H I ZEETIJDINGEN. DONDERDAG 30 NOVEMBER i%3 DE ZAAK DER VALSCHE RENTE. ZEGELS. VLAARDINGEN MAASSLUIS SCHOONHOVEN VAN BERKEL'S PATENT. HULDEBLIJK AAN Mgr. ERAS. Een marmeren gedenksteen. DIOC R. K. VROUWENBOND IN HET BISDOM HAARLEM. PRINS SACHSEN-MEININGEN NAAR CONCENTRATIEKAMP. STRIJD TUSSCHEN FASCISTEN. JAPANSCHE SAMENZWEERDERS BERECHT. DE FRANSCH-DUITSCHE PROBLEMEN ZESDAAGSCHE TE NEW-YORK. MARKTBERICHTEN. RIVIERTIJDINGEN. SCHIPPERSBEURS. RIJNVAART. BINNENLANDSCHE HAVENS- STOOMVAARTLIJNEN. BUITENLANDSCHE HAVENS. GEMENGDE BERICHTEN. NAGEKOMEN ZEETIJDINGEN Vonnis van (le Rotterdamsche Rechtbank. De rechtbank heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van den 27-jarigen typograaf J. v. Cr en den 29-jarigen reiziger A. v. d. T„ die terecht hadden gestaan ter zake van het vervaardigen van valsche rentezegels van 60 ct. en het ver- koopen daarvan, als waren zij echt en onver- valscht. ■"•De rechtbank heeft ieder van hen veroor deeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden met aftrek van de preventieve rech ten is. De 45-jarige bedrijfsleider A. H. A. D., even eens gedetineerd, werd wegens medeplichtig heid verdachte had de noodige eliché's ge leverd veroordeeld tot 1 jaar en 9 maanden gevangenisstraf, met aftrek van drie maanden preventieve hechtenis. VEEL LIEFHEBBERS. Voor de betrekking van gemeente-architect te Vlaardinger-Ambacht hebben zich aangemeld 280 sollicitanten, waaronder 9 ingenieurs. 25 JAAR IN DIENST. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer L. J. Noordhoek in betrekking kwam bij de N.V. Houtzagerij „De Roos", voorheen Gebr. Van Buuren Van Heyst. De heer Noordhoek is sinds 1922 directeur dezer vennootschap. BINNENGEKOMEN SCHEPEN. In de Vuicaanhaven zijn binnengekomen de stoomschepen „Ugo Bassi" om 2000 ton kolen en cokes te laden en „Gapern" met 1176 ton erts. BURGELIJKE STAND. Aangiften van 2227 November. GEBOREN: Arie, A., z. van P. de Jong en H. v. d. Burg, Dirk Schaferstraat 6. Gezie- na W. d. van M. Snoek en A. Donkersloot, Kortestraat 20. Frederics J., d. van G. Maar- seveen en F. J. v. Leeuwen, Trompstraat 1. Susanna Ch. d. van H. van Loon en W. J. Schuppers, Huijgensstraat 15. Trijntje, d. van P. Sluijter en A. van Roon, Markgr.laan 87. Maria A., d. van W. E. de Winter en M. Hopman, f. Heinstraat 16. Arendje, d. van G. Struijs en M. Zorgdrager, Dijksteeg 9. OVERLEDEN: D. van Gulik 48 j. echtgen. van E. M. Bijl, Cronjéstraat 1. C. Ruigrok 76 j. wed. van J. Braankamp, Markgr.laan 5. R. K. HARMONIEVER. „KOLPING". In het Vereenigingsgebouw heeft de Harmo- nievereeniging „Kolping" ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een feestuitvoering gege ven. Onder de leiding van den directeur den heer J. Oomes, werd een goed programma af gewerkt. Medewerking werd verleend door het R. K. tooneelgezelschap „Eensgezindheid", dat een klucht opvoerde, die zeer in den smaak viel, n.l. „De held van het witte doek". WIELERWEDSTRIJDEN. De Maassluische wielrijdersvereeniging zal met goedkeuring van de N. W. U„ a.s. Za terdagmiddag op haar nieuwe baan weder een wedstrijd houden. Tal van renners hebben zich doen inschrijven en een groot aantal prijzen is reeds geschonken. GEMEENTERAAD. De gemeenteraad zal waarschijnlijk op Vrij dag 8 December bijeenkomen. Aan de orde komt dan o.a.een voorstel van B. en W. tot verhooging van de bijdrage der gemeente voor de provinciale wegen in de Alblasserwaard van 1100 tot 1200. Dit voorstel is reeds een gevolg van de vergaderingen die te Brand wijk en te Goudriaan zijn gehouden en waar Schoonhoven vertegenwoordigd was. MARKTBERICHTEN. Botermarkt: Aanvoer 30 kg. Prijs goeboter 90 ct„ weiboter 80 ct., per pond. Eierveüing: Aanvoer 3233 stuks. Prijs: groota eieren ƒ6— ƒ6.45; heneieren 4—5.50 per 100 stuks. GEVONDEN VOORWERPEN. Als gevonden zijn aangegeven de navolgen de voorwerpen waaromtrent op het politie bureau nadere inlichtingen zijn te bekomen; een kinderkousje en een grijze sjaal. Balans met groot verliessaldo zou geen solieden indruk maken. Gisteren werd in 't Notarishuis te Rotterdam de jaarlijksche algemeene vergadering van aan deelhouders in de maatschappij Van Berkel's Patent N.V. gehouden. Aanwezig waren 13 aandeelhouders recht hebbende op het uitbrengen van 83 stemmen Behalve het jaarverslag kwam er ook een sta tutenwijziging aan de orde o.a. inhoudende af schrijving der aandeelen van 800 tot 500 en van 400 tot 250 tot dekking van het verlies van 5.062.250. Een en ander publiceerden wjj in ons avondblad van 14 November, terwijl wij de statutenwijziging in ons avondblad van 15' No vember bespraken. De jaarstukken werden met algemeene stem men goedgekeurd. De heer H. Nijgh wordt als commissaris her kozen. N.a.v. der voorgestelde statutenwijziging merkt de voorzitter op, dat er geen voldoende aandee len vertegenwoordigd zijn om dienaangaande een beslissing te nemen, zoodat er een nieuwe vergadering te dien einde zal worden gehouden. De heer van Waalwijk vraagt welk belang aandeelhouders bij de afstempeling der aandee