SE I „ADRESSEN Stuyvenberg's Triplex SPORTARTIKELEN KRIJGEN KINDEREN GRAAG! TON RITMAN, HOOGSTRAAT 88, TELEFOON 68513 DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. STADSNIEUWS „MUSIS SACRUM" ALLE MOGELIJKE SPORTARTIKELEN 56ste JAARGANG DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 No. 16810 Fe rd i nand -Meyer CAFE BLIEKENDAAL Fa Q. C.v. d. HEIJDEN NIEVELT GOUDRIAAN. ERRES RADIO V BUREAU: KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. No. 68085 het sportfondsenbad IN WORDING Linnenmagazijn hyper-modern winkelpand OPTOCHTEN YAN KINDEREN. j» DAM 41 CONCERT. EN FEESTGEBOUW LANGE HAVEN 115 TELEFOON 68883 SCHIEDAM Dagelijksche Motorbootdienst op AMSTERDAM. Telefoon 68646 GEBR. BIJLOO. GROOTE MARKT 31-33 TELEF. 88021 LOOD- EN ZINKWERKEN ELECTRISCHE-, GAS- EN KOLENHAARDEN KETHEL ROTTERDAM INSTELLING VAN 5 PCT. CUM. PREF. AANDEELEN. GEEN BETERE. Mag. ,,'t Lichtpunt", Hoogstraat 109,Tel. 68836 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIJF BLADEN. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS. De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bij vooruitbetaling: Per drie maanden ƒ3.25; per maand ƒ110; per week 25 cents. Bij bezorging franco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt: Voor 16 regels ƒ1.55 elke regel meer 25 ets. Bij contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadv. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertenties: 5 regels 0.50; 10 regels 1.15 regels 1.50, bij vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen. Gratis-Ongevallenverzekeringƒ500.— bij overlijden door een ongeval; beide handen, voeten of oogen; 250.— bij verlies van één hand, één voet 500.— bij verlies van of één oog; ƒ150.— bij verlies van een duim; 73.— bij verlies van wijsvinger; 50— bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; ƒ25.— bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad wordt afgedrukt. een De eerste paal geslagen. Willy den Ouden aan de heimachine Gistermiddag is onder groote belangstel ling de eerste paal geslagen voor den bouw van het Sportfondsenbad, dat op het binnen terrein gelegen tusschen de B. K.-laan, de Julianalaan en de Bosboomlaan zal verrijzen Te voren was de 21 M. lange paal, met groen versierd, als reclameobject voor het sportfond- senwerk door de stad gereden. Onder dege nen. die van het historisch moment getuige wilden zijn, mr. J. A. C. Bierenbroodspot en v. Olst als vertegenwoordigers van de N.V. De Sportfondsen, verschillende Gemeenteraads leden, leden van de gemeentelijke sportcom- missie, verder de heeren Ellenherger, com missaris van politie, ir. Gerlagh, directeur van gemeentewerken, mr. dr. ir. van Praag, di recteur van den gemeentelijken koningdienst, dr. W. J. Smit, inspecteur voor het onderwijs ter plaatse, ir. H. C. J. Aikema, commandant van de brandweer, Wolter Bakker, den archi tect van het Sportfondsenbad, voorts de aanne mers, de heeren Jonker en Wols, mej. Bok, directrice van de gemeentelijke openbare lees zaal, den heer N. Rol, leider van het sport- fondsenwerk te Rotterdam, de Raad van Be heer over het Schiedamsche Sportfondsenbad en last not least onze wereldrecordhoudstei cp de 100, 200 en 300 M. vrije slag, mej. Willy den Ouden, die bereid was gevonden om den eersten paal van onze toekomstige overdekte zweminrichting den genadeslag te geven. Voordat dit zou geschieden, sprak de heer J. B. Wijchers, ondervoorzitter van den Raad van Beheer, een woord van welkom. Hij deel de mede, dat de burgemeester wegens ambts bezigheden verhinderd was om hier aanwezig te zijn. De heer Wijchers sprak het vertrou wen uit, dat er uit de groote schare belang stellenden vele aandeelhouders