POSTZEGEL Tdlenaar KOOPT 1 VOOR UUR N.V. HOLLANDIA's GOEDERENHANDEL RUIME SORTEERING Adverteert 'J t f B. J. DE HEER, N.V. ¥i ELJBILEERINE RUIME KEUZE ST. NICOLAAS-CADEAUX Vooral in dezen tijd is het noodig dat men zijn geid nuttig besteedt. Maltha's Lederhandel Laat weten wat gij te verkoop hebt en ADVERTENTIEN HET HUIS VAN VERTROUWEN Zelfs Sinterklaas zegt t: Draag „WELFSCHOEN", de ware voetvriend! DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 (REAM-CMCKEPS WIJ GQDQNDCQPEN U DQQQDOOQ 1e Een prettige bediening, 2e Een rustig overzicht van onze prachtige collectie en dan 3e Een lekker kopje koffie met gebak a 15 ct. tot half twaalf in onze lunchroom. ONZE ZÖKEN ZIJN GEOPEND VAN Ö.30 V.M.TOT lOUUfi N.M. Koopt daarom nuttige St. Nicolaas-geschenken bij Hier is zeker iets voor alle huisgenooten bij Botersloot Strooveer Hillevliet fUIEL DAMESNACHTHEMDEN FLANEL DAMESONDERJURKEN MATZIJDEK DAMESKOUSEN INTERLOCK DAMESHEMDEN WITTE BAMESJASSEN POMPADOUR BAMESSOHORTJES ZIJDEN ONDERJURKEN met gebord. pas DAMES PYAMA'S MEISJESMUTSEN 0.93 0.93 0.53 0.68 1.45 0.49 0.98 1.75 0.39 WOLLEN HEERENVESTEN MENSTRUIEN HEERENBRETELS ZIJDEN CACHENEZ OVERHEMDEN POLOHEMDEN 1.95 0.75 0.58 0.15 1.45 1.40 HEEREN SPORTHEMDEN0.89 GEBREIDE HEERENHANDSCHOENEN WOLLEN HEERENSOKKEN 0.58 0.58 Broersveld 145. van iedereen en voor elk vak H. R. H. BRANDOUW THEQDCRUS GERARDUS BRUIJSTERS. JOSIENA WILHELMINA BOSCH, Hermanus Johannus Zondag. MEENT 15 ROTTERDAM - TELEF. 56095 SiNTERKLAAS- LiKKERNUIN 39 ct. p. hoog blik Paling in gelei En nu wat voor j het huishouden: J. H. SCHEEPERS meubelen GORDIJNEN BOEKHOUDEN ENGELSCH door Leeraar M.O. en Examinator ROTTERDAM B0TERSL00T 129, TELEF. 22610 WIJ LEVEREN OP DE Gemakkelijkste Betalingsvoorwaarden alles op het gebied van NA ADVERTEEREN KOMT ZONNESCHIJN GENEESMIDDELEN en GENEESWIJZEN BEZOEKT ONZE TAPIJT-AFDEEUNG Ie ETAGE w2m&.mw&'X$e Opklapbedden - Ombouwen - Tafelkleeden Wollen Dekens - Zijden Dekens - Schocrsfeenloopers Frotié-kleedjes - Bedspreien - Smyrnakleedjes enz. Vanaf heden tot en met 5 December ontvangt ieder kooper die minstens f 1.- besteedt EEN AARDIG CADEAU BEZICHTIGT OOK ONZE SPECIAAL-ETALAGES BOTERSLOOT 122 en 124 1 Een geschenk, waar U wèl m._ doet, is zoo'n mooie „Wellschoen"" pantoffel. Vooral voor de huisvrouw, did haast den heelen dag op de been is GETROUWD: J. JOS. HERMANS Burgemeester en BETSY F. M. S. VAN DEN WILDENBERG die, mede namens wederzij dsche familie, hun hartelijken dank be tuigen voor de belangstelling hij hun huwelijk ondervonden. Susteren, 29 November 1933. Zundert, 64818 13 GETROUWD: H. V. AARSEN en ANS BLINDERMAN. Nijmegen. 29 November 1933. St. Annastraat 428. 64782 6 Uit Belle Horizonte (Brazilië) bereikt ons het bericht, dat onze dierbare Medebroeder, de ZeerEerw. Pater aldaar, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, in den Heer is overleden. A. SAUT, C.ssR. 64é31 13 Tot onze diepe droefheid over.- leed heden, na een kortston dige ongesteldheid, tijdig voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, onze innig ge liefde Echtgenoot, Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer Echtgenoot van Josephina Bruijsters Van den Berg, in den ouderdom^ van 62 jaar. Wed. BRUIJSTERS— Van den Berg A. BOS—Bruijsters W. BOS en Kinderen J. BRUIJSTERS en Verloofde TREES BRUIJSTERS. Den Bosch, 29 November 1933. Markt 95. De plechtige Uitvaart zal wor den gehouden Vrijdagmorgen 9 uur in de parochiekerk van St. Picter. Rozenkrans 's av. om 6M uur. Geen bloemen. Gaarne H.H. Missen. Eenlge en algemeene kennisgeving. 64833 34 In plaats van kaarten. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden overleed na een kort stondige ongesteldheid, voor zien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, onze innig R geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Weduwe van Uit aller naam P. J. ZONDAG. De H. Uitvaartdienst wordt gehouden te Ketbel, op Za terdag 2 December, 's mor gens 9 uur, waarna de begra fenis van uit de kerk. 13194S 23 verzameling tegen hoogen prijs te koop gevraagd middelen -t X IN EIK HALF BLIK 4 F0T04 KTiiCiÊ VAN MEI ALBUM )T«GE VLIEBENBE HOLLANDER.' Versche kreeft 1 20 p.p. Fijrte roode zalm 55-98 ct. per flesch Ansjovis20-26-38 p. fl. Cream Crackers 2 ons 15 ct. en verder alle hors d'oeuvre-ariikelen. Bankethammetjes 68 ct. per pond Lachsschinken 24 ct. per ons Fasanten-hen 125 c. Braadkuikens (pankl.) 58 ct. p. pond Haute Sauterne 1.18fl. St. Julien 86 c. per fl. Zoete Sp. wijn 59 p. fl. Champignon Camem bert per doosje 20 c Gruyère kaas 20 p. ons Emmenihaler(Schwei- zer) inh. 6 st. 40 ct. Kraakamandelen 27 p Opgem. mandjes fruit en levensmiddelen. Advocaat 95 ct. p. fl. Boerenjongens 69 ct. p. gr. pot Boerenmeisjes 69 ct. p. gr. pot Ideaal melk 14 c. p. fl. pl. 10 c.t. statiegeld Vlugkok. havermout 15 c. p.p., 22 c.p.kg. Jonge Leidsche kaas 20 ct. per pond Jonge zoetem. kaas 28 ct. per pond 1 kistje gest. en 1 kistje gerookte sprot 29 c Groote afslag Tafel zuren Gekookte ham 20 p_. ons, 45 p. p. 1 ons Saks. leverw. en 1 i ons Lunchw. 25 Bloedworst 25 c. p. p. Mooten kabeljauw 16 ct. per pond Schelvisch 13-18 p. p. Verkenscarbonade vanaf 33 per pond Hamst. en Haml. 47 p. Varkensroilade40p.p. Runderlappen 37p.p. Gesm.rundvet19cèp Zuurkool 9 c. per kilo Bruine boonen 3 p. 20 Anjouperen 22 c. p. p. Nwe Fr. okkernoten 19 ct. per pond Paranoten 19 ct. p. p. mm Depot voor Rotterdam MathenesserdüU 403b. Telef. 83146 Maak uw woning gezellig en intiem door er onze enz. in te brengen. Artistiek Ingericht, behoeft niet duur te z(|n. T o I e n a a r is daarvoor uw adr Fabriek Koornstr. 8-11-14 Telefoon 54011 - 546S8 - 13142 BOEZEMSinSEl iss ROTTERDAM PRIVAATLESSEN 6.— P. MAAND P. VAK. STAATSPRAKTIJKDIPLOMA EXAMEN OCTOBER 1934 10.— PER MAAND. BELASTINGCURSUS: PRIVAATLESSEN 7.50 P. M. GARANTIE: NIET SLAGEN, EEN HALF JAAR GRATIS REPETITIE. BRIEVEN OND. NO. 13193S BUR. N. SCHIED. COURANT, SCHIEDAM AMSTERDAM: Kalverstraat - Oud* Hoogstraat - Kinkerstraat - Ferdinand Bolstraat Linnaeusstraat ROTTERDAM GRONINGEN HAARLEM 's-HERTOGENBOSCH UTRECHT ZAANDAM BREDA ENSCHEDE NIJMEGEN TILBURG EINDHOVEN 's-GRAVENHAGE HILVERSUM MAASTRICHT DORDRECHT ARNHEM Meubelen, Haarden, Bedden, Dekens, Opklapbedden, Ledikanten, Dames-, Heeren- en Kinderkleeding, Schoenen, Tapijten, Zeilen, Gordijnen, Manufacturen, Spreien, Overhemden, Tafelgoed in linnen en damast, Lingeries, Mantel- en Japonstoffen enz. 8052S 80 iiiiiti- WORDEN IN DIT BLAD IN ZOOVERRE SLECHTS OPGENO MEN. INDIEN ZIJ VOORAF VOORZIEN ZIJN VAN HET STEMPEL „GEEN BEZWAAR" TEGEN DE PLAATSING. AFGE GEVEN DOOR DE: COMMISSIE VAN CONTROLE OP DE AAN PRIJZING VAN GENEESMID DELEN EN GENEESWIJZEN. BETREFFENDE A.P.MARTENS&CO. - a it i i i i i i I I I I I I I I I alle kleuren i i i i i i i i i i i iii i i i pracht dessins i t i i lange mouwen I I Leder waren. Boekenta?schen Actetasschen Portemonnaies Sigarenkokers Portefeuilles Handkappsn Voetb aischoenen Voetbal'en Turnkteeding Fietstasschen Beenkappen Treksluitingtasschen Koffers Re zigerstasschen 13J 92S 50 t; ARCHSHOES en WELFSCPOENEN j sijn o.m, verkrijgbaar bij: M. J. DIJKSTRA Broersvest 135 SCHIEDAM. FIRMA WED. W. VAN ESCH Vierambachtsstraat 27a Tel. 32738 ROTTERDAM. FIRMA D. KENSELAAR Hoogstraat 319 ROTTERDAM. FIRMA W. VAN KEULEN Nieuwe Binnenweg 395b Tel. 33059 ROTTERDAM. FIRMA H. VAN LANGELAAR Binnenweg S2b TeL 50995 ROTTERDAM, FIRMA WED. J. V. d. TORREN Benthuiserstraat 6870 Tel. 49128 ROTTERDAM, v FIRMA WED. J. v. d. TORREN Zwart Janstraat 35 Tel. 40289 ROTTERDAM,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 13