len hebben. De voorzitter, de heer P. J. van Ommeren, hiervan een verklaring gevend merkt op, dat de motiveering uitvoerig in het jaarverslag is weer. gegeven. Een balans met een groot verliessaldo ziet er niet mooi uit. Vooral in het buitenland waar wij groote belangen hebben, geeft dit geen solieden indruk. Bovendien is het verliessaldo thans zoo groot, dat het voorloopig niet uit de bedrijfswinsten zou kunnen worden ingehaald en zoolang er nog een oud verliessaldo op de balans staat, zou er geen sprake van dividend- uitkeering kunnen zijn in winstgevende jaren De heer van Waalwijk vraagt, of er in de be drijven, waar geen winst gemaakt is, wel vol doende bezuinigd is. Volgens den voorzitter blijkt dit o.a. hieruit, dat het zuivere bedrijfsverlies in het afgeloopen jaar vergeleken met het voorafgaande jaar sterk verminderd is, n.l. van 2,4 tot 1.1 millioen. Wij koesteren de hoop, dat het loopende boek jaar een veel beter resultaat te zien zal geven en dat er geen bedrijfsverlies zal zijn, als de zaken zich blijven ontwikkelen, zooals ze zich thans laten aanzien. Van voorspellingen hebben wij ons ln het jaarverslag opzettelijk onthouden om met het oog op de heerschende onzekerheid en mogelijke verrassingen geen te rooskleurige voorstelling van de situatie te geven. De heer van Waalwijk spreekt nog eenige woorden van lof voor het bedrijf van van Berkel en betoogt dat de concurrentie nog niet van in vloed is. Hij vertrouwt dan ook, dat men niet den kant van de Holland-Amerika Lijn uit zal gaan. Ter definitieve behandeling der statutenwijzi ging wordt een nieuwe vergadering gehouden op Donderdag 21 December. n. I.ji iv-i; Dezer dagen zal,' naar wij uit Rome ver nemen, aan mgr. dr. B. Eras, in verband met zijn 25-jarig jubilé als procurator van het Nederlanasch episcopaat een huldeblijk wor den aangeboden door zijn Nederiandsche vrienden te Rome. In den voorgevel van 't Nederiandsche col lege zal een marmeren gedenksteen worden aangebracht met het volgende opschrift: „Quo' die Illustmus et Reverdmus Domi- nus Bernardus Eras, Procurator Excellentissi- morum Batavorum Episcoporum hujusque collegii condenai magna pars quintum muneris complevit lustrum amicl posuerunt. Anno Domini 1933". „Op den dag, dat de Doorluchtige en Hoog waarde heer Bernardus Eras, procurator van de Doorluchtige Nederiandsche bisschoppen, die ook een groot aandeel had in de oprichting van dit gebouw, bet vijfde lustrum van zijn ambt voltooide, hebben vriendenmij aange bracht. In 't jaar 1Ö3S". Algem. vergadering te Rotterdam. In een der zalen van het Parkhotel te Rotter dam heeft de Diocesane R. K. Vrouwenbond in het Bisdom Haarlem heden de jaarlijksche alge meene vergadering gehouden onder presidium van mej. dr. J. Hillen, presidente van de afdee- ling Amsterdam, die bij ontsteltenis van de eigenlijke voorzitster mej. Toos Post uit Delft, haar in deze functie verving. Mevr. van Prooye-Slomons heette namens de afdeeling Rotterdam de aanwezigen van harte welkom. Spreekster hoopte, dat de besprekin gen vruchtbaar zullen zijn en dat men de aan genaamste herinneringen zal bewaren aan deze bijeenkomst. Voorlezing werd dan gedaan van enkele in gekomen stukken. O.m. een schrijven van de presidente mej. Toos Post, waarin zij mede deelde de vergadering nog niet te kunen pre- sideeren. De presidente mej. dr. Hillen. stelde voor een telegram van hulde te zenden aan mej. Toos Post. Vanuit de vergadering kwam nog het voor stel om namens den Diocesanen R. K. Vrouwen bond aan de zieke presidente een mand fruit te zenden. Dit voorstel werd met algemeene stem men aangenomen. Mededeeling werd gedaan dat voor 1934 aan de beurt van aftreding is mej. F. A. M. Peeters, die zich niet herkiesbaar stelt. De presidente besprak vervolgens het rap port van de vlaggen- of vaandel-commissie het vorig jaar in het leven geroepen. Deze com missie is unaniem tot de conclusie gekomen, dat het vlagmodel is te prefereeren boven het vaandel. Iedere afdeeling moet een eigen vlag hebben echter niet een imitatie van de Fede ratie-vlag. Het Insigne van de R. K. Vrouwen bond zal daarin moeten verwerkt worden. De begrooting, sluitend aan inkomsten en uit gaven op 2881.25 werd goedgekeurd. De penningmeesteresse mevr. Koene was ver plicht eenige afdeelingen aan te manen de con tributies te betalen over 1933 alsmede de af- drachht voor den cursus „ziekenverpleging". Een Huishodelijk Reglement voor de afdee lingen werd na eenige wijzigingen vastgesteld. Bedoeling hiervan is, dat dit Reglement als leiddraad zal dienen voor die afdeelingen, die nog geen Huishoudelijk Reglement hebben, of die haar bestaande Rleglement willen rerzien. De vergadering wordt te één uur geschorst voor het gebruiken van een gemeenschappelij- ken lunch. DE VERHOOGDE INKOOPPRIJS DER CONSUMPTIE-MELK, Protest van den Bond van R. K. Melkhandelaren. Namens den Bond van R. K. Melkhandelaren in Nederland is heden volgend telegram ver zonden aan den Minister van Economische Zaken: „Protesteeren tegen verhooging van