en aandeel houdsters gerecruteerd zouden worden. Hierna sprak het gemeenteraadslid de heer A. de Bruin een kort woord namens het ge meentebestuur. Het verheugde spr., dat waar de gemeente thans financieel niet in staat is een overdekte zweminrichting te laten bou wen, dit door de Schiedamsche zwemmers en zwemsters zelf wordt mogelijk gemaakt. Vele moeilijkheden zijn er overwonnen moeten wor den voordat met den bouw kon worden begon nen. De heer de Bruin hoopte, dat het werk verder geen tegenheden meer zal ondervin den, en sprak als zijn overtuiging uit, dat men steeds een gewillig oor zal vinden bij het ge meentebestuur, wanneer men medewerking daarvan zou inroepen. Daarna daalde Willy den Ouden, die gekleed was in een wijnrooden mantel met grijzen bontkraag en een beige hoedje van kwartier- mutsmodel, de provisorische houten trap af, die naar de electrische heimachine voerde, terwijl eenige vriendinnetjes, die achterbleven, het tra- dioneele „Hup, Willy!" riepen. Weldra waren de handler van de heimachine door twee klei ne handjes omvat en dan viel het blok een paar keer met een oorverdoovenden knal op den symbolischen paal neer. Het feit van den dag was geschied Vervolgens werden er nog eenige toespra ken gehouden. Mevrouw Suttorpv. d. Berg bracht de gelukwenschen over der Z. R. O., waarna de heer Schroder, voorzitter van den Schiedamsche Reddingsbrigade en hoofdconsul van de Ned. Maatschappij voor het Redden van Drenkelingen, zijn felicitaties aan den Raad van Beheer van het Schiedamsche Sport fondsenbad aanbood. Het slotwoord werd gesproken door mr. Bierenbroodspot, den algemeenen leider van „De Sportfondsen". Deze vond dezen dag een belangrijke dag. We zijn, zoo zei hij, vandaag niet voor het eerst in deze streek. Reeds in 1927 werkten we mee aan de oprichting van een afdeeling Rotterdam. Daar is intusschen vlijtig gespaard maar toch nog niet in vol doende mate. Men laat in Rotterdam het hoofd al hangen; men vreest al, dat het Sportfondsen bad daar nooit zal komen. Deze dag moge voor Rotterdam een opwekking zijn om den moed nog niet te laten zinken. Er is nu nieuw leven in deze contreien ontstaan; ook hier immers twijfelde men er langen tijd aan of men wel ooit een overdekte zweminrichting zou krijgen. Voorts zei mr. Bierenbroodspot, dat het bad te Arnhem als voorbeeld voor het Schiedamsche bad was gekozen, hetwelk dus een open te schuiven dak zal krijgen. De belofte van dezen bouw is zeer schoon. Spr. besloot met den wensch uit te spreken, dat het werk een voor spoedig verloop zou hebben. Een practisch geschenk: In luxe doos, 3 paar mat-zijden kousen voor f 2,10. HOOGSTRAAT 3 5 6 - ROTTERDAM Reel. 13185S 10 Aan de verschillende verbouwingen, die het laatste jaar in ons oude Schiedam zijn uitge voerd, heeft de Hoogstraat wel zijn deel ge had. Thans is er wederom in deze straat een nieuw pand verschenen en wel dat van den heer J. Zoetmulder, den van ouds bekenden winkelier in koffie, thee, tabak en sigaren. Het oude pandje heeft een ultra-modern ex- en interieur gekregen. De pui bestaat uit een om lijsting van syeniet met beneden een trover- tiner blokverdeeling, terwijl het raamwerk en de deur uit witmetaal zijn vervaardigd. Het in terieur is in mat alluminium met chroomlijst werk uitgevoerd. De sigarenvitrine wordt elec- trisch verwarmd. Door zijn „nieuwe zakelijkheid" is het pand, dat een hoogst aangenamen indruk maakt, eenig in Schiedam. Een succes voor den heer Zoetmulder, doch ook voor den architect, den heer J. H. J. de Koning, en den heer J. H. Wuisman, die de verbouwing heeft uitgevoerd! Het toezicht in het Sterrebosch. In het afdeelingsverslag van het onderzoek der gemeentebegrooting voor 