ad 46 pet. 8.50 Spoeling ppoeUng l 0.80 a 0.90.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 1