Et Venerunt, Festinantes J ZATERDAG 23 DECEMBER 1932 CHRISTUS' GEBOORTE ■H BEZUINIGINGS- CENTRALISATIE. ZIJN VRIENDEN. PASTOOR W. P. H. JANSEN. DREIGEND CONFLICT IN DE TILBURGSCHE TEXTIEL-INDUSTRJE. MASSA-ONTSLAG BTJ DE NED. DOK MAATSCHAPPIJ. Vijftig jaar priester. de aanbidding der herders MURILLO PASTOOR J. P. HENDRIKS, f CONFLICT BIJ DE DELFTSCIIE KABELFABRIEK. HISTORISCHE KERSTDAGEN. Kerstfeest op de kon. hout vesterij. VERKORTING VAN DEN ARBEIDSTIJD. Ned. afvaardiging naar de voor bereidende conferentie te Genève. PROF. AALBERSE VOORZITTER. BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. ZOUAVEN-HERINNERINGEN. UITVOER VAN BLOEMBOLLEN EN PLANTEN. CURSUS VOOR INGEWIJDE GRAAL- LEIDSTERS. VLIEGVELD TE UTRECHT. EPIPHANIA De rechtbanken. De sneeuwman, Wanneer de priester de Nachtmis begint en het Introitusgebed zegt: „De Heer sprak tot Mij: Mijn Zoon zijt Gij, heden heb ik U voortgebracht", dan steekt hij den sleutel op de ondoorgrondelijkste geheimen van Gods Wezen. Het volk wordt hiermede aangekon digd, dat God de Zoon op aarde als een Kind geboren is, en wijzen en geleerden mogen moeizaam langs dezen psalmtekst naar het hart tasten van de ontzagwekkende gebeurtenis, dat Gods Zoon mensch werd. Hoe vertrouwelijker klinkt het den meer eenvoudige van geest al tegemoet, wanneer straks bij den aanvang van dé Dageraads mis, de priester bidt: „Een licht zal heden over ons stralen, want de Heer is ons ge boren", maar onmiddellijk wordt ons in dienzelfden Introitus voorgehouden, Wie de lieer is: „en Hij zal genoemd worden: Won derbare, God, Vredevorst, Vader der toe komende eeuw en Zijn rijk zal geen einde hebben". Kunnen wij beter doen, dan een feestelijke gedachte over Christus' Menschwording per sen uit de overwegingen der heilige Kerk zelve? En wanneer dan de nacht voorbij is met zijn mystieken luister van kaarsenlicht, sterrengewemel en praal van liturgische ge waden, en de vale dag is gekomen met het kille licht, dan klinkt het ons zoo vertrouwd in de ooren, wederom bij het Introitus gebed: „Puer natus est nobis et filius datus est nobis." „Wij hebben 'n Kindje gekre gen; een Zoon is ons geschonken." Dit zijn de duidelijk verstaanbare woor den der Blijde Boodschap, voor ons men sehen allen; deze bevatten de dringende uitnoodiging om dichtbij te treden binnen dien schamelen stal; aan deze woorden ont nemen wij den moed, om Christus, de Zoon Gods, en de Zoon van een Moeder, die Maagd bleef, te beschouwen als een Broe der: „Wij hebben 'n Kindje gekregen Deze verstaanbaarheid voor den armste van geest die overigens zoo menigmaal op dit feest getuigenis aflegt van zijn rijk ste weelde van gemoed deze aansporing tot kinderlijke vertrouwelijkheid behoeft onze aandacht geenszins te verlagen tot al te menschelijke overwegingen en een al te oneerbiedigen omgang met dat Kind, dat maar op stroo gelegd werd en maar ver warmd door den adem van 'n os en 'n ezel; want ook in dit openingsgebed der dagmis worden onze meditaties onmiddellijk weer naar hooger sferen gestuwd: „op Diens Schouders rust de heerschappij en zijn Naam zal genoemd worden: Engel van den Hoogen Raad". Kan onze feestvreugde wel duidelijker overtuigd worden van de geloofswaarheid, dat het Kerstekind èn God èn Mensch is? Respect en vertrouwelijkheid mengelen zich tot die heel eigenaardige vreugde, waarin wij het vers aanheffen: „Zingt den Heer een nieuw gezang, want wonderbare dingen heeft hij gedaan. Glorie den Vader, den Zoon en den heil'gen Geest Hier aanbidden wij het Kind als God en offeren wij ons zelf, ons bestaan en ons wezen; hier ook bidden wij tot God, als Kind, om genaden, om zegeningen, om hulp