DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. ADRESSEN" Waar dat wiel draait" STADSNIEUWS Hoogstraat 69. Tel. 68436. Fa. W. VAN LOON P. HANOU B. A. HENGST 56ste JAARGANG ZATERDAG 4 FEBRUARI 1933 No. 16559 C. v. d. MOST Czn. DE GOEDKOOPSTE DEKENS! BUREAU KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 WERKINRICHTINGEN VOOR ZWAKZINNIGEN. burgerlijke stand. OPRICHTING VAN EEN SPORT- FONDSENBAD. H. Th. v. d. VLERK forte Dam 6, Telef. 69593 DRENTSCHE STOETEN uit de BAKKERIJ v. H-WIJSBROEK MAGAZIJNEN „DE STER" SCHIEDAM. WANDGEDIERTE, aanrijding. KETHEL VLAARDINGEN MAASSLUIS AANGEHOUDEN. HET VRAAGSTUK DER ,,PINDA- CHINEEZEN", Een onverwacht succes en de gevolgen daarvan. Overdreven milddadigheid een gevaar ook voor de betrokkenen. Boterstraat 63 - Telef. 68685 Voor de Winter avonden mijn prima Per Liter Per Flesch ff 3.50 ff 3.ÖÖ DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bt) vooruitbetaling Per drie maanden 3.25; per maand 1.10; per week 25 cents. Bij bezorging franco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar a 6 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt t Voor 1—6 regels 1.55 elke regel meer 25 ets. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadige heidsadv. worden geen contracten afgesloten.. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.50; 10 regels 1.15 regels 1.50. bjj vooruit- betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. Gratis-Ongevallenverzekering: 500.bij overlijden door een ongeval; 500.bij verlies van beide handen, voeten of oogen; 250.bij verlies van één band, één voet of één oog; ƒ150. bij verlies van een duim, 75. bij terlies tan een wijsvinger 50.bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in uit blad woidt afgedrukt. BUSJES VAN HET CRISIS-COMITE. Eenigen tijd geleden werd van de zijde van den Middenstand aan de Commissie voor de Financiën uit het Plaatselijk Crisis-Comité in overweging gegeven, als in andere plaatsen, ook in Schiedam bij de winkeliers, op bureaux, enz. een busje te plaatsen, waarin kleinere gif ten zouden kunnen worden verzameld ten bate van het Crisis-Comité. De Commissie voor de Financiën heeft dit denkbeeld gaarne overgenomen. Het kan toch niet worden ontkend, dat vele burgers gaarne hun offer voor het Crisis-Comité zouden bren gen, maar dit slechts in een klein bedTag periodiek kunneui doen. De te plaatsen busjes bedoelen nu deze kleine giften te verzamelen. En vele kleine maken immers een groote! Het Crisis-Comité heeft een groot aantal busjes ln de Schdedamsche kleuren (geel zwart) laten vervaardigen, en deze zijn thans gereed om uitgegeven te worden en een plaatsje te vinden. Wil deze poging om de financiën van h Crisis-Comité te versterken slagen, dan zulle: in hoofdzaak twee voorwaarden moeten wor den vervuld. Alllereerst deze, dat vele winkeliers, en ver der daarvoor in aanmerking komenden, zich bereid verklaren een busje ter plaatsing te aanvaarden. Dezer dagen zullen zij daartoe worden bezocht; van harte hoopt het Crisis- Comité dat niemand weigeren zal een busje ter plaatsing in ontvangst te nemen. Op regel matige tijden zullen de busjes vanwege het Crisis-Comité worden geledigd. In de tweede plaats, dat het publiek zijn medewerking verleent. Het Crisis-Comité doet een beroep op allen om hij het doen van in- koopen ook de nooden van zoovele mede-bur gers te gedenken en een gave in het gereed staande busje te dieponeeren. Bij medewerking van velen zal het Crisis-Comité zijn arbeid kunnen hlijven voortzetten en zal nog weer in menigen nood kunnen worden voorzien. Een ieder, die een busje wil plaatsen, en wien dit binnen 14 dagen