1934 lezen wij met betrekking tot de openbare veiligheid, dat een lid zich niet kan vereenigen met het be leid van den burgemeester inzake het col- portageverbod en evenmin met zijn houding inzake het weigeren van vergunning voor het houden van optochten van de Communistische Partij. Hierbij wordt gewezen op de weigering van vergunning voor een kinderoptocht .dezer partij, in tegenstelling tot het verleenen van vergunning voor een optocht van de kinder an der Vacantiespelen. Van dezelfde zijde wordt gevraagd, of het politietoezicht wel voldoende is, daar de winkels, waar het „Bruinboek" ver kocht werd, zijn besmeurd. Een ander lid, sprekende namens zijn fractie, betreurt het, dat op den avond van 31 Octo ber, waarop een groot gedeelte van de inge zetenen de Kerkhervorming op kerkelijke wijze herdenkt, door de Graalmeisjes een optocht is gehouden, en het lid spreekt de hoop uit, dat dit in het vervolg niet meer zal voorkomen. Voorts wordt gevraagd, of door reorganisatie van de politie aan de wegens uitbreiding van de gemeente ontstane behoefte aan meer sur veillance kan worden tegemoetgekomen. Ook wordt er naar geïnformeerd, of in de regeling van het toezicht in het Sterrebosch sinds het vorig jaar wijziging is gebracht. „U. D." BIJ DE BURGERWACHT De Schiedamsche tooneelvereeniging „Utile Dulci" heeft gisteravond voor de leden van de Schiedamsche Burgerwacht een reprise gege ven van het blijspel „Liefdescapriolen" van Henk Bakker. Na afloop van de voorstelling dankte de heer J. N. Post namens de Burgerwacht het tooneel gezelschap, waarbij hij de actrices met bloemen vereerde. De heer J. Vos verklaarde hierop namens „U. D.", dat het voor haar steeds een groot genoegen is voor de burgerwacht te mogen optreden. is 't Goedkoopste en 't beste Alle soorten huisvlijtarlike!en KM5S H RecL 102 397S VLAARDINGERDliK 1 Telefoon 68861 Zalen voor vergaderingen en partijen dispon Reel: I12S 4 Keel 121 S 7 R. K. S. V. EXCELSIOR Voetbal Programma voor Zondag a.s.: Excelsior 1 Graaf Floris 1, 2 uur; GD A 2—Excelsior 2, 2 uur; Excelsior 3Aeolus 3, 12 uur; ALO 3 Excelsior 4, 12 uur; RCD 4—Excelsior 5, 12 uur; Programma voor Zaterdag a.s.: Lodewijk a Excelsior 6, 3 uur; Ignatius c—Excelsior 9, 3 uur; Leonidas cExcelsior 10, 3 uur; Excelsior 12Lodewijk c, 3 uur. Programma voor Woensdag a.s.: Excelsior 11 Spartaan d, 3 uur; Spartaan cExcelsior 12, 3 uur. De zwart-witten streven regelrecht op het kampioenschap af. Zondag werd weer gewon nen; de concurrenten verloren bovendien. Zondag a.s. komt de Haagsche Graaf op be zoek, waarvan in Den Haag met 41 werd gewonnen, zoodat een Schiedamsche zege in de lijn der verwachtingen ligt. Graaf Floris is echter geen tegenstander die onderschat mag worden; dat Ondervonden de diverse concur renten. We zijn benieuwd of de belangstelling thans nog grooter is dan tijdens den wedstrijd tegen L. en S: ROUTE-WIJZIGING BUS K Met ingang van Vrijdag 1 December zal de route van Autobuslijn K in Schiedam tusschen de Nassaulaan en de Aleidastraat als volgt ge wijzigd worden. In de richting van het Station zal niet meer door de St. Liduinastraat en de Thomas a Kempisstraat gereden worden, maar direct via de Burgemeester Knappertlaan naar de Nassau laan. Richting Rembrandtlaan zal de route door de Veenlantstraat en de St. Liduinastraat ko men te vervallen en zal eveneens direct door de Burgemeester Knappertlaan naar de Aleida straat gereden worden. De langs de voormalige route gelegen halten zullen komen te vervallen en vervangen wor den door de volgende halten. Richting Rembrandtlaan: Nassaulaan voor 't Gem. Ziekenhuis en St. Liduinaplein. Richting Station: Burgem. Knappertlaan bij de Nassau laan. De halte