en uitkomst in onzen al te menschelijken, maar ook in onze al te diepen en te hoog gerezen nood; hier ontspringt de bron van heilige inspiratie voor zoo menig kunstwerk; hieruit worden de vrome sproken, sagen en legenden geput, die allen langs den weg van bonte kleuren en verbeeldingen r'° on eindigheid zoeken van Gods Liefde; hier durven de ouders gaan staan tusschen beide kinderen in: het hunne, en Dat, Waarvan zij zelf afhankelijk zijn als het schepsel van den Schepper; hier worden de kinderhan den van kleuters en Maria's Kind in elkaar gelegd; bij dit Christuskind krijgen ane aardsche rampspoed en ellende den glimp van een hoogere bedoeling; a^e wereldsche schijn verdoofd bij den glans van het Kind op geel stroo; hier wordt de vreugde ge louterd en de smart gestoken in een schijn van troost Puer natus est nobis; wij hebben >n Kindje gekregen. Engelen zingen ons den vrede toe, ons herders en armen- Maken we ons van dien Kerstvrede mees ter, door „van goeden wil" te zijn- En „zin- gen wij een nieuw lied", zelfs door onze tranen heen.... Bemiddelingspoging geen positief resultaat. Gisterenmiddag heeft de Rijksbemiddelaar in het 4e district, prof. mr. P. J. M. Aalberse in het gebouw van de Tweede Kamer een be spreking gehad met partijen, betrokken bij het dreigend conflict in de Tilburgsche Wollen- stoffenindustrie. Naar wij vernemen, heeft deze conferentie nog niet tot een positief resultaat geleid. Tengevolge van een wilde staking. Men meldt ons uit Amsterdam: Bij de Nederlandsche Dok Maatschappij wordt sinds enkele weken door een twintig tal arbeiders sjouwers en dokververs een actie gevoerd tegen de door de bij deze maatschappij onlangs ingevoerde loonsverla ging, welke door de vakbonden was aanvaard. De actie onder de nlet-stakers heeft even wel weinig of geen succes gehad. Aangezien echter het bedrijf zonder de sjou wers en dokververs niet kan worden voort gezet, heeft de directie van de Nederl. Dok Maatschappij zich genoodzaakt gezien, niet minder dan twee honderd werklieden te ont slaan. Op den 2den Kerstdag zal de Hoogeerw. heer W. P. H. Jansen, pastoor van de St. Jozef parochie aan de Limburg Stirumstraat te 's-Gravenhage en eere-kanunnik van het bisdom Haarlem, een zeldzaam hoogtij vieren. Hij zal dan den dag herdenken, dat hij tegelijk met zijn vier en zeventigsten verjaardag ook vijftig jaar priester is. Toen pastoor Jansen vijftig jaren geleden in Augustus voor zijn heilige priesterwijding stond, bleek, dat hij den canoniek vereiscbten leeftijd voor het priesterschap nog niet had bereikt. Terwijl zijn klasgenooten hem in bet. heilig priesterschap voorgingen, moest pastoor Jansen wachten tot den 23sten Decem ber, juist den dag. dat hij 24 jaar werd en op dien eigen dag werd hem geheel alleen het sacrament van het priesterschap toegediend, zoodat hij nu na een halve eeuw deze week zoowel zijn 74sten verjaardag als zijn gouden priesterfeest viert. Na zijn priesterwijding werd pastoor Jan sen, die zeer musicaal was aangelegd, door zijn vader in staat gesteld zijn muzikale studiën te maken aan de beroemde kerkelijke muziek school te Regensburg, welke zegenrijke studie jaren later zulk een heel bijzondere bestem ming zonden geven aan zijn leven. Uit Regensburg teruggekeerd, was hij korten tijd als kapelaan werkzaam te den Helder, waarna hem de eervolle onderscheiding te beurt viel benoemd te worden tot leeraar aan bet seminarie Hageveld. Toen pastoor Jansen in 1886 naar Hageveld kwam, vond hij daar als zijn medeleeraar „mijnheer" Callier, den lateren bisschop van Haarlem, die in die dagen het seminarie een kunstzinnige vermaardheid gaf door de jaar- lijksche