na heden niet is aan geboden, geve dit even op aan den heer Joh. Nauman, Lange Haven 64 ,die zich als lid van ihet Crisis-Comité met de distributie wil be lasten. De Werkinrichting voor Zwakzinnige Jon gens heeft in het afgeloopen jaar voor een be drag van 2252.aan prodneten verkocht. Ondanks do slechte tijden is de afzet niet minder dan het jaar daarvoor. Het aantal jongens is nu weder met drie vermeerderd en als gevolg daarvan worden ook vele voorwerpen meer vervaardigd dan voorheen. Het bestuur heeft deze jongens toe gelaten In het vertrouwen, dat ook de produc ten, die zij vervaardigen, hun weg zullen vin den naar de, huizen van de velen, die met het werk der Vereeniging sympathiseeren. Wan neer dit niet het geval zon zijn, zou er gebrék komen aan voldoende werkgelegenlieid voor zoovele nijvere handen. Het bestuur wekt daarom langs dezen weg er nog eens toe op, van de jongens te koopen, wanneer zij zich met hun wagentje, beladen met de vruchten van hun arbeid, aan de hui zen aanmelden. JAARVERGADERING R, K. ONDER WIJZERS. De afd. Schiedam en Omstreken der Dloce- saanvereendging van R. K. Onderwijzers in het bisdom Haarlem houdt op Donderdag 9 Febr. des avonds te 8 uur in het Corner House haar jaarvergadering. De agenda vermei dit buiten de jaarverslagen enz. nog: actie voor verdere doorvoering leekensöholen (met maan, perso nen) te Schiedammededeelingen over het Oranje-comité; bestuursverkiezing wegens het aftreden van A. W. G. Dekker, diie herkiesbaar is; bespreking agenda Alg. Verg. op 18 April 1333 te Haarlem; gezellige pauze ter gelegen heid van de jaarvergadering en bespreking van het ziekenhuis-concept. GEREFORMEERDE VACANTIESPELEN. Na het tot stand komen van de R. K. kin- dervaeputiespelen en van die der S. D. A, P.- vrouwenolub zijn er thans ook plannen in voorbereiding om te komen tot kindervacantie- spelen van' Geref. kinderen. Een commissie üieeft zich daartoe reeds gevormd, welke in contact is getreden met het Geref. schoolbe stuur; dat stemt volledig in met de plannen. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 3 Februari. Vertrokken Duitech s.s. Delia, met stukgoed naar Sagunto, via Antwerpen; Duitsch m.b, Ramses, met stuk goed naar Japan. SCHIEDAM, 4 Febr. Aangekomen Japanech s.s. Koki Maru, met olie van Dalren voor N.V. Sohieveem, iu de WU'helmlnahaven. SCHIEDAM, 4 Febr. Vertrokken; Eng. s.s. Llanstephan Castle, met stukgoed naar Ham burg. Aangiften van I—3 Februari. ..GEBOREN: Theodora Jacoba d. van L. Koo rengevel en T. J- Hitman, Bilderdijkstraat 37. Elisabeth Geradina Maria, d. van T. M. N. Vitscher en A. J. L. van Veen, Schie 112. Maria Rosa, d. van B. de Jonge en B. A. As- mus, Groenweegje 68. Margaretha Aletta, d. van G. J. de Reuver en J. M. A. de Zwart, Ja- cobastraat 1. Johannes Mattheus Maria, z. van A. P. Bijenhoorn en M. J. van Rooijen van Ruijsdaellaan 18. Jacobus Martinus Maria z. van C. G. M. van Vliet en D. T. M. Blok, Dr. Noletstraat 1. OVERLEDEN: A. Trijselaar 77 j., Hellevoet- schestraa 2a. A. C. Alblas 81 j. weduwe van J. A. Meijer, Hoogstraat 112. P- Slagmoolen 48 j-, Nassaulaan 75. S. Lolkus 65 j.. Hoofd straat 33. In liet Westen van Schiedam aan de Julianalaan. Aan de activiteit van het stichtingscomité van het sportfondsenbad te Schiedam, waarbij in de eerste plaats de heeren J. W. Wijchers, N. J. Bouvet, mr. C. Vermaas en P. Soetens mo gen worden genoemd, is het te danken, dat bin nenkort ook te Schiedam de plannen, inzake een sportfondsenbad verwezenlijkt zullen wor den. Het behoeft wel geen betoog, dat er heel wat moeilijkheden te overwinnen zijn geweest. Na dat de levensvatbaarheid van de sportfondsen