Wilt U vóóp de Feestdagen nog een nieuwe Japon hebben? Gaat dan naar C A! U vindt bij ons de laatste snufjes, zoowel in stoffen als zijden Japonnen, in een bijna onuitputtelijke keuze. U kunt dan aanstonds zien niet alleen of een Japon U goed past, maar ook of zij U goed staat. Binnen 't uur is U zeker gemakkelijk geslaagd toch voordeeliger! ZATERDAG 17 DECEMBER WZ Dames! PROVINCIAL^ staten van ZUID-HOLLAND. SUIKERBIETENTEELT. DE GEVOLGEN VAN EEN STEEKPARTIJ. BENNIE THEUNISSEN TE VENLO GEHULDIGD. WETTELIJKE REGELING VAN DE HUISINDUSTRIE. DE VASTSTELLING VAN MINIMUM- LOONEN. INDISCHE POSTVLUCHTEN Het oordcel der Tweede Kamer. KARDINAAL GASPARRI'S JUBILE VERVOER VAN BLOEMEN EN PLANTEN. EEN GESCHENK VAN DEN II. VADER. NED. GEZANT IN CAIRO. Snoezige, prima Moos Crêpe Ja pon, bolero-model met zijden Clo- Co-kraagje en aparte wdgarnee- ring. Let op de ballon- ^cr, mouw! 1 050 Klokrok I A Middag-enAvond- japon tegelijk! Ele gante zijden Mar io! Japon m. Ve- loursChiffongarn en gepofte boven- mouw en afneem bare onder- *1 "750 mouw! I Chique Flamisol Avondjapon met moderne klok-rok en bovenstuk in fraai-genuanceer de tinten. Let op de aparte cloche- mouwl -- Prijs 1 75 Keuriae Crêpe Aardige Afgha Natté Japon met Velvet Rayé kraag en garneering leuke schouder kapjes en nikkel garnituur. Rok m. plooien Den prijs? ZL75 Slechts. Flatteuse Flamen- ga Ondulé Japon met aparte schou dergarneering en gedrapeerde blouse. Rug met fraaie strikgarnee- ring. Div. avondtin- il/j ten;voor Leuke Tweed Frot- té Japon in nieuw ste dessins met Uni-stof-krêagje en strikje, gegarn m.zijden Astrakan. Rok met plooien. Voor den prijs van O DU slechts Maroc Namiddag japon met afste kenden halsinzet, fraaie corsage en apart aangezette, klokrok. Rug met breede strik-gar- 50 neering slechts In de gisteren te el£ uur in de Ridderzaal voortgezette winterzitting van Prov. Staten van Zuid-Holland, onder voorzitterschap van ihr mr dr. H. A. van KJarnebeek, heeft de heer Van Sleen (S- D.) zijn gisteren afgebro ken rede vervolgend, nog eenige opmerkingen _emaakt over het buitengewoon, opderwijs, waarvoor hij een zoo ruim mogelijke toepas- tóng van de subsidieregeling bepleitte. Ten aanzien van de uitvoering van art 125 der ambtenarenwet (invoering van ambtena renreglement) vraagt spr., hoeveel lagere be- tóuren volledig aan de verplichting der wet woon geringe betaling aan en de zeer lange werktijden van het beambtenpersoneel der polderbesturen. Zeer velen werken op arbeids contract en hebben geenerlei recht op pen tóoen. Met een eenvoudige aan aanstelling voor volledige wei' voor langen termijn niet mag verbe. arbeidscontract, zou reeds veel v terd. Spr. vraagt of Ged. Staten hereid zün, een dergelijke aanvulling voor te stmien. Voorts informeert hij, hoeveel polderbesture tot loonsverlaging zijn overgegaan en wa Staten daartegen gedaan hebben. Voor verlaging der subsidies in het algemeen acht hij geen voldoende aanleiding aanwezig. De belastingen dezer provincie zijn lager dan die van de overige provinciën, Utrecht uitge zonderd. Tal van subsidie genietende welda- digheidsvereenigingen e. d. zijn in deze tijden veeleer tot uitbreiding dan tot inkrimping ha- rer werkzaamheden genooptmoet dan de rijke provincie door vermindering met 10 van de subsidies nog vergrooten de moeilijk heden, waarmee dergelijke instellingen, werk zaam op het gebied van uitzending van zwak ke kinderen, verpleging enz. te kampen heb ben Op andere wijzen krijgen de instellingen toch al weinig meer binnen een circulaire, in 2000 exemplaren aan welgestelden gezonden door een Rotterdamsche instelling voor zwak zinnigen, bracht 230 op. Spr. hoopt dat Ged. Staten de subsidies intact willen laten. De heer De Kok (R.