VERNIEUWING VAN HET JEUGDWERK WOENSDAG 21 DECEMBER 1932 MAX EN ZIJN YMIENDEN, Voor de mannelijke jeugd Haarlem in het bisdom R. K. WERKLIEDENVERBOND, Tot ziens, Jodocus' STEVIGER CONTACT TUSSCHEN DE vereenigingen. MINISTER TERPSTRA VERDEDIGT ZIJN BELEID. ONS HOOGER ONDERWIJS, Avondvergadering van Maandag EXTRAHULP AAN WERKLOOZEN. PATER II. MEUFFELS, NIEUWE RIJKSWEG TUSSCHEN OVERSLAG EN DELFT. hoofdinspecteur RIENKS MIDDELBAAR- EN NIJVERHEIDS ONDERWIJS. DE NALATENSCHAP VAN QUERIDO, ALWEER EEN BOSSCHE ZAAK. HET DRAMA IN DE NAALDWIJKSCHE STRAAT. Verga raring van Dinsdag OM IJSONGELUKKEN TE VOORKOMEN barmhartigheid. NED. COMITÉ VOOR VOLKSKUNST. LOONSHERZIENIng in de T1LBURGSCHE WOLIndusxrIe. NEDERLANDSCHE BANK DE INDISCHE POSTVLUCHTEN Onderhoud met den algemeenen directeur. 464. Buiten wacht een auto, Monsieur Fran- 465. Kijk! Jodocus wuift hen nog vanuit 5ois, Fido en andere vrienden ontvangen hen het venster met een zakdoek toe. met een hoeratje. 463. Max en zijn vrienden verlaten het hos pitaal, na hartelijk afscheid genomen te heb ben van den berouwvollen Jodocus. collega eens en zij wachten nu maar met be langstelling af, al heeft mej. Meyer nog eens op het belang van goed modevakonderwijs ge wezen en de meisjesvakschool te Arnhem in herinnering gebracht. Het meest ongetemd trad burgemeester ter Laan op, doch deze soc. dein. afgevaardigde schijnt de bezuinigingen bij het N. O. door een zeer sterk vergrootingsglas te zien. Feit is Immers, dat geen enkele school wordt opge heven er staan er heel wat nieuwe op het lijstje en Zaandam kreeg er pas een voor 400 leerlingen, die echter nog niet half bezet is en dat de Minister in 1933 in werkelijk heid ongeveer 4 ton bezuinigt in tegenstelling met de commissie-Weiter, die maar liefst 1.837.000 uit deze afdeeling wilde halen. Het Lager-onderwijs, waarbij de heer Loer akker wederom op het misbruik van land- bouwverlof wees, dreigt een nieuwe Bossche zaak te produceeren. Dezen keer betreft het de opheffing van de rijkskweekschool te 's Her togenbosch, waar de heele Kamer in rouw over is gedompeld en voor welker behoud de heer van Zadelhoff een motie heeft ingediend. Wij begrijpen, dat men deze opheffing een hard gelag vindt. Maar wat wij niet begrijpen is, hoe blijkbaar wordt vergeten, dat de Minister nu eenmaal bezuinigen moet en hoe men nu in ernst kan betwijfelen, dat speciaal in dit geval wel zeer ernstige argumenten juist dezen protestantschen Minister hebben moeten be wegen tot zijn voorstel. stelt om de zaak snel te onderzoeken en met voorstellen te komen, verdient zeker overwe ging. Want met deze deloyale concurrentie, die nu nog verscherpt wordt door de verhooging van den toelatingsleeftijd een voorstel, dat mej. Meijer verleden jaar opperde en dat de Minister tegen het rapport-Weiter in doorzette kunnen wij moeilijk lang vrede nemen. Het is echter de vraag of deze Minister, die wel heel graag althans één van zijn groote wets voorstellen in het Staatsblad zou willen heb ben, daar nog mee klaar komt. Of liever de heer Ketelaar heeft daar immers aan her innerd óf de Kamer tot behandeling ge negen is als de bewindsman klaar zou kunnen komen. Over het hooger onderwijs is ook eeu hartig woordje gewisseld. Dat^r. Moiler's idee, om ml. één univer siteit geheel of gedeeltelijk over twee steden te verdeelen, bestaanbaar is, lijkt ons niet twij felachtig. Het was zoo en het is