Vondelspelen. Voor deze Vondelspelen componeerde pastoor Jansen toen de muziek voor Vondel's reizangen. Naast, de gewone vakken der humaniora laatstelijk was hij professor van de rhetorica, gaf pastoor zich vooral met hart en ziel aan de ontwikkeling van het muziekleven op het seminarie, hij werd de leider voor de zuivere liturgische en Gregoriaansche muziek en zang bij de kerkelijke plechtigheden, en zoo werd Pastoor JV. Jansen, pastoor Jansen voor de priester-studenten, die later het grootste deel der Haarlemsche pries terschap zouden vormen, de pionier voor een zuivere kerkelijke toonkunst. Vijftien jaar lang was pastoor Jansen in deze richting op het seminarie werkzaam, toen werd hij in 1901 benoemd tot pastoor van den Beemster Zeven jaren achtereen was pastoor Jansen hier werkzaam. Onder groote zorgen, er was in die dagen nog geen sprake van subsidie, bouwde hij hier een jongens- en meisjesschool, welke een waar pastoor Jansen-monument is geworden. Hij stichtte er een patronaat, richt te er een Sint Liduina-vereeniging op. In zijn vrije uren componeerde hij een reeks van ker kelijke volksliederen, en andere liturgische zangen. Voorzitter van de Nederlandsche Sint Grego- rius-vereeniging redigeerde hij met groote activiteit en geestdrift het Gregorius-blad, en als op bet gebied van liturgische muziek en zang bij ons te lande meer is bereikt dan waar ter wereld ook, dan is dit zeker voor het aller grootste deel aan het ijveren en werken van pastoor W. Jansen te danken. De kroon op dit levenswerk zette pastoor Jansen, toen eenige jaren geleden voornamelijk onder zijn stuwkracht en onverzwakte energie te Utrecht werd gesticht de R. K. Kerkmuziek- school „st. Caecilia", waar de zoo kundige musicoloog dr. Caec. Huygens aan 't hoofd staat. Van Beemster ging pastoor Jansen in 1908 over naar de Sint Jozefparochie in den laag, waar hij nu ook al bijna 25 jaar de we itzame en voorbeeldige herder is. Zeldzame ijver en werkkracht heeft pastoor Jansen ook hier be tracht. Hij bouwde voor zijn parochie een drie tal monumentale scholen, hij werd de grond legger van een school voor zwakzinnige kinde ren, welke thans aan de Prinsegracht geves tigd is, hij stichtte aan het Hofwijckplein een fracht-coniplex gebouwen, waar het patronaat, Sint Jozefsgezellen en het Sint Franciscus liefdewerk gevestigd zijn. Hij verrijkte zijn niooie en groote kerk met een bijzondere Maria kapel, welke heel den dag door voor de de- v°tie der parochianen geopend is Hoog van jaren en beproefd in het kostbare bezit van het licht zijner oogen, zoodat de eens 7,00 fiere man hulpbehoevend al tastend om zich leen moet grijpen, is pastoor Jansen nog altijd ®erste in zijn kerk en parochie. n hoogepriester van stijl en karakter, een die waar(jjg jj€t purper draagt van eere-kanun- nI dat bem om zijn vele en groote verdiensten z0" terecht werd verleend. die door zijn rijk en gezegend leven vei dient, dat hij straks een hoogtij gaat vie ren, zooalg maar weinigen ten deel vallen. ant» als hij straks op den 2den Kerstdag juin eerend voor net altaar treedt dan mag hij zich omringd weten van de hoogste kerkelijke waai digheidsbekleeelers van het Haarlemsche bisdom, alg een krans van bijzondere eere rond zijn gevierden en gerespecteerden persoon. En op den gosten December wordt hem den grijzen Priester-toonkunstenaar in de Concert zaal Diligentia een eere-avond bereid, waarop uitsluitend zjjn eigen composities ten gehoore zullen worden gebracht. En zij gingenzich al haastend Beth'lem's herders, in den nacht. Met hun lamineren en schaapjes Wit, in wollen wintervacht. Waar de sterre staat te stralen Boven d' armen