-K.) schaart zich ten aanzien van de financiën der provincie aan de zijde der optimisten, hoewel hij het niet eens is met de beschouwingen van den heer Ter Laan, die o.a. de loonen onaantastbaar achtte. Wanneer in een abnormalen tijd als dezen de particuliere bedrijven in groote moei lijkheden verkeeren en tot loonsverlaging worden gedwongen, terwijl de openbare licha men geen voldoende middelen kunnen vin den om tot een sluitend budget te komen, dan mag loonsverlaging niet zonder meer worden afgewezen. Onze exportbedrijven zijn mede door de schuld van de sociaal-democraten, die zich tegen elke loonsverlaging verzetten, in moeilijkheden geraakt. Wel is het billijk, dat rekening wordt gehouden met de laagste loo nen en met gezinsgrootte. Hulde brengt spr. aan Ged. Staten, die 10 rotllioen hebben uitgetrokken om in 1933 te besteden aan den wegenbouw. De heer Schilthuis (V. D.) meent, dat het budget van de provincie niet is te vergelij ken met dat van den individueelen ambtenaar. Hij bestrijdt in dit verband het betoog van den beer Van Staal. Met het voorstel van Ged. Staten, inzake verlaging der salarissen met 5 en de heffing van 3 premie, ook voor de vóór 1923 aangestelde ambtenaren der pro vincie, kan zijn fractie zich in de gegeven om standigheden vereenigen, slechts zou spr. wil len aanbevelen, deze inkomensvermindering Biet op eens door te voeren, doch in twee ge deelten, met een overgangsperiode van eenige maanden. Dr. Beekenkamp (lib.) betoogt, dat het ver plegend personeel van Rozenburg in de ver laging met 50 kan berusten en wijst er op, dat de arbeid van dat personeel niet alleen ter wille van de salarieering, doch voor een deel ook uit roeping wordt verricht. Dat de subsidies voor instellingen op het gebied van geestelijke hygiëne met 10 moe ten worden verminderd, moge worden be treurd, doch daarnevens dient erkend, dat deze verlaging noodgedwongen geschiedt en dat zij geen afbraak beteekent. Een uitzondering zou spr. willen zien gemaakt voor de 6000 sub sidie van de wijkverpleging ten plattelande, welke z. i. geen vermindering gedoogt. Hierna wordt pauze gehouden. Te twee uur wordt de vergadering heropend. De heer Spronkers (S.D.) het voorstel van Ged. Staten betreffende salariskorting behan delend, zegt, dat bet beroep op hét indexcijfer niet op gaat. De huren zijn gehandhaafd, gas, electriciteit en belasting zijn verhoogd. De werk lieden in overheidsdienst verkeeren geenszins in een benijdenswaardige positie. De heer mr. Drost (Lib.) meent dat het gat in de begrooting voor 1934 of 1935 niet bij een millioen zal blijven doch wel 1,4 millioen zal worden. De raming van 25 opcenten is eerder te laag dan te hoog. Spibeveelt Ged. Staten om het overschot van 1931 te reserveeren voor de begrooting van 1935. Voorts dient ernstig te worden overwogen of niet door rationalisatie meer bezuiniging kan worden verkregen. Aan de salariskorting en aan de heffing van 3 pCt. premie voor pensioen van de voor 1923 aangestelde ambtenaren valt niet te ontkomen. Spr. zal daaraan zijn stem geven. De heer mr. In 't Veld (S.D.)beveelt een uitbreiding van de commissie-Van Boeijen in zake de uitbreidingsplannen aan, met vertegen woordigers van laudbouw, handel en industrie en arbeidersbeweging. De heer Mooyman (R.K.) is erkentelijk voor het in de laatste jaren door Ged. Staten ge. voerde beleid, doch critiseert de wijze waarop het georganiseerd overleg bij de voorgesteld^ salarisverlaging heeft plaats gehad. Ten aanzien van die salarisverlaging betreurt zijn geheele fractie, dat geen rekening is ge- houden met de gezinsomstandigheden. Zij die een gezin hebben te onderhouden kunnen min der gemakkelijk wat van hun inkomen afstaan, dan zij die niet in die gelukkige omstandigheden verkeeren. Spr. zou daarom wenschen dat voor de ge huwden de salarisvermindering van 5 pCt. werd teruggebracht tot 3 pCt. In het geheel zal dat 15 a 16.000 gulden kosten in vergelijking met het voorstel van Ged. Staten. Spr. dient namens zijn fractie een voorstel daartoe in. De heer mr. Van Baren (A.R.) juicht de voorgestelde verlaging van de verpleeggelden der provinciale geesteszieken toe en betwist de juistheid van de opmerking van mevr. de Vries- Bruins dat door uitbreiding van voor- én nazorg bezuiniging zou