lumnG! TENTOONSTELLING DOUWE EGBERTS P BAKKERIJ „PERSOON" DRIE NEDERLANDSCHE FILMS. f BELASTING BETALEN af haaldienst a 1 De Spaarbank, Oud-Nederlandsche Schilderijen Onze Kabouters. merk M.&P.S. STOP.,..! ca 3 ^VérscftdftUuHrtkefcinmgenof. VERGUNNING. EERETE SCHIEDAMSCHE RUBBER INDUSTRIE DE KABOUTERS WONINGBUREAU JACQ. GROOTE GEBR. TH. en B. RIETVELD Ned. R.K. Volksbond - Lange Haven 71 Maandelijks Halfjaarlijks «Jaarlijks mÊÊBÊÊmmÊKÊÊÊ iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii K. ROVERS - ACCOUNTANT Ook gebotteld in de Brouwerij verkrijgbaar vanaf 8 December a.s. Echte Friesche Heeren-Baai ZATERDAG 3 DECEMBER 1932 ANTONIUS FRANCISCUS NIEUWENHUIS Koop en Verkoop - Huur en Verhuur Administratie van Huizen Hypotheken - Assurantiën JOANNES HENRICUS ALBERTUS THUS wordt vergemakkelijkt door den der Spaarbank van den Vraagt inlichtingen. Zitting op werkdagen van 3-5u.n.m. Rente ingaande 1®^ en/0f i0den Van elke maand Wekelijks Anno 1820 „CORNELIA HOEVE" 1.—PER WEEK!! COPIEERINRICHTING „VEHA" boekhouden ANTONIUS FRANCISCUS NIEUWENHUIS theodorus VAN WITTMARSCHEN JOANNES HENRICUS ALBERTUS THUS VRAAGT HET AANGEWEZEN MIDDEL TEGEN HOEST, VERKOUDHEID EN GRIEP Prima Engelsche Coupe Billijke Prijzen St. Nicolaas is aanwezig Zaterdag Maandag n.m. vanaf 3 uur in den winkel VLAARD' NGERSTRAAT om de kinderen der koopers verrassingen aan te bieden. ■alleërt Echte' Friesche Heeren- Baai van Douwe Egberts in Uw pijp, dan pas weet U wat een geurige pijp tabak is! Gezellig zoo'n pijpje 'Douwe Egberts Echte Friesche Heeren- Baai. Slechts 50 cents per half pond, 20 cents per ons of 10 cents per half ons kost ons Paarsmerk. 't Is toch geen geld voor zoo'n tabak! Ga ze ook rookenl. 11898S is A,»b,v«„d j BROEKZITTER. J. LOUREN3 STAAT HET MENSCHDOM OP ZUN KOP, E.S.R.I. RUBBER ZOLEN EN HAKKEN ZIET U DAN BOVEN OP Als drie verheugende bewijsstukken van de activiteit der Nederlandsche filmkunstenaars zagen dezer dagen op een ochtend in „De Uitkijk" de films „De Trekschuit" van O. van Nijenhof en M. K. H. Franken, „De Steeg" van Johan Koelinga en „Boy" van Dick Laan. De beide eerste films zijn te beschouwen als twee korte documentairen; in „Boy" daarente gen waagt Dick Laan zich in de richting van de speelfilm. Dat is nog vrijwel iets nieuws voor ons land, dat op het gebied van de speelfilm nog op niet veel meer kan wijzen, dan op het als speelfilm mislukte „Branding" van Ivens en op eenige gefilmde tooneelstukken. Een van de struikelblokken voor de speelfilm is het gebrek aan outillage, doch Dick Laan heeft, hoewel hij met hetzelfde euvel te kampen had het ondankbare werk aangedurfd om het toch nog eens met de speelfilm te probeeren. Hij koos daartoe een eenvoudig psycholo gisch onderwerp, dat met enkele woorden te vertellen is. Een schooljongen wordt ziek. De dokter constateert beentuberculose. Hij wordt twee jaren in een Zwitsersch sanatorium ver pleegd en komt daarna genezen weer thuis en op school. Hier echter is hij twee klassen achter gebleven. Hij vindt geen vriendjes meer in zijn klas en voelt zich eenzaam. Maar als hij 's middags triestig thuis zit, komen een paar van zijn oude vrienden hem halen en dat kik kert hem weer op. We zouden niet willen be weren, dat Dick Laan zelfs van dit eenvou dige gegeven een prachtige speelfilm gemaakt heeft. Zijn ervaring inzake het maken van speelfilms en zijn middelen waren stellig te beperkt. Maar wel heeft Laan een korte film gemaakt, die het aanzien zeer goed waard is, verschillende mooie opnamen heeft en, waar zij tekoft