zoo, b.v. te Marseille. Maar de Minister betwijfelde de economische doelmatigheid en hij zag ook geen heil in dr. Moller's voorstel om van a.s. univer siteitsstudenten bepaalde punten te eischen voor die vakken, welke men als maatgevend voor verder gewenschte studie kon beschouwen. Toch staat voor ons vast, als men bv. let op de cijfers van het groeiend aantal hoogleeraren, dat prof. Eerdmans geeft, dat er concentratie moet komen. Men kan toch niet doorgaan als te Lelden, waar in 1825 nog 25 hoogleeraren waren en nu 66 plus 5 extra-ordinarii en 15 lectoren! En dan willen ze in Den Haag nog een klein Delft stichten, zegt prof. v. d. Bilt, die bang is, dat Utrecht ook al een duplicaatje van de Polytechnische gaat maken. Op den achtergrond van deze kwestie staat 't bijzonder Hooger Onderwijs. Dr. Moller heeft opnieuw het pleit gevoerd voor subsidie aan Tilburg. Ook deze zaak moet opgelost, want het spot toch zeker met alle billijkheid, dat wel de bizondere Handelshoogeschool te Rotter dam subsidie ontvangt en niet precies dezelfde inrichting te Tilburg. Dit klemt te meer als men bedenkt, dat Rotterdam 366 studenten heeft en Tilburg er in 19311932 reeds 121 telde. Hier is een eerlijke toepassing der wet al even ver zoek als bij het bewaarschool-on derwijs. De zaak zal ongetwijfeld aan de orde komen, als dr. Moller's andere wensch in ver vulling gaat en eindelijk eens de onderwijsbe voegdheid geregeld wordt van de discipelen van het hooger handelsonderwijs. Dr. Moller heeft ook nog de kwestie aange raakt van de opheffing van het buitengewoon professoraat in de veeartsenijkundige politie. Is geschied op advies van curatoren en facul teit, zei de Minister. Maar de desbetreffende hoogleeraar (prof. dr. Berger) wist er niets van, zei dr. Moller. Indien Immanuel Kant, die in het tweede deel van zijn Der Streit der Fakultdten heele- maal niet vriendelijk over „unsere Politiker" schrijft, hedenavond en -nacht de behandeling onzer Onderwijsbegrooting hadde bijgewoond, zou hij minder pessimistisch hebben geoordeeld. Mannen als prof Visscher en dr. Moller te hooren, was een genot en de opmerkingen van de professoren Eerdmans en v. d. Bilt hadden hun waarde. Verhieven de heeren Tilanus en Zijlstra zich in minder hooge sferen en raakten de juristen van Wijnbergen en Beumer in een staatsrechtelijk debat, de dames lieten zich evenmin onbetuigd. Mej. Westerman kapittelde heel het ministerie over de „fouten" in de stuk ken waarvan het intusschen zeer de vraag is of een professor Royen het oordeel van deze vriendelijke oud-onderwijzeres zou deelen mevr. van Itallie vond de bezuiniging op het hooger onderwijs te sterk en mej. Groeneweg bleef niet buiten de vestingen van Minerva, al bepaalde zij zich bescheiden tot een bescher mend woord voor werkvrouwen, weliswaar een voudige, maar toch ook onmisbare leden van het personeel. En dan hadden wij daar onzen Minister Terpstra, die zich hoe langer hoe meer laat kennen als een „binnenvetter". Toen deze excellentie vier jaar geleden in de Kamer kwam, werd hij zoo'n beetje bekeken als een volslagen geïmproviseerde, die men het eigen lijk kwalijk nam, dat hij het bestaan had zoo maar inplaats van een professor achter de groene tafel te gaan zitten. En nu verdedigt deze bewindsman zijn laatste begrooting en hij doet dat lang niet het slechtste Integendeel, die begrooting zit zoo goed in elkaar, de schrif telijke