worden verkregen. In het algemeen bepleit hij een rustige fi- nancieele politiek en besnoeiing van niét strikt noodzakelijke uitgaven. De heer dr. Winter (R.K.) acht den finan- cieelen toestand weinig opwekkend. Het voorstel Mooyman om de salarissen voor de gehuwden niet met 5 pCt. doch met 3 pCt. té verlagen, heeft spr. niet mede-onderteekend: hij heeft die fractievergadering niet bijgewoond en hij staat er eenigszins anders tegenover, omdat hij van meening is, dat de 15 a 16 mille, die het voor- stel-Mooyman zal kosten, niet kunnen worden gemist. Men zou tot een hooger percentage an- Alle geteelde bieten zeer waarschijn lijk door garantie gedekt. Op de vragen van den heer Braat betreffende het verleenen van steun van Regeeringswege voor alle hier te lande gegroeide suikerbieten en betreffende den handel in garantiebewijzen voor de teelt van suikerbieten, heeft minister Verschuur o.m. geantwoord: In overeenstemming met de bietensteunrege- ling 1932 werden in het voorjaar bewijzen voor het telen van garantiebieten verstrekt aan hen, die in de jaren 1928, 1929 en 1930 bieten teel den. Voor zoover de telers niet bekend waren, werden de bewijzen verstrekt aan hen, die in de genoemde jaren de bieten aan de suiker fabrieken leverden, echter met de verplich- tingj|de garantie over te dragen aan de te lers, voor zoover dezen van hun recht wensch- ten gebruik te maken. De mogelijkheid tot het opvragen der garantie heeft voor de telers- niet-leveranciers opengestaan tot 1 September. Aan het verkregen recht tot telen van garan tiebieten was niet de plicht tot het telen van bieten verbonden. Ten einde de garantie, die op deze wijze niet werd gebruikt, tot haar recht te doen komen, zijn de bewijzen overdraagbaar gesteld. Dat de overdracht der bewijzen plaatselijk ontaard is in een handel in garantie, en dat ook niet door garantie gedekte bieten nu en dan tegen lage prijzen verkocht zijn, is een ge volg van de omstandigheid, dat landbouwers, die meer bieten hadden geteeld dan met hun garantie overeenkwam, door de bericnten over de zeer groote oogstopbrengst bevreesd wer den geen voldoende garantie voor hun bieten meer te zullen verkrijgen. Zeer waarschijnlijk zullen alle bieten, die aan binnenlandsche suikerfabrieken geleverd zijn, door garantie kunnen worden gedekt. 1-Iet tenietdoen van gedane transacties is vrijwel onuitvoerbaar, en zou bovendien zoozeer schade doen aan het verantwoordelijkheidsge voel, dat daartoe geen maatregelen kunnen worden genomen. Wegens haar moedig optreden tijdens den garage-brand. Op het stadhuis te Venlo werd Vrijdagmid dag aan de elfjarige Bennie Theunissen, aldaar door den Kon. Ned. Brandweerboijd het eere- kruis van verdienste aangeboden, wegens haar moedig optreden bij den grooten garagebrand te Venlo op 24 October j.l. waarbij zij hare zusjes en een vriendinnetje van een wissen vuurdood redde. De huldiging geschiedde door den heer van 't Sandt uit Amsterdam en werd bijgewoond door Mr. B. Berger, burgemeester van Venlo, den heer en mevrouw Theuniseen en door meerdere officieren van het Venlosche brand weercorps. derzijds moeten komen. Gaat dat niet en hou den Gód. Staten aan hun voorstel vast, dan zal spreker stemmen voor laatstgenoemd voor stel. De heer mr. DE JONG (R.K.) bepleit een zoo soepel mogelijke subsidieregeling voor het bijzondere onderwijsinstellingen, speciaal voor de handelsscholen en -cursussen. De vergadering wordt geschorst tot Dinsdag 11 uur. Gevangenisstraf van 2Vz jaar geëischt. Op 20 October jl. stond een 39-jarige los werkman voor de Amsterdamsohe Rechtbank terecht, verdacht van poging tot doodslag. De behandeling werd toen geschorst tot Donderdag daar een vrouwelijke getuige niet was ver schenen. Op 23 Augustus van dit jaar had verd. den los-werkman R. V. voor het politieposthuis aan den Zeeburgerdijk met een mes in den rug ge stoken. Op 23 Augustus ontmoette het tweetal elkaar op het Ceramplein en V, besloot de kwestie maar eens op te lossen. Na een kleine