beestenstal Ligt in harde houten kribbe 'n Kindje.... Schepper van 't Heelal. En zü knielen voor de kribbe Voor 't mysterie in de grot. En aanbidden 't weenend Kindje En aanbiddenGod! En zij gingen.... zich al haastend. En zij rijdenen zü haasten Met htm ^.ito's door den nacht, Met hun luxe limousine Eén in schoonheid, praal en pracht. Waar de helle lichten laaien: „Cabaret"„Palais de danse". „Music Hall", „Revue", „Comedie" Vieren „zij" hun Kerstfeest thans! Zij geniete® 's levens vreugde 's Werelds weelde en genot Ze aanbiddenhet genoegen En vergetenGod! J. VAN ROOIJEN. si In den ouderdom van ruim 65 j. js Donderdag te 't Zand (N.-H.) na vóórzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden de ïeereerw. heer J, F. Hendriks, pastoor aldaar. Nieuw overleg. De Rijksbemiddelaar in het Ille district, prof. Josephus Jitta, heeft de partijen, betrok ken bij het dreigend conflict bij de Kabel- fabiiek te Delft tot een nieuwe bespreking op geroepen op Woensdag a.s., te houden op bet Departement van Economische Zaken en Ar beid te 's-Gravenhage. Sedert het „Vrede op aarde aan de menschen van goeden wille" in den nacht van Bethlehem heeft weerklonken, is het. Kerstfeest door de ëe~ heele Christenheid gevierd en de Kerstdagen vormden zulk een belangrijk hoogtij in den jaar krans, dat het niet te verwonderen is, dat het licht van het hoogfeest van Kerstmis zijn glans wierp ook over wereldsche gebeurtenissen. On getwijfeld roept 25 December als historischen datum verblijdende feiten in ieders geheugen. Maar ook het tegendeel heeft zich meermalen voorgedaan. Een der eerste groote jaartallen met het Kerst feest verbonden is ongetwijfeld 496 geweest, toen Sint Remi tot Clovis riep: ,Buig uw hoofd, trot- sche Sicamber; vereer wat gij verbrand hebt, verbrand, wat gij vereerd hebt". Clovis liet zich dien nacht doopen en drie duizend zijner franki- sche strijders volgden zijn voorbeeld. Op het oogenblik is de restauratie van de kathedraal van Reims zoo ver, dat de doopkapel van Clovis weder toegankelijk wordt. De geschiedenis zegt, dat Ciovis daarna zich niet altijd het doopsel waardig heeft betoond, en de Kerstnacht van 800 oefent ongetwijfeld grooter invloed op de historie der menschheid. Karei de Groote bevindt zich in dat jaar te Rome en woont het H. Officie in de baseliek van Sint Pieter bij. Paus Leo drukt hem den gouden keizerskroon op bet, hoofd en procla meert hem tot opvolger der keizers van Rome en buigt voor hem, overeenkomstig de gewoonte uit den tijd der Caesars. Karei droeg die kroon met waardigheid. Het Westersch keizerrijk was gesticht; hij beijverde zich onmiddellijk de Lombardiërs, de Saksen en alle volken die hij onder zijn' scepter kon vereenigen, te bekeeren. Helaas, de verdeeldheid zijner zonen zou reeds het rijk doen uiteenvallen en zijn nakomelingen hadden niet dien eerbied voor den Stedehouder, dat zij in Zijn gezag de beslechting hunner twis ten konden vinden. Zijn kleinzoon Karei de Kale moest zelfs met excommunicatie worden getrof fen. In 875, ook in den Kerstnacht, wierp echter ook deze zich neer voor Petrus' Stoel en ver kreeg in de Basiliek van Pieter vergiffenis. Zóó weinig eerbiedigden de nakomelingen van Charlemagne den nacht van vrede, dat Alexan der Borgia na de nachtmis van 1494 moest vluch ten om de Eeuwige stad vnj te laten voor den intocht van het leger van Karei Vlu. Maar de overwinnende koning heelt niet kunnen ver krijgen, dat ook hem de keizerskroon op het hoofd werd gedrukt, niettegenstaande hij in zijn ijver zelfs den muilezel van den Paus had om helsd. Een volgende historische Kerstnacht, en de jonge Lodewijk, neemt het kruis