gedachtenwisseling is zoo vlot en de ver dediging in de Kamer zóó goed de Minister spreekt veel beter dan in den aanvang en hij beheerscht zijn stof voorbeeldig dat hem van alle kanten hulde wordt gebracht voor zijn toewijding en beleid. Men erkent, dat mr. Terp stra hart heeft voor zijn departement en dat deze eenvoudige en van alle gewichtig doenerij vrije man, hard werkt en met overleg leiding geeft. Zeker, Onderwijs ondervindt de schaduw der crisis en .moet ook bezuinigen. Dit kon moeilijk anders op een begrooting van ruim 165 millioen, die nu tot. ruim 159 millioen is terug gebracht, nog een aanzienlijk deel van het rijks budget ad 575 millioen. Doch de bezuiniging, die in perspectief op een 15 millioen valt te berekenen, is hier geen afbraak geworden. Wekenlang, zoo zei de Minister, is getoetst en overwogen om hier geen werkelijke belangen te treffen en wie eerlijk de begrooting nagaat, moet dit erkennen. Ook mej Groeneweg beaamt dit indirect, zooals de heer Zijlstra constateer de, die met vreugde haar gematigde critiek vaststelde. Feitelijk critiseerde mej. Groeneweg alleen het Nijverheidsonderwijs. Doch als men bedenkt, dat hier toch alles bij elkaar niet meer dan een kleine 4 ton werd bezuinigd, over weegt, dat in Rotterdam, Den Haag en Amster dam te zamen nog zes ambachtsscholen in aan bouw zijn en ook rekening houdt met het door de crisis nog versterkte natuurlijk accres, dat de Minister had op te vangen, dan mag de critiek hier niet te fel worden, wil zij niet on billijk zijn. Zooals de heer Tilanus ook niet geheel billijk was, toen hij den Minister ver weet, niet genoeg voor de jeugdige werkloozen te doen. Vooreerst doet Minister Terpstra daar wel veel voor als hij zorgt voor voldoende schoolruimte; vervolgens bestaat er tusschen zijn departement en dat van Binnenlandsche Zaken contact over deze aangelegenheid. Dè bezuinigingsmaatregel die vooral bespre king uitlokte, nu de rest in het pas aangenomen spoed-ontwerp verzwond, was de verhooging van den toelatingsleeftijd tot de lagere school. Baron van Wijnbergen achtte het desbetreffend K. B. niet in overeenstemming met de bedoe ling van art. 11 der L. O.-wet. Althans geloofde hij, dat dit dubieus was. Mr. Beumer daaren tegen, die in 't proeven van wat al of niet staatsrechtelijk toelaatbaar is, zijn weerga in de Kamer nauwelijks heeft, verdedigde den maatregel, welken de Minister zelf in zijn M. v. A. gerechtvaardigd noemde. Maar een andere, practisehe vraag, welke aan deze zaak vastzit, is de positie van het bewaar school-onderwijs. Dit onderwijs valt beslist on der de pacificatie; het is, zooals de Minister zelf toegeeft, „het voorportaal voor het lager onderwijs". En nu vindt mr. van Wijnbergen terecht, dat de huidige situatie allesbehalve in orde is. Want de bijzondere school kan nu leelijk beconcurreerd worden door het van ge meentewege op veel plaatsen gesubsidieerde openhaar bewaarschoolonderwijs. Nu öf alge- heele gelijkstelling, of den status quo hand haven of een regeling zien te bereiken via de Ged. Staten, meent mr. van Wijnbergen. De heer Zijlstra vindt het ook een heele gekke situatie, dat het bijzonder bewaarschool-onder wijs, dat meer kinderen telt tegen het openbare, toch slechts 2% millioen subsidie krijgt tegen het openbare 4 millioen. Hij wil de heele zaak aan het particulier initiatief overlaten, daar de pacificatie hier om financieele