den in koopsprijs der consumptiemelk. Ontvangen dagelijks meer melk van de leveranciers. De consument verbruikt steeds minder. Verlies, daardoor ontstaan, is niet meer te dragen." Een telegram van ongeveer gelijken inhoud werd eveneens verzonden namens den Rotter- damschen melkhandel. AUTOMOBILISTEN SPAART DE PAARDEN. Een verzoek van de K. N. A. C. De Koninklijke Nederiandsche Automobiel Club vestigt de aandacht van automobilisten op het feit, dat in den laatsten tijd, nu de straten en wegen door mist of motregen en gevallen bladeren buitengewoon vet en glibbe rig zijn, de bestuurders van paardenwagens en rijtuigen de grootste moeite hebben hun paar den spoedig tot staan te brengen. Dat zal bij eventueelen sneeuwval ongetwijfeld nog moei lijker worden. Het spreekt vanzelf, dat zulks niet alleen voor het verkeer gevaar kan opleve ren, maar dat ook van de paarden veel meer inspanning wordt gevergd. In verband daarmede doet de K. N. A. C. een beroep op de bestuurders van automobielen om met deze omstandigheden ernstig rekening te houden en waar mogelijk, aan door paarden getrokken voertuigen voorrang te verleenen. Voor den automobilist brengt stoppen en weer in gang brengen van zijn wagen vrijwel geen moeilijkheden mede, terwijl van de paarden daarvoor meestal het uiterste wordt gevraagd. MOTOR RIJDT OP VRACHTAUTO. Bestuurder en duopassagier gekwetst. Gisterenmiddag omstreeks 4 uur had te Ca- pelle bij Zierikzee een ernstig ongeluk plaats. De heer J. L. v. d. Houten reed op zijn motor fiets met een duo-passagier, komende uit de richting Ouwerkerk. Uit de tegenovergestelde richting, Nieuwerkerk, kwam de vrachtauto van den heer B. E. te Mijnsheerenland plot seling om den hoek van een daar staande schuur. Een botsing was onvermijdelijk. De motor kwam met volle vaart tegen de auto terecht. De motorrijder bekwam een sleutel beenbreuk en een hersenschudding. Per auto is hij naar het ziekenhuis te Noord- gouwe vervoerd. De duo-passagier bekwam een lichte hersenschudding. Het is per auto naar zijn woning te Zierikzee vervoerd. De beide voertuigen werden slechts licht beschadigd. DRIFTIGE MOEDER. Haar dochter een ketel kokend water naar het hoofd gegooid. Bij een huiselijken twist wierp vrouw S. te Haelen haar 15-jarige dochter een ketel kokend water naar 't hoofd. Met hevige brandwonden overdekt vluchtte het meisje naar de buren. Dr. Windhorst uit Neer, die ontboden werd, constateerde zeer ernstige brandwonden. De toestand van het meisje is bedenkelijk. TEGEN DE TRAM GEREDEN. Doodelijk ongeluk te Nijmegen. Gisterenmiddag is de gehuwde Groesbeeker van D. op de Sint Annabrug vermoedelijk in botsing gekomen met een anderen wielrijder. Hij zwaaide met zijn rijwiel om en kwam tegen de electrische tram aan. De man werd tegen den grond geslingerd. Dr. de Lange, die in de nabijheid was, ver leende geneeskundige hulp en constateerde in wendige kneuzingen. Per ziekenauto is v. D. naar het St. Canisius-Ziekenhuis gebracht. Daar is hij spoedig na aankomst aan inwendige verbloeding overleden. Een zoon van den ongelukkige was bij het ongeluk tegenwoordig. ONTPUOFFING IN FABRIEK TE PRINCENHAGE. Een der arbeiders gedood. In de Saval-schuimbluschla. riek te Princen- hage ontstond hedenmorgen half 12 een ont ploffing. Een hydraulisch apparaat, gevuld met chemische producten is door tot nog toe onverklaarbare oorzaak ontploft. De 19-jarige C. N. uit Beek, gem. Princenhage, die in de na bijheid stond werd weggeslingerd en vreeselijk verminkt. Dr. Payens, directeur van den geneeskundi gen dienst, die goedig ter plaatse was, ge lastte overbrenging naar het ziekenhuis. Ge durende het transport is de ongelukkige echter overleden. De justitie stelt een onderzoek in. Het par ket komt heden nog ter plaatse. HET GEESTELIJK MINISTERIE DER - DUITSCHE" EVANGELISCHE KERK AFGETREDEN. BERLIJN, 29 November. (V.D.) Officieel wordt door den Evangelischen persdienst me degedeeld: Het geestelijke ministerie van de Duitsche Evangelische Kerk is afgetreden. De rijksbisschop heeft de aftredingsverklaring aanvaard en den leden van het geestelijke mi nisterie verzocht, hunne functies te blijven uitoefenen tot een nieuw ministerie zou zijn samengesteld. Het gisteren gelanceerde bericht, dat kerk- minister Hossenfelder was afgetreden was niet in overeenstemming met de feiten. De bladen mogen voorloopig geen nadere be schouwingen leveren. WEENEN, 29 November. (V.D.) volgens een bericht uit Klagenfurth zal prins Bemhard von Sachsen-Weiningen, die over enkele dagen een arrest van zes weken in het huis van be waring van het Landsgericht te Klagenfurth zal hebben uitgezeten hij was veroordeeld wegens propaganda voor de nat. soc. partij worden overgebracht naar het concentratie kamp te Woellersdorf. Volgens een bericht uit Innsbruck zijn ln Tirol tot dusverre 620 aanhangers der natio- naal-soeialistische partij van hun Oostenrijksch staatsburgerschap vervallen verklaard. Vechtpartij te Parijs. PARIJS, 30 November. (V.D.) Gisterenavond kwam het te Parijs tot een