op voor den eersten Kruistocht. Ontstellende loop van de geschiedenis. Als wederom de Kerstnacht in de Wereldsche ge schiedenis verschijnt (1588), "woont Hendrik III het Officie bij voor het heil zijner „ondernemin gen". Op dat oogenblik was tegen de katholieken van de Liga reeds de afschuwelijke misdaad voorbereid, pendant van den Bartholomeusnacht, de moord op den hertog van Guise, in het kasteel van Biois. Hendrik III zou later zelf vermoord worden en zoo weinig was de vrede het deel van zijn koninkrijk, dat zijn zoon Hendrik IV in den Kerstnacht van 1593 Parijs en de Liga moest sommeeren over te geven, docli eerst drie maan den later de poorten open vond, waardoor hij zich regelrecht naar de Nótre Dame kon be geven. Kerstnacht 1776. Reeds een half jaar geieden had het Congres van Philadelphia de onafhan kelijkheid der Vereenigde Staten van Amerika uitgeroepen. Maar de vrijheidsoorlog woedde nog met groote hevigheid en dringende gevaren. Ter wijl Washington den strijd voortzette, zond hij den ouden Frankin naar Europa Deze ont scheepte op Kerstdag te Havre om van den Franschen koning het openlijk verbond voor de handhaving der onafhankelijkheid te verkrijgen. Inderdaad werd dat verbond nog geen jaar later door Lodewijk XVI geteekend, maar in 1792 schreef Lodewijk XVI in de gevangenis van het „Temple" ook in den Kerstnacht zijn testa ment. Zijn hoofd viel kort daarna en de revolutie meende alle christelijke feestdagen, dus ook het Kerstfeest te kunnen afschaffen. Maar in 1794 bestormden de geloovigen reeds de kerken en dwongen de revolutiopnaire overheid er de priesters toe te laten, opdat zij het H. Officie van Kerstmis zouden opdragen. Nog vóór het einde van die eeuw moesten de kerken terug gegeven worden aan den eeredienst en het decreet droeg den datum van 25 December. Drie jaren later werd het Concordaat gesloten. Duizend jaren na de keizerskroning van Char lemagne had een drama den loop der geschiede nis kunnen wijzigen. De 4 nivose van 't jaar VIII, dus Kerstnacht 1800 vernam Parijs, dat generaal Moreau met aartshertog Karei van Oostenrijk een zegevierenden wapenstilstand had gesloten. Parijs was in e» Eersta Cwisul, generaal Bonaparte begaf zich naar het feest in de opera. In de nauwe St. Nicaise-straat ontplofte een hel- sche machine met zulk een hevigheid, dat een dertig personen gedood werden. De koetsier van de calèche van den t.oekomstigen keizer, had met enorme vaardigheid de vaart versneld en Napo leon het leven gered. Vier jaren later, werd het H. Officie van Kerstmis in de Nótre Dame voltrokken in tegen woordigheid van Paus Pius VII, die 2 December haar Fontainebleau gekomen was voor de zal ving van Napoleon, Pius VII had lang geaarzeld, jegens den moord op den hertog van Eughien. Onder de concessies was de terugkeer naar den vH'egoriaanschen kalender. Ook Napoleon onder vond, dat de Kerk slechts „vrede aan de men- schon van goeden wille" wenscht. Thans viert de Christenheid het Kerstfeest vo) blijde hoop, maar in donkere dagen, terwijl de hiaatschappij in een geweldige crisis verkeert. Moge Kerstmis 1932 in de geschiedenis gemerkt worden als een historisch keerpunt naar betere tijden. De Koningin vertelde een boeiend Kerstverhaal. H- M. de Koningin en H. K. H. Prinses Ju liana hadden Donderdag den employees en het personeel van de Kon. Houtvesterij Hoog- ,Jen een Kerstfeest bereid, dat in alle op zichten geslaagd is. Ia de ruime serre van hotel „Eik en Dal" was een prachtige kerstboom geplaatst. aan het feest meer luister bij te zet'en had ziojj een dameskoor gevormd, dat onder leiding van den heer Joh. Buchele een drietal liederen ten gehoore