redenen niet door te trekken is. Maar als de gemeenten sub sidieeren, dan gelijkstelling. Dr. Moller scheen den besten weg te wijzen; de gemeenten richten geen bewaarscholen meer op, maar subsidieeren de bestaande en die het particulier initiatief opricht. De Minister wil wel een regeling, maar regel eens wat als er geen financiën zijn, ver zucht hij, die nog andere moeilijkheden ziet. Dat de zwarigheden bestaan, gelooven wij, maar met den heer Tilanus zijn wij het eens, dat de bestaande ongelijkheid niet kan voort duren en een kleine commissie, welke hij voor- Circulaire van liet Nationaal Crisis- Comite, Naar aanleiding van het feit, dat de minis ter van Binnenlandsche Zaken ook over het Ka lenderjaar 1933 een bijdrage van 750 000 aan het N. C. C. verleend heeft voor extra hulp aan werkloozen, heeft het N. C. C. een circu laire aan gemeentebesturen en plaatselijke co- mité's verzonden, waaraan we het volgende ont leen en: Evenals het vorige jaar heeft de minister van Binnenlandsche' Zaken ons Comité verzocht zich ook voor het jaar 1933 te willen belasten met het verstrekken van „extrahulp aan werk loozen", uit eene Rijksbijdrage, welke voor dit doel ter onzer beschikking is gesteld. Volgens regelen, in onze circulaires over dit onderwerp reeds eerder omschreven, kotoen voor deze steunverleening alleen in aanmer king werkloozen, die hetzij uitkeering ont vangen ingevolge eenige steunregeling, hetzij bij een van Rijkswege gesubsidieerde werkver schaffing zijn geplaatst; de steun is bedoeld voor die gezinnen, waar tengevolge van lang durige werkloosheid met betrekking tot de aan schaffing van kleeding, schoeisel, beddegoed e.d. zoodanige achterstand is ontstaan dat ver strekking van extrahulp in den vorm van ge noemde goederen noodzakelijk blijkt. Eene bijdrage kan slechts worden toegekend aan die gemeenten, waar een gesubsidieerde steunregeling en/of werkverschaffing toepas sing vindt; in tegenstelling met het vorig jaar zullen deze bijdragen niet meer naar een be paald bedrag per inwoner worden berekend maar los van het bevolkingscijfer volgens een nader te noemen bedrag per werklooze worden vastgesteld. De hulp dient individueel en niet dan na een terzake ingesteld onderzoek omtrent de aan vraag te geschieden. Zij worde alleen dan ver leend indien daaraan dringend behoefte be staat; hij de beoordeeling der aanvragen zal op de eerste plaats de duur der werkloosheid, benevens de grootte van het gezin in aanmer king moeten worden genomen. Dé steun dien' voorts in natura te worden verstrekt, slechts in zeer "bijzondere gevallen mag een geldelijke uitkeering word toegekend na voorafgaand overleg met ons Comité. De ongeorganiseerden dienen hun aanvraag in rechtstreeks bij het comité, terwijl de geor- ganiseerden hun aanvraag inzenden door be middeling van het bestuur hunner vakver- een iging. De steun worde voor zooveel ongeorganiseer den betreft door het comité rechtstreeks uit gekeerd, terwijl die voor de georganiseerden aan het bestuur van de betrokken vakorgani saties worde ter hand gesteld, hetwelk vervol gens voor de uitkeering aan de betrokkenen zorg draagt. De gemeentebesturen, die voor een bijdrage over het jaar 1933 in aanmerking wenschen te komen, behooren daartoe een aanvraag bij ons Comité in te dienen. Gemeenten, welke reeds over 1932 bijdragen ontvingen, kunnen eerst voor eene bijdrage over 1933 in aanmerking komen