schiet toch altijd nog den indruk wekt, dat Laan het zal leeren m.a.w. dat hij talent heeft. In de keuze van zijn hoofdpersoon is Laan zeer gelukkig. Boy is dezelfde jongen, die ook de held was in zijn film „Voetbal". Hij heeft niet alleen een gevoelig filmgezicht, hij is ook een echte jongen en dat werkt er in niet ge ringe mate toe mede, dat deze film die een kleine tragedie in een jongensziel wil uit beelden, niet sentimenteel wordt, hoe aan doenlijk de scène ook mag zijn. Zoo kan Boy als hij op school terugkomt, plotseling naast een groepje jongens staan, dat hem vreemd is terwijl zijn gezicht betrekt. Later thuis, trom melt hij zenuwachtig aan een bloem, een traan rolt stiekum uit zijn linkeroog en valt op een brief, dien hij aan zijn vrienden in het sana torium bezig is te schrijven. De traan maakt een plek en in zijn indolentie maakt Boy er een inktvlek van, die hij met zijn pen weer verder uitkrast. Dit is een goede vondst van Laan en zulke vondsten steeds psychologisch verantwoord, zijn er dikwijls, waarbij hij ook heel gelukkig dood materiaal in toepassing brengt. De parallel tusschen een tulpenveld en een klas met jongens riekt eenigszins naar literatuur, doch de uitwerking van dit motief dobr de film heen geschiedt dikwijls in een goeden vorm. De zwakke kant van „Boy" is het gebrek aan continuïteit. De film springt nogal eens van de eene korte scène op .de andere over, er wordt ook te weinig gedaan om een situatie of een gemoedstoestand te vervolledigen. Maar als geheel geeft deze fiilm hoop, dat wij het ook nog eens tot de speelfilm zullen brengen. Het talent is ér tenminste. Als prachtige voorbeelden, van wat de echt nationaal georiënteerde documentaire kan zijn dienen „De Trekschuit" en „De Steeg", twee finis van geheel verscheiden karakter geroemd te worden. „Da Steeg" van Johan Koelinga Wie had ooit van Koelinga gehoord? „De Steeg" is een debuut en het is een groote verrassing gewor den. Misschien voor Koelinga wel het meest, want zijn film maakt den indruk meer voor de aardigheid gemaakt te zijn, dan met het voorop gezette doel een film tot stand te bren gen, die aan de eischen van den strengsten criticus moest beantwoorden. Koelinga is er met een camera op uitgetrok ken. In Rotterdam, Goudschei Singel of zooiets. Trams en auto's schuiven onafgebroken voorbij Het gaat een tikje halsoverkop, wat al te op gewonden. Maar dan steekt de camera de straat over en komt in de steeg terecht. En het begint. Iedere steeg is een wereld op zichzelf en de camera waart rond door zoo'n wereld, pakt de men- schen, waar ze haar voor de lens komen, be spiedt hen in hun leven, droomen en kletsen in het spel der kinderen, snapt de stille dra ma's, die zich in de steeg afspelen. Het is alle maal heel doodgewoon, er valt bijna niets van na te vertellen. Het komt er maar op aan, hoe dit alles in scène is gezet, hoe het gefotogra feerd is, of er sprekende typen zijn en hoe tenslotte het rhythme is, waarin de film dit leven uitdrukt. Dit alles is meer dan knap gedaan, het is op menig moment overweldigend. De steeg is vol van de prachtigste typen, vol van gebeur tenissen, die in deze montage de suggestie van enorme beteekenis verwekken. Alles, wat de camera ziet, is zeer bekend. Iedereen heeft het bij het wandelen door een havelooze buurt gezien. De schoenmaker, die het druk heeft in zijn werkplaats, maar de buren, die op kapotte schoenen loopen, de ge zichten van achterlijke kinderen, hun stoeien in het vuil van de straat, de afgesloofde licha men van vrouwen, de ruwe