actie te Schiedam was gebleken, dacht men bij de gemeente te moeten aankloppen voor garan tie ten opzichte van een te sluiten leening. doch dank zij de N. V. De Vereenigde Sportfondsen- baden is het mogelijk in de financiering van de reeds ver gevorderde plannen, waarover spoe dig nader nieuws kan worden verwacht, te voor zien. Een andere moeilijkheid was het vinden van een geschikt terrein. Hiervoor is men tot over eenstemming gekomen met de aannemers- en bouwfirma A. Jonkers en Jac. Wols, welke in 1931 in het Westen van Schiedam van de ge meente een stuk grond heeft gekocht, gelegen aan de Julianalaan, de burgemeester Knappert- laan en de Bosboomlaan, voor het bouwen van een blok huizen. Op het vrij groote binnenter rein zou volgens een in April 1931 genomen raadsbesluit oorspronkelijk een vergaderzaal worden gebouwd. De gemeentelijke instanties zijn, nu de behoefte daaraan niet zoo groot is gebleken, bereid deze voorwaarde te laten ver vallen, om op het binnenterrein een sportfond senbad te laten verrijzen. De afdeeling bouwbureau van de N. V. Ver eenigde Sportfondsenbaden is bereids druk be zig de detaiite.ekeningen uit te werken, zoodat binnenkort een aanvang met de werkzaamhe den kan worden genomen. 99 I Gediplomeerd Uurwerkmaker I ELECTROTECHNISCH BUREAU Broers we'd 91, Telef. 68276 De GOEDKOOPSTE WINKEL in Ijzerwaren, Electrlsch Materiaal en I) Philipslampen HOOGSTRAAT 22 - TELEFOON 68619 Reel 992IS MOLTON GESTIKTE WOLLEN Hoogstraat Groenelaan Rembrandtlaan. Reel. 8891S H. PLUYM Klokken en Brillen HOOGSTRAAT 153 ZUIVERAARS KAMERLINGH 0MNESLAAN 124a, TEL. 69655 Specialiteit in het verdelgen van Niets behoeft ontruimd te worden. ZONDAGSDIENST GENEESKUNDIGEN EN APOTHEKEN. De Zondiagisdóienat zal worden waargenomen door de geneeskundigen De Bruyn, Nwe. Ha ven; Gteeindes; Veemlantstraat 2 en Ormel, Singel 76. Geopend zal zijn de a p afbreek van den heer J. H. Evers, Lang© Haven 81, welke de vol gende wéék tevens den nachtdienst, waarneemt PIENTER DIENSTMEISJE. De heer A. deed aangifte hij de politie, dat er gisteren tijdens zijn afwezigheid iemand aan zijn woning, die te huur staat, geweest Is, zeggende, dat hij van hem toestemming had gekregen om het huis te bezichtigen, het geen niet waar was. Het dienstmeisje ver trouwde de zaak niet en stuurde den man weg. Men zij gewaarschuwd. Gisterenmiddag had op den hoek van de RemibrandtlaanMesdaglaan een aanrijding plaats tusschen een auto bestuurd door C. H C. H. uit Rotterdam en dT. R., van hier. Beide auto's werden beschadigd. De politie maakte proces-verhaal op. SCHIEDAMSCHE BOEK- en KUNSTHANDEL HOOGSTRAAT 50, SCHIEDAM. Telef. 69663 Adres voor betrouwbare boeken. Levering van: VAKBOEKEN STUDIEBOEKEN WETENSCHAPPELIJKE LECTUUR, enz. enz. Inlichtingen over boeken gratis. SCHILDERIJEN PLATEN KRUISBEELDEN - WIJWATERBAKKEN enz. Reel. 112S 10 DE GRAAL, Repetitie voor het St- Lidwinaspel. De eerste groote algemeen e repetitie voor het St Lidwinaspel zal gehouden worden Zon dag 5 Februari van 3!4uur in het ge bouw Musis Sacrum", Lange Haven 115. Alle deelneemsters worden om 3.20 uur verwacht aan de Graal, Lamge Haven 92. Tekstboekjes voor de deelneemsters zijn van af Zaterdag 4 Februari verkrijgbaar aan de Graal, Lange Haven 92. EERSTE SCHIEDAMSCHE SCHAAK- VEREENIGING. Het gaat met de Eerste Sdhiedamscbe Sohaak- vereeniging in de competitie den laatsten tijd nog al voorspoedig. Wist het 2e tiental Don derdagavond een klinkende overwinning te behalen op Kralingen (al moet gezegd worden, dat het niet opkomen der 3 hoogste borden van Kralingen" den uitslag waarschijnlijk eenigzins geflatteerd maakte), gisterenavond werd