vechtpartij tusschen de leden van twee fascistische organisaties, waarvan één een anti-seinitisch karakter draagt en een vergadering bijeen had geroe pen. De leden der andere organisatie zijn de vereeniging sedert haar oprichting niet gunstig gezind, omdat zij van meening zijn, dat de anti-semitische vereeniging, die den naam heeft, welken de protesteerenden zelf hebben gekozen, misbruikt. In de zaal kwam het tot protesten en ver volgens tot een hevige vechtpartij, waarbij de tegenstanders elkaar met stoelen en andere voorwerpen te lijf gingen. De politie moest tenslotte ingrijpen en de zaal ontruimen. Bij beide partijen waren eenige min of meer ernstig gewonden. TOKIO, 30 November. (V.D.) Tegen de 20 civiele deelnemers aan de terroristische samen- samenzweringen, welke o.a. hebben geleid tot den moord op minister-president Inoekai, de bomaanslagen op electrische eentrales en open bare gebouwen, werden straffen geëischt, va- rieerende tusschen 7 jaren en levenslangen dwangarbeid. De marine- en legerofficieren, die bij de samenzweringen betrokken waren, zijn reeds veroordeeld. O.m. werd levenslange dwang arbeid geëischt tegen Kosaburo Tachibana, leider van een fanatieke patriottische boeren partij, die beschouwd wordt als de voornaam ste initiatiefnemer tot dezelfde daden. Het onderhoud HitlerPoncet. BERLIJN, 30 November. (R.O.) Volgens een mededeeling van bevoegde kringen zijn de besprekingen over de Fransch-Duitsche pro blemen nog niet begonnen. De berichten in de buitenlandsche bladen, wat betreft de Duitsche verlangens en de con cessies, waartoe Frankrijk bereid zou zijn, zijn geheel onjuist en worden hier beschouwd als een belemmering voor de toekomstige onder handelingen. In officieele kringen hier ter stede aarzelt men niet mede te deelen, dat Duitschland volkomen bereid is de besprekingen te begin nen over alle Fransch-Duitsche problemen, teneinde tot vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide landen te komen, doch met nadruk wordt verklaard, dat de onderhande lingen nog niet begonnen zijn. Sedert de ontmoeting tusschen den Franschen gezant, Francois Poncet en rijkskanselier Hitier hebben geen verdere besprekingen plaats gehad. Bij dit onderhoud met den Franschen gezant was het ontwapeningsvraagstul? slechts in het algemeen ter sprake gebracht. Het voornaamste onderwerp der bespre kingen was de toekomst van het Saargebied, terwijl ook de door de „Petit Parisien" ge publiceerde documenten ter sprake zijn ge bracht. Na 64 uur waren afgelegd 1903 K.M. 328 M., wat een gemiddelde is van 29,733 K.M per uur. De stand was toen: 1. PedenLetourneur 282 pnt.; 2. Deboli Lands 216 pnt.; 3. J. Walthour—G. Dempsey 160 pnt.; 4. ManeraShaller 61 pnt.; op één ronde: 5. DebaetsHill 195 pnt.; 6. Grimm F. Spencer 114 pnt.; 7. RitterCroley 83 pnt.; op drie ronden: 8. DiilbergWissel 201 pnt.; 9. MillerCrossley 97 pnt.; op vier ronden: 10. ThomasGiorgetti 125 pnt.; op vijf ronden: 11. Mac NamaraWinter 142 pnt.; op zes ron den: 12. SevergniniBinda 131 pnt. en 13. DeschampsIgnat 75 pnt. BERKEL, 29 November. Coöp, groenten- en bloemenveiling vereen. Berkel en Rodenrijs li. A. Rozen: dame edith helen ƒ7—11.40, mrs. hoover ƒ5.30—8.00, briar cliff 4.60—8.45, rosalandla ƒ4.85 7.60, aug. noack 2.204.60 per 100, chrysan- then: louis germ 7.20—13.40, sax export ƒ6.40 —9.80, oberthur 2. :50—3.40, rayonanthen 2—3 per 1C9 diversen: troschrysanthen 10—22 ct., ligusu-um 4—22 ct., anjers 12 ct., cyclamenbloe- mea 7 9 ct. per bos, hulst 14—20 ct. per kg„ cy clamen 21 50 ct., begonia 19—32 ct. per pot, calla 10—10 ct. per kelk. GOULA, 30 November. Aangevoerd ln totaal 1730 stuks, waarvan 77 slachtvarkens, vette 18—19 ct. per pond, levend met 2 pet. korting. Londen- sche 15—16 ct„ p. p., levend 2 pet. korting. 381 magere varkens 1823 per stuk, 1197 biggen 7—9.50, Geldersche biggen 10—14, 13 runde ren 150-200, 5 nuchtere kalveren 4—8. Han del stug. Aangekocht 410 runderen door de Crl- sls-Rundv.ee Centrale. 274 partijen kaas, le kw. met Rijksm. 26—29, Idem 2e kw. 24—25, zware 1.30 per 50 kg. Handel matig. 338 ponden boter, goeboter 85—90 ct. p. p., wei- boter 8085 ct. p. p. Handel vlug. 45.530 stuks eieren, kleine kipeieron 3.504.50, klpe.oren 5.50—6.25, eendeleren 4, alles per 100. Handel matig. (Coöp. Zuid-Hollnandsche eierveiling G.A. Aanvoer 47.300 stuks kipeleren (56/58 kg.) 5.20 —5.80, 158 60 kg.) 5.80—6, (60/62 kg.) 6—6.10 (62—6-1 kg'.) 6.10—6.40, bruine (58/63 kg.) 5.30 —6.50, kleine eieren 4.50—5.60, alles per 100. Aanvoer 950 eendeieren 3.30—4 per 100. ROTTERDAM, 29 November. Vellingsveroent- ging Vrije anrdbelenveiling Gbarloisspruiten le soort 6.80—9.60, 2e soort 2—6.50, uien 1.20— 1.60, kroten 1.40—3.10, peen ƒ3.10—3.50 roode kool ƒ1.10—2.60, gele savoye kool 1—1.40, Cht- neesche kool 2.502.70, goud reinetten le soort 16—13, 2e soort 10.90—14. 