koppen van man nen, de harmonica-speler, die suf en wezenloos op zijn harmonica jengelt, terwijl hij tegen een muur hangt. Het is alles bekend, maar Koe linga heeft het gezien met een breede en diep indringende visie, hij fotografeerde het met een feilloos gevoel voor beeldverhoudingen en hij monteerde het in een onstuimig rhythme en met openzwaaiende gezichtsvelden, die soms als contrast dienen, maar soms ook tot het visioenaire stijgen. Naar het uiterlijk kan het een oogenblik den indruk maken, alsof Koelinga zich aan klein geestige vergelijkingen of aan goedkoope imita ties wil vergrijpen. Niets is minder waar. Het café-terras met tafeltjes waar beter gesitueer de menschen naar muziek luisteren, de mond van den Waterweg, waar een schip uitvaart, een enkel shot van de branding, dit alles werkt hier als verbreiding en verheldering, als span ning en ontspanning en soms ook zooals in de branding-beelden als het met een driftigen ruk bereiken van den hoogsten top Deze film is vol van verrassende wendingen en zij blijft bij heel den indruk van trillend leven, dien zij geeft, zelf onaandoenlijk, geheel zakelijk in haar middelen, als het logisch ge volg van haar machinale opname- en productie techniek Deze film is niet sentimenteel, omdat de camera, die de steeg en zijn bewoners zag, niet sentimenteel kan zijn. Nochtans is zij in hooge mate aangrijpend, maar dat komt, door dat camera en celluloid bediend werden door een kunstenaar die boven zijn onderwerp stond, het materiaal beheerschte en het wist te mon- teeren met een elan en een drift, zooals wij het van een Nederlandschen cineast nog niet hebben gezien. Als derde film tenslotte „De Trekschuit" van O. van Nijenhof en Franken. Een geheel andere gedachten wereld. De trekschuit (Edam—Volen- dam natuurlijk) vaart. Zij doet van het begin tot het einde der film niet anders dan varen en het is, alsof in haar zoetjes voortglijdend tempo het filmpoëem van het Hollandsche landschap de Nederlandsche filmwereld binnen glijdt. Ge kunt u zoo'n geval indenken. De trek schuit vaart op een mooien Augustusdag met bolle wolken aan den hemel door een vaartje, riet aan de kanten, knotwilgen, op de uitge' strekte weiden molens en koeien, het paard stapt maar gestaag langs het jaagpad, een boer zit in gezapige rust boven op de kajuit tegen de mast aan op de harmonica te spelen, on verstoorbaar kwebbelen de vrouwen in het- roefje en de schuit glijdt verder. Dit is al het materiaal voor deze film. Het eene beeld maakt plaats voor het andere, het keert weer eens terug, iets gevariëerd, het verdwijnt weer, het verschijnt opnieuw. Zoo schuiven de beelden door elkaar, een tikje ge zapig, langzaam en dikwijls herhaald. We zien elkaar en de dingen om ons heen immers lang en herhaaldelijk op een reis in de trek schuit. Maar bovenal zien we alles in een sfeer van volmaakte rust. We kennen geen tijd. In dit prachtige tempo en deze langzame, nergens kortende montage, ook al hebben Nijenhof en Franken geen gebruik gemaaï' van af- of opblenden, maar stellen zij beetf voor beeld scherp naast elkaar, in heel de&e trage bewogenheid hebben zij de trekschoi' en het loome Hollandsche landschap volkom®" gevangen. Zij hebben het gedaan met een dichterlijk visie, afgewisseld met kleine, realistisch® accenten, die even de aandacht prikkel®®' doordat zij den nadruk leggen op het wenscb®" lijke in dit gedoe. Soms wordt het tempo oof een oogenblik vertraagd om het beeld te 1®' ten uitvloeien in een prachtig absoluut rsSr tief van het gespeel van het