Nassaulaan bij de Burgem. Knappertlaan, richting Rembrandtlaan, zal ver plaatst worden nar de. Burgemeester Knappert laan bij de Veenlantstraat, ALGEMEENE R. K. PROPAGANDACLUB Viering van het eerste lustrum. De Algemeene R. K. Propagandaclub heeft haar eerste lustrum met een kerkelijke her denking en een feestelijke bijeenkomst gevierd. Zondagmorgen te half 7 naderden de leden der afd. H. Hartparochie mede in verband met '1 feest van den patroon, den H. Clemens, ter H. Tafel, waarna een gemeenschappelijk ont bijt volgde in het parochiehuis, waarbij ook de geestelijk adviseur, kapelaan Berding, tegen woordig was. De Hoogmis in de St. Liduina- kerk werd dezen keer tot intentie van al de propagandisten der stad opgedragen. Deze woonden dan ook allemaal de plechtigheid bij. Des avonds te 8 uur kwamen de leden met hun vrouwen en verloofden naar het Parochie huis ter verdere feestviering. De voorzitter, de heer W. Janse, sprak een hartelijk woord van welkom, met name tot de adviseurs der afdee- lingen, de weleerw. heeren Wolterbeek O.P., Berding en Raaffels,. die tevens hoofdadviseur is. Van pater Frehé, den geestelijken raadsman voor de Singelparochie, was bericht van ver hindering binnengekomen. Daarna trad de heer Th. Mouwens, voor zitter van de afd. Schiedam der R. K. Staats partij, naar voren om in dankbaarheid de goede samenwerking, welke steeds tusschen de kiesvereeniging en de propaganda clubs heeft bestaan, te gedenken. Hij sprak den wensch uit, dat deze samenwerking in de toekomst even aangenaam en vruchtbaar zcru zijn. Kapelaan Raaffels, bracht de gelukwenschen over van den hoogeerw. heer Deken, die tot zijn leedwezen verhinderd was persoonlijk te komen complimenteeren. Verder betuigde kapelaan Raaffels als hoofdadviseur zijn volle tevredenheid met hetgeen in de afgeloopen vijf jaar door de propagandisten voor de Room- sche beweging was gedaan. Wij leven thans echter in een tijd, waarin men niet klaar is, wanneer men alleen maar het door het bestuur opgedragen werk verricht. Deze tijd eischt van de propagandisten meer dan vroeger, zij moe ten zich nu meer dan ooit met hart en ziel aan hun taak wijden. Men tracht met allerlei schoone leuzen en op listige wijze de menschen te vaneen voor valsche bewegingen. De pro pagandist moet zich paraat maken om deze aanvallen af te slaan. Nadat de voorzitter de sprekers voor hun vriendelijke en wijze woorden had bedankt, uitte hij nog ziin erkentelijkheid jegens de leden der feestvierende organisatie. Hij ver klaarde, dat er door vele propagandisten veel meer werk verzet is dan op de vergaderingen en uit de notulen bliikt. Juist die arbeid, die niet gezien wordt, heeft vaak de grootste waar de voor de katholieke beweging. Daarna werd met het amusante gedeelte van den avond begonnen. De heeren Brouwer en Linkels en hun dames voerden een keurig pro gramma uit, zoodat de lachspieren voortdurend in beweging waren. Ongeveer te middernacht sloot de voorzitter de uitstekend geslaagde lustrumviering. KAMER VAN KOOPHANDEL Periodieke verkiezing Bij de gisteren gehouden periodieke verkie zing van leden der Kamer bij enkele candi- daatstelling werden gekozen tot lid van de af deeling Grootbedrijf de heeren: H. J. Jansen, Schiedam (aftr.); I. Th. M. Nolet, Schiedam (aftr.); W. A. Hoek, Schiedam (aftr.); Joh. Poortman, Maassluis (aftr.); F. J. A. M. J. IJzer- mans, Vlaardingen (vac. J. H. Warneke) en tot lid van de afd. Kleinbedrijf de heeren; B. G. Hoogendam, Schiedam, A, J. Vredebregt, Schiedam; A. van IJperen, Vlaardingen; G. Th. J. Boezeman, Maassluis; P. S. C. van Kralin gen, Hellevoetsluis, allen aftredend. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 29 November GEBOREN: Laurens, zoon van P. Verheij en E. Blokland, Nassaulaan 75. GEHUWD: G. B. Seeker 25 jaar en M. C. C. Maissan, G. W. Herben 23 jaar en J. E Hui- zer 25 jaar M. A. Jonas 27 jaar en A. H. Bezemer 21 jaar B Rook 28 jaar en T .F Koenderman 22 jaar. SCHEEPVAART SCHIEDAM. 29 Nov. Aangekomen: s.s. Bree- dijk. ledig van Rotterdam om te dokken in de Wiltonhaven. SCHIEDAM, 28 Nov. Vertrokken: Ned. s.s. Trent, ledig naar Pernis. SCHIEDAM, 29 Nov. Vertrokken: Fransch s.s. Yang Tse, met stukgoed naar Yokohama via Londen. DELFZIJL, 28 Nov. Aangekomen: motor schoener Alida, met hout van Ribritz naar Schiedam. E. H. B. O. Aan den nationalen E. H. B. O.-wedstrijd, ge houden in de zaal Harmonie te Vlaardingen bij gelegenheid van het eerste lustrum van de E. H. B. O.-vereeniging aldaar, heeft de afdee ling Kethel met twee groepen deelgenomen in de Juniorklasse. Groep 1, bestaande uit de heeren J. Korpel. Jac. Verspeek, C. A. Lans bergen. Jac. Dijkshoorn en Ant. de Lange, ver wierf in deze klasse een 4en prijs met 125 pun ten. Voor deze nog jonge vereeniging een mooi succes. KOOPT ZE BIJ: SCHAATSEN - VOETBALSCHOENEN - KORFBALSCHOENEN TAFELTENNIS - DAMESTASSCHEN - TRUIEN IN DIVERSE KLEUREN - LEEREN HANDSCHOENEN. B J Aflossing der obligatieleening. I Afstempeling der aand. tot 30 pCt. De badmeester, die les moest geven in schoon springen, maar die vergeten had de spring plank naar het diepe gedeelte te brengen. (Bk et Bac). De N.V. Algemeen Administratie- en Trust- kaptoor te Rotterdam, als Trustee der leening, roept bijeen houders van 5 pet. eerste hypothe caire obligatiën, leening 1927, ten laste van Van Nievelt, Goudriaan en Co.'s Stoomvaart Maat schappij N.V., te Rotterdam, tot een algemeene vergadering op Donderdag 14 December. Het punt van behandeling luidt: Voorstel der vennootschap schuldenaresse om Trustee te machtigen tot het aangaan van een overeenkomst, strekkende tot vervroegde aflos sing der leening, zulks op voorwaarden, als na der in een circulaire omschreven. Deze circulaire bevat o.a. een brief van de maatschappij aan het Algemeen Administratie- en Trustkantoor. In de op 12 October j.l. gehouden vergade ring der houders van obligatiën is goedge keurd, dat de uitloting, welke in September 1933 had moeten plaats vinden, werd uitge steld op voorwaarde, dat wij uiterlijk op 30 November 193:: definitieve voorstellen aan obli gatiehouders zouden doen. Vermoedelijk verlies voor voor afschrijvingen 1933 ruim 100,000 Ofschoon de in het loopende boekjaar be- rrfkte resultaten iets minder ongunstig zijn, dan die van 1932, zai naar voorloopige raming de balans per 31 December 1933 onzer ven nootschap vermoedelijk een verliessaldo van 100.000.a 120.000— voorkomen; met af schrijving op onze bezittingen is daarbij geen rekening gehouden. Deze omstandigheden dwingen ons ter in standhouding van ons bedrijf en ter beharti ging van het daaraan verbonden belang van obligatiehouders, ingrijpende maatregelen voor te stellen: in het bijzonder zullen deze maat regelen tot vermindering onzer vaste lasten moeten leiden. Door cred.ietverschaf.fing op voorwaarden, welke een aanmerkelijke verlichting voor onze vennootschap beteekenen, zijn wij in staat ge steld aan obligatiehouders, boven de tot het eind van dit jaar loopende rente, 50 pet. hun ner vorderingen in contanten en 50 pet. in 5 pet. cumulatief preferente aandeelen. aan te bieden. Het verlies van ons s.s. Alkaid maakt het ons verder mogelijk uit de verzekeringspen ningen, boven de ter zake van dit verlies door de Trustakte voorgeschreven aflossing overeen komstig art. 10 lid 5, voor f 100.000.obligatiën in te koopen; een aanbod daartoe is ons reeds gedaan tot den koers van 62j/2 pet.; de ge legenheid tot verkoop behoort echter aan alle obligatiehouders gelijkelijk te worden open gesteld. De op onze vloot en verdere bezittingen noo- dige afschrijvingen zullen wij bewerkstelligen door het geplaatste aandeelenkapitaal af te stempelen op 30 pet.; de daardoor vrijkomende f 7.000.000.