3e soort 5—8.80, gies wildeman 9—13, wijnperen le soort 19—23, 2e soort 12—14, campagnes le soort 7.10—7.30, 2e soort 4.805, pondsperen 8S.30, kleiperen le soort 10—11.10, 2e soort 5.80—6.20, bellefleurs le soort 11—11.10, 2e soort 7—7.20, stcrappelen 17—19 per 100 kg., andijvie 1—1.70, groene savoye kool 1.40—2.90 per 100 stuks, peen 5.50 —6.80, knolselderij <L-8, yrei le soort 2.403.70, 2e soort ƒ0.40—1.60 per 100 bos, boerenkool 514 ct., veldsla 1213 ct. per kist. UTRECHT, 29 November. (Ver. Groenten- en Vruchtenveiling „Utrecht en omstreken".) De prijzen warenwortels 17 per 100 boskrop sla 1—4.80, andijvie 0.50—2.50, knolselderle 1—4, bleekseld 2- 5, prei 0.40-1.30,bloem kool 4—12, roode kool 1—4, witte kool 4 -8. savoye kool 14, groene kool 14, boeren kool 0.402.20 per 100 stuks; zouierspinazie 4 18, winterspinazie 614, witlof 923, sprui ten 1.50—10, bleekpeen 26, knolrapen 0.70 1.90, winterwortels 1.602.80, uien 12.70, alles per 100 kg.; tomaten 1—4, black alicante 2223, gros colman 1627 per 100 pond. LOBITH, 29 November. Gepasseerd vóór 12 uur en bestemd voor ROTTERDAM: stoomschepen: Prins Henri rik. K. Vaan 17, St. Odue, ca Place, Samure, Willem Marie, Fiat Vol. 13, Uarula, Asa, Kibo, Nooru- Kaap. Elbe, Borussla, Hans Adolf, Dragi, Ideaal Normanma, Hen3bergen; Talpi, Mildert; Argo, Kuf; Rh lus 47. Frischaul; Birs, Neuer; Obo, MemenRheinstein, PendelKeitz 7, KleeLejo, Vertooren; W. v. Driet 60, Ariens; Köln Neuessen 1, Oeschnik; D. A. P. G. II, Bieler; Ruysdael, Borst; Oda, Arendonk; Batoer, Bernd; Atlas, Kiefter; Harpen 82, Weinbeck; Laborato, v. Hoek; Pernis, Dijkema; Voor den tijd, Kornet; Shake speare, v. Scholl; Johanna, Zweidinger; AM STERDAM: at. Arjage; Corto, v. Keulen; Sigru- ne, Stolk; Petre, Marx; Dieren, Schut; Confi dentie 1, Borst; Uundel, Behner; UTRECHT; Frederika Joha., Ridderikhof; Lina, Huyssen; BEIDEN; Binnenvaart 28, Vergeer; NIJMEUEN: St. Antonius, Meyer; st. Christina; Bead, v. d. Berg; DEN HAAG: Rien sans üleu, Volleer; Wilha., Beenman; Catha. II, Biltjes; Ambulant, Ellen; Stijntje, Schilt; Vrachtzoeker, Ballegooy; BREDA: Elsa, Schippers; WEESPERCARSPEB: Johanna, Hannek; KOEWEIDE; Broedertrouw, de Beyer; Z WOLEERKERS PELLastdrager, Schoenmakers; BEUSICHEM; Vertrouwen, Nout; VREESWIJK: Hendrika, Bakker: ZUTPHEN: Verwisseling, Schut; MOORDRECHT: Hendrina. RUUors; WAGENINGEN: st. Mathilde; MIL LING EN st. Elisabeth; Niba 46, Prust; GEL- DERMALSENProcyon, Hazejager; IJMUIDEN Gleconjean. Jorens; VLAARDINGEN: Salak, Baldee; ZEVENBERGEN: De blijde aankomst, Rooding; GOUDA: Hendrika Maris., Both; LEEU WARDEN Elisabeth Joha., SwietinkDOR DRECHT: Karl Werner, Schulze VLISSINGEN Tennyson, Meinen; MAASHEES: Trouwe Hulp, Wijdeveld; SOEST: Figaro, v. d. Veen. BELGIHelga, Grambow; Fushel de Cou- langa, DittentaergerJeune Philomene. v. d. Weghe; Laisser Dire, v. d. Weghe; Junior 13, Musters; Machiensteen 19, de Meyer; Adonis, Vohwinkol; Comptoir 15, Bier; Risico, Willaert; Baieine, Welvis: Josco, SterlinPauline, Steeg- mans; Oberalp, Klunder; L'Avenir, de Veirman Celina. Janssens; S. H. V. 4, Dekkers; Pinang. Fuchs; Salve Regina, Ullrich; Elodi, Reysselaere; Chasse L'Eau, de Landsheer; Leba, v. Wijnen. DUITSCHLAND Slamat. Hazewindus; st. ChriemhildeBinnenvaart 21, Broeken. Gepasseerd nd 12 uur en bestemd voor ROTTERDAM; stoomschepen: Progres, Nelly. Vauban, Sully, Dwina, Taurus II, Pasteur; He lena, Peperkamp; Gudrun, Hölscher; J. Schur- mann 1, Schwinn; Graf von Haeseler, Wolz; Rijn, Rijnders; Rhenus 39, Hoffmann; Schelde, Bu- chel; Overschie, Kaat; Pres. Bonnardel, Bau- mann; Mejo, Joore; Mannheim 202, Wehner; ld. 216. Kaufmann; Jowi, Speksnijder; Wlmpina. Weinle; Bolu II, Jeurissen; Mascotte, Meyer; AMSTERDAM: Julier, Koch; MALBURGEN: Energie 4, Jansen; VLIEREEDE: Johanne Becker, Becker; ZWOLLE: st. Dirkje; GORIN- CHEM: st. Koerier; ZUTPHEN: Christina, Mon- tensDEVENTERLaetare, BuyksDRUTEN Dieu Aidant, v. SteenDOESBURGStella Marls, de Jong; LIESBOSCH: Hillegonda, Kruit: OUDENRIJN: Henrica Aleida, Valkenburg; CRUCQUIUS: Onrust, WormsbeckerDELFT: Vertrouwen, Speksnijder; WILNIS: Maria, Wan ders; HELLEVOETSLUISPascholl, Eeltingh; MIDDELHARNIS: Franclna, Duym: NIJME GEN: Diana II, Heiderich: DORDRECHT: st. Mazarin; Kehre Wieder, Michel; NIEUW AAL: Dependent, Kerkhof; 'T VISSCHERTJE: De Hoop, Vogel; VLAARDINGEN: Sina, Gerdel- mann; HAARLEM: Manresa, Gasten: H. i. AM BACHT: Baden 49, Sauckel; MEPPEL: 4 Gebrs.. Klomp; ZWOLLERKERSPEL: Rival, Duizend stra; DEN HAAG: Aletta, do Vrij; IJSELSTEIN Jansje, Breevoort; UTRECHT: St. Antonius II, Bosman. BELGI Kroonland, CarronFinland, Mus- sche; Adriana, v. d. Waal: Nora, Kaiser; Poort vliet, OosterwijkSt. Antoine, Temmerman; Lau rence, Brijs; Agora, Boshuizen; Sybilla Jozina. v. d. Hooft; Adno, Verhulst; Angele, d'Hondt, Industria II, v. Herck; Jean Baptiste, Haems; Middelburg, Kunz; Thilla II, v. d. Wijgerd; Maria, v. d. Bos; Vaderland, v. Strtjdonck; Comm du Ple3sis, de Jong. EMMERIK. 