nadat afdoende re kening en verantwoording over 1932 heeft plaats gehad. De nieuwe Provinciaal der Lazaristen, Als opvolger van dien zeeröerw. heer H. Romans, heeft de Hoogw. Generaal-Overste dei- Lazaristen benoemd tot Provinciaal der Con gregatie in Nederland den zeereerw. heer Hu- bert Meuffels. tot heden Directeur van de Doch ters der Liefde te Tilburg. De nieuw benoemde Provinciaal heeft van 1903 toit 1926 aan het hoofd gestaan van het Missiehuis te Helden-Panningen en is tevens schrijver van de zoo gunstig bekende levens van den Heiligen Willibrordus en van de Heilige Lidwina. Onder zijn gezag ressorteeren thans, buiten de buizen der Lazaristen in Nederland, de Lazaristen werkzaam in de Missies van Yuugpingfu in China, van Soerabaia en van Fortaleza-Cearé in Noord-Brazilië. Voor het verkeer opengesteld. De nieuwe rijksweg tusschen Overslag, nabij de Zwet en Delft is gistermorgen zonder eenige oft'icieele plechtigheid voor het verkeer open- gestéld. Voorloopig mag de weg alleen gebruikt worden in de richting van Rotterdam naar Delft. Benoemd tot raad-adviseur. Bij Kon. besl. is bij het Departement van Onderwijs, IC en W. benoemd tot raad-advi seur, buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, A. Rienks, thans hoofdinspecteur van het lager onderwijs te 's Gravenhage. De faillissementsaanvrage ingetrokken. Van „het geheele richtingslooze stelsel" wordt in het Voorloopig Verslag gewaagd, waar het voorbereidend en middelbaar onder wijs aan de orde komt, en deze qualifioatie schijnt er niet zoo erg naast. Wij zijn een knap volk en in schooltje spelen kan niemand tegen ons op de heer Tilanus vertelde, dat tegenwoordig ook al speciale examinatoren en aparte examendagen bestaan om de jongelui aan den tand te voelen over handelsterminolo gie en handelscorrespondentie maar de vÉrieteit van instituten tusschen het lager en hooger onderwijs is toch van dien aard, dat een deskundige als dr. Moller er zijn hoofd over schudt en den Minister bidt en smeekt er een eind aan te maken. Concentratie is niet alleen een financieel belang, nu in Noord- Hollandsche plaatsjes elke H.B.S.-leerling 600 kost aan plattelandsgemeenten, maar ook het onderwijs zelf is met deze veelvormig heid niet gediend. De Minister is al aan 't beperken door strenger eischen voor de Mulo te stellen, 't handelsonderwijs te concentreeren en meer dingen op het program te stellen in het aanhangige wetsontwerp tot regeling van het voorbereidend hooger en m.o. Intusschen moeten de meuschen dan ook meewerken, het geen niet altijd geschiedt. Dr. Moller acht de heele salarisregellng welke op uienbetaling gebaseerd is, onjuist en te wei nig stabiel. De Minister die toegeeft dat de kor ting voor sommige leeraren grooter is dan voor de andere rijksambtenaren, klampte zich vast aan het garantie-artikel 15 en liet wei blijken, dat er in elk geval geen kijk is op een herziening. Deze tak van onderwijs kost een kleine 14 millioen: met salarisverlaging is er nog een reeks maatregelen om de afdee ling te versoberen (op de begrooting met no minaal ruim 3 ton) maar het zou te veel ruimte vergen, dit hier uiteen te zetten. Er is trouwens over deze onderdeeien, waarin nog meer bezuinigingen zitten, niet veel ge sproken. Meer belangstelling had het Nijverheids onderwijs. Eenerzijds omdat men hier terecht een tak van onderwijs ziet, die in een gewel dige behoefte moet