bracht, terwijl ter afwis seling door allen eenige meer bekende kerst liederen werden gezongen. Persoonlijk deed de Koningin een boeiend kerstverhaal. Hierna werden versnaperingen aangeboden en vond de uitreiking der keurig gerangschikte kerstgeschenken plaats, die dank baar werden aanvaard. Verscheidene dames en heeren der hofhouding woonden dezen avond bij. De Koningin met gevolg vertrok om half 7 weder per auto naar Het Loo, terwijl prinses Juliana zich naar Uddel begaf om nog even het Kerstfeest, dat aldaar in het Verenigingsge bouw was georganiseerd met hare tegenwoor digheid te vereeren. GEEN KERSTUITZENDING UIT BETHLEHEM Wij hebben gemeld, dat de K.R.O. van de Deutsche Reichsrundfunk-Gesellschaft toestem ming had gekregen om de kerstuitzending uit Bethlehem, welke vanavond zoo mogelijk door den Duitschen omroep zou plaats vinden, over Huizen opnieuw uit te zenden. Thans verne men wij, dat deze uitzending wegens techni sche bezwaren niet doorgaat. Bij Kon. besl. zijn tot leden in de afvaardi ging van Nederland naar de voorbereidende conferentie betreffende het vraagstuk der ver korting van den arbeidstijd, welke op 10 Januari 1933 te Genève is bijeengeroepen, be noemd: a. tot afgevaardigde der Ned. Regeering, tevens voorzitter der afvaardiging, prof. mr. P. J. M. Aalberse, lid van de Tweede Kamer, voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid: b. tot afgevaardigde, vertegenwoordigende de Ned. werkgevers, mr. P. W. J. II. Cort van der Linden, secretaris der afd. „Nederland" der Intern. Organisatie van Industrieele Werkgevers, alg. secretaris van het Verbond van Ned. Werkgevers, toegevoegd lid van den raad van beheer van 't Intern. Arbeidsbureau; c. tot afgevaardigde, vertegenwoordigende de Ned. arbeiders, P. J. S. Serrarens, bestuurs lid van het R.K. Werkliedenverbond in Neder land en secretaris van het Intern. Christ. Vak verbond, lid van de Eerste Kamer; d. tot technische raadslieden van den re- geeringsafgevaardigde: ir. A. H. W. Hacke, directeur-generaal van den arbeid; mej. mr. G. J. Stemberg, referendaris bij het Dep. van Econ. Zaken en Arbeid, tevens secretaris der afvaardiging; e. tot technische raadslieden van den afge vaardigde voor de werkgevers: dr. ir. B. Böl- ger, adj.-secretaris van Centraal Overleg in arbeidszaken voor Werkgeversbonden; mr. B. J. M. van Spaendonck, 1ste secretaris van de Alg. R.K. Werkgeversvereniging; f. tot technische raadslieden van den af gevaardigde voor de arbeiders: H. Amelink, secretaris van het Christ. Nationaal Vak verbond, penningmeester van het Intern. Christ. Vakverbond, lid van de Tweede Ka mer; E. Kupers, voorzitter van het Ned. Ver bond van Vakverenigingen, lid van de Tweede Kamer. Tentoonstelling in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem. Een paar maanden geleden, heeft het be stuur van den Alg. Ned. Zouavenbond verzocht, om voorwerpen, die herinneren aan den Zoua- ventijd, te zenden aan het Bisschoppelijke Mu seum te Haarlem, opdat zij niet verloren zul len gaan, doch de herinnering aan de offervaar digheid en heldenmoed der Zouaven, voor het nageslacht levend zullen houden. Vervolgens heeft dat bestuur aan Z. II. den Paus verzocht, bij die verzameling te mogen voegen, het standaard-vaandel, dat in die da gen, door de Nederlandsche vrouwen aan het Zouaven-Regiment is geschonken en dat in Rome was achtergebleven. De Heilige Vader was zoo welwillend, aan dat verzoek te voldoen. Dat prachtige vaandel (ontwerp van onzen be roemden Nederlandschen bouwmeester Cuy- pers) staat thans in het Bisschoppelijke Museum te Haarlem opgesteld. Dit feit mag niet, zonder meer, voorbijgaan. Daarom