woorden wisseling was het gesprek ten einde, een uurtje later waren ze elkaar weer tegengekomen. V. had toen tegen verd. gezegd: „Zwerf je nog in de buurt, ga liever mee naar het politie posthuis, dan kunnen we de zaak uitmaken". Verd. was op deze invitatie Ingegaan, doch bij het posthuis gekomen, juist toen V. bin nen wilde gaan, had verd. hem een messteek in den rug gegeven. Het meisje, dat de hoofdpersoon in dit drama is. was niet verschenen. Bij het parket was een brief ingekomen, dat ze in Arnhem in het ziekenhuis lag. Het bleek echter, dat zij onder een valschen naam in een ziekenhuis te A'dam lag. Tijdens het getuigenverhoor verklaarde R. V., dat zijn stiefdochter met verd. was mee gegaan omdat deze gedreigd had, haar te zullen steken. Donderdag was het meisje, ontslagen uit het ziekenhuis, present. Zij verklaarde, dat V. haar nooit had lastig gevallen. In het ziekenhuis was zij onder valschen naam geweest, omdat zij zich aan het toezicht van den Voogdijraad wilde onttrekken. Volgens get. had verd. al eens eerder tegenover haar bedreigingen geuit te gen V. Verd.: „Dat is onwaar". Een zeeman, die eenigen tijd hij verd. in huis heeft gewoond, is niet erg over verd. te spre ken ,,'t Is een echte Spanjool met z n messen- dreigen". Dan wordt de moeder van het meisje gehoord, die verklaart, dat zij zelf ervoor heeft gezorgd, dat haar dochter onder valschen naam in het ziekenhuis kwam. V. heeft volgens haar het meisje een enkele maal bezocht om een' brief té halen. De Officier van Justitie, mr. Bosch, wijst erop, dat verd. zich van tevoren over zijn plannen heeft uitgelaten om V. te dooden. Po ging tot moord acht spr. niet bewezen, wel poging tot doodslag. Het slachtoffer heeft ech ter den aanslag voor een deel aan zichzelf te wijten. Verd. staat ongunstig bekend. De Officier eischt wegens poging tot dood slag een gevangenisstraf van twee en een half jaar. De verdediger, mr. B. J. Stokvis, drong aan op een veroordeeling, gelijk aan de voorloopige hechtenis. Voorts verzocht hij verd. onmiddel lijk in vrijheid te stellen. Verd. zelf verzocht eventuéel een hernieuwd onderzoek. Na raadkamer wees de rechtbank de verzoe ken van den verdediger en den verdachte af- Vonnis 29 December. De Ijsvogel op uitreis is gister te Med&n aangekomen. Het uitgaand vliegtuig de „Ijsvogel" en het thuiskomend toestel „De Kwartel" zijn te Athene geland. De .Pelikaan" is gister uit Batavia vertrok ken en te Medan geland. Verschenen is het voorloopig verslag der Tweede Kamer nopens het weu-.om- wettelijke regeling van de huisindustrie. Blij kens dit voorloopig verslag spraken verschei dene leden de hoop uit, dat het ontwerp nog vóór de a.s. verkiezingen door de heide Ka mers der Staten-Generaal zou kunnen worden behandeld, zoodat het in deze parlementaire periode nog tot wet zou kunnen worden ver- heven. 3 Vrij algemeen was men van oordeel, dat bepalingen betreffende de Inrichting der lo kalen, waarin de huisindustrie wordt uitge oefend, noodig zijn, „ar Verssheidene leden hadden ernstig bezw tegen de door het ontwerp geschapen moge lijkheid om over te gaan tot vaststel"11» en minimum loonen. Directe bemoeiing van den Staat met ae loo nen in een particulier bedrijf ,ZIJ in beginsel verwerpelijk; bovendien leidt het al spoedig tot onoverkomelijke moeilijkheden. Vele andere leden konden dit ongunstige oordeel niet deelen. Zij zagen niet in, dat een wettelijke regeling van d0 niinimumloonen in de huisindustrie de tendens zou hebben zich steeds verder uit te breiden, dus ook tot be drijven, de niet in huisindustrie worden uit geoefend. Ook deze leden zouden in het alge meen de vaststelling van niinimumloonen tot de huisindustrie beperkt willen zien. Een rechtsgrond voor het ingrijpen van den wetgever op ket «ebled der loonen achtten zij hier aanwezig; <Ieze is gelegen in de machte loosheid van den huisarbeider ten gevolge van do afzondering- waarin hij leeft en werkt. 