voorzien, en anderzijds omdat men weinig gesticht is over de ver mindering met 12 ton, die het huidige eind cijfer van 14 millioen vertoont in vergelijking met de vorige hegrooting. Gelukkig is hier niet zoo met het bezuinigingsbijltje gehakt als de commissie-Weiter het wenschte, maar mej. Meyer is er nog niet heelemaal gerust op. Onze vrouwelijke afgevaardigde gaat uiter aard het onderwijs voor meisjes ter harte en zij ziet dit niet alleen in verband met een later beroep, zooals de commissie-Weiter, maar vooral ook met het oog op de huishoudelijke taak, welke de a.s. vrouwen en moeders te verrichten hebben. Dat waren mej. Groeneweg en mevr. Bakker roerend met haar katholieke Men meldt ons uit Amsterdam: Voor de eerste kamer der rechtbank h>u gis teren behandeld worden de door een aantal boekhandelaren ingediende faillissementsaan vrage van de nalatenschap van Is. Querido. Dit was geschied op grond, dat er niet vol doende actief zou zijn. Wij vernemen echter, dat de veiling van wijlen Querido's bibliotheek, die oorspronkelijk aan de gemeente Amsterdam aangeboden, doch door deze geweigerd was, in zooverre een suc ces is geweest, dat alle crediteuren volledige betalingen kunnen krijgen. Op dezen grond heeft mr. Benno J. Stokvis, advocaat en procureur te dezer stede, weten te bereiken, dat de faillissementsaanvrage is in getrokken. Gevangenhouding van den kelluer P. bevolen. De Haagsche rechtbank heeft de gevangen houding bevolen van den kellner P. uit de Naaldwijkschestraat, die is gearresteerd als verdacht van het de vorige week in die straat gepleegde misdrijf, waarbij de 25-jarige Cisca L. om het leven is gekomen. VOOR DE MISSIE. Den I7den December gingen te Genua scheep de volgende Missionarissen van het H. Hartde z. e. Pater Mart. Stlgter (uit Die- men), Religieus Overste en de Eerw. Broeders Henri Mulders (mt Utrecht), Ant. van der Linden (uit Veldhoven) en Ant. Vincent (uit Wamel) I de laatste met bestemming voor het Apost. Vicaviaat van Ned. N. Guinea, de ove rigen voor de Apost. Prefectuur van Celebes. FRATERS O. L. VR. MOEDER VAN De eerw. fraters van de Congregatie van O. L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid uit Tilburg zullen In April den dag herdenken waarop zij zich voor 50 jaar te Oss vestigden. Bereids is er een comité gevormd van oud-leer lingen. dat binnenkort een actie op touw zal zetten, om dit feest Zoo luisterrijk mogelijk te vieren. Oprichting van ijswacht aanbevolen. De Ned. Bond tot het Redden van Drenke lingen tracht met alle geoorloofde middelen den verdrinkingsdood in ons land te bestrijden en heeft van zijn oprichting in 1917 af gewe zen op de gevaren in ijstijd, omdat de keerzijde van het ijsvermaak is dat in iedere vorst periode een groot aantal personen het slacht offer worden van ongelukken. Het droef gebeuren in Februari 1932 toen op enkele plaatsen van ons land één dag be rijdbaar ijs was en toch tal van ongevallen met doodelijken afloop te betreuren waren (o.a. twee kinderen te Westzaan twee menschen in Erp, vier jongelui te Bennnel, enz.) heeft het bestuur van den bond aanleiding gegeven tot het verzenden van een 800-tal circulaires aan de gemeentebesturen hier te lande. In deze circulaire worden de gemeentebestu ren opgewekt te overwegen of niet in de ge meente bestaande zwemverenigingen, E. H. B. O.