water om de roef pen of het langzame ineen vloeien van d® golfjes in het kielzog. En dan: ge kent de kleine verdrletighed®4 van zoo'n reis. De vrouwen praten aan ee® stuk door met zoetjes knikkende hoofden- Maar er zit nog een man in de roef en hij ook wel eens iets willen zeggen. Hij probeert er tusschen te komen, herhaaldelijk, maar zoo bescheiden, alsof hij reeds van te voren ervan overtuigd is, dat het toch niets geeft. Het geeft ook niets. Niemand luistert naaf hem. Hij kijkt chagrijnig en neemt dan maaf een versche pruim. De harmonica zeurt, d® hand van den man trommelt op den rand van de schuit. Een charmant filmpje, hoogst eenvoudig 8" zeer bescheiden van inlJoud. De „copiëerlus® des dagelijkschen levens" is ons nog steed® niet vreemd. Maar als zulke geestige en dicb' terlijk aangelegde menschen als van Nije°' hof en Franken er door bezeten zijn, verschaf® het resultaat den toeschouwer niets dan gen"®* En dit genot zal er grooter op worden, neer deze film, wat trouwens ook met ,»P9 Steeg" gebeuren zal, gesonoriseerd is. g°Utv& SPEUREN EN ZOEKEN VOOR Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortston dige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze hooggeachte Pa troon, de Weledelgestrenge Heer in den ouderdom van 57 jaren, in leven Notaris te Oldenzaal. Oldenzaal, 1 December 1932. Het Kantoorpersoneel. MESDAGLAAN 24 TELEFOON 69602 SCHIEDAM Heden overleed tot onze die-- droefheid, na langdurig met geduld gedragen lijden en voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, In den ouderdom van 75 jaren, de Zeereer- waarde Heer Alvorens ln te gaan op dienstbe trekkingen aangeboden in adver tenties, verzulme men nimmer voor af Inlichtingen aan te vragen welke GRATIS gegeven worden door de R K. VER TER BESCHERMING VAN MEISJES IN NEDERLAND. In iedere Parochiekerk vindt men kaarten met bet adres van dames, waar U deze inlichtingen kunt be komen. Pastoor der St. Pancratiusparochie te Sassenheim. Lid van het Nederlandsch Historisch Genootschap. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Namens de familie H. P. A. VAN DIJK, Exec. Test. Sassenheim, 1 December lu32. De Heer en Mevrouw H. FOKKER—JANSSEN geven met groote vreugde kennis van de geboorte hunner Dochter MARGOT. Hilversum, 1 December 1932. Nassaulaan 24. Oudewater Telefoon 72 ELECTR. FABRIEK VAN BEDRlJFSt'ARROSSERIEëN Zenden op aanvrage offerte en gratis teekening. 11960S 40 kunt U zich opgeven om kosteloos of indien voor U gemakke lijker spaargelden bij U aan huis te laten afhalen, of indien U zulks wenscht kunt U de kwitanties hier van in Uw Spaarbankboekje laten bijschrijven. Inlichtingen aan het HOOFDKANTOOR, Lange Haven 80, van: ^l!iOIUIIIllllllllllll!lllll!l|||||||||||||||||||jj||!||||||!iii||||||||||||i|||||||lll||llJIIIII!lllllllllllllllll van van 416 DECEMBER 1932, Huize SCHWAGER- MANN, Bröersvest 132, Schiedam, Telefoon 68457. - Hsyy* 3 Waschinrichting „EDELWEISS'® G. A. DE WINTER, Westmolenstraat 1618. TeL 68519. 100S 20 De Notarissen Mr. G. H. LAMBERT te Rotterdam en P. SCHABERG te Schiedam, zullen op Woensdagen 7 en 14 December 1932, v.m. 11 uur, in „Lommerrijk", Straatweg 99 te Hillegersberg. bij opbod en afsla*- in het openbaar verkoopeff! De gunstig gelegen BOUWMANS- WONING genaamd c.a. aan den GRINDWEG No. 220 te Hillegersberg. rnet een complex Weiland en Watering, jn aanmer king komend® voor bouwterrein, ter gez- grootte van 32.63.23 H.A„ alsmede efn,6e aangrenzende per- ceelen Weiland en Watering onder Bergscnenhoek, ter gez. grootte van 207.57 H.A. Breeder omschreven bij notitiën. p1* i-V' Perceelen en combinatiën. Betaling (jer kooppenningen 15 Februari 1933. Kaarten en notitiën te verkrijgen kantore van genoemde Nota rissen: Wijnhaven 11 te Rotterdam en Warande 125 te Schiedam. 