29 November. Gepasseerd voor 's middags 12 uur en bestemd voor: DUITSCHLAND: Niets Bestendig, v. Driel; Rijn Lek 2, de Haar; Res Nova, de Bte; On derneming, de Waai; st. Constantma; Hillegiena, v. Laar; Mar.a, v. Megen; Mn, Kareise; Julia, Jansen; Mathilde, Molewijk; Karei Eigen, Mijs- oergen; Ida, de Jong; Hanseas. Echsleben; Lu- degast, Bakker; Verandering, Vonk; st. Freie- rik; Johanna, Stegers; Ardina, Jansen; Monigue, v. d. Broek; Paula, Cau wen berg; Johanna, Ver- woert: Kathe, Selbst; Mijntje, Verhejj; st. Har monie 4; Ella. Hielbrink; Fredenca, v. Geyn; De tijd leert Alles, Furman; Jan Dich, Verhei] Thaddea, Maas; Neutraal. Berends; Vier Ge- oroeders, Teeuw; Principio. Rozemond; Ambitie, de Jong; Geertruida, Meijer; Talisman, de Jong Grace de Dieu, de Bot; st. Bema; Fijo, Volkei Vriendschap, Leunis; Mina, Molegraaf; Wuta, Gooijer; st. Koerier; Viator, Oudakker; Joma, v. Vromen; Geertruida, v. d. Ben; st, Cerea 2; Anja, Mannah; Pema, Vogel; Marinus Tarde, Wijngand; Alida, v. d. Zoon; st. Herman; Louise, de Bot; Vischaak, Baks; Legia, Gorissen; Cour bet, Wisse; Hobbema, Lodder; Tilly, v. Lent; st. Elisabeth 2; In deo Confida, Brouwer; Con- sulata, v. Steen; Cresco, Louter; st. Eacaut; Anjome, Tromp; Ernestine, Deijaert; Stad Ost- ende, v. Bosch; st. Crescendo 3; Java, v. Schjjn- delNebraska, Vermeulen; st. Joh. Eifinger; Oriënt, Pieterman; st. Kenia; Wongo, de Jong; Tolo, Lensen; Wawani, Meijer; st. Sebaja; st. Jan Buzink; Borussia, Krause; Grete, Jachel; M. Stinnes 13, Ehlers; Dankbaarheid, Brands; st. Fiat 3; Union 19, Lellmann; Baden 11, Morgen stern; Phemx 12, Koevermgen; Marcel Louise, KlefferBaden 25, Wens; st. Ajax; Rheint'anrt 143, Hans; Nautilus 10, Veenstra; st. Nordri; Tolila, Tromp; Altenhof, Dommershausenst. Rhin; Stad Kortrijk, Lamper; Betelgeuse, Rhei- nisch; st. Rhein; st. Sophie; Hast 5, Schmidt; H. Stinnes 17, Gernslohr; M. Stinnes 79. Volk; st. de Alernbert; CorneiUe, Velenturf; Rudolf 2, Volkner; Blucher, Fi-ech; st. Fritz; Thema. v. Megen; Janita, v. d. Graaf; st. Albatros; Anna, Kunst; Jomar, Borsje; Friedenka, Weitkamp; Leendert, Jiskoot; Johanna, Visser; Avontuur, La.ngeveld; Janna, Meijer; Ora et Labora, Dam ming; Margaretha, Damstra; st. Fiat 15; Hes- tia, Roth; Rheinfahrt 123, Dinkeldein; Vorwarta, Bauman; Anna. Rabenecher; st. Marie; Bam berg, Westbroek; Maja, Vermeeren; St. Roel- fiena; Adrie. Le Cessie; Karang, Poot; Ludwl- na, Bots; Maria Louise, Vink; Lloyd 5, Klem- man; st. Hennv; Louise, Jansen; Arago, Geerts; Union 1, Verdeghen; st. Newa; Gutenfels, Fuchs; Fraternite, Kreke; st. Harmonie 5; Schoben 4, Rosoach; Wijkdienst 22. Spijckerman; Goede Gunst. Joele; st. Johanna 2; H. Stinnes 24, Bec ker: st. Teuna 2; Hermina, Heijmen; Anna, Kinzier; Onderneming. St. Meurthe; Johan na, v. d. Staajj; Regina Coeli, Joosten; Marga retha, v. d. Sande; st. Hela; Johanna, Neef; Coad, v. OostenPaul, AsbechMoliere. Ham mer; st. Claude Bernard; Helena, de Brum; Nempha. Volkner; Cem 4, Hutflies; La Place. Vorstenoerg; Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd voor DUITSCHLAND; st. Rahata; Sindoro, v. d. Sande; Baioeran, Oess; Egon, v. d. Pluijm; st. Speculant; Conftance. v. d. Veen; Maria, Theu- nisse; Fritz, Heckhof; Jeannette, Vermeeren; st, Belgique; Marguerite, v. d. Meersche; Nihal, Vreugdenhil; st. Rhea: Roma, Ruitenberg; Al- tena, Cornet; st. Lavoisier; Montan 10, Binder; Montan 20, Melsler: Wilhelm, Loh; st. Willem Anton: de Gruljter 30, Busch; Jacoba Anna, Ho- vestadt; st. Prolongation; Ansgar. Haas. Ber tha. Emmert'o; Leonidas, Quernhout; st. Christi na.; Alcijnn, Wijekmans; Ougree 7, Peeters; Twee Gebroeders, den Breejen. HANSWEÈRT, 29 November. Gepasseerd voor 's middags 4 uur en bestemd voor ROTTERDAM: st. Telegraaf 4; st. Industrie 2; Binnenvaart 9, van Bel; St. Antonius, van Gils; DORDRECHT: Maja, Schreuders; Prins Willem E, Dekker; Anna Alida, Joele; Cormo, Verhuist; ARNHEM; Sophia, Hartman; MAASBRACHT; Fluviale 40, Polie; DORDRECHT: Studeo, Mey- waart; Louisa, Reymers; TILBURG: Broeder trouw 9, de Jongh; AMSTERDAM; st. Amstel 5; Onderneming, Smit; BEEK EN DONK: Jean, Rueleris; GOES: Ar joma, Staal; BRIELLE: Hol- landia, Krikke; LEEUWARDEN: L'Esperarjce, Blomborg; 's-BOSCH; Risico, Koster; AMERS FOORT Christina, van KeulenGRONINGEN Volharding, de Groot; WERKENDAM: Marcel, de Rooy; SCHIEDAM: Unilever 7, Groeneweg; WEMELDINGE: Vertrouwen, van Dongen; IJMUIDEN; Op hoop van zegen, de Jong; SCHOONHOVEN: L'Espsrance, Uiterllnclen 's-HAGE: Helena, Meeuwsen; KATWIJK: Adri ana, van Guyt. DUITSCHLAND: Jeanne, Grete; Risico, Koe nen; Tiberia, Ritmeester; Goya, Alblas; Lloyd 5, Keimann; Sinco 5, Vervliet; Soleil, Burdak; Josc 2, de Bakker; Comptoir 16, Schaust; Edelweiss 7, Zaman; Frelmaro, Xlegms; Walter, de Block; Natrlx, Hellebosch; Caruso, Segers; BOB 4, v. d. Voorde; Ascemsion, Jongen; Celina, Wijek mans; Henri, van Laelten; Van Lerius, Soete- wey; Rival, Janssens; Splca, Zuidema; Martha Dangez, BaayAstrid, RamsKarl Albert, Gerthe BELGIS: st. Amstel 9; Augusta, BudtsEmluc, BoodtsOnderneming, Jot; Scheldestad, Somers; Colette, Comans; Infatigable 2, Mooy; Anna, Moehling; Dranaco 10, Trimborn; Nautilus 9, Korstanje; Stad Leuven, Iiraus; Ida, Ame- lang; Wilhelmina, Neijenhoff; La Patience 4, v. d. Meersche; Josephine, v. d. Bijl; Elisabeth, van Holt; Johanna Adriana, Schot; Antwart, de Wit; Mon Desir, de G-eus; Gean, Veenma; Ajadi, Ver doorn; Grimsel, CamermanValentine, van Mes- sem; Lahn, Verduin; 3 Gezusters, Brumsma, Fina, van Wijk; Zorg en Vlijt, Schulter; Luctor, Blaauw; Albatros 4, Tempelaars; Margaretha, Appalius; Quo Vadis, Fortuin, Jannetje, do Jong; Koopmans Welvaren, de Korte; Dana, v. d. Jogt; Sago, Oosterloo; Unilever 5, Rooding; Vosta, den Boer; Victor, de Ridder; Chartias, Oosse; Alber- dina, Bonte. ROTTERDAM, 30 November 1933. Vlet- en llchterwerk: geen noteering. 