0m te voorkomen, dat door de loonbepa- lingen ongelijkheid in concurrentievoorwaar den zou worden geschapen, zou een centrale huisarbeiderscouimissie, die in een over het land verspreide tak van huisindustrie niet zou mogen ontbreken, naar de meening van sommige leden, tot verbindendverklaring van de bestaande collectieve arbeidsovereenkomst moeten adviseeren. Verscheidene leden betoogden, dat ten ge volge van het vaststellen van loonbepalingen de huisindustrie haar aantrekkelijkheid voor de ondernemers zal verliezen en dat daardoor menige gehuwde vrouw weer naar de fabriek za.1 worden gedreven, die thans thuis werkt. Andere leden meenden, dat dan de fabrieks arbeid der gehuwde vrouw zou moeten wor den verboden. Met het instellen van huisarbeidscommissies kon men zich in het algemeen vereenigen. Sommige leden meenden intusschen, dat het initiatief tot het instellen van zulke commis sies niet uitsluitend bij den minister behoort te liggeu. Ook de organisaties van de werk gevers en werknemers in de bedrijven, waarin huisarbeid voorkomt, zouden het initiatief moeten kunnen nemen. De minister van Economische Zaken en Ar beid heeft goedgevonden: toe te staan, dat door mannen of vrouwen op de Zoudagen 25 December 1932 en 1 Januari 1933, tusschen 9 uur des voormiddags en 1 uur des namiddags arbeid wordt verricht, bestaande in het ver voeren van bloemen., planten en bloemwerken. Men seint ons uit Rome d.d. 16 December: Bij gelegenheid van zijn zilveren kardinaals- jubilé heeft Z.Em. Kardinaal Piotro Gasparri uit alle deelen van de wereld lallooze gelukwen- schen ontvangen. Namens den H. Vader heeft kardinaal Pa- celli den jubilaris een beeltenis van den Paus overhandigd in den vorm van een kostbaar miniatuur, voorzien van een e:-enhandig onder schrift van den H. Vader en gevat in zilveren lijst. Met een eigenhandig schrijven had de Paus, zooals men weet, zijn medewerker reeds hij gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag in den afgeloopen zomer vereerd. In den loop van den morgen kwamen de pre laten der Vaticaanache staatssecretaris per soonlijk den kardinaal in zijn villa geluk- wenschen. In den namiddag werd In de basiliek San Lorenzo te Luclna een plechtig Te Deum van dankbaarheid gezongen, waarna de jubilaris per soonlijk den zegen met het Allerheiligste gaf. Talrijke geestelijke en wereldlijke autoriteiten benevens zeer vele geloovigen namen aan deze plechtigheid deel. Eervol ontslag van den gezant. Bij K. B. is aan jhr. mr. A. van der Goes, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minis ter te Cairo, op zijn verzoek, met ingang van. 16 December '32 eervol ontslag als zoodanig verleend, onder dankbetuiging voor de In dia betrekking aan H.M. de Koningin en den Lande bewezen. VERBLIJF NEDERL. MILITAIREN Of IJSLAND. Zc behoeven zich niet te bekrimpen. Op de vragen van den heer van Rap pa rd betreffende verstrekking eener bijzondere ver- blijfstoelage aan de ter gelegenheid van het Int. Pooljaar op IJsland werkzame Ned. mi litairen heeft minister Deckers geantwoord, dat zij geen verblijfsvergoeding ontvangen. Wat het logies der militairen betreft kan ondergeteekende mededeelen, dat de luite nant-vlieger zijn intrek heeft genomen in een hotel, dat tot vóór de oprichting van een nieuw internationaal toei-istenhotel het voornaamste hotel van IJsland was. De onderofficieren verblijven ln een eenvou diger hotel. De meening, dat onze militairen op IJsland zich op allerlei wijzen moeten bekrimpen, moet op een misverstand berusten en naar ds overtuiging van ondergeteekende wordt onza nationale eer geenszins geschaad door hun verblijf in bovengenoemde hotels. N. C- C. Het secretariaat van het Nationaal Crisis comité deelt mede: Het personeel der benziine-lnstallatie der N.V. Kon. Ned. Mij- tot Exploitatie van Petroleupi- bronnen in Ned. Indië te Rotterdam heeft het N.C.C. als 53e wekelijksche bijdrage 51.52 overgemaakt. De directie van Maison de Bouneterie heel' het N.C.C. een gift van 1000 doen toekome!»* "v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8