-vereenigingen, of met leden van een ijs- vereen igl ng. of wel van het Oranje-, het Groe ne-, het Witte-, of het Wit Gele Kruis, te vor men zou zijn een: „Vrijwillige Ijswacht", die ten doel heeft, in ijstijd op rivieren, vaarten, kanalen, leemputten oï afgravingen, waar veel wordt gereden, bij een ongeval dinect helpend op te treden. Gewenscbt Is, dat een dergelijke „IJswacht" de beschikking heeft over een paar goede, moe dige zwemmers (bij voorkeur onderlegd in zwemmend redden) en over leden, die een cur sus volgen in E. H. B. O. en over goed red dingsmateriaal. Waar de vorming van ijswachten voorberei ding vordert, vertrouwt het bondsbestuur, dat men niet wacht tot d s vorst is ingevallen, dan is het onherroepelijk te laat. Gemeentebesturen, die een „Voorlichtings avond" of nadere inlichtingen wenschen, kun nen zich wenden tot het Bondssecretariaat: mejuffrouw A. Claus, Ceintuurbaan 362, Am- sterdam-Z. en A. J. Meyerink, hoofdconsul voor de centrale propaganda in Nederland, Cruquius- •traat 10, Haarlem, telefoon 12500. Naar ons wordt medegedeeld heeft de Ver. van Tilburgsche fabrikanten van wollen stof fen besloten de voorgenomen loonsherziening #nog niet in de fabrieken aan te kondigen, zulks in verband met een uitnoodigjng van den rijksbemiddelaar, prof. Aalberse, om dezer dagen tezamen met de arbeidersorganisaties voor hem te verschijnen. De huidige weekstaat biedt geen enkel interessant gezichtspunt. De wisselkoersen zouden wellicht aanleiding hebben gegeven tot eenig goudvervoer, dat in normale tijden ongetwijfeld ook tot uitdrukking zou zijn gekomen in den weekstaat van de Neder- landsche Bank, sedert de particuliere banken geen emplooy voor hun middelen kunnen vin den, gaat echter het overgroote deel van het goudverkeer buiten de centrale banken om, zoodat er anders dan uit de handelsstatistiek weinig omtrent dé goudbewegingen gewaar is te worden. In overeenstemming met de in de immuniteit der geldkoersen tot uitdrukking komende on veranderd blijvende verhoudingen op de geld markt, biedt het beeld van den onderhavigen weekstaat geen enkel interessant gezichtspunt. De schatkist was in staat de beschikbare mid delen te doen aangroeien, hetgeen tot een ver grooting van het rekening-courantsaldo aanlei ding gaf, doch overigens bleef de situatie vol komen onveranderd. De binnenlandsche credietverleening hand haafde zich op nagenoeg hetzelfde niveau als de vorige week reeds het geval was. Slechts de uitbreiding van het rekeningcourant-saldo van het Rijk was aansprakelijk voor een verminde ring der biljettencirculatie met een daaraaa vrijwel nauwkeurig beantwoordend bedrag. ACTIE BIJ DE NED. KABELFABRIEK. Maandag is door de atd. Delft van de Ned. véreêniging van fabrieksarbeiders een ultima tum gezonden aan de directie van de Ned. Ka- belfabriek, te Delft, waarin gëeischt wordt handhaving van den bestaanden toestand tot 1 April en invoering van een C. A. o. Donderdagmorgen zal het K.L.M.-vliegtujg de „Snip" van Amsterdam naar Batavia ver trékken. De bemanning van dit vliegtuig zal bestaan uit de heeren G. J. Geysendorffer, J. S. W. v. d. Foyst, C. A. Bruynestein en S. van Stra ten, die resp. als de eerste bestuurder, tweede bestuurder, werktuigkundige en radiotelegra- fiét de reis zullen maken. De post voor dit vliegtuig moet uiterlijk hedenavond te Amster dam zijn. De „Ijsvogel" is in Karaohi aangekomen. D* „Pelikaan" is ln Djask aangekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 5