— zullen wij bezigen tot delging van het in 1933 te lijden verlies, tot afschrij ving op onze bezittingen en tot aanvulling onzer bestemmingsreserven. Wi] verzoeken U een vergadering van obli gatiehouders bijeen te roepen en aan deze ver gadering voor te stellen U te bemachtigen tot het aangaan der overeenkomst. Conceptovereenkomst van debitrice met de trustee. De Concept-overeenkomst tusschen Van Nie velt, Goudriaan Co.'s Stoomvaart Mij. Rot terdam, als de debitrice en N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor als „de Trus tee", luidt als volgt: 1. De debitrice biedt aan van obligatiehou ders te koopen 160 obligatiën van 1000— no minaal ex coupon per 2 Januari 1934 tegen den koers van 62 y2 pet.; obligatiehouders, die hun obligatiën tegen dezen prijs aan de debitrice wensohen te verkoopen, doen hiervan vóór 24 December 1933 mededeeling aan den Trustee; zouden meer dan 160 obligatiën worden aange boden, dan wordt door loting, te houden op de wijze als in artikel 5 der Trustakte voorzien, bepaald, welke obligatiën door de debitrice worden aangekocht; de betaling der ingekochte obligatiën vindt plaats per 31 December 1933. 2. De niet door de debitrice ingekochte obligatiën zullen per 31 December 1933 wor den aflosbaar gesteld tegen betaling, per obli gatie groot 1.000.van 500 in contanten en tegen uitreiking van een recepis voor een 5 pet. cumulatief preferent aandeel nom. groot 500.de recepissen zullen tegen de defini tieve stukken inwisselbaar zijn, zoodra ten aan zien der in het volgende artikel bedoelde sta tutenwijziging de ministerieele verklaring, be doeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel verkregen zal zijn. Trustee zal roiement der ten behoeve van obligatiehou ders ingeschreven hypotheek verleenen, zoodra de gelden en recepissen, vereischt voor aflos sing als omschreven, bij Trustee ter beschik king van obligatiehouders zijn gesteld. 3. De debitrice zal hare statuten wijzigen overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, behoudens zoodanige wijzigingen en toevoegingen als door of vanwege den Minis ter van Justitie mochten worden verlangd; deze overeenkomst vervalt, indien het besluit tot deze statutenwijziging niet uiterlijk op 31 December 1933 zal zijn opgenomen. Concept-statutenwijziging a. Art. lid 1 wordt vervangen door het vol gende: 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ7.500.000.verdeeld in 21250 gewone aandee len, elk groot ƒ300.—, en 3230 preferente aan- met Electro Dy n a m i schen-Lu 1 ds p rek e r Desgewenscht gem. betaling INVENTA-HAARDEN RecL 123S 1U deelen, elk groot ƒ500.hiervan zijn ten tijde dezer statutenwijziging geplaatst en vol gestort 10000 gewone en alle preferente aan deelen; waar in deze statuten over aandeelen wordt gesproken, worden daaronder, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, zoowel gewone als preferente aandeelen verstaan; c. In Art. 3 wordt achter lid 2 ingevoegd een nieuwe alinea luidende: 3. De vennoot schap is bevoegd alle door haar uitgegeven preferente aandeelen onder bezwarenden titel te verwerven. Lid 3, 4 en 5 van Art. 3 krijgen de nummers 4, 5 en 6; d. Art. 11 lid 2, 3 en 4 worden vervangen door het volgende: 2. Van de netto-winst, -voorzoover ze strekt, wordt aan houders van preferente aandeelen uitgekeerd 5 pet. over het bedrag hunner aandeelen, benevens zoodanig bedrag als noo- dig is om diezelfde uitkeering te doen of aa^ te vullen over een vroeger boekjaar of vroe gere jaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats vin den: houders van preferente aandeelen zijn tot eenige verdere winstuitdeeling niet gerechtigd. 