390 ton carg.werk 11 per dag. Vakrwerk: 70 ton n. Veghel 2.75, 70 ton (motor) n. Maasbracht 3.60, 150 ton n. Maas tricht 2.75, 35 ton hout n. Olst 4.80, 200 ton kolen n. Woerden 1.60, 110 tons dlv. n. Apel doorn 0.90, 100 ton n. Hoornbrug 1.85, 217 ton n. Weert 1.65 10 cent, alles per last. 2 x 114 st. hout n. Llsse 62.50, 60 st. hout n. Lisse 2 lospl. 180, 500 H.L. aardappelen van Rotien oord naar Leiden 20 ct, per H.L. Kempenaar n. Ruhrort-Keulen 170—185--200. ROTTERDAM, 30 November 1933. Bovenrjjn. Waterstand vallend, tamelijke vraag. Matige ruimte, stemming vast. Voor ruwe producten betaalde men 2% ct. per ton daghuur, basis 2 Meter afladen, terugleveren Ruhrhavens. Benedenrijn. Waterstand iets wassend, tamelijke vraag. Matige ruimte, stemming vast. Ertsvrachten naar de Ruhrhavens met 4 los- dagen 50 en 8 losdagen 60 ct. per last. Sleeploon volgens 274 cents tarief. ROTTERDAM aangekomen 29 November namiddag: 5.45 FRANKFURT, N.V. Stand. Transp. Mij.. Hamburg, Maashaven N.z., stukg.6.— AL CYONE, v. Nievelt, Goudriaan Co., Buenos- Ayres, Lekhaven W.z„ stukg.6.30 REGULUS. D. Burger Zoon, Helsingfors, stroom ten anker, stukg.7.45 ORION, Stand, Transp. Mij Amsterdam, Waalhaven, Fr. Swarttouw, ledig: VOGESEN, Seam, Hamburg, Waalhaven 56, stukg.8.15 KRESTYANIN, Derutra, Huil, Waal haven 40, hout. NIEUWE WATERWEG aangekomen: 29 November namiddag: 9.40 VALCERUSA, Huelva; 10.— FRIELÏNG- HAUS, Lulea; 11.15 COWRIE t., Curasao; vertrokken: 29 November namiddag: 3.10 VULCANUS, Amsterdam; 4.20 ARGEN TINA, Drapetzona; 4.40 TRAVEMUNDE. Ltt- beck: 4.50 LAUWERSZEE (slbt.). Mahon6.- RINOS, Antwerpen; 6.20 XNO. Bristol; 6.35 ISIS, Nordenham; 7 SIAM, Aarhuus; GRUTTO, Londen: HARDENBERG. Havre; 7 25 WARTKN- FELS. Eombav: JOHN HOLT, Hamburg; EX PRESS. m,b„ King's Lynn: ASTRéE. Caen; 7 40 GRUNO, m.b., anpeln; MELROSE ABBEY. Hu'.1 8.1.5 BLACK EAGLE, New-York; VISUROTS, Riga; ARIADNE, Bergen; 8.20 YANG THE, Yokohama; WERRA. Hamburg; 9.05 ENTRE- RTOS, Hamburg: HILDE, Hamburg. 9.35 APOLLIN ARIS VI. Londen; JANTINA mb., Londen; 10.40 EULER, Bremen: 11.05 VIENNA, Harwich; 11.30 NORDFELS, Solves- borg. Wind O., matige bries, kalme zee, betrokken lucht. VONDELINGENPLAAT aang. 2J Nov. BETTY H, Londen, bunkert. VLAARDINGEN aangekomen 29 November: SI ORTS, Londen. IJMUIDEN aa.ng. 29 Nov. CKYNSSEN. W.- Indië, stukg.; THY RA S, Pernau, hout; MARNE mb„ Parijs, stukg.VULCANUS, Samos, stukg. ASTARTE, Bremen, stukg. verrt. 29 Nov. ORION, (Duitsch), Rott.BöR. Oslo; WATERLAND, Bremen; VENI, Stavanger; FAUNA, Hamburg; AMSTELKERK, W.-Afrika; TRAJANUS, Guatamala; RHBIN, Hamburg; THEANO, Rott.; WAALKERK, Rott.; MAAS, Nyhamn; IRENE, Kopenhagen; Voorgaats: MONICA mb. WISSELKOERSEN. AMSTERDAM 30 Nov 29 Nov 28 Nov. Londen per 8.22)4' 8.17)4 8.22?4 Be.lijn p. 100 Mk. 59.31 Parijs p. 100 frs. Bruss. p 100 belg Zwits. p 100 frs. 48.08' Weenen p.lOOsch Kopenh p 100kr 36 80 Stockh. plOOkr. 42.45 9.734 34.5 Oslo pór 100 kr. 41 35 New-York per l .593) 69.34 9.74 34.57 48.14 36(55 42 25 41 20 1.564 59.424 9.74 34.61 48.13 3675 42.50 41 40 1.624 pariteit 12.101 59.263 9.743 34.958 48.001 36.002 66677 69.677 66.671 •2.4877 'VLISSINGEN aangek. 29 Nov.; MECKLEN BURG, Harwich; MIGUEL DE LARRINAGA, Antwerpen, bunkert. Vertr. 29 Nov. PRINSES JULIANA, Harwich. Gep. naar Antwerpen: FORTUNA, Leningrad; WEAR-POOL, TheodoslaWINSTON SALEM, HOUSTON; BENLOKAN, Middlesbro; TARA, Rosario; OERONS. Havre; LISBOA, Hamburg; SESOSTRIS, idem: EOMMA, Delfzijl; KASH1MA MAKU, Rotterdam; GYMERIC, New York; GLENROSE, Duinkerken; ASPERITY, Yar- mou tb. Gep. naar Gent: ANVERSOISE, Leningrad. Gep. van Antwerpen: COWRIE, t, Rotterdam; RUBFRED, Skurl; DALEGARTH FORCE, Gar- ston: ROEK, Londen; Antwerpen, mb.. idem; BUIZERD, mb., idem; Diamant, Tilbury; FREY, almö. Gep. van Brussel; KRUCKAU, Hamburg. HOLLAND—AMERIKA LIJN. BURGERLIJK Rott. n. N.-Orleans 28 (2.51 n.m.) 440 mijl ZW. v. Land's End. HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. AMSTELKERK 29 v. Amst. n. W.-Afrika. HOLLAND-OOST-AZIë LIJN. WAALKERK 29 v. Amst. n. Rotterdam. HOLLAND—AUSTRALIë LIJN. GROOTEKERK (thuisreis) 29 (7 n.m.) van Londen. KON. NED. STOOMBOOT MIJ. CRIJNSSEN 29 v. W.-Indië te Amsterdam. VULCANUS 29 v. Rottterdam n. Amsterdam. ORANJE NASSAU Paramaribo n. Amst. p. 29 (2 n.m.) Ouessant. CRYNSSEN 29 v. W.