11901S 30 Leerameublem., moquette stellen, tafels, bedstellen, divans, karpetten vloerzeilen, dressoirs. Spotkoopjes. Simonstr.57-55-44 bij Schiek. R'dam 3496 Rembrandtstraat 65, Rotterdam. 6519 Opleiding voor praktijk en alle examens volgens mijne van 1905 af bekende vlugge methode. Jaarlijks vele geslaagden. Voor afgewezen candldaten speciale examen trai ning. Billijke conditiën. J. Rade makers. Accountant, Telef. 32438, Heemraadssingel 142, Rotterdam. 3470 43286 46 43287 58 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortston dige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader en Zwager, de Weledelgestrenge Heer in d_.i ouderdom van 57 jaren. In leven Notaris te Oldenzaal; Directeur van den Algem. Armenstaat; Lid v. h. Kerk bestuur van de Parochie van den H. Antonius van Padua en Penningmeester van de Conferentie van den H. Vin- centius a Paulo. Oldenzaal, 1 December 1932. J. M. F. NIEUWENHUIS— Rutten JOSSE NIEUWENHUIS GUUS NIEUWENHUIS TONNY NIEUWENHUIS ELSE NIEUWENHUIS M. RUTTEN. De plechtige Uitvaartdienst zal plaats hebben op Maandag 5 Dec. a.s. des voorm. 9 ij uur in de Parochiekerk van den H. Antonius van Padua, waar na begrafenis. Vertrek vanaf het R. K. Zie kenhuis. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blijven. Geen bloemen. Heden overleed na een lang durig, doch geduldig gedra- lijden, voorzien van de H.H Sacramenten der Ster ver m Zacht en kalm, onze Crnnt V®der' Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Begiftigd met de zilveren me daille van de Oranje Nassau- orde, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam TH. H. v. WITTMARSCHEN. Amsterdam, 1 December 1932. Jozef Israëlskade 26u. Profundis Zondag 4 Decem ber a.s. van 2—4 uur Jozef Israëlskade 26 De Uitvaartdiensten zullen ge houden worden op Maandag 5 December a.s. in de Parochie kerk van O. L. Vrouw Konin gin des Vredes (Pijnacker- straat), te 7, 7.30 en 9.30 uur, waarvan die te 9.30 uur de ge zongen H. Mis van Requiem. Daarna zal de teraardebestel ling plaats hebben op het R. K. Kerkhof (Buitenvel- dert) 11 uur. Vertrek uit de kerk 10.15 uur. 43279 37 Ie Tuinsingel 19 ^e'efoon no. 68184 Leeraar M.O. Boekhouden Staathuishoudkunde Heden overleed tot onze diepe droefheid, na langdurig met geduld gedragen lijden en voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 75 jaar, de Zeereer- waarde Heer Pastoor der St. Pancratiusparochie te Sassenheim. Lid van het Nederlandsch Historisch Genootschap. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. J. I. VELTHUIJSE, Kapelaan. K. J. WESTERKAMP, Kapelaan. Het Kerkbestuur; J. A. v. d. VOORT H. P. VAN NIEKERK J. J. VAN DER GEEST. J. A. v. d. VOORT J. C. VERDEGAAL. Sassenheim, 1 December 1932, Fabrikanten M. P. SMULDERS Rotterdam 11902S 105 Vraagt Stalencollectie. U556JS 40 6522DGVS 30 In het Café „COSMOS", Nieuwe Maasstraat 30, DAAR MOET JE ZIJN DAAR DRINK JE DEN BESTEN MOUTWIJN die is fijn. DAMES- EN HEERENKLEEBMAKER NIEUWSTRAAT 20a - SCHIEDAM HAGASTRAAT 71 TELEFOON 68701 5ÏÏÏÏ?LN ZOtEN HAKKEN 1.25, ZOLEN 90, HAK*®* «ent. DAMES ZOLEN en HAKKEN 0.90, ZOLEN 65, ent' KINDER ZOLEN en HAKKEN vanaf 0.50, ZOLEN 30, HAKKtI> -0 cent Door de geheele stad bestelhuizen waar U uw schoenwerk kunt afgeven- U903s 36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8