3. Van hetgeen daarna overblijft, ontvangen, zoo mogelijk, de houders van gewone aandeelen tot 5 pet. over het bedrag hunner aandeelen. 4. Van hetgeen daarna overblijft wordt 10 pet. gestori In een reservefonds, terwijl de overige 90 pet. worden verdeeld als volgt: a. 15 pet. aan den raad van beheer, te verdee- len zooals deze zelf zal bepalen; b. zoodanig bedrag aan directeuren en gevol machtigden, als in art. 7, onder 1, bedoeld, als de raad van beheer zal bepalen, met een maxi mum van 10 pet. voor hen gezamenlijk; c. het overblijvende ter beschikking van de vergadering van houders van gewone aandeelen. e. In art. 12 lid 2 worden de woorden: „derde alinea van art. 11'' vervangen door „vierde alinea van art. 11"; f. Art. 14 lid 1 wordt vervangen door het volgende: „Voor elk bedrag van 300 aan aandeelen wordt één stem uitgebracht; gedeelten van stem men worden verwaarloosd"; g. Aan art. 14 wordt toegevoerd een nieuwe alinea, luidende: 6. De bepalingen van artt.13 en 14 vinden op afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandeelen en van houders van prefe rente aandeelen, voorzoover mogelijk, overeen komstige toepassing, met dien verstande, dat in dergelijke vergadering voor ieder aandeel één stem wordt uitgebracht; h. In art. 15 lid 1 worden de woorden: „ge zamenlijke aandeelhouders, tenminste 500 aan deelen vertegenwoordigend" vervangen door „één of meer aandeelhouders, tenminste 1/20 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ver tegenwoordigend"; i. Aan art. 16 worden toegevoegd drie nieuwe alinea's, luidende: 3. Een besluit tot wijziging van art. 11 of art. 17 lid 2 behoeft de voorafgaande goedkeuring eener vergadering van houders van preferente aandeelen; het besluit daartoe moet genomen worden met een meerderheid van der uitge brachte stemmen, ongeacht het getal der verte genwoordigde aandeelen. 4. De bepalingen der voorgaande alinea's van dit artikel zijn niet toepasselijk op. een besluit tot statutenwijziging, waarbij wordt besloten de preferente aandeelen in te trekken door terug betaling van het daarop gestorte bedrag van 500 per aandeel, met bepaling, dat de houders der te amortiseeren aandeelen gerechtigd zullen zijn tot dividend over het jaar, waarin zoodanig besluit tot statutenwijziging wordt genomen. 5. Een besluit tot statutenwijziging, als in de vorige alinea omschreven, kan genemen worden met volstrekte meerderheid der in een algemee ne vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, doch slechts indien de voor preferente aandeelhouders beschikbare winst toelaat aan deze uit te keeren het geheele op de preferente aandeelen achterstallige dividend, alsmede divi dend over het jaar, waarin het besluit genomen wordt. Venvacht wordt: Zwakke tot matigen wind uit Oostelijke rich tingen, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt. 3D N o v.: Groote Schouwburg, Amor in da pastorie (Rott Hofstadtooneel) 8.15 uur. Geb. v. K. en W., Elias (Chr. Zangv Halleluia) 8 uur. Doele, Toonkunst (vóór-uitvoeringi kwart voor 8. 1 Dec.: Doele, Toonkunst, 8,15 uur. 2 Dec.; Groote Schouwburg, Rigoletto (ItaL Opera) 8 uur (voor volwassenen). 