J VOOR FEESTDAGEN DE GRUYTER ZELFIIJZEHD BMMIEEl „DIAMANT" Q Zaterdag 24 Dec. a.s. I TELEVISIE-AVOND PHI UPS GOUDEN MINIWATT" SERIE ADVERTEERT! KABOUTERTJE 8 jEVTCUFtlLIE Postzegelstand Onze Kabouters. r f f dames, ACCOUNTANTSKANTOOR Mocca WIJ BAKKEN WEER! Amsterdamsche Bank Incasso Bank Loopuyts Bank R. Mees Zoonen Rotterdamsche Bankvereeniging KATHOLIEKE BADIOVEREENIGING „SI. LIDUINA" WmWmw PLAATST J. F. M. RADEMAKERS l._ PER WEEK!! «"f WOENSDAG 21 DECEMBER 1932 Pater ANTONIUS O.F.M. (Hielke Mulder) NIC0LAAS JOHANNES LUKEN HENRICA ANTONIA VAN DER BORG Deken FRANCiSCUS EPPINK, bussen De komende feestdagen geven U de goede stemming, mits op Uw tafel De Gruyter's kwaliteits-artikelen, welke bovendien het voordeeligst zijn. Bloem 8-10-14 ct. p. pond Zelfrijzendmeel 16 ct. p. pak Boekweitmeel 8-10 ct. p. pond Feestpudding 15 ct. p. Ananaspudding15 ct. p. Pudding div. smaken 7 ct. p. Vruchtengries 10 ct. p. Amandelgries 10 ct. p, ons Custardpowder 18 ct. p, pak Iets heerlijks, iets bijzonder fijns Bitterkoekjes-pudding 15 ct. p, pak SPECIALE KERSTPAKKETTEN gevuld met de fijnste Chocolade slechts 20-30-54 en 75 ets. Bussen Cacao 25-40-50 p. Vs pond Zuidvruchten van de nieuwe oogst Steeds versch: Margarine met Rijks Roomboter per Va pondspakje 26-29-31-34 ct. Bak- en Braadvet 24-28 ct. p. pakje Hf JOANNA MARGARETHA VAN LEEUWEN Johannes Willibrordus Jacobus Moes per pondspak j^yp (van 21 tot en met 27 December a.s.) IJ koopt prettiger en goedkooper bij: „De Goud bron voor de Huisvrouw" Pvpff MARIA VAN DE RAAD Gerardus van Eeden Ondergeteekende berichten hiermede dat hunne kantoren hier ter stede op den geheelen dag gesloten zullen zijn. MARIA JOHANNA JANSSENS, geboren Van Spaendonck Verkoop der Weldadigheidspostzegels en Kinderbriefkaarten I INTERESSANTE op Donderdag 22 December 1932 in de Groote zaal 1 van den R.K. Volksbond, Lange Haven, Schiedam. C. W. V. DUYN, REMBRANDTLAAN 37 Er is geen radiolamp te vinden, «Tie ook maar één lamp uit deze geweldige gouden serie overtreft. Philips heeft hier iets waarlijk phenomenaals geconstrueerd.dat iedereen hetzij radio-expert of leek in bewonde ring brengt. En desondanks is de prijs van deze innerlijk en uiterlijk gouden lampen laag gehouden, uitzonderlijk laag voor zulke kwaliteitslampen van wereld reputatie. Koopt nü vooral Philips „Miniwatt". 1323 Gelijkrichtlamp .f6.oa E 428 Detector en 1* L F. versterlcertamp f S.50 E 462 Hoogfrequent Schermroosierlamp - J C453 Penthode-Eindlamp 9.50 1 SCHIEDAMSCH VULPENHUIS TE KOOP FIJNE ROOMBOTER 0 VERLOOFD BETS SANDERS en BEN VELDMAN. Losser, Voorstraat. Lichtenvoorde, „de Koppelpaarden" Enschede, Emmastr. 55, 2en Kerst dag 1932. 44261 8 VERLOOFD LAURA 00LE en PIET DOESBURG. Sas v. Gent, Westkade 49. Alphen a. d. Rijn, Bruggestraat 10. 2en Kerstdag. 44266 7 VERLOOFD GREET VEEGER en HANS H ECKEL. 25 December 1932. Utrecht, Weerdsingel W.Z. 59 bis. Amsterdam. Sarphatipark 15. Geen ontvangdag. 44225 8 VERLOOFD JULES NEFKENS en TONNY VAN BEERS. Amersfoort, Korte Bergstraat 28. Renkum, „Rozenburg". Kerstmis 1932. 