zal dit vaandel, be nevens een collectie zouaven-herinneringen, van af den Tweeden Kerstdag, tot en met Zondag 15 Januari, voor het publiek te bezichtigen zijn, tegen 10 cent per persoon. (Oud-Zouaven hebben vrijen toegang). De tentoonstelling zal geopend zijn, den 2en Kerstdag en de twee daarop volgende Zonda gen, van 2 tot 4 uur, de werkdagen van des morgens 10 tot des middags 3 uur. De Minister van Economische Zaken en Arbeid heeft zijn beschikking van 18 October j.l. tot regeling van den uitvoer van bloem bollen, boomkweekerijproducten en kasplan ten ingetrokken. CRISIS-ZU1VELWET. De Minister van Econ. Zaken en Arbeid heeft zijn beschikking van 15 Nov. j.l. inge trokken en aangewezen als zuivelproduct voor de uitvoering van de Crisis-Zuivelwet gepas teuriseerde room voor zoover bestemd om in een hoeveelheid van ten minste 400 K.G. in één zending te worden geëxporteerd. Van 27 tot 30 December a.s. zal in het se minarie Hageveld een cursus worden gegeven voor ingewijde Graalleidsters. Deze cursus zal op 27 December a.s. door Z.H.E. mgr. J. D. J. Aengenent, bisschop van Haarlem, worden geopend met een plechtig lof in de kapel van het seminarie. Naar het „U.D." mededeelt zou de commis sie, die zich belast had met de voorbereidende werkzaamheden voor de vestiging van een vliegveld in de directe omstreken van Utrecht, er in geslaagd zijn de hand te leggen op een terrein in de Bilt. Naar de voorzitter der commissie, de heer A. M. J. P. Delia Mouton, ons telefonisch mede deelde, is dit bericht uit de lucht gegrepen. Wel heeft de commissie een terrein bezichtigd, over de aankoop waarvan nader beraadslaagd zal worden. Bij Paul Brand te Hilversum verscheen een Nederlandsche vertaling (door Anton van de Velde) van Henri Phéon's spel „Epiphanie" met prentjes van Franfpis Bisson. Wat thans de rechtbanken betreft, erger, immers onherstelbaarder dan de opheffing der kantongerechten is de voorgestelde op heffing der z.g. rechtbanken der tweede klasse, te weten: Roermond, Zutphen, Tiel, Almelo, Dordrecht, Alkmaar, Winschoten. Genadiglijk doet de minister in zijn Memorie van Antwoord de concessie dat Roermond, Almelo en Alkmaar niet onmiddellijk behoe ven te worden opgeheven, omdat naar het luidt men ten Departemente te Den Haag niet zeker ervan is of Maastricht, Zwolle en Haarlem niet eerder voor opheffing in aan merking komen! Onherstelbaar. En hiermede leggen wij nogmaals den nadruk op het vitium originis van dit ongelukkige wetsontwerp, dat zich aandient als een crisismaatregel, maar in waarheid inhoudt een ingrijpende reorga nisatie van uiterst bureaucratisch centrali- seerende strekking, die geenszins het rijde- lijk karakter draagt van een crisismaatregel. Het spreekt wel vanzelf dat maatregelen, waartoe bezuinigingsnoodzaak aanleiding geeft, van blüvenden aard mogen zijn; wij behoeven slechts te wijzen op de reeds door de Tweede Kamer aangenomen afschaffing der bemoeienissen van het Openbare Minis terie in civiele zaken. Doch zoo vèr strek kende reorganisatiemaatregelen als de op heffing van de helft der bestaande kanton gerechten en van verschillende rechtbanken mag niet als een eenvoudige bezuinigings maatregel worden aangediend en als zooda nig met een enkel toelichtend woord bij de volksvertegenwoordiging er worden door ge jaagd. Een onherstelbare fout dit opheffings- ontwerp, omdat daardoor aan andere en betere reorganisatie en bezuiniging, in de kringen van rechterlijke macht en balie voorgestaan, de pas wordt afgesneden. Als men wil bezuinigen moet men de groo te lijn in het oog houden, zeide de minister bij de toelichting tot het wetsontwerp. Zeker, maar in het