3 Dec.; Nutszaal, Ceilo-matinée Feuermann, j 2,30 uur. Bioscopen: goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 30 November in: Studio '32, Parijs danst (voor volw.); Luxor, De Czarewitsch, Royal, Met Udet dwars door donker Afrika (voor volw.); City, Handelaars in blanke slavinnen (voor volw.) Lumière, Opgepast de -huzaren komen (voor volw.); Olympia, De Rodeo-kam pioen (voor volw.); Corso. Susan Lenox (voor volw.); Capitol, Ein Lied für dich (voor volw.) Tentoonstellingen: Studio '32, wer ken van C. J. Maks. Rotterdamsche Grafi sche Vereeniging, Zwarte Paardenstraat 92: Portretten van Anton Versluys (tot 10 Dec.). „Lommerrijk" (Hillegersberg): schilderijen en teekeningen van Fred. Brouwer (tot 3 Dec.). Unger van Mens, Eendrachtsweg 27: wer ken door Jo Koster (tot 4 Dec.) Algemeene Kunsthandel, Visschersdijk 111: werken van J. J. Damme (tot 11 Dec.). Notarishuis, Wijnstraat 35: werken van Raoul Dufy (tot 15 Dec.l. Toonkamer Ad. Donker, Witte de Withstraat 88: werken van den Oostenrijkschen etser Ludwig Kesshaimer (tot 20 Dec.). Willy den Ouden helpt mee aan het in. heien van den eersten paal voor het Sport fondsenbad te Schiedam lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius. R K. Volksbond, 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. lederen Maandagavond van 9 tot half 11 repetitie van het gemengd koor van den K. K, Gorzen in het Parochiehuis. lederen Dinsdag bestuursvergadering R. K. Metaaibewerkersbond „St. Eloy", gebouw R. K. Volksbond. lederen Woensdagmiddag van half S tot half 6 repetitie voor de jongens van bet kinderkoor van den K. K. Gorzen in bet Parochiehuis. lederen Woensdagavond van half 9 tot half II repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedams Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van £d Flipse. Gebouw Eendracht lederen Woensdagavond te 8 uur repetitie van het Symphonie-orkest L. v. Beethoven (dir. J. C. M. Feltzer) in Musis Sacrum. lederen Woensdag 'om half 9 bestuursvergade ring van bet afdeelingsbestuur van den Ned, R. K. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams Mannenkoor" (dirigent Paul v. cL Putten) Groote zaal van den R. K Volksbond. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. fezellen Schiedam 1. Ver- eenigingsgebouw Lange Haven 70 Conferentie over: Populair Godsdienstige onderwerpen door den praeses. lederen Donderdagavond van 810 uur repe titie Polyhymnia R K. Volksbond. lederen Vrijdagavond te 8 uur cursusavond van de R. K. Ver. E. H. B. O. in de Broeders- school aan de Nieuwe Haven. lederen Vrijdagmiddag van 5 tot 8 uur repe titie voor de meisjes van het kinderkoor van den K. K. Gorzen in het Parochiehuis. lederen Vrijdag om 8 uur repetitie R K. Gem. Tooneelvereeniging „Alberdingk Thijm", Gebouw R. K. Volles bond. lederen tweeden Vrijdag der maand bestuurs vergadering van de afd. Schiedam van den Ned_ R. K Bond van Overheidspersoneel ..St. Paul us". Tusschen 8 en 8.30 uur „klachten" voor de leden. lederen Zaterdagavond: Ned. R K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken „St. Antonius" van hall 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Uelegenneid tot aanmelding van leden. Woensdag 29 November Rede van den heer A. C. de Bruijn over ..De Toekomst" voor de afd. Schiedam van den Ned. R. K. Volksbond, 8 uur. Donderdag 30 November Filmavond voor den Kath. Kring Gorzen. Parochiehuis Lekstraat, 8 uur. Woensdag 6 December Lezing met lichtbeelden van mr. J. A. C. Bierenbroodspot, algem. leider van „De Sport fondsen" op een propagandavergadering van wege de N.V. De Sportfondsen, afd. Schiedam. Musis Sacrum, 8 uur. 'Vrijdag 15 December Rede van rector J. F. A. Bots, over „Massa- mensch of christenmensch" voor den R. K. Volksbond, 8 uur. SCHIEDAM. 30 November. Officieele noteering van de commissie uit de Kamer van Koop handel. Moutwijn Moutwijn per H. L. ad 46 pet. 10. Spoeling Spoeling ƒ0.80 0,90,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 1