-Indië te Amsterdam. VULCANUS 29 v. Santos te Amsterdam. FAUNA 29 V. Amst. n. Hamburg. TRAJANUS 29 v. Amst. n. Guatamala. IRENE 29 v. Amst. n. Kopenhagen, KON. HOLLANDSCHE LLOYD. FLANDRIA (uitreis) 29 v, Santos. ZEELANDIA 29 v. Amst. n. B.-Ayres. WATERLAND 29 v. Amsterdam n. Bremen. WATERLAND 29 v. Amst. n. Braemen. ROTTERDAMSCHE LLOYD. DEMPO (uitreis) 29 v. Colombo. KOTA TJANDI (thuisreis) 28 v. Colombo. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. ALCYONE 29 van Buenos-Ayres te Rotterdam. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. CITY OF BAGDAD Dairen naar Rotterdam p. 29 Gibraltar. ALKU Rott. n. Helsingfors p. 26 Cuxhaven. ALFERRAREDE 25 v. Rott. te Lissabon. BRITSUM 28 v. Rot. te B.-Ayres. CAPiT. BONELLI Rott. n. Nizza p. 29 Gibraltar CUSHENDUN, Rotterdam n. Waterford p. 28 Dungeness. CITY OF WINDSOR, Rottm n Belra 28 te K.stad CARRIGAN HEAD 23 v. Rott. te Quebec. CEYLON Rott. n. Rangoon 29 v. Suez. DALRYAN 28 v. Rott. te Batavia. EVERANNA Rott. n. Helsingfors p. 28 Elseneur. FORT MEDINE Rott. n. Pt. Noire 26 te Gr. Bassam. GATEWAY CITY Rott. n. Golf n. Mexico 27 (7.42 n.m.) 250 m(jl NO. v. Corvo lal. I-IARELD9 28 v. Rott. te Southampton. JONGE JACOBUS 29 v. Rott. te Oran. KOHISTAN Amst. n. Busreh p. 29 Gibraltar KATE Rott. n. Stettin p. 26 Cuxhaven. KULMERLAND Rott. n. Japan p. 28 Perlm. LARS MAGNUS TROZELLI Rott. n. Hallstavik p. 27 Skagen. LEIPZIG Rott. n. Stettin p. 25 Cuxhaven. LEDA (Noor) Rott. n. Drontheim 26 v. Bergen. MARET, Zaandam n. Leningrad 23 van Tallinn. MAX WOLF Rott. n. B.-Ayres p. 28 Madeira. MUNIN Rott. n. Obbola 24 v. Sundsvali. OOSTZEE slbt., Bayonne n. Pt. Mahon p. 28 Gibraltar. PE1P1NG Rott. n. Mojl 29 te Port Sudan. RABENFELS Vlissingen n. Calcutta 28 (10.40 v.m.) 40 mijl O. v. Niton. RUBICONE 24 van Rotterdam te Flume. RAD, Rotterdam n. Liverpool p. 28 Beachy Head. SKIRNER 22 v. Rott. te Gefle. SPEC 23 van Amsterdam te Leningrad. TAUBE 27 van Rotterdam te Iiotka. TRITON Rott. n. Brisbane 22 van Accra. TENKRIFFA (Noor.) Rott. n. Japan 27 v. Hing- kong. ZUIDLAND m.b., 27 v. Antwerpen te Shoreham. SINCO 5. H a n s W e e r t, 29 November. He<! sleepschip Sinco 5, geladen met benzine, is van morgen naar Duitschland vertrokken. Na gehou den expertise werd het niet noodig geacht een gedeelte der lading over te pompen. PUUFINA 9, Terneuzen, 29 Nov. Het uit de richting Hapsweert komende Belgische tank schip „Purfina 9" is gisterenmiddag om 4 uur bij het binnenkomen van de middenhaven van Terneuzen op den westelijken havenberm om hoog geloopen. De sleepboot „Raymond" van de „Union de remorquage et. de sauvetage" slaagde erin, het schip vlot te krijgen. Het schip is op de reede ten anker gegaan, voro het vertrek zei een onderzoek worden ingesteld naar eventueel op- geloopen schade. FLANDRIA. Terneuzen, 29 November. Omstreeks zes uur vanavond is het ledige Zweedsche stoomschip „Flandria", ter hoogte van Sluiskil aan den grond geloopen. Mee as sistentie van de sleepboot „Charles" is het rchip omstreeks acht uur weer vlot getrokken en kon het de reis naar Antwerpen voortzetten. MYNONIE R. KIRBY (jacht) Land's End. 28 Nov. De Engelsche schoener „Mynonie R. Kirby", die in de nabijheid van Wolf Rock hulpe loos ronddreef is op sleeptouw genomen door de Nederl. slbt. „Zwarte Zee" De sleeptros is echter gebroken op 5 mijl afstand van St. Mary's en men ls er niet meer in kunnen slagen een verbin ding tot stand te brengen. De zes opvarenden zijn door de reddingsboot van St. Mary's gered. Het door de bemanning verlaten schip drijft in de richting van de kust. IJS- EN WEERBERICHTEN. MONTREAL, 27 Nov. Verscheidene schepen, waaronder de „Duches of Eedford" van de Cana dian Pacific Lijn worden hier opgehouden door het buitengewoon vroeg ingetreden winterweer. Zoowel boven Montreal, als tusschen deze haven en Quebec Is do tjsvorming begonnen. QUEBEC, 28 Nov, De stoomschepen Duchess of Bedford en „Beaveibrae" worden hier opge houden door een sneeuwstorm. BINNENLANDSCHE HAVENS. NIEUWE WATERWEG vertrokken. 30 November namiddag: 2.25 MEANTICUT, New-Orleans. SCHIEDAM aang. SO Nov.: TALLEYRAND, Hamburg, Cornelder Co. STOOMVAARTLIJNEN. TAJANDOEN, Batavia n. Amst. 29 van Padang. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, Batavia n. Amsterdam, p. 30 Suez. BUITENLANDSCHE HAVENS. ARLANZA 29 van BuenoB-Ayres n. Southampton. ST. PHILIPSLANU 29 v. Koponh. te Gdynia. BEIJERLAND 30 van Danzig te Kopenhagen. HOOGLAND 30 Nov. van Tyne te Hamburg. WESTLAND 29 Nov. van Rotterdam te Leith. SCHOKLAND 29 Nov. vr.n Hamburg op Tyne. GELDERLAND 29 Nov, van Hamburg te Blyih. ARABY, Weat-Indië n. Lenden 29 te Havre. HIGHLAND CHL.v TAIN 30 v. B -Ayres n. Mn. LOMBARDY, Londen tl. W.-Indië 28 v. Nassau. SIRIS, London naar Brazilië 28 te Rio Janeiro. VERWACHT TE ROTTERDAM. ADRAR van West Afrika 28 te Havre. STEINMANN 30 (n.m.) van Swansea. BELVEDERE 30 (n.m.). van Felixstowe. BJERKA vertr. 1 van Terneuzen. ERETZA MEN Dl van Rornillo p. 30 (8 v.m.) Ouessant, EMSLAND 30 van Stettin. WITTL'KIND 30 van Hamburg. VERWACHT TE AMSTERDAM. ACHILLES van Valencia 30 te Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 10