geheele opheffingsontwerp is voor zoover het bezuiniging beoogt met geen mogelijkheid een groote lijn te ontdekken; als bezuinigingsmaatregel is het alleen maar buitengewoon simplistisch gedacht. Schaft de helft van de rechterlijke macht af, dan heb je de helft minder te betalen. Maar met die simplistische redeneering ten aanzien van kantongerechten en kleinestadsrecht- banken, met die groote lijn, die niets anders is dan een streep door 50 pet. van de kanton gerechten en door alle rechtbanken der tweede klasse, wordt door het bureaucra tisch Den Haag aan de plattelandsrechtspraak en de rechtspraak in de kleinere steden de doodsteek gegeven. De minister beroept zich erop, dat hij ter zake der opheffingen het advies van leden der rechterlijke macht heeft ingewonnen. Men kan er wel zeker van zijn dat, gelijk Prof. Mr. J. C. van Oven in N. J. B. van 8 October 1932 terecht veronderstelt, Haagsche invloeden daarbij overwegend zullen zijn ge weest. :j Er valt de aandacht op te vestigen, dat in 1924 na rijp beraad alleen Zierikzee en Heerenveen voor opheffing in aanmerking kwamen. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn om enkel uit reorganisatieoverwegingen op heffing van rechtbanken, die in 1924 is afge stemd, in 1932 opnieuw voor te stellen; maar onder het motto bezuiniging moet thans die opheffing, op veel grooter schaal dan toen werd voorgesteld, worden doorgedreven. Naar 's ministers inzicht zijn blijkbaar de zoogenaamde rechtbanken der tweede klasse tweederangsrechtbanken, die maar zoo spoe dig mogelijk moeten worden opgedoekt. Men blijve bij het votum van 1924 en wei- gere beslist de opheffing van ook maar één der rechtbanken der tweede klasse. Men stelle daartegenover de terugbrenging dier rechtbanken tot een minimum formatie van één president, twee leden, één officier van justitie en één griffier. Wij zijn er van over tuigd, dat eenerzijds voor zoodanig college voldoende arbeid te verrichten valt in elk der genoemde steden, anderzijds met behulp van de in die steden geconcentreerde kan tonrechters, eventueel te maken tot buiten gewone leden dier rechtbanken, het recht- bankwerk van civiele kamer en strafkamer, politierechter, kinderrechter en rechter-com- missaris in strafzaken volledig.te verrich ten is. Van bezuinigingsstandpunt beschouwd is dit de aangewezen oplossing omdat, hoe men het ook keert of draait, een rechter te Dor drecht of Alkmaar nu eenmaal minder kost dan een rechter te Rotterdam of Amsterdam, en omdat berechting van een zaak bijv. uit Enschede nu eenmaal minder kost te Almelo dan te Zwolle, hoe licht de minister geheel ten onrechte overigens de kosten van ver voer, verblijf en tijdverlies voor getuigen, politie en partijen dan ook moge tellen. Van rechtspraak-standpunt beschouwd is het evenzeer de aangewezen oplossing, omdat het nu eenmaal wenschelijk is, dat de rech ter van eerste instantie zooveel mogelijk ter plaatse recht spreke. En van cultureel stand punt beschouwd is het eerst met recht onver antwoordelijk, hoe weinig de minister dit standpunt dan ook moge waardeeren en met schouderophalen locale belangen moge geringschatten, de kleinere provincieste den van hun rechtbank te berooven. 472. Max en Jaap maken een sneeuw man in den tuin. Een onde hooge hoed op zijn hoofd, een pijp in zijn mond; net. echt. 473. Tante Anastasia komt met haar twee lievelingen den tuin binnen. „Groote Griet!" roept ze uit. „wat is dat voor een 'vreeselijke man!" En van den schrik valt ze flauw. 474. Petronella komt aanloopen, en staagt er met Max in haar met wat sneeuw bij te brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1932 | | pagina 5