44250 6 VERLOOFD: ZUS HAAN en ir. JOOP VAN WINKEL e.i. Receptie 25 Decenbe 122 uur. Roermond, Hamstraat 15. Rotterdam, Noordsingel 108. 44301 7 De Heer en Mevrouw Mr. J. MULDER—BERNS berichten hierbij de geboorte van hun Dochtertje MARIëTTE. Amsterdam, 20 December 1932. J. v. Eyckstraat 35. - 44298 7 In het Klooster te Clevedon (Engeland), is Zondag 18 De cember plotseling overleden, onze dierbare Broeder in den ouderdom van 58 jaar. Uit aller naam fr. METHODIUS MULDER O. F. M. 44265 24 Heden overleed tot onze diepe droefheid in het R. K. Zieken huis „St. Joannes de Deo", na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echtgenoot, Va der, Behuwd- en Grootvader, de Weledele Heer Lid van het Kerkbestuur der St. Agneskerk, in den ouderdom van 66 jaren. Den Haag: A. M. LUKENHendriks Haarlem: G. B. N. LUKEN, Pr. Den Bosch: N. J. LUKEN Den Haag: E. M. FRENTROP—Luken J. FRENTROP en Kinderen Den Bos J. M. A. BIANCHI—Luken Ir. L. W. P. BIANCHI en Kinderen Den Haag: A. H. M. LUKEN 's-Gravenhage, 19 Dec. 1932. Buys Ballotstraat 3. Geen bezoek. Geen bloemen. Rozenkransgebed Woensdag avond j 7 uur in het R. K. Ziekenhuis (ingang Warmoe- zierstraat). De plechtige Requiem zal ge houden worden in de Paro chiekerk van de H. Agnes (Beeklaan), Donderdag 22 De cember a.c te 9.30 uur. De voorafgaande stille H.H. Mis sen zijn te 7.30 en 8.15 uur. De begrafenis zal plaats heb ben van d. kerk uit in het familiegraf op het R. K. Kerk hof aan de Kerkhoflaan te circa 11 uur. 44258 52 Heden overleed nog zeer on verwacht, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante in den ouderdom van 49 jaar. Groningen, 18 December 1932. Uit aller naam A. A. v. d. BORG Exec. Test. Canisiussingel 20, Nijmegen. Volstrekt eenige kennisgeving. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blijven. Hiermede vervullen wij den droeven plicht U kennis te geven Van het overlijden van onzen hoogvereerden Pastoor, den Hoogeerwaarden Heer Pastoor van de Parochie van dt. Joseph 'e Groningen, Deken van het Dekenaat Groningen. Eerekanunnik van het Metropo- litaan Kapittel van Utrecht. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Voorzien Tan de laatste Genademiddelen der H. Kerk over leed hij na een geduldig gedragen lijden zacht en kalm in zijnen Heer den 20en December 1932, in het 77e jaar van zijn leven, het 52e jaar van zijn Priesterschap. De ziel van den overledene bevelen wij met Christelijken aandrang in Uw Memento's en gebeden aan. Pastoor F. J. SCHOEMAKER, Ass. Kapelaan B. E. BOERRIGTER J. M. J. WATERKAMP L. G. H. M. BRAAM. Het Kerkbestuur Dr. J. A. J. TONELLA H. E. GROL G. SCHWENKE F. FALKE Geen bloemen, gaarne gebeden en H.H. Missen. De Metten van de overledenen zullen worden gezongen Don derdagavond 7 uur. De Lauden Vrijdagmorgen 9% uur, om 10 uur de plechtige H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis. OENSDAG Bij elk pakje De Gruyter's Fijnste en Extra Margarine en bij elk pakje extra bak- en braadvet gratis, een heerlijke reep Chocolade. ersMvf 6573DGS Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig lijden, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Weduwe van in don ouderdom van 71 jaren. De dierbare overledene beve len wij in Uwe godvruchtige gebeden aan. Leende: J. A. J. MOES J. H. M. A. MOES— Nieberding Breda: C. J. M. MOES Schoonhoven: A. H. J. MOES H. W. MOES— v. d. Nieuwboer en Kinderen M. P. P MOES* Breda: J. A. J. MOES J. M. L. MOES— Van Horsigh H. M. MOES J. G. M. MOES W. J. MOES Breda, 19 December 1932. Hortensiastraat 21. De plechtige Uitvaartdienst zal gehouden worden in de kerk van den H. Bartholo- meus te Schoonhoven op Donderdag 22 December a.s. te half tien; daarna begrafe nis in het familiegraf op het R. K. Kerkhof aldaar. SIMON DE WIT 6574DOVS 90 44244 49 44264 i Heden overleed tot onze diepe droefheid, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze dierbare Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Weduwe van in den ouderdom van 77 jaren. Noordwijk: J. G. VAN EEDEN M. VAN EEDEN— Van der Heijden en Kinderen Haarlem: A. P. VAN EEDEN, Pastoor Noordwijk: A. H. VAASE A. M. VAASEVan Eeden en Kinderen Noordwijk, 19 December 1932. 119558 60 44277 25 Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het over lijden van onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Weduwe betuigen wij U onzen oprechten dank. Tilburg: L. J. JANSSENS M. JANSSENS—Laane en Kinderen T. L. JANSSENS 's-Gravenhage: JOS. JANSSENS E. JANSSENSHoogeweegen en Kinderen. Tilburg, December 1932. 44248 19 in de hal van het Postkantoor, op DONDERDAG 22 DECEMBER van half negen tot half zes. 11952S 15 De lezing met lichtbeelden en demonstratie wordt gehouden door den Heer M. W. H. DE GORTER, bekend deskundige op dit gebied. f§ Aanvang kwart over acht. Zaal geopend kwart voor acht. j§ Vrije toegang voor de leden der vereeniging en belangstellenden voor het a.s. winterseizoen hebben wij een ruime collectie Wollen en Pluweelen stoffen, Vesten, Pullovers, alles wordt op maat gemaakt gratis ADVIES VOOR HANDWERKEN. 87839 8 WILT GE TOT WEL VAART GERAKEN? REGELMATIG EEN Grootste sorteering vanaf f i.50 met 14 Kar Goudcn Fcll en gar-> j NV. DRUKKERIJ en KANTOORBOEKHANDEL LANGE IIAVEN 77, hoek Branderstceg TELEFOON 68812 ROTTERDAM HEEMRAADSSINGEL 142 - TEL. INT. 32438 oelast zich met: Inrichting, Bijhouden en regel matige ContrOle van Vennootschaps-, Koop- mans- en Privé-Boekhondingen, Boekenonder zoek en Opmaken van Rapporten. SPECIAAL ADRES VOOR HET BIJWERKEN VAN ACHTER STALLIGE ADMINI8TRATIEN 'TEGEN MATIG TARIEF ADVIESBUREAU VOOR ALLE BELASTINGZAKEN voor de a.s. Kerstmis de laatste vette Kalkoenen bij Lqurens, Over- schiescheweg 91, over de Schie. 3251S In de Breedstraat 33, waar de licht bak hangt, daar moet U zijn voor Zonder prijsverhooging aan huis bez. Het oudste adres B. Huijskes. Leerameublem., moquette stellen, tafels, bedstellen, divans, karpetten vloerzeilen, dressoirs. Spotkoopjes. Simonstr.57-55-44 bij Schiek. R'dam 3518 Ver..De Nederlandsch# Oagbladperrf 657641 j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 8