het 2de tiental van ,,De Pion" door het 1ste tiental van E.S.S. verslagen. Het 2e tiental van E.S.S. heeft hierdoor zijn kans op het kampioenschap in zijn afdeeling behouden, terwijl het le tiental zijn positie door de laatste overwinning heeft versterkt. Maandagavond a.s. vindt in de bovenzaal van Musis Sacrum alhier weer de jaarlijksche massale kamp plaats met ,,Spange", waarbij een 60 a 70 schakers den fairen strijd zullen aanbinden ter verdediging van de eer hunner dub. In de winterwedstrijden van E.S.S., die we derom volgens het Zwitsersohe systeem ge speeld worden, begint nu teekening te komen. Langzamerhand scheidt zich het leidend pele- ton van de zwakkere broeders af. Aan de spits gaat dit jaar weer, als zoo ook te voren de veteraan J. Penning. Wel kan gezegd worden, dait E.S.S. die deze maand haar 10-jarig bestaan gaat her denken, o.a. door het uitschrijven van een groote© nationalen wedstrijd, te midden van den strijd in het schaakleven staat, en dat zij haar taak, het propageeren van de schoone schaak sport naar behooren vervuld. H.D.V.S.'t GOOI. Na een gedwongen rust van zes weken sal morgen het bruine monster weer rollen aan de Damlaan. Het veld is in goede conditie, zoodat men op een goeden wedstrijd kan reke nen, temeer daar de verliezende partij een slecht nummer op de ranglijst gaat bezetten. De Bruin is nog niet van zijn blessure her steld, zoodat hij niet mee zal spelen. De opstelling is als volgt: Beun, d.; Pettinga en van Gerwen, a.; v. d. Tuijn, den Hoed en v. d. Ende, m.; v. d. Griendt, v. d. Voort, Bos, Scheffens, Bergholte, v. BURGERLIJKE STAND. Aangiften va© 15 Januari1 Februari. GEBOREN: Maartje, dochter van C. A. Jongste en K. M. Kwant, Kandelaarweg 4; Leen, zoon van G. Zoneveld en L. A. Bijl, Sdhiodamsche weg 33; Jacob, P. H„ zoon van P, J. van Dam en M. M. Kool, Nieuwst raat 6; Cornelia, dochter van L. P. Roeters en C. Zwarts, Spoorstraat 22. ONDERTROUWD: Simon Ham, 28 j. en Anna Göpfrick, 24 j. OVERLEDEN: Martinus van Vliet, 68 J„ ecktig. van S. Voorburg, Vlaardingerweg 14. WEELDE.'VERTERINGSBELASTING. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor den Beneden-Maas te Vlaardingen heefit een adres gezonden aan de Tweede Kamer en de Staiten-Generaal inzake het ontwerp weel- derverterdnigSbeilasting, waarin de Kamer o.a. naar voren brengt, dat het 'tijdstip om over te giaan tot heffing van een weel/de-varterlngs- belasting naar haar oordeel moeilijk ongun stiger gekozen had kunnen zijn. De Kamer wijst er op, dait de catastrophale teruggang in zak© de werkloosheid en de diaahaan verbanden vemairmiimg vrijwel over d'e geheele linie een vermindering der Uitga ven tot het hoogstnoodzakelijke tengevolge hébben (gehad, waar-in voor Dux© zoo goed als geen plaats meer is. Vervolgens wijst de Kaïmar er op, dat de fabrikanten dezer goede ren ln de u-oorzakelijkheid verkeeren, om in het binnenland hun af zeg ©bied te zoeken, daar bun die mogelijkheid, tot export goeddeels is ontnomen. Hier staan zij echter voor dé sterk ingekrompen koopkracht der bevolking, die naast het vergroote aanbod de prijzen reeds dusdanig dirukt, dlat verdere verlaging niet zonder ernstige bezwaren kan plaa/ts vinden. De Kaïmer wijst er op, dat de regeering door de indiening van diit wetsontwerp den toe stand nog aanmerkelijk dreigt te verscherpen, daar de regeering zelve den last, dien zij met dit wetsontwerp op de bedrijven legt, hoog aan slaat. De Kamer betreurt het overigens, dat niet voldoende schijnt te zijn doorgedrongen, dat buiten het gletijzerhedrijf en het hotelbedrijf eveneens een noodtoestand heerscht, die geen verzwaring van lasten toelaat. Dekamer Is des te meer verwonderd over de geste der regeering, waar anderzijds getracht wordt door steunmaatregelen diverse takken van bedrijf te hulp te komen. Naast de verkleining van het binnenlandsche afzetgebied en de onvermijde lijke toeneming der werkloosheid, wijst de kamer nog op de vergrooting van kapitaals- investeering als gevolg van het wetsontwerp. De fabrikant-af leveraar zal zoo lang zijn afne mer crediet geniet, steeds in voorschot staan, tenzij zekerheid dooi- hem wordt gesteld, het geen echter vermeerdering van kapitaal vraagt. Ook de handelaar zal in zijn voorraad gestoken gelden moeten verhoogen, aoodat de behoefte aan crediet zal stijgen. BURGERLIJKE STAND. Aangiften van 27 Januari tot en met 2 Februari GEBOREN: Jacobus, z. van D. H. Vink en J. Termijn, Geerkade 17; Jacoba Petronella, d. vón J. M. C. van der Hidde en A. K. Beek man, Fenacoliuslaan 13; Jan, z. van H. Bakker en M. van Vliet, Dutoltstraat 11. ONDERTROUWD: Klaas Rijpsma en Jacoba Jacomina Kolenbrander. OVERLEDEN: Antonie van der Pol, 66 j„ echtgenoot van Neeltje Johanna Strijbos, Goud steen 7; Johanna de Graaf, 57 j„ Groen van Frinstererkade 12; Willem Brand, 72 j., weduw naar van Adriana Johanna van der Reijden, Adriaan van Heelstraat 1; Johan Frederik Wilhelm Webers, 32 j., echtgenoot van Aaltje de Neeff, Sandelijnstraat 70. IJSVERMAAK? Nu de vorst voorbij le blijft het ijs in de Z'uidvliet nog een attractie voor de jongens. Dit was gisteren na het uitgaan van de school al bijzonder het geval. De jongens vlogen van de eene naar de andere zijde over de schollen heen. Niet minder dan een zestal zijn echter met een nat pak thuis gekomen; drie gingen er kopje onder. Door de politie is aangehouden A. T., die voor drie vonnissen gesignaleerd stond in het politieblad. Daar hij geen geld had om te beta len, is hij ter beschikking opgezonden. De „Pinda-mannetjes" zijn langzamerhand in geheel het land bekende figuren geworden. Overal in stad en land vertoonen zij zich met hun trommel op den straathoek en langs den weg, hun klaaglijk „pinda-pinda" roepend, zacht en toch doordringend, in eentonigen dreun. De armelijke kereltjes, met hun uit- drukkinglooze gezichten, waarin de jukbeen deren door het vel dreigen heen te steken, wekten alom medelijden, ieder had met de stak kerds te doen, de groote moeilijkheid was echter, hoe hen te helpen. Men wilde een steunactie beginnen hier en daar begon men Inderdaad plaatselijk en aan het „centraal archief en inlichtingenbu reau inzake maatschappelijk hulpbetoon" te Amsterdam werd van verschillende zijden om inlichtingen gevraagd omtrent het in te ne men standpunt ten deze. In samenwerking met de Vereeniging van secretarissen van Armenraden heeft dit bu reau toen een onderzoek ingesteld, waarvan het resultaat thans in een rapport is neergelegd. Daarin wordt allereerst geconstateerd, dat ook in normale tijden steeds een betrekkelijk groot aantal Chineezen in ons land aanwezig was. De overgroote meerderheid van hen woon de te Rotterdam en te Amsterdam. Zij waren werkzaam bij verschillende stoomvaartonder nemingen en dus meestentijds varende. Door de malaise in de scheepvaart, maar vooral ook door technische oorzaken (gebruik van olie stookinrichtingen, waarbij weinig personeel noodig is) zijn vrijwel allen aan den wal. In Rotterdam waren er dientengevolge, vóór de pindaverkoop begon, vermoedelijk 1000, in Amsterdam 400. Deze Chineezen leefden ook in normale omstandigheden voor het over groote deel in hun ei^en boardinghouses, waar zij, naar het schijnt, vrijwel onbeperkt crediet genoten. Zij hebben onder elkaar hun leiders de z.g.n. „number ones", shippingmasters en boarding-house-masters, aan wier leiding zij zich geheel schijnen over te geven. Van Chi- neesche zijde werd het bureau verzekerd, dat bemoeiing van buiten, gezien deze eigenaardige toestanden, desorganiseerend werkt. Ons Bureau, aldus het rapport, is niet in staat dit laatste te beoordeelen. In iéder geval mag worden aangenomen, dat aan den eenen kant uit onderlinge bronnen voor een groot deel werd voorzien in de levensbehoeften der Chi neezen, doch dat anderzijds bij- voortduring der malaise deze bronnen ten deele ook éphouden te vloeien. Dit laatste heeft ten gevolge ge had, dat de Chineezen zijn begonnen met den verkoop van pindakoekjes. Aanvankelijk be perkte zich deze handel tot Rotterdam en na de Indische tentoonstelling tot Den Haag en Amsterdam. Geleidelijk hebben de Chineezen zich echter verspreid over het geheele land. Voornamelijk door deze verspreiding ontstaan thans allerlei moeilijkheden en gevaren. Zoo lang deze Chineezen te Amsterdam en Rotter dam bleven, was er van een probleem geen sprake. In deze steden hadden zij hun relaties en hun eigen milieu en waren zij min of meer thuis. In de verschillende provincieplaatsen, waar zij thans heen trekken, zijn zij echter volkomen ontworteld en het gevaar bestaat, dat zij daar paupers worden, waarmede men op den duur zal blijven zitten. Een onverwacht succes. De pindaverkoop heeft een onverwacht suc ces gehad. De koekjes werden niet alleen door ieder gekocht, maar op buitengewoon gulle wijze werd dikwijls ver boven den prijs gege ven en regende het giften. In tal van plaatsen zijn bijeenkomsten voor hen georganiseerd en is hun voedsel en kleeding verstrekt, ja, zelfs in verschillende plaatsen is een comité opge licht COGNAC Dit heeft weer ten gevolge gehad, dat de piudaverkoop een steeds grooteren omvang heeft aangenomen. De Chineezen, die door de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland" behoor lijk werden verzorgd, bezweken voor een deel ook voor de verleiding om met pinda's er op uit te gaan, terwijl evenzeer zij, die ln den ge wonen handel werkzaam waren, er met de trommel op uit zijn gegaan. Het staat wel vast, dat deze handel zeer be hoorlijke inkomsten heeft opgeleverd, verre uitgaande boven datgene, waaraan de Chinee zen ook in gewone tijden, gewend waren. Als onmiddellijk gevolg hiervan werden reeds klachten vernomen van de „shippingmasters dat zij, ook als er werk is, moeilijk werkkrach ten kunnen vinden, terwijl anderzijds uit an dere landen thans reeds Chineezen naar Ne derland komen, om mede te profiteeren van de buitengewone milddadigheid der Hollanders te hunnen opzichte. De oprichting van Comité's heeft in dit al les geen goed gedaan. In Rotterdam heeft een vereeniging geld voor de Chineezen ingeza meld, doch zit, na in enkele gevallen, waarin werkelijk van nood gebleken was, steun te hebben verleend, vrijwel verlegen met de ver zamelde gelden. Een in Den Haag opgericht comité, dat gelijksoortige ervaringen heeft op gedaan, heeft tenslotte aan den Armenraad overgelaten te beslissen, wat er met de inge zamelde gelden moet geschieden. De oprichting van dergelijke comité's kan ten gevolge hebben dat de Chineezen trekken naar de plaats, waar een comité werkzaam is, terwijl dit comité zelf na de eerste vleug van enthousiasme, met de handen in het haar zit. Hygiene en pinda-hoeujes. Alvorens tot de conclusie te komen, zij nog een enkel woord gewijd aan het verkoopartikel zelf. In de dagbladen hebben berichten gestaan, dat de bereiding van de pindakoekjes uit hy giënisch oogpunt volstrekt geen aanleiding gaf tot klachten. De juistheid dezer mededeelingen trekken wij in twijfel. Uit eigen beschouwing is ons gebleken, dat de plaatsen, waar de koekjes worden gemaakt, allerminst aan rede lijke eischen voldoen. Woon- en slaapvertrek, waar orde en zindelijkheid ver te zoeken zijn, dient dikwijls tegelijk als werkplaats, waar de waren worden samengesteld. Het komt ons voor, dat er wel degelijk ernstige hygiënische bezwaren aanwezig zijn. In de tweede plaats een enkel woord over de Chineezen zelf. De levenswijze van deze men- schen is altijd, ook in normale omstandighe den, zeer primitief geweest. Voor Westerlingen is het altijd bezwaarlijk geweest te beoordeelen hoe de verhoudingen onder hen zijn en waar van zij leven. Ons werd verzekerd van zeer bevoegde zijde, dat, zoodra zij in het bezit zijn van geld, veel wordt gespeeld en dat gebruik van opium dan dikwijls voorkomt. Ook werd alcoholgebruik geconstateerd. Op straat ma ken zij ongetwijfeld een zeer zieligen indruk. Zij gedragen zich ook bij hun handel allerminst als bedelaars. Vast staat ook wel, dat hun eer gevoel zeer is ontwikkeld. Het staat hun tegen onverdiend geld aan te nemen en zij misdia- gen zich bij hun verkoop op geen enkele wijze. Juist dit alles verklaart de golf van medelij den en vrijgevigheid te hunnen opzichte. Geen overdreven milddadigheid. Concludeerende willen wij in de eerste plaats vaststellen, dat er geen reden is behalve wellicht in hygiënisch opzicht waarom men de aangeboden pindakoekjes niet zou koopen. Er is echter geen reden om daarbij liefdadiger te zijn, dan men pleegt te zijn voor onze Hol- landsche kooplieden. De overdreven milddadigheid, waarvan ons sterke staaltjes bekend werden, is in gevolge zeer verkeerd en schept èn voor de Chineezen èn voor de Hollandsche bevolking, en speciaal voor de gemeentebesturen op den duur aller lei ernstige gevaren. In het bijzonder moet er zorgvuldig voor ge waakt worden, dat de Chineezen niet blijven bangen in de gemeente, waar zij met bun ban- del heentrekken. Zij behooren thuis in Rotter dam en Amsterdam en, in het algemeen gespro ken, is het te eenen male verkeerd er toe mede te werken, dat zij uit deze Rotterdam- sche en Amsterdamsche milieus worden ge haald. Naar ons oordeel zou het het beste zijn, wanneer de Chineezen, voor zoover zij hier op den duur niet noodig zijn, werden terugge bracht naar hun land. Ons werd verzekerd, dat aanbiedingen in die richting door scheep vaartmaatschappijen geen medewerking onder vonden van de betrokken Chineezen. Hoé dit zij, het bevorderen van dezen terugkeer be hoort uit den aard der zaak tot de competen tie van de Regeering, in samenwerking met de Chineesche autoriteiten hier te lande. Deze te rugzending zal echter zeer worden belemmerd, wanneer het Nederlandsche publiek blijft voort gaan, op overdreven wijze liefdadigheid te be oefenen aan deze menschen, die dit niet ge wend zijn en ook niet wenschen. In het algemeen luidt onze conclusie, dat onze aangeslotenen goed zullen doen, groote reserve in acht te nemen. Wat het publiek betreft, dit zal verstandig handelen en in het belang van de Chineezen zelf, door zich te beperken tot het koopen nu en dan van de aangeboden artikelen, volkomen op dezelfde wijze, zooals men dit zou doen ten aanzien van Hollandsche venters. Verwacht wordt; Matige tot krachtigen, Wes- elijke tot Zuidelijken wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regenbuien, zachter in het Noorden, in het Zuiden weinig verandering in tempera tuur. lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R. K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Maandagavond van 9 tot half II repetitie van het gemengd koor van den K. K. Gorzen in het Parochiehuis. lederen Dinsdagavond van 6—7 uur repetitie van het kinderkoor van den K. K. Gorzen ln het Parochiehuis. lederen Dinsdag bestuursvergadering R. K. Metaaibewerkersbond ,,St. Eloy", gebouw R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond te 8 uur repetitie van het Symphonie-orkest L. v. Beethoven (dir. J. C. M. Feltzer) in Musis Sacrum. lederen Woensdag om half 9 bestuursvergade ring van het afdelingsbestuur van den Ned, R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen Schiedam 1. Ver- eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige onderwerpen door den praeses. lederen Donderdag om 8 uur repetitie R. K. Gem Tooneeivereeniging „Alberdingk Thjjm", Gebouw R. K. Volksbond. lederen Donderdagavond van 810 uur repe titie Polyhymnia. R. K. Volksbond. lederen Vrijdag te 8 uur cursusavond der R. K. E. H. B. O. in het gymnastieklokaal der Eerw. Broeders. Nieuwe Haven. lederen Vrijdagavond van half 9 tot half U repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedams Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ed. Flipse Gebouw R. K. Volksbond. lederen tweeden Vrijdag der maand bestuurs vergadering van de afd. Schiedam van den Ned. R. K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus". Tusschen 8 en 8.30 uur ..klachten" voor de leden lederen Zaterdagavond: Ned. R K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken ,,St. Antonius" Van half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden Zaterdag 4 Februari. Feestavond der A. B- S.-scholieTenvereenl* ging, in den R. K. Volksbond, te half 8 uur, Maandag 6 Februari- Concert van Gemengd Koor", in den R. K, Volksbond, te 8 uur. Dinsdag 7 Febpuari. Lezing van dr. R. van Roosbroeck uit Ant werpen over „Oranje 1533'67", in „Musis Sacrum", te 8 uur. Woensdag 8 Februari Lezing over St. Liduina, door prof. dr. A. Steger uit Delft, R. K. Volksbond, half 9 uur. Donderdag 9 Februari Groote Propaganda Feestavond R. K. Radio- vereeniging „St. Liduina" met medewerking van de R K. Tooneeivereeniging „St- Servatius opgevoerd wordt „Willy's Trouwdag" b B. H Volksbond, aanvang 8 uur. Jaarvergadering der R. K. Onderwijzersver- eeniging, in het Corner House, te 8 uur. Vrijdag 3 Februari. Ledenvergadering van den R. K. Bond van Technici „St. Bernulplius" in hotel Bmjera- berger. 8 uur. Zondag 12 Februari. Opvoering van „Asschepoes" door de R. K. Kinder-operetteclub D.O.S., in den R. K. VodKB- bond, te half 3 uur. 4 Febr.: Groote Schouwburg, Faust (ItaL Opera) 8 uur (voor vcuw.) 5 Febr.: Groote Schouwburg Tropenadel (Schouwtooneel) 2 uur. - Groote Nutszaal. viool-matinée Georg Kulenkampff, half 3. 6 F e b r Groote Schouwburg, College Cramp- ton (Stadt. Bühnen Hannover) half 3. 7 Febr- Groote Schouwburg. Amor in de pastorie (Rott. Hofstadtooneel) 8.15 uur. 9 Febr.: Groote Schouwburg, Zu jedem kommt einmal das Glück (Fritz Hirsch-operet- te) 8 uur. Groote Nutszaal, viool- en kla vieravond, Dorothy Gerstel en Fernando Zep- paroni, 8 uur. Da ge lij k s: Tivoll-Schouwburg, Dat 's goed bekeken (Bouwmeester-revue) 8 uur. Zondag ook 2 uur. BIOSCOPENGoedgekeurde programma's tot en met Donderdag 9 Februari in Studio '32 Die drei Groschen Oper (voor volwas senen): Grand-théétre, Trouble in paradise (voor volwassenen); Thalia, De vrouw met een ver leden (voor volwassenen); Olympia, De düivei- sche strijder; Roxy, De big van de infanterie; Centraal, Strijd in de bergen (voor volwassenen); Corso, De liefdeaparade (voor volwassenen. Tentoonstellingen; Alg. Kunsthandel